ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетоважүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет5/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

ел

ел

л

-п

п

п

п

ре

ре

ре

р

ре

р

зи

зи

зи

з

зи

де

де

де

нттер кімдер екенін білгім

ім

ім

ім

ім

ім

к

к

ел

ел

ел

е

е

ел

ед

ед

ед

і.

і.

і.

іі.

Эльнура, А

А

А

А

А

А

лм

лм

лм

лм

лм

л

ат

ат

ат

аты

ы

ы 

об

об

об

об

о

лы

лы

лы

лы

лы

лы

сы

сы

сы

Қазіргі кезде әлемде ел басқаратын әйел-президент

көп емес. Соның ішінде Косово Республикасының 

президенті Атифете Яхьяга ханым әлемдегі ең жас 

президент  болы

ы

ыы

ы

ып 

п

саса

са

ссналады.  Со

о

оо

ны

нн

н

н мен, жаһандағы ең жас әйел-пре

е

ее

е

ези

зи

зизи

зи

зиде

де

деде

де

дент

нт

нтнт

нт

нт

о

о

оо

о

сысы

сы

сс

3

33

3

37

7

77

жа

жажа

жа

жжа

ст

стст

ст

ст

ағ

ағағ

ағ

ағғ

ы

ыы

ы

ыы

Ат

АтАт

А

ифиф

иф

ии

ете Яхьяга.

Төмендегі кестеде әлемдегі әйел-президенттердің 

(президентке балама лауазым генерал-губернатор) 

тізімі келтірілген.

Біріккен Ұлттар Ұйымының жанында әйелдер ісімен айналысатын қанша мекеме 

бар?

Нә

Нә

Нә

Нә

зира

Осы уақытқа дейін БҰҰ 

Ұ 

Ұ 

Ұ Ұ 

Ұ 

жажа

жа

жажа

жа

ныны

ны

ныы

ны

нднд

нд

нднд

д

а а 

а

а а 

әй

әйәй

әй

әә

ел

елел

е

еде

де

деде

де

дер

р

рр

р

рмәселесімен  айналысатын көптеген мекеме 

болды. Бірақ соңғы жылдары оның бәрі бір 

мекемеге біріктірілді. Бірнеше жыл бұрын 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясы 

әй

й

йй

й

йел

е

ее

де

деде

де

дд

р ісі жөніндег

ег

ег

егг

е

і жаңа комитет құру туралы ше

ше

шеше

ше

шші

ші

шіші

шім


м

м

мм

м

қақа

қа

қаа

бы

ббы

бы

быы

лд

лдлд

лд

дағ

ағ

ағағ

ағ

анан

ан

аа

б

бб

б

бб

ол

олол

ол

олат

ат

атат

ат

ыны

ы

ыы

. Бұл комитет 

әлемдегі нәзікжандыларға қатысты барлық 

мәселемен айналыса береді. Негізінен

теңсіздікпен күресуді мақсат тұтады. Толық 

ат

атат

ат

атат

ау

ауау

ау

ауу

ы

ыы

ы

ыГендерлік теңдік пен ә

ә

әә

ә

әйе

йе

йейе

йе

йелд

лд

лдлд

лд

лдер

ер

ерер

ер

е діді

ді

діді

ді

ң ң 

ң 

ңң

ң

құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту жөніндегі БҰҰ ұйымы деп аталатын бұл 

орталықты БҰҰ тұрақты түрде қаржыландырып 

отырады. Сонымен қатар мемлекеттердің ерікті 

түрде қа


а

а

ржрж

рж

ржрж

ы

ыы

аударуына бо

бо

б

боо

лады. Айта кетейік, 

аталға

а

аа

а

ан

н

нн

н

ұйұй

ұй

ұйұй

й

ымым

ым

мм

ым

дыды

ды

дыд

қ

ққ

ұр

ұұр

ұр

ұру

у

уу

жө

жөжө

жө

жөн

ні

нін

н

ннд

нд

нднд

нд

дег

ег

егг

ег

егііі 

і

і ше

ше

шеш

еш

шшімін БҰҰ 

бірнеше жыл бұрын қабылдағанымен, ресми 

түрде өз жұмысын өткен жылы 1 қаңтардан

бастады.


АҚ

АҚ

АҚАҚ

А

АҚОР

ОР

ОРР

ОР

ОРДА

ДА

ДАДА

А

ДАНазымгүл ҚУАНҒАН,

кө

к

кө

кө

к

к

пб

пб

пб

пб

пб

пб

ал

ал

ал

а

ал

л

ал

ал

ал

ы 

ы

ы

ы

ы

ы

ан

ан

ан

ан

ан

ан

а:

а:

а:

а

а:  – Ос

Ос

Ос

с

Ос

с

ыд

ыд

ыд

ыд

ыдан

ан

ан

ан ү

ү

ү

ү

ү

ү

ш

ш

ш 

ш

ш

ш ж

жы

жы

жы

ы

ы

л

л 

л

бұрын бірден төрт қызд

д

д

ы

ы

ы 

ы

ы

ы

дү

дү

дү

дү

дү

ни

ни

н

ни

н

ег

ег

ег

ег

е 

е

е

е

әк

әк

әк

әк

ә

ел

ел

ел

ді

ді

ді

і

і

і

м

м.

м

м

м

м

Б

Б

Бүг

үг

үг

г

ін

ін

ін

ін

н

н

де

де

де

де

е

е

Н

Н

Н

Н

Н

Н

ұұр

ұр

ұ

айша,

Гүлайша, Жанайша және Биғай ша есімді қыздарым өсіп келеді. Олар дүниеге келгенде,

мен «төрт» деген санды жақсылыққа бала дым. Қазақта «төрт құбыласы түгел», «төрт 

аяғын тең басқан», «төр теу түгел болса, төбедегі келеді» деген сөздердің өзі төрттің

төрелігін көрсетіп отыр. Төрт қызым дүниеге кел генде Алматыдан үш бөлмелі пәтер 

берді. Сол үшін мемл

мл

мл

мл

мл

мл

ек

е

е

е

е

е

ет

ет

ет

ет

ке

ке

е

з

з

зор

ор

ор

о

о

а

а

а

лғ

лғ

лғғ

ыс

ыс

ыс

с

ыс

с

ы

ым

ым

ы

ым

ы

ды

ды

ды

ды

ды

ы

б

б

б

б

б

іл

іл

іл

і

ді

і

і

і

і

ре

р

р

р

мін. Қазақтың саны көбей

й

й

е 

е

е 

е 

е

бе

б

б

б

б

б

рс

рс

рс

рс

рс

р

ін

і

ін..

.

Н.Назарбаевтың

а

а

аа

а

айт

йт

йтйт

йт

й уыуы

уы

уыуы

уынш


нш

ш

ншнш

ш

аа,

а

а бб

б

бүгүг

үг

үгі

ін

іні

де

деде

де

деде

Қ

ҚҚ

Қ

Қаз

аз

азаз

ақ

ақақ

ақ

аақ

ст

стст

ст

стст

ан

анан

ан

нд

д

дда

д

ғы әйелдер қауымыныңң

ң

ңң

ң

оо

о

оо

о

тата

та

тата

та

нднд

нд

дндық

ық

ықық

ы

қэкономика өсіміне қосып жатқан үлесі 40 пайызды құрап отыр. Олар білім  беру,

медицина, мәдениет сияқты салаларда ерен еңбек етіп келеді. Мемлекеттік басқару

саласында қызмет етіп жатқандардың 55 пайызы – әйелдер. Олардың 260-сы –

аудандық және ауылдық округтердің әкімдері. Депутаттық корпустың да 24 пайызы әйел

аз

а

аа

а

амата

тард


рд

рд

рдд

ың

ыңың

ң

ыңың

ү

үү

ү

лее

сінд


нд

д

де. Осының нәтижесінде жаһа

а

аа

а

анд

нд

нднд

нд

нық

ық

ықық

ы

ықр

р

рр

ей

йтингін

н

іңң

ң

ңң

ң

 гендеде

д

дд

рл

рр

р

рік теңдік

мә

мәмә

м

мәмә

се

сесе

се

ее

ле

лле

ле

лесі

сі

сісі

сі

сб

б

бб

б

ойой

ой

ойо

ой

ынын

ы

ыын

ша

шаша

ша

шаҚ

Қ

ҚҚ

Қ

азаз

аз

азаз

аз

ақа

а

стан 135 елдің ішінен 3131

31

3131оры

ры

рыы

ы

рнғ

нғ

нғнғ

нғ

ға

а

аа

а

шышы

шы

шышы

шы

қтқт

қт

қты.

ы.

ы.ы.

ы

ы.«

«

««

«

АлАл

Ал

Алл

ай

айай

ай

айай

да

дада

да

дада

ә

әә

ә

ййелдер

теңдігі мәселесін абсурдқа дейін жеткізудің қажет жоқ», – деп Елбасы бір әзілдеп қойды.Азия ҚЫСТАУБАЕВА,

Қызылорда облысы Сунақ ата ауылдық округінің әкімі:

– Мен өзім әкіммін әрі көпбалалы анамын. Бүгінде біздің ауылымыз күн санап 

көркейіп келеді. Соң

оң

оң

ң

оң

ң

ғы

ғы

ғы

ғ

ғы

бір-екі жылды

ды

ды

ды

ды

ң өзінде заман талабына сай екі ме

е

е

е

кт

кт

к

кт

к

к

еп

п

п

п

  үйі 

салынып, балабақ

қ

қ

қ

қ

қ

ша

ша

ша

ша

ша

ша

,

,

,

мә

мә

мә

мә

мә

мә

де

де

де

де

д

д

ни

ни

ни

ни

ни

ет

ет

ет

ү

үүйі

йі

йі

йі

йі

йі

,,

,,

,

сп

сп

сп

сп

с

ор

ор

ор

ор

р

ор

т 

т 

т 

т 

т

т

ал

ал

ал

ал

ал

л

аң

аң

аң

ң

аң

аң

қа

қ

қ

қ

қ

қ

йлары іске қосылды. Әр

р

р

р

р

бі

бі

бі

бі

бі

бі

р 

р 

р 

р 

р 

р 

үй

үй

үй

үй

үй

үй

ге

ге

ге

ге

е

ге

ссс

су 

у 

у 

у 

у

тартылды. Өзім әкім 

бо

лғаныммен, үйде – әйелмін. Үйде жүрген кезде отағасына

бағы намын.  Әрине, жолдасым да менің әкімдік қызметіме ара ласпайды.  Негізі,

қазақтың әйелдері үйдегі билік пен түздегі билікті араластырмай жұмыс істей алады 

ғой. Биыл әкімдер сайлауы өтеді. Бұл іскер әйелдердің, ел басқара білетін беделді 

келіншектердің өзін-өзі көрсететін сәті деп білемін. Сондықтан сайлаудан кейін әкім 

әй

әй

әй

әй

әй

й

ел

е

ел

ел

де

де

де

е

е

рд

рд

рд

рд

рд

рд

ің

ің

ің

ің

ің

ің

с

сс

с

ан

ан

ан

ан

н

ан

ы 

ы 

ы

ы 

ы

ы

кө

кө

кө

кө

кө

бе

б

б

йеді деген сенім бар.

Б

ББи

Б

ыл ХХ

Х

ХХ

алықаралық әйелдер  күні қарсаңында

д

Қ

ҚҚ

Қазақстан ә

й

йе

йй

й

лдері

іін


і

і іі


ің

і

22

2

22 өкілі

Ақордада болып, Президент Н.Назарбаевпен кездесуге мүмкіндік алды. Олардың ішінде

Қазақстанның мәдениет қайраткері  Қарақат Әбілдина, тележүргізуші Ақбота

Асқарбекова, Сүлейман Демирель атындағы университеттің бірінші курс студенті Нәзифа

Бақтыбаева, Президент жанындағы Әйелдер істері және демографиялық саясат жөніндегі

ұлттық комиссияның

ң

ң

ңт

тт

тт

өр

өрөр

өр

өрөр

ай

айай

ай

айй

ым

ымым

ы

ымм

ы 

ы ы 

ы

ГүГү

Гү

лшлш

л

арар

ар

ара

а 

а а

а 

аа

Әб

Әбб

Әб

бді

ді

діді

қа

қақа

қа

қлы

лы

лыы

ы

ықова, «Ұлттық кардиохиру

ру

руру

ру

ргрг

рг

ргргг

ия

ияия

ия

илы

лы

лылы

лы

лқ 

қ 

ққ

ғылыми орталығы» А

А

А

АА

А

Қ Қ

Қ

ҚҚ

Қ

баба

б

баба

б

сқсқ

сқ

сқсқ

қ

ара

ар

арар

а

мама

ма

мам

тт

төр

өр

өрр

ра

аа

а

аға

ға

ғаға

ға

сс с

с

ынын

ын

ынн

н

ыңың

ың

ыңың

ың

оо

о

рр

ры

рр

р

нбасары Махаббат Бекбо

бо

бобо

бо

босы

сы

сысы

сы

сыно

но

ноно

о

вава

ва

вав

в

,«Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институты» АҚ бас директоры Тұрсынгүл

Ботабекова, Солтүстік Қазақстан облысы Еңбек орта мектебінің ұстазы Марина Венинг,

әнші Алтынай Жорабаева, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ басқарма төрайымы

Ләззат Ибрагимова, «Тіл» журналының бас редакторы Нұргүл Қарағойшина, Қызылорда

об

об

обоб

о

олы

ы

лы

лы

сысы

сы

ссыс

С

Сунун

ун

унун

ун

ақақ

ақ

ақақ

қ

аа

а

аа

та

тат

та

тата

а

аа

а

ауы

уы

уыуы

лд

лл

ық округінің әкімі Азия Қы

Қы

Қ

ҚҚ

Қ

стст

ст

сст

ст

ауау

ау

ауу

ба

баба

ба

евев

ев

евев

а,

аа

а

аҚ

Қ

ҚҚ

Қ

азаз

аз

азаз

а

ақақ

ақ

аққ

қ

ұұ

ұұ

ұұлт

лт

лтлт

лт

тты

ты

тыты

т

қ  өнерун

ун

унун

ун

ивив

ив

ивив

ер

ерер

ер

еси

си

сиси

те

тете

те

тее

ті

тті

т

тіт

ні

ніні

ні

нің

ң

ң ң

ре

рере

ре

рере

кт

кткт

к

тор

ор

орор

ор

ы Айман Мұсаходжаева

а

аа

,

, әрәр

әр

әрәр

әр

тіті

ті

іі

і

ссс

сс  Қа


Қа

Қа

ҚаҚа

Қа

рлрл

рл

рлрл

ығ

ығы

ығ

ығаш

аш

ашаш

аш

ММ

М

Мұх

ұх

ұхұх

ұх

амам

ам

амам

а

едед

ед

едед

ж

жжа

ж

жнова,

«Қазақстанның  Тұрғын үй  құрылыс жинақ банкі» АҚ басқарма төрайымы  Нұрбибі

Наурызбаева, «Силла» ет өңдеу комбинатының директоры Анжелика Ни, Семей

қаласының ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөлімінің маманы Валентина Олешкевич,

«Транс Азия Констракшн» ЖШС дәнекерлеушісі Ғазиза Рысқұлова, Лондон

Олимпиадасының чем

м

м

ммпи

пи

пипи

пи

пон

он

онон

н

ны Светлана

а П


П

П

Под

д

дд

д

обедд

дова, әртіс Әлия Телебарисо

о

ва

вава

ва

вава

,  ҰҚ


ҰҚ

Ұ

ҰҚҰ

Ұ

КШекара қызметінің «О

«О

«О«О

«О

«Оңтңт

ңт

ңтңт

ңт

үсүс

үс

үсүс

ү

тіті

т

тт

к»

к»к»

к»

к»к

а

аа

а

аа

йм

ймйм

йм

йақ

қ

ққ

қ

қты

ты

тыты

ы

тық

қ

ққ ба

ба

баба

ба

асқ

сқ

сқсқ

қ

сқар

ар

арар

ар

арма

м

мм

м

мсының офицері Жанар 

р 

ХаХа

Ха

ХаХа

Ха

мзмз

мз

ммз

мз

инин

ин

инин

н

а,а

а,

а, 

көпбалалы аналар Самал Мақатова және Назымгүл Қуанған бар. «Сіздердің ұрпақ

тәрбиесімен қатар, заманның барлық игілігін көріп, білім алып, біліктіліктеріңізді

жетілдіріп, жарқылдап өмір сүрулеріңіз керек. Мемлекет те сол үшін қызмет істейді.

8 Наурыз – Халықаралық әйелдер күні бір ғасырдан бері аталып келеді. Әр елде оны

әр

әә

ә

ә қалай қарссс

ы 

ыы

алады. Алайда оның мағынасы бір. Б

Б

Б

ББ

Б

ізіз

із

дііі

ң 

ңң

ң

елімізде 8 мм

м

мм

иллионнан астам

қы

қы

қықы

қы

қыз-

з-

з-з-

-

кеке

ке

кеке

к

лілі

л

ншнш

нш

шш

ш

екек

ек

екек

к

пп

п

пп

ен

енн

ен

енн

ә

әә

ә

әйе

йе

йейе

йе

йел 

л 

лл 

л 

лб

бар. Мен олардың барлы

ығы

ғы

ғығы

ғы

ғын

н

нн

н

нбү

бү

бүбү

бү

бүг

г

гігі

гг

нгнг

нг

нгнг

іі

і і 

і

і ме

м

меме

ме

мере

р

рре

ке

кеке

ке

кеке

ме

меме

ме

мен

н

нн

шы

шышы

шы

шышы

н

нн

н

нн

жү

жүжү

ж

жж

ректен


құттықтаймын. Бақыт, береке, отбасыларына тыныштық тілеймін», – деді Президент.

Кездесу соңында Елбасы көпбалалы ана Самал Мақатованың кеудесіне «Алтын алқа»

тақты. Бүгінде 32 жастағы Самалдың жеті баласы бар. «Бүгінгі кездесуді пайдалана

отырып, «Алтын алқаны» сізге өз қолыммен тапсырамын. Ал қалған «Алтын алқаларды»

өз иелеріне жергілікті әкімдер мен министрлерге тапсыруды жүктеймін», – деді

Президент. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет