Ii-халықаралық Ғылыми конференцияның жинағЫ


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет4/45
Дата07.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1.Экологический кодекс РК, 2007г. 
2.Пахомов  В.П.,  Игнатьева  М.Н.,  Полянская  И.Г.  Основные  положения  концепции 
рационального природопользования. – Препринт. – Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 1993. – 48с. 
3.Тонкопий М.С. Экономика природопользования. Экономика, 2003. 
4. Упушев Е.М. Ресурсосбережение. Алматы, Экономика, 2006г. 
 
 
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖҮЙЕСІ 
 
А.М.Суимбаева, А.Ж.Ауелбекова 
Карагандинский государственный университет, г.Караганда 
 
In this article the problems in creating environmental programs were considered and international 
experiments were discussed. Nowadays, the ecological programs on the basis of moving conception of 
constantly development isn't in a sufficient level. In our country the main negative points of ecological plan 
was fond out and there some systemic ways of it were showed. 
 

26 
 
Қазақстан  Республикасында  экологиялық  жоспарлаудың  үш  түрі  бар:  Стратегиялық, 
Индикативтік,  Бюджеттік.  Елдегі  барлық  экологиялық  бағдарламалар  жоспарлаудың  осы  үш  түрі 
шеңберінде құрылады. 
Экологиялық  жоспарлау – қоршаған  ортаны  қорғау  жəне  табиғи  ресурстарды  тиімді 
пайдалану  бойынша  стратегиялар  мен  егжей-тегжейлі  бағдарламаларды  құру.  Экологиялық 
жоспарлаудың мақсаты – минималды шығын арқылы техногенді жүктемені максималды азайту. 
Экологиялық жоспарлаудың мінсіз схемасы келесідей: 
1. Жағдайды талдау (мониторинг жасау, бағалау, зерттеу) 
2. Мəселелерді анықтау 
3. Артықшылықтарды орнату 
4. Алғашқы себептерін анықтау 
5. Құралдарды таңдау (іс-шараларды құру) 
6. Іс-шараларды негіздеу 
7. Келістіру 
8. Бекіту 
9. Мониторинг жасау, талдау. 
Схема төменде келтірілген:  
Өкінішке  орай,  ҚОҚ  бойынша  бағдарламаларды  құрғанда  халықаралық  тəжірибе  жеткілікті 
деңгейде  ескерілмейді.  ҚР-да  мұндай  бағдарламаларды  құру  əдетте  құжатты  жасаушы  мүдделі 
тараптарға  Бағдарламаға  ұсыныс  жасауды  сұрап,  хат  жіберуден  басталады.  Барлық  мүдделі  тараптар 
əдетте, мемлекеттік органдар, идараға қарасты ұйымдар жəне басқалары Бағдарламада көргілері келетін 
жобаларды  жібереді.Содан  кейін  осы  ұсыныстарды  қарастырып,  инвест-жобалар  мен  инвест-
ұсыныстардың  тізімі  қалыптасады,  сонымен  қатарҚР  ЭБЖМ-мен  (Қазақстан  Республикасының 
экономика жəне бюджетті жоспарлау Министрлігі) осы бастамаларды қаржыландыру бойынша жұмыс 
жүргізіледі [6]. Осыдан кейін ғана ҚОҚ бойынша Бағдарламаның мақсаты, міндеттері жəне мəтіндік 
бөлігі  бойынша  жұмыс  жасау  басталады,  қисынды  көзқараспен  қарағанда  Бағдарламаны 
дайындаудың  мұндай  əдісі  мүлдем  кері  амал  болып  табылады.  ҚОҚ  бойынша  Бағдарламаның 
мақсаты  мен  міндеттері  ұсынылатын  жобалар  мен  бастамаларға  негізделіп  құрылады,  іс  жүзінде 
керісінше болу керек. ҚОҚ бойынша Бағдарламаны құрудың қисыны (логикасы) бұзылады. 
Жалпы  алғанда  мақсат  пен  міндеттер  бастапқыда  қабылданған  табиғатты  қорғау  жəне  ТД 
құжаттары  негізінде  құрылады.  Мысалы,  ҚР 2004-2015 жылдарға  құрылған  Экологиялық  қауіпсіздік 
Тұжырымдамасы  негізінде 2008-2010 жылдарға  арналған ҚОҚ  бойынша  Бағдарламасы  құрылды.  Бұл 
Тұжырымдаманы  іске  асырудың  екінші  кезеңінде  ҚО  сапасын  тұрақтандыру  жəне  табиғатты 
пайдалануда  экологиялық  талаптарды  жетілдіру  болады,  бұл  қазіргі  ҚОО  бойынша  Бағдарламаның 
мақсаты  болып  табылады.  Өкінішке  орай,  бұл  бағдарламадағы  жобаның  жоспарланған  шаралары 
қойылған мақсатты толығымен ашпайды [3,4]. 
Жоспарлау  үрдісін  бағалау  нəтижесі  жəне  жүйелі  талдау  негізінде  құрастырылған  ҚР-дағы 
экологиялық жоспарлаудың жалпы схемасы төменде келтірілген. 
Белгілі  бір  қаланың,  облыстың  экологиялық  мəселелерін  қарастырғанда  үнемі  болатын 
субъективизим  қауіплігін  ескерген  жөн,  кез-келген  жағдайда  бұл  Бағдарламның  əкімгерлері  немесе 
сарапшылардың  пікірі  болады.  Бұл  пікірлер  ҚОҚ  бойынша  Бағдарламаның  мазмұнына  айтарлықтай 
əсер  етеді.  Мұндай  субъективизмді  жою  үшін  ҚОҚ  бағдарламаларының  мəселелерін  шешу  бойынша 
срапшылардың  санын  арттыру  керек,  табиғатты  қорғау  мəселелері  мен  оны  шешу  жолдарын 
талқылайтын ұйым Бағдарламаны құрудың бастапқы кезеңінде ақ мəселені кеңінен қарастыру керек. ҚР-
да бұл жүйе, өкінішке орай, қалыпқа келтірілмеген [2]. Субъективизмді жоюдың бірден-бір механизмі 
ретінде мəселені зерттеу үшін математикалық модельдеуді ұсынуға болады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 
ҚР ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ ЖАЛПЫ СХЕМАСЫ 
(ҚОҚ БОЙЫНША БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚҰРАСТЫРУ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурет 1. ҚР экологиялық жоспарлау схемасы 
 
Ал ұлттық (халықаралық) деңгейде экологиялық бағдарламаны құру үрдісі келесідей: 
ҰЛТТЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ ҚОҚ БАҒДАРЛАМАСЫН ҚҰРУ ҮРДІСІНІҢ  ЖАЛПЫ СХЕМАСЫ 
 
 
 ТЭН 
                              Ұсыныс 
 
                         ұсыныс  
 
 
 
 
                          норма 
 
 
 
ереже                                                                      Ұсыныс 
 
 
 
 
 
 
 
Сурет 2. Ұлттық деңгейде ҚОҚ Бағдарламасын құру үрдісінің схемасы 
 
ҚОҚМ 
(Инвестжобалар тізімі)                  
(Инвестжобалар емес
 
(Инвест-ұсыныстар тізімі) 
 
 
 
 
Мүдделі тараптар: 
-Əкімшіліктер; 
-Шаруашылық 
субъектілер 
Мүдделі тараптар: 
-ҒЗИ; 
-Мемл. органдар; 
-ҒӨБ; 
-БАҚ; 
-ҚОҚМ құрылым-
дық бөлімдері 
Мемлекеттік 
стратегиялар жəне 
Бағдарламалар 
 
Нормативті 
құжаттар 
 
Талдау жəне шолу
Донорлар 
 
Халықаралық 
ұйымдар 
Бағдарлама жəне Жоспар 
мəтінді даярлау жəне 
оны жүзеге асыру
Үкімет Қаулысы 
Үкімет Кеңсесі 
ЭБЖМ 
Мемл.органдар 
ҚР 2007-2024 жж. 
тұрақты дамуға 
көшу 
Тұжырымдамасы 
Басқа стратегиялар 
жəне салалық 
бағдарламалар, 
мысалы, а/ш, су 
ресурстары бойын-
ша бағдарламалар 
Стратегиялық 
бағдарламалық 
құжаттар: 
«Қазақстан 
2050», «ҚР 2020 
жылға дейінгі 
даму стратегия-
лық жоспары»  
ҚР 
Экологиялық 
Кодексі 
Экологиялық 
қауіпсіздік 
Тұжырымдамасы 
Оларды іске асыру жоспарлары 
ҚР Президентінің 
халыққа Жолдауы 
ҚОҚ  
3 жылдық 
аймақтық 
бағдар-
ламасы 
-  бардарлама 
төлқұжаты 
-  мəтіндік бөлімі  
 
 
ҚОҚ  
3 жылдық 
бағдар-
ламасы 
 
-  бардарлама 
төлқұжаты 
-  мəтіндік бөлімі  
Ел дамуының 
индикативті 3 
жылдық жоспары 
Мүдделі тараптар-
дың ұсыныстары: 
Əкімшіліктер, 
Табиғат пайда-
ланушылар  
ҒЗИ жəне т.б.
Мүдделі 
тараптардың 
ұсыныстары: 
Əкімшіліктер, 
Табиғат пай-
даланушылар 
Іс-шаралар жоспары 
ҚР ҚОҚМ: 
-«ҚР экологиялық 
мəселелер реестрі»; 
-ҚО жағдайын талдау; 
-ҚОҚМ жəне оның 
құрылымдық 
бөлімдерінің талдау 
құжаттары 
Мемлекеттік органдармен келісу 
Мемлекеттік/сала-
лық бағдарламалар-
ды құру ережелері 
ҚОҚАБ, Табиғат 
пайдалану депар-
таменті, қалалық, 
облыстық əкімші-
ліктер 
ҚР экологиялық 
мəселелер реестрі 
ҚО жағдайын 
талдау; 
-ҚОҚ-мен 
байланысты 
жоспарлар мен 
бағдарламалар
Ел дамуының 
индикативті 3 
жылдық жоспары 
Үкіметтің 3 жылға 
бағдарламасы

28 
 
Қоршаған  ортаны  қорғау  бойынша  Бағдарламаны  өңдеу  мен  қабылдауда  Бағдарламаның 
айқындалған мақсаттарына жақындау үрдісін көрсететін индикаторлар аса маңызды мəселе болады. 
Қазіргі  таңда  Тұрақты  Дамуға  көшу  Концепциясын  қабылдау  мен  мақылдауға  байланысты  ТД-ға 
жету  жолында  елдің  ілгерілеуін  бейнелейтін  мақсатты  көрсеткіштердің  тізімі  жасалған.  Осы 
көрсеткіштердің  ішінде  экологиялық  көрсеткіштер  де  бар. 2008-2010 жылдарға  арналған  БҰҰ-ның 
Даму Бағдарламасы жобасында келесі мақсатты экологиялық көрсеткіштер бар [1]:  
- көміртегінің шығарылуы, тонна жалпы ішкі өнімнің миллион теңгеге шаққанда;  
- күкірт тотығының шығарылуы, тонна жалпы ішкі өнімнің миллион теңгеге шаққанда; 
- азот тотығының шығарылуы, тонна жалпы ішкі өнімнің миллион теңгеге шаққанда; 
-  коршаған  ортадағы  улы  қалдықтардың  өнімі,  тонна  жалпы  ішкі  өнімнің  миллион  теңгеге 
шаққанда; 
-  суға  түсетін  ластаушы  заттардың  тасталуы,  тонна  жалпы  ішкі  өнімнің  миллион  теңгеге 
шаққанда;  
- негізгі сулы нысандар бойынша судың ластануының максимальды индексі, шартты бірлік;  
-  мониторингтың  барлық  стансалары  бойынша  еріген  оттегінің  орташа  концентрациясы 
(миллиграмм литр суға шаққанда);  
- тұщы су қорының индустриялық органикалық ластануы, оттегіні биохимиялық тұтынуы км

тонна;  
-  сəйкес  бақылаулар  жүргізілетін  қалаларда  атмосфераның  ластануының  орташа  индексі 
(шартты бірлік);  
- қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған шығындар, жалпы ішкі өнім %;  
- ISO 14001 сертификатталған компаниялар саны, жалпы ішкі өнімнің миллиард теңге;  
- жалпы ішкі өнімнің қуат сыйымдылығы, мұнай эквивалентінің тоннасы жалпы ішкі өнімнің 
миллион теңгеге шаққанда;  
- қуатты қолданудың жалпы көлеміне альтернативті қайнар көзін пайдалану үлесі.  
Аталған əрбір көрсеткіш үшін сандық индиктор қарастырылған жəне соның шамасына жетуге 
тырысу  қажет.  Қоршаған  ортаны  қорғау  бойынша  Бағдарламаның  орындалуының  бақылауға  алуын 
жоғарылату  үшін  аса  маңызды  қадам  болып  саналады.  Алайда  бірқатар  сұрақтар  бар:  аталған 
көрсеткіштер Бағдарламаның орындалу тиімділігін бағалау үшін жеткілікті ме жəне олардың сандық 
көрсеткіштері  қандай  есептеулер  мен  модельдер  негізінде  алынды?  Осы  сұрақтарға  жауапты 
Бағдарламаны өндіруші жауап беруі тиіс.  
Табиғатты  қорғау  жобаларын  қаржыландырудың  қайнар  көзі  аса  маңызды  мəселе  болып 
табылады. Əдетте, ұлттық деңгейде Қоршаған ортаны қорғау бойынша Бағдарламаны қаржыландыру 
көзі  Мемлекеттік  бюджет  болып  табылады.  Қоршаған  ортаны  ластағаны  үшін  жиналатын  айыппұл 
мен төлем ақы мемлекеттік бюджет арқылы айналым жасап, қайтадан Бағдарламаны қаржыландыру 
үшін жұмсалады, алайда осы айналымның пайызы əр түрлі болады. Мəселен, Маңғыстау облысында 
бұл  көрсеткіш  ең  жоғары – шамамен 70%. Аталған  көрсеткіш 30%-ды  құрайтын  аймақтар  да  бар. 
Əлемнің  дамыған  мемлекеттерінің  тəжірибесі  көрсеткендей,  аталған  құрылымдар  өзінің  бизнесін 
оңтайлы  жүргізу  үшін  қоршаған  ортаның  жағымды  жағдайларын  сақтауда  қызығушылық  білдіреді. 
Мемлекеттің міндеті – бизнес үшін осындай жағдай тудыру.  
Сонымен, ҚР-да бүгінгі таңдағы экологиялық жоспардың негізгі жағымсыз жақтары:  
-  жасалған  шараларды  іске  асыру  есебінен  Бағдарламаның  мақсат-міндеттерін  орындауында 
толық сенімділіктің болмауы;  
-  Бағдарламаның  мақсат-міндеттері  мен  қалыптасқан  басымдықты  анықтау  үрдісінде 
қызығушылық танытуда қажетті жақтардың қатыспауы;  
- Қоршаған ортаны сақтаудың бүгінгі таңдағы механизмдері мен қоршаған ортаның сапасын 
басқаруға бағытталған шаралардың болмауы – əсіресе аймақтық БҰҰ-ның Даму Бағдарламасында.  
Жоспарлау  үшін  негіз  ретінде  жоспарлау  оралымына  негізделген  жүйелік  амал-тəсілдерді 
қолдану  ұсынылады.  Экологиялық  басқарудың  тиімді  жүйесін  құру  үшін  ұйымдастырушы  негіз 
ретінде басқару жүйесінің ISO 14001 халықаралық стандарт моделі қолданылады [5].  
 
ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1.Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі аймақтық даму стратегиясы. 
2.Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздік Тұжырымдамасы. 
3.Қазақстан  Республикасының 2007-2024 жылдарға  арналған  Тұрақты  даму  көшу 
Тұжырымдамасы. 
4.Қазақстан Республикасының экологиялық мəселелер реестрі. 
5.Экологиялық менеджментжүйесі ISO 14001:2004. 
6.Қазақстан  Республикасының  тұрақты  дамуын  стратегиялық  экологиялық  жоспарлауға 
арналған ұсыныстар.  

29 
 
 
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ  ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
КАК ФАКТОР «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 
 
М.Ш. Алинов, Р.З. Гаитов 
Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, г.Алматы 
 
Intensive growth of environmental pollution and decrease in natural resources by industrial 
production demands transition to new power effective and resource-saving technologies. 
 
Экологически  несбалансированное  развитие  оказывает  негативное  воздействие  на 
функционирование  промышленного  производства.  Деградирующая  природа  препятствует 
нормальному  ходу  воспроизводства  общественного  продукта  и  рабочей  силы,  ухудшая  условия 
хозяйствования. Загрязнение воды, воздуха, почвы ускоряет физический износ средств производства, 
снижает продуктивность отраслей и экономики [1]. 
Улучшение  качества  окружающей  природной  среды  связанно  с  необходимостью  решения 
комплекса  экологических  проблем  во  всем  общественном  производстве  страны.  Общественное 
производство  является  базисом  социально-экономического  развития.  Формирование  устойчивого 
развития предполагает в первую очередь экологизацию промышленного производства. 
Появления  значительного  количества  различных  отходов  говорит  о  низкой  эффективности 
производства. 
Современная технико-технологическая база промышленности  не  позволяет осуществить на 
промышленных  предприятиях  глубокую    очистку    воздуха    и    воды  в  виду    исключительной  
дороговизны    этих      мероприятий.   Разработка      новых  технологических  процессов,  на  основе 
которых  может  быть  создано    безотходное  производство,  обеспечит  не  только  высокие  технико-
экономические    показатели,  но  и  комплексное  использование  природных  ресурсов.  Однако  по  
техническим    и  экономическим  причинам  переход  к  безотходной    технологии    сразу    осуществить 
невозможно.  Реальный  путь  экологизации  технологии - это  постепенный    переход  сначала  к 
малоотходным, а затем - к безотходным замкнутым циклам [2]. Тем  самым,  могут быть достигнуты 
рациональное природопользование  и  охрана  окружающей среды. Понятие «полностью безотходная 
технология» условное, так  как  ни  одно производство  невозможно  без  отходов.  Даже  природные  
круговые    процессы  сопровождаются  образованием  отходов.  Малоотходные  и  безотходные 
технологические  процессы    и    системы    должны  функционировать    таким    образом,  чтобы    не  
нарушать   естественного   хода процессов, протекающих в природе. 
  Разработаны    следующие    рекомендации  по    созданию      малоотходных      и 
ресурсосберегающих технологий: 
1. Все  производственные  процессы  должны  осуществляться  при  минимальном    числе 
технологических этапов, поскольку на каждом  из  них  образуются  отходы  и теряется сырье; 
2. Технологические  процессы  должны  быть  непрерывными,  что  позволяет    наиболее 
эффективно использовать сырье и энергию; 
3. Единичная  мощность  технологического  оборудования  должна  быть    оптимальной,  что  
соответствует  максимальному   коэффициенту   полезного   действия   и минимальным потерям; 
4. При   разработке   нового   технологического   оборудования   необходимо предусматривать  
широкое  использование  автоматических  систем   на   базе компьютерной техники, обеспечивающих  
оптимальное  ведение  технологических процессов с минимальным выходом вредных веществ; 
5. Выделяющаяся  в  различных  технологических    процессах    теплота    должна    быть  полезно 
использована,  что  позволит  сэкономить  энергоресурсы,  сырье  и  снизят  тепловую  нагрузку  на 
окружающую среду. 
С  учетом  этих  общих  рекомендаций  можно  определить  основные    направления  в 
совершенствовании  малоотходных    технологий    для    отраслей    промышленности,  наносящих  урон 
окружающей  среде.  Так,  в  энергетике  необходимо  шире  использовать    новые    методы    сжигания 
твердого  топлива,  например  в  кипящем  слое,  а  также  оборудования,   в частности  горелок,  с  
низким  выходом  вредных  веществ,  что  способствует снижению  содержания  вредных  веществ  в  
отходящих    газах;   разрабатывать  эффективные  системы  очистки  этих  газов  от    пыли    и    оксидов  
серы  и  азота; применять экологически чистые источники энергии: солнечную энергию, ветра, воды. 

30 
 
В  черной  и    цветной    металлургии    необходимо    внедрение    безотходных    и  малоотходных   
технологических      процессов,   обеспечивающих      экономное      и  рациональное  использование 
рудничного сырья: 
1. Вовлечение  в    переработку    газообразных,  жидких    и    твердых    отходов  производств, 
снижение  выбросов  и  сбросов  вредных  веществ  с  отходящими газами и сточными водами; 
2. Использование  отвальных  твердых    отходов    горного    и    обогатительного  производства  в 
качестве  строительных  материалов,  дорожных  покрытий  и    т.  д.  вместо  специально  добываемых 
минеральных ресурсов; 
3. Использование    ресурсосберегающих     процессов,     позволяющих интенсифицировать    
процесс    переработки    сырья,    уменьшить    расход энергоносителей,  снизить  объем  отходящих  
газов  и  вредную  нагрузку  на окружающую среду; 
4. Резкое  сокращение  расхода  свежей  воды  и  уменьшение  количества  сточных  вод    путем  
дальнейшего  развития  и  внедрения  безводных   технологических процессов и бессточных систем 
водоснабжения; 
5. Разработка  и  широкое  внедрение  на  металлургических  предприятиях высокоэффектив-
ного очистного оборудования. 
  Уровень  загрязнения  среды  в  Казахстане  еще    высок,  и    экологически  неблагоприятная 
обстановка,  опасная  для  здоровья  населения,  сложилась    во  многих  городах  страны.  Некоторое 
улучшение  экологической  ситуации  в  Казахстане  достигнуто  в основном,  благодаря  улучшению  
работы      очистных      сооружений.  Дальнейшего  уменьшения  выбросов  ядовитых  веществ  в  
окружающую  среду  можно  добиться,  если  внедрить  менее  опасные    малоотходные    технологии. 
Однако,  для  этого  необходимо  обновление  оборудования    на    предприятиях,  что  требует  очень 
больших вложений и потому проводиться постепенно. 
Наряду  с    поиском    экологически    безопасных    неисчерпаемых    источников  энергии, 
важнейшим принципом будущей  экологической  политики  в  энергетике станет  энергосбережение.  
Энергию      нужно      экономить,   выбирая      наиболее  энергоемкие  технологические  схемы 
производства.  Например,  при  современных способах выплавки стали в конверторах расходуется в 2 
раза  меньше  энергии, чем в обычных для наших металлургических комбинатов мартеновских печах. 
Защита окружающей среды —  комплексная  проблема,  которая  может  быть решена только 
совместными усилиями специалистов различных отраслей  науки  и техники. Наиболее эффективная 
форма    защиты    окружающей    среды    от    вредного  воздействия  промышленных  предприятий — 
переход  к  малоотходным  и    безотходным  технологиям,  а    в      условиях      сельскохозяйственного   
производства — к биологическим методам  борьбы  с  сорняками  и  вредителями.  Это  потребует 
решения    целого    комплекса    сложных      технологических,   конструкторских      и  организационных  
задач[3].   
Экологизация    промышленного      производства    должна  развиваться  по  следующим 
направлениям: 
1)  Совершенствование   технологических   процессов   и   разработка   нового оборудования с 
меньшим  уровнем  выбросов  вредных  примесей  и  отходов  в окружающую среду; 
2)  Широкое    внедрение    экологической    экспертизы    всех    видов    производств    и 
промышленной продукции; 
3)  Замена   токсичных   и   неутилизируемых   отходов   на   нетоксичные   и утилизируемые; 
4)  Внедрение  энергоэффективных  технологий  на  основе  возобновляемых  источников 
энергии; 
5)  Широкое применение дополнительных  методов  и  средств  защиты окружающей среды. 
Таким    образом,  рациональное    использование    ресурсов    и      обеспечение  качества 
окружающей  среды  являются    общей    задачей,  которую    должны    решать  специалисты  различных 
областей науки и отраслей техники. 
Цель перехода к зеленой экономике - повышение благосостояния и качества жизни населения  
при  минимизации  изъятия  и  деградации  природного  богатства.  Обеднение природного  капитала  
предполагает  компенсацию    за    счет    прироста    человеческого    и  физического    капитала[4].  Это  
обеспечивается    за    счет    инвестиций    в    науку,  образование,  культуру,  здравоохранение,  
инновационное  развитие,  формирование фондов  будущих поколений. 
 
 
 
 

31 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.Выступление  Президента  Казахстана  Нурсултана  Назарбаева  в  ходе  телемоста, 
посвященного Дню индустриализации. - 2012. 
2.Аверченков  А.Л.,  Шевчук  А.В.,  Грошев  В.Л.  Экономика  природопользования. – М.:  АО 
ВВЦ, 1994. -419 с. 
3.Беляев Ю.К. Об экологизации производства. Проблемы экологии. – Львов, 7986. – 95 с. 
4.Глобальный зеленый новый курс. Доклад ЮНЕП ООН. 2009. 42 с. 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА  ИНЖЕНЕРОВ  В  ЕВРАЗИЙСКОЙ  
МНОГОУРОВНЕВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ  ШКОЛЕ 
 
С.Т. Ахметова
1
 П.Т. Харитонов
2
  
1
Казахский национальный технический университет  имени  К.И. Сатпаева, 
 г. Алматы, 
2
ПГУ, г.Пенза 
 
The option of vocational training of creative experts in a format of the Euroasian multilevel technical 
school – institutions of continuous vocational training from early age and before acquisition of the top skills 
is considered. 
 
Основой  успешного  развития  и  функционирования  науки,  производства,  экономики, 
социальной  и  культурной  сфер,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  является  человек,  его 
профессиональный  и  нравственный  уровень.  Технологический  бум  последних  десятилетий  лишь 
усилил влияние профессионального и нравственного фактора каждого специалиста на благополучие 
и безопасность жизнедеятельности многих тысяч людей. 
Современная система профессионального образования находится в стадии реформирования и 
по ряду причин не готова к массовому воспроизводству таких специалистов. На профессиональную 
подготовку  творческих  специалистов  и  изобретателей  для  сферы  техники  и  технологий 
ориентировано  создание  на  пространстве  ЕврАзЭС  Евразийской  многоуровневой  инновационной 
технической школы (ЕМИТШ). 
В первой половине 20 века выдающийся русский ученый, изобретатель и учитель из Калуги 
К.Э. Циолковский назвал этих специалистов «двигателями прогресса» [1]. К «двигателям прогресса» 
им  отнесены  ученые,  изобретатели  и  гении.  По  его  оценке  один  ученый  приходится  на  тысячу 
жителей, один изобретатель – на десять тысяч жителей, а гении рождаются по одному на несколько 
поколений. Именно «двигателям прогресса» человечество обязано за все блага цивилизации и за все 
результаты  научно-технического  и  технологического  развития.  Исследованиями  творческих 
способностей  людей  выявлено,  что  к  созданию  нового  в  разных  сферах  творчества,  в  том  числе 
технического  творчества,  способно  не  более 7% от  общего  числа  живущих  на  Земле  людей.                     
И значительная часть из этих 7% не реализуют свои способности и не приносят тем самым ощутимой 
пользы  обществу.  В  интересах  общества  обеспечить  благоприятные  условия  для  выявления  детей, 
способных  к  техническому  творчеству,  мотивации  их  с  детского  сада  на  занятие  техническим 
моделированием, дизайном, конструированием и изготовлением различных интересных поделок. Это 
первый,  начальный  или  подготовительный  уровень  работы  многоуровневой  технической  школы. 
Объектами отбора и последующего обучения на этом уровне являются дети в возрасте от 5 до 8 лет 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
На  втором – среднем  уровне  выбора  профессиональной  направленности  и 
профессионального роста – объектами обучения будут дети и подростки школьного возраста от 8 до 
17 лет. В процессе предыдущего и в начале этого уровня выявляются индивидуальные способности и 
предпочтения  обучаемых  с  последующим  профессиональным  ростом  каждого  в  выбранном 
направлении  специализации.  Фактически  на  этом  уровне  обучаемый  осваивает  знания  в  объеме 
общеобразовательной школы и при этом приобретает профессиональные умения и навыки работы в 
русле выбранной траектории его профессиональной подготовки, в том числе: 

 теория решения изобретательских задач (ТРИЗ); 

 системное мышление и применение полученных знаний и умений для решения конкретных 
научно-технических задач; 

 знания  история  развития  техники  и  технологий  преимущественно  в  русле  выбранной 
профессиональной траектории. 

32 
 
Второй  уровень  профессиональной  подготовки  завершается  с  окончанием  школьного 
обучения  и  предполагает  осознанный  выбор  профессиональной  траектории  каждого  обучаемого.  В 
процессе  обучения  на  этом  уровне  дети  и  подростки  исследуют,  проектируют,  изготавливают  и 
испытывают  изделия,  системы  и  технологии  среднего  уровня  сложности,  участвуют  в  различных 
конкурсах,  олимпиадах  и  выставках  детского  и  молодежного  технического  творчества,  осваивают 
технологию и приемы генерации объектов интеллектуальной собственности. 
Третий – высший  уровень  профессиональной  подготовки  творческих  инновационных 
специалистов – проводится, как и частично второй уровень, в формате единого процесса «обучение – 
разработка» [3].  Суть  этого  процесса – в  совмещении  обучения  выбранной  профессиональной 
специализации по программе того или иного высшего учебного заведения с участием в разработке и 
коммерциализации  востребованного  временем  инновационного  проекта.  Как  правило,  разработка 
осуществляется  в  формате  малого  инновационного  предприятия,  в  составе  творческой 
инновационной  команды.  Финансирование  разработки  предоставляется  малому  предприятию,  а 
члены  творческой  инновационной  команды  являются  его  сотрудниками  со  всеми  правами  и 
обязанностями  работника  малого  инновационного  предприятия.  Общественно – полезными 
результатами  высшего  уровня  профессиональной  подготовки  в  многоуровневой  инновационной 
школе будут: 

 инновационные команды и специалисты, способные создавать и коммерциализовать новые 
изделия, технологии и системы; 

 успешно работающие в сфере техники и технологий малые наукоемкие предприятия; 

 новые  системы,  изделия,  технологии  и  услуги,  созданные  и  реализуемые  малыми 
предприятиями; 

 рост занятости молодежи в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства и 
услуг; 

 рост  объема  производства  и  номенклатуры  импортозамещающей  продукции  в  странах 
ЕврАзЭС. 
      В динамично развивающейся сфере техники и технологий от качества профессиональной 
подготовки  специалистов  напрямую  зависит  результативность  их  деятельности.  Уровень  товарной 
интервенции той или иной страны на мировом рынке напрямую связан с числом патентуемых новых 
технических  решений  изобретателями  этой  страны.  В  последние  годы  Китай  стал  абсолютным 
мировым  лидером  по  числу  патентуемых  объектов  интеллектуальной  собственности – более 250 
тысяч  патентов  ежегодно,  из  них  более 30% доводится  до  коммерческого  использования.  Как 
следствие,  товары  из  Поднебесной  теснят  конкурентов  даже  в  США,  а  в  России  более 50% всех 
товаров китайского производства, а остальные - в основном из других стран мирового сообщества. В 
России ежегодно патентуется около 30 тысяч изобретений, из которых коммерциализируется менее 
1,5%.  Страны  ЕврАзЭС  смогут  увеличить  объемы  собственного  производства,  защитить  свои  и 
расширить  новые  рынки  сбыта  только  за  счет  инноваций,  в  основе  которых  должна  быть 
интеллектуальная собственность, созданная и запатентованная в границах единого пространства.  
В результате  многоуровневой профессиональной подготовки инновационных специалистов в 
формате  ЕМИТШ  будут  обеспечены  расширенная  генерация,  разработка,  производство  и 
коммерциализация  новых  изделий,  технологий  и  систем,  совмещенная  с  процессом 
профессиональной подготовки творческих инженерных специалистов в сжатые сроки.  
Процесс  «обучение-разработка»  реализуется  в  формате  деятельности  международного 
консорциума  НИИКЭНТ [3]. Подписан  меморандум  между  Казахским  национальным  техническим 
университетом  имени  К.И.  Сатпаева  и  Пензенским  государственным  университетом  о 
сотрудничестве в подготовке инновационных специалистов в формате единого процесса «обучение-
разработка».  Аналогичное  сотрудничество  имеет  место  между  Пензенским  региональным  Союзом 
инноваторов  и  Западно-Казахстанским  филиалом  Национальной  инженерной  академии  Республики 
Казахстан.  
Безальтернативность  инновационного  варианта  социально-экономического  развития  стран 
ЕврАзЭС  диктует  первоочередность  государственной  поддержки  профессиональной  подготовки 
инновационных специалистов в формате единого процесса «обучение – разработка».  
Штатная  работа  школы  позволит  выявлять  и  мотивировать  детей,  способных  к  научно-
техническому  творчеству,  к  рациональному  выбору  и  формированию  их  профессиональной 
траектории.  Обучение  в  ЕМИТШ  станет  престижным,  снизит  вероятность  подпадания  наиболее 
активных и способных детей и подростков под неблагоприятное внешнее влияние. Творческая работа 
обучаемых  в  составе  инновационной  команды  позволит  им  приобрести  умение  генерировать  и 

33 
 
доводить  до  практической  реализации  новые  конкурентоспособные  научно-технические  решения, 
технологии  и  изделия.  В  малых  наукоемких  предприятиях,  в  виде  которых  оформлены 
инновационные команды, будут местом трудоустройства обучаемых как в процессе обучения, так и 
после выхода этих предприятий в самостоятельный бизнес. Конкурентоспособная продукция малых 
инновационных  предприятий  позволит  увеличить  налогооблагаемую  базу  в  местах  их  размещения. 
Результаты  разработки  инновационных  команд  будут  оформлены  инновационными  патентами  и 
публикациями  в  научно-технических  изданиях.  Выпускники  школы  самостоятельно  продолжат 
создавать новые изделия и технологии, мотивировать и вовлекать в научно-техническое творчество 
новых  участников  из  молодежной  среды.  Результатом  деятельности  таких  коллективов  или 
отдельных  подготовленных  специалистов  могут  быть  и  разработки,  передаваемые  профильным 
промышленным предприятиям. 
Создание  достаточного  количества  филиалов  ЕМИТШ  на  пространстве  ЕврАзЭС  позволит 
вовлечь  в  процесс  научно-технического  творчества  значительную  часть  детей  и  молодежи, 
потенциально  способной  создавать  и  доводить  до  коммерческого  выхода  новые  технологии  и 
конкурентоспособную  продукцию.  Существенно  возрастет  число  инновационных  патентов  и  их 
практическое  использование  в  рамках  союза.  Академическая  мобильность  между  отделениями 
ЕМИТШ будет способствовать интеграции и взаимодополнению знаний и возможностей участников 
в  выбранных  ими  направлениях  специализации.  Все  это  в  конечном  итоге  к  росту  объемов 
производства  конкурентоспособной продукции стран ЕврАзЭС. 
Одной  из  причин  мирового  экономического  кризиса  является  несоответствие  системы 
образования требованиям времени. В результате этого несоответствия общество теряет возможности 
использования  человеческого  потенциала  на  пользу  своего  инновационного  развития.  Вариант 
профессиональной  подготовки  в  формате  ЕМИТШ  во  многих  деталях  апробирован  на  практике  и 
позволит  готовить  творческих  инновационных  специалистов  для  успешного  научно-
технологического  развития  стран  ЕврАзЭС.  В  то  же  время  для  его  реализации  необходимы 
совместные  действия  министерств  образования,  науки  и  экономического  развития  стран - участниц 
ЕврАзЭС. 
Первостепенной  государственной  задачей  должно  стать  безотлагательное  инфраструктурное 
и  финансово-экономическое  обеспечение  процесса  воспроизводства  творческих  специалистов  в 
сфере  техники  и  технологий  в  формате  единого  процесса  «разработка–образование»  в  Евразийской 
многоуровневой инновационной технической школе. 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет