Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет


мемлекеттің де иммунитеті бола ма?жүктеу 0.66 Mb.
Pdf просмотр
бет2/5
Дата09.01.2017
өлшемі0.66 Mb.
1   2   3   4   5

мемлекеттің де иммунитеті бола ма?

Әділжан беЙсен, Шымкент

Ватиканның әлемдегі ең кішкентай ел екенін 

білеміз. бұл мемлекеттің тұрғындарының барлығы 

діни қызметкер деп естіп едік, сол рас па?

сәбит есенұлы, Алматы облысы

Ватиканның  халық  саны  800 

адамнан тұрады. Бірақ солардың 

450-і  ғана  тұрақты  азаматтыққа 

ие. Қалғандары жұмыс істеу мақ   -

сатында  уақытша  тіркел ген дер 

болып есептеледі. Әлемдегі като-

ликтердің орталығы болып есеп -

телетін  Ватикан  тұрғында ры ның 

барлығы  дерлік  –  діни  қыз-

меткерлер. Олардың 60-қа жуы-

ғы  рим  шіркеуінің  кар ди налы, 

298-і Қасиетті тақтың дипло мат-

тары болып есептелсе, қалған да-

ры – қарапайым діни қыз меткер. 

Вати канның  демог ра  фиясы  жа-

йын да бір қызық де рек бар: 1983 

жылы бұл мем ле кетте бір нәрес те 

де дүниеге кел ген жоқ. 

кӨрШі


бәкиев халықты азаматтық 

соғысқа шақырмайды 

Кеше жалал-абадта Қырғызстан Президенті Құрманбек 

бәкиевтің жақтастарының шеруі болып өтті. наразылық 

акциясында бәкиевтің өзі сөз сөйлеп, оппозицияның әрекетін 

сынға алды. 

«мемлекет  тәртіптен  айырылды»,  

– деп баға берген Бәкиев уақытша үкі-

мет тің күнде жетекші ауыстыратын ды-

ғын  сынға  алды.  Алайда  ол  халықты 

аза маттық соғысқа шақыруға үндейтін 

мә лімдеме жасаған жоқ. Уақытша үкі-

метпен  келіссөздер  жүргізуге  даяр 

екен дігін  мәлімдеді.  Алайда  тағынан 

тай дырылған президент келіссөздерге 

қандай шарттар орындалған жағдайда 

әзір екендігін атамады. митинг аяқтал-

ған соң, алаңға жиналған халық бейбіт 

түр де тарасты.

Президенттің  уәжін  тыңдау  үшін 

алаң ға 3000-ға жуық адам жиналды. 

куә герлердің  айтуынша,  оппозиция 

өкіл дері  қалаға  кіретін  жолдарды  бе-

кітіп, президент жақтастарының жо лы-

на кедергі жасауға тырысқан. 

Ал уақытша үкімет өкілдері бұрын-

ғы билікті қудалауды әлі жалғастырып 

жа тыр. Бас прокуратура өкілдері Қыр-

ғыз стан  Президентінің  ағасы  Жаныш 

Бә киев пен Құрманбек Бәкиевтің үлкен 

ұлы  маратқа,  Ұлттық  қауіпсіздік  қыз-

метінің төрағасы мұрат Суталинов пен 

қорғаныс министрі Бақытбек Қалиевке 

іздеу жариялады. Ал мемлекеттік күзет 

қызметі  төрағасының  орынбасары 

Дун ганов ұсталды. «Ол қазірдің өзінде 

куә  ретінде  түсініктеме  беріп  жатыр 

жә не жасаған қылмысын мойнына ал-

ды»,  –  деп  хабарлады  прокуратура 

өкіл дері. Қырғызстанның ұлттық қауіп-

сіздік қызметінің (ҰҚҚ) міндетін уақыт-

ша  атқарушы  кенешбек  Душебаев, 

іім-нің  бұрынғы  министрі  молдомус 

кон гатиевтің  Қазақстан  территория-

сын да  екендігін  теріске  шығарды.  Ол 

сондай-ақ бұрынғы премьер-министр 

Да нияр Үсеновтің Қазақстанда жүрге-

нін  жоққа  шығарып,  іздеу  шара-

ларының жал ғасып жатқанын айтты. 

Қырғызстан  басшысы  Құрманбек 

Бә киевті  президенттік  мәртебеден 

айы ру туралы шешім қабылданды. Бұл 

тура лы  кеше  журналистерге  уақытша 

үкі мет төрағасының орынбасары Әзім-

бек Бекназаров хабарлады. Оның ай-

туын ша,  құқық  қорғаушыларға  Бә-

киев  ті тұтқындауға ордер берілді.Cәкен КөКеноВ

мӘЖіЛіС


Фармация мәселесі  

Үкімет сағатының 

деңгейінде көтерілмек

«сҚ «Фармация» компаниясының мәселесі Парламент 

мәжілісінің де талқысына жетті. мәселе сол баяғы – дәрі-

дәрмектерді сатып алу және жеткізумен айналысатын 

бірыңғай дистрибьютерлер өз жұмысын дұрыс орындай 

алмай келе жатқандығы. Кеше мәжілістің әлеуметтік-мәдени 

даму комитетінің кеңейтілген отырысында депутаттар «бұл 

мәселені Үкімет сағатына шығару керек» деген шешімге 

келді. 

«СҚ  «Фармация»  компаниясының 

бас директоры Вадим Зверьков бүгін-

дері аймақтарды 97,3 пайыз дәрі-дәр-

мекпен  қамтамасыз  етіп  отырғанын 

айтты.  Онымен  қоймай,  бюджеттік 

қар жыны да әжептәуір үнемдеп отыр-

ғанын айтты. «Бюджеттік қаржыны 4,5 

миллиард  теңгеге  үнемдедік»,  –  деді 

ол. Бас директордың бұл сөзіне депу-

тат тар  шамданып  қалды.  «Адамның 

ден саулығы  жайында  сөз  болып  жат-

қанда,  ақша  үнемдеп  отырмыз  деп 

мақ тану  неге  керек?»  –  деді  бірнеше 

де путат. 

Депутаттардың біршамасына өңір-

лер дегі  жұрттан  дәрі-дәрмектің  тап-

шы лығы  жөнінде  хаттар  келіп  түскен. 

«маңғыстау  облысына  адам  өміріне 

аса  қажетті  дәрі-дәрмектердің  30  па-

йыз ға  жуығы  әлі  күнге  дейін  түспепті. 

Вак циналар да келмеген, туберкулезге 

қарсы дәрі-дәрмектер мен инсулиндер 

де кешігіп жатыр. Осыған байланысты 

екпе  тәртібі  де  бұзылған»,  –  деді 

Гүлнәр  Сейітмағанбетова.  Бұған  «ай-

мақ тарды 97,3 пайыз дәрі-дәрмекпен 

қам тамасыз  етіп  отырмыз»  дегеннен 

бас қа  мардымды  жауап  ала  алмады 

де путаттар. 

Владимир  Нехорошев  ескі  жүйеге 

қайтып келудің қажеті жоқ дегенді айт-

ты. Оған қайтып келсек, қаншама шы-

ғынға  ұрынатынымызды  ұғып  отыр. 

Се бебі  депутаттың  қолында  Вадим 

Зверь ковтің облыстық департаменттер 

мен басқармалардың осыған дейін өз-

дері сатып алып отырған дәрі-дәр ме к-

тердің  бағасы  мен  өздері  жеткізіп 

отырған  дәрі-дәрмектердің  бағасын 

салыс тырып жасаған сараптамасы бар 

екен. Сондағы мәліметтерді көрген де-

пу тат «одан да осы жүйені дұрыс жолға 

қойып, жетілдіру керек» дегенді айтты. 

«егер  ескі  жүйеге  келер  болсақ,  қым-

батшылыққа  ұрынамыз»,  –  деді  ол. 

Десек  те,  бұл  дәрі-дәрмектердің  тым 

арзандығы  сапасына  деген  күмән  ту-

ды ратынын айтты депутат. Бұған Вадим 

Зверь ков  күмәнданбауларын  айтты. 

«Бар лық дәрі-дәрмек күрделі тексеру-

лерден  өтеді.  Бұл  жағын  өз  көзіммен 

көрдім. Дәрі жасайтын фирмалар жаңа 

технологиялармен жабдықталған екен. 

мамандары да жоғары деңгейлі адам-

дар.  Оның  үстіне,  қажет  десеңіз дер, 

Ұлттық сараптау орталығының да өкіл-

дері  осында  отыр,  олардан  да  сұ ра-

саңыздар болады», – деді ол. 

Десек  те,  депутаттар  «СҚ  «Фарма-

ция ның»  жұмысына  қанағаттанбай 

отыр. «Құрметті депутаттар, мына кісі-

лер ді  тыңдай  отырып,  мен  мынадай 

пікірге келдім. Бұл кісілер дәрі-дәрмек-

пен  бүкіл  республиканы  қамтамасыз 

ету ге дайын емес. Бұл салада ешқандай 

тәжірибесі  жоқ.  Соның  салдарынан 

қа зір көптеген аймақтарда адам өмірі-

не  ең  керекті  деген  дәрі-дәрмектер 

жоқ. Бұл кісілер қайдағы бір үнемдел-

ген 4,5 миллиард теңге жайында айта-

ды.  Ал  халық  қажетті  дәрісін  таба  ал-

май отыр. Сол дәрі үшін бар байлығын 

беруге дайын. Бұл – бір. екінші мәселе, 

жұрт емханаға барады, ол жақтан жа-

зып берген дәріні сол емханадан таба 

ал майды, алайда ол дәрілер дәріха на-

ларда  самсап  тұрады.  Бұл  дәрілер 

дәрі ханаға қайдан түскен? Жалпы, рес-

пуб ликада жоқ болса... Үшіншіден, бұ-

лар  келесі  жылы  да  осындай  жағдай 

туды руы  мүмкін.  Өйткені  осы  жерде 

оты рып алып бұлар «біз былай істеуіміз 

мүм кін, олай істеуіміз мүмкін» деп суы-

рыпсалмалыққа салып отыр. Өздері нің 

көз дері жетпеген дүниені бізге түсіндір-

мекші.  Бұл  жарамайды.  Сон дықтан 

мен де бір ғана ұсыныс бар – Қазақстан 

хал қының  денсаулығына  жауапты 

Денс ау лық сақтау министрлігі. ендеше, 

ден сау лық  сақтау  министрінің,  «СҚ 

«Фар мация»  компаниясының  бас  ди-

рек торының  және  осыған  жауапты 

өкіл дердің  қатысуымен  Үкімет  сағаты 

дең гейінде тағы бір жиналыс өткізу ке-

рек», – деді Алдан Смайылов.  салтан сӘКен, 

Астана

мемлекеттің иммунитеті дегені-

міз  –  халықаралық  құқықтың  еге-

мен  мем лекет  өзге  елдердің  билік 

орган да рына  бағынбауы  туралы 

прин ципі. мем лекеттің иммунитеті 

принципі  Бірік кен  Ұлттар  Ұйымы-

ның 1945 жылғы егемендік теңдігі 

туралы  жар лығы  1970  жылғы 

халық аралық  құқық  принципте рі-

нің    декларация сында  көрсетілуі-

мен  пайда  болды.  Бұл  ұғым  бо-

йынша кез келген тәуелсіз мемлекет 

басқа  бір  мемлекеттің  заң  шы ға-

рушы,  атқарушы  органдары  мен 

сот билігінің шешіміне бағынбайды. 

2004  жылы  БҰҰ-ның  Бас  Ассам-

блеясы мемлекеттердің иммунитеті 

мен меншіктерін заңдастыру тура-

лы  конвенция  қабылдаған  бола-

тын. 

б

асы 1-бетте

басы 1-бетте

м

ансұр ХА

м

Ит (фо

то)


отырыстан тыс

 

ішкі істер министрі серік баймағамбетов Қырғызстанның жо-

ға  ры лауазымды шенеуніктері, соның ішінде экс-премьер да-

нияр Үсеновтің Қазақстанда жасырынып жүргені туралы еш те-

ңе білмейтінін айтты. «бізде ондай ақпарат жоқ», - деді ол. іім 

басшысының айтуынша, қазіргі уақытта Қырғызстанмен ше ка-

радағы жағдай тұрақты. «елімізде әзір криминогендік жағдай да 

тұрақ ты. Полиция күшейтілген тәртіпте жұмыстарын жалғастырып 

отыр. Шекаралар жабық. тек Қырғызстаннан Қазақстан аумағына 

елі міздің азаматтарын ғана өткізудеміз», – деді с.баймағамбетов.

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№59 (285) 14.04.2010 жыл, сәрсенбі

www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Мен мүгедектігіме байланысты №1 тізіммен жәрдемақы 

ала мын.  Енді  бұдан  былай  маған  І  топ  мүгедектігі  өмір 

бойына  беріліп  отыр.  Осыған  орай  менің  білгім  келгені, 

осы  уақытқа  дейін  №1  тізіммен  алып  келген  жәрдемақым 

сақтала  ма,  егер  сақталмайтын  болса,  неліктен,  жоқ  әлде 

қосымша құжаттар талап етіле ме?  

Сайраш ТАСБОЛАТОВА, Шығыс Қазақстан облысы

Мамандардың  айтуына  қа ра   ған да,  қол даныстағы  заңна ма ға 

сәйкес,  мүгедек ті гі  бо йын ша  жәр де мақы  мен  №2  тізім  бо йын ша 

ар на йы жәр де мақының еке уіне де құ қығы бар адам дар ға, оның 

таң да уы бо йынша бі ре уі ғана таға йын далады. Осы ған орай, сізге 

мү ге дектігіңіз  бо йын ша  та  ғайындал ған  жәрдемақы  мөл шері  №2 

ті зім  бо йынша  та ға йындалған  жәр демақы  мөл ше рінен  жоғары 

бол ған дықтан, сіз ге мү гедектігі бо йын ша жәр де мақы төлемін ал­

ған тиімді. 

Мәселе


құқық пен құрық

Екі бірдей 

әкім түрмеге 

түсті

№1 ОқиғА

Мағжан  Жұмабаев  ауданына  қарасты 

на дежка ауылдық округі ресей Федерация­

сы ның Омбы облысымен шекаралас жат­

қа ны  белгілі.  Яғни  екі  ел  басшыларының 

ке лісімі бойынша, шекаралас жатқан елді 

ме кендер  арасында  тек  сол  ауылдардың 

тұр ғындары үшін жеңілдетілген өткізу бе­

кет тері  жұмыс  жасайды.  Мұны  біле  тұра, 

Бал пышев мырза басқа елді мекеннің аза­

мат тарына  өзінің  қолы  қойылған  және 

мө рі  басылған  анықтамаларды  береді. 

Жә не  қажет  адамның  аты­жөнін  өздері 

жа зып алуларына болатынын айтқан. Бұл 

қыз меті үшін 10 мың теңге сұрайды және 

ал дағы күндері өзі басқаратын ауылда еш 

ке дергісіз  кәсіпкерлікпен  айналысуға  да 

рұқ сат береді. Кәсіпкер мұның бәрін қар­

жы  полицейлеріне  жеткізіп,  ауылдық  ок­

руг  әкімі  пара  алып  жатқан  жерінде  құ­

рық қа ілікті.

№2 ОқиғА

Мамлют ауданына қарасты Дубро  вин­

ское  ауылдық  округінің  әкімі  Айдархан 

қос таев та басқа елді мекендерде тұратын 

адам дарға жалған анықтама берумен ай­

на лысқан.  Яғни  әкімнің  қолы  қойылып, 

мө рі  басылған  анықтамаға  кез  келген 

адам  аты­жөнін  жазып,  қас­қағым  сәтте 

ре сейдің  қорған  облысымен  шектесетін 

Дуб ровное  ауылының  тұрғыны  болып 

шы ға келуге болады. 

Жақында анықтама сатқыш қос әкімнің 

тағ дырын  сот  шешті.  Облыстық  соттың 

ше шімімен Мағжан Жұмабаев ауданы на­

деж ка ауылдық округінің әкімі қ.Балпышев 

қыл мыстық 

кодекстің 

311­бабының 

3­тармағы және 308­бабының 4­тармағы 

бо йынша, яғни пара алды және қызметін 

асы ра пайдаланды деген айып тағылып, 1 

жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. 

Мүл кі  тәркіленді.  Жазасын  жалпы  тәр тіп­

те гі колонияда өтейді.

Ал  А.қостаевтың  жазасы  ауырырақ. 

Ол  311­баптың  4­тармағы,  314­баптың 

3­тармағы  бойынша,  яғни  пара  алғаны 

жә не қызметтік жасанды бұзықтық іс жа­

сағаны үшін 7 жылға сотталды. Мүлкі тәр­

кі ленді.  Ол  да  жазасын  жалпы  тәртіптегі 

ко лония да өтейтін болады. 

Ербақыт АМАНТАЙҰЛЫ,

Солтүстік Қазақстан облысы

Өткен жылдың күзінде 

Экономикалық қылмысқа және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес департаменті Солтүстік 

қазақстан облысының екі 

бірдей ауылдық округі әкімінің 

үстінен қылмыстық іс қозғаған 

болатын. Бір қызығы, екі оқиға 

кейіпкерлерінің лауазымдары 

ғана емес, жасаған қылмыстары 

да бір-бірінен аумайды. Келісіп 

қойғандай, алған параларының 

көлемі де бірдей. Жақында 

екеуі де заңсыз әрекеттері үшін 

жазаларын алды.

Бұл қазақ жеріне құлаған алтыншы зы­

мыран екен. Оның алғашқысы 1996 жылы 

орын алған. Аталмыш зымыран ұшырылар 

алдында  онда  133  тоннаға  жуық  амин 

қышқылы, 50,7 тонна шамасында гептил­

дің болғандығы айтылған еді. Осының өзі 

Байқоңыр керек-ақ, бірақ 

экология мәселесін кім шешеді?

АлАш­АқпАрАт19 адам 

тамақтан 

уланып қалды

Өткен  жұма  және  сенбі  күндері  жер­

гілікті  инфекциялық  ауруханаға  «та мақ­

тан  уланды»  деген  күдікпен  бірінен  ке­

йін  бірі  19  адам  түскен.  емдеу  орта лы­

ғына  жеткізілгендердің    ішінде  13  адам 

–  Өзбекстаннан  елімізге  жұмыс  із деп 

кел ген  азаматтар.  санитарлық­эпиде­

мио логиялық 

бақылау 


департаменті  

бас  тығы  Жұмағұл  Медетов  таратқан  ақ­

па ратқа  қарағанда,  олардың  бірі  ау ру ха­

наға  бара  жатқан  жолда  жан  тапсырды. 

Ке йін  анықталғандай,  жедел    жәрдем 

кө мегіне  жүгінуге  мәжбүр  болғандардың 

бар лығы  үй  жағдайында  консервіленіп 

да йындалған  көкөніс  салатын  жеген 

екен.  қазіргі  уақытта  ауруханаға  жат қы­

зылғандардың  жағдайы  жақсы,  ден сау­

лық тары  жылдам  түзеліп  келеді.  Олар  

жан сақтау  бөлімінен  кәдімгі  палаталарға 

кө шіріліп жатыр. 

Нұрмұхаммед МАМЫрБЕКОВ

Шымкент қаласында 

қолдан жабылған 

қалбырдағы тағамды 

жеген 19 адам уланып 

қалды. Ал бір азамат 

қайтыс болды. Бұл туралы 

Мемлекеттік санитарлық-

эпидемиологиялық бақылау 

комитетінің Оңтүстік 

қазақстан облысы бойынша 

департаментінің өкілдері 

хабарлады.

қызылағаштықтар 

ай соңында 

баспаналы болады

Үрімшіден шыққан 

автобус Алматыға 

жете алмады

Облыс  әкімі  серік  Үмбетовтің  сөзіне 

қа рағанда,  ауылды  қалпына  келтіру  жұ­

мыстары кестеге сәйкес жүріп жатыр. қа­

зіргі  уақытта  салынып  жатқан  үйлердің 

алғашқы  кезегінің  құрылысы  аяқталуға 

жақын. «Осы айдың соңында 35­40  бас­

пана тұрғындарға пайдалануға беріледі», 

– деді облыс басшысы. Жалпы, ауылдағы 

құ рылыс жұмыстарына 69 компания тар­

тылып,  онда  үш  мыңға  жуық  адам  жұ­

мыс  істеп  жатыр.  Бүгінге  дейін  121  үй­

дің  кірпіші  қаланса,  23  баспананың  ша­

тыры  көтеріліп  қойыпты.      елді  ме кен ді 

инженерлік  коммуникациямен  қам та­

масыз ету жұмыстары да жоспарға сәйкес 

жүр гізілуде.  Атап  айтсақ,  ауылдың  ішін 

жа рықтандыру үшін алты шақырымға со­

зылған Вл­10 Кв. электр желісі тартылды. 

су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға 

ма териалдық  көмек  аудару  шарасы  да 

жал ғасуда. Бүгінге дейін «қазпошта» Ақ­

ның  Алматы  облыстық  филиалы  арқылы 

2702 азаматқа 34 миллионнан астам тең­

ге қаржы аударылған. 

р.S. Кеше су тасқыны 

құрбандарының саны 45-ке 

жетті. Төтенше жағдайлар 

жөніндегі министрлік 

мамандарының мәліметінше, 

қызылағаштағы суқойма 

бөгетінің жарылуы кезінде 

із-түзсіз жоғалып кеткен 26 

жастағы рысжан Төлеубайдың 

денесі өткен дүйсенбі күні 

ауылдан 30 шақырым 

қашықтықтағы өзеннен 

табылған. 

Жансая СЕрғАзЫқЫзЫ

қр  төтенше  жағдайлар  жөніндегі  

министрліктің 

мамандары 

таратқан 

мәліметке  сүйенсек,  оқиға  сәуірдің  12­

сі  күні  күндізгі  сағат  бестер  шамасында 

Алматы  –  Көкпек  –  Көктал  бағытындағы 

тас  жолдың  167­шақырымында  болған. 

қытайдың Үрімші қаласынан Алматыға бет 

алған «Ютун» маркалы жолаушылар көлігі 

жүргізушісінің рульге ие бола алмай қалуы 

салдарынан  автобус  Алматы  облысына 

қарасты еңбекшіқазақ ауданының тұсында 

аударылған.  26  жолаушысы  бар  көліктің 

ішіндегі  екі  адам,  38  жастағы  А.Жұмай 

есімді  автобус  жүргізушісі  мен  аты­жөні 

әзірге белгісіз бір әйел апат орнында жан 

тәсілім  етсе,  түрлі  дене  жарақаттарын 

алған  тағы  алты  адам  жақын  маңдағы 

ауруханаға жеткізілді. 

Жансая СЕрғАзЫқЫзЫ

Осыдан бір ай бұрын 

су тасқыны шайып 

кеткен Алматы облысы 

Ақсу ауданына қарасты 

қызылағаш елді мекені 

тұрғындарының алғашқы 

легі осы айдың соңында 

баспаналы болады. Бұл 

туралы төтенше оқиғаның 

салдарын жою шараларын 

бақылау бағытында 

құрылған жедел штабтың 

отырысында белгілі болды.

Өткен дүйсенбіде Алматы 

облысында ірі жол-көлік 

апаты болды. Еліміздің 

Төтенше жағдайлар жөніндегі 

министрлігі мамандарының 

хабарлауынша, оқиға 

салдарынан екі адам қаза 

тауып, алты жолаушы түрлі дене 

жарақаттарын алған. 

Оқиғ


А

Тараздық аналар бүгінде босануға да қорқады,. Оған 

негіз де жоқ емес. Өйткені соңғы уақытта перзентханаға дені 

сап-сау болып барғандар ішінара табытпен оралып жатыр. 

Перзентхана мен мәйітхана арасы бір-ақ адымға айналды. 

Аз қазақты көбейтуді көздеген алтын құрсақты аналарға 

барынша жағдай жасауы тиіс дәрігерлердің салғырттығы мен 

бойкүйездігі шошынтады. Халық санын көбейту басты назарда 

тұрған кезеңде ана өлімінің көбеюіне «көмек қолын» созып 

отырған ақ желеңділердің кейбіріне деген көпшіліктің өкпесі 

қара қазандай.

тҮ

йтКіл

Жыл  басынан  бері  облыс  бойынша 

төрт ана босану кезінде қайтыс болды. Ал 

былтырғы жылы 11 ана осындай жағдайда 

арғы  дүниеге  аттанған.  Бұл  2008  жылғы 

көрсеткішпен  салыстырғанда  екі  есеге 

көп. статистика көрсетіп отырғандай, ана 

өлі мі жыл жылжыған сайын артып барады. 

Биыл ғы  жылдың  бірінші  тоқсанында 

осын ша ана өлімі орын алса, жыл соңына 

дейін  оның  қаншаға  жетері  белгісіз.  рес­

пу блика бойынша ана мен бала өлімі көр­

сет кіші  бойынша  Жамбыл  облысы  «құр­

Ана мен бала өлімін қалай тоқтатамыз?

метті»  бестіктің  қатарында.  әрине,  көңіл 

қуан татын  көрсеткіш  емес.  Ана  мен  бала 

өлі мінің «қызуы» әр жыл сайын қызу өл­

ше уішінің  сынабындай  жоғарылап  ба ра­

ды.  «әр  қазақ  –  менің  жалғызым...»  деп 

есеп тейтін  болсақ,  көңіл  қобалжытатын 

көр сеткіштер  көп.  Бүгінде  тараздық  ана­

лар дың  ақ  халаттыларға  айтар  шағымы 

шаш  етектен.  Дәрігерлер  де  өз  кезегінде 

ақ талып бағуда. «Бала сүюді жоспарлаудан 

ал дын барлық әйел өз денсаулығына жіті 

кө ңіл бөлгені жөн. Дер кезінде есепке тұ­

рып, дәрігердің бақылауында болуы тиіс. 

Бі 

 

рақ  қарапайым  қағиданы  құлаққа  іле­тін  дер  аз.  Алдағы  уақытта  ана  мен  бала 

өлі мін азайтуға бар күш­жігерімізді са ла­

мыз»,  –  дейді  олар.  Алайда  нәтиже  бай­

қал майды.  Мамандардың  айтуынша,  бү­

гін де  аналардың  60  пайызы  анемиямен 

ауы рады. 5 пайызы уақытынан бұрын бо­

сан са,  80  пайызы  әртүрлі  жұқпалы  дерт­

тен  зардап  шегеді  екен.  әрине,  дені  сау 

анадан  денсаулығы  мықты  бала  дү ние ге 

келетіні  белгілі.  Десек  те...  Көпшілік  ан­

тына  адал  емес  ақ  халаттыларға  кінә  ар­

тып әлек. Бір қарағанда, таразы басын те­

ңестіріп  тұрған  кінәласудың  астарына 

үңілуі  тиіс  Жамбыл  облыстық  денсаулық 

сақ тау  департаменті  «айдаладағы  арал» 

сияқ ты  аталған  мәселелердің  өз  бас қар­

ма сына  ешқандай  қатысы  жоқтай  үнсіз 

қа лады.  Кезекті  бір  жиын  үстінде  облыс 

әкі мі  қанат  Бозымбаев  департамент  бас­

шы сы Вадим Овсянниковтың «сыбағасын» 

бер ді. «Ана өлімі орын алған аурухананың 

бас  дәрігерін  қызметінен  алып  тастауды 

мықтап ескертемін. Барынша ана мен бала 

өлі мін  болдырмауға,  оның  алдын  алуға 

жағ дай  жасау  керек.  егер  дәрігерлердің 

оған  біліктілігі  жетпей  ме,  онда  шетелге 

оқуға  жіберіңіз.  екі  қолды  бос  қойып 

отырғаннан  қайран  жоқ»,  –  деді  аймақ 

басшысы. Алайда бұдан нәтиже шы ға ты­

ны на көп жұрт күмәнді. Бұған дейін де та­

лай мәрте сын садағына ілігіп жүрген Ов­

сян ников  мырза  мызғымайтын  ба се ке­

лер дің қатарында. Денсаулық сақтау бас­

қар масы  дау­дамайдың  астында  қалып 

жат са  да,  жаңғырықтың  обалына  қалып 

жүр ген  жартас  сол  баяғы  күйінде.  Аймақ 

бас шысынан  Овсянников  соңғы  ескерту 

ал ды. Бірақ одан нәтиже күту... Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 0.66 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет