ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетоважүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет30/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Сәтжан ҚАСЫМЖАНҰЛЫ,

Шы

Шы

Шы

Ш

Шы

Ш

ғы

ғы

ғы

ғы

ғы

ы

с

с 

с 

с 

с

с

Қа

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

за

з

з

қстан облысы

Сыртқы болмыс-жаратылысынан 

ғана емес, ішкі жа

ж

ж

н дүниесінің өзінен 

қазақы тәр

р

р

р

би

би

би

би

би

би

е 

е 

е 

е 

е

е 

ме

ме

ме

ме

ме

ме

нм

нм

нм

нм

нм

нм

ұн

ұн

ұн

ұ

ұ

да

да

да

а

а

ла

ла

ла

ла

ла

ла

п

п

п

п

п

тұ

тұ

тұ

тұ

тұ

тұ

ра

ра

ра

ра

ра

ра

ты

ты

ты

ты

ты

ты

н 

жандарды көргенде «бұл кісі өзге ұлт тың 

өкілі екен-ау» деген ойдың үш ұйық та-

саңыз түсіңізге кірмесі анық. Өзі қазақ 

ті лінде мүдірмей сөйлейтін болса, өнеге 

ба

б

б

б

ст

ст

с

ст

ст

т

ау

ау

ау

ау

ау

ау

ын

ын

ы

ын

ын

ын

да

да

да

да

д

да

й көрінетін мұғалім аты-

-

-

-

-

н

на

на

н л

л

л

л

л

л

ай

ай

ай

ай

ай

ай

ық

ық

ық

ық

ық

қ

ты

ты

ты

ты

ты

ты

,

ұ

ұр

ұ

ұ

паққа ұлттық тәрби

и

и

и

и

и

ен

ен

ен

ен

ен

ен

і 

і

і

і

і

ұғындыру қажеттігін ұлықтап жүрген 

ұстаз болса, оны неге қазақ демеске?

ИМ

ИМИ

ИМ

ИИ

АН

АА

Қазақ спортының 

тарихында Олимпиада 

чемпионы, ті

ті

ті

ті

і

пт

п

п

п

п

п

і жү

жү

жү

ж

ж

ж

лд

д

д

д

егер

р

р

р

і 

болған қаз

з

з

з

з

з

ақ

ақ

ақ

ақ

ақ

ақ

қ

қ

қ

қ

қ

қ

ыз

ыз

ыз

ыз

ыз

ыз

ы 

ы 

ы 

ы

ы 

ы

жо

жо

жо

жо

ж

ж

қ.

қ

қ

қ

қ

 

Тәуелсіздігімізге қол 

жеткізіп, дербес мемлекет 

ретінде бес рет қысқы 

Олимпиада ойындарына, 

бе

бе

бе

е

е

с 

с 

с 

с 

с

с 

мә

мә

мә

м

мә

мә

рт

рт

рт

рт

рт

рт

е

е

е

е

е

е

жа

жа

жа

ж

ж

ж

зғ

з

з

ы 

Ол

Ол

Ол

л

лим

им

им

им

мпи

пи

пи

пи

ад

ад

ад

а

ад

а

а

а

о

о

ой

о

ындарына 

қатыстық. Өкінішке қарай, 

әлі бірде-бір қазақ қызы 

Олимпиада жүлдесіне қол 

жеткізген жоқ.

Рас, 2010 жылы тұңғыш рет Сингапур-

де өткен жасөспірімдер арасындағы Ол им-

пиада ойындарында ауыр атлет аруы мыз 

Жа

Ж

ЖЖ

зира


р

 Жаппа


па

п

прқ

р

ұлұ

ұ

 сафф

 алтынды өңі рінде 

жа

жа

жажа

ж

жрқ

рқ

рқрқ

қ

рқыр

ыр

ыры

ыр

рат

а

а ыпып

ып

пып

ып

 (

ур

ур

ур

ур

ур

ур

ет

ет

ет

ет

е

е

те

те

те

те

т

))

)

,

, жеж

ж

жж

ңіс  тұғы ры ның  ең 

би

б

ік сатысына көтеі

рі

іі

лген. Яғни Олимпиада 

чемпионы атанған. Бірақ бұл – жас жеткін-

шектер арасындағы Олимпиада.

Бірақ Олимпиада ойындарына қаты-

сып жүрген қыздарымыз жетерлік. Тіпті 

қ азағы аз қысқы спорт

рт

ртрт

рт

ртт

т

ттт

т

үрр

р

рр

р

леле

ле

лл

рі

рірі

рі

рнд

нд

ндн

н

не 

е 

еде

де

ее

е

АА

А

АА

А

қ қ 

қ 

ққ

қ

Олим пиадаға  қатысқақа

қа

қақа

қа

нн

н

нн

қы

қықы

қы

қық

зд

здзд

д

дд

ар

арар

ар

аым

ы

ымым

ы

ыы

ы

ыз бб

б

бб

б

арар

ар

арар

ар

---

-

шылық. Бұл орайда бірінші кезекте конь-ки ші  аруымыз Кенжеш Сәрсекенованы 

атап өтуге тиіспіз. Ол 1994 жылы Лилле-

хам мердегі (Норвегия), 1998 жылы Нага-

но дағы (Жапония) Олимпиада ойындары-

на

на

нана

н

нқ

қ

ққ

қ

атат

ат

аат

ыс

ысыс

қа

қақа

қа

қан.

н.

н.О

О

ОО

да

дада

да

дада

н

нн

н

нке

ке

кк

йі

йй

н  де Олимпиада 

ой

ой

ойой

ой

ыы

ы

ыы

н

нн

н

нн

да

дда

да

дары

ры

рыры

ы

ынана

на

нна

на

ққ

қ

ққ

ат

атат

тыс


ыс

ыс

ысы

ыс

қақ

қа

қақ

н

нн

н

нқ

қы

қ здарымыз бар-шы лық.  Шайбалы хоккейден Динара Ди-

қанбае


е

е

ее

е

вав

в

вв

С

СС

олт-Лейк-С

С

С

ити

и

ии

иде, ф


ф

ри

рстайл-

дан  Жі


Жі

Жі

ЖЖ

Жі

бебе

бе

бебе

бе

кк

к

кАр

Ар

АрАр

Ар

апа

ап

апа

ба

бб

б

евев

ев

еве

е

аа

а

аа

а

ВаВа

Ва

Ваа

Ва

нкнк

нк

нкк

ув

увув

ув

увв

ер

ере

е

еде ел 

намы сын  қорғады.

Ал жазғы Олимпиада ойындарына қа-

тыс қан  қазақ  қыздары біршама. Солардың 

ішінде Олимпиада жүлдегері атанудан 

мүмкіндіктері мол болған көркем гимнас-

шы

шы

шышы

ы

шыӘ

Ә

ӘӘ

Ә

лил я Юсупова мен құралайд

йд

йдйд

йд

йды

ы

ыы

ы

ыкө

кө

көкө

к

көзг

зг

зге 

е 

е е

ат

атат

ат

тт

қ

ққ

қ

қан

ан

анн

н

ан мерген Зәуреш Байбо

о

оо

о

осы

сы

сыс

сы

сыно

но

ноно

но

нова

ва

вава

ва

ныны

ны

ны

 

 ерек ше  атап  өтуге  болады. Соңғы екі 

Олим пиа дада  таэквондошы  қыздарымыз-

дан жүлде күткенбіз. Алайда әзірше қазақ 

қыз дарының төрт жылда бір өтетін дүбірлі 

додада бағы жанбай келеді. Бірақ біз қыз-

дары


ы

ы

ыы

ы

мымы

мы

мымы

зд

здд

д

дд

ың

ыңың

ың

ыО

О

ОО

О

Оли

ли

лли

мп

мпмп

мп

пиа

иа

иаиа

иа

дада

да

дад

да

оо

о

оо

йы

йыйы

йы

ыы

нд

нднд

д

ара

а

ы нан жүлд

д

дд

д

де 

е

ее

е

еал

ал

алал

ал

аат

ат

аа

а ын


ын

ын

ыны

ын

ынын

ын

ынын

н

аа

а

а с

с

сесені

ні

нні

ні

німд

м

мдмд

мд

мім

ім

імміз

із

іззз

і

.Осы  ретте шахматшы қыздарымызға 

ай рықша көңіл бөлгіміз келеді. Тап осы 

кү

к

кк

к

нднд

нд

нднд

нд

ерр

р

рі Астанада

да

дада

а

да шахматтан командалық 

әл

әләл

әл

әлл

ем

еем

ем

емем

ч

чч

ч

емем

ем

емем

ем

пипи

п

пипи

пи

онн

н

нн

н

атат

ат

атат

ат

ыы

ы

ыөт

өт

өтөтт

өт

удуд

уд

удуд

уд

ее.

е.

е.е.

Қ

ҚҚ

Қ

Қазақстан құра-

ма сы ның  намысын  өрімдей жас бес қа-

рындасымыз қорғауда. Біле білсек, әзірше 

ешбір спорт түрінде құрамы тек қазақ жас-

тарынан жасақталған ұлттық құрамамыз 

жоқ (бұл жерде қазақ күресі, тоғызқұмалақ 

секілді ұлттық спорт түрле

ері


рі

рі

ріі

р

н н 

н

н н 

н 

есесс

с

сс

еп

ееп

еп

ее

ке

кеке

ке

ее

а

аа

а

алы

лы

лыы

п 

отырған жоқпыз). Әрі шах

ах

ахах

ах

ама

ма

мама

ма

матш

тш

тшш

тшы


ы

ы

ыы қы

қы

қықы

қы

здзд

зд

да-

а

аа

ры мыз – осы әлем чемпионатына қатысып 

жатқан ең жас құрама. Жас та болса біздің 

қыздарымыз 64 тор көзді тақта үс тінде 

әлемнің таңдаулы құрамаларымен тере-

зесі тең өнер көрсетуде. Халықаралық 

гроссмейстерлер 

р

рр

– Гүлісхан Нақбаева мен 

Ди

Ди

ДиДи

Ди

ина

н

нана

н

нра

ра

рара

ра

раС

С

СС

С

әдәд

әд

әәд

д

уаа

а

аа

а

қақа

қа

қақа

қа

сосо

со

сос

ва

вава

ва

ава

,

,,

ха

хаха

ха

хлы

лы

лылы

қаралық шах-

ма

ма

мама

а

т ше

ше

шее

бе

бебе

бе

беб

рл

лрлер

ер

ерер

і 

іі

– 

МаМа

Ма

Маа

Ма

дид

ди

идина

на

нан

н

 Дәулетбаева,  Гүл мира  Дәулетова және жас талант Жан-

сая Әбдімәлік күллі қазақтың мақтанышы 

десек, асыра сілтегеніміз емес. Шебер лік-

терін шыңдай түскен соң осы қыздарымыз 

бен олардың ізін басқан  жа

жа

жажа

жа

жас 

с

сс

бү

бүбү

бү

ббү

лдір


р

р

шін-дері міз шахмат әлеміне  үс

үс

үсүс

үс

үте

те

тете

те

темд

мд

мдмд

мд

дік

ік

ікік

к

ікқ

қ

ққ

қ

ұрұр

ұр

ұрұр

ұр

адад

ад

дд

ы 

деп үміттенеміз.Ұлттық спорт түрлерінде де абыройы-

мызды асқақтатып жүрген қарындас-

тары мыз бар. Бұл ретте Әсел Далиеваны 

(то ғыз құмалақ) ілтипатпен атап өткіміз 

к

ке

кк

к

 лл

л

лл

л

едед

ед

едед

і.

іі

Ен

ЕнЕн

Ен

Енде

де

деде

д

деше

ш

шеше

ше

е, күү

ү

үү

ү

нні

н

нін

н

бб

б

бб

үг

үгүг

гін


ін

ін

нн

н

геге

ге

геге

г

дд

д

дейей

ей

ейей

е

ін қазақ қызда-ры нан шыққан Олимпиада чемпионы мен 

жүлдегері жоқ деп жасымайық. Ештен кеш 

жақсы. Әлі-ақ қыздарымыздың жүл де ле-

рін санаудан жаңылысатын күн туар. Үйіп-

төгіп бір-ақ беріп, жүлделер

р

де, қуа нышы-мыз да қойнымызға сыйм

йм

ймйм

ай

айай

ай

айай

,  мә


мә

мә

мм

м

рере

е

рее

еәрәр

әр

ре 

болатын күнге жазсын.

Қазақ қыздарынан тұңғыш Олимпиада 

чемпионы және жү

жү

жү

жүү

жү

лдлд

д

дд

д

еге

ер

рі ау

уыр атл


тл

тл

тлл

етика-


дан шыға ма, ж

ж

жж

ж

жоқ

оқ

оқоқ

оқ

оқт

т

тт

т

таэ

аэ

аэаэ

а

акв

кв

квк

к

кон

он

онн

н

ндо

до

додо

до

шышы

шы

шыы

ы

аа

а

аа

а

руру

р

рр

р

лала

ла

лала

ла

рыры

ры

рыры

ры

-мыздың бірі бола ма, оны уақыт көрсетер. 

Бәлкім, боксшы немесе балуан қыздары-

мыз дың  бірі болып ел спорты тарихына өз 

есімін алтын әріптермен жазар. Бәрін де 

алдағы уақыт көрсетеді. Әлеуеті зор қыз-

да

дд

р

рр

р

рым

ым

ымым

ым

ымыз

ыз

ызыз

ды

дыды

ды

дыы

ң 

ң ң

ң

ңң

ба

баба

а

рлр

р

ығын тізіп шықпасақ та, Жа

Жа

Жаази

з

зизи

зи

зирара

ра

рра

Ж

ЖЖ

Ж

ЖЖ

ап

апап

ап

па

па

папа

п

п рқрқ

рқ

рқр

р

ұл, Анна Нұрмұхан бетоваа

а

а  

(ауыр атлетика), Гүлнафиз Айт 

мұ 

хам-


бетова, Феруза Ергешова (таэквондо), 

Гүлжан Иссанова (дзюдо), Саида Хасено-

ва, Дариға Шәкімова (бокс) бастаған ха-

лық аралық додалар

р

да айрықша көзге түсіп жүрген ару

ру

руру

р

рла

ла

лала

ла

ары

ры

рыы

ры

мымы

мы

здзд

зд

здзд

зд

ыңың

ың

ыңб

б

бб

ар

арар

ар

аа

е

ее

ке

кее

ке

кені

ні

ніні

н 

н н

н

нн

айта кету ләзім.

м

м

мм

 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет