Иман облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ


  Медициналық  көмекті  ұйым­жүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет10/11
Дата01.05.2017
өлшемі1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.  Медициналық  көмекті  ұйым­ 

дастыру бөлімінің бас маманы, D­O­

4 санаты. 

Лауазымдық  жалақысы  еңбек  сі­ 

ңірген  жылдарына  байланысты 

64063 теңгеден 86485 теңгеге дейін.

     Функционалдық міндеттері: 

–  Облыс  МҰ-лары  үшін  медицина- 

лық  жабдықтарды  сатып  алу  бойынша 

даярлық жұмыстарын уақтылы жүргізу.

– Мемлекеттік сатып алулар проце- 

сін  жүргізу  үшін  дайындалған  құжатта- 

маны уақтылы ұсыну

–  жоғары  ұйымдарға  медициналық 

жабдықтарды сатып алу бойынша есеп 

берулерді  тиісті  дәрежеде  толтырып, 

дер кезінде ұсыну;   

–  облыс  емдеу-профилактикалық 

ұйымдарындағы  медициналық  жаб- 

дықтарды  тиімді  пайдалану  бойынша 

мониторинг  пен  талдаудың  жүргізілуін 

қамтамасыз ету.

Конкурсқа қатысушыларға қойы­ 

латын талаптар: Білімі - жоғары неме-

се орта кәсіптік (медицина мамандығы 

бойынша). Мемлекеттік қызмет өтілі бір 

жылдан кем емес немесе осы санаттағы 

нақты  лауазымның  функционалдық 

бағытына  сәйкес  облыстарда  екі  жыл-

дан  кем  емес  жұмыс  өтілі  бар  болған 

жағдайда  орта  кәсіптік  білімі  барларға 

рұқсат  етіледі.  Дербес  компьютерде 

жұмыс істей білуі.2.  Медициналық  көмекті  ұйым­ 

дастыру бөлімінің жетекші маманы, 

D­O­5  санаты  (негізгі  қызметкердің 

бала күту демалысы мерзіміне).

Лауазымдық  жалақысы  еңбек 

сіңірген  жылдарына  байланысты 

57657 теңгеден 78157 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері: 

ТМККК  шеңберінде  босатылатын 

дәрілік  заттардың  қолжетімділігі,  са- 

пасы  мен  тиімділігін  бақылау.  Рес- 

публикалық  және  жергілікті  бюджет- 

тер  есебінен  жүзеге  асырылатын  дә- 

рілік  заттарды  сатып  алудың  ай  са- 

йынғы  мониторингін  жүргізу;  жоғары 

ұйымдарға  есеп  берулердің  дер  кезін-

де  ұсынылуын  қамтамасыз  ету;  облыс 

ЕПҰ-ларының  нысаналы  ағымдағы 

трансферттер  бойынша  дәрілік  заттар, 

иммунобиологиялық  препараттар  мен 

медициналық  жабдықтарды  сатып  алу 

жоспарларын құрастыру және олардың 

орындалуын бақылау. 

ТМККК шеңберінде бөлінген ақысыз 

және  жеңілдікті  дәрілік  қамтамасыз 

ету  бойынша  бюджеттік  қаржының 

тиімді  игерілуін,  сондай-ақ  УБеЛЛо 

және тағы да басқа бағдарламалардың 

орындалуын  бақылау.  Облыс  және 

қала 

тұрғындарының денсаулығы 

көрсеткіштерін,  оларға  көрсетілетін 

медициналық көмек сапасын зерделеу.

Конкурсқа қатысушыларға қойы­ 

латын талаптар: Білімі – жоғары неме-

се орта кәсіптік (медицина мамандығы 

бойынша). Мемлекеттік қызмет өтілі бір 

жылдан кем емес немесе осы санаттағы 

нақты  лауазымның  функционалдық 

бағытына  сәйкес  облыстарда  екі  жыл-

дан  кем  емес  жұмыс  өтілі  бар  болған 

жағдайда  орта  кәсіптік  білімі  барларға 

рұқсат  етіледі.  Дербес  компьютерде 

жұмыс істей білуі.3. Ішкі бақылау бөлімінің бас ма-

маны, Д­О­4 санаты. 

Лауазымдық  жалақысы  еңбек 

сіңірген  жылдарына  байланысты 

64063  теңгеден  86485 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері:

– Тегін медициналық көмектің кепіл-

ді көлемі шеңберіндегі мемлекеттік тап-

сырысты  орналастыру  бойынша  кон-

курсты ұйымдастыру және өткізу;

–  Медициналық  ұйымдарды  аккре-

диттеу  бойынша  дайындық  жұмыста- 

рын жүргізу;

–  Басқармаға  қарасты  кәсіпорын- 

дардың байқау кеңесінің жұмысын мни-

торингілеу;

– Есеп берулердің сапалы түрде және  

уақтылы ұсынылуын қамтамасыз ету;

– Талдай білу қабілеті, тіл табыса білу 

және  атқаратын  жұмыстарына  жауап-

кершілікте болу. Конкурсқа қатысушыларға қойы­ 

латын талаптар: Білімі - жоғары немесе 

орта кәсіптік (медициналық). Мемлекет-

тік қызмет өтілі бір жылдан кем емес не-

месе осы санаттағы нақты лауазымның 

функционалдық  бағытына  сәйкес  об-

лыстарда  екі  жылдан  кем  емес  жұмыс 

өтілі бар болған жағдайда орта кәсіптік 

білімі  барларға  рұқсат  етіледі.  Дербес 

компьютерде жұмыс істей білуі.

4.  Ана  мен  бала  денсаулығын 

қорғау  бөлімінің  бас  маманы,  Д­О­4 

санаты. 

Лауазымдық  жалақысы  еңбек 

сіңірген  жылдарына  байланысты 

64063  теңгеден  86485 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері:

–  Туу,  сәбилердің  сырқаттануы  (со- 

ның  ішінде  жұқпалы  аурулар),  сәби 

және ана өлімін талдау;

–  Туылғандар  мен  қайтыс  болған- 

дардың  тіркелуі  жағдайын  бақылау. 

Сәби  мен  бала  өлімін,  олардың  сыр- 

қаттанушылығын  (соның  ішінде  жұқпа- 

лы аурулар) төмендету бойынша нақты 

іс-шараларды әзірлеу және жүргізу; 

–  Балалар  мен  жасөспірімдер  ден- 

саулығын  қорғау  саласындағы  мемле-

кеттік және салалық бағдарламалардың 

орындалуын талдау және бақылау;  

–  Амбулаторлық-емханалық  меке-

мелер  мен  балаларға  және  босануға 

жәрдемдесетін  стационарлардағы  ба- 

лаларға  көрсетілетін  медициналық  кө- 

мек сапасына бақылау жасау;

–  Жаңадан  туылғандар  және  ерте 

жастағы  балалардың  саулығын  қорғау 

саласындағы  мемлекеттік,  облыстық 

және  ұлттық  бағдарламалардың  орын-

далуын бақылау;

–  Педиатрия  мәселелері  жөніндегі 

конференцияларды,  семинарларды,  

мәжілістер мен симпозиумдарды ұйым- 

дастыру және өткізуге қатысу;

–  Мүгедек  балаларды  оңалту, 

санаторлық-курорттық  емдеуге сұрып- 

тау және жолдау;

– Талдай білу қабілеті, тіл табыса білу 

және  атқаратын  жұмыстарына  жауап-

кершілікте болу. Конкурсқа қатысушыларға қойы­ 

латын талаптар: Білімі - жоғары немесе 

орта кәсіптік (медициналық). Мемлекет-

тік қызмет өтілі бір жылдан кем емес не-

месе осы санаттағы нақты лауазымның 

функционалдық  бағытына  сәйкес  об-

лыстарда  екі  жылдан  кем  емес  жұмыс 

өтілі бар болған жағдайда орта кәсіптік 

білімі  барларға  рұқсат  етіледі.  Дербес 

компьютерде жұмыс істей білуі.

Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті 

құжаттар:

- өкілетті орган белгілеген нысанда- 

ғы өтініш;

- 3х4 үлгідегі суретпен өкілетті орган 

белгілеген нысандағы толтырылған са-

уалнама;


-  бiлiмi  туралы  құжаттардың  нота- 

риалдық  куәландырылған  көшiрме- 

лерi  немесе  өзге  де  заңдарда  белгі-

ленген  тәртіппен  куәландырылған 

көшірмелері /мемлекеттік қызметшілер 

тапсыратын  құжаттарды  олар  жұмыс 

істейтін мемлекеттік органдардың кадр 

қызметі куәландыра алады/;

-    еңбек  қызметін  растайтын  құжат- 

тың  нотариалдық  куәландырылған  кө- 

шiрмесi  немесе  өзге  де  заңдарда  бел-

гіленген  тәртіппен  куәландырылған 

көшірмелері /мемлекеттік қызметшілер 

тапсыратын  құжаттарды  олар  жұмыс 

істейтін мемлекеттік органдардың кадр 

қызметі куәландыра алады/;

-  Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау  министрлігінің  2010  жылғы  23 

қарашадағы №907 бұйрығымен бекітіл-

ген  (Қазақстан  Республикасының  Нор-

мативтік-құқықтық  актілердің  тізілімін- 

де  2010  жылы  21  желтоқсанда  №6697  

болып тіркелген) нысандағы денсаулы- 

ғы туралы анықтама;

-  Қазақстан  Республикасы  азаматы- 

ның жеке куәлігінің көшірмесі;

-  құжаттарды  тапсыру  сәтінде  уә- 

кілетті  органмен  белгіленген  шекті 

мәннен  төмен  емес  нәтижемен  тесті-

леуден  өткені  туралы  қолданыстағы 

сертификат  қабылдау  мерзімі  конкурс 

өткізу  туралы  хабарландыру  соңғы 

жарияланған  күнінен  бастап  10  жұмыс 

күнінің  ішінде,  көрсетілген  мекен-

жай  бойынша  сәйкесті  мемлекеттік 

органға  тапсырылуы  тиіс.  Конкурс 

комиссиясының  қарауына  құжаттарды 

қабылдау  мерзімінде  азаматтардың 

өздері  әкеліп  берген,  поштамен  не-

месе  электрондық  мекенжайға  жі-

берілген  (қоса  тіркелген  құжаттардың 

тізбесі  көрсетілген  құжат  тігілетін  пап-

када  орналастырылған)  құжаттары 

қабылданады.

Құжаттардың  толық  емес  пакетін 

ұсыну  конкурс  комиссиясының  олар-

ды  қараудан  бас  тартуы  үшін  негіз 

болып  табылады.  Конкурсқа  қатысу 

үшін  құжаттарды  электрондық  пошта 

арқылы берген азаматтар құжаттардың 

түпнұсқасын  әңгімелесу  басталғанға 

дейін  бір  жұмыс  күні  бұрын  кешік-

тірмей  береді.  Осы  құжаттардың 

түпнұсқасы  берілмеген  жағдайда  тұлға 

әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Әңгімелесуге  жіберілген  кандидат-

тар  оны  кандидаттарды  әңгімелесуге 

жіберу  туралы  хабардар  ету  күнінен 

бастап бес күн ішінде конкурс жарияла- 

ған  «Батыс  Қазақстан  облысының  ден- 

саулық  сақтау  басқармасы»  ММ-да 

өтеді.


Аталмыш  лауазымдарға  орналаса- 

тын  үміткерлер  үшін  көтермеақы  

шығындары,  тұрғын  үй  және  жеңілдік- 

тер берілмейді.

Конкурстық  комиссия  отырысына 

бақылаушылар мен сарапшылар қатыса 

алады.

«Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ: 090001, Орал қаласы

Достық­Дружба даңғылы, 201, 1­қабат, 115­бөлме, анықтама үшін телефондар: 8(7112)24 55 25, 

факс: 8(7112)24 55 08, электрондық мекенжайы: oblzdrav@westkaz.kz 

«Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы»  ММ «Б» корпусы бойынша 

бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды :

Мемлекеттік ресурстарға 2015 жылғы өнімнен көктемгі­жазғы 

қаржыландыру арқылы Triticum aestivum L. 3 класты бидайды 

сатып алу басталғанын хабарлайды

Мемлекеттік ресурстарға 2015 жылғы өнімнен көктемгі-жазғы қаржыландыру 

арқылы дәнді сатып алу  алдын ала қаржыландыру есебінен Triticum aestivum L. 3 

класты бидайдың 1 тоннасына 20 000 теңге, Қазақстан Республикасы заңнамасына 

сәйкес рәсімделген екінші деңгейлі банктің кепілдемесімен  жүргізіледі.

Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің міндеттерінің орындалуы Қазақстан 

Республикасы  басшылығымен  күзгі  науқанда  белгіленген,  сатып  алу  бағасынан 

3% көлемде дисконттық есебімен  2015 жылдың 1 желтоқсанындағы дән көлеміне 

сәйкес  жеткізу арқылы жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік ресурстарға көктемгі-жазғы қаржыландыру арқылы дәнді сатып 

алу  бағдарламасына қатысу туралы өтініштер «Азық-түлік келісімшарт корпора-

циясы» ҰК» АҚ-ның облыстық (аймақтық)  өкілдерінде мына мекенжай бойынша 

қабылданады: Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Ғұмар Қараш көшесі, 33/2, 

телефон: 8 (7112) 50-08-34. 

Қосымша ақпаратты мына мекенжайдан алуға болады: Астана қаласы, Москов-

ский көшесі, 29/3, телефон: 8 (7172) 59-12-48, 59-12-73, 59-12-65.1. Жер кадастры бөлімінің бас ма-

маны  (1  бірлік)  санаты  “D­О­4”  (ин-

декс  №2­4)    лауазымдық  жалақысы 

қызмет өткерген жылдарына байла-

нысты 64063 теңгеден  86485 теңгеге 

дейiн.

Функционалдық мiндеттерi: 

Батыс  Қазақстан  облысы  бойын-

ша  әскери  сынақ  полигон  жерлерінің 

пайдалануы  жөнінде  талдау  жасайды. 

Жайылымдық  алқаптарының  пайда-

ланылуы  бойынша  ұсыныстар  енгізеді 

(жерлердің  сапалы  жағдайына,  мал 

басы  санына  және  т.б.  параметрлер-

ге  талдау жасау).  Облыс аумағындағы 

барлық  санаттағы  пайдаланылатын 

жерлерге  талдау  жасауды  жүзеге  асы-

рады. Аудандар мен қала бөлімдерінің 

берген мәліметтері бойынша облыстың 

жер балансының жасалуын  жүзеге асы-

рады.  Жеке  және  заңды  тұлғалардың 

өтініштеріне  жауап  дайындайды.  Жер 

қатынастарын  реттеу  саласындағы 

мемлекеттік  саясатты  іске  асыру.  Өз 

құзыреті  шегінде  мемлекет  жеке  мен-

шікке сататын нақты жер учаскелерінің 

кадастрлық  (бағалау)  құнын  бекіту. 

Облыстың  жерді  аймақтарға  бөлу 

жобаларын,  жерді  ұтымды  пайдала-

ну  жөніндегі  жобалары  мен  схема-

ларын  әзірлеуді  ұйымдастыру.  Өз 

құзыреті  шегінде  жер  сауда-саттығын 

(конкурстар,  аукциондар)  жүргізуді 

ұйымдастыру. 

Жерді 

пайдалану мен  қорғау  мәселелерін  қозғайтын, 

облыстық,  қалалық,  аудандық  маңызы 

бар  жобалар  мен  схемаларға  сарап-

тама  жүргізу.  Аудандардың,  облыстық 

маңызы  бар  қалалардың  деректері 

негізінде  облыстың  жер  балансын  жа-

сау.  Ауыл  шаруашылығы  алқаптарын 

бір  түрден  екіншісіне  ауыстыру 

жөнінде ұсыныстар дайындау. Орталық 

уәкілетті  органға  Қазақстан  Республи-

касы  Жер  кодексінің  92  және  93-бап-

тарына сәйкес заңды күшіне енген сот 

шешімінің  негізінде  жер  учаскелері 

мәжбүрлеп  алып  қойылған  тұлғалар 

туралы  ақпарат  ұсыну.  Жылжымай-

тын  мүлікке  құқықтарды  мемлекеттік 

тіркеу  саласындағы  уәкілетті  органға 

Қазақстан  Республикасы  Жер  кодексі- 

нің  94-бабы  2-тармағының  үшінші  бө- 

лігіне  сәйкес  жер  учаскесіне  ауырт- 

палықты  белгілеуге  және  тоқтатуға 

өтініш беру жатады.Конкурсқа қатысушыларға қойы­

латын талаптар:

Білімі: Жоғары кәсіби. Мемлекеттік 

қызмет  өтілі  бір  жылдан  кем  емес  не-

месе осы санаттағы нақты лауазымның 

функционалдық  бағытына  сәйкес  об-

лыстарда  екі  жылдан  кем  емес  жұмыс 

өтілі бар болған жағдайда орта кәсіптік 

білімі барларға рұқсат етіледі.

Мамандығы  бойынша:  инженер 

жерге  орналастырушы,  жер  кадастры 

инженер  немесе  «Ауыл  шаруашылығы 

ғылымдары»  (агрономия,  агрохимик-

топырақтанушы),  жерге  орналастыру 

мамандығы бойынша бакалавры. Мем-

лекеттік тілді және компьютерде жұмыс 

істей білу.

Қазақстан  Республикасының  Конс- 

титуциясын,  Қазақстан  Республикасы- 

ның  «Қазақстан  Республикасының  Пре-

зиденті  туралы»,  «Қазақстан  Республи- 

касының  Парламентi  және  оның  де- 

путаттарының  мәртебесi  туралы», 

«Қазақстан  Республикасының  Үкіметі 

туралы»  Конституциялық  заңдарын, 

Қазақстан  Республикасының  «Мем-

лекеттік  қызмет  туралы»,  «Сыбайлас 

жемқорлыққа  қарсы  күрес  туралы», 

«Әкімшілік  рәсімдер  туралы»,  «Жеке 

және  заңды  тұлғалардың  өтiнiштерiн 

қарау  тәртiбi  туралы»  Заңдарын,  осы 

санаттағы  нақты  лауазымның  ма-

мандануына  сәйкес  облыстардағы 

қатынастарды  реттейтін  Қазақстан 

Республикасының  нормативтік-құқық- 

тық актілерін, «Қазақстан – 2050» стра-

тегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жа- 

ңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті 

құжаттар:

1)  Өкілетті  орган  белгiленген  нысан- 

дағы  өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен,  белгіленген 

нысандағы сауалнама;

3)  Білімі  туралы  құжаттардың  но- 

тариалдық  куәландырылған  көшірме- 

лері;


4)  Еңбек  қызметін  растайтын  құ- 

жаттың  нотариалдық  куәландырылған 

көшірмесі;

5)  Қазақстан  Республикасы  Денсау- 

лық  сақтау  министрлігінің  2010  жылғы 

23  қарашадағы  №907  бұйрығымен 

бекітілген (Қазақстан Республикасының 

Нормативтік-құқықтық  актілердің  тізі- 

лімінде  2010  жылы  21  желтоқсанда 

№6697  болып  тіркелген)  нысандағы 

денсаулығы  туралы анықтама;

6)  Қазақстан  Республикасы  азама- 

тының жеке куәлігінің көшірмесі;

7) Құжаттарды тапсыру сәтінде бас- 

қармада  белгіленген  шекті  мәннен 

төмен  емес  нәтижемен  тестілеуден 

өткені туралы қолданыстағы  сертифи-

кат. 


Азаматтар  біліміне,  еңбек  тәжiри- 

 бесiне, кәсiби шеберлігіне және беделі-

не  қатысты  (бiлiктiлiгiн  арттыру,  ғылы- 

ми  дәрежелер  мен  атақтар  берiлуі  

туралы  құжаттардың  көшірмелері,  мi-

нездемелер,  ұсынымдар,  ғылыми  жа-

рияланымдар  және  өзге  де  олардың 

кәсіби  қызметін,  біліктілігін  сипаттай- 

тын  мәліметтер)  қосымша  ақпараттар- 

ды бере алады.

Конкурсқа  қатысуға  қажетті  құжат- 

тар  кұжат  тігілген  папкада  конкурс 

туралы  хабарландыру  жарияланған 

сәттен  бастап  10  жұмыс  күнінің  ішін-

де  мына  мекенжайда  қабылданады: 

090006,  Батыс  Қазақстан  облысы, 

Орал  қаласы,  Х.Чурин  көшесі,  116-үй,   

4-қабат.  Анықтама  алу  үшiн  телефон  

8-(7112)-513652,  e-mail: uzo_zko@mail.ru

Электрондық  пошта  арқылы  кон- 

курсқа  қатысуға  құжат  тапсырған  аза-

маттар    әңгімелесу  бастағанға  дейін 

бір  жұмыс  күнінен  кешіктірмей  құжат 

түпнұсқаларын тапсырады.

Әңгімелесуге  жіберілген  кандидат-

тар одан кандидаттарды  әңгімелесуге 

жіберу  туралы  хабардар  ету  күнінен 

бастап  бес  жұмыс  күні  ішінде  Батыс 

Қазақстан  облысының  жер  қатынаста- 

ры  басқармасында  өтеді.    Конкурстық 

комиссия  отырысына  байқаушылар 

мен сарапшылар қатыса алады.«Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы» 

мемлекеттік мекемесі «Б» корпусы бойынша бос әкiмшiлiк мемлекеттiк 

лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

090006, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Х.Чурин көшесі, 

116­үй, 4­қабат. Анықтама алу үшін телефоны: 8­(7112)­ 51­36­52, 

e­mail: uzo_zko@mail.ru

Ол 63 келі салмақта солтүстіккореялық қарсыласын 7:2 есебімен ұтты.

Айта  кетейік,  кішкентайынан  әкесі  Алексей  жаттықтырып  келе 

жатқан  Халықаралық  дәрежедегі  спорт  шебері  Е.  Ларионова  2011 

жылы  кадеттер  арасында  Азия,  әлем  біріншіліктерінде  топ  жарған 

болатын.  2013  жылы  ересектер  сапында  да  өнер  көрсеткен  Екате-

рина  Будапешт  қаласында  өткен  әлем  чемпионатының  қола  жүлде- 

сін жеңіп алды. 2014 жылы жастар арасында Азия біріншілігінің жеңімпазы 

атанған ол биыл Минск қаласында үш мәрте Олимпиада чемпионы Алек-

сандр Медведьтің жүлдесі үшін ересектер арасында халықаралық Гран-

при турнирінде күміс жүлдені еншілеген еді. 

Екатерина – Рио-де-Жанейрода 2016 жылы өтетін Олимпиадаға бару-

дан басты үміткерлердің бірі.

Арман БОЛАТҰЛЫ

Катя  –  қола  жүлдегерБатысқазақстандық 

палуан,  Орал  қалалық  

ішкі  істер  басқарма- 

сының қызметкері ека-

терина  Ларионова  до-

хада  өтіп  жатқан  азия 

чемпионатында  қола 

жүлдегер атанды.

нирге  60-қа  тарта  спортшы 

қатысты.  Бұл  додада  біздің  тәр- 

биеленушілеріміз  табысты  өнер  

көрсетті.  Атап  айтсақ,  25  келі-

де  І  орынды  Жалғас  Унаталиев,  ІІІ 

орынды  Роман  Павлов,  28  келіде  

І  орынды  Нұрислам  Өтеғалиев, 

ІІІ  орынды  Сұлтан  Ескендіров,  31 

келіде    ІІ  орынды  Асылан  Бауыр-

жан,  34  келіде    ІІ  орынды  Медет 

Мақсот,  38  келіде  І  орынды  Жәңгір 

Ескендіров,  42  келіде    ІІ  орынды 

ордалық Нұрсұлтан Саху, +42 келі-

де ІІ орынды Фархат Сердіғалиұлы 

иеленді.


Н. САРИЕВ,   

Бөкей  ордасы  аудандық  

БЖСм  директорының 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары

«Диана-сервис» еншілес жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  серіктестік қатысушыларына 

жалпы жылдық жиналыстың  өтетіндігін хабарлайды. Жиналыс 2015 жылдың 29 мамыры күні 

сағат 14.00-де Орал қаласы, Еуразия даңғылы, 59/1 мекенжайында өтеді. Күн тәртібінде:

1. 2014 қаржы жылының есебі;

2.  Қазіргі  директордың  өкілеттілігін  тоқтатып,  орнына  жаңа  директорлыққа  үміткер 

тұлғаны тағайындау.

Серіктестік қатысушыларын тіркеу жергілікті уақытпен 13.00-де басталады.

Балғындардың 

табысы

Ресей Федерациясы Астрахань  облысының  Ахтуба  қаласында 

самбо  күресінен  2005-2006  жылы 

дүниеге  келген  жасөспірімдер 

арасында  Ұлы  Жеңістің  70  жыл- 

дығына  орай  оздырылған  тур-

«Азық­түлік келісімшарт 

корпорациясы» Ұлттық 

компаниясы» Акционерлік 

қоғамы


23

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  14  мамыр 2015 жыл

хАБАР-ошАР«ОРАЛ ӨҢіРі» Батыс Қазақстан облыстық қоғамдық-саяси газеті. 090000, Орал қаласы, Мұхит көшесі, 57/1. Е-mаіl: оral_oniri@inbox.ru

Газет облыстық «Орал өңірі» газетi редакциясының компью­терлiк 

орталығында терiлiп, беттелдi.

"Жайық Пресс" ЖШС баспаханасында басылды

Индексі: 65533 Таралымы: 15 703, 6 баспа табақ. 

Газет аптасына үш рет шығады.

Корректорлар: Н. СҰЛТАНОВА, Д. ШАНКИШеВА

Кезекшi редактор: Т. КЕНЖЕҒАЛИЕВ

Меншік иесі: 

«Жайық Пресс» ЖШС 

Бас директор

Жантас Набиоллаұлы 

САФУЛЛИН

Бас редактор Бауыржан Файзоллаұлы 

ҒҰБАЙДУЛЛИН

Газет ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде

2006 жылғы 4 мамырда тіркеліп, №7201-г куәлігі берілген

Бас редактор 51-25-80, 

Бас редактордың 

орынбасарлары 24-17-08,

                            54-18-08,

Редакция алқасы: Есенжол ҚЫСТАУБАЕВ,

Сырымбек ТҰЯҚОВ

                   (бас редактордың орынбасарлары), 

Жаннат ЕСПОЛАЕВА (жауапты хатшы),

Тоқтар КЕНЖЕҒАЛИЕВ (қоғамдық-саяси бөлім), 

Сәкен ӘБіЛХАЛЫҚОВ (экономика бөлімі),

Нұрлыбек РАХМАНОВ (гуманитарлық бөлім).

Қолжазбаларға  пiкiр  айтылмайды  және  пайдала-

нылмаған  хат  авторларына  жауап  қайтарылмайды. 

Деректердің дәлдiгi үшiн автор жауапты. Жарияланым 

авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiр-

мейдi.  Редакция  тапсырысымен  жазылмаған  мате-

риалдар үшін қаламақы төленбейді. «Орал өңірінде» 

жарияланған материалдарды сілтемесіз көшіріп басу-

ға болмайды. Мақалалар электрондық нұсқада қабыл-

данады.


белгісімен  жарияланған  материалдар  ақылы 

болып есептеледі.

Ж

Жауапты хатшы 54-38-22.Жарнама қабылдау

тел/факс: 51-51-09; 

Бухгалтерия 54-04-90. 

е-mail: zhaikpress@inbox.ruКаталог: wp-content -> oraloniri -> news -> img -> 2015
2015 -> Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ
img -> Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
img -> Жуырда Жаңақаладағы аудандық рухани орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
img -> Облыстық ҚОғамдық­САяси газЕТ
2015 -> Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ
img -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
img -> Керуен сарай береке бастауы

жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет