Информатика мамандығы ҥшін Алматы, 2012Pdf просмотр
бет14/15
Дата22.04.2017
өлшемі6 Kb.
#7533
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

 
Бақылау сҧрақтары: 
1.Масканы қалай қолдануға болады? Маска мен тіктӛртбұрышты біріктіру үшін  
   қандай пернені басамыз? 
2.Ерекшеленген аймақтарды қандай команданың кӛмегімен редакциялауға болады? 
3.Автоматты түрде ерекшелеу үшін қандай құрал пайдаланылады? 
4.Объектіні қандай команданың кӛмегімен трансформация жасауға болады? 
5.Канал мазмұнын ерекшеленген аймақ сияқты жүктеу командасын қандай жағдайда 
қолдануға болады? 
6.КАНАЛДАР панелі қалай жұмыс жасайды? 
 
Лабораториялық жҧмыс №13. Photoshop редакторында бейнелерді ӛңдеудегі 
арнайы эффектілер. 
 
Жұмыс мақсаты:    

 
 студенттерді  Мәтін және Вертикальды Мәтін құралдарымен таныстыру; 

 
 студенттерді  Мәтін маскасы құралымен таныстыру; 

 
 студенттерді фигураларды құруға және оларды трансформациялауға үйрету; 
 
1 тапсырма.  Мәтінді жазу және редакциялау. 
Мәтінмен жұмыс істеу үшін, құралдар панелінен  Т құралын алыңыз.  Т  батырмасы 
программаны  горизонтальды  мәтін  енгізу  режиміне,    Т    -  вертикальды  мәтін  енгізу 
режиміне  ауыстырады.  Құралды  таңдағаннан  кейін  баптау  панелінде  мәтінмен  жұмыс 
істеуді басқару элементтері пайда болады.   
Мәтіндік  қабат  растрлық  бейне  болмаса  да,  оған  кәдімгі  қабат  сияқты  редакциялау 
тәсілдерін қолдануға болады.  Мәтінді трансформациялауға, бұруға, белгілі бір бұрыштық 
кӛлемге  айналдыруға,  сығуға,  созуға  және  оған  перспектива  эффектілерін  қолдануға 
болады (1-сурет). 
  
1-сурет. Мәтін эффектілері. 
 
2 тапсырма.  Тамшылап тұрған мәтін. 
  Осы мысалдағы тамшылап тұрған мәтін эффектісін орындау үшін:  
1.
 
Жаңа терезе ашамыз, оны қара бояумен толтырып, ақ түспен мәтін жазамыз.  
2.
 
Қабаттарды  Layer – Merge Layers командасы арқылы біріктіреміз (2-сурет).. 

 
130 
3.
 
Суретті  сағат  бағыттауышына  қарсы,    Image  –  Rotate  Canvas  -  90

CW  командасы 
арқылы бұрамыз. 
4.
 
 Filter – Stylize – Wind…  фильтрін екі рет қолданамыз. 
5.
 
Суретті сағат бағыттауышымен,  Image – Rotate Canvas - 90

CW командасы арқылы 
бұрамыз. 
 
 
 
 
 
2-сурет. 
 
3 тапсырма.  Фотографиялардағы жаңбыр эффектісі. 
1.
 
Ӛзімізге қажетті суретті таңдап, жүктейміз  (3-сурет).  Жаңа қабат құрамыз. Filter-
Noise-Add noise… (Фильтр-Шу-Шуды қосу)  фильтрін қолданамыз. . Баптау кезеңінде 
бейне монохромды болады деп кӛрсетеміз (яғни ақ-қара).  Шу коэффициентінде дәл 
белгіленген шекара жоқ, біз 65 деген мәнді алайық  (4-сурет).  
2.
 
Ары  қарай  "шуды"  Filter-Blur-Motion  Blur…  (Фильтр-Шаю-Қозғалыста  шаю) 
шаяйық  (5-сурет). Бұрышты фотографияға байланысты таңдау керек. Біз  30 деген мәнді 
алайық.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         3-сурет.                                                                         4-сурет. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
                            5-сурет.                                                                      6-сурет. 
 
 3.  Жаңбыр  эффектісін  күшейту  үшін,  Filter-Distort-Ripple  (Фильтр-Деформация-
Бұжыр) фильтрімен бұжырлатамыз (рис.85). 

 
131 
       4. Енді жаңбырлы қабатты бозарту керек, ол үшін Layer-Layer Style-Blending Options… 
командасын пайдаланамыз және артық сызықтарды алып тастау үшін, кейбір бӛліктерінде 
ӛшіргіш құралымен жұмыс істейміз (7-сурет). 
 
 
  
 
 
 
                                                                
 
 
                                                                7-сурет.                                                                      
4 тапсырма.  Су эффектісі. 
Су бетіне ұқсайтын эффект алуға тырысайық.  
1.
 
Негізгі  түс  ретінде  –  қара,  ал  кӛмекші  түс  ретінде  –  ақ  түстерді  алып,  бейне 
салайық. Filter-Render-Clouds… (Фильтр-Жарықтандыру-Бұлт) фильтрін қолданамыз (8-
сурет).   
2.
 
Енді  стандартты  фильтрді  Filter-Distort-Glass….  (Фильтр-Деформация-Шыны) 
қолданып, 9-суреттегідей нәтиже аламыз. 
 
 
 
 
 
       
                     8-сурет.  
                                  9-сурет 
3.
 
Ақ-қара  түсті  суреттің  түстік  реңін  Image-Adjustments-Hue/Saturations  (10-сурет.) 
(Изображение-Коррекция- Түстік рең жіне қанықтылық) командасы арқылы ӛзгертеміз. 
Ашылған  терезеде  Colorize  (Реңдендіру)  –  ге  жалау  қоямыз.  Ары  қарай  жоғарғы 
жылжымамен түстік схеманы таңдаймыз (10-сурет).  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
                         10-сурет. 
   
 
 
                                                                                                     
 

                           11-сурет. 

 
132 
4. Біздің суретіміз біркелкі болмас үшін, барлық суретті Select-All командасы арқылы 
ерекшелейміз  де,  оған  Filter-Distort-Ripple  (Фильтр-Деформация-Бұжыр)  фильтрін 
қолданамыз (11-сурет).  
 
Бақылау сҧрақтары: 
1.  (Tupe Mask) Мәтіндік маска  құралы не үшін қолданылады? К чему приводит 
увеличение кернинга? 
2. Бейнені  «жарықтандыру» үшін қандай құрал пайдаланылады? 
3. Қабаттарды байланыстыру арқылы қандай эффект алуға болады? 
4. Қабаттар панелін шақыру үшін не істеу керек? 
5. Өшіргіш құралы не үшін қажет? 
 
№14 лабораториялық жҧмыс.  Photoshop программасында мәтіндерді ӛңдеудегі 
арнайы арнайы эффектілер. 
 
Жұмыс мақсаты:    

 
 студенттерді жазбаларды әдемілеп ӛңдеуге үйрету; 

 
 студенттерді жазбаларға әртүрлі фильтрлерді қолдануды үйрету. 
 
1 тапсырма. «фотошоптағы трюктер» - су бетіндегі жазу.  
1.  Ӛлшемі  300Х300  болатын  жаңа  бейне  құрамыз  (файл-жаңа).  Бейнені    (Фильтр    -  
рендеринг - бұлт) бұлт фильтрімен ӛңдейміз,  алдын ала алдыңғы жақтағы түсін -  ақшыл 
сұр, ал артқы жақтағы түсін  -   қара сұр етіп аламыз.  
2.  Енді хром (Фильтр-эскиз-хром) фильтрін қолданамыз, оның параметрлерін: 
     Детализация 10, смягчение 0. деп аламыз (1-сурет). 
 
1-сурет. 
3.
 
Бейнені  бейне коррекция – түстік тон/қанықтылық, параметрлері:  түстік тон 
198,  қанықтылық 56  деп, және  тонирование терезесінде  жалауша қойып  (2-сурет) 
бейнені бояймыз.   
 
 
2-сурет. 

 
133 
4.  Қабаттар  панелінің  тӛменгі  жағындағы  "Жаңа  қабат  құру"  командасын 
пайдаланып  жаңа қабат құрамыз Алдыңғы жақтағы түсін -  ақ, ал артқы жақтағы түсін  -   
қара етіп аламыз. Осы қабатқа да (Фильтр  -  рендеринг - бұлт) бұлт фильтрін қолданамыз 
5.  Бейнені    бейне  коррекция  –  түстік  тон/қанықтылық,  параметрлері:    түстік  тон 
210,    қанықтылық  56    деп,  және    тонирование  терезесінде    жалауша  қойып    бейнені 
бояймыз.   
6.   Бірінші қабатты жоғарғы орынға орналастырып, қабаттардың орындарын 
ауыстырыңыздар, мӛлдірліліксіздігі 80% деп алыңыз.  
 
                                          
 
 
7.  Құралдар  панелінен  Мәтін    құралын  таңдап,  шрифт  тағайындаймыз,  негізгі  түс 
ретінде  ақ  түсті  аламыз.  "ВОДА"  деген  сӛзді  жазамыз.  Мәтіні  бар  қабатты  алдыңғы  екі 
қабаттың арасына жылжытамыз.  
8. Тышқанның оң жақ батырмасымен мәтіні бар қабаттың үстіне апарып шертеміз, пайда 
болған мәзір ішінен  "қабатты растрировать" деген команданы орындаймыз.  
Мәтінгетолқын  (Фильтр - қисайту - толқын)  фильтрін қолданамыз, оның параметрлері                         
3-суреттегідей. Нәтижелік бейне  4-суретте кӛрсетілген. 
 
                                    
 
                                                                        3-сурет. 
 
 
                                             
 
4-сурет. Нәтижелік бейне.   

 
134 
2 тапсырма. «Photoshop эффектері»,  мәтінді жаңа қабатқа клейлеу. 
1.  Мәтінді ерекшелейміз.  
2. Мәтін жазғымыз келетін кез келген бейне ашамыз.  
       3. Құралдар панелінен Горизонтальды мәтін- маска құралын таңдаймыз да, "ТЕКСТ" 
деген сӛзді жазамыз (1-сурет).  
 
1-сурет. 
 
4.   Редакциялау – көшіру, командасын орындаймыз, содан соң  Редакциялау –
орналастыру командасын орындаймыз, мәтін автоматты түрде  жаңа қабатқа клейленеді.  
  5. Мәтіні бар қабат үстіне апарып тышқан бағыттауышын шертеміз, пайда болған 
мәзірден    «тиснение» командасын таңдаймыз да  ОК пернесін басамыз.  
 
 
 
Бақылау сҧрақтары: 
1. Қандай командалардың кӛмегімен бейнені бояуға болады? 
2. Бұлт және  Хром фильтрлерін қолдану неге  әкеліп соқтырады? 
3. Қабатты растрлеу командасын қолданғаннан кейін қандай нәтиже аламыз? 
4. Шу фильтрі не үшін қолданылады? 
5. Мәтінді жаңа қабатқа қалай клейлеуге болады? 
 
Лабораториялық жҧмыс №15.  Photoshop редакторында қабаттармен жұмыс істеу. 
 
Жҧмыстың  мақсаты : 

 
 студенттерді қабаттармен жұмыс істеуге үйрету ; 

 
 студенттерді жартылай мӛлдір қабаттармен жұмыс істеуге үйрету. 
 
1 тапсырма Қабаттарды пайдаланып  Көлеңкелі Шарды салу жұмысын орындаңыз.  
1. Файл – Жаңа – ОК,   Қабат – Жаңа – Қабат  - 
ОК.  Содан  соң  Эллипстес  ерекшелеу  құралы 
кӛмегімен  жаңа  қабатта  шеңбер  сызамыз.  шеңберлі 
градиент        бояумен  құюды  таңдап,  бір  жақ  жаны 
жарықталынған 
шар 
шығу 
үшін, 
 
оның 
опцияларында  –  Кері  Мөлдірлілігі  –  100  деп  алып,  
шеңбер ішінде сызық жүргіземіз.  
2. Кӛлеңке алудың бірінші нұсқасы: 
Қабат – Қабат стилдері – Сыртқы көлеңке … - 
Қабат    -  Көрініп  тұрған  аймақтарды  біріктіру 
командаларын орындау керек (1-сурет)
 
 
                                                                                                        1-сурет.  Көлеңкелі шар.  

 
135 
4.
 
Кӛлеңке алудың екінші нұсқасы: 
    Қабат – Қабат дубликаты (Duplicate Layers) – ОК.                                                                                                
Жылжытқыш  батырманың  кӛмегімен    шеңберді  жаңа  қабатта  аздап  оңға 
жылжытыңыз.  Правка  –  Трансформ  –  Қисайту  командасын  орындаймыз..  Маркелермен 
шеңберді трансформациялаймыз, оның кӛлеңкесі шыққанға дейін. Батырмамен кӛлеңкені 
шарға  жақындатамыз.  Кӛлеңкені  шеңбердің  артына  орналастыру  үшін    –  Қабат  – 
Монтаж    –  Артына  командасын  орындаймыз,  содан  соң    -  Қабат  –  Көрініп  тұрған 
аймақтарды біріктіру (1-сурет). 
                                                                     
2 тапсырма. Су бетіндегі бейне. 
  1.Өлшемі  600х600  pixej  болатындай  –  Жаңа  файл  құрамыз.    Тіктӛртбұрышты 
ерекшелеу  құралымен  файлдың  жоғарғы  жақ  жартысын  ерекшелейміз  де,  Фильтр  – 
Рендер  –  Бұлт  (Clouds)  фильтрін  қолданамыз.  Ерекшеленген  аймақ  бұлтпен  толады. 
Парақтың  тӛменгі  жағын  ерекшелейміз,  ол  үшін:  Ерекшелеу  (Select)  –  Кері  (Inverse) 
командасын орындаймыз. Қара түсті таңдап, градиентті цилиндрлік бояумен құюды алып, 
тышқан  бағыттауышымен  жоғарыдан  тӛмен 
қарай сызық жүргіземіз  (2-сурет).  
2.  Парақтың  жоғарғы  жағында  Отражение 
деген мәтін жазамыз, оның ӛлшемін 80, түсін ақ 
деп аламыз. 
3.  Мәтіннің  кӛшірмесін  аламыз  да,  оны 
басын тӛмен қаратып айналдырамыз: - Қабат – 
Қабат дубликаты (Duplicate Layers)  – Қатесін 
түзету  (Edit)  –  Трансформация  –Вертикалды 
Айналдыру  (Flip  vertical).  Мәтін  үстінде  оның 
айналдырылған бейнесі пайда болады.  
4.«Жылжытқыш» 
батырмасымен 
айналдырылған  мәтінді  парақтың  тӛменгі 
жағына апарамыз (2-сурет).  
 
                                                                                                 2-сурет.  Су бетіндегі бейне. 
Қабаттарды  біріктіреміз:  -  Қабат  –  Барлық  қабаттарды  клейлеу  (Flatten  image) 
командасын пайдалану арқылы 
5.Тіктӛртбұрышпен  тӛменгі  мәтінді  ерекшелейміз  де,    Фильтр  (Filter)  –  Қисайту 
(Distort)  –  Зигзаг  (Zig  Zag)  фильтрін  қолданамыз,  оның  параметрлері:  -  Саны  (24),  - 
Қабырғасы (7),   - Центрден – ОК. 
 
3 тапсырма. Фотошоптағы алтын жазулар.  
1.
 
 Ӛлшемі 300Х300, түсі қара жаңа бейне ашамыз (файл-жаңа). 
2.
 
Құралдар панелінен  Т  құралын алып, шрифтін таңдап,  ӛлшемін кӛрсетіп, түсін 
ақпен  "ЗОЛОТО" деген сӛзді жазамыз.  
3. Тышқанның сол жақ батырмасымен мәтін орналасқан қабатты екі рет шертеміз
пайда болған  "Қабат стилдері"  деген терезеде - тиснение, түсті бояумен құю, глянец 
және сыртқы жарықтандыру  параметрлерін 3-суреттегідей етіп толтырыңыз.  
 

 
136 
 
 
 
3-сурет. 
 
4.  Шыққан нәтиже алтынға шын ұқсауы үшін, жұлдызша түріндегі қылқаламды алып, 
суретте бірнеше нүктелер қойыңыз. 
 
 
4-сурет. Нәтижелік бейне. 
 
Бақылау сұрақтары : 
 
1. Белсенді қабат ӛшіп қалуы мүмкін бе? 
2. Blur фильтрі не үшін қолданады? 
3. Түс палитрасына жаңа  түс қосу үшін не істеу керек? 
4. Ұяшықтың негізгі түске ӛзгеруі үшін қандай пернені басу керек? 
6. Белгіленген аймақта түс реңдері ӛзгертуге қандай команда рұқсат етеді ? 
8.  Қабат – Көрініп тұрған аймақтарды біріктіру не үшін қолданылады ? 
10. Мөлдірлілік  параметрін қосса не болады? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
137 
Алматы экономика және статистика академиясы
 
 
«Информатика» кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ 
ҤШІН ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ  
 
 
 
 
 
«Компьютерлік графика»  пәні бойынша 
 
«050602 - Информатика»  мамандығы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 

 
138 
Студенттің оқытушымен ӛздік жҧмысын орындау (СОӚЖ)  
тақырыбының жоспары 
 
№ 
Тапсырма, 
тақырыптар 
Жүргі
зу 
форма
сы 
Әдістемелік нұсқаулар 
Инф
орм
атик
а 
бал
ы 
Әдебиеттер 
 


Графика 
мен 
жарнама. 
Диску
ссия 
Оқу бағдарламасымен және 
бақылау тапсырмаларын 
орындау реттерімен  
танысу.   

УМКД 
«Компьютер
ная 
графика» 

Қолданбалы 
баспахана жүйелері. 
Трени
нг, 
диску
ссия 
Баспахана жұмыстарындағы  
компьютерлік графиканың 
түрлерімен танысу. 

1осн. [35-29] 
13осн. [394-
400] 

Компьютерлік 
графиканың 
техникалық 
құралдары. 
Трени
нг, 
диску
ссия 
Компьютерлік графиканың 
негізгі  құрылғылары.  
Графикалық бейнелерді 
шығару құрылғылары және 
олардың негізгі 
сипаттамалары. Мониторлар.  
Видеоадаптерлер. 
Принтерлер.  Плоттерлер.  
Графикалық бейнелерді 
енгізу  құрылғылары және 
олардың негізгі 
сипаттамалары.  

1осн. [30-45] 
  

Графикалық 
форматтар. 
Презе
нтаци
я, 
диску
ссия 
Графикалық мәліметтер 
туралы түсінік.  Графикалық 
ақпараттарды сақтау 
форматтары. 

13осн. [409-
411] 
11доп. [62-
71] 

RGB, CMYK, HSB түс 
моделдері. 
Түс 
палитралары. 
Жаз 
баша 
жұм 
ыс 
Компьютерлік графикадағы 
түс моделдері. Түс түсінігі 
және оның сипаттамалары.  
Аддитивтік түстер жүйесі. 
Субтрактифтік түстер жүйесі. 
HSB - түстік моделі. Lab - үш 
арналы түстік моделі.  
Грассман заңдары (түстерді 
араластыру заңдылықтары). 

13осн. [411-
419] 
  4осн. [88-
91] 

Corel  Draw  векторлық 
редакторы. 
Арнайы 
эффектілерді  қолдану. 
Перспектива 
қосу. 
Кӛлеңке 
тұрғызу. 
Иілдіргішті  қолдану. 
Объект 
формасын 
ӛзгерту.  
Презе
нтаци
я, 
диску
ссия 
CorelDraw-да объектілермен 
жұмыс істеу. Объектілерді 
белгілеу. Объектілерді 
реттестіру. Перспектива. 
Кӛлеңке түсіру.  Клондар 
және эффектер клонын салу. 

1осн. [109-
113] 
2осн. [271-
293] 
 

 
139 

Растерлік  бейнелерді 
ӛңдеу 
Powerclip 
(Фигуралы кесу). 
Презе
нтаци
я, 
трени
нг 
Растерлік бейнелерді ӛңдеу 
қадамдарымен танысу. Бейне 
аймақтарын ерекшелеу 
тәсілдерін қолдану. 
 

1осн. [123-
130] 
   4осн. [101-
108] 

Мәтінді ӛңдеу.  Мәтін 
түрлері: 
қарапайым 
және  фигуралы мәтін. 
Мәтінді 
жазу, 
редакциялау, 
форматтау.    Мәтінді 
қисық 
бойыме 
орналастыру.  
Тест   «Компьютерлік графика»  
пәнінен барлық 
тақырыптарды қайталап, 
бірінші аралық бақылауға 
дайындалу 

2осн. [379-
386] 
 7доп. [213-
216] 

Artic 
Media 
(Кӛркемдік  құралдар 
ортасы). 
Растерлік 
бейнелермен  жұмыс 
істеу. 
Растерлік 
графикаға  түрлендіру. 
Құжаттарды  баспаға 
басу.  
Жаз 
баша 
жұм 
ыс 
Сызықтар. Қисық моделі. 
Сызықтар және қолмен сызу 
мен Безье құралдары. 
Сызықтар және Суперлиния 
құралы. Ӛлшемді жазу 
құралдары. Редакциялау 
құралдары. Жұмыс ортасын 
баптау құралдары. Объектіні 
қисыққа түрлендіру. 

1осн. [135-
147] 
   2осн. [408-
421] 
10 
Растерлік  графикалық 
редактор 

Adobe 
Photoshop 
CS3. 
Жалпы  мағлұматтар. 
Интерфейс.  Құралдар 
палитралары,  баптау. 
Палитраларды 
ұйымдастыру. 
Бейнелерді 
құру, 
жүктеу  және  жабу 
жұмыстары. 
Жаз 
баша 
жұм 
ыс 
PhotoShop графикалық 
редакторы. Негізгі 
құралдары. PhotoShop 
терезесі. Түс палитралары. 
Құралдар панелі мен 
атрибуттар панелі. Белгілеу 
құралдары.  Сурет салу 
құралдары. 

13осн. [421-
428] 
 5осн. [16-
28] 
11 
Ерекшелеу 
құралдары.  
Ерекшеленген 
аймақтарды 
қосу, 
азайту 
және 
қиылыстыру.  Күрделі 
формалы  аймақтарды 
ерекшелеу тәсілдері. 
Диску
ссия, 
трени
нг 
Ерекшелеу құралдарымен 
жұмыс істеуді игеру және  
күрделі аймақтарды 
ерекшелеу тәсілдерін үйрену. 

1осн. [106-
113] 
  5осн. [49-
64] 
12 
Сурет 
салу 
техникасы. 
Еркін 
суреттер 
салу 
құралдары.  Бояумен 
құю 
құрылғысымен 
жұмыс істеу. 
Презе
нтаци
я 
Қылқалам, шашыратқыш, 
қарындаш, ӛшіргіш 
құралдарын пайдалану. 
Қылқалам формасы мен түсін 
таңдау. Қылқалам 
кітапханасымен жұмыс істеу. 
Жаңа қылқалам жасау. 

5осн. [64-80] 
  5доп. [72-
90] 
13 
Қабаттармен  жұмыс 
істеу. 
Кӛпқабатты 
бейне құру..  
Жаз 
баша 
жұм 
ыс 
Қабаттармен жұмы сістеу 
технологиларын игеру: 
Қабаттарды байланыстыру. 
Қабат бейнесін 

  5осн. [89-
98] 
3доп. [89-97] 

 
140 
трансформациялау 
14 
Коллаж 
салу. 
Мәтіндік 
қабаттар. 
Қабаттардағы  арнайы 
эффектілер:  кӛлеңке 
тұрғызу, 
рельефке 
ұқсату, 
бейне 
контурын басып сызу.  
Жаз 
баша 
жұм 
ыс 
Шаю , суреттің анықтығын 
басымдандыру, жарық 
эффектілері   фильтрлері 
құралдарымен жұмыс істеу. 
Бейнелерді ӛзгерту 
құралдарын қолдану.   

5осн. [80-97] 
  4доп. [126-
134] 
15 
Приемы 
обработки 
изображений  в  Adobe 
Photoshop 
CS3-та 
бейнелерді 
ӛңдеу 
тәсілдері. 
«Штамп» 
құралы 
кӛмегімен 
бейнелерді 
тазарту 
және 
бастапқы 
қалпына 
келтіру.  
«History 
brush» 
құралын қолдану. 
Тест  «Штамп», «History brush». 
Құралдарымен жұмыс істеп 
үйрену. тақырыптарды 
қайталап, екінші аралық 
бақылауға дайындалу. 

1осн. [245-
253] 
  5осн. [203-
215] 
 
 
 
 
15 
 
Каталог: computer-science
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы академияның оқу-әдістемелік кеңесінің
computer-science -> Ақпараттық жүйелер мамандығы үшін Алматы, 2014 ж. 2 Ббк 32. 018. 2
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы академияның оқу-әдістемелік кеңесінің
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы академияның оқу-әдістемелік
computer-science -> Алматы экономика жәНЕ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет