Информатика мамандығы ҥшін Алматы, 2012


Қабаттар палитрасын қолдану



Pdf просмотр
бет11/15
Дата22.04.2017
өлшемі6 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

 
     Қабаттар палитрасын қолдану 
 
    Қабаттар  палитрасында  бейненің  барлық  қабаттар  тізімі  бар.  Фондық  қабат 
әрқашанда тізімнің соңында орналасады да, артқы жоспар деп аталады. Қабат атауының 
сол  жағында  орналасқан,  кішірейтілген  бейне  оның  мазмұнын  кӛрсетеді.  Қабатты 
ағымдағы  ету  үшін  қажетті  қабат  атауы  үстінде  тышқанды  шертеміз.  Егер  мӛлдірлікті 
сақтау  параметрі іске қосылған болса, онда сурет салу құралдары (қарындаш, қылқалам, 
бояу, және т.с.с.) тек қабаттың мӛлдір емес амалдарында жұмыс істей алады. 
  
1.2. Қабаттармен жҧмыс істеу негіздері  
Қабаттарды құжат ішінде кӛшіру  үшін:  
1.
 
Қабаттар палитрасының   (1-сурет.) тізімін  ашып  - Дубликат слоя деген   
     команданы таңдау керек.  
2.
 
Қабаттар палитрасында   тышқанды Новый слой деген батырмаға апару керек.  
3.
 
Қабатты ерекшелеп,  Выделить все командасын орындау керек. 
 
 
 
1-Cурет. Қабаттар палитрасы. 
 
Правка/Копировать деген команданы орындау керек. Егер барлық кӛрініп тұрған 
қабаттарды кӛшіру керек болса,  Копировать соединения деген команданы таңдау керек.  

 
90 
  Қабаттарды  жылжыту  үшін,  қажетті  қабатты  таңдап,      Правка/  Вырезать 
командасын  таңдап,  курсорды  қабатты  орналастыратын  жерге  апарып  Правка/Вставить 
командасын орындау керек.   
Басқа қҧжаттан қабат кӛшіру 
      PhotoShop бейне үзінділерін бір құжаттан екінші құжатқа апаруға мүмкіндік 
береді. Ол үшін:  
- қабаттар палитрасында  Layers (қабаттар) тышқан кӛрсеткішін қабат үстіне апарып, 
тышқанның сол жақ пернесін басу керек. 
- тышқанды құжат терезесіне апарыңыз. Сол жағдайда құжат айналасында жіңішке 
қара тор пайда болады.  
- тышқан батырмасын жіберіңіз. Құжатта басқа құжаттан алып келген  жаңа қабат 
пайда болады.  
Қабаттардың  орналасу  ретін  ӛзгерту.  Қабаттар  құжатта  бірінің  үстіне  бірі 
орналасады.  Олардың  орналасу  реті    Layers  (Қабаттар)  палитрасында  кӛрініп  тұрады; 
қабат  қатары  палитрада  неғұрлым  жоғары  орналасса,  соғұрлым  ол  құжатта  да  жоғарыда 
болады. 
Тышқан бағыттауышын Layers (Қабат) палитрасында бір қабаттың үстіне апарып, сол 
жақ батырмасын басып тұрып, қатарды таңдаған қабатыңыздың астына апарыңыз. Қабат 
жаңа орынға ие болады. 
Қабатты  трансформациялау.  Объектілердің  қабаттағы  тәуелсіз  жағдайы  оны 
жылжытуға, трансформациялауға (ӛлшемін ӛзгертуге, айналдыруға, қисайтуға) мүмкіндік 
береді. Қабатты трансформациялау операциялары программада ерекшеленген аймақтарды 
трансформациялауға  ұқсаған.  Оны  Edit  (Редакциялау)  мізірінің  Free  Transform  (Еркін 
трансформациялау)  командасы  арқылы  орындауға  болады.  Пернетақтада  + 
пенелерін басу арқылы орындауға болады.  
Қабаттарды  байлау.  Трансформациялауды  бір  мезгілде  ӛзара    байланған    бірнеше 
қабаттарға орындауға болады. Қабаттарды байлау үшін,  миниатюра мен  қабаттың кӛріну 
пиктограммасының  арасында  орналасқан  бос  квадраттың  ішінде  шерту  керек.  Квадрат 
ішінде  шынжыр  тесіктерінен  тұратын  пиктограмма  шығады.  Бұл  сіздің  қабаттарды 
байлағандығыңыздың белгісі (2-сурет). 
Edit  (Редакциялау)  мәзірінің  Free  Transform  (Еркін  трансформациялау)  командасы 
кӛмегімен  трансформациялауға  болады.  Үлкен  кӛлемді  қоршау  тек  ағымдағы  қабаттағы 
объектіні  емес,  сонымен  қатар  онымен  байланған  барлық  қабаттардағы  объектілер 
жиынын кӛрсетеді  (3-сурет).   
Қабатты  ӛзгертуден  сақтау  (блокировка  слоя).    Photoshop  программасында 
кӛбінесе  бейнелерді  қабаттарды  редакциялау  арқылы  ӛңдейді.  Жұмыс  істеу  барысында  
кейбір қабаттарды ӛзгертуден сақтау қажеттілігі туады. Қабаттарды ӛзгертуден сақтаудың 
бірнеше түрлері бар: 
Lock  transparent  pixels  (Мӛлдірлілікті  ӛзгертпеу).    Мӛлдір  аймақтарды  ӛзгертуге 
мүмкіндік бермейді. Барлық командалар мен құралдар қабаттың пикселмен толтырылған 
бӛлігінде ғана жұмыс істейді. 
Lock  image  pixels  (Редакциялауға  мүмкіндік  бермеу).  Қабаттың  кез  келген  пикселін 
түрлендіруге тиым салады.  
Lock  position  (Орнын  ӛзгертуге  тиым).  Қабатты  бір  орыннан  екінші  орынға 
жылжытуға, қозғауға тиым салады.  
Фондық қабат. Background (фондық деп аталатын) қабаттың ерекше қасиеттері бар. 
Бұл  қабатта  мӛлдір  пикселдер  болмайды  және  ол  барлық  қабаттардың  астында 
орналасады.  Егер  біз  қабаттарды  бейне  салынған  мӛлдір  холсттарға  теңесек,    фондық 
қабат — олардың астында жатқан қағаз. 
 

 
91 
 
 
3-сурет.Байланған  қабаттарды   
               трансформаиялау.  
 
2-сурет. Қабаттарды  
                байлау. 
 
15.3. Эффектілер мен қабаттарды Photoshop-та орналастыру  
Эффектілер мӛлдірлілік пен үстінен басып салу режимдері сияқты қабат атрибутына 
жатады, оларды  кез келген типті қабаттарға қолдануға болады (кәдімгі, текстік, контурлы 
тс.с.).    Бірақ  эффект  қабаттың  кӛрініп  тұрған  бӛлігіне  ғана  әсер  ете  алады,  жасырылған 
және  мӛлдір  аймақтары  ӛзгертілмейді.  4-суретте  эффект  қабаттың  тек  кӛрініп  тұрған, 
текст орналасқан мӛлдір бӛлігіне ғана қолданылып тұр.  
 
4-сурет. Кӛлеңке эффектісі: қабаттың тек кӛрініп тұрған бӛлігіне қолданылған 
 
 
Эффект  параметрлері  пикселмен  беріледі.    Бұл  параметрлері  бірдей  эффектінің 
мүмкіндіктері әртүрлі бейнелерде бірдей болмайтынын кӛрсетеді. 
Арнайы параметрлі эффектілер  жиынын программада стиль деп атайды Photoshop – 
та стилдер кітапханасы бар, оны ӛзіндік үлгілермен де толықтыруға болады. 
Эффектілер терезесін шақыру үшін:  

 
Layers (Қабат) палитрасындағы қабат атының үстінде екі рет шерту керек; 

 
Layer (Қабат)  мәзірінің Layer Style (Қабат стилі) командасын таңдап, тізімнен бір 
эффектіні орындау керек. 

 
Layer  Style  сұхбат  терезесінде  14  қатпар  бар  (5-сурет).  Олардың  тізімі  сол  жақта 
орналасқан.  Егер  эффект  атауының  тұсында  жалау  тұрса,  эффект  қолданылады  дегенді 
білдіреді. 
 
 

 
92 
 
5-сурет. Layer Style сұхбат терезесі. 
 
 
Бақылау сҧрақтары: 
1.
 
Қабат дегеніміз не? 
2.
 
Қабаттар панелін қалай шақыруға болады? 
3.
 
Қабатты қалай жасыруға болады? 
4.
 
Қабат палитрасы не үшін қолданылады? 
5.
 
Қабатты  басқа  құжатқа  көшіру  және  жылжыту  технологиясын 
түсіндіріңіз.  
     6. Қабаттарды байлау, Қабатты өзгертуден сақтау, Қабатты трансформациялау 
 технологияларын түсіндіріңіз. 
     7.  Эффектілер  және  қабаттарды  Photoshop-та  орналастыру  технологиясы  қалай 
орындалады? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
93 
Алматинская академия экономики и статистики 
 
Кафедра «Информатика» 
 
 
 
 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ  САБАҚТАРДЫ ОРЫНДАУ БОЙЫНША 
ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 
 
 
 
 
  
 
«Компьютерлік графика»  пәні бойынша 
 
«050602 - Информатика»  мамандығы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 

 
94 
№1 Лабораториялық жҧмыс. MS Paint редакторы 
 
Жҧмыстың мақсаты: 

 
студенттерді MS Paint редакторымен жҧмыс істеуге ҥйрету; 

 
негізгі қҧралдармен таныстыру; 

 
MS Paint графикалық редакторының тҥспен жҧмыс істеудегі  
     мҥмкіндіктерін   ҥйрету.  

 
студенттерді графикалық редактордың командаларымен таныстыру. 
 
Бейнелермен  жұмыс  істеуге  арналған  программаларды  растрлік  графикалық 
редакторлар  деп  атайды.  Бұндай  программалардың  кӛмегімен  суреттер  салуға,  оларды 
редакциялауға, коллаж жасауға болады.  
Графикалық редактордың ішіндегі ең қарапайымы MS Paint болып саналады. MS Paint 
–  стандарттық  программа,  ол  Windows  операциялық  системасының  құрамына 
кіргендіктен,  миллиондаған  қолданушылар  үшін  әрқашан  дайын.    Бұл  программа  екі 
ӛлшемді  компьютерлік  графиканың  негізгі  терминдерімен  танысу  үшін  қолданылады. 
Сонымен  қатар,    қазіргі  замандағы  кӛптеген  графикалық  пакеттердегі  құрал-
саймандардың құрамымен танысуға мүмкіндік береді.  MS Paint программасының негізгі 
жетістігі  –  қолжетерлілігі  мен  жинақтылылығында.  Жұмыс  істеп  дағдыланған 
қолданушылар    MS  Paint    редакторы  арқылы  жақсы  суреттер  мен  мультимедиа-
презентациялар жасауға мүмкіндік береді. MS Paint  редакторын  цифрлық камералар мен 
сканерден шыққан суреттерді қарауға және ӛңдеуге қолдануға да болады. 
MS  Paint    терезесі.  Программаны  қосқан  кезде    экранда  пайда  болған  терезе 
қолданушының  интерфейсі  деп  аталады.  Интерфейс  қолданушыға  жұмыс  істеу  үшін 
барлық  қолайлы  жағдайларды  жасайды:  терезелер,  құрал-саймандар,  палитралар,  сұхбат 
терезесі және т.с.с. 
 MS  Paint  –  тің  негізгі  терезесін  (1-ші  сурет)  тоғыз  элементтер  тобына  бӛліп 
қарастыруға  болады:  тақырыптар    қатары,  меню  қатары,  палитра,    құрал-саймандар 
жиыны,  қасиеттер  панелі,  экран  жылжымалылары,  түстер  палитрасы,      жұмыс  аймағы, 
қалып-күй қатары. 
 Тақырыптар    қатары  –  документ  тақырыбымен  бірге  терезені  басқаратын 
кнопкалардан тұратын  системалық менюдің пиктограммасынан тұрады. 
 Меню қатары - негізгі меню командаларынан тұрады. 
 Палитра -  MS Paint  түстер палитрасы негізгі терезенің тӛменгі жағында орналасқан. 
Ол негізгі және фондық түстерді таңдау үшін қолданылады. 
 
 

 
95 
                                                  
 
 
 
 
                                            
1-ші сурет.  MS Paint терезесі. 
 
Қалып-күй қатары  үш  бӛлікке бӛлінеді: 

 
сол жақ бӛлігінде  ақыл-кеңестер мен ақпараттар анықтамасы орналасқан. 

 
оң жақ  бӛлігінде курсордың ағымдағы координаталарын кӛруге болады. 

 
орталық  бӛлігінде  салынып  жатқан  обьектінің  нақты  ӛлшемін  Информатикааға 
мүмкіндік  
            беретін  ақпарат шығады. 
Құрал-саймандар  панелі  –  16  құралдан  тұрады  (1  таблица).    Оны  бес  негізгі    топқа 
бӛліп  кӛрсетуге  болады:  ерекшелеу  құралдары,  сурет  салу  құралдары  мен  геометриялық 
фигураларды  салу  құралдары  (қарындаш,  қылқалам,  шашыратқыш,  ӛшіргіш, 
тіктӛртбұрыш,  эллипс,  кӛпбұрыш,  сызық,  қисық,  жазу),  түс  құралдары  (түс 
таңдау,бояумен құю), редакциялау құралдары (масштаб). 
1 таблица. 
Топ 
атаулары 
Кноп
ка 
Атауы 
Қызметі 
Ерекшелеу  
құралдары  
 
 
 
 
 
 
Ерекшелеу 
 
Кез-келген 
форманы 
ерекшелеу 
Тікбұрышты фрагментті ерешелеу 
үшін қолданылады. 
Бұрыс формалы фрагментті 
ерешелейді. 
 
Сурет салу 
құралдары 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ӛшіргіш 
 
Распылите
ль                                                                    
 
Кисть 
 
 
Кескіннің бір бӛлігін ӛшіреді Фондық 
түспен салады. 
Негізгі түсті бояулармен суретке  
нүктелер  шашады. 
Негізгі түсті бояумен  қолмен  жұмыс 
жасауға мүмкіндік береді. Кисть формасы  
мен қалыңдығын қасиеттер  панелінен 
таңдап алуға болады. 
Меню қатары 
Құрал-сайман 
қатары 
Түстер 
панелі 
          Палитра            Экран               Қалып-күй  
                            Жылжымалылары   қатары 
 
                                                              қатары     
                                    жылжымалылары           
Жұмыс 
аймағы 

 
96 
 
Қарындаш 
Геометрия
лық 
фигураларды  
салу құралдары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тікттӛртбұ
рыш 
 
Бұрыштар
ы 
жұмырланған 
тіктӛртбұрыш 
Кӛпбұрыш 
 
Эллипс 
 
Түзу 
 
Қисық 
 
 
Жазу 
Тіктӛртбурыштыларды салады. 
 
Айналма бұрышты салады. 
 
 
Тұйықталған фигураларды салады. 
Шеңбер мен эллипс салады 
Тик сызыкты сызады 
Кисыктарды белгилеу 
 
Кескінке жазу ендиреди. 
Түстік 
құрал-
саймандар 
 
 
 
 
Бояйтын 
 
Түс таңдау 
 
 Туикталган аумактарды бояу . 
Редактивті 
саймандар 
 
Масштаб 
Кескінтин масштабын озгертеди 
 
1 тапсырма. 
              
                 
                   
 
   
1.
 
Лабораториялық жұмыстың теориялық бӛлігін оқыңыздар. 
2.
 
Дәптерге 16 құрал-сайманның қызметін жазып алыңыздар. 
3.
 
Жоғарыдағы суреттегі түрлі-түсті кескіндерді жасаңыздар. 
4.
 
Қазақстан Республикасының.мемлекеттік туын салыңыздар. 
4   Барлық тапсырмалардың орындалу жолдарын дәптерлеріңізге жазып  
отырыңыздар. 
 
№2  тапсырма. 
     1  Түс таңдау, Масштаб, Қарындаш, Бояумен құю құрал-саймандарын     қолдана 
отырып  тӛмендегі кескінтерді салыңыздар. 
                          
                        
 
 
1.
 
 Сызық және Қарындаш құралдарын қолдана отырып үй салыңыздар. 

 
97 
2.
 
Қарындаш  және  Қылқалам  құралдарын  қолдана  отырып,  ӛздеріңізнің  тұратын 
қалаларыңызның атын жазыңыздар. 
3.
 
Эллипс  құралын  қолдана  отырып,  светофор  салыңыздар  да  светофор  деп  жазып, 
сақтаңыздар. 
№3 тапсырма. Бейне салу. 
1.
 
Paint графикалық редакторын іске қосыңыз. 
2.
 
Ағаштың және саңырауқұлақтың суретін салыңыз. 
Ерекшелеу, жылжыту және кӛшіру операцияларының кӛмегімен саңырауқұлақты орман 
салыңыз да (2-сурет) "Орман.bmp" деген атаумен суретті сақтаңыз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-сурет.  Орман суреті. 
 
№4 тапсырма. Жүк таситын әскери машинаның суретін салыңыз  (3-сурет). 
1.  Суретті  салу  үшін  Сызық  және  Қарындаш,  Эллипс,  Тіктөртбұрыш  құралдарын 
пайдаланыңыз. 
2.  Қылқалам  құралын  пайдаланып,    ұшын  баптап  (үлкен  дӛңгелек),  машина 
қалқанында  қанық  жасыл  түспен  суреттегідей  дақтар  салыңыз.  Бояумен  құю  құралымен 
түрлі түске бояңыз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-сурет. Машина суреті. 
 
№5 тапсырма. Работа с цветом. 
1.
 
4-суретте кӛрсетілген бейнелердің суретін салыңыз. Бейнелерді Бояумен құю,  
Түстерді  таңдау  және  Қарындаш  құралдарының  кӛмегімен  салыңыздар.  Майда 
бӛліктерін салу үшін Масштаб құралын падаланыңызЕгер бейне шекараларында үзілген 
жерлері бар болса, оны Қарындаш құралының кӛмегімен редакциялаңыз.  
2.
 
Түсті таңдау үшін , Параметрлер → Палитраны өзгерту командасын қолданыңыз.  
             
               
             
 
 
 
 
 
 
 

 
98 
 
 
4-сурет. Түстермен жұмыс істеуге арналған бейнелер суреттері. 
 
Бақылау сҧрақтары: 
1.
 
MS  Paint  программасының  кӛптеген  құралдарының  параметрлерін  баптау 
мүмкіндіктері бар. Оны қалай орындауға болады? 
2.
 
Суретті  салуда  тышқанның  оң  жақ  батырмасы  мен  сол  жақ  батырмасын 
қолданудың не айырмашылығы дар? 
3.
 
MS Pain программасында бір мезгілде қанша құжат ӛңдеуге болады? 
4.
 
MS Paint графикалық редакторында қандай түс моделдері қолданылады? 
5.
 
Графикалық редакторда текст енгізіп, оны форматтауға болады ма? 
6.
 
Суреттің айнадағы кескінін қалай алуға болады? 
 
№2  Лабораториялық жҧмыс. CorelDRAW графикалық редакторы 
 
Жҧмыстың мақсаты: 

 
студенттерді  CorelDRAW терезесімен таныстыру; 

 
студенттерді  қҧралдарды  пайдалана  білуге  ҥйрету  (тіктӛртбҧрыш,  эллипс, 
кӛпбҧрыш, спираль). 
 
1 тапсырма.  Тіктӛртбұрыш тұрғызу . 
1. Жаңа құжат ашыңыздар. 
2. Құралдар саймандарындағы тікбұрыш құралына шертіңіз. 
3. Құралдардың кӛрсеткішін тұрғызатын объектінің диагоналі бойынша тартыңыз.  
    №1 тіктӛртбұрыш салынады.  
4. CTRL  пернесін басып тұрып, тіктӛртбұрышты тұрғызу әдісін қайталаймыз. 
    №2       тіктӛртбұрыш салынады. 
5. SHIFT пернесін басып тұрып, тіктӛртбұрышты тұрғызу әдісін қайталаймыз. 
    №1    тіктӛртбұрышқа сәйкес №3 тіктӛртбұрыш салынады (1-сурет). 
6. Үш тіктӛртбұрышты салыстырып, нәтижелерін салыстырыңыздар. 
 
1-сурет. Тіктӛртбұрыш 
 
7. Кез келген кез келген ӛлшемдегі тіктӛртбұрышты салыңыздар. 
8.  Тіктӛртбұрышты  ерекшелеп,  Shape  (Форма)  құралын  алып  тіктӛртбұрыштың  кез 
келген  бұрышына  апарып,  оны  жоғары  немесе  тӛмен  тартыңыз  (барлық  бұрыштардың  
доғалданғанын кӛреміз). 
9.    Осы  фигуралардың  жанынан  тағы  бір  тіктӛртбұрыш  салыңыз.  Енді  оның  тек  бір 
ғана бұрышын доғалдандырып кӛрейік. Форма ( Shape ) құралын алып, тіктӛртбұрыштың 
бір бұрышына нұсқап, оны доғалдандырамыз. 
10.  Енді  осы  операцияларды  атрибуттар  панелі  арқылы  орындаңыз.  Нәтижесін 
дәптерге жазыңдар. 
 
2 тапсырма. Эллипстер. 
1.Эллипс құралын таңдаңыз да жұмыс бетінде эллипстің суретін салыңыздар. 
2.  Форма  құралын  таңдаңыз.  Тұрғызылған  эллипстің  бұрышын  тауып  оған  тышқан 
кӛрсеткішін  апарыңыз.  Тышқан  кӛрсеткішін  басыңыз  да  сағат  тілі  бағытымен  эллипстің 
центріне қарай қозғаңыз. Сонда эллипстің секторға айналатынын байқауға болады. 

 
99 
3.  Тағы  бір  эллипс  саламыз  да  бұрышын  сыртқа  қарай  қозғаймыз.  Нәтижесінде 
эллипстің доғасы салынады. 
4. Ӛз беттеріңше эллипспен жұмыс істеуге арналған атрибуттар панелін үйреніңіздер 
және дәптерлеріңізе жазыңыздар. 
Тапсырма 3. Кӛпбұрыш және жұлдызша. 
 
 
          Бұрыштардың саны          Бұрыштарды үшкірлеу 
2-сурет. Кӛпбұрыштардың  атрибуттар панелі 
 
1. Кӛпбұрыш құралын таңдаңыз, атрибуттар панелінде бұрыштар санын 10-ға тең деп 
алып кӛпбұрыш тұрғызыңдар. 
2.  CTRL  пернесінің  кӛмегімен    тағы  бір  кӛпбұрыш  тұрғызамыз.  Форма  құралын 
таңдап  алып,  кез  келген  бұрышқа  нұсқаймыз.  CTRL  пернесін  басып  тұрып  бұрыштың 
біреуін  жартылай  ара  қашықтыққа  созамыз.  Нәтижесінде  ниндзя  қаруына  ұқсас  фигура 
алынады. (3-сурет). 
3. Екінші кӛпбұрышты кӛшіріңіз. Форма құралы арқылы бұрышты сағат тілі бойымен 
қозғаңыз. Нәтижесін дәптерлеріңе жазыңдар. 
 
                                  3-сурет. Кӛпбұрыштың ӛзгеру түрлері. 
 
4. Тағы бір кӛпбұрышты тұрғызамыз. Оны тӛрт жерге кӛшіреміз.  
5. Форма құралының кӛмегімен тӛмендегі фигураларды аламыз (4-сурет). 
 
4-сурет. Кӛпбұрыштардың түрлері. 
 
4 тапсырма. Тӛмендегі схеманы сызыңыздар: 
 
Жұмыстың орындалу алгоритмі. 
1. Жұмыс парағының ортасында тіктӛртбұрыш салыңыздар. 

 
100 
2. Текст құралын таңдаңыздар. Тіктӛртбұрыштың ішінде, ―Ректорат‖ сӛзін теріңіз. 
3.  ―Таңдау‖  құралымен  тіктӛртбұрышты  таңдап  алыңыз.  CTRL+D  пернесінің 
кӛмегімен оның екі кӛшірмесін жасаңыздар. 
4. Таңдау құралының кӛмегімен кӛшірмелерді жылжытып, орналастырыңыз.  
5. Кӛшірмелерді тӛменгісінен бастап таңдаңыз. Қасиеттер панеліндегі ―группировать‖ 
құралы арқылы объектілерді біріктіріңіздер. 
6.  Эллипс  құралын  таңдаңыз,  ұзындығы  мен  ені  50  және  20  ӛлшемінде  алынған 
эллипсті салыңыз да, ―Проректор‖  деден тексті теріңіз. Содан соң тексті ерекшелеп, Text 
– Текст вдоль кривой командасын орындаңыз. 
7.  Интерактивтік  біріктіру  құралын  таңдап  схема  элементтерін  түзу  сызықтармен 
қосамыз. 
12. Сегіз бұрышты кӛпбұрыштың ішінде   Кафедра деген сӛзді теріп болғаннан кейін 
―Интерактивті кӛлеңке‖ құралын пайдаланып 8 бұрышқа кӛлеңке бейнесін жасаңыздар. 
13. Осы жұмыстың нәтижесі жоғарыдағы суретке сәйкес болуы тиіс. 
 
 Бақылау сҧрақтары: 
 
1.  Windows қосымшаларын іске қосып, ӛзіңізге белгілі әдістерді атаңыздар. 
4. Жаңа суретке CorelDRAW үнсіз келісім бойынша қандай ат береді? 
5. Меню қатары қандай мақсатта қоданылады? 
6. Құралдар панелі не үшін қолданылады? 
7. Қарапайым геометриялық объектіге қандай фигураларды жатқызуға болады? 
8. Түзу сызу үшін қандай құралдар қолданылады? 
9. Объектіні кӛшіру әдістерін атаңыздар? 
10. Егер экранда графиктер панелі жоқ болса оны қалай шақырамыз? 
 
№3 Лабораториялық жҧмыс. Суреттерді бояу. Кӛмекші жҧмыс режимдері. 
 
Жҧмыстың мақсаты: 

 
студенттерді ӛрнекті бояулармен құюмен таныстыру; 

 
студенттерге текстуралық бояумен құюдың ерекшеліктерін кӛрсету;   

 
түсті, жуандықты, стилді ӛзгерту.   
 
1 тапсырма. Объектіні бояңыз. 
1.
 
Объектіні ерекшелеңіз. 
2.
 
Тышқанның сол жақ батырмасын басып тұрып, палитрадан түс таңдаңыз. 
Объектінің контурын бояңыз. 
1.
 
Объектіні ерекшелеңіз. 
2.
 
Тышқанның оң жақ батырмасын басып тұрып, палитрадан түс таңдаңыз. 
Екітүсті градиенттік бояумен бояңыз. 
1.
 
Объектіні ерекшелеңіз. 
2.
 
Fill (Заливка) 
құралының кӛмекші мәзірін шақырыңыз.  
3.
 
Градиенттік бояу пиктограммасына апарып шертіңіз. 
 
 
 
 
4.
 
Fountain Fill (Градиенттік бояумен құю) терезесі ашылады. 
5.
 
Бояумен құюдың типін Туре (Тип) тізімінен таңдаңыз. 
6.
 
Бастапқы  жіне  соңғы  түстерді  From  (От)  и 
То (К) батырмасының кӛмегімен таңдаңыз. 
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет