Информатика мамандығы ҥшін Алматы, 2012


 СӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигіPdf просмотр
бет3/15
Дата22.04.2017
өлшемі6 Kb.
#7533
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1.10. СӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигі 
№  
п/п  
СӚЖ тапсырмалары 
Бақылау 
түрлері 
Тапсыру 
мерзімі 
Күндізгі 
17.  Графика мен жарнама. 
Ауызша 
талқылау 
2 апта 
18.  Баспахана  жұмыстарындағы    компьютерлік 
графика. Қолданбалы баспахана жүйелері. 
Жұмысты 
тексеру 
3 апта 
19.  Компьютерлік 
графиканың 
техникалық 
Реферат 
4 апта 

 
20 
құралдары. 
20.  Графикалық форматтар. 
Электронды
қ құжат 
4 апта 
21.  RGB, 
CMYK, 
HSB  түс  моделдері.  Түс 
палитралары. 
Электронды
қ құжат 
5 апта 
22.  Corel  Draw  векторлық  редакторы.  Арнайы 
эффектілерді  қолдану.  Перспектива  қосу. 
Кӛлеңке  тұрғызу.  Иілдіргішті  қолдану.  Объект 
формасын ӛзгерту.  
Жұмысты 
тексеру 
6 апта 
23.  Растерлік 
бейнелерді 
ӛңдеу 
Powerclip 
(Фигуралы кесу). 
Электронды
қ құжат 
7 апта 
24.  Мәтінді ӛңдеу.  Мәтін түрлері: қарапайым және  
фигуралы  мәтін.  Мәтінді  жазу,  редакциялау, 
форматтау. 
 
Мәтінді 
қисық 
бойыме 
орналастыру.  
тест 
8 апта 
25.  Artic  Media  (Кӛркемдік  құралдар  ортасы). 
Растерлік  бейнелермен  жұмыс  істеу.  Растерлік 
графикаға  түрлендіру.  Құжаттарды  баспаға 
басу.  
Жұмысты 
тексеру 
9 апта 
26.  Растерлік 
графикалық  редактор  -  Adobe 
Photoshop 
CS3. 
Жалпы 
мағлұматтар. 
Интерфейс.  Құралдар  палитралары,  баптау. 
Палитраларды  ұйымдастыру.  Бейнелерді  құру, 
жүктеу және жабу жұмыстары. 
Реферат 
10 апта 
27.  Ерекшелеу 
құралдары. 
 
Ерекшеленген 
аймақтарды  қосу,  азайту  және  қиылыстыру. 
Күрделі  формалы  аймақтарды  ерекшелеу 
тәсілдері. 
Жұмысты 
тексеру 
11 апта 
28.  Сурет  салу  техникасы.  Еркін  суреттер  салу 
құралдары. 
Қылқалам, 
шашыратқыш, 
қарындаш,  ӛшіргіш  құралдарын  пайдалану. 
Қылқалам формасы мен түсін таңдау. Қылқалам 
кітапханасымен  жұмыс  істеу.  Жаңа  қылқалам 
жасау.  Бояумен  құю  құрылғысымен  жұмыс 
істеу. 
Электронды
қ құжат 
12 апта 
29.  Қабаттармен  жұмыс  істеу.  Кӛпқабатты  бейне 
құру. 
Қабаттарды 
байланыстыру. 
Қабат 
бейнесін трансформациялау.  
Жұмысты 
тексеру 
13 апта 
30.  Коллаж  салу.  Мәтіндік  қабаттар.  Қабаттардағы 
арнайы эффектілер: кӛлеңке тұрғызу, имитация 
рельефке  ұқсату,  бейне  контурын  басып  сызу. 
Бейнелерді ӛзгерту құралдарын қолдану.  
Жұмысты 
тексеру 
14 апта 
31.  Приемы  обработки  изображений  в  Adobe 
Photoshop  CS3-та  бейнелерді  ӛңдеу  тәсілдері. 
«Штамп» құралы кӛмегімен бейнелерді  тазарту 
және  бастапқы  қалпына  келтіру.    «History 
brush» құралын қолдану. 
тест 
15 апта 
Заочное обучение 
32.  1 – ден 15-ке дейінгі тақырыптардың бәрі 
Тақырыпқа 
сәйкес 
1 - 3 сессия 
апталығында 
1.13.Курстық жҧмыс тақырыптары  
1.11.1.Рефераттар тақырыптары (СӚЖ) 

 
21 
11.Компьютерлік графика түсінігі. 
12.Ақпараттар  бейнеленетін  графикалық  құрылғылар:  растерлік  және  векторлық 
құрылғылар. 
13.Графикалық бейнелер: растерлік және векторлық формат. Салыстырмалы сипаттама. 
14.Графикалық  ақпараттарды  ӛңдеу:  компьютерлік    графиканың  міндеттері  және 
бейнелерді ӛңдеу. 
15.Бейне формасында ӛрнектелген мәліметтер түрлері. 
16.Бейнелерді түрлендіру (бейнелерді классификациялау негіздері). 
17.Компьютерлік графикадағы түс түсінігі.  Жарық және түстер жүйелері. 
18.
 
Adobe PhotoShop программасында мәтіндік жазбалармен жұмыс істеу. 
19.
 
Corel Draw X3 программасында мәтіндік жазбалармен жұмыс істеу. 
20.Adobe PhotoShop программасында бейнелерді экспорттау және импорттау. 
 
     1.11.2. Бақылауға арналған сҧрақтар 
32.
 
Кескіндерді тану немесе техникалық кӛру жүйесі дегеніміз не? 
33.
 
Бейнелерді і ӛңдеу жұмыстарына  қандай жұмыстар жатады? 
34.
 
Компьютерлік графика нені зерттейді? 
35.
 
Автоматтандырылған жобалау жүйелері  дегеніміз не? 
36.
 
Компьютерлік  графиканың даму тарихы. 
37.
 
Компьютерлік графиканың негізгі қолданылатын облыстарын атаңыз. 
38.
 
Компьютерлік графика қандай түрлерге бӛлінеді? 
39.
 
Векторлық графика деп қандай графиканы айтамыз? 
40.
 
Растрліқ графика деп қандай графиканы айтамыз? 
41.
 
 Фрактальдық графика мысалдарын келтіріңіз. 
42.
 
Графикалық бейнелерді шығаруға арналған қандай құрылғыларды білесіздер? 
43.
 
Дисплей  буфері дегеніміз не? 
44.
 
Экран түріне байланысты мониторлар қандай түрлерге бӛлінеді? 
45.
 
Бейнеадаптер дегеніміз не? 
46.
 
Бейнеадаптерлердің қандай түрлерін білесіздер? 
47.
 
Баспаға басу технологиясы бойынша принтерлерді қандай түрлерге бӛлуге 
болады? 
48.
 
Бүріккіш принтерлер қалай жұмыс істейді? 
49.
 
Лазерлік принтерлерге сипаттама беріңіз. 
50.
 
Плоттер дегеніміз не? 
51.
 
Сканерлер қандай түрлерге бӛлінеді? 
52.
 
Сәйкес келмейтін форматтар дегеніміз ен? 
53.
 
Ӛзіндік «арнайы» формат дегенді ұалай түсінуге болады? 
54.
 
TIFF форматы не үшін қолданылады? 
55.
 
Сығылу мүмкіндігінің жоғарылығына байланысты қандай формат Интернетте 
кеңінен таралып отыр? 
56.
 
PDF форматы не үшін қолданылады? 
57.
 
Ахроматиялық түстер деп қандай түстерді айтамыз?  
58.
 
Аддитивтік түстер жүйесі қалай алынады?  
59.
 
Субтрактифтік түстер жүйесінің негізгі түстеріне қандай түстер жатады? 
60.
 
HSB - түстік моделінде H,S,B әріптері нені білдіреді? 
61.
 
Lab- түстік моделінің ерекшелігі неде? 
62.
 
Грассман заңдылықтар атаңыз. 
36.  Фрактал түсінігі. 
37. В каком году возникли первые идеи фрактальдық геометрия түсінігі қай жылдары 
пайда болды? 
       39. Фракталдардың негізгі қасиеті неде? 

 
22 
       40. Геометриалық фрактал дегеніміз не? 
       41. Алгебралық фракталдың қандай ерекшеліктері бар?  
61.
 
Растрлық графика деп қандай графиканы айтамыз? 
62.
 
Бейнелерді қалай растрлық ӛрнектеутеуге болады? 
63.
 
Растрдың қандай түрлері бар? 
64.
 
Растрлық бейнелердің жадыдан алатын орындарына  қандай факторлар әсер 
етеді? 
65.
 
Растрлық графиканың қандай жетістіктері мен кемшіліктері бар?  
66.
 
Растрлық  графикамен  мұмыс  істеуге  арналған  қандай  графикалық  редакторлар 
бар? 
67.
 
Векторлық графика деп қандай графиканы айтамыз? 
68.
 
Векторлық графиканың логикалық элементтері не? 
69.
 
Векторлық графиканың негізгі объектісі не? 
70.
 
Векторлық бейнелер қандай құрылыммен орналасады?  
71.
 
Ең жоғарғы деңгейде не орналасады? 
72.
 
Интернеттегі векторлық графиканың қандай ерекшеліктері бар? 
73.
 
Векторлық графикамен жұмыс істеуге арналған қандай графикалық 
редакторларды білесіз? 
74.
 
Үшӛлшемді графиканың негізгі түсініктері. 
75.
 
Объектінің формасын ӛзгерту дегенді қалай түсінуге болады? 
76.
 
Қарапайым фигуралардан объектілер құрудың қандай тәсілдерін білесіздер? 
77.
 
Үшӛлшемді  графиканы  ӛңдейтін  программалардың  ішінен  қандай  программа  ең 
жиі таралған? 
78.
 
Шынайы  объектілерді  құру  үшін  қандай  геометриялық  қарапайым  фигуралар 
қолданылады? 
79.
 
Рендеринг дегеніміз не? 
63. Үшӛлшемді графиканы ӛңдейу үшін қолданылатын программаларды атаңыз. 
64.  3D Studio Max  пакетінің қандай ерекшеліктері бар? 
 
1.14. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 
 
1.12.1. Негізгі әдебиеттер тізімі: 
 
15. М.Н.Петров, В.П.Молочков. Компьютерная графика. Учебник (+СD) СПб: Питер, 
2002. – 736с:ил. 
16.Миронов Д. Corel Draw 10: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. – 488 с.: ил. 
17.Тайц А. Эффективная работа с Photoshop 6 (+CD ROM) – СПб.: Питер, 2001, 736с. 
18.Тайц  А.М.,  Тайц  А.А.  Самоучитель  Adobe  Photoshop  6.  –  СПб.:  БХВ-Петербург, 
2001.  –  608с.:  ил12  Кацага  Т.Я.  Параметрическое  проектирование  на  основе  AutoLISP: 
Учебное пособие. Караганда. Изд-во «Санат», 2002, 65с. 
19.Леонид Левковец. Photoshop CS. Учебный курс. Питер: 2005г.-360с. 
20.В.Е.Михайленко, 
В.Н.Кислоокий, 
А.А.Лященко 
и 
др. 
Геометрическое 
моделирование и машинная графика в САПР. Учебник. Киев: ВШ, 1991г.-373с. 
21.Мураховский  В.И.  Компьютерная  графика.  Популярная  энциклопедия.  Москва 
2002. – 640 с. 
22.Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. – М.: Лаборатория базовых 
знаний, 2001. – 320 с.: ил. 
23.Коцюбинкский А.О. Corel Draw 10: Новейшие версии программ. – М.: Триумф, 
2000. – 320 с.: ил. 
24.Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные средства РС. – 5-е изд., перераб. и 
доп. – СПб.:БХВ-Петербург, 2004. – 1152с.:ил. 

 
23 
25.Бурлаков М. Эффекты в программах растровой графики. – М.:Биная, 2000. - 496с.: 
ил. 
26.Ковтанюк Ю.С. CorelDRAW 9 на примерах. – К.: ЮНИОР, 2000. – 376 с.: ил. 
27.Информатика. Базовый курс. Под ред. С.В. Симоновича –  Питер, 2002- 640 с. 
28.Жангисина  Г.Д.,  Байсалбаева  К.Н.  Лабораторный  практикум  по  компьютерной 
графике. – Алматы: Ғылым, 2007 г. -93 с. 
 
9.12.2.Қосымша әдебиеттер тізімі: 
 
10.Шаньгин  В.Ф.,  Костин  А.  Е.,  Под  ред.  Л.Н.  Преснухина.  Микропроцессоры: 
Организация вычислительных процессов на микроЭВМ. М.: Высшая школа, 1984. 
11.Фоли  Дж.,  вэн  Дэм  А.  Основы  интерактивной  машинной  графики:  В  2-х  книгах. 
Пер. с англ.  Под ред. Ю. М. Баяковского. - М.: Мир, 1985. 
12.Полозов  В.  С..  Буденов  О.А.,  Ротков  С.  И.  и  др.  Автоматизированное 
проектирование: Геометрические и графические задачи. - М.: Машиностроение, 1983. 
13.Принс М.Д. Машинная графика и автоматизация проектирования. Пер. с англ.  Под 
ред. Ю.Л. Зимана. - М.: Сов. радио, 1975. 
14.Уокер  B.C.,  Гурд  Дж.  Р.,  Дроник  Е.А.  Интерактивная  машинная  графика.  Пер.  с 
англ. / Под ред. Е. И. Артамонова. - М.: Машиностроение, 1980. 
15.В.Е.  Михайленко,  В.А.  Антилогова,   Л.А.  Кириевский  и  др.  Справочник  по 
машинной графике в проектировании. Под ред. В.Е.Михайловского, А.А.Лященко. Киев. 
1984. - 184 с. 
16.Пореев В.Н. Компьютерная графика: учебное пособие/ В.Н. Пореев.  – СПб.: БХВ-
Петербург, 2004. -428с.: ил. 
17.Рейнбоу В. Компьютерная графика: Энциклопедия.  –М.; СПб.; Нижний Новгород: 
Питер, 2003. -766с.: ил. 
     2.11.3. Бақылауға арналған сҧрақтар тест сҧрақтары 
 
1.  СorelDRAW – да  стандарттық құралдар: 
A) практикалық жұмыста жиі кездесетін сызықтарды  тез салу үшін; 
B) практикалық жұмыста жиі кездесетін тіктӛртбұрыштарды тез салу үшін; 
C) практикалық жұмыста жиі кездесетін графикалық фрагменттерді тез салу үшін; 
D) практикалық жұмыста жиі кездесетін шеңбер түрлерін тез салу үшін; 
E) практикалық жұмыста жиі кездесетін қисықтарды тез салу үшін; 
 
2. Photoshop. Қабаттағы бейнелерді түзетуге болады: 
 A) Ерекшеленген облыстарға салыстырмалы түрде; 
A)
 
Байланысқан  Background қабатына салыстырмалы түрде; 
B)
 
 Кӛрінетін  арды мӛлдір қабаттарға салыстырмалы түрде; 
C)
 
Қабаттардағы кескіндер тегістелінбейді. 
 
3.  Photoshop. Альфа – каналы қандай форматтардан тұрады? 
A)
 
PSD, JPG, EPS; 
B)
 
RAW, TIF, AI8; 
C)
 
 CDR, PSD, TIF; 
D)
 
FH9, SWF, TIF; 
E) PSD, TIF, RAW. 
 
4.  Photoshop. Дұрыс емес жауапты таңдаңыз. Қабаттар байланысады: 
A)
 
Оларды бір мезгілде трансформация жасаса; 
B)
 
Қабаттардағы кескіндерді  түзету және бӛлу; 
C)
 
Қабаттар жиынын құру үшін; 

 
24 
D) Layer ►Arrange (Қабат ►Монтаж) командасын орындаудан бұрын; 
E)
 
Барлық қабаттарды басқа құжатқа жылжыту үшін. 
 
5. Photoshop.  Ӛшіруге болады: 
 A) Түрлі түсті каналды; 
 B)  Тек қана  альфа – канал мен түрлі түсті каналдың кӛшірмесін; 
A)
 
Тек қана  альфа – канал; 
B)
 
Түрлі түсті каналды ӛшіруге болмайды; 
C)
 
Барлық үрлі түсті каналдарды ӛшіруге болады. 
 
6. Photoshop. Градиенттік бояу түрін таңдау үшін  : 
А) Gradient (Градиент) құралының үстінде екі рет шерту қажет; 
B) Option (Параметры) панелінен градиенттік бояу түрін таңдау керек; 
C) Gradient (Градиент) құралында Linear, Radial  деген командалар жоқ
 D) Gradient (Градиент) құралының үстінде тышқан бағыттауышын ұзақ ұстап тұрып, 
қажетті құралды таңдау керек. 
E) Gradient (Градиент) құралының үстінде екі рет шертіп, градиент типін анықтайтын  
құралды таңдау керек. 
 
7. СorelDraw. Түйіннің сыну нүктесі деп аталады, егер түйінде және оның жанындағы 
сегменттерге жүргізілген жанама: 
A)  бір түзудің бойында жатса;  
B) бір түзудің бойында жатпаса; 
C) екі түзудің қиылысқан жерінде жатса;  
D) екі түзудің қиылысқан жерінде жатпаса;  
E) екі жазықтықтың  қиылысқан жерінде жатса. 
 
8. СorelDraw. Векторлық графика  ... салуға арналған. 
A) текстік  документтерді; 
B) әшекейлеуді  және түрлі түсті иллюстрацияларды; 
C) биттік  файлдарды
D) фотографияларды; 
E) қисық сызықтарды. 
 
9. СorelDraw. Шеткі түйіндері жоқ сызықтар  ...  деп аталады. 
A) тұйықталған; 
B) қосылған; 
C) сынған; 
D)  тұйықталмаған; 
 
10. СorelDraw. Түйін жұмырланған деп аталады, егер оның жанындағы сегменттерге 
жүргізілген  жанамалар  жатса: 
A) бір жазықтықта; 
B) қиылысатын екі түзудің бойында; 
C) бір түзудің бойында; 
D) бір нүктеде; 
E) қиылысатын екі жазықтықтың бойында. 
 
11.  СorelDraw. Векторлық  графиканың ең кіші элементі: 
A) нүкте; 
B) түйін; 
C) маркер; 

 
25 
D) сызық; 
A)
 
квадрат. 
 
12.  СorelDraw. Атрибуттар панелі дегеніміз не? 
А) контексті бағынышты командалық панель
В)  стандартты құралдар  панелі; 
С)  қасиеттер панелі; 
Д) командалық панель; 
Е) форматтау панелі. 
 
13.  Photoshop. Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) сұхбат  терезесінде жеке 
түстерді таңдағанда үнсіз келісім бойынша қандай түс диапазоны тағайындалынады? 
A) 0 и 0; 
B) 15 и 15; 
C) 30 и30; 
D) 45 и 45; 
 
14. Photoshop. Бірнеше қабатты бейнелерге каналдар кӛрсетеді: 
A) Тек қана ағымдағы қабатты; 
B) Тек қана RGB түсті қабатты; 
C) Барлық қосылған қабаттарды
D) Кескіндердің  барлық кӛрініп және қосылып тұрған қабаттарын; 
E) Аальфа – каналдан басқа барлық қосылған қабаттарды. 
 
15. Photoshop. Айрықша шекаралы түстерді ерекшелеу үшін Magnetic Lasso (Магниттік  
лассо) құралының қандай параметрін пайдалануға болады? 
А) Үлкен мәнді Frequency; 
B) Үлкен мәнді Edge Contrast; 
C) Кіші мәнді  Lasso; 
D) Кіші мәнді  Frequency; 
E) Кіші мәнді  Edge Contrast. 
 
16. Photoshop.  Библиотекадан негізгі және фон түсін таңдау үшін қолданылатын  палитра: 
А) Color; 
B)  Path; 
C) библиотекадан түстер таңдауға болмайды; 
D) Color Picker трезесі; 
E) Lab түстік моделі. 
 
17. Photoshop. Actual Pixels (Шынайым ӛлшем) командасы: 
А) бейнелеу пикселін бірнеше экрандық пикселмен ӛрнектейді; 
B) кескінді жаңа терезеге шығарады; 
C) кескіннің пикселінің ӛлшемін ӛзгертеді; 
D) кескіннің пикселін бір экрандық пикселмен ӛрнектейді; 
E) ағымдағы терезеге барлық кескіндерді шығарады. 
 
18. Photoshop. Пиксел: 
А) әрқашанда бір ӛлшемді; 
B) ӛлшемі кескіннің түстік  моделіне байланысты
C) градиенттік бояумен боялуы мүмкін; 
D) ӛлшемі кескіннің мүмкіндігіне  байланысты; 
 E) ӛлшемі  1/72 дюймге тең. 

 
26 
 
19. СorelDraw.  Растерлік графиканың ең кіші элементі: 
A) пиксель; 
B) сызық; 
C) түйін; 
D) штамп; 
E) сурет. 
 
20. СorelDraw. Кескін жазықтығындағы  оның орнын тағайындайтын  ...   түйін деп 
атайды. 
A) қисық  сегментінің  бір шетін; 
B) қисық  сегментінің  екі  шетін; 
C) қисық  сегментінің  үш нүктесін; 
D) қисық  сегментінің  тӛрт нүктесін; 
E) қисық  сегментінің  алты нүктесін. 
 
21.  Photoshop. Brush (Қылқалам) құралымен жұмыс істегенде Screen  режимінде нәтиже 
түс қалай ӛзгереді? 
A) Түс қоюланады; 
B) Енгізілетін қабат түсі ӛзгереді; 
C)Түс ақшылданылады; 
D)Мӛлдірлілі күлкейеді; 
E) Ӛшірілу қадам саны үлкейеді. 
 
22. Photoshop. (Clipping Mask) макет тобы  құрамы: 
A)
 
Тек екі слойдан тұрады
B)
 
Ретсіз орналасқан слойлардың кез келген санынан тұрады; 
C)
 
Тек қана Adjustment Layers (ӛзгерілетін қабаттардан) тұрады; 
D) Тізбектелген бірнеше қабаттардан тұрады; 
Gray Color – ға түрлендірілген  қабаттардан тұрады. 
 
23. Photoshop. Toll Presets палитрасы; 
A)  Құралдарды баптау варианттарын сақтайды; 
B)  Құралдарды олардың аттары бойынша таңдау үшін қолданылады; 
C) Үнсіз келісім бойынша бапталған жиі қолданылатын құралдарды сақтайды; 
D)  Құралдардың қосымша мүмкіндіетерін ӛзгертеді; 
E)  Құралдардың  бапталуының соңғы  вариантын сақтайды. 
 
24. Photoshop. Edit-Transform-Scale (Түзету-Трансформация-Масштаб)   
командасы арқылы трансформациялағанда Shift пернесін басып тұрсақ қандай ӛзгеріс 
болады? 
A) Ерекшеленген облыс жаңа қабатқа басқа масштабпен кӛшіріледі; 
B) Ерекшеленген облыс барлық қабаттарда  масштабталынады; 
C) Ерекшелену  пропорциясы  сақталынады; 
D) Ерекшеленген облыс перспектива эффектісімен трансформацияланылады; 
E) Ерекшеленген облыс тек қана горизонталь бағытта трансформацияланылады. 
 
25. СorelDraw. Фрактальдық графика  ... арналған:  
A) түрлі түсті иллюстрацияларды салуға және безендіруге; 
 B) сызба салуға және оны ӛңдеуге; 
C) безендіру  иллюстрацияларын  салуға және ӛңдеуге; 
D) үш ӛлшемді  объектілерді  математикалық есептеулер арқылы салуға

 
27 
A)
 
суреттерді ӛңдеуге. 
 
Тест сҧрақтарының жауаптары: 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
C  A  E  D  A  B  B  B  D  C 


 
21  22  23  24  25 

 
 
2.12.Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 
 
2.12.1. Негізгі әдебиеттер тізімі: 
 
29. М.Н.Петров, В.П.Молочков. Компьютерная графика. Учебник (+СD) СПб: Питер, 
2002. – 736с:ил. 
30.Миронов Д. Corel Draw 10: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. – 488 с.: ил. 
31.Тайц А. Эффективная работа с Photoshop 6 (+CD ROM) – СПб.: Питер, 2001, 736с. 
32.Тайц  А.М.,  Тайц  А.А.  Самоучитель  Adobe  Photoshop  6.  –  СПб.:  БХВ-Петербург, 
2001.  –  608с.:  ил12  Кацага  Т.Я.  Параметрическое  проектирование  на  основе  AutoLISP: 
Учебное пособие. Караганда. Изд-во «Санат», 2002, 65с. 
33.Леонид Левковец. Photoshop CS. Учебный курс. Питер: 2005г.-360с. 
34.В.Е.Михайленко, 
В.Н.Кислоокий, 
А.А.Лященко 
и 
др. 
Геометрическое 
моделирование и машинная графика в САПР. Учебник. Киев: ВШ, 1991г.-373с. 
35.Мураховский  В.И.  Компьютерная  графика.  Популярная  энциклопедия.  Москва 
2002. – 640 с. 
36.Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. – М.: Лаборатория базовых 
знаний, 2001. – 320 с.: ил. 
37.Коцюбинкский А.О. Corel Draw 10: Новейшие версии программ. – М.: Триумф, 
2000. – 320 с.: ил. 
38.Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные средства РС. – 5-е изд., перераб. и 
доп. – СПб.:БХВ-Петербург, 2004. – 1152с.:ил. 
39.Бурлаков М. Эффекты в программах растровой графики. – М.:Биная, 2000. - 496с.: 
ил. 
40.Ковтанюк Ю.С. CorelDRAW 9 на примерах. – К.: ЮНИОР, 2000. – 376 с.: ил. 
41.Информатика. Базовый курс. Под ред. С.В. Симоновича –  Питер, 2002- 640 с. 
42.Жангисина  Г.Д.,  Байсалбаева  К.Н.  Лабораторный  практикум  по  компьютерной 
графике. – Алматы: Ғылым, 2007 г. -93 с. 
 
2.12.2.Қосымша әдебиеттер тізімі: 
 
18.Шаньгин  В.Ф.,  Костин  А.  Е.,  Под  ред.  Л.Н.  Преснухина.  Микропроцессоры: 
Организация вычислительных процессов на микроЭВМ. М.: Высшая школа, 1984. 
19.Фоли  Дж.,  вэн  Дэм  А.  Основы  интерактивной  машинной  графики:  В  2-х  книгах. 
Пер. с англ.  Под ред. Ю. М. Баяковского. - М.: Мир, 1985. 
20.Полозов  В.  С..  Буденов  О.А.,  Ротков  С.  И.  и  др.  Автоматизированное 
проектирование: Геометрические и графические задачи. - М.: Машиностроение, 1983. 
21.Принс М.Д. Машинная графика и автоматизация проектирования. Пер. с англ.  Под 
ред. Ю.Л. Зимана. - М.: Сов. радио, 1975. 
22.Уокер  B.C.,  Гурд  Дж.  Р.,  Дроник  Е.А.  Интерактивная  машинная  графика.  Пер.  с 
англ. / Под ред. Е. И. Артамонова. - М.: Машиностроение, 1980. 

 
28 
23.В.Е.  Михайленко,  В.А.  Антилогова,   Л.А.  Кириевский  и  др.  Справочник  по 
машинной графике в проектировании. Под ред. В.Е.Михайловского, А.А.Лященко. Киев. 
1984. - 184 с. 
24.Пореев В.Н. Компьютерная графика: учебное пособие/ В.Н. Пореев.  – СПб.: БХВ-
Петербург, 2004. -428с.: ил. 
25.Рейнбоу В. Компьютерная графика: Энциклопедия.  –М.; СПб.; Нижний Новгород: 
Питер, 2003. -766с.: ил. 
 
2.11.Студент білімін Информатика жҥйесі 
 
Студенттер  білімін  аағымдағы  бақылау  ісі  сабақтарды  сұрау,  ӛткен  тақырыптардан 
тест  ӛткізу,  бақылау  жұмыстарын  ӛткізу  арқылы  жүргізіледі.  Оның  мақсаты  – 
студенттердің  теориялық  материалдарды  түсінуі  мен  оларды  игеруін  жүйелік  түрде 
тексеру, практикалық есептерді шығаруда теорияны пайдалана алуларын бақылау болып 
саналады.  
Межелік бақылау күндіз оқитын студенттер үшін екі рет: 7-ші және 15-ші апталарда, 
сырттан  оқитындар  үшін  сессия  кезінде  –  1  рет  қана  ӛткізіледі.  Оның  мақсаты  –  ӛткен 
материалдардың игерілу деңгейін анықтау.  
Кредиттік технология бойынша студенттер білімін тексерудің ағымдағы және межелік 
бақылау нәтижелері қорытынды бағаның 60%-ын құрайды.   
Соңғы  бақылау  емтихан  түрінде  ӛткізіледі  де,  ол      қорытынды  бағаның  40%-ын 
құрайды.  
Каталог: computer-science
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы академияның оқу-әдістемелік кеңесінің
computer-science -> Ақпараттық жүйелер мамандығы үшін Алматы, 2014 ж. 2 Ббк 32. 018. 2
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы академияның оқу-әдістемелік кеңесінің
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы академияның оқу-әдістемелік
computer-science -> Алматы экономика жәНЕ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет