ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетоважүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет7/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35

БАҒАНЫ МЫҚТАП ҰСТАУ ҮШІН 

ШЕКАРАНЫ ТАРС ЖАБУДАН БАСҚА 

АМАЛ ЖОҚ

Келісі


сі

сі

сіс

мд

мдмд

мд

мдм

і

тата

та

тат

лқ

лқлқ

л

қлқ

ыл

ыы

ылау


ау

ау

аау

ау

бб

б

арар

ар

арар

ар

ысыс

ыс

ыыс

ын

ыы

да 


сенато

рл

рлрл

рл

рлрл

ар

арар

а

арар

к

кк

к

кк

өп

өпөп

өп

өпө

ші

шіші

ш

шш

лі

ллі

лікт


ктт

кт

ктт

ің

іңің

ің

іңң

к

кк

көк


өк

өк

өкөк

өк

ейей

ей

ейейін

ін

інн

д

дед

д гі 


мәселені айналып өте алмады. Ол мәселе 

– баға. Алдымен залдағылардың жанар-

май жетіспей жатады дегеніне тоқталған 

министр Мыңбаев: «Қайда? Кімге бензин, 

дизель жетпей тұр?» – деп таңданысын 

жа

жажа

жа

жж

сы

сыы

сы

сысы

рм

рмрм

рм

рмр

ад

адад

ад

ы. Сосын залдан басқа  әңәң

ң

ңң

гі

гігі

гі

гігі

м

мм

ме

мм

 

есес

ес

сс

ті

тіті

т

лмлм

лм

лмлм

м

егег

ег

егенен

ен

ене

 соң, аргументтерді бірт

т

тт

тт

ін

інін

ін

інн

де

деде

де

дед

п

пп

п

пп

алға тартып, Сауат Мұхаметбайұлы сауатты 

жауап беруге көшті. «Баға ма? Оның жөні 

бөлек. Мәселе мынада: біз Бірегей

экономикалық кеңістік құру туралы шешім

қабылдадық. Солай ма? Солай. Оны ешкім 

жоққа шы

ы

ыы

ы

ыға

ға

ғаға

ға

ғра

ра

рара

а

раа

а

алм

лм

мм

лм

айай

ай

аай

ды

дыды

ы

...

Со

СоСо

Со

СС

ны

ныы

ны

ың 

ң 

ң ң 

ң 

нәнә

н

нәнә

ти

ии

же-


сінде  ба

ба

баба

ба

басқ

сқ

сқсқ

сқ

сқас

ас

асас

ас

ыы

ы

ыы

ы

быбы

бы

быбы

бы

лала

ла

лала

л

йй

тұ

тұтұ

тұ

тұт

рс

рсрс

рс

рсын

ын

ынын

ын

ын,

,

,,,

б

бібі

б

бб

з

здің шекарада тіпті ішкі кеден де жоқ. Кеден 

жоқ жерде еркін айналым да, жұмыс күші 

де араласып жатады. Ал осындай аралас-

құраластағы екі бөлек көршілес мемлекетте 

баға арасындағы алшақтық қандай болуы 

керек деп ойлайсыздар? Мәселе кімнің 

мұнайы, оның қай елде өндірілгенінде 

емес. Мәселе – ашықтықта», – деп бір 

тоқталды мұнай және газ министрі. Сосын 

ті

тіті

ті

кеке

ке

кеке

ке

жж

ж

ауау

ау

ауап

ап

апап

ап

ақа

қа

қақа

қ

қак

к

көш

өш

өшөш

өш

шті

ті

тіт

ті

ті:

:

«Б«Б

«Б

ағаны ұстау керек пе, он

он

нон

он

нда

да

дада

ш

шш

шек


ек

ек

еек

ек

арар

ар

арар

ан

анан

а

ыы

ы

ыы

ы

жажа

жа

жажа

ба

баб

ба

баб й

йық! Расымен, солай 

істеуге де болады. Мысалы, өзбектер де 

түрікмендер де солай істеп отыр. Ендеше, 

бағаны ұстауға  баса мән беріп, сол үшін 

саяси модельді  де,  бағытымызды  да 

өзгертейік, сосын шекараны тарс жауып 

отырайық! Баға с

с

с

ссонон

он

онон

н

дада

да

дада

ғ

ған

ан

анан

н

аа

а

аа тұ

ұұұ


ұ

ра

рара

ра

раа

қт

қтқт

қ

ы ы 

ы

ы ы

болады. Ешкім оған

ан

ан

анан

ан

аа

а

аа

а

лала

ла

лала

ла

ңдңд

ңд

ңдңд

ңд

амам

ам

амам

ам

айай

ай

айай

а

дыды

ды

дыы

ОнОн

Он

ОнОн

н

дада

да

дай 

й 

й й

й 

йболмаса, бағаны ұстауға басқа жағдай да, 

мүмкіндік те жоқ», – деп сөзін түйіндеді 

Сауат Мыңбаев. Бақсақ, бұл – шындық. 

Ашық жатқан арғы бетте бағаның бүлкілі 

білінсе, біздің мұнай сол бағытқа «көлең-

ке

кеке

ке

еме

ме

меме

н»

нн

н

дд

д

де,

е,

е,е,

е

ет

т

ттт

ік

ікік

к

кк

е

е е 

е 

дее

е

е жөңки жөнеледі. 

Ми

МиМи

М

Мини

ни

нини

н

нист

ст

стт

т

р р 

р 

р р

р ді


ді

ді

дд ң 

ң

ң ме

ме

меме

е

ңзңз

ңз

ңзңз

ңз

ейей

ей

ейе

ті

тіт

т

т нн

ні де – осы. Ал қазақ-

тың мұнай өнімі қазақ үшін қашан арзан 

болады дегенге келсек, ашық шекара 

тұрғанда елдегі бензин ешқашан арзан да-

майтын секілді. «2016 жылы біз ішкі 

сұранысты 100 пайыз отандық бензинмен 

қамтамасыз ете аламы

мы

мы

мымы

ы

з. ДД

Д

ДД

Д

егег

ен

енн

н

мемен 

н ше


ше

ше

шеш

ка

кака

к

кк

ра

рар

р

 ашық болса, он

н

нн

н

ыңың

ың

ыңың

ың

дд

д

дд

д

аа

а

аа

тү

түтү

тү

ткк

кк

кккк

кк

ккее

е

ее

е

шаша

ша

шаша

ма

мама

ма

мсы

сы

сысы

ы

сы 

келмейді (бағаға қатысты шамасы деп 

біліңіз – авт.)», – деп ашық кетті министр 

Мыңбаев. Дегенмен расы – осы. Астана

Басы 1-бетте

Қанат ҚАЗЫ

Оларға Том

ом

ом

омом

ом

ирир

ир

ирир

ир

исис

ис

сис

п

пп

ен

енен

ен

ен

З

ЗЗ

З

арр

р

рр

р

инин

ин

инин

ин

анан

ан

анн

ың

ыңың

ың

ыңың

,, 


,

,жоңғардың тізесі

і

н қалтыратқан Гаһ

уһ

һардың, 

Кенесары бастаған ұлт-азаттық көтерілісіне 

алты ұлымен келіп, үкілі найзамен жауын 

түйреген Бопайдың, Ұлы Отан соғысында 

қару жастанған Әлия мен Мәншүктің, Жел-

то

тото

қ 

қ қ

са

сас

са

саса

н

нн

н

нн

же

жее

же

елі

л

лл

л

нднд

нд

нднд

нд

е е

е

қақ

қ

қр жастанған Ләззат тар-

д

дыды

д

дң

ң

ңң

ң

ңер

ер

ерерлі

лі

ллі

лі

ікт

кт

кткт

кт

кті

і

іі жожо

жо

жж

ж

лын жалғатуға емес, керісінше, «шолақ белсенділік» арқылы 

тек қол көтеріп дауыс бергенде ғана қажет 

«қуыршақтарға» айналдырып жібердік. 

Бірақ біздің аналар жасымады.

Біз ананың елге ететін еңбегін баға лауда 

да қателестік. Әр 

р 

р

рр

р

қықы

қы

қықы

қы

здзд

зд

дзд

д

ыңың

ы

ыңың

ы

аа

а

аа

рм

рмрм

рм

рмр

ан

анан

ан

ы ы 

ы

ыан

ан

анан

ан

аа

а

аа

ат

атат

ат

анан

ан

анан

у 

у у

у 

уу

болмағы шарт

ттт

т

ее

е

ее

е

діді

ді

дід

дӘй

Әй

ӘйӘй

Әй

Әйел

ел

елл

ді

діді

д

діді

ң

ңң

ң

ң қоқо

қо

қоо

о

ғаға

ға

ғаа

м

ммда

да

дада

а

ғығы

ғы

ғығы

ы

 орны деген желеумен осы бір ұлы мақсатты 

да санамыздан сылып тастадық. Бала 

Шоқанды  дана Шоқан еткен – әжесі 

Айғаным, бала Абайды  дана Абай еткен 

әжесі Зере екенін, әр ананың мақсаты 

Шоқан мен Абайдай асықтай ұлды 

тә

тә

тәрбрб

рб

рбрб

ие

иеи

ие

иее

ле

леле

е

леу

у

уу

у

убо

бо

бобо

б

лул

л

лл

 керектігін «керексіз 

кә

де

деде

й»

йй

  с


ан

а ан


ың бір  түкпіріне тастай 

салдық. Нәтижесінде туған қызынан, жа ры-

нан, анасынан жерінген еркек кіндік ті лер 

көбейді. Бірақ біздің аналар  жа сы мады.

Біз әйелдердің теңдігін сауда-саттық-

пен де таразыл

л

л

лл

ап

апап

а

апа

к

кк

к

көр

р

рді

д

дд

к. Тәу


у

у

уел

ел

елел

ел

сіздд

д

дік 

алысы мыз бен,

е

е

ее

е

ерк

рк

ркр

рк

ркек

ек

еек

е

еа

а

аа

та

тата

т

тат

ул

улул

ул

ынын

ын

ынын

н

ыы

ы

ы ы

үй

йүй

үй

үйге

ге

гег

ге

тт

ас

асас

ас

аста

та

тата

та

тп,

п,

п,п

п,

п, 

ару ларды ала қап арқалатып ел кездіріп 

жібердік. Бүлдіршіндер ана махаббаты 

мен ананың аялы алақанынан алыс қалды. 

Жарының қаржысына күн көретін «жатып-

ішер» ерлер қауымы пайда болды. Бірақ 

бі

бі

біздд

д

дд

ің

іңің

ің

ңі

а

аа

а

нана

на

аа

а

лала

ла

лала

а

рр

р

рр

р

жажа

жа

асымады. 

Біз әйел теңдігін оқу мен білімнен 

із

іззз


де

е

ее

дік. Бұл орайд

д

д

а да аруларымыз ерлер-д

д

дід

д

дң 

ң 

ңң 

ң

ңал

ал

лал

л

ады

д

дыды

д

дна

на

нат

тт

ттт

үс

үсүс

үс

үүс

іп

іпіп

іп

п,

,

,,

,

өзөз

өз

өзө

ө

інін

ін

інін

 мойындатты. 

Би

Би

ББи

Б

ііікте

те

рдд

і

і іі б

бағы


ы

нд

ырды

д . 


Қ

Қо

ҚҚ

ға

мға қаншамаөзгеріс әкелді. Бірақ бұл біліктілік аналар

мойнындағы ауыр

жүкке тағы да

жауапкершіліктер жүктеп тастады. Бүкіл 

білім беру саласының тізгіні нәзік жан ды-

лардың қолына бұйырып

п

п

п,

,

,,

,

ерр

р

рр

р

леле

л

лл

р 

рр

р

тағы о

олардың «желкесіне» отыр

ыр

ыр

ырыр

ыр

ыпып

ып

ыпып

ып

аа

а

аа

лд

лдлд

лд

дд

ы.

ы.ы.

ы.

ББ

Б

ББ

Б

ірр

ір

рақ

ақ

аа

а

  

біздің аналарымыз жасымады. 

Біз әйелдің қоғамдағы орнын  құқық

қорғау саласынан іздедік. Өрімдей қыз да-

ры мызды  қаныпезер қылмыс кер лермен 

арпа лыстырып қойдық.  Бұл жайт сезімі

се

се

ссе

ссе


ке

ке

кеке

ке

кем

м

мм

ші

шіші

ш

шш

л

лл

л

арар

а

арр

ул

улл

ул

улул

ар

арар

ар

рқ

қ

ққ

ау

ауау

ау

уым

ым

ымым

ым

ымын

ын

н қатыгездікке, 

қатал дыққа 

баулыды. Бірақ біздің 

аналарым


мыз

ы ж


ж

ж

жасымады.

Иә,  қа


қа

қа

қақа

қа

зізі

зі

зізі

зі

ргрг

рг

ргрг

р

ііі

қо

қоқо

қо

оо

ға

ғаға

ға

ғағ

мн

ммн

мның


ың

ың

ыңың

ың

ққ

қ

қай

ай

айай

ай

йб

б

бб

бағ


ағ

ағ

ағағ

ағ

ыты

ы

ыын 

алсаңыз 


з да

д

даб

б

бб

б

арлыл қ 

қ

салада

да қ


азақ

қ

тыы

ң 

көрсе 

көз тоятын сүйкімді қыздары жүр. Олар – 

кешегі тарихымыздағы Болған ана, 

Домалақ ана, Дарабоз ана, Қарқабат ана, 

Қызай ана, Найман ана, Ұлпан ана, Абақ 

ан

ана

а

аа

алар


р

р

рр

ымыздың ізі. Бірақ біз бүгінгі таң

аң

ң

ңң

ң

дад

д

дд

д

 ге

ге

геге

г

нднд

нд

нднд

д

ерер

ер

ерер

ер

ліл

л

ліл к 

к

кк

к 

к са

с

сясатты аяғынан тік тұрғы

ы

ыы

ы

ыздзд

зд

здзд

д

ықық

ық

ықық

ық

 дегенімізбен, ешбір аруға ана деп қарап 

көрген жоқпыз. Тіпті әйелдердің есімімен 

қатарласа аталатын «ана» деген асыл сөзді 

де ұмытып қалғандаймыз. Әйел азама ты-

ның қоғамдағы негізгі рөлі мен орнын 

белгілей


й

ті

тіті

ті

тіі

н 

н н

н 

нн

де

деде

де

деде

о

оо

о

осы

сы

сысы

сы

ысс

с

сс

өз

өзөз

ө

өзе

е

еме

ме

мем

ме

мс

с

сс

с

спе

пе

пее

е

ее

е

еді

ді

дід

ді

д?

?

??

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет