Инновациялық бағдарлама тиім ді болуы үшін, әрине, отандық ғыжүктеу 0.67 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6

Гүлжан КӨШЕРОВА

Еңбек нарығының тілімен 

айтсақ, жұрт арасында «өзін-

өзі жұмыспен қамтығандар» 

деген санатқа жататын 

топ бар. Табатын табысы 

бұлыңғыр, бірақ нәпақалық 

белсенділігі де жоқ емес, 

әйтеуір, қолынан іс ке-

летін осы санаттағылардың 

құрамы да біздің нарықта 

әжептәуір. Сондықтан да 

ел билігі кейінгі кездері осы 

өзімен-өзі жұмысбасты 

болып жүргендер жайын 

да назарға алып, оларды 

ашық алаңдағы жұмысқа 

тартудың нақты тетіктерін 

де ойластырыла бастады. 

Қанат ҚАЗЫ

с

еж

т

Бд

«...Өзін-өзі жұмыспен қамтыған топ жалдамалы еңбек арқылы кәсіпкерлікке 

қарай шапшаң ауысуға бейім тұратындарға жатады. Сондықтан да бізге, ең 

алдымен, өзін-өзі жұмыспен қамтуға негізделген шағын немесе уақ бизнесті 

дамыту қажет деп санаймыз. Солар арқылы не жұмысбасты емес, не жұмыссыз 

емес болып, өзіндік жұмысқа жегілгендерді нақты нарыққа тартуға болады».

ғары білімді мамандарға сұраныс тек 14

жұмыспен қамтығандарды кәдеге асатын

«...Тапсырыс берілген сұраныстың 70 пайызға жуығы орта кәсіби-

техникалық білімі бар мамандар болып табылады. Жоғары білімді 

мамандарға сұраныс тек 14 пайызды ғана құраса, 16 пайызы біліктілік талап 

етілмейтін еңбеккерлер болып отыр». 

Рахман АЛШАНОВ, экономика 

ғылымының докторы, профессор

Дайындаған 

Кәмшат САТИЕВА

Шалатай 

МЫРЗАХМЕТОВ, 

Мәжіліс депутаты:

 – «Роскосмос» басшысының айтқаны – жай 

ғана ұсыныс. Ол айтты екен деп «Байқоңыр» бөліске 

салынып, талан-таражға түседі деп ойламау керек. 

Бұл – стратегиялық мәселе болғандықтан, мемлекет 

басшылары деңгейінде шешілетін мәселе. Қазақстан 

қашан толыққанды меншік иесі болып еді? Қазір 

Байқоңыр қаласындағы жағдай да қиындап бара 

жатыр. Жергілікті халыққа Ресей азаматтығын ал-

маса, жұмысқа тұру мүмкін емес екен. Жалға 

төлейтін қаржысы мардымсыз. Осыған қарағанда 

акциямен бөліске салған да дұрыс па деймін. Нақ-

ты бағасын шығарғаннан кейін 70 пайызының 

ақшасын төлеп пайдаланғаны дұрыс. Акциямен 

бөліске салуды қолдайтын себебім — акция арқылы 

сатылса, Қазақ станға қомақты қаржы түседі.РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№68 (520) 21.04.2011 жыл, бейсенбіwww.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы аламын ба?

Зейнеткермен еңбек шартын тоқтатуға бола ма?

ТҮЙТКІЛ


АЛАШ-АҚПАРАТ

ДАБЫЛ!


Чернобыльдықтар мемлекеттік қолдауға зәру

Ал біздің алатын зейнетақымыз 

– не бәрі 27 мың теңге. Басқа еш-

қан дай жеңілдік жоқ. Демек, Чер-

но быль апатын жоюшы қазақ стан-

дық ар дагерлердің әлеуметтік және 

ден саулық жағдайы мәз емес. Олар -

дың әрқайсысы кем дегенде 20-дан 

астам сырқат тү рімен ауы ра ды. Біздің 

қата рымыздың тез сиреп бара жатқан-

дығының бір себебі, міне, осыдан. 

Мардымсыз зейнетақы ден 

 

саулық 

сақтауға және тіршілік кешуге жетпейді. 

Бұл әді лет ті лік пе? Оның өзінде азық-

түлік бағасы мен коммунал дық тө лем-

дер жыл сайын өсіп жатыр. Сон дық тан 

біздерге қатысты же ңіл діктер мен жәр-

демақыларды мем лекет қайта қа ра уы 

керек. 

2009 жылы Чернобыль апатын ауыз-

дық тауға қатысушыларға арналған ес керт-

кіштің жобасы жасалып, оны қоятын жер ге 

дейін даярланып қойылған болатын. Бі рақ 

оны тұрғызуға қажетті 71 мың АҚШ дол ла-

ры көлеміндегі қаражат әлі табылмай тұр. 

«Біз 


дің бай мемлекетіміз үшін бұл со 

ма 


тиын-тебен құрлы емес пе? Бірақ осы ес -

керт  кіштің жайын айта бастасақ бітті, «бюд-

  жетте ақша жоқ, демеушілерді өз де рің та бу-

ларың керек» дегеннен басқа жа уапты ес ти 

алмай келеміз», – дейді Р.Әб дікә рі мов. 

Республикамыздың жер-жерінде Чер-

но быль АЭС-індегі ядролық апаттың зар-

дабын жоюшыларға арналған ұсақ-түйек 

белгілер болғанымен, олардың ерен ең-

ҚР Еңбек кодексінің 240-бабына сәйкес, қыз-

меткерлермен еңбек шартын тоқтату үшiн осы ко-

дексте белгiленген негiздермен қатар, азаматтық 

қыз 

метшiлердiң Қазақстан Республикасының за-ңында белгiленген зейнеткерлiк жасқа жетуi олар-

мен еңбек шартын тоқтатудың қосымша негiзi бо-

лып табылады.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Үкі ме тінің 

2007 жылғы 27 қыркүйектегі № 850 қау лы сымен 

бекітілген Азаматтық қызметшілер лауа 

зым 

да-


рының тізбесінде күзетші (сторож) лауазымы енгі-

зілмеген. Тек қана күзет қызметкері (охранник) 

қыз 

метші лауазымы көзделген. Яғни кү зетшілер 

аза маттық қызметшілер санатына жатпайды.

Сондықтан оларға қатысты 240-бабының нор-

малары қолданылмайды.Мен мемлекеттік кәсіпорында мамандарды бақылаушы инспектор болып қызмет атқарамын. 

Кәсіпорында зейнеткерлік жасқа жеткен күзетші жұмыс істейді. ҚР Еңбек кодексінің 240-бабы, 

1-тармағы зейнеткерлік жасқа жеткен жұмыскермен еңбек шартын тоқтатудың қосымша негізі 

болып табылады делінген. Осы тармақты негізге ала отырып, жұмыскермен еңбек шартын 

тоқтатуға бола ма? 

Аида ӘМІРХАН, Жамбыл облысы

бегінің нәтижесін білдіретіндей ес керт кіш 

жоқ. «Жастарға отаншылдық тәлім-тәр бие 

беруде аға буынның бұл ерлігін ұмы туға 

болмайды. Оларға көрсетілетін құр 

мет 


біздің көзіміздің тірісінде жасалуы тиіс. 

Сон дықтан тарихтың ұмытылмас бір ке -

зеңінің белгісі ретінде черно быль дық ар-

дагерлерге ескерткіш қою мем лекеттің бір 

парызы болуы тиіс», – дейді ол.

ҚОҒАМ


Басы 1-бетте

ҚЫСҚА-НҰСҚА

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

яд ро  лық  энергияны  қауіпсіз  пай-

далану жө 

ніндегі саммитке қа-

ты 

су үшін Киев 

ке барды. Онда 

«Чер 

нобыль апатына – 25 жыл: 

қа уіпсіздіктің болашағы» де ген та-

қырыпта халықаралық кон фе рен-

ция басталды. Мемлекет бас шы сы 

Ук раина Президенті Виктор Яну-

ко вичпен, БҰҰ Бас хатшысы Пан Ги 

Мун 

мен және Еурокомиссияның 

пре  зиденті Жозе Мануэль Бар ро-

зу 

 

мен кездесті. Чернобыль жо-

ба  ларын 

қаржыландыруға 

ар-

нал  ған  донорлық  конференция 

Еу  ро  паның  қайта  құру  және  да му 

бан  кінің қолдауымен өтіп жа тыр. 

Чер нобыль АЭС-інде жаңа за ма-

на  уи  қорғаныстың  құрылысына 

ха  лық аралық  донорлар  200  млн 

ев ро жұмсайды. Әзірге жобаны 17 

донор қолдап отыр, олардың ішін -

де жеке мемлекеттер де, ха лық -

ара 

лық қаржы институттары да 

бар. ЧАЭС-тегі болған 1986 жыл -

ғы жарылыстың салдарымен бай-

ла ныс ты  проблемалардан  бас қа, 

сам митке  қатысушылар  яд ро лық 

реак тор лардың  қауіпсіздігі,  ел-

дердегі АЭС-тер дегі оқиғалар ту-

ралы ақпарат та ратушы халық ара-

лық желіні жолға қою мәселелерін 

тал қылады.

Жоқ табысты жазып көрсет деп 

талап ету дұрыс емес. Бүгінгі күні қол-

даныстағы заңнамаға сәйкес, өзімен 

бірге тұратын төрт және одан көп 

кәмелетке толмаған балалары, оның 

ішінде орта, техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беретін 

ұйымдарда, жоғары оқу орындарында 

күндізгі оқу нысанында оқитын ба ла-

лары бар көпбалалы отбасыларға ба-

ла 


лары кәмелеттік жасқа толғаннан 

кейін олар оқу орнын бітіретін уақытқа 

дейін (бірақ әрі дегенде 23 жасқа 

толғанға дейін) – 3,9 айлық есептік 

көр сеткіш мөлшерінде арнаулы мем-

ле кеттік жәрдемақы төленеді.

Қолданыстағы заңнамаға сәй-

кес, отбасының орта есеппен жан Төрт балам бар. Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыға құжат тапсы ра-

йын десем, «күйеуімнің табысынан бөлек ай сайын 5 мың теңге кірісіміз 

бар деп жаз» дейді. «Неге?» десем, «ауылдағыларға сондай табыс жа-

зылады» дейді. Бірақ біздің жеке қожалығымыз да, малымыз да, басқа 

табысымыз да жоқ. Осы дұрыс па?

Жұмагүл, Оңтүстік Қазақстан облысы

ба 


сы 

на шаққандағы айлық табысы 

бел 

гіленген азық-түлік себетінің құ-ны 

нан төмен болған жағдайда 18 

жас 

қа дейінгі балаларға арналған жәр демақы алуға құқылы. Әр балаға 

берілетін жәрдемақының мөлшері бір 

айлық есептік көрсеткішті немесе 1512 

теңгені құрайды.

Сонымен қатар облыс, қала және 

аудан әкімдері, меншік нысанына 

қарамастан, ұйымдардың, қоғамдық 

бірлестіктердің басшыларына өз 

құқығы мен құзыры шегінде әлеуметтік 

қорғауға мұқтаж азаматтарға әлеу-

мет тік қолдау жөнінде қосымша ша-

раларды белгілеу құқығы берілген.Қарағандыда сектадан 

зардап шегушілер қатары 

күн санап өсіп келеді. 

Материалдық шығынға 

батып, рухани құлдырауға 

ұшыраған жандар сектадан 

қорлық көргендерге көмек 

көрсету орталығының 

есігін қағуда. Шіркеудің 

шырмауына түсіп, алданып 

қалғандар бұл проблемаға 

құзырлы органдардың ара 

түсуін талап етеді.

Қазақ қасиетті санаған 

жылқы малын барымташылар 

құрықтап емес, мылтықпен 

атып өлтіріпті. Сәуірдің 17-сінен 

18-іне қараған түні Атырау 

облысына қарасты Махамбет 

ауданындағы Байшақа деп 

аталатын кен орнына жақын 

жерде осындай оқиға орын алды. 

Атырау облыстық ІІД баспасөз 

қызметінің жетекшісі Гүлнәзира 

Мұхтарованың сөзіне қарағанда, 

атылып өлтіріліп, бөлшектелген 

жылқылардың етін ұрылар 

Атырауға «ГАЗель» автокөлігімен 

жеткізбек болған. Бірақ оларды 

полиция қызметкерлері Атырау – 

Астрахань тас жолының бойында 

ұстаған.

Сақтансаң, 

сектадан 

сақтан

Құрықпен емес, 

мылтықпен...

Солардың бір дәлелі – 4 сәуір күні 

Анар  гүл есімді қара көз қыз тірі жанға айт-

пас тан, үйінен безіп кеткен. Арқалықтан 

із деп келген әпкесі: «Іздемеген жеріміз 

қал мады», – дейді. 25 жасар қыз телефон 

ар 

қылы туыстарына Қарағандыдағы «Грейс» шіркеуіне оқуға кеткенін айтқан. 

Жақындары оның 3 жылдан бері шіркеуде 

мінажат етіп келгенін сонда ғана аңғарған. 

Қазір Анаргүлмен жүздесуге мүмкіндік 

жоқ. Оған шіркеу – тосқауыл. 

Виктория АРТЕМЬЕВА, «Виктория» 

бұрмалаушы ағымдардан жапа 

шегушілерге әлеуметтік-психологиялық 

және құқықтық көмек көрсету 

орталығының директоры:

– АҚШ-та сот процесінде адамға 

психологиялық қысым көрсетілгені 

дәлелденсе, оны сектадан күштеп алып 

шығуға құқың бар. Ал біздің заңда пси-

хо логиялық қысым туралы мүлдем жа-

зылмаған. Сондықтан оны дәлелдеу – 

бос әурешілік. Осы мәселені дер кезінде 

құнттамасақ, әлі қаншама ұр пақ тары-

мыз дың санасын улауына жол беріп 

аламыз.

Былтыр дәл осы «Грейс» шіркеуінің 

қабырғасында екі адам өздеріне қол 

жұмсаған. Пастерлердің келушіні 

құлдықта ұстағаны туралы да дерек 

тіркелді. Аталған істің барлығы да 

прокуратураға жолданған. Ал құзырлы 

орган өкілдері тергеу барысында бұл 

оқиғаларға «ешкімнің қатысы жоқ» 

деген шешім шығарыпты. 

Айша АХАН,

Қарағанды

Тексере келе полиция қызметкерлері 

жо   ғарыда  аталған  мәшине  кузовынан  бес 

байтал мен бір құлынның және бір ай ғыр-

дың бөл шектелген етін тапқан. Олардың 

бар  лы ғынан да бытыра табылған. Және 

атыл  ған бір байталдың буаз екендігі анық-

тал ған. Жан уарлардың еті бұтарланған ай-

далада құлынның өлі денесі де табылған. 

Қа сиетті жылқы малын айуандықпен өл-

тір ген ұры лар олардың етін жігімен айыр-

май, шаба салған. 

Кейінірек, бұл жылқы табынының Иса-

тай ауданы Х.Ерғалиев атындағы ауыл тұр-

ғы нынікі екендігі анықталды. Ал жылқы 

ұр лап, айуандықпен өлтіргендердің алтауы 

– Құрманғазы, ал біреуі Жылыой ауданы-

ның адамдары болып шықты. Қазіргі кезде 

«ГАЗельдің» және осы топтың тағы бір 

мүшесі – «ВАЗ-2107» автокөлігінің жүр-

гізушілері ұс талды. Қалған бесеуіне іздеу 

жа рия ланды.  Бұдан  басқа,  іздеу  жариялан-

ған дардың екеуі 2009 жылдың аяғында 

мал ұрлағандары үшін жауапқа тар-

тылғанымен, іс сотқа дейін бармаған. Оған 

зар дап шегуші жақтың барымташыларды 

аяп, оларға ешқандай кінә қоймағандары 

себеп болса керек.Жанар НИЗАМИ, 

Атырау

ОҚИҒА


ІЗГІ ІС

Жол бойынан 

граната 

табылды

Жеті 

балықшыны 

құтқарды

Бұндай дерек Балқаш қаласының 

аумағында тіркеліп отыр. Жарылғыш 

заттарды әуелде жолаушылар байқаған. 

Оқиға орнына жеткен саперлер оларды тез 

арада жинап әкетті. «Ф1» деп аталатын бес 

гранатаның екеуі залалды, қауіпті заттар 

екені анықталды.Мұрат ҚАТПАНОВ, Қарағанды 

облыстық ТЖД, апатты-құтқару 

басқармасының бастығы:

– Бұдан бұрын Балқаш қаласындағы 

тұрғын үйлердің құбырын жөндеп жүр-

ген коммуналдық қызметтің жұ мыскері 

бір жарылғыш затты байқаған. Жедел 

әре кет ету тобы іске кірісіп, гранатаның 

қаупі бар екенін анықтады. Абырой 

болғанда, зардап шеккендер жоқ. Бұл 

заттардың қалай және қайдан пайда 

болғанын Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

тергеушілері анықтап жатыр. Жалпы, 

Қарағанды облысында иесіз қалған 

жарылғыш заттардың табылу дерегі 

жиі леп кетті. Осыдан екі апта бұрын 

Жез қазғандағы тұрғын үйдің қоқыс жә-

шік терінен 65 дана динамит шыққан 

бо 

латын. Ал өткен жылы «Арселор 

Мит тал Теміртау» АҚ кәсіпорыны ау ма-

ғында 90-нан астам снаряд табылған.

Айша АХАН,

Қарағанды

Сол күні жеті әуесқой балықшы балық 

ау лап бақ сынамақ болған. Олардың ба-

лық аулау қызығына түсіп кеткендері сон-

ша – қалыңдығы шамалы мұздың опы ры-

лып, екіге бөлініп қалғанын елемей де 

қал ған. Ал жел көтеріліп, кесек мұзды жа-

ғадан 800 метр жерге алып кеткенде ғана 

же ті балықшыны үрей билеген. Ұялы те ле-

фон арқылы құтқарушыларға хабар берген 

біреуі олар келгенше шыдамы жетпей, суға 

түсіп жағаға жүзіп те бармақ болған 

көрінеді. 

Абырой болғанда, Солнечный кентінде 

Төтенше жағдайлар басқармасының судан 

құт қару постының матросы Николай Мо-

тор кин оқиға орнына кешікпей жеткен. 

Мо торлы қайыққа мінген ол жетеуін де 

жа ғаға алып шықты. Бәрі де дін аман. 

Олар өз ісін адал атқарып, кәсіби шеберлік 

та нытқан Николай Моторкинге алғыстарын 

жау дыруда. Жанаргүл ҚАДЫРОВА, 

ЕкібастұзҚарағанды облысын 

басып өтетін «Алматы – 

Екатеринбург» тас жолының 

бойында орналасқан дәмхана 

маңынан иесіз қалған, ішінде 

бес граната салынған пакет 

табылған. 

Кеше кешкісін Екібастұз 

қалалық төтенше жағдайлар 

басқармасына Солнечный 

кенті маңындағы «ГРЭС-2» 

суқоймасында жеті адамның 

мұз үстінде қалғаны туралы 

хабар жеткен. «Су бетінен тоң 

кетіп, қабыршақ мұз қалған 

шақта мұндай да бола ма 

екен?» дерсіз. Болады екен.

МӘСЕЛЕ


«Мұнда кезек күтушілердің көпшілігі – 

тарихи Отанына қайтуға бел байлап, 

жұмыстан босап, жерін, мал-мүлкін, үйін 

сатып, барар жері қалмағандар. Ал қал-

ғандары Қазақстандағы туысына, оқып 

жүрген балаларына баратындар не бол-

маса ол жақта ортақ бизнесі бар адамдар» 

– дейді олар. Не десек те, бір аны ғы – 

Шыңжаңдағы төлқұжат – виза қызметі 

кең 


сесі алдында кезектің азаймай 

отыруы. 


Қаным БЕЙСЕХАН, 

қытайлық қандасымыз:

– Қазақстандағы туыстарымызға 

ба  ра алмай, әуре-сарсаңға түскенімізге 

талай уақыт болды. Мына консулханаға 

кілең дөрекі адамдарды әдейі жинап 

әкеп орналастырып қойған сияқты. 

Өліп-талып ішіне кірсең, болмашы 

нәр    сеге  ит  терімізді  басымызға  қаптап, 

айғайлап қуып шығады. Не түсіндіріп 

айтпайды. Адамның көптігі сонша – 

кезек консулдықтың алдындағы көшеге 

шығып кетеді. Кейде ары-бері өткен 

қытайлар мазақтап бара жатады. Қай 

елді алсаң да, елшілік қызметкері деген 

өз елінің мәдениетіне сай қызмет етіп, 

сыпайыгершілік танытуы керек емес 

пе? Әрі-беріден соң менің қасиетті 

ата   мекенім – Қазақстан! Бұл жақта ба-

ла-шағамның бірін де қалдырмай 

алып кетемін сол жаққа. Мен сияқты 

кө кірегі жасқа шыланып, азап шеккен 

қазақтардың атамекенге баруына осы 

ел 

шілік адамдары жәрдем бермесе, 

кімнен пана таппақпыз? Басқаға қа-

раған күніміз не болмақ? Артқы есікке 

70 мың теңге ақша берсең, бі 

тіріп 

береді екен дейді. Қаптаған қытай мен 

ұйғырлар, сөйтіп, Қазақстанға өтіп 

кетіп жатыр. Біз болсақ, міне, тұр мыз 

бозарып. Өзім Мұңғұлкүре жақ 

тан 

келдім. Бала-шағамды көрмей сал-

пақтап жүргеніме бір ай болды. Осын-

дай виза беретін жерді Құлжа қа ла сы-

нан да ашып қойса, жақсы болар еді.

Қазақстан Сыртқы істер министрлігі 

бас  пасөз қызметінің жетекшісі Ілияс Ома-

ров: «Мұндай ұзын сонар кезектің пайда 

болуы – қазақтардың бір бөлігі қытайша 

білмегендіктен құжатты өздігінен толтыра 

алмайды және осы үшін өзімен бірге 

сауатты туысын ертіп келуінен», – дейді. 

Бірақ Қытайдағы қандастар бұл пікірмен 

келіспейді. Олардың айтуынша, Қытай-

дағы қазақтардың арасында сауат сыздар 

жоқ. Өйткені Қытайдың үкіметтік бағдар-

ламасы бойынша балалар мек 

тепте, 


негізінен, қытай тілінде оқиды екен. Тіпті 

олар балаларымыз ана тілінен мүл 

дем 

мақұрым қала ма деп үрейленетінін ай-тады. 

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы 

басшылығы да бұл мәселеден хабардар. 

Бірақ олар «біздің міндетіміз – қандаста-

ры мыз дың мәдениетін көтеру, ал виза мә-

се 


лесімен тек Сыртқы істер министрлігі 

ай на лысады»  дейді. 

Қазақстаннның Қытай еліндегі консул-

дығы Бейжіңде орналасқан. Ал қазақтар 

шоғырланған Шыңжаң өлкесінде төл құ-

жат – визалық қызметі жұмыс атқа рады. 

Бі рақ Бейжіңдегі консулдық Шыңжаң өл-

ке сінен Қазақстанға виза рәсімдеуге бар-

ған дардың құжатын қабылдамайды екен. 

Шыңжаңдық қазақтар «Бейжіңде гі бас 

кон сулдық тек қалталы Шанхайда дема-

лу шылар үшін ашылған ба?» деп қынжы-

ла ды. Олардың бұл қынжылысын түсінуге 

де болар.

Әрине, Шыңжаңдағы төлқұжат – ви-

за лық қызметінің үш маманы тарихи Ота-

нына ораламын деген қалың қазақтың 

мұқ тажын қанағаттандыра алмасы белгілі. 

Тек бұл мәселені шешуде құзырлы ор ган-

дар енжарлық, құнтсыздық не болмаса 

бі лімсіздік танытып отыр. 

Бәлкім, мәселені Үрімжімен қоса, 

Шың 

жаң өлкесіндегі қазақ тығыз ор на-

ласқан Алтай, Тарбағатай, Іле ай 

мақта-

рында да ҚР Сыртқы істер министрлігінің төлқұжат – визалық қызметі мекемелерін 

ашып, ондағы мамандардың штаттық са-

нын арттыру арқылы шешу керек шығар?! 

Әйт песе Шыңжаңдағы төлқұжат – виза-

лық қызметі маңында «Ақтабан шұ 

бы-


рын ды...» елесі бой көрсетуін қоймас.

Нұрбек АЛМАШОВ, ҚР Сыртқы істер 

министрлігі баспасөз қызметі атташесі: 

– Шыңжаң өлкесіндегі қандас-

тарымыз дың Қазақстанға виза алу тө-

ңі регінде туындаған кезек мәселесі ба-

қылауға алынды. Консулдыққа хат жө-

нел тілді. Қазіргі уақытта жұмыс дұрыс 

ат 

қарылып жатыр. Алайда қыз 

мет-

керлер саны үшеу ғана болып тұр. Сол 

себепті үлгіре алмай жатыр. Кезек 

күткендер жайлы нақты мәлімет жоқ. 

Бейресми деректер 7-10 мың дейді. 

Баз біреулер 10 мыңнан асады деседі.

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.67 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет