Информатика мамандығы ҥшін Алматы, 2012Pdf просмотр
бет12/15
Дата22.04.2017
өлшемі6 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

 
тапсырма. Екі түсті ӛрнекпен  бояңыз. 
1. Объектіні ерекшелеңіз. 
2. Fill (Заливка) 
құралының кӛмекші мәзірін шақырыңыз.  
3.
 
Градиенттік бояу пиктограммасына апарып шертіңіз. 
4.
 
Pattern Fill (Ӛрнекті бояумен құю) 
 пиктограммасына апарып шертіңіз. 
5.
 
Алдыңғы түспен  Front (Негізгі) және артқы түс Back (Фондық) тағайындаңыз. 
6.
 
Алдын ала қарау терезесінің оң жақ бӛлігіндегі үшбұрышты шертіңіз. Ӛрнектердің 
үлгілері бар терезе ашылады. 
7.
 
Ӛрнекті таңдаңыз да ОК батырмасын шертіңіз (2-сурет). 
 
 
2-сурет. Нәтижелік бейне. 
 
3 тапсырма. Кӛптүсті векторлық ӛрнекпен  бояуды орындаңыз. 
Объектіні кӛптүсті ӛрнекпен  бояу үшін: 
1. Объектіні ерекшелеңіз. 
2. Fill (Заливка) 
құралының кӛмекші мәзірін шақырыңыз.  
3.
 
Pattern Fill (Ӛрнекті бояумен құю) терезесін ашыңыз. 
4.
 
Full color (Толық түсті өрнек) батырмасын шертіңіз. 
5.
 
Алдын ала қарау терезесінің оң жақ бӛлігіндегі үшбұрышты шертіңіз. Ӛрнектердің 
үлгілері бар терезе ашылады. 
6.
 
Ӛрнекті таңдаңыз да ОК батырмасын шертіңіз (3-сурет). 
 
 
3-сурет. Нәтижелік бейне. 
 
4 тапсырма. Текстуралық бояумен құюды орындаңыз. 

 
102 
Объектіні текстуралық бояумен құю үшін: 
1. Объектіні ерекшелеңіз. 
2. Fill (Заливка) 
құралының кӛмекші мәзірін шақырыңыз.  
4.
 
Осы мәзірдің Texture Fill (Текстуралық бояумен құю) пиктограммасын ашыңыз
5.
 
Ашылған Texture list (Текстуралар тізімі)  ішінен таңдаңыз. Бейне толтырылатын  
     текстура тізімі  Preview (Адын ала қарау) терезесінде кӛрінеді. 
6.
 
Ӛрнекті таңдаңыз да ОК батырмасын шертіңіз (4-сурет). 
 
 
4-сурет. Нәтижелік бейне. 
 
5 тапсырма.  Объект контурының түсін, жуандығын, стилін ӛзгерту. 
Тапсыаманы орындау алдында жұмыс бетінде бірнеше қисық немесе түзу сызықтар, 
тіктөртбұрыш, эллипс, көпбұрыштар сызыңыздар.  
Outline (Абрис) құралының кӛмекші мәзірін шақырыңыз. Откроется меню. Контурды 
өзінің жеке түсімен бояңыз деген мәзір ашылады
1.Объектіні ерекшелеңіз. 
2.Outline (Абрис) құралының кӛмекші мәзірін ашыңыз. 
3.Мәзірдің 2 пиктограммасына шертіңіз. 
4.Outline  Color  (Абрис  түсі)  деген,  біртүсті  бояумен  толтыру  терезесіне  ұқсаған  
терезе ашылады.  
5.Түсті таңдаңыз. Осы терезеде түстен басқа контурдың жуандығын, стилін ӛзгертуге, 
сызық ұштарын бағыттауышқа айналдыруға болатын мүмкіндіктер бар. 
6.
 
Контур  сызықтарын  редакциялау  Outline 
(Абрис)  құралы  арқылы  іске  асырылады.  Алдын  ала  объектіні  құрып,  оны  Pick 
(Указатель) құралымен ерекшелеу керек. 
7.
 
Редакциялап болған соң ОК батырмасын шертіңіз (5-сурет). 
 
5-сурет. Нәтижелік бейне. 
 
Контур стилін ӛзгерту (6-сурет). 
1.
 
Style (Стиль) тізімін ашыңыз
2.
 
Тізімнің ішінен біреуін таңдап, шертіңіз. 
3.
 
ОК батырмасын шертіңіз. 
 
6-сурет. Нәтижелік бейне. 
 
4.
 
Freehand (Қисық) құралының кӛмегімен сызық сызыңыз

 
103 
5.
 
Outline Pen (Абрис атрибуттары) терезесін ашыңыз
6.
 
Откройте  список,  расположенный  слева  в  разделе  Arrows  (Бағыттауыштар) 
бӛлімінің сол жағында орналасқан тізімді ашыңыз
7.
 
Бағыттауыш түрін таңдаңыз. ОК батырмасын шертіңіз (7-сурет). 
 
 
7-сурет.  Итоговое изображение. 
 
Бақылау сҧрақтары: 
 
1.
 
CorelDraw программасында объектіні бояумен құюдың қандай түрлері бар? 
2.
 
Әр тәсілдің қандай ерекшеліктері бар? 
3.
 
Түс моделі дегеніміз не? Қандай түс моделдерін білесіздер? 
4.
 
Объектінің  ішіндегі  бояуын  қалай  ӛзгертуге  болады?  Контурды  қалай  алып 
тастауға болады? 
5.
 
Программада  қандай  сәндік  бояу  түрлері  бар  және  олармен  жұмыс  істеу  үшін 
қандай құралдар қолданылады? 
6.
 
Градиентті  бояумен  құюдың  негізгі  параметрлері  қандай  және  олар  қандай 
аймақтарда қолданылуы мүмкін? 
7.
 
Контурдың негізгі параметрлерін және оларды ӛзгерту тәсілдерін атаңыз? 
 
№4  Лабораториялық жҧмыс. CorelDRAW редакторында сызықтың тҥрлерін 
салу тәсілдері 
 
Цель работы: 

 
студенттерді CorelDRAW терезесімен таныстыру; 

 
студенттерді тіктӛртбұрыш, эллипс, кӛпбұрыш, спираль т.б. құралдармен жұмыс 
істеуге үйрету. 
 
1 тапсырма.  
1. Сызық құралының кӛмегімен кӛпбұрыш, үшбұрыш салыңыз. 
2. Безье қисығы құралының кӛмегімен тӛменде кӛрсетілген фигураны салыңыз. 
 
 
3. Суперсызықтар  құралының кӛмегімен тӛменде кӛрсетілген фигураларды салыңыз. 
 
 
4.  Өлшемді  көрсету  құралының  кӛмегімен  тӛменде  кӛрсетілген  тапсырманы 
орындаңыз. 

 
104 
                                
1,38"

 
 
 
3 тапсырма.  
1.  Тӛмендегі  суретте  кӛрсетілгендей  коттедж  салыңыз.  Жұмысты  «Сая  жай»  деген 
атпен сақтаңыз. 
 
 2.  Бірнеше  шеңберлерден  ағаш  салыңыз.  Оларды  біріктіру  үшін,  ерекшелеп  алып, 
Weld  (Біріктіру)  құралын  пайдаланыңыз.  Алынған  фигураны  жасыл  түске  бояп,  ағаштың 
сабағын  саламыз,  ол  үшін  тіктӛртбұрыш  құралын  пайдаланамыз,  оны  қоңыр  түске 
бояймыз да артқы кӛрініске орналастырамыз.  
 
 
3.  Екі  шеңберден  1- 
суретте  кӛрсетілгендей  алма 
салыңыз.  
4.  Жұмыс  бетінің  басқа 
алаңында  Свободная  рука 
құралы 
кӛмегімен 
«ақтаңдақ» салыңыз. 
5. Шеңберлердің 
қиылысқан аймағындағы 
«жапырақшаны»,  Intersect құралының кӛмегімен алыңыз. 
6.  Алманы  кӛбейтіп,  ағашқа  іліңіз.  Group  (топтастыру)  құралының  кӛмегімен  бір 
объектіге айналдырыңыз да, коттедждің айналасына шашыратып орналастырыңыз. 
 
1- сурет. Алма салу технологиясы. 
4 тапсырма.  
1.Гүл салыңыз. Оны кӛбейтіңіз де, «Дача» суретіне апарып қойыңыз.  
2.
 
Суперсызықтар құралының ішінен  «шӛптің» дайын суретін алып есіктің алдына 
шашыратыңыз. 
3.
 
Н
әтиже 2-суреттегідей болуы керек 

 
105 
                                                       2-сурет. Сая жай. 
  
Задание 4. Алдын ала сызылған эллипс суреті негізінде  «Жүрек»  фигурасын 
салыңыз.     
 1. Ellipse (Эллипс) құралының кӛмегімен Ctrl пернесін басып тұрып шеңбер сызыңыз. 
Шеңбердің  үстіне  бағыттауышты  апарып,  оң  жақ  батырмамен  контексті  мәзірді 
шақырыңыз да Convert tо curves (Қисыққа түрлендіру) командасын таңдаңыз.  
2. Shape (Форма) құралының кӛмегімен жоғарғы және тӛменгі түйіндерді ерекшелеп
олардың типін "Үшкір" –ге айналдырыңыз . 
3. Жоғарғы және тӛменгі түйіндерді ерекшелеп,тӛменгі түйінге басып тұрып, тӛменге 
қарай басыңыз Выделите верхний и нижний узлы, нажмите на нижний узел и протяните 
его вниз. 3-суреттегі нәтижедей алуға тырысыңыз.  
 
 
3-сурет. Қисық формасын ӛзгерту. 
 
4.
 
Жоғарғы  түйінді  ерекшелеп,  екі  басқару  нүктелерін  тӛменге  қарай  олардың 
жанамалары  түйінге  салыстырғанда  симметриялы  V  әрпіне  ұқсайтындай  болғанға  дейін 
тартып, орналастырыңыз  (4-сурет).  
5.
 
Осы  технологияны  жүрекке  ұқсаған  фигураны  алғанға  дейін  тӛменгі  түйінге  де 
қолданыңыз.  
 
 
 
4-сурет. Соңғы нәтиже. 

 
106 
5 тапсырма.  
 
1.5-суретте кӛрсетілгендей түзу сызықтардан тұратын алдын ала дайындалған қалқан 
бойынша Пика  суретін салыңыз. 
 
 
5-сурет. Пика суреті. 
 
2.Бояумен құю құралдарының кӛмегімен 6-суреттегі жұмыстарды орындаңыз: 
 
А
Б
В
Г
 
 
    6-сурет. Бір объектіні әртүрлі бояу түрлерімен толтыру мысалдары: а – біртүсті 
боямен құю, б – радиальдық градиентті  боямен құю, в – екі түсті ӛрнекті боямен құю, г – 
текстуралық боямен құю.  
 
Бақылау сҧрақтары: 
1.Безье қисығы, Суперсызықтар, Өлшемді көрсету құралдары не үшін қолданылады? 
2.Бірнеше объектілермен жұмыс істеу құралдары қай уақытта экранда кӛрінеді? 
3.Объектіні қисыққа қалай түрлендіруе болады? 
4.Түстердің қосымша палитрасын шақыру үшін не істеу керек?   Объект контурының 
түсін қалай ӛзгертуге болады?  
5.Объектілерді таңдап ерекшелеу үшін қандай пернені басу керек? 
6.Қисық түйіндерін қалай редакциялауға болады? 
7.Какие  способы  рисования  прямоугольников  и  эллипсов  существуют?  Какие 
инструменты применяются при каждом из способов и как они действуют? 
8.Геометриялық фигурларды салуда   и  пернелерінің атқаратын қызметі 
қандай?  
 
 
 
 

 
107 
№5 Лабораториялық жҧмыс. CorelDRAW графикалық редакторында текстпен 
жҧмыс істеудің негізгі тәсілдері 
                                                 
Жҧмыс мақсаты: 

 
студенттерді Текст  құралымен таныстыру 

 
студенттерді  қарапайым және фигуралық  текстерді  енгізуге, редакциялауға және 
форматтауға үйрету. 
 
1 тапсырма. Тексті қисық бойымен жазыңыз. Ол үшін: 
1.
 
Свободная рука құралының кӛмегімен қисық сызық сызыңыз. 
2.
 
Текст құралының кӛмегімен жазу жазыңыз. 
3.
 
Текст  мәзірінен  Текстті  қисық  бойымен  орналастыру  командасын  таңдап, 
экранда пайда болған жуан бағыттауышпен қисыққа кӛрсетіңіз. 
 
 
 
 
2  тапсырма.  Тексті  контейнер  ішіне  орналастырыңыз.  Бұл  жерде  қисық  орнына  
фигураны кӛрсетесіз. 
                           
 
3  тапсырма.  Контейнер  орнына  жазу  қолданылып  тұрған  тӛмендегі  тапсырманы 
орындаңыз.    
 
 
Бақылау сҧрақтары: 
1. Фигуралық  текст пен Қарапайым текстің қандай айырмашылықтары бар? 
2. Тексті берілген қисық бойымен орналастыру үшін не істеу керек? 
5. Текст гарнитурасы, кегль, сызу ұғымдарына түсініктеме беріңіз
6. Фигурмен кесу дегеніміз не? 
7. Фигуралық тексті берілген контейнер ішіне орналастыру үшін не істеу керек? 
8. Текстпен қоршау дегеніміз не? 
9.  Қарапайым  текст  үшін  қосымша  басқару  элементтері  қандай  сұхбат  терезесінде 
пайда болады? 
10. Текст қоршауларын қалай байланыстыруға болады? 
 
 
 
 

 
108 
№6 Лабораториялық жҧмыс. CorelDRAW-да бірнеше объектілермен жҧмыс 
істеу. 
 
Жұмыс мақсаты:    

 
студенттерді  күрделі объектілерді біріктіру тәсілдерімен таныстыру; 
 
1 тапсырма. Объектілерді  бір-біріне салыстырмалы түрде орналастыру. 
1.
 
1-суретте  кӛрсетілгендей  бірнеше  объект  құрып,    оларды  салыстырмалы  түрде 
орналастыруға тырысыңыз. 
  
1-сурет. Объектілерді бір-біріне салыстырмалы түрде орналастыру. 
 
2.
 
Суретте ең тӛменде орналасқан объект тіктӛртбұрыш, ал ең жоғарыда орналасқан 
объект  жұлдызша.  Үнсіз  келісім  бойынша  объектілер,  олардың  құрылу  ретіне  сай 
орналасады. Яғни ең жоғарғы объект соңғы құрылған объект болып табылады. 
3.
 
Егер  объектілердің  оналасу  ретін  ӛзгерту  керек  болса,  Жинақтау→  Реті  мәзірін 
қолдану керек.  
4.
 
Дәл сол мәзірді тышқанның оң жақ батырмасымен басып шақырылған констекстік 
мәзірмен де шақыруға болады. 
5.
 
Алдына  командасы таңдалынған объектіні ең жоғарғы қабатқа шығарады.   
 
8.Артына  командасы таңдалынған объектіні ең тӛменгі қабатқа шығарады.  
 
9.Бір қадам алдына командасы таңдалынған объектіні бір қабатқа алға шығарады.  
 
 
 
10.
 
Алдыңғыи командасы объектіні таңдалынған объектінің алдына шақырады.  
 
 
 
2 тапсырма. Бірнеше объектілермен операциялар орындаңыз.  
 Кесіп алу. 
1.
 
Екі объект салыңыз да, бірінің үстіне бірін орналастырыңыз. 
2.
 
Алдымен  кесілетін  объектіні  ерекшелеңіз,  содан  соң  shift  пернесін  басып  тұрып 
кесетін оъектіні белгілеңіз. 
3.
 
Логикалық  операциялар  терезесінен  Trim  (Кесіп  алу)  командасын  орындаңыз  (2-
сурет). 

 
109 
 
2-сурет. Бастапқы объектілер мен кесу нәтижесі. 
 
 
Біріктіру операциясы. 
1.Екі объект салыңыз да, бірінің үстіне бірін орналастырыңыз. 
2.Екі объектіні де ерекшелеңіз. 
3.Логикалық операциялар терезесінен Weld To (Біріктіру) командасын орындаңыз.  
4.Нәтижелік фигураның түсі объектілердің ерешелену ретіне байланысты – оның түсі 
соңғы ерекшеленген объектінің түсін қабылдайды (3-сурет). 
 
 
3-сурет. Біріктіру операциясы. 
Қиылысу аймағын алу. 
1.Екі объект салыңыз да, бірінің үстіне бірін орналастырыңыз. 
2.Екі объектіні де ерекшелеңіз. 
3.Логикалық  операциялар  терезесінен  Intersect  With  (Қиылысу  аймағын  алу) 
командасын орындаңыз.  
4. Нәтижелік фигураның түсі объектілердің ерешелену ретіне байланысты – оның түсі 
соңғы ерекшеленген объектінің түсін қабылдайды (4-сурет). 
 
4-сурет. Бастапқы объектілер мен жұмыс нәтижесі. 
 
3  тапсырма.  Күрделі  объектілерді  біріктіру  тәсілдері  бойынша  бӛтелке  формасын 
алыңыздар. 
 
 
4  тапсырма.  Бірнеше  фигуралардан  біріктіру,    кесіп  алу  командаларын  пайдалану 
арқылы кілттің формасын алыңыздар. 
 

 
110 
 
 
5 тапсырма. Оьъектілер жиынынан «Торай»,  бейнесін алыңыздар (5,6 суреттер). 
 
5-сурет.  Объектілерді орналастыру. 
 
1.Объектілерді ерекшелеп, оларды біріктіріңдер. Алынған нәтижені сақтаңыз.  
 
6-сурет.  Нәтижелік бейне. 
 
6 тапсырма. Тӛмендегі объектілерді салыңдар (6-сурет): 
 
 
6-сурет. Нәтижелік бейнелер. 
 
Бақылау сҧрақтары: 
 
1.Intersect With (Қиылысу аймағын алу) операциясының нәтижесінде не аламыз? 
2.Weld To (Біріктіру) операциясының нәтижесінде не аламыз? 
3.Weld To (Біріктіру)  операциясының нәтижесінде не аламыз? 
4.Біріктіру  операциясы не үшін қолданылады? 
5.Объектілерді топтау және топтан шығару  дегеніміз не? 
6. Объектілердің орналасу ретін ӛзгерту командаларын атаңыз. 
7.Объектілерді топтау не қолданылады?  

 
111 
№7 Лабораториялық жҧмыс. CorelDRAW – мен жұмыс істегенде  қолданылатын 
арнайы эффектілер                                          
 
Цель работы:    

 
студенттерді тірек объектілер арасын ең  қысқа жолмен созып түрлендіруге үйрету.  

 
студенттерге  қисық  контур  бойымен  созып  түрлендіру  арқылы  доғаланған  және 
иілген эффектілер алу мүмкіндіктерін кӛрсету.   

 
студенттерді жақындату эффектілері мен линза эффектілерімен таныстыру. 
Эффект – дегеніміз бұл ӛте кең де әрі кӛпжақты түсінік. Басқаша айтқанда векторлық 
графикада  объектілерге  қолданылатын  барлық  операцияларды  эффектілер  деп  айтуға 
болады.    
 
1 тапсырма. "Градиенттік бояумен құю" және "Интерактивтік мӛлдірдік"  
құралдарының кӛмегімен "Жүрек" бейнесін алу (1-сурет).  
1.
 
Жүрек  суретін  салып,  оған  радиальдық  бояумен  құю  командасын  пайдаланып, 
тӛмендегі бейнені алыңыз.  
2.
 
Жүрек суретінің кӛшірмесін алыңыз.  
3.
 
Сурет  кӛшірмесіне    "Интерактивтік  мӛлдірдік"  эффектісін  қолданыңыз  да,  оны 
бірінші суреттің үстіне орналастырыңыз.  
 
 
4.
 
Ақтаңдақ бейнесін тӛменде кӛрсетілген амалдар тізбегі арқылы алыңыз.   
 
5.
 
Ақтаңдақты  "Жүрек",  үстіне  орналастырыңыз,  алдын  ала  оған  "Интерактивтік 
мӛлдірлік", типі  "Сызықтық"  түрін қолданыңыз. 
 
 
 
 
1-сурет. Нәтижелік бейне. 
 
2  тапсырма.  "Градиенттік  бояумен  құю"  және  "Интерактивтік  мӛлдірлік"  
құралдарының кӛмегімен "Жүрек" бейнесін алудың екінші нұсқасы: жүрек бейнесін және 
оның кішірейтілген кӛшірмесін алыңыз (2- сурет).  

 
112 
 
2- сурет. Тапсырманы орындауға арналған дайындықтар. 
 
1.
 
Үлкен  фигураны  сызықты  градиентті  бояумен  құйыңыз,  ал  кішкентай  жүректі 
ашық қызыл түспен бояңыз.  
2.
 
Екі бӛлікті біріктіріп, оларға "Интерактивті ӛту" командасын қолданыңыз.  
 
3.
 
Осы бейненің басқа нұсқасын алыңыз.  
 
4.Тӛмендегі 3- суретте кӛрсетілгендей  "Жүрек" суретін алуға тырысыңыз. 
 
 
3- сурет. Нәтижелік бейне. 
 
3 тапсырма. «Жақындату эффектісін» орындаңыз. 
 
1.
 
4- суретте кӛрсетілгендей гүл мен қызыл қоңыз суретін салыңыз. 
2.
 
Шеңбер салыңыз да, оны кӛшіріңіз. 
3.
 
Кӛшірілген шеңберді кішірейтіп, оны бірінші шеңбердің ішіне орналастырыңыз. 
4.
 
Тіктӛртбұрыш  салып,  оның  екі  бұрышын  доғаландырыңыз.  Салынған  барлық 
объектілерді біріктіріп,  лупа  алыңыз. 
5.
 
Шеңбер  салыңыз  да,  оған    линза  эффектісін  қолданыңыз:  Эффектілер→Линза 
→Үлкейту (3-ке тең деп беріңіз). 
6.
 
Осы  алынған  шеңберді  лупа  ішіне  терезе  орнына  қойып,  барлық  объектілерді 
топтаңыз.  
7.
 
Лупаны  гүлге  апарсаңыз,  үлкейтілген  эффектіні  кӛресіз.  Жұмыс  нәтижесі  4- 
суреттегідей болады. 

 
113 
        
 
4- сурет. Нәтижелік бейне. 
 
4 тапсырма. Созып түрлендіру эффектілерін орындаңыз. 
1.
 
5-  суретте  кӛрсетілген  бейнелерді  Созып  түрлендіру  эффектілерін  қолдану 
арқылы орындаңыз.  
 
5- сурет Рисунки, созданные с использованием перетекание. 
 
 
Бақылау сҧрақтары: 
1.
 
Бірнеше  эффектілер  мысалдарын  келтіріңіз,  олардың  қандай  құралдармен 
орындалғанын айтыңыз. 
2.
 
Линза деген сӛзді қалай түсінеміз, оның қангдай түрлері бар және онымен жұмыс 
істейтін құралдарды қалай баптауға болады.    
3.
 
Мөлдірлілікті  линза  мӛлдірлілігі  кӛмегімен  және  "Интерактивтік  мӛлдірлілік" 
құралы кӛмегімен қалай баптауға болады?   
 
Лабораториялық жҧмыс №8. Powerclip. Растерлік бейнелерді ӛңдеу                                                     
 
Жұмыс мақсаты:   

 
студенттерді растерлік бейнелерді ӛңдеудің негізгі тәсілдерімен таныстыру. 
 
"PowerClip" (Фигурамен кесу)  командасының жиыны.  
Командалар  "Эффектілер"  мәзірінде  орналасқан.  Бұл  мәзірдің  ӛзі  тӛрт  командадан 
тқрады:  Place  Inside  Container  (Контейнер  ішіне  орналастыру),  Extract  Contents  (Ішінен 
алу),  Edit  Contents  (Ішіндегілерді  редакциялау),  Finish  Edit  This  Level  (Бұл  деңгейдегі 
редакциялауды тоқтату).  
Place  Inside  Container    командасы  ерекшеленген  объектіні  басқа  объектінің  – 
контейнердің  ішіне  орналастырады.  Объектінің  контейнерге  симаған  бӛлігі  кӛрінбей 
қалады.   
 
1 тапсырма.  Растерлік бейнелерді ӛңдеу.  
1.Растерлік  бейнелерді  жүктеу  үшін    File  → Import  (Файл  → Импорт)  командасын 
орындау керек.  
2.Бейне  кӛлемін  Pick (Таңдау)  немесе  Bitmap → Resample  (Нүктелермен  салынған 
сурет → Көлемін өзгерту) құралдарының кӛмегімен ӛзгертуге болады.  
3.Shape (Форма)  құралы  еркін  формалы  бейне  алуға  мүмкіндік  береді.  Түрлендіру 
барысында қисықтың түйінді нүктелерін қосуға немесе алып тастауға болады (1-сурет). 

 
114 
 
1-сурет. Бастапқы бейне мен түрлендірілген бейне. 
 
4.
 
Knife (Пышақ) құралының кӛмегімен бейнені қисықпен бӛліңіз (2-сурет). 
 
2-сурет. 
5.
 
Eraser (Резинка)    құралы  бейненің  кейбір  бӛліктерін  ӛшіруге  мүмкіндік  береді. 
Бейненің  бүтін  кесінділерін    Arrange → Break RGB Bitmap Apart  құралы  арқылы  бір- 
бірінен бӛліп тастауға да болады (3-сурет).  
 
 
3-сурет. Бейне кесінділерін  бӛліп тастау. 
 
2  тапсырма.    PowerClip  құралының  кӛмегімен  "  жазғы"  жазу  тізбегін  алыңыз  (4-
сурет). 
1.  "ЖАЗ"    деген  сӛзді  шрифтін    (мысалы,  Century  Schoolbook,  168  кегль),    деп  алып 
жазыңыз.  
2.  Алынған  жазбаны  қисыққа  түрлендіріңіз,  құйылған  бояуын  алы  тастап,  абрис 
тағайындаңыз. 
 
 
3. Тӛмендегідей бір растерлік суретті жүктеңіз. 
 
4. Қисыққа түрлендірілген жазуды жүктелген бейне үстіне орналастырамыз. 
5.Растерлік  суретті  контейнер – текст  үстіне  апарып  қоямыз.  Алдын  ала  объектіні 
контейнер  ішінде  автоматты  түрде  ортасына  орналастыру    командасын  алып 
тастаймыз.  Ол  үшін  Tools → Options  баптауында  автоматты  түрде  ортасына 
орналастыру  PowerClip жалау белгісін алып тастаймыз.  
6.
 
Бейнені контейнер ішіне орналастырамыз. 
 
 
4-сурет. 
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет