Ііі халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/48
Дата17.06.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті 
Актюбинский университет имени С. Баишева 
 
 
 
 
 
 
«ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН КЕЛЕШЕГІ» 
Жас ғалымдар мен студенттердің 
ІІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция 
МАТЕРИАЛДАРЫ 
14 СӘУІР, 2017 ж. 
III том 
 
МАТЕРИАЛЫ 
ІІІ международной научно-практической конференции  
молодых ученых и студентов 
«МОЛОДЁЖЬ И НАУКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» 
14 апреля, 2017 г. 
III том 
 
 
THE MATERIALS 
of The 3
rd
 International Scientific and Practical Conference 
of Young Scientists and Students 
«YOUTH AND SCIENCE:  THE PRESENT AND FUTURE» 
April 14. 2017 
Part III  
 
 
 
 
 
 
 
 

ББК 74.58+72 
Ж 37 
 
 
Жалпы редакциясын басқарған С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің ректоры                  
А.Б. Ағзамова 
Под общей редакцией ректора АУ им. С. Баишева А.Б. Агзамовой 
 
 
Редакциялық алқа: 
Редакционная коллегия: 
Абдикаликов  К.А.,  Абдуллаев  Х.Т.,  Амангазиева  М.К.,  Кайыргалиева  М.Г.,  Сұлтан  Ж.И., 
Аймаганбетов  М.Н.,  Жубанышева  Г.И.,  Оспанбаева  А.Ж.,  Комарова  Д.Г.,  Исетова  А.Т.,  Сатова 
Д.Е. 
 
ЖАСТАР  ЖӘНЕ  ҒЫЛЫМ:  БҮГІНІ  МЕН  КЕЛЕШЕГІ:
  жас  ғалымдар  мен 
студенттердің III халық. ғыл.-практ.конф. мат.= 
МОЛОДЕЖЬ И НАУКИ: НАСТОЯЩЕЕ И 
БУДУЩЕЕ
: мат.III межд.науч.-практ. конф.молод. учен. и студ.-
 YOUTH AND SCIENCE: THE 
PRESENT AND FUTURE: the 3rd  International Scientific & Practical Conference of Young Scientists 
and Students. – Ақтөбе:  С. Бәйішев ат.  АУ РББ, 2017 ж. – 375 б. III том – каз, рус, англ.    
 
ISBN 978-601-7566-27-2 
 
Жинаққа  «Жастар  және  ғылым:  бүгіні  мен  келешегі»  атты    III  Халықаралық  ғылыми-
практикалық конференция материалдары енгізілген. 
Жинаққа  Қазақстан  және  басқа  да  ТМД  елдерінің  әр  аймақтарындығы  жетекші  жас 
ғалымдардың,  студенттер  мен  магистранттардың  ғылым  мен  инновация,  техника  және  өндіріс 
саласындағы зерттеу нәтижелері мен мақалалары жарияланған. 
Жинақ ғылыми қауымдастықтағы барша оқырмандарға арналады. 
Мәліметтер  мен  дәйексөздердің,  экономика-статистикалық  мағлұматтардың  шынайлығы 
авторлардың  өз  жауапкершіліктерінде.  Редакциялық  алқа  тезистер  мен  мақалалары  түзетіп, 
рецензиялауға құқылы. 
 
В сборник включены материалы III Международной научно-практической конференции на 
тему «Молодежь и науки: настоящее и будущее». 
Материалы  охватывают  результаты  исследований  различных  сфер  начной  деятельности 
ведущих молодых ученых, студентов и магистрантов Казахстана и стран СНГ, касающиеся науки 
и инновации, техники  и производства. 
Сборник предназначен для всех членов научного сообщества. 
За достоверность фактов, цитат, экономика-статических данных, имен и прочих сведений 
ответственность  несут  сами  авторы.  Редакционная  коллегия  оставляет  за  собой  право 
корректировать и рецензировать тезисы и статьи. 
 
 
УДК 001:378(063) 
ББК 74.58+72 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-601-7566-27-2                            ©Актюбинский университет имени С. Баишева, 2017   
 
УДК 001:378(063) 

 
 
 
Құрметті конференцияға  
қатысушы студенттер,  
жас ғалымдар және қонақтар! 
 
«Жастар  және  ғылым:  бүгіні  мен 
келешегі»  тақырыбындағы жас ғалымдар мен 
студенттердің  IІІ  Халықаралық  ғылыми-
практикалық 
конференциясына 
 
қош 
келдіңіздер! 
 XXI 
ғасыр 
– 
білімділер 
ғасыры 
болғандықтан, бүгінгі таңда заманымызға сай 
зерделі, ой-өрісі жоғары, жан-жақты дамыған 
ұрпақ  қалыптастыру  –  мемлекетіміздің  алға 
қойған аса маңызды міндеті болып тұр. 
Бүгінгі  алдыңғы  толқын  аға  буынның  орнын  басар,  ізін  жалғастырар  артында  өсіп 
келе  жатырған  жастар  екені  даусыз.  Еліміздің  ендігі  дамуы  мен  өркендеуі,  келешегі 
білімді,  бәсекеге  барынша  қабілетті,  ғылыми  потенциалы  жоғары  жастарға  тікелей 
байланысты.  
Біздің  университетіміздің  ғылыми  өрісін  кеңейтуге  бағытталған  шаралардың 
қатарында  осындай  жыл  сайын  ұйымдастырылатын    халықаралық  жас  ғалымдар  мен 
студенттердің    конференциясын  айтуға  болады.  Жүздеген  жас  ғалымдар  қатысқан  бұл 
ғылыми жиын тақырып ауқымдығын, талқыға түскен мәселелердің өзектілігін, еліміз бен 
шет  елдік  ғылыми  ортаның  белсенді  ынтымақтастық  байланыстарының  нәтижелілігін 
көрсетеді.  Конференция  аясында  студенттер  мен  жас  ғалымдардың    техника, 
жаратылыстану,  экономика  және  гуманитарлық    ғылымдар  бойынша  үздік  ғылыми 
жұмыстары  анықталып,  марапатталды.  Өткізіліп  отырған  бұл  шара  жоғары  оқу 
орнындағы жүргізілетін  ғылыми жұмыстардың үлкен бір бағыты. 
«Мемлекеттік  жастар  саясаты  жастарға  еліміздің  толыққанды  азаматы  болуға 
жақсы мүмкіндік беруі тиіс. Ол жастар өмірдегі өзінің жеке табысын іздей отырып, 
жақындары,  өз  халқы  және  Отаны  үшін  жағдай  туғызатын  азаматтар  болуы  тиіс. 
Мен  біздің  жастарға  сенемін»,  -  деген  елбасымыз  Н.Назарбаевтың  үмітін  біздің 
жасампаз жастарымыз әрқашан ақтайде деген сенімдеміз.   
Құрметті  конференцияға  қатысушылар  мен  қонақтар!  С.Бәйішев  атындағы  Ақтөбе 
университетінде  өткізіліп  отырған  «Жастар  және  ғылым:  бүгіні  және  келешегі»  
тақырыбындағы  жас  ғалымдар  мен  студенттердің  IІІ  Халықаралық  ғылыми-практикалық 
конференциясына  қатысушылардың  барлығына  ғылым  жолындағы  бастамаларына 
сәттілік тілеймін! 
 
 
С.Бәйішев атындағы Ақтөбе 
университетінің ректоры 
Ағзамова Әлия Бекежанқызы  
 
 


 
СЕКЦИЯ  6 
ФИЛОЛОГИЯ 
 
УДК 81’1 
«ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ» КАК ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 
 
Анарбаева О.А. 
 
Актюбинский университет им.С. Байшева 
Студентка 4 курса специальности 
5В011900-Иностранный язык: два иностранных языка 
 
Аннотация:  Статья  посвящена  методике  «Языковой  портфель» как  одному  из 
перспективных средств обучения иностранного языка в школе 
 
Ключевые слова: языковой портфель, портфолио, обучение иностранному языку 
 
Resume: The article is considered the method of the "Language Portfolio" as one of the promising 
means of teaching a foreign language at school  
Key words: Project method, communicative skills, foreign language teaching 
 
Языковой  портфель  -  замечательная  методика,  придающая  осознанность, 
управляемость  и  целенаправленность  процессу  обучения.  Это  технология,  фиксирующая 
причинно-следственные  связи  между  этапами  изучения  иностранного  языка,  это  способ 
проведения  рефлексии  текущей  учебной  работы,  подготовки  и  обоснования  будущей. 
Принимая  непосредственное  участие  в  планировании  учебного  процесса  и  оценке 
результатов  собственной  деятельности,  дети  помогают  педагогу  лучше  спланировать 
процесс обучения. 
Слово  «портфолио»  произошло  от  франц.  porter —  носить  и feuille —  лист.  Термин 
«портфолио»  пришёл  в педагогику  из  политики  и бизнеса,  всем  знакомы  понятия 
«министерский портфель», «портфель руководителя», «портфель инвестиций» [1].  
Работа  с  языковым  портфолио  требует  объединённых  усилий  трёх  сторон:  учащихся, 
учителя,  родителей.  Целесообразно  провести  встречу  с  родителями  и  разъяснить  им 
необходимость  работы  с  портфолио  как  компонентом  УМК  и  её  особенности  в  начальной 
школе. Дети должны воспринимать работу с языковым портфелем в этом возрасте как игру, 
постепенно  и  незаметно  для  себя  приучаясь  к  анализу  своих  действий  и  своей  языковой 
ситуации,  что  в  дальнейшем  будет  способствовать  развитию  навыков  рефлексии  и 
определению  целей  в  изучении  иностранного  языка  и  путей  их  достижения.  Требования  к 
специалисту в плане межкультурного общения в современном мире велики и предполагают 
овладение им на уровне пользователя не одним, а несколькими иностранными языками. Без 
сформированности  стратегий  автономного  изучения  языков  последнее  невозможно. 
Формирование  автономной  языковой  личности  в  процессе  овладения  межкультурным 
общением приобретает, таким образом, в современной трактовке требований к специалисту 
приоритетное значение. 
В  «век  мультикультурного  диалога»  (П.  Щедровицкий)  особенно  важным  является 
развитие многоязычной и поликультурной языковой личности. Языковая личность в области 
иностранных языков - это показатель способности человека принимать полноценное участие 
в  межкультурной  коммуникации,  способность  реализовать  себя  в  рамках  диалога  культур. 
Другими словами, это формирование умения в познании собственной культуры и культуры 
других  народов.  Ссылаясь  на  определение  Ю.Н.  Караулова,  языковая  личность  -  есть 
многослойный и многокомпонентный набор языковых способностей, умений и готовностей к 


 
осуществлению  языковых  поступков  разной  степени  сложности:  поступков,  которые 
классифицируются,  с  одной  стороны  по  видам  речевой  деятельности  (говорение, 
аудирование,  письмо,  чтение),  а  с  другой  -  по  уровням  языка  (фонетика,  грамматика, 
лексика). Успешное формирование автономной языковой личности непосредственно связано 
со  становлением  учебной  компетенции  обучаемого,  т.е.  способности  управления  своей 
учебной деятельностью [2]. 
Современные инновационные технологии обучения, на наш взгляд, являются наиболее 
актуальными  способами  решения  поставленной  задачи.  В  практике  преподавания 
иностранных языков на современном этапе обучения используются следующие технологии: 
1)  проектные  технологии;  2)  информационные  технологии;  3)  технологии  языковых 
портфелей; 4) модульно-блочные технологии. 
При  использовании  проектной  технологии  обучения  ИЯ  в  новой  образовательной 
парадигме  становится  процессом  самостоятельного  автономного  овладения  системой 
учебной  познавательной  деятельности.  Проектное  задание,  которое  даётся  на  группу 
обучаемых,  непосредственно  связывает  овладения  определённым  предметным  знанием  с 
реальным  использованием  этого  знания.  Комплексный  интегративный  характер  проектной 
работы  позволяет  студенту  выстраивать  единую  картину  мира,  собирая  для  этого  ранее 
полученные знания и навыки и приобретая новые. При этом ориентация на создание проекта 
как личностного образовательного продукта делает процесс овладения предметным знанием 
личностно значимым, личностно-мотивированным. 
Компьютерные  технологии  -  это  единый  образовательный  процесс,  основанный  на 
междисциплинарном  нетрадиционном  содержании,  формах  и  средствах  обучения.  Здесь  на 
передний  план  выступает  информатизация  образования,  суть  которой  в  том,  что  для 
обучаемого  становится  доступной  большая  по  объёму  информация,  представленная  в 
базовых  данных,  компьютерных  программах,  различной  справочной  литературе. 
Информационные технологии в обучении создают принципиально новую ситуацию в плане 
формирования автономности обучаемого в процессе изучения ИЯ. С возможностью выхода в 
Интернет  усилилась  мотивационная  основа  языковой  учебной  деятельности,  как  например, 
при  установлении  прямых  контактов  с  корреспондентом.  В  1990-х  г.г.  в  Германии  начали 
практиковать  обучение  в  парах  американцев  и  немцев,  изучающих  английских  язык.  На 
занятиях  в  условиях  мультимедиа  -  образовательных  технологий  студенты  получают 
информацию  из  газет,  телевидения,  сами  берут  интервью,  составляют  сценарии,  пишут 
статьи, проводят телемосты. 
Языковой  портфель  рассматривается  в  современной  концепции  обучения,  как 
важнейший инструмент формирования автономности обучаемого. В основу идеи разработки 
языкового  портфеля  заложено  соотнесение  российской  системы  требований  к  уровням 
владения  иностранным  языком  с  общеевропейскими  системами,  что  является  шагом, 
ведущим  к  созданию  единого  общеевропейского  образовательного  пространства.  Оценка 
различных  уровней  владения  ИЯ  осуществляется  через  механизм  лингводидактического 
тестирования. Суть этого аспекта новой идеологии в изучении иностранных языков состоит 
в переориентации учебного процесса с преподавателя на обучаемого, который в полной мере 
осознаёт  ответственность  за  результаты  собственной  деятельности.  Это  постепенно 
формирует  у  него  навыки  самостоятельного,  автономного  от  учителя,  овладения  приёмами 
способами  труда,  с  целью  непрерывного  языкового  образования,  которое  он  сможет 
осуществлять  в  течение  всей  своей  последующей  жизни.  Мы  имеем  в  виду  здесь 
совершенствование  владения  первым  иностранным  языком  на  более  высоких  уровнях  и 
изучение второго, третьего и других иностранных языков. Языковой портфель функционален 
по  многим  параметрам,  и  прежде  всего,  как  фактор,  стимулирующий  автономное 
непрерывное изучение языков [3]. 
Языковой  портфель  в  современных  условиях  определяется  как  пакет  рабочих 
материалов,  которые  представляют  тот  или  иной  опыт  результат  учебной  деятельности 
обучаемого по овладению иностранным языком. Такой пакет материалов дает обучаемому и 


 
преподавателю 
возможность 
по 
результату 
продукту 
учебной 
деятельности, 
представленному  в  языковом  портфеле,  самостоятельно  или  совместно  анализировать  и 
оценивать  объем  учебной  работы  и  спектр  достижений  в  области  изучения  языка  и 
иноязычной  культуры,  динамику  овладения  изучаемым  предметом  в  различных  аспектах, а 
также  опыт  учебной  деятельности  в  данной  области.  Впервые  идея  создания  инструмента 
самооценки  владения  иностранным  языком  появилась  в  Швейцарии  более  10  лет  назад.  В 
сегодняшней  практике  преподавания  иностранных  языков  могут  быть  эффективно 
использованы  различные  виды  языкового  портфеля  в  зависимости  от  его  целевой 
направленности. 
-  языковой  портфель  как  инструмент  самооценки  достижений  обучаемого  в  процессе 
овладения  иностранным  языком  и  уровня  владения  иностранным  языком  (Self-Assessment 
Language Portfolio). 
-  языковой  портфель  как  инструмент  автономного  изучения  иностранного  языка 
(Language Learning Portfolio) - данный вид языкового портфеля может также варьироваться в 
зависимости  от  одноцелевой  или  комплексной  направленности:  языковой  портфель  по 
чтению  (Reading  Portfolio),  по  аудированию  (Listening  Portfolio),  по  говорению  (Speaking 
Portfolio), по письму (Writing Portfolio), языковой портфель взаимосвязанного развития видов 
иноязычной речевой деятельности (Integrated Skills Portfolio). 
- многоцелевой языковой портфель, включающий различные цели в области овладения 
иностранным языком (Comprehensive Language Portfolio) [4]. 
Цели  и  формы  работы  с  языковым  портфелем  (указанными  видами)  в  практике 
преподавания  иностранного  языка  могут  быть  различными.  По  своей  сути  языковой 
портфель  является  гибким  учебным  средством,  которое  может  быть  адаптировано 
практически  к  любой  учебной  ситуации,  различающейся  по  целям  обучения,  возрасту 
обучаемых, 
уровню 
овладения 
иностранным 
языком, 
условиями 
обучения, 
индивидуальными  особенностями  учащихся,  а  также  используемым  методам  и  средствам 
обучения. Возможны также комбинации  указанных видов языкового портфеля в различных 
целях работы над изучаемым языком. 
Эффективность  языкового  портфеля  объясняется,  прежде  всего,  аутентичным 
характером  оценки  и  самооценки  по  сравнению  с  другими  формами  контроля  и  оценки, 
используемыми  в  языковой  области.  Это  обеспечивается  представленными  в  языковом 
портфеле  реальными  учебными  задачами  и  продуктами  креативной  учебной  деятельности, 
четкими  осознаваемыми  обучаемыми  критериями  оценки,  обобщением  эффективного 
личного  опыта  изучения  иностранного  языка.  Такая  форма  самооценки  способствует 
актуализации  у  обучаемых  мотивации,  связанной  с  отражением  реальных  результатов 
учебной деятельности. 
Отметим,  что  одним  из  важных  преимуществ  языкового  портфеля,  по  сравнению,  в 
частности,  со  стандартизированными  тестами,  которые  дают  “разовую  оценку”,  является 
возможность  для  обучаемого  самостоятельно  определить  свою  динамику  уровня  владения 
языком,  как  бы  “заглянуть  в  себя”  и  получить  отражение  своих  способностей,  умений, 
прогресса в изучении языка. 
Содержание  и  структура  каждого  вида  языкового  портфеля  зависит  от  его  основной 
функции  и  цели.  Например,  в  языковой  портфель  типа  Administrative  включаются,  как 
правило,  образцы  лучших  самостоятельных  работ  обучаемого,  выполненные  в  течение 
определенного  периода.  С  помощью  такого  портфеля  обучаемый  может  показать  свои 
достижения  в  использовании  изучаемого  языка  при  приеме  на  работу,  в  другое  учебное 
заведение (в том числе и зарубежное) или в других целях. В этом случае языковой портфель 
выполняет  социальную  функцию  информирования  о  достижениях  и  опыте  обучаемого  в 
области  межкультурного  общения.  В  качестве  примеров  языкового  портфеля  данного  типа 
можно привести Employability Portfolio - “Working Papers”, Performance Reviews - «How am I 
doing?» 


 
Как показывают результаты апробации языкового портфеля, его особое педагогическое 
значение  как  учебного  средства  состоит  в  том,  что  оно  направлено  на  актуализацию 
самостоятельной  учебной  деятельности  по  овладению  иностранным  языком.  В  данном 
случае создаются оптимальные условия для формирования учебной компетенции обучаемого 
в области изучения языка и развития его продуктивной учебной деятельности. В силу этого 
формируются соответствующие учебные стратегии и умения, необходимые для эффективной 
самостоятельной  работы  при  изучении  иностранного  языка.  В  определенной  степени  это 
можно соотнести с составлением своего личного (индивидуального) учебного средства. Это 
учебное средство, в отличие от видов работы, стимулирующих иноязычное речевое общение, 
создает  ситуацию  развития  и  обеспечивает  реальную  вовлеченность  и  личную 
ответственность за ход учебного процесса: «Я могу это делать»  - «Мне это удается»  - «Это 
моя цель» [5]. 
Опыт  использования  языкового  портфеля  в  обучении  иностранному  языку  в  школах 
показывает, что в процессе работы обучаемый в известном смысле «открывает себя», точнее 
понимая реальные цели речевого общения. 
Технология  «языковой  портфель»  реализует  инновационный  подход  к  учебному 
процессу и является важным фактором развития способностей самостоятельной работы. При 
преподавании  иностранного  языка  в  школе,  технологию  “языковой  портфель”  можно 
рассматривать  как  инновационную,  обще-учебную  технологию,  основанную  на  развитии 
способности  к  самооценке.  Подчеркнем,  что  технология  «языковой  портфель»,  кроме  того, 
обеспечивает  способность  и  готовность  обучаемого  к  самостоятельному  автономному 
изучению  языка  на  протяжении  всей  жизни  и  создает  условия  для  непрерывного 
самостоятельного языкового образования. 
 
Список использованной литературы 
1.
 
Иванченко Т. Ю. Технология «языковой портфель» как инструмент мотивации к 
изучению иностранного языка на протяжении всей жизни // Молодой ученый. — 2013. 
— №12. — С. 462-465. 
2.
 
Караулов Ю.Н.  Русский язык и языковая личность. — М.: Издательство ЛКИ, 2010. — 
264 с. 
3.
 
Ваулина, Ю.Е. Английский в фокусе: языковой портфель для 5 кл. общеобразовательных 
учреждений [Текст] / Ю.Е. Ваулина. – М. : Express Publishing : Просвещение, 2006. – 64 
с. 
4.
 
Европейская  система  уровней  овладения  иностранным  языком [Электронный  ресурс] 
/ http://www.ucheba.ru/referats/2093.html., свободный. – Заглавие с экрана. 
5.
 
Крутских, А.В. Коммуникативно- направленное обучение грамматике на продвинутом 
этапе в гуманитарно- лингвистической гимназии [Текст] // Иностранные языки в школе. 
– 2006. - №6. – С. 11-13. 
  Научный руководитель:  
магистр, старший преподаватель Токпаева Л.С. 
 
 


 
УДК 81'8 
РОЛЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Атабаева Жадыра 
Актюбинский университет им С.Баишева 
 
Аннотация:    Лингвострановедение  ставит  своей  задачей  изучение  языковых  единиц, 
наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры народа - носителя языка и 
среды  его  существования.  Необходимость  специального  отбора  и  изучения  языковых 
единиц,  в  которых  наиболее  ярко  проявляется  своеобразие  национальной  культуры  и 
которые  невозможно  понять  так,  как  их  понимает  носитель  языка,  ощущается  во  всех 
случаях  общения  с  иностранцами,  при  чтении  художественной  литературы,  публицистики, 
прессы,  при  просмотре  кино-  и  видеофильмов,  при  прослушивании  песен  и  др.  Для 
лингвострановедения  большой  интерес  представляют  также  фразеологизмы,  в  которых 
отражается  национальное  своеобразие  истории,  культуры,  традиционного  образа  жизни 
народа - носителя языка. 

Каталог: assets -> images -> otdel -> innovation -> 5-5-2017
images -> Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдары
images -> «Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыс ғылым пәндері» кафедрасы
5-5-2017 -> Ііі халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
images -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
5-5-2017 -> Ііі халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
5-5-2017 -> Ііі халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
images -> «Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыс ғылым пәндері» кафедрасы и н ф о р м а т и к а

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет