Ипк пр по северо-казахстанской областижүктеу 5.01 Kb.

бет3/19
Дата15.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

— 
— 

VI.
 
Составить диаграмму Венна (работа в группах) 
 
       Лермонтов                                               Жумабаев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.
 
Итог урока. Написать синквейн со словом Пророк.  
VIII.
 
Рефлексия: что я знал, что узнал нового, что ещѐ хочу знать. 
 
Список литературы 
1.
 
Шмидт  В.  Литературная  гостиная  с  М.Жумабаевым  //  Внеклассная  работа  в  школе.  – 
2008. - №3. – С.35-39 
2.
 
Джандаева Г. М. Жумабев, М. Лермонтов «Люблю отчизну я.. ..» // Внеклассная работа 
в школе. – 2007. - №10. – С.26-28 
3.
 
Жетписбаева Б. А. Образные миры Магжана Жумабаева. Изд. 2-е, доп.—  Алматы: Нур-
пресс, 2008 г. 
4.
 
http://xreferat.ru/ 
5.
 
http://lit-helper.ru/ 
6.
 
http://resoch.ru/ 
7.
 
http://www.litra.ru/ 
8.
 
http://art.gazeta.kz/news/ 
9.
 
http://jumabaev.nklibrary.kz/i 
10.
 
http://nomad-kazakhstan.kazakh.ru/nomad-kazakhstan/2497.php 
11.
 
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98687915 
12.
 
http://akmolib.ru/Maggan.htm
 
 
М.Ю.ЛЕРМОНТОВ ПЕН МАҒЖАН ЖҦМАБАЕВ  ӚЛЕҢДЕРІНДЕГІ ҤНДЕСТІК 
 
Ж.М.Сакенова, Г.Ф.Тушанова, 
Солтүстік Қазақстан облысы  
Айыртау ауданы 
КММ «Казанка орта мектебі» мұғалімдерi 
Сабақтың мақсаты:      
білімділік: шығарма мазмҧнын толық 
меңгертіп, Лермонтов пен Мағжанның 
«Пленный рыцарь», «Сағындым» 
ӛлеңдері арасындағы рухани байланысты 
сезіндіру, ҥндестігінің мәнін ашу; 
образовательная:  формирование  
представления о созвучии творчества 
Лермонтова и Жумабаева на основе 
поэтических произведений ;

21 
 
дамытушылық  -  оқушылардың  кӛркем  шығарма  оқуға  қызығушылығын  арттыру,оған 
ӛзіндік  пікірін,    кӛзқарасын  білдіруге  қалыптастыру,талдау,  салыстыру  қабілеттерін, 
танымдылығын, тіл байлығын дамыту
развивающая:  развитие  навыков  составления  связного  высказывания;  умения 
аргументированно отстаивать свою точку зрения; 
тәрбиелік-ҧлтжандылыққа, елін, жерін сҥюге,тәуелсіздікті  қҧрметтеуге  тәрбиелеу. 
воспитательная: воспитание патриотизма, любви к Родине 
 
Сабақ тҥрі: дамыта оқыту 
Сабақ типі: кіріктірілген, интерактивті 
Әдіс  тәсілі:  сҧрақ-  жауап,  тҥсіндіру,  талдау,жинақтау,  СТО  стратегиялары,    Венн 
диаграммасы, салыстырмалы талдау 
Кӛрнекілік: кестелер, ҥлестірме қағаздар, портреттер, кітаптар кӛрмесі,  интертақта; 
Пәнаралық байланыс: орыс әдебиеті, сурет 
 
                  
                          
 
...Ерлерді ұмытпаса, ел де ұмытпас!         Но жить их слову в века      
Сабақ барысы: 
I.Ұйымдастыру кезеңі.  
Оқушыларды сабаққа әзірлеу.  
II.Үй  жұмысын тексеру. 
1.
 
Мағжан – лирик, сыршыл ақын.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Мағжан жырларына ӛзек болған негізгі тақырыптарын ӛлеңдерінен мысал келтіре 
отырып баяндасақ...?   
 Оқушыларға  СТО стратегиясының  «ББҮ» 1- нші, 2-нші графасын толтырту. 
Білемін 
білгім келеді 
үйрендім 
 
 
 
               
2.
 
Интертақтада Лермонтов және Мағжан туралы айтылған ойлар: 
«Мен  Мағжанды сүйемін. Оның Еуропалығын, әшекейін сүйемін...» (М.Әуезов) 
 «Просто  представить  себе  нельзя,  до  какой  высоты  этот  человек  поднялся 
бы, если б не погиб двадцати семи лет». (И.Бунин)        
С.Қҧдаш
«Жоғарғы 
әдебиет-кӛркемӛнер 
институтында 
оқығанда, 
профессорлардың бірі Мағжанды «Қырғыздың(қазақтың) Пушкині деуші еді»  
Ж.Аймауытов: «  ..қай ӛлеңін оқысаңыз да, әлде ӛкінтеді, әлде жылатады, әлде 
есіркетеді,  әлде  жігер  береді»  дей  келе,  бҥгінгі  сабақта  Мағжан    Жҧмабаевтың 
«Сағындым»  ӛлеңін  және  М.Ю.Лермонтовтың  «Пленный    рыцарь»  ӛлеңімен  салыстыра 
талдап, ҥндестігінің мәнін ашамыз.     
 
III. Жаңа  сабақ             
1.
 
Топтармен жҧмыс. СТО стратегиясын қолдана отырып,  мәтінмен жҧмыс істеу. 
Тапсырмалар беру. 
Учащиеся работают самостоятельно 
1) прочтите данный текст 

22 
 
2) прокомментируйте текст, используя следующую систему маркировки 
Таңбалау 
маркировка 
Белгіле 
назначение 
 
Саған жаңа мәліметті дӛңгелет 
обведите в круг информацию, которая является новой для вас 
- - - - - - - - - - - - - 

Маңызды дегеннің астын сыз 
подчеркните важную информацию 

Мәтін бойынша келіскендеріңді белгіле 
поставьте против той информации, с которой вы согласны 
Х 
Келіспеген мәліметті белгіле 
поставьте против той информации, с которой вы не согласны 

Саған мәтіннен тҥсініксіз жерлерді белгіле 
поставьте против той информации,  которая вам  непонятна 
 
Мағжан Жұмабаев - талантымен де, табиғатымен де ешкімге ұқсамайтын дара 
тұлға.  Ол  сыршыл,  толғағыш,  суретші,  сӛз  ұстасы,  түршіл,  романтик,  «мәдениетшіл 
ұлт  ақыны».  Отаршылдыққа,  зорлап  –  күштеушілікке,  ұлттық  артықшылдыққа  қарсы 
тайсалмай күрескен нағыз демократ, кӛпшіл, ұлтжанды халық перзенті. 
Мағжан  4  жасында  мектепи  есігін  ашып,  хат  таныған.  Шығыс  әдебиетімен 
таныс  болған,  қисса  –  дастандарды  жатқа  білген.  Мағжан  ана  тілінің  мол  байлығын 
бойына  барынша  сіңірген,  орыс  тілін  де  жетік  білген.  Соның  арқасында  Пушкин, 
Лермантов,  Байрон,  Гете  т.б  орыс,  Батыс  ақын  жазушыларының  шығармаларын  ана 
тілімізге аударған.                 
Природа  одарила  Лермонтова  многими  талантами.    Он    обладал    редкой 
музыкальностью, играл на рояле и на скрипке, лепил,  был прекрасным художником, легко 
решал  сложные  математические  задачи  и  слыл  сильным  шахматистом.  Он  был 
великолепно  образован,  начитан,  владел  несколькими  иностранными  языками.  Все 
давалось  ему  легко.    И  все  же  свой  гениальный  поэтический  дар  он  совершенствовал 
упорным  трудом:  он  мечтал  вступить  в  литературу  со  стихами,  достойными  занять 
место  рядом  с  пушкинскими.  И  этого  он  достиг,  хотя  прожил  всего  двадцать  шесть 
лет. 
Лермонтова  угнетало  бесцельное  и  праздное  существование  окружавшего  его 
дворянского  общества,  к  которому  он  принадлежал  по  рождению.  Он  стремился  к 
жизни,  полной  борьбы  и  тревог.  Неугасимой  любовью  к  родному  народу,  призывом  к 
свободе, к свершению героических подвигов во имя народа и Родины проникнуты многие 
стихи Лермонтова.  
3) Ақындардың   ӛмірі мен шығармашылықтарындағы  ҧқсастық пен 
айырмашылықты     Венн  диаграммасы  арқылы  кӛрсет. 
М. Жұмабаев 
ортақ қасиеті 
М. Лермонтов 
 
 
 
 
2.
 
Ӛлеңді талдау.  Анализ художественного  текста 
I топқа Мағжан Жҧмабаев 
«Сағындым 
 Абақтыда айдан,күннен жаңылдым,  
Сарғайдым ғой, сар даламды сағындым. 
«Қарашығым, құлыным»,- деп зарлаған 
Алыстағы сорлы анамды сағындым...  
Алтын Күнді, қара жерді сағындым,  
Жан жолдасым-жүйрік желді сағындым 
Асау тайдай еркелетіп ӛсірген -  

23 
 
Ағайынды, туған елді сағындым.. 
Бостандықта ӛткен кҥнді сағындым, 
Желдей заулап кеткен кҥнді сағындым. 
Жыл қҧсындай ҧшсам, қонсам ерікті –  
Ойдағыны еткен кҥнді сағындым...  
 
Ойыны бір қҧрдастарды сағындым, 
Тілегі бір жолдастарды сағындым. 
Келешекке бірге жоспар қҧрысқан  
Сырласатын жан достарды сағындым...  
Уға толы жас жҥрегім, жабықтым, 
Тагныс дауыс ести алмай зарықтым. 
Не дегенің, не істегенің біле алмай,  
Қоры болдым ғой азат жҥрген халықтың!... 
 
II топқа М.Ю.Лермонтов  
«Пленный рыцарь» 
Молча сижу под окошком темницы; 
Синее небо отсюда мне видно: 
В небе играют все вольные птицы; 
Глядя на них, мне и больно и стыдно.  
Нет на устах моих грешной молитвы, 
Нету ни песни во славу любезной: 
Помню я только старинные битвы, 
Меч мой тяжѐлый да панцирь железный 
В каменный панцирь я ныне закован, 
Каменный шлем мою голову давит, 
Щит мой от стрел и меча заколдован
Конь мой бежит, и никто им не правит. 
Быстрое время – мой конь неизменный, 
Шлема забрало – решѐтка бойницы, 
Каменный панцирь – высокие стены, 
Щит мой – чугунные двери темницы. 
Мчись же быстрее, летучее время! 
Душно под новой бронѐю мне стало! 
Смерть, как приедем, подержит мне стремя; 
Слезу  и сдѐрну с лица я забрало. 
 
 
3.
 
Берілген    ӛлеңдерді  тақырыпқа  сай  орналастыр.  Распределите  указанные 
произведения поэтов по соответствующим темам 
 
Ақын 
Туған    жерге деген 
сүйіспеншілік 
Ӛзі туралы 
ӛлеңдері 
шынайы 
сүйіспеншілік  
Жұмабаев 
«Бәрінен де сен сҧлу»,  «Шолпы» 
 «Сҥйемін» 
«Сағындым» 
«Тҥркістан» 
«От», 
«Пайғамбар» 
Ӛлең 
тақырыптары 
Идеясы 
         Теңеулер 
Ӛлеңнің негізгі түйіні, 
тәрбиелік мәні 
 
 
 
 
 

24 
 
Лермонтов 
 
«Мы случайно сведены 
судьбою...» 
«Я не унижусь пред тобою...» 
«Родина» 
«Печальная 
судьба отца и 
сына…» 
4.
 
Шығармашылық шеберханасы. 
 Топтағы оқушыларға берілген сұрақты дәлелді түрде ашқызу.   
Учащиеся  в  группах готовят аргументированный  ответ на приведѐнные 
ниже  вопросы. (от группы выступает делегат) 
- Қалай ойлайсыңдар, ақындар тірі болса, бҥгінгі кҥннің  қандай жағдайлары толғандырар 
еді?  
- Как вы думаете, какие темы волновали бы поэтов, если бы они жили в наше время. 
 IV.Сабақты бекіту. Жинақтау. «Бір сӛзден сӛйлемге дейін».  Әр топ мҥшелері бір-бір 
сӛз арқылы тақырыпқа, сабаққа байланысты орысша - қазақша сӛйлем қҧрастырады. 
Ақын, қазақ ӛлеңінің дүлділі,сан қырлы, патриот 
V. Қорытындылау. «ББҮ» стратегиясы бойынша соңғы бӛлігін толтыру. 
VI. Үйге тапсырма.  «Менің Мағжаным», «Мой Лермонтов»  берілген тақырыпқа эссе 
жазу. 
VII. Оқушыларды бағалау. 
 
 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ И АНАЛИЗЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА 
 
  (мастер-класс) 
 
 И.В.Дорошенко, учитель 
КГУ «Фурмановская средняя школа»  
района М. Жумабаева 
 Северо-Казахстанской области 
 
Новые  образовательные  технологии  сегодня  являются  необходимым  условием 
интеллектуального,  творческого  и  нравственного  развития  обучающихся.  Современный 
урок литературы должен быть обучающим, воспитывающим, развивающим и интересным. 
Поэтому  использование  современных  образовательных  технологий  на  уроках  и  в 
воспитательной работе – потребность сегодняшнего дня. 
 Построение учебного процесса, ориентированного на личность учащегося с учетом 
его  индивидуальных  способностей  и  особенностей,  является  основным  способом 
реализации  социально-личностного  типа  образования.  Большую  роль  в  этом  процессе 
играет  использование  педагогических  технологий  проблемного,  развивающего  и 
группового дифференцированного обучения. Все эти технологии обучения способствуют 
к  повышению  мотивации  познавательной  деятельности  к  предмету,  глубокому 
пониманию  учебного  материала,  формируют  конструктивное  отношение  к  такому 
явлению, как «проблема», подготавливают и делают возможным и успешным обучение. 
 На своих уроках я использую следующие подходы: 
 ◄  исследовательский  –  реализация  идеи  «Обучение  через  открытие».  В  рамках 
этого  подхода  ученик  в  совместной  духовно-практической  деятельности  с  учителем 
создает знания, умения, объекты или то и другое;  
Оқушылар 
аты- жӛні 
ББҮ 
1-2 бӛлімін 
толтыру 
Мәтінмен 
жұмыс 
Венн  
диаграм 
масы 
Ӛлеңді 
талдау 
Кестені 
толтыр 
ББҮ соңғы 
бӛлігі 
Жинақ 
тау 
Қорытынды 
баға 

25 
 
 ◄  коммуникативный  или  дискуссионный  подход  предполагает,  что  ученик  на 
какое-то время становится автором какой-либо точки зрения на проблему. При реализации 
этого подхода формируются  умения высказывать своѐ мнения и понимать чужое, искать 
позиции, объединяющие обе точки зрения. 
 Использование  современных  технологий  в  изучении  и  анализе  художественных 
произведений М.Ю.Лермонтова, я хочу показать на примере урока по теме: « Лирическая 
поэма «Мцыри»». 
 Ход урока: 
1.
 
Поэма Лермонтова в чтении и высказываниях восьмиклассников. 
-  Как,  на  ваш  взгляд,  надо  читать  «Мцыри»?  Предложите  свою  партитуру  самых 
значительных, на ваш взгляд, а может быть, и ставших любимыми фрагментов. 
-  Что  особенно  тронуло  вас  в  поэме?  Передайте  своѐ  читательское  волнение  в 
чтении поэмы.  
 2. Далее класс делится на группы. Деление происходит при помощи картинок. 
Берется столько картинок сколько нужно групп. Разрезаются на столько частей, сколько 
будет человек в группе. Рисунки на картинках должны быть разные. Учащиеся берут по 
одной части и составляют картину. У каждой группы получится своя картина. Группа 
образовалась. 
 3. На лепестках цветка пишу микротемы для каждой группы. Один из членов 
группы вытягивает задания. 
 Вопросы к классу: 
 - Озвучьте микротемы. 
 - Определите тему урока. 
 - Какова же цель сегодняшнего урока? (проанализировать поэму.)  
I группа: Тематика и идея поэмы. 
-  Вспомните  что  такое  тематика  произведения  и  идея.  (Тема-изображение 
характеров  и  ситуаций,  взятых  автором  из  реальной  действительности  и  определенным 
образом  преобразованных  в  системе  данного  художественного  мира.  Это  о  чем  пишет 
автор. Тематика - совокупность тем. Идея - это то, для чего пишет автор, какую мысль он 
утверждает.) 
Какие микротемы рассматриваются в поэме? 
 
Тематика «Мцыри» 
 
Тема природы 
 
Тема свободы 
Тема одиночества 
Тема гармонии 
 
Тема изгнания 
Тема Земли и Неба 
-  Первоначально  эпиграфом  к  поэме  «Мцыри»  Лермонтов  хотел  избрать 
французское  изречение:  «Родина  бывает  только  одна».  Почему,  по-  вашему,  поэт 
отказался от такого эпиграфа и обратился к Библии («Вкушая, вкусих мало меда, и 
се  аз  умираю»)?  -  Как  эпиграф  связан  с  темой  и  идеей  произведения?  («Мцыри»-
судьба  романтического  героя  -  сильного,  смелого,  мятежного  человека,  взятого  в  плен, 
выросшего  в  сумрачных  стенах  монастыря  ,  страдающего  от  гнетущей  неволи  и 
решившего с риском для жизни вырваться на свободу в тот самый момент, когда это было 
всего опасней. Тема поэмы перекликается с темой библейской легенды, ставит вопросы: 
волен ли человек свободно распоряжаться собой, своей жизнью. Идея поэмы заключается 
в утверждении безусловной ценности свободы. Три дня настоящей, полнокровной жизни 
на воле Мцыри предпочитает многолетнему заключению в стенах монастыря, где человек 
не живет, а существует). 
II группа. Сюжет и композиция поэмы 
-  Что  такое  сюжет  и  композиция  произведения?  (
Композиция-построение 
художественного  произведения,  структура  соединения  отдельных  частей  в  одно  целое. 

26 
 
Сюжет - основные эпизоды, цепь событий событийного ряда литературного произведения 
в  их  художественной  последовательности  (то  есть  в  последовательности,  которая 
предусмотрена композицией данного произведения). 
- Что делает Мцыри, вырвавшись из монастыря? 
- Что видел он на свободе 
- Что узнал о себе герой за «три блаженных дня»? 
Почему  так  кратко  изложение  о  жизни  Мцыри  в  монастыре?  (Сюжет  поэмы 
прост:  история  короткой  жизни  Мцыри,  рассказ  о  его  неудавшейся  попытке  бежать  из 
монастыря.  Жизнь  Мцыри  бедна  внешними  событиями:  мы  узнаем  лишь,  что  герой 
никогда не испытал счастья, в детстве попал в плен, перенес тяжелую болезнь и оказался 
одиноким  в  чужом  краю  и  среди  чужих  ему  людей,  монахов.  Юноша  делает  попытку 
узнать,  зачем  живет  человек,  для  чего  он  создан.  Бегство  из  монастыря  и  трехдневное 
скитание  знакомят  Мцыри  с  жизнью,  убеждают  его  в  бессмысленности  монастырского 
существования,  приносят  ощущение  радости  жизни,  но  не  приводят  к  желанной  цели-
вернуть  родину  и  свободу.  Не  найдя  пути  в  родную  страну,  Мцыри  снова  попадает  в 
монастырь. В предсмертной исповеди рассказывает монаху обо всем, что успел увидеть, 
пережить за «три блаженных дня». 
 III группа. Композиция 
- Какова роль 2-й главы в композиции поэмы? 
- Что такое исповедь? 
                                             Исповедь  
 покаяние в грехах 
 
 
Сообщение своих мыслей, взглядов 
 
Признание в чем-либо 
- Почему поэт избрал форму исповеди? 
- В каком значении употреблено это слово в поэме?  
- Посмотрите текст, определите композицию монолога-исповеди.  
 
IV группа. Стилистические особенности поэмы. 
Заполните таблицу примерами из поэмы 
Стилистические приемы 
Примеры из поэмы 
Эпитеты 
 
Сравнения 
 
Метафоры 
 
Гиперболы 
 
Риторические вопросы 
 
Восклицания 
 
Обращения 
 
Элементы фольклора 
 
 
4. Работа со всем классом 
а) Сделаем выводы: 
 Поэма  состоит  из  вступления,  краткого  рассказа  автора  о  жизни  Мцыри  и 
исповеди  героя,  причем  хронологический  порядок  изложения  событий  изменен.  Сюжет 
поэмы  составляет  не  внешние  факты  жизни  Мцыри,  а  его  переживания.  Все  события 
трехдневных  скитаний  Мцыри  показаны  через  его  восприятие.  Названные  особенности 
сюжета и композиции позволяют сосредоточить все внимание на характере центрального 
героя. 
б)  Нарисуйте  психологический  портрет  Мцыри  используя  его  монологи. 
Почему герой не имеет имени? 
в) Запишите синквейн к слову Мцыри 
 

27 
 
5. Подведение итогов.  
 Учащиеся сами оценивают свою работу 
6. Д/з: Напишите собственное суждение о поэме. 
Ответить на вопросы: 
Какова цель 
побега Мцыри? (выписать цитаты в тетрадь) Что увидел и что  узнал Мцыри о жизни во 
время  своих  скитаний?  Какие  эпизоды  трехдневных  скитаний  Мцыри  вы  считаете 
особенно важным? Почему погиб Мцыри?
 
 
Список литературы 
1.  Л.Ф.Стрелкова.  Технологии  проблемного  и  развивающего  обучения.  –  Волгоград: 
Учитель, 2012. -3С 
2.  И.И.Аркин.  Уроки  литературы  в  7  классе.  –  Москва:  Практическая  меодика,  2001.  – 
110С 
3.  Н.П.Архипова.  Уроки  литературы  с  применением  информационных  технологий.  – 
Москва: Методическое пособие, 2010. – С. 116-117 
 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «РОДИНА» В ТВОРЧЕСТВЕ
 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
(сценарный план урока) 
 
О.И.Гекова, учитель  
КГУ «Аканская средняя школа»
  
Айыртауского района 
Северо-Казахстанской области 
Цели и задачи
обучающие: 

 
определить особенности патриотизма Лермонтова; 

 
показать новаторство поэта в разработке темы; 

 
отработать навыки анализа стихотворения; 

 
обратить внимание учащихся на стилистические особенности этого 
произведения; 

 
расширить словарный запас; 

 
углубить литературоведческие знания. 
развивающие: 

 
создание ситуации для развития внимания, памяти; 

 
развивать логическое мышление, память; 

 
воспитать чувство взаимопонимания, взаимопомощи. 
воспитательные: 

 
формирование чувства уверенности в своих силах; 

 
воспитание бережного, внимательного отношения к родному языку

 
формирование умения работы в коллективе. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал