Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кетжүктеу 0.66 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата09.01.2017
өлшемі0.66 Mb.
  1   2   3   4   5

 

 

иә

–  Иә,  отандық  ғылым ды  кө­

тер мейінше,  мықты  мем ле кет 

бо ла  алмаймыз.  Бір  ғана  мы ­

сал,  қазір  Бай қоңырды  Ре сей  ге 

бе ріп  қойып  отырмыз.  Өйт   ке ні 

мамандар  жоқ.  Ен ді  Ре сей  кос­

мо дром  са луды  қол ға  алып, 

5­10 жыл дан кейін жө  ніне ке те­

тін түрі бар. Міне, сол кез де Бай­

қо ңырдың жұ мы сын кім жүр гі зе­

ді?  Сон дықтан  ғы  лы ми­зерт теу 

ин ституттары,  на   но тех но ло гия, 

био   тех но ло гия  де ген дер  бол­

ма  са, 


ин дус трия лық­ин но ва­

ция   лық  бағ дар ла маны  жүзеге 

асы   ра  ал май тынымыз  анық.  Ал 

ше телдіктер бізге әйдік тех но ло­

гия сын бермейді.   

Жоқ 

–  Негізі,  индустриялық­ин­

но  вациялық бағдарламаның бо ­

лашағы  өте  зор.  Бірақ  оны  іс ке 

асыру үшін білікті мамандар жоқ­

тың қасы. Сондықтан оған біраз 

уа қыт  қажет.  Ағаш  отыр ғыз ған­

нан  кейін  де  оның  өсуі  үшін  ке­

мін де  төрт­бес  жыл  керек  қой. 

Осы  бағытта  Ресей  мен  Қытай 

да  алдарына  жоғары  деңгейде 

мақ  сат  қойған.  Бір  Қытайдың 

өзін  де  төрт  ғарыш  айлағы  бар. 

Сон  дықтан инновациялық жо ба­

ларсыз алға басуымыз өте қиын. 

Ел басының  бұл  бағ дар ла ма ға 

үлкен  көңіл  қойып  отыр ғаны  да 

– сол.   Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Асқар ЖҰМАДІЛДАЕВ, 

академик:

– Менің ойымша, қазақ тілін 

поэ зияда тек екі жағдайда ғана 

пайдалануға  болады:  онымен 

бі реуді  мақтайсың;  біреуді  жа­

ман дайсың.  Болды.  Басқа  еш­

те ңе емес.

(www.jasqazaq.kz сайтынан)

№59 (285) 

14 сәуір

сәрсенбі


2010 жыл

...де

дiм-ай, а

у!

3-бетте

Бекжан МАХМЕТоВ, 

стандарттау саласының маманы:

Тасбай СиМАМБАЕВ, 

ҚР Сенат депутаты:

4-бет

5-бет

7-бет

Ой­кӨкпАР 

Облыстық бюджетті 

кенедей сорған клубтар

Мәдениет 

үйінің мұңы

Байқоңыр керек­ақ, 

бірақ экология мәселесін кім шешеді?

Шетелдің қымбат жобаларына ұрынғанша, отандық ғалымдардың 

инновациялық тың идеяларын жүзеге асыру тиімді емес пе?

Кеше Мәжілісте «Ғылым туралы» заң жобасының тұжырымдамалық 

таныстырылымы өтті. Заң жобасын іске асыру трансферт, елді 

дамытудың басым бағыттары бойынша жаңа білімді құру және тарату 

арқылы қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін көтеруге 

ықпал ететін ұлттық инновациялық жүйені құруға жол ашпақ. Алайда 

бәсекеге қабілетті отандық жобаларды өндіріске енгізу қиынның 

қиыны екенін айтушылар көп. Мәселен, қазақстан IT компаниялар 

қауымдастығының төрағасы Нұрлан исиннің сөзіне сенсек, мемлекеттік 

мекемелердің өзі шетелдік IT компаниялардың технологиясына 

жармасады. Екінші жағынан, шетелдік жобаларға жүгіну өндіріске 

инновациялық идеяларды шапшаңдатып енгізу ниетінен туындайтынын 

да жоққа шығаруға болмайды. «Самұрық-қазына» Ұәқ басшысы 

қайрат Келімбетов бір сұхбатында «Технологиялар трансферті 

деген бар. «Мерседестен» үздік нәрсені ойлап табудың қажеті жоқ. 

Технологияларды сырттан әкеліп, өз еліңде енгізуге де болады. Жапония 

мен оңтүстік Корея осы жолмен жүрді, қазір қытай да сол  бағытпен 

келе жатыр. Сондай жолдың бір бөлігін қазақстан мен Ресей де өтуі 

қажет шығар» деген болатын. осы орайда «Шетелдің қымбат жобасына 

ұрынғанша, отандық ғалымдардың инновациялық идеяларын жүзеге 

асырған тиімді емес пе?» деген сауал қылаң береді.

қазақстандық қос альпинист 

Денис Урубко мен Борис Дедешко 

«әлемнің алтын мұзшапқышы» деп 

аталатын жоғары наградаға ие болды. 

Дүниежүзілік сыйлық әлем елдері 

альпинистері бас қосқан Альпідегі 

Шамони мекенінде салтанатты 

жағдайда тапсырылды. Бұл туралы 

қР қорғаныс министрлігінің баспасөз 

қызметі хабарлады. қазақстандық 

Альпинистеріміз  

әлемді 

өзіне қаратты

Кеше АқШ астанасы – Вашингтонның Конгресс-

орталығында 47 мемлекеттің басшылары мен ресми 

делегацияларының мүшелері, БҰҰ Бас хатшысы, МАГАТЭ 

Бас хатшысы, Еуропа Кеңесінің, Ео және НАТо өкілдерінің 

қатысуымен Ядролық қауіпсіздік жөніндегі жаһандық 

саммит жұмысы басталды. Саммитке келеді деп күтілген 

Ұлыбритания премьері Гордон Браун сайлауалды 

науқанға байланысты оған қатысудан аяқастынан 

бас тартса, ал израиль премьері Беньямин Нетаньяху 

израильдің ядролық бағдарламасы туралы ыңғайсыз 

сұрақтардан ат-тонын ала қашып, өз орнына барлау және 

ядролық энергетика министрін аттандырды. Бұл саммитке 

әлемді алаң көңіл етіп отырған иран мен Солтүстік Корея 

басшылары шақырылған жоқ. 

Заң нақты талап қойылып, 

орындалған кезде 

ғана өміршең 

күшке ие болады

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

146,67

199,16

5,05

21,49

1,35

11005,9

1648,52

1858,69

84,73

1154

 

ДАТ!6-б

етте

Төлеген МҰХАМЕДЖАНоВ:

Үкі


МЕ

т

әрбір қазақ 10 жылдан кейін тегіс қазақ тілінде сөйлеуге міндетті

қабылданғаннан 

бері жиырма жыл 

уақыт өтсе де, 

маңдайы шылқып 

көрмеген мемле-

кеттік тіл мәселесі 

Үкіметтің кешегі 

отырысында тағы 

бір мәрте қаузалды. 

Бұл мәселені Пре-

мьер-министр 

Кәрім Мәсімовтің 

өзі көтерді. оның 

айтуынша, қазақ 

елінің әрбір азама-

ты мемлекеттік тілді 

еркін меңгеруі тиіс. 

Global  Green  USA  ұйымының  де­

ректері  бойынша,  бүгін  әлемде  100 

мың  заряд  жасауға  жеткілікті  әбден 

ба йытылған уран мен плутоний қоры 

жи нақталған. Бұндай қауіпті қарудың 

лаң кестер уысына түсу қаупі – әлемді 

алаң датарлық жайт. Содан да болар, 

сам миттің ашылу салтанатында бұған 

қат ты алаңдаушылық білдірген Барак 

Оба ма  лаңкестердің  кез  келген  сәтте 

яд ролық қаруға қол жеткізу ықти мал­

ды ғы АҚШ­тың қауіпсіздігіне зор қа­

тер  төндіретінін  мәлімдеді.  Ақ  үйдің 

яд ролық қауіпсіздік бойынша бас па­

сөз  хатшысы  Роберт  Гиббс  Украина­

ның  ба йытылған  уран  қорынан  бас 

тартып отыр ғанын қуанышпен жет кіз­

ді. Ук 

раина 2012 жылға қарай яд ро­лық  отын  қорынан  ада  болуға  уәде 

бе ріп отыр. Бұл – ядролық қауіпсіздік 

жө  нін дегі саммиттің басты жетіс тік те­

рі нің  бірі.  АҚШ  президенті  Б.Обама 

ҚХР төр ағасы Ху Цзиньтаоны БҰҰ та­

ра  пынан Иранға санкция қолдану үр­

ді  сіне қатысуға көндіргені сарапшылар 

күт  пеген  жаңалық  болды.  Саммитте 

сөз  сөйлеген  Франция  президенті 

Ни  коля  Саркози:  «Иранда  ядролық 

қа  рудың жасалуы Израиль де мо кра­

тия сына  үлкен  қауіп  төндіреді  және 

оған  жол  бермеу  керек»,  –  деп  зілді 

мә  лім деме жасады.Жалғасы 2-бетте 

Бірақ биыл емес. тек 10 жылдан кейін қана. премьер­

министр кәрім Мәсімов қазақ тілінің кемеліне келуі үшін әлі 

де 10 жыл керек екенін айтты. «Бізге биыл не істейтінімізді, 

келесі  жылы  қандай  шаруа  тындыратынымызды  нақтылап 

беретін мемлекеттік тілді дамыту бағдарламасы қажет. Әрбір 

азамат  енді  10  жылдан  кейін  қазақ  тілінде  еркін  сөйлеуге 

міндетті.  Яғни  2020  жылға  дейін  республикамыздың 

барлық тұрғындары  мемлекеттік тілді толық меңгеруі тиіс. 

Бұл – біздің негізгі мақсатымыз», – деді ол. 

Ол  үшін  Үкімет  тағы  да  мемлекеттік  тілді  дамыту 

бағдарламасын  әзірлеп,  қыруар  ақша  бөлуді  жоспарлап 

отыр.  Үкімет  басшысы  бұл  бағдарлама  мен  мемлекеттік 

тілдің бұдан әрі қалай дамитыны Мәдениет министрлігінің 

жұмысына  қатысты  болатынын  атап  өтті.  Себебі  бұған  

дейінгі  2001  жылы  қабылданған  құжаттың  биыл  мерзімі 

бітіп  отыр.  Ол    бағдарлама  шеңберінде  мемлекеттік  тілге 

деп  талай  қаржы  бөлініп,  талай  шара  ұйымдастырылғаны 

белгілі.  Алайда  бұл  қаражаттың  қалай  жұмсалғанын 

тексеріп  жатқандар  көрінбейді.  Ең  өкініштісі,  қазақ  тілінің 

жайы  болса  «баяғы  жартас  –  бір  жартас»  күйінде  қалып 

отырғаны жасырын емес. Мұның нақты мысалы ретінде әлі 

күнге  сәлемдесуден  ары  бара  алмай  отырған  мемлекеттік 

қызметкерлерді айтуға болады.

Осыдан болса керек, премьер­министр кәрім Мәсімов 

жаңа  қабылданатын    бағдарламаның  нәтижелі  болуы 

қажеттігін ерекше тапсырды. 

Сондай­ақ Үкімет басшысы алдағы уақытта тілді дамыту 

бағдарламасымен бірге Денсаулық сақтау, Білім беру жүйесі 

де жан­жақты зерделеніп, әзірленуі тиіс екенін ескертіп өтті. 

«Аталмыш  бағдарламалар  экономикалық  саясат  жөніндегі 

кеңесте  жан­жақты  талқылануда.  Енді  жақын  аралықта 

сараптамалық топтар мен қоғамның назарына ұсынамыз», 

– деді кәрім Мәсімов. Жалғасы 2-бетте 

С

Үйі

НШ

і!Дүниежүзінің даңқты шыңға өрмелеушілері ара­

сын дағы ең үздіктерді ұлықтау рәсімі осымен 18­рет 

өт кізіліп отыр. Еліміздің Қорғаныс министрлігі Ор та­

лық әскери спорт клубы спортшылары бұл на гра даға 

2009 жылғы көктемде 8201 метр биіктіктегі Чо­Ойю 

шыңының  оңтүстік­шығыс  қабырғасын  бағын дыр­

ғаны үшін лайықты деп танылды. Шыңды ба ғын ды­

руға әскери спортшылар 11 күн уақытын жұмсаған. 

Де нис пен Борис үшін шыңға шығар жолдағы ең қа­

уіпті техникалық аймақ 5800 және 6200 метр биіктік 

ара сы  болды.  Бірақ  қазақстандық  спортшылар  бұл 

сын нан  сүрінбей  өткен.  Денис  Урубко  «Алтын 

мұзшапқыш»  атағына  ие  әлемдегі  санаулы  аль пи­

нис тердің бірі саналады. Оның қанжығасында бұған 

де йін  де  дәл  осындай  екі  бірдей  азиялық  сыйлық 

бар болатын. Ол – 8000 метрден асатын 14 шыңды 

ба ғындырған  тМД­дағы  бірден­бір  спортшы.  Қыс 

мау сымында  Гималайдағы  Макала  шыңын  ба ғын­

дыр ғаны  үшін  «Ейгер  Эвард»  сыйлығын  иеленген. 

Шың ға  өрмелеуші  қос  даңқты  әскериді  жерлестері 

асы ға күтуде.

Болатбек МҰХТАРоВ

әлемнің көшбасшылары  

бас қосқан саммит

Бүркіт НҰРАСыЛ


РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№59 (285) 14.04.2010 жыл, сәрсенбі

www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

СаяСи  бюро

Үкіме


т

Әрбір қазақ 10 жылдан кейін тегіс 

қазақ тілінде сөйлеуге міндетті

Премьер-министрдің  айтуынша,  алға 

қойылған  бұл  үш  бағдарлама  да  2030 

жылға дейінгі Даму стратегиясымен, 2020 

жылға  дейінгі  Даму  бағдарламасымен, 

сондай-ақ көптен бері күн тәртібінен түс-

пей келе жатқан – Индустриялық бағдар -

лама мен  өзара  байланысты  болуы  тиіс. 

«Бұл  Денсаулық  сақтау  бағдарламасына 

қа т ысты. Оған жоғарғы деңгейдегі талап-

тар қамтылуы керек», – деді ол.

500 грант бөлінетін болды

Отырыста  Үкімет  басшысы  кәрім  мә-

сім  ов  тағы  бір  жағымды  жаңалықты  жа-

рия  етті.  Ол  –  елордамыздағы  әлем  көз 

ті гіп  отырған  Назарбаев  университетіне 

(Na zarbayev  university)  500  грант  бөлу 

жайы.  Оның  айтуы  бойынша,  Астанада 

са лы нып жатқан іргелі оқу орны – Назар-

ба ев  университетіне  грант  бөлу  туралы 

ше шімді  мемлекет  басшысының  өзі  шы-

ғарған.  «мемлекет  басшысы  еліміздің 

500  талантты  жасына  грант  бөлу  туралы 

ше шім  қабылдады.  Арнайы  грантқа  ие 

бол ғандар биылғы оқу жылын жаңа уни-

вер ситетте  бастайды»,  –  деді  Премьер-

ми нистр.  Осыған  байланысты  кәрім  мә-

сім ов  Қаржы,  Білім  және  ғылым 

ми нистр ліктеріне  арнайы  тапсырмалар 

бер ді. «Бұл мәселе Қаржы министрлігіне, 

Бі лім және ғылым министрлігіне жүктеледі. 

Қа жетті  ресурстардың  уақтылы  бөлінуін 

қам тамасыз  етіңіздер»,  –  деген  Үкімет 

бас шысы  Астана  әкімдігі  мен  Құрылыс 

және тұрғын үй шаруашылығы агенттігіне 

арнайы  грантқа  ие  болған  500  студентті 

жатақханамен қамтамасыз етуді, сонымен 

бірге оқытушылар құрамын да тұрғын үй-

мен қамтамасыз етуді тапсырды.

оны белсенді түрде жүзеге асыру ға на қал ды. 

ең басты мәселенің бірі осы бол мақ», – деді 

ол  индустрия  және  жаңа  тех но ло гиялар 

министрі Әсет Исекешевке қаратып.

САПАр

Әлемнің көшбасшылары  

бас қосқан саммит

Ол Иранға қарсы санкцияның халыққа 

емес, оның басшылығына қарсы жоспар-

ла нып отырғанын айтты. 

Жаһандық  саммиттың  «Ядролық  тер-

ро ризм қаупі мен ядролық материал дар-

дың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 

ұлт тық  шаралар»  тақырыбымен  бірінші 

сес сиясында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

баян дама жасайды деп күтілуде. Сам мит-

тің басты мақсаты – ядролық лаңкестіктен 

тарай тын  қауіпке  мемлекет  басшыла ры-

ның  ортақ  түсінігі  болуына  қол  жеткізу, 

сосын  ядролық  нысандар,  материалдар 

мен  технологиялар  қауіпсіз  жерде  орна-

лас тырылып,  лаңкестер  қолына  түспеуі 

қа жет екенін жете сезінуі тиіс екенінде бо-

лып отыр. Саммит барысында оған қаты-

су шы  мемлекеттер  өздері  бұрын  қабыл-

да ған,  халықаралық  ынтымақтастық  пен 

ядро лық  материалдарды  сақтаудың  жа-

һан дық жүйесін жақсартуды қоса есепте-

ген дегі  міндеттерін  растайды,  сондай-ақ 

ядро лық қауіпсіздіктің барлық саласын да-

ғы  ынтымақтастықты  нығайту  бойынша 

одан әрі шаралар қабылдау жүзеге аспақ. 

тал қылаулар  қорытындысында  ядролық 

ма териалдарды  сақтаудың  қауіпсіздігін 

қам тамасыз ету, ядролық материалдардың 

жа сырын  саудасын  болдырмау,  ядролық 

лаң кестікке  қарсы  әрекеттер  жасау,  сон-

дай-ақ  жаһандық  ядролық  қауіпсіздіктің 

біре гей  стандартын  қабылдау  бойынша 

іс-қимыл жоспарын жасау белгіленген.

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан На зар-

баев  АҚШ  астанасындағы  конгресс-ор та-

лықта басталған ядролық қауіпсіздік жө нін-

дегі  жаһандық  саммиттің  ашылу  рәсі міне 

қатысты.  Саммит  аясында  мем ле кет  бас-

шысы ҚХр төрағасы Ху Цзиньтао мен, Ита-

лия  Үкіметінің  төрағасы  С.Берлус ко нимен, 

Ук раина Президенті В.Яну  ко вич пен, сондай-

ақ түркия премьер-министрі р.Эрдоғанмен 

жә не  Пәкістан  премьер-ми нистрі  Ю.Гила-

ни мен әңгімелесті.

энер ге тикалық  саладағы  ынтымақтас тық-

ты  тереңдету  жоспарын  талқылады. 

Сон   дай-ақ  елбасы  Н.Назарбаев  Бүкіл-

әлем дік еврейлер конгресінің басшылығы 

–  Бек  президенті  рональд  Лаудермен, 

еура зия лық  еврейлер  конгресінің  прези-

денті Алек сандр машкевичпен, АҚШ не-

гізгі  еврей лер  ұйымы  президенттері  кон-

фе рен ция сының төрағасы Алан Солоумен 

және ви це-президент малколм Хон лейн-

мен, АҚШ ұлттық конференциясы кеңестік 

ев  рей  лер  ісі  жөніндегі  атқарушы  дирек-

торы  марк  Левинмен  кездесті.  мемлекет 

бас   шы  сымен  әңгімелесушілер  қазақстан-

дық  көш басшының  Қазақстанда  халық-

ара лық  бейбітшілік  пен  толеранттықты, 

өңірде  қауіпсіздік  пен  тұрақтылықты  ны-

ғайту  дағы, оның халықаралық саясатқа бел-

сенді қатысудағы маңызды рөлін атап өтті. 

елбасының АҚШ-қа сапарындағы бас-

ты оқиға деп Вашингтонда өткен кездесудің 

ба рысында  Қазақстан  Президенті  Н.На-

зарбаев пен АҚШ Президенті Б.Обама Қа-

зақ с тан мен АҚШ арасындағы страте гия-

лық  әріптестікті  нығайту  әрі  ядролық 

қа  уіп  сіздікті  және  ядролық  қаруды  тарат-

пау  үдерісін,  Орталық  Азиядағы  өңірлік 

тұрақ тылықты күшейту, сондай-ақ эконо-

ми калық  өркендеу  мен  жалпыға  ортақ 

құн дылықтардың игілігі жолындағы өзде-

рінің екіжақты ынтымақтастығын белсенді 

ете  түсуге  ұмтылысын  қуаттап,  бірлескен 

мә лімдеме жасауын айтуға болады. тарап-

тар ядролық қауіпсіздік пен ядролық қару-

ды таратпау, Ауғанстан, инвестициялар мен 

сауда,  демократия,  әлеуметтік  жүйе лер 

арасындағы байланыстарды нығай ту, еуро-

падағы  қауіпсіздік  және  ынтымақ тас тық 

жөніндегі  ұйым  (еҚЫҰ)  мә се   ле ле  рінде 

өзара  ұстанымдарын  біл дір ген.  Соның 

ішін де  Құрама  Штаттар  мен  Қазақстан 

еҚЫҰ саммитінің негізгі күн тәртібін әзірлеу-

де ынтымақтасуға уағда ла суы ұйым самми-

тін өткізудің өзектілігін бай қат ты.

Қазақстан  Президенті  Нұрсұлтан  На-

зарбаев өзінің жұмыс сапары барысында 

Вашингтонда  ресей  Федерациясының 

Пре зиденті  Дмитрий  медведевпен  бей-

ресми  кездесу  өткізді.  мейрамханадағы 

кешкі ас кезінде мемлекет басшылары екі-

жақ ты  қарым-қатынастар,  сондай-ақ  ау-

мақ тық  және  әлемдік  саясат  мәселелерін 

тал қылады.  Сондай-ақ  Қр  Президентінің 

бас пасөз қызметінің хабарлауынша, АҚШ 

бас шысы Б. Обама елбасы Н.Назарбаевтың 

Қа зақстанға  шақыруын  ризашылықпен 

қа был алды.

Өзінің жұмыс сапары барысында елба-

сы Н.Назарбаев АҚШ-тың саяси және қо-

ғам қайраткерлерімен, сондай-ақ ірі ком-

пания  өкілдерімен  бірқатар  кездесулер 

өт к ізді.  АҚШ-тың  энергетика  министрі 

Сти  вен Чумен кездесу кезінде энергетика 

са  ла сындағы, соның ішінде ядролық энер-

ге тика,  жаңартылған  энергия  көздері  са-

лала рындағы екіжақты ынтымақтастықты 

тереңдету туралы әңгіме болды. Қазақстан 

мен  АҚШ-тың  энергетикалық  әріптестігі 

жө нін дегі  Бірлескен  комиссиясының  ше-

ші мін жүзеге асыру мәселесі талқыланды. 

мем лекет  басшысы  Үдемелі  индустрия-

лық-инновациялық даму мемлекеттік бағ-

дарламасы  аясында,  атап  айтқанда,  ал-

дыңғы 

қатарлы 


энергиямен 

қамту 


тех   но   ло  гиясын  ендіру  және  баламалы 

энер   гия көздерін пайдалану жөніндегі Қа-

зақ стандағы  жобаларды  жүзеге  асыруға 

аме  рикалық  компаниялардың  қатысуын 

ке ңей ту туралы айтты. Сондай-ақ екі елдің 

ғы лым  және  білім  беру  мекемелерінің 

ана ғұр лым  тығыз  байланысына  Қазақ-

стан ның мүдделі екені атап өтілді. елбасы 

Нұр сұлтан  Назарбаев  америкалық  әріп-

тес терді  Астанадағы  жаңа  университет 

тәріз ді  перспективасы  зор  қазақстандық 

жоға ры  оқу  орындарымен  тығыз  ынты-

мақ тастық орнықтыруға шақырды. «Дже-

не рал  электрик  транспортейшн»  компа-

ния сының  басшысы  Л.Симонеллимен 

кездесу барысында компанияның Астана-

да ғы маневрлі локомотивтерді жинау жә-

не  сервистік  қызмет  көрсету,  сондай-ақ 

Қа зақстанда  пойыздар  қозғалысының 

арақ ашықтығын  реттеу  жүйесін  құру  жо-

ба ларын  жүзеге  асыруға  қатысу  мәселесі 

талқы ланды.  Президент  Н.Назарбаев 

«Шев рон»  компаниясы  директорлар  ке-

ңе сінің  төрағасы  Джон  Уотсонмен  отын-

Өз кезегінде кәрім мәсімов қаптаған жо-

балар қабылдаумен ғана шектелмей, олар-

ды  жүзеге  асыру  жолдарын  нақты лау ды 

тапсырды.  «Жоба  қабылданды.  енді  біз   ге Қос Құжат жолдама алды

Отырыста  кәсіпкерлік  субъектілеріне 

мем  лекет  тарапынан  қолдау  шараларын 

қарас тыратын  «Бизнестің  жол  картасы  – 

2020»  бағдарламасы  бекітілді.  Жобаны 

жан-жақты  таныстыруға  шыққан  эконо-

микалық даму және сауда министрі Жанар 

Айт жанова  биыл  оны  жүзеге  асыру  үшін 

30  млрд  теңге  бөлінетінін  айтып  жатты. 

«Бұл  бағдарлама,  негізінен,  үш  бағыт 

бойынша жүзеге асырылады: ең алдымен, 

жаңадан бой көтерген бизнес бастама ла-

рына  қолдау  көрсетіледі.  Сонымен  қатар 

кә сіп керлік секторды сауықтыру шаралары 

жүр гізіліп,  кейін  экспортқа  бағытталған 

өн діріс терге  жан-жақты  қолдау  жаса ла-

ды»,  –  дейді  Айтжанова  ханым.  Аталған 

бағ дарлама қарқынды индустриялық-ин-

новациялық  даму  мемлекеттік  бағдар ла-

масы шеңберінде жүзеге асырылмақ. 

Сонымен қатар Үкімет сағатында Үде-

мелі  индустриялық-инновациялық  даму 

(ҮИИД)  бағдарламасын  жүзеге  асыруға 

бай ланысты бірқатар құжаттар мақұлдан-

ды.  Индустрия  және  жаңа  технологиялар 

ми нистрінің орынбасары Альберт раудың 

сө зіне сенсек, бұл индустрияландыру кар-

тасына 100 мың уақытша және 90 мың тұ-

ра қ ты жұмыс орнын құруға мүмкіндік бе-

ретін жалпы құны 6,8 трлн теңге болатын 

101 жоба енгізіліп отырған көрінеді. «Қо-

ры тындылай келе, біз жобалардың соңғы 

тізі мін  айқындадық.  республикалық  кар-

та ға 6,8 трлн теңгенің 101 жобасы енгі зіл-

ді. Айта кетейік, бұған дейін республикалық 

картаға барлығы 98 жоба енгізілген бола-

тын.  енді,  міне,  ол  тағы  үш  жобамен 

толық ты.  Ал  өңірлік  картаға  580  млрд 

теңгенің 139 жобасы іріктелініп алынды», 

– деп мә лім етті ол.

 

? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Бір жылда бірде-бір нәресте әкелмеген Ватикан

мемлекеттің иммунитеті дегеніміз не?

мемлекеттің иммунитеті дегенді жиі естимін. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 0.66 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет