ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетова


Бүгінде спортты қыздарсыз елестете алмаймыз. Менің білгім келетініжүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет31/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Бүгінде спортты қыздарсыз елестете алмаймыз. Менің білгім келетіні

қашаннан бері нәзікжандылар Олимпиада ойындарына қатыса бастады?

Айнұр ИМАНҒАЛИЕВА, Ал

л

л

л

л

л

ма

м

м

м

м

м

ты

т

ты

ты

 қаласы

Антикалық дәуірд

рд

рд

рдрд

рд

егег

ег

егег

г

іііі

Ол

ОлОл

Ол

ОлОл

им

имим

им

мпи

пи

пип ад

ад

ада

а 

а а

а 

а ойой

ой

йй

ын

ынын

ын

н-

-

--

да ры на қыздар мүлдем қатыспаған. Тіпті нә-

зік жанды ларға  спорт  түрлерін тамашалау-

дың өзі тыйым салынған еді. Спорт тек ер-

лердің ға на айналыса тын өнері саналған. 

Сол кездегі қағидат бойын ша, егер Олим-

пи

пи

пиад

ад

адад

д

аа

а

аке

к

к зізі

зі

знд

нд

нднд

нд

ее

е

ее

тр

ртр

тр

риб

иб

иби

б

ибун

ун

уу

ад

аа

ан әйел затын көріп 

қа

қа

қақа

қ

қлс

лс

лслс

лс

ла,

а,

аа

а,

ао

о

оо

ны

ныы

ы

ыы қ

қ

ққ

қ

құз

ұз

ұзұз

ұ

ғаға

ға

ғаа

а

лл

л

лл

л

ақақ

ақ

ақа

ақ

тыты

ты

тыты

ы

рып жіберіп отырған. Тек бертін келе ғана қыздар да спорт пен ай-

налыса бастады.

1896 жылғы бірінші Олимпиада ойында-

ры

рыры

ы

ыы

д

да арулардың қатысуынсыы

ы

ыы

ы

з з 

з 

з з

өт

өтөт

өт

өтөт

ке

кеке

ке

кен.

н.

нн

н

нД

Д

ДД

Д

ее

е

ее

ге

геге

ге

гн-

н-

н-н

мен ойындарды тамашалаған қыздардың 

саны өте көп еді. Ал 1900 жылы Парижде 

өт кен екінші жазғы Олимпиада ойындары 

алғаш рет қыздар дың тікелей қатысуымен 

өткен. Нақты айтсақ, Франция астанасына 

әлем

ем

мем

м

емні

н

нн

н

ң ң

ң 

ң ң 

ң

242

24

24е

е

ее

лі

лілі

л

ліне

не

нее

н 99


99

99

999

9

77

7

77

сп

спсп

с

пор

ор

орор

р

т т 

тт

т шы

шы

шы келген бол-

са

аа

а

а,,,,

со

сосо

со

сосо

ны

ныны

ны

ныы

ң

ң ң

ң

ң22

22

2222

22

2 -с

і

іі а

ар

ара

а

улул

ул

улул

у

арар

ар

ара

б

бб

бол


ол

ол

олол

ол

ғаға

ға

ғаға

ға

н н

н

нек

ек

екек

е

еен. Сол кез-

де әйелдер арасында тен 

нис, крокет, ат 

спор ты, желкенді қайық спорты және гольф-

тан медальдар жиынтығы сарапқа салынды.

КӨКЕЙКЕСТІОльга ШИШИГИНА,

ҚР Пар

ар

ар

р

ар

ар

ла

ла

ла

ла

л

ла

ме

ме

ме

ме

ме

ме

нт

нт

нт

нт

н

і і 

і 

і

і 

і

Мә

Мә

Мә

М

Мә

Мә

жі

жі

жі

жі

жі

жі

лі

лі

лі

лі

лі

л

сі

сі

сі

сі

сі

с

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ң 

ң 

ң 

ң 

ң

де

де

де

де

де

де

пу

п

п

п

п

таты:

– Қазақтар деп қана бөлуге  болмайды. 

Бүгінде спортта қазақ қыздары ғана емес, өзге 

ұлттың өкілдері де өте аз. Мұның себебін 

былайша түсіндіруге болады. Қазір спортпен 

айналысып жүрген буын – 1990

0 ж

ж

ж

ж

ж

ж

ыл

ыл

л

л

л

дард

р ың 

за

за

за

за

за

зама

ма

ма

ма

м

нд

нд

нд

нд

нд

астары. Ал ол кезде өздері

рі

рі

рі

рі

ңі

ңі

ңі

ңі

ңі

ңі

з 

з 

з 

з 

зз 

бі

бі

бі

бі

і

біле

ле

ле

ле

л

ле

сі

сі

сі

сізд

зд

зд

зд

зд

ер

ер

ер

р

р

,

,,, 

мемлекетіміз аяқтан енді ғана  і

і

і

тік тұрып келе 

жатқан кез. Спортқа аса көңіл бөліне қойған 

жоқ. Сондықтан сол буынды жоғалтып алған 

жайымыз бар. Оның үстіне, шыны керек, біздің 

қыздардың көбі өздерінің икемдері келетін күрес, ауыр атлетика сынды спорт 

түрлер

ер

ер

ер

ер

ер

ін

ін

ін

ін

н

е 

е 

ба

б

ба

ба

ба

ру

ру

ру

у

р

ру

ға

ға

ға

а

ға

а

а

а

а

рл

рл

рл

ан

ан

ан

ан

ан

ад

ад

а

а

ад

а

ы.

ы.

ы.

ы

Н

Н

Н

ег

ег

ег

ег

ізі,

і,

і,

 мұндайда ұятты аздап жиып

ып

ып

ып

п

п

қ

қ

қ

қ

қ

ой

ой

ой

ой

ой

ға

ға

ға

н 

н 

н 

н

дұ

дұ

дұ

д

д

д

ры

ры

р

р

с 

с 

с 

бо

бо

бо

бо

бо

ла

ла

ла

а

р 

р 

р 

р

р

еді.

С

С

С

С

С

С

по

по

по

по

по

по

рт

рт

рт

рт

рт

р

а

а

а

а

а

ре

ре

ре

ре

ре

на

на

на

на

на

на

сы

сы

сы

с

нд

нд

нд

нд

нд

нда

а

а 

а 

сп

сп

сп

ор

ор

ор

ор

ор

ор

тш

тш

тш

тш

тш

ы 

ы 

ы

ы

бо

б

б

б

лып, былайғы өмірде қы

ы

ы

ы

ы

ы

зғ

зғ

зғ

зғ

зғ

з

а 

а 

а 

а

а 

а

тә

тә

тә

тә

т

н

н 

н 

н

н

н

қы

қы

қы

ы

ы

ы

лы

лы

лы

лы

л

лы

қт

қ

қ

қ

қ

ар

ар

ар

ар

ар

ар

ың

ың

ың

ы

ы

ды

ды

ды

ды

ды

ы

 

 

сақтай алсаң, сені барлығы құрметтейді. Ұялудың қажеті жоқ. Дегенмен бұл тұрғыда 

оң өзгерістер байқалып келеді. Енді төрт жылдан кейін қазақ арулары да әлемдік 

ареналарда атой сала бастайды деп үміттенемін.

Ерік АЛҒАБЕКҰЛЫ,

әй

әй

әй

әй

й

ел

ел

ел

ел

ел

л

де

де

де

де

д

р

р 

р

р

р

р

боксынан Қазақстан

н

н

н

н

ж

ж

ж

ж

ж

жас

ас

ас

ас

ас

та

та

та

та

та

т

р 

р

р 

р

р

р

құрамасының аға бапкері:

– Спорттың басқа түрлеріне жауап бермей-

ақ қояйын, бокста қазақ қыздары көбейіп келе-

ді. Мәселен, жақында Қазақстан чемпиона ты 

өтті. 30

30

30

30

0

00

0

0

бо

бо

бо

бо

б

б

ксшы қ

қ

ыз қ

қ

қ

қат

ат

ат

ат

ат

т

ысты. Соның 90 пайызы 

өзі мі

мі

мі

мі

мізд

зд

зд

зд

зд

зд

ің

ің

ің

ің

і

ің

қ

қ

қ

қ

қ

қ

ар

ар

ар

ар

ак

ак

ак

ак

ак

ак

өз

өз

өз

өзде

де

де

е

е

е

рі

рі

рі

рі

р

і

мі

мі

мі

м

м

зз

з 

з

з

бо

бо

о

бо

бо

б

лд

лд

лд

лд

лд

лд

ы.

ы

ы

ы

ы

 Сон 

дықтан 

бокста аруларымыз уақыт өткен сайын көбейіп 

келеді. Бұл  – қуанарлық жағдай. Лон дон Олим-

пиа дасына  Саида Хасенова қатысты. Рас, жүл-

делі орынға жете алмағанымен, маман дар дың 

жо ғар ғы  бағасын алды. Әлемдік ареналарда жұды рықтасып жүрген қаракөз қыз-

да

да

да

да

д

д

ры

ры

р

ры

р

р

мы

мы

м

з аз емес. Дегенмен келісе

се

е

е

е

е

мі

м

м

м

м

н,

н,

н,

н,

н,

н

ә

ә

ә

лі

лі

ліі

п

п

п

п

п

п

әл

әл

әл

ен

ен

ен

ен

н

де

де

де

де

де

де

й 

й 

й 

й

й

й

же

же

е

же

е

ті

ті

ті

ст

ст

ст

ст

т

ік

ік

і

ік

те

те

те

рге жете алған жоқ. 

Бі

Бі

Бі

Бі

Бі

Б

ра

ра

ра

р

ра

ра

қ

қ

қ 

е

е

ен

е

е

ді төрт жылдан кейін өзіі

іі

і

мі

мі

мі

мі

мізд

зд

зд

зд

зд

зд

ің

ің

ің

ің

ң

с

с

с

сұл

ұл

ұл

ұл

ұл

ул

ул

ул

л

ул

ар

ар

ар

р

д

д

д

д

а 

а

а

а

қа

қа

қа

қа

қа

рс

рс

рс

ыл

ыл

ыл

ыл

ыл

ыл

ас

ас

ас

ас

ас

ас

та

та

та

тар

ры

р

р

р

на бет қаратпайтын 

болады. Мұны мен нық сеніммен айтып тұрмын. Өйткені жастар арасында дарынды 

қазақ қыздары өте көп.

Татьяна АМАНЖОЛ,

әйелдер күресінен Қазақстан 

ұлттық қ

қ

қ

қ

қ

қ

ұр

ұр

ұр

ұ

ұ

ұр

ам

ам

а

а

ам

а

ас

ас

ас

с

с

ын

ын

ың

ың

ың

ң

ң

ң

м

м

м

м

м

үш

үш

үш

үш

ес

ес

с

с

ес

с

і:

і: 

– 

Сп

С

С

Сп

Сп

Сп

ор

ор

о

о

тт

тт

а

а 

бә

б

бә

б

б

б

се

се

ке

ке

ле

ле

ст

ст

іік

ік

ө

өте

те

ж

ж

оғ

оғары. Сондай-

ақ қазақ қыздары да тым аз деп айтпас едім. 

Мәселен, менің салмағымда маған бәсекелес 

бола алатын қыздар өте көп. Қазір санап берем... 

(Аздаған үнсіздіктен соң) ...Кешіріңіз, саусақта-

ры

р

р

р

м ның саны жетер емес. Ал жеті

іі

і

ст

ст

ст

ст

ст

с

ікте

те

те

т

те

р 

р

р

бола-

ша

ша

ша

ша

ша

ш

қт

қт

қт

қт

т

қт

а 

а 

а

а

а

а

болады. Тек балуандарғ

ғ

ғ

ға 

а 

а 

а 

а

а

ти

ти

ти

ти

ти

ти

іс

іс

іс

іс

іс

ті

ті

ті

ті

тт

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ағ

ағ

ағ

ағ

ағ

ғ

да

да

да

да

да

д

й

й

й

й 

жасау қажет. Өйткені, шыны керек, күреспен 

айналысып, кейін тастап кетіп жатқан қаракөздер 

аз емес. Әйтпесе қазақ қыздарының боз кілемдегі әлеуеттері ешкімнен кем емес. 

Өзімнің көптеген досым қазақ. Қаншалықты мықты екендіктерін де білемін.

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет