Инновациялық бағдарлама тиім ді болуы үшін, әрине, отандық ғы


Енді оралман «этникалық қазақ»жүктеу 0.67 Mb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6

Енді оралман «этникалық қазақ» 

екенін дәлелдеуі керек болады

Шаруалар егіс науқанына дайын

Кеше Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ядролық 

энергияны қауіпсіз және инновациялық мақсатта пайдалану 

мәселелері жөніндегі Киев саммитінің пленарлық отырысында сөз 

сөйледі.

Семейдегі жарты ғасырлық 

жарылыс зардабы 

116 Чернобыль 

апатына тең

Үкіметтің кешегі селек-

торлық отырысының не-

гізгі арқауы егістік мә-

селесіне арналды. Мін-

берге көтерілген ауыл 

 шаруашылығы  министрі 

Асылжан Мамытбеков егіс 

науқанына дайындықтың 

мінсіз екендігін айтып, 

отырғандардың көңілін 

марқайтып тастады.

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Әкімдердің рейтингі қандай?

Эстония – ғаламтор еркіндігі 

жөнінен көшбасшы

«Фридом хаус» адам құқын қорғаушылар ұйымы ғаламтор еркіндігіне мол 

мүмкіндік бергені бар және оған бұғалық салғаны бар – барлығы 37 елдің 

тізімін жариялады. Құқық қорғаушылар ұйымы ғаламторды пайдаланушылар 

еркіндігі жөнінен ең бірінші орынға Эстония лайық деп тапты. Оның ізін АҚШ 

пен Германия өкшелеп келеді. Ал Иордания, Ресей, Таиланд, Венесуэла мен 

Зимбабведе ғаламтор еркіндігінің ахуалы қиындап барады. «Фридом хаус» 

Куба, Мьянма (Бирма) және Иранда ғаламтордың еркіндігінің халі мүшкіл деп 

санайды. Іргелес елдердің арасында Гүржістан – 12, Әзірбайжан – 20, Ресей 

– 22, Қазақстан – 25, Белоруссия – 29, Қытай 34-орыннан көрінді.

Осы әлемде ғаламтор еркіндігі жөнінен қай ел жетекші орында, 

қай ел көш соңында? Қазақстан ғаламтор еркіндігі жөнінен нешінші 

орын алады? 

Талап ЖЕБЕГЕНОВ, Жамбыл облысы

«Аналитикалық ресурстар студиясы» 

және REGNUM ақпараттық агенттігі 2010 

жылдың қорытындысы негізінде қа 

зақ-

стандық әкім дер 

дің рейтингін жа 

рия етті. 

Яғни әкімдер рей 

тингі ком 

па 


ниялардың 

өсуі,  бюджетке  са лық  тү сім де рі,  инвестиция 

тарту, жалақы қо ры, жал дамалы жұмысшы 

саны секілді эко номикалық көрсеткіштер бо-

йынша тү зілген. 

Рейтинг бойынша Оңтүстік Қазақстан 

об  лы сының әкімі Асқар Мырзахметов көш 

бас  тап келеді. Шенеуніктердің жа ңа буы ны-

ның өкілі, бизнеске бейім А.Мыр 

зах 


метов 

бас 


қаратын оңтүстік өңірде жұ 

мыс істеуші 

компаниялардың өсуі жа ғынан (16,2 пайыз) 

жетекші орында және облыстық жалақы қо-

рының кө ле мі артқан. Екінші орынға Жамбыл 

об 


лысын инвестиция тарту бойынша ал 

ға 


сүйреген Қанат Бозымбаев нық жай ғасты. Үз-

дік үштікті елорданың эко  номикалық өсімінің 

тұрақтылығын  қам   тамасыз  еткен  Астана әкімі 

Иманғали Тасмағамбетов түйіндеді. Еліміздегі әкімдердің рейтингі қандай? Қандай критерийлер бойынша рейтингті 

анықтайды?

Нұржан ҒАБИДЕН, Алматы

Басы 1-бетте

Мансұр Х


АМИТ (фо

то)


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№68 (520) 21.04.2011 жыл, бейсенбіwww.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

НАРЫҚ

Басы 1-бетте

ОЙ-КӨКПАРҚұнанбай ТОБАТАЕВ,

қаржыгер-маман

Отандық ғылымның жетістіктерін өндіріске енгізбейінше, 

инновациялық бағдарлама тиімді бола ма?

 Себебі ғылымға тапсырыс дұрыс 

жасалмайды.

Демек, бізге өндіріс пен ғылым ара-

сындағы байланысты бір жолға қоюдың 

тетігін ойластыру керек. Қазір Қ.Сәтбаев 

атындағы Қазақ ұлттық техникалық уни-

верситеті мен отандық кәсіпорындар 

арасында тығыз байланыс орнатылған. 

Аталған жоғары оқу орны ғылыми-техни-

калық парктер мен ғылыми-зерттеу зерт-

ханалары шеңберінде өз идеяларын өн-

діріске енгізудің бастапқы кезеңін жүзеге 

асырады. Мысалы, осы жоғары оқу орны 

ғалымдары ескі шыныларды асфальт 

жолға пайдалану керектігін ұсынды. Сол 

секілді рудадан бірден металл ала алатын-

дай ғылыми үдерісті түзді. Демек, отандық 

ғылыми жетістіктеріміз жоқ емес, онымен 

мақтана да аламыз.

Әрине, біз ұялы телефон, компьютерге 

қатысты дүниелерді сырттан алдыртамыз. 

Өйткені бұл заттар бізде туындаған жоқ. 

Яғни олардың патент иесі бар. Бірақ «па-

тент иесі бөтен екен» деп, одан бас тартуға 

тағы болмайды ғой.

 Бүгінгі таңда елімізде білікті мама-

ны мен жоғары технологиясы бар, 

жоғары са па стандарты бойынша жұмыс 

істейтін өн 

діріс орындары саусақпен 

санарлық. Міне, солардың қатарын 

көбейту үшін ха лық аралық тәжірибе біз-

ге керек-ақ. Әсі 

ресе менеджмент пен 

маркетинг сала сындағысы. Халықаралық 

шаруашылық жүйесі өнім 

ділікті үнемі 

өсіріп, табиғи ресурстарды пайдалануды 

шектеу қажет екенін мең 

зеп отыр. 

Сондықтан бізге инновация 

сыз даму 

бол майды. Ал біздің экономика ин но ва-

ция 

лық қызметті енгізудің бастапқы кезеңін ғана бастан кешіріп отыр. Негізі-

нен, Қазақстанның кәсіп орындарды бас-

қару дың дәстүрлі жүйесі үдеріс пен ме-

ке 


ме қызметін басқаруға бағытталған. 

Ал әлемдегі алдыңғы қатарлы іскер 

компания ларды алатын болсақ, оларда 

экономиканы иннова 

циялық дамытуға 

бағыт талған жобаларды басқаруға негіз-

делген. Сол себепті бізде инновациялық 

қызметті басқару мен оны есептеу 

әдістемесі толық тай си пат алмаған. Осы 

жағынан біздің сырт тан үйренеріміз көп. 

Әрине, сырт 

тағы 


ны әкеліп, тура солай 

көшірмелеуге  бол май ды.  Халықара-

лық  тәжірибеге сүйе не отырып, ел эко-

номикасының ерекшелігін есепке алу да 

бізге инновациялық жоба 

ларды бас-

қарудың өзіндік әдістемесін әзірлеу ке-

рек. Сондай-ақ экономикасы ин 

но-

вациямен дамуға бағытталған мем лекет-тердің өндіріс ошақтарының иннова-

циялық қызметіне статистикалық зерттеу 

жүргізу қажет.

ЕҢБЕК НАРЫҒЫАлғатбек ҚЫДЫРБЕКҰЛЫ, 

халықаралық экономика сарапшысы:

– Бізде ауыл шаруашылығы, металлургия, тау-кен жұ-

мыс тары, денсаулық сақтау саласы бойынша қазақтың 

ғылы ми жетістіктері көш ілгері тұр. Сондықтан осындай 

бағыттарда біздің ғалымдардың жұмысына басымдық 

берген дұрыс. Меніңше, бұл арадағы мәселе – осы 

инновациялық жобаларды іріктейтін комиссияның 

құрамы. Оның ішінде нигилистер болуы мүмкін. Яғни, 

өкінішке қарай, арамызда «бізде ешқашан ғылым дамы-

маған» деп, қазақтың деңгейін Африка елдерімен са-

лыстыратындар бар. Бірақ, шынтуайтында, қазақ ондай 

халық емес. КСРО кезінде билік ғылымға ұдайы қаржы 

бөліп, барлық деңгейде қолдап тұрды. Ал қазір осы 

үдеріс тоқтап қалды, сол себепті отандық ғалымдардың 

ғылыми жетістіктері көрінбей жатыр. Әйтпесе отандық 

ғылымның қазіргі заманғы халықаралық деңгейге сай 

инновациялық жобалары бар. Мысалы, таяуда біздің 

ғалымдар вирусология бойынша құс тұмауының антиви-

русын ойлап тапты. Бірақ соның өзін әлемге жария етуге 

мүмкіндік бермей жатыр. Іші тарлар немесе әкімшілік 

тараптан оған қосарлас автор болғысы келгендер де-

гендей. Сондай-ақ ішкіні айтпағанның өзінде, бүгіндері 

халықаралық патент иелері 800 мыңға тарта десек, оның 

135-і қазақстандық ғалымдардікі екен. Осының өзі біз-

дегі ғылыми деңгейдің жоғары екенін байқатады деп 

білемін.

БЕЙТАРАП ПІКІР

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды 

индустрияның иіріміне қалай тартамыз?

160 МЫҢ ЖҰМЫС 

КҮШІНІҢ 70 ПАЙЫЗЫ 

КӘСІБИ-ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАН 

БОЛУЫ ТИІС

Болжамды көрсеткішке салып бақ-

сақ,  Үде мелі  индустриялық-инновация-

лық даму бағдарламасы бойынша 2014 

жыл 

ға дейін жалпы сомасы 8,1 трил-лион  тең ге ні  құрайтын 294 инвестиция лық 

жоба жү 


зеге аспақ. Осы жобаның жүзеге 

асуы 


на қажетті күшті болжау барысында 

сарап 


шылар техникалық сала маманының 

ауа 


дай қажет болатынын есептеп біліп 

ті. 


Мә 

се 


лен, ресми жүргізілген талдауға сү-

йен 


сек, Үдемелі индустриялық-инно 

ва-


ция 

лық даму бағдарламасының жұмыс 

кү ші не 

болжанған 

нақты 

сұранысы 160 мың нан астам адамды құрайды. Бұл 

рет 


те тапсырыс берілген сұраныстың 70 

па 


йызға жуығы орта кәсіби-техникалық 

білі мі бар мамандар болып табылады. Жо-

ғары білімді мамандарға сұраныс тек 14 

пайызды ғана құраса, 16 пайызы білікті лік 

талап етілмейтін еңбеккерлер болып отыр. 

Мұндай зор сұраныс тың игеруден бері 

қазақта болмаған шығар, сірә?! Ал сұ ра-

нысты ұсыныспен қалай толтырамыз? Жұ-

мысқа жегілетіндердің жолын қалай таба-

мыз? Күн тәртібіндегі өзекті мәселе – осы. СҰРАНЫС АЙҚЫН, ҰСЫНЫС 

ҚАЛАЙ БОЛАДЫ?

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

вице-министрі Біржан Нұрымбетовтің есе-

біне салсақ, 2010 жылы еліміздегі эко-

но ми калық белсенді халық саны 8,6 млн 

адам 


ды құраған. Оның ішінде экономи-

када жұмыспен қамтылғандар саны 8,1 млн 

адам болса, соның ішіндегі жалдамалы 

жұмысшылар 5,4 млн адамды (66,7 па-

йыз), ал өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 

2,7 млн адамды (33,3 пайыз) құрады. 

Соң ғы цифрдың өзі ішкі еңбек нарығында 

ин 


дус 

трияландыруға аса қажетті әрі өте 

ауқым 

ды жұмыс резерві шоғырланып отыр ғанын көрсетеді. Еңбек және халықты 

әлеу меттік қорғау вице министрі де өзін-өзі 

 

«Байқоңырды» акциямен бөліске салу туралы Ресей өкілінің мәлімдемесі Қазақстанның мемлекеттік меншігіне қол салу емес пе?Досым СӘТПАЕВ, 

«Тәуекелді бағалу 

тобының» директоры:

Сайын 

БОРБАСОВ, 

саясаттанушы:

?

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

– Ресейлік кейбір тұлғалардың аузымен оқта-текте ай-

тылып тұратын осы тақылеттес пікірлерден Ресейдің әлі де 

«айттым, бітті» принципіне жүгінгісі келетінін аңғару қиын 

емес. Бұл мәлімдеме, әлбетте, біздің егемендігімізге сын. 

«Байқоңыр» ғарыш айлағын Ресей жалға алып отырғанмен, 

Қазақстанның «Байқоңырда» жүзеге асырылып отырған 

барлық жобаларға қатысы бар. Сондықтан қандай жағдай 

болсын, кез келген сұрақ бойынша Ресей «Байқоңыр» 

ғарыш айлағының мәселесіне келгенде Қазақстанмен 

ақылдасып, ортақ мәмілеге келу арқылы шешім шығара 

алады. Бұл мәлімдемеден ештеңе өзгере қоймас, дегенмен 

кейбір ресейлік салмақты саясаткерлер өздерінің ойларын 

жеткізіп қалуға тырысып бақты деп ойлаймын.

– «Байқоңыр» ғарыш айлағы Қазақстан және Ресей үкіметтерінің 

келісімдері негізінде соңғысына елу жылға жалға берілген. Яғни 

келісімшартта көрсетілген мерзім ішінде Ресей пайдалануға құқылы. 

Ал енді келісімшартта көрсетілмеген акцияға бөлу туралы ұсыныстары 

ақылға қонымсыз. Және «Байқоңырдың» отаны Қазақстанның 

мүддесін ескермеу деп түсінемін. Ғарыш айлағының тағдыры екі ел 

арасындағы салмақты келісімдерге байланысты болып тұрған кезде, 

өзге державаларды араластырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жасы-

ратыны жоқ, келіспей шешім шығару, басқа да өктем мәлім демелер 

жасаудың астарында өзгеше пиғыл жатқан сияқты. Өз басым екі ел 

үкіметтерінің келісімінсіз сырттай шешім шығара салуды мемлекеттік 

меншігімізге қол салу деп түсінемін. Жалпы, «Байқоңыр» туралы 

мәлімдемелер, ұсыныстар көп айтылып кетті. Әсіресе ресейліктер та-

рапынан. Сондықтан стратегиялық маңызды нысанның болашағы 

туралы жаңа келісімдер жасалынып, айқындалуы қажет.

Дайындаған Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

жұмыспен қамтығандарды кәдеге асатын 

аса ауқымды резервке жатқызады. «Өйт-

кені осылардың құрылымында 91 пайызы 

өз бетінше жұмыс істейтіндер болып та-

былады. Бұлардың табысы жоғары емес. 

Сондықтан да оларды жұмыспен қам тыл-

ғандардан гөрі жұмыссыздар қата 

рына 

жатқызған орынды», – дейді Б.Нұ рым-

бе тов. Сондықтан да министрлік өкілі ин-

дус трияландыруға бел шеше кірісу дің ал-

дында өзін-өзі жұмыспен қамтыған халық 

мә селесі бойынша осы санаттың құқық тық 

мәр тебесін анықтап алуды жә не олардың 

экономиканы дамытудағы рөлін белгілеуді 

маңызды деп санайды. «Әлем дік тәжірибе-

ге көз жүгіртіп, қай мем лекетті алып қараса-

ңыз да, ешбір елдің үкіметі де, ірі бизнесі де 

жеткілікті түрде ең бек кер жұртшылық үшін 

жалдамалы жұмыс орындарын құрып бере 

алмай 

ты 


нына қанығамыз. Әйтсе де дәл 

осы өзін-өзі жұмыспен қамтыған топ жал-

дамалы ең бек арқылы кәсіпкерлікке қарай 

шап шаң ауысуға бейім тұратындарға жа-

тады. Сондықтан да бізге ең алдымен өзін-

өзі жұмыспен қамтуға негізделген шағын 

неме 

се уақ бизнесті дамыту қажет деп санай мыз. Солар арқылы не жұмысбасты 

емес, не жұмыссыз емес болып, өзіндік 

жұ 

мысқа жегілгендерді нақты нарыққа тар 

туға болады», – дейді Б.Нұрымбетов. 

Бұлай айтудың да жөні бар. Өйткені қол-

да ныстағы заңнама бойынша өзін-өзі жұ-

мыс 

пен қамтығандардың құқы қорғал-маған. Зейнетақымен қамтамасыз ету және 

әлеу меттік қамсыздандыру мәселелері тек 

қана құқықтық алаңда қызмет ететіндерге 

қатыс ты болып отыр. Осыған байланысты, 

өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың заң ды 

на рық тық ортаға шығуына жағдай жасау-

дың маңызы зор. Индустрияландыру сәтін 

соған орайластыра жүргізуден ұта 

ры 

мыз 


көп.

Қуандық БИШІМБАЕВ, экономикалық 

даму және сауда вице-министрі:

– Зерттеулерге жүгінсек, өзі-өзі жұ-

мыспен қамтыған халық өнеркәсібі осал 

өңірде көбірек шоғырланған. Мұның 

өзі индустрияландырудың тек тарихи 

қалыптасқан өнеркәсіптік өңірлерде 

ғана емес, ауыл тұрғындары көп орна-

лас  қан өңірде де белсенді жүзеге асуы 

қажеттігін айғақтайды. Өйткені ауыл дық 

жердегі еңбек өнімділігі артқан сайын, 

жұмыспен қамту деңгейі де жақсара 

түседі. Мәселен, Жамбыл облысы мен 

Атырау облысын алып қарайық. Жан 

басына шаққандағы ішкі өнімнің айыр-

машылығы 10 есеге дейін барады. Ал 

жұмысбастылардың ішіндегі өзін-өзі 

жұмыспен қамтығандардың үлесі Жам-

был облысында — 52 пайыз, ал Атырау 

облысында — 14,2 пайыз. Атырау 

да 

эко номика құрылымындағы басым дық-

тар ды өнер кәсіптер құрап, бұл 21 пайыз 

болса, ал Жамбыл облысында ауыл 

шаруа шылығы бірінші орында тұр және 

12,8 пайызды құрайды. Мінеки, көрсет-

кіш 

тер индустрияландырудың өңірлер 

ерек 

ше 

лігі бойынша барлық бағытта 

бір дей жасалу қажеттігін көрсетеді. 

Альберт РАУ, индустрия және жаңа 

технологиялар вице-министрі: 

— Индустриялық бағдарлама шеңбе-

рін 

дегі мемлекеттік шығындардың сү-

белі үлесі шетелде кадрлар даярлауға 

жұмсалатыны айқын. Бұл ретте, әрине, 

мәселе білікті мамандар туралы болып 

отыр. Біздің ойымызша, бұлар жаңа жұ-

мыс орындары үшін резерв бола алды. 

Соны 

мен қатар біз кәсіпорындардың 

кадрларды қайта даярлау үшін жұм са-

ған шығындарын субсидиялауды қол-

даймыз. Бұл дұрыс, оның үстіне ондай 

қай 

та даярлауды өзін-өзі жұмыспен 

қам тыған жұмысшылардың есебінен ат-

қарған орынды. 

САЛЫҚ САЯСАТЫ«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» Заңына сәйкес, сыбайлас 

жемқорлық деп мемлекеттік қызметтегі немесе соларға теңгерілген 

тұлғалардың қызмет бабын немесе өзге де мүмкіндіктерін пайдаланып, 

заңда қарастырылмаған мүлік құндылықтарына өз бетінше немесе 

делдалдың көмегімен қол жеткізуін, сондай-ақ оларды жеке және заңды 

тұлғалардың параға сатып алуын айтады.

Мемлекеттік органдардағы 

сыбайлас жемқорлықпен 

күрес стратегиясы

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – 

салық қызметіне жүктелген негізгі міндеттің 

бірі. Себебі сыбайлас жемқорлық салық 

органдарының беделіне нұқсан келтіреді. 

Салық төлеушілердің сенімін жоғалтып, 

мемлекеттің нарықтық экономикасының 

дамуына қауіп төндіріп, ұлттық және эко-

но микалық қауіпсіздігіне залалын тигізеді. 

Қолданыстағы «Сыбайлас жемқор-

лық пен күрес туралы» Заң азаматтардың 

құқ ықтары мен еркіндігін, Қазақстан Рес-

пуб 

ликасының ұлттық қауіпсіздігін сы-байлас жемқорлықтан келетін қауіптен 

қорғауға, мемлекеттік органдардың жә не 

мемлекеттік қызметті орындайтын өкі-

летті және өзге де тұлғалардың тиімді 

қыз метін қамтамасыз етуге бағытталады. 

Бұл ескерту, әшкерелеу, жолын кесу және 

жемқорлықпен байланысты құқықбұзу-

шылықты ашу арқылы жүзеге асырыла-

ды. Әрмен қарай олардың зардаптарын 

жойып, кінәлілерді жазаға тартады. Жем-

қорлыққа қарсы күрестің негізгі қағи-

даларын, сондай-ақ жауапкершілік орнату 

шарттарын белгілейді. 

Бүгінде, заңға сәйкес, барлық мемле-

кеттік органдар мен лауазымды тұлғалар өз 

құзыреті аясында сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес жүргізуге міндетті. Осыған 

орай, бүгінгі күні салық мекемелерінде 

ҚР Қаржы министрлігінің Салық комитеті 

әзірлеген сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес стратегиясы төмендегідей бағытта 

жүзеге асырылуда:

1. Мемлекеттік қызмет көрсету мер-

зімін сақтау бюрократиялық «рәсімдерді» 

құрту мақсатында және салық төлеуші нің 

қызметке қол жеткізуін жылдамдату «жол-

дарын» іздеу салдарынан сыбайлас жем-

қорлыққа жағдай жасауды болдырмас 

үшін мемлекеттік қызмет көрсетудің ең аз 

мерзімі белгіленді. Бұл салық төлеушінің 

де, салық органдары қызметкерлері тара-

пынан да жемқорлық әрекеттерді болдыр-

майды.

2. Салық органдары қызметкерлерінің салық төлеушілермен қарым-қатынасын 

барынша азайту электрондық салық қыз-

метін көбейту, салық төлеушілерге қызмет 

көрсетуге арналған заманауи ақпарат 

қабылдау және өңдеу орталықтарын құру 

және дамыту, ал интернет пен техникалық 

қызметке қол жеткізе алмайтын, бірақ 

элек 


трондық құжат алмасуды қалайтын 

салық төлеушілерге арнап «Салық төлеу-

шінің терминалы» орнатылған. Осы-

лайша бүгінде салық төлеушілердің 90 

пайызы электронды құжат алмасу тәсілін 

қолданады. Олар өз жұмысшы стансы-

сынан дербес шоттарын қарап, кепіл-

ді жеткізу жүйесі арқылы салық есебін 

тапсыра алады. Бұл өз кезегінде салық 

басқармаларындағы кезек мәселесін ше-

шуге мүмкіндік берді. 

3. Жалақының көбеюі, еңбек ету 

шартта рын құру, ынталандыру мақсатымен 

са 


лық органдары қызметкерлеріне сый-

ақы берудің икемді жүйесі, әлбетте, жем-

қорлық деңгейін төмендетуге сеп.

4. Сонымен қатар аймақтық салық 

басқармалары ғимаратында және есеп 

қабылдау орталықтарында бейнекамера-

лар орнатылған. Ол қызметкерлердің 

жұмы 


сын бақылауды жүзеге асырады. 

Өті 


ніш пен шағымға арналған жәшіктер 

орна 


тылып, кітаптар қойылған. Сенім 

теле фондары жұмыс істейді. 

Қорыта айтқанда, бүгінгі күні біздің 

елімізде барлық мемлекеттік органдар 

мен лауазымды тұлғалар Заңға сәйкес 

және өз құзыры шеңберінде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге мін-

детті. 


А.С.БОРАНБАЙ,

Алматы қаласы Медеу ауданы

бойынша Салық басқармасының салық 

төлеушілермен жұмыс бөлімінің 

бас салық инспекторы 

А

УЫЛЖамбыл облысындағы «Қамқор менеджменті» жауапкершілігі шек-

теулі серіктестігі Ресейдің Красноярск қаласындағы «Концерн трак-

тор зауыты» ЖШС өндірістік компаниясымен бірігіп, «Енисей-Қамқор 

– 1200» комбайнын құрастырып шығаруды қолға алған-тын. Екіжақты 

келісімшартқа отырған кезде ресейлік компанияның президенті Анд-

рей Вольф Шу қаласындағы жөндеу кәсіпорнының қуаттылығына әрі 

инфрақұрылымның жетілгеніне жоғары баға беріп, алғашқы комбайнды 

1 сәуірге дейін құрастыруға мүмкіндік бар екенін айтқан еді. Айтқан уәде 

айтылған мерзімде орындалып, зауыт жұмысшылары тұңғыш комбайнды 

жасап шығарды.

Арпа тұқымының жаңа 

сорттары өндірілуде

Әу баста ең алғашқы құрастырылған 

комбайнды ауданның озық шаруашы-

лығына сыйға тарту туралы ұйғарымға 

келген болатын. Мұндай үлкен құрметке 

Қонаев ауылынан «Нұр-2000» ЖШС 

директоры Жұмахан Оспанов ие бол-

ды. Мақтаулы шаруашылық соңғы екі 

жылда Қазақ егіншілік ғылыми-зерттеу 

институтының қызметкерлерімен біте 

қай насып жұмыс істеп, жаздық арпаның 

жаңа сұрыптарын сынақтан өткізуде. Оны 

өндіріске енгізу жұмыстарымен де жүйелі 

түрде айналысып келеді. Нәтиже де жа-

ман емес. Еселі еңбектің нәтижесінде 

астықтың сымбат, сәуле, арна, қымбат, 

ерік сұрыптары дүниеге келді. Оның 

ішінде таңдап алынған сәуле сұрыбын 

әртүрлі маусымда және әртүрлі жиілік-

терге себу тәжірибесі енгізілуде. Атал-

мыш шаруашылықта күздік бидайдың 

стекловидная – 24, богарная – 56 сұрып-

тарының тұқымдары І-ІІ репродукциялар-

мен себіледі. Егіншілік пен мал шаруа-

шылығын қатар дамытып отырған «Нұр – 

2000» ЖШС, жалпы, 5611 гектар жер ие-

леніп, мол астық өндірумен аты дүрілдеп 

тұр. Еткен еңбектің жемісін көріп те отыр, 

енді олар егістік алқабын бұдан былай 

сыйға тартылған су жаңа «Енисей-Қамқор 

– 1200» комбайнымен жинап, бастыра-

тын болады. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.67 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет