ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетоважүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет29/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35

ҮЗ

ҮЗ

ІН

Н

Н

Н

Н

ДІ

ДІ

Д

Д

Д

О

ОО

О

ОО

Й

ЙЙ

Й

ЙЙ

Т

ТТ

Т

ТТ

Ү

ҮҮ

Ү

РР

Р

РР

Р

ТТ

Т

ТТ

Т

КК

К

КК

К

ІІ

І

ІЖА

Қ

СЫНЫ

Ң

 ЖАТТ

ТТ

ТТ

ТТ

ТТТ

ЫҒЫ Ж


О

Қ

Семейдегі Пригород орта мектебінің директоры Наталья Владимирқызы

зы

зыы

ы

 Тегег

ег

егег

ай

айай

 – ж


ж

ж

ана

ажж

үр

үрүр

ү

үрү

ег

егег

г

імім

іім


м

ен

ене

ен

еқ

қ

қаз

а

аа

аққа 


айналып кеткен сонда

да

дада

а

дай

й

йй

й

йіз

із

іззз

з

гігі

і

іін

н

нн

ие

иеие

ие

ии

тт

тттт

ттт


тт

і 

і жа

жа

жажа

а

нднд

д

дд

ар

арар

ар

арар

ды

дыды

ды

ың 

ң 

ңң

ң 

ңбі

бі

бібі

б

рірі

рі

рр

.

.Не

Н

НН

Н

Нгізін-

де, Талдықорған (бүгінгі Алматы) облысы, Кербұлақ 

ауданындағы Жоламан асылтұқымды қой совхозында 

туып-өскен Наталья ханымның Семей жерінде өмір жолын 

қалыптастыруының өзі – жатқан бір тарих. Бұл туралы 

кейіпкеріміз былай дейді:

АрАр

А

Арма

ма

аа

а

ан

н

нн

н

н жжо

жо

жожо

лы

лылы

лы

лылы

ны

ныны

ны

нын

ң 

ң  

ң

жетелеуімен Алматыдағығы

ғы

ғығы

А

АА

А

АА

ба

аба

ба

байй

й

йй

ат

атат

ат

тын

ын

ынн

н

нда

да

дад

дағы


ғы

ғы

ғҚ

Қ

ҚҚ

Қ

азаз

аз

азз

ақ

ақақ

ақ

пп

п

пп

п

едед

ед

едаг

аг

агаг

г

оо

огикалық институтының  фи

фи

фи

фии

фи

зизи

зи

зизи

ка

как

к

к--

-

математика факультетіне оқуға түстім. Болашақ күйеуім Орал екеуіміздің таныстығымыз осы факультетте бірге 

оқып жүргенде басталды да, ақырында о бастағы 

арманымыз ортақ арнада тоғысты. Екеуіміз де бір-бір 

үйдің тұңғышы екенбіз. 1980 жылы сәуір айында оқу 

орнын бітіріп, диплом

м алар


а

а

а сәт таяғанд

д

дд

да үйленуге бел 

будық. Әке-шешеме 

е  Се


Се

Се

СеСе

Семе


ме

ме

мм

ме

йдйд

йд

йдйд

йд

іңің

ң

ңж

ж

жж

ж

ігіг

г

ітіт

і

ітін

і

іі

е 

е е 

е

етұ

тұ

тұтұ

тұ

ұрм

рм

рмрм

ыс

ысыс

ыс

ысы

қа

қақа

қа

қақа

ш

шш

шы

ыы

ы

ыығаты-

нымды айтқанымда, 

а

ат

ата-а

а

аан

а ам


ам м

мұны та


та

ңырқ


рқ

ай

айй

й

йқаб

б

бб

б

былда-

ды. «Қызым-ау, 1000 шақырым жерге кетіп нең бар? Қа-

зақты іздесең, өзімізден де табылатын еді ғой» деп біраз 

қар сылығын  білдіргендей болды... (Әңгіме иесі осы тұста 

біраз күліп алды – авт.). Дегенмен разылықтарын берді 

де

деде

д

дд

,Семейд

д

ден

н

нн

н

 ата-енем кәдімгідей құда түсіп келіп,, ОО

О

ОО

ра

аа

а

лл

л

екек

ек

еке

е

еуеу

еу

еуеу

у

мімі

мі

мім

з

зз 

з

шаша

ша

аа

ңы

ңыңы

ңы

ңыңы

ра

рара

ра

рара

қ 

қ қ 

қ 

қ қ

кө

көкө

кө

көкө

те

тете

те

терд

рд

рдрд

рд

рдік. Сөйтіп, өмір жолымен Б

Б

ББ

Б

Бор

ор

орор

ор

оро

о

о о

о

оду

ду

дуд

ду

ду-

--

-лиха ауданы Қазправда ауылында тұратын Оспановтар 

отбасына келін болып түстім. Менің Семей топырағына 

келу тарихым осылай басталды. Содан бері, қарап тұрсам, 

33 жыл сырғып өтіп кетіпті. 

Наталья Владимировнаның ерекше қасиеті сол, енесі-

нен көрген тәлім-тәр

әр

әр

әрәр

р

биби

би

биби

и

есс

с

сс

с

інін

ін

іе

е

ее

е

кікі

кі

кк

сс

сөз

өз

өззз

ін

інін

н

іңің

ің

іңң

б

бб

б

ірір

і

ірр

ір

інн

н

нде

д

дд

д

д айтып 

отырады. Алғаш келін болып түскен сәтте ата-енесі ауыл 

молдасы Жолдыбай ақс

қ

ққ

қ

ақалды шаққ

ырып, Орал екеуінің 

некесін алдымен 

н 

н н 

н

н мұ

мұ

мұмұ

мұ

мұсы

сы

сысы

сы

лмлм

лм

лмлм

л

анан

ан

анан

ан

шышы

ш

шыш лы

лы

лыы

ы

қ қ

қ

ққ жо

жо

жожо

жо

жолм

лм

лмлм

лм

лмен

ен

енен

ен

енқ

қ

ққ

қ

иғи

и

ианы да – 

бір хикая. Ислам

м

м

мм

д

дд

д

інін

ін

іні

ін

інін

н

нк

к

кк

к

кең

ең

еңең

е ін


ін

ін

інін

н

ене

ен

енн

нас


ас

с

асс

их

ихи

их

ихат

ат

атат

та

тата

та

ауғ

у

уғуғ

ғ

аа

а ж


ж

ж

жол жабық, қатаң тыйым салынған күннің өзінде мұндай батыл қадам 

жасаудың өзі ерлік-ақ. Молда жас келіннен қандай сенім-

де екендігін сұрайды. Ештеңені түсінбеген Натальяның бар 

жауабы «я верила только коммунизму» дегенге тіреліпті. 

Жолдыб

б

бб

ай

аа

а

а ата: «Бұ 

ұ

бала мұсылманшалап ат қоо

о

оо

юы

юю

ю

юю

мы

мм

м

мзға 

қа

қақ

қа

ққа

рс

рсрс

с

ы ы 

ы

ыы 

ы

емем

ем

емем

м

есес

ес

сс

с

сс

с

сия

ия

ияия

ияқт


қт

қт

қтқт

ы,

ыы

ы

 ныспысы Нәзира  болсынын

ын

ынн

ын

»,»,

»,

»,», –д

д

дд

д

дей

ей

ейе

ді

діді

ді

діді

..

ССө

й

йтіп, Нәзира ббо

б

лып шыға келген келіндері

ін ата-ене

і

сі 


сол күннен  бүгінге дейін қызым деп атап келеді екен. 

Тұңғыш қыздары Ләйланың өзі екі баланың анасы, бір 

үйдің  ұйытқысы болып отыр. Ұлдары Айдостан Әдина,

Әмина атты екі немере сүйген Наталья әже сонда да өзін 

әлі күнге ене мектеб

еб

ебеб

б

бін

ін

інін

і

іің

ң

ңң

ң

ңо

о

оқу

қу

қуу

қу

ушы

шы

шшы

ш

сысы

с

сс

с

сс

ан

анан

н

на

ай

айай

ай

дыды

ды

ды.

.

.«Қ

«Қ

Қай

а

аа

ын сіңлім 

Ләззат пен қайны

ны

ныны

ны

ным

м

мм

м

мМа

Ма

МаМа

Ма

Мара

ра

рар

р

ртқ

тқ

тқтқ

тқ

тқа

а

аа

а

аже

же

жеже

е

жңг

ңг

ңгңг

ңг

ңге

е

ее

е

бобо

бо

боо

лу

лулу

лу

лулу

ым

ымым

ым

ымым

н

нна

н

нн

н бастап,

қыз ұзатып, келін түсірген ене, құшақ айқастырған құдағи 

атанып отырсам, осы жолдардағы қазақтың салт-дәстүр, 

жөн-жоралғысының барлық сатыларын ене мектебін көру

арқылы бастан өткердім», – дейді Наталья ханым. 

Ұстаздық  қызметін тілге тиек еткенде  де Наталья

ха

хаха

ха

хха

ны

ныны

ы

мм

м

мм

м

ұрұр

ұр

рұр

р

папа

па

аққ

ққ

ққққ

ққ

ққа

а

аа

а

бебе

б

бб

ре

рер

р

р білім қазақтың ұлттық тәтә

тә

тәтә

тә

рбрб

рб

рбрб

рб

иеие

ие

ее

ие

сісі

і

нене

не

нее

н

нн

н

нн

ба

баба

ба

бб

ст

стст

ау

ауау

у

уа

а

аа

алу


л

лу

луы

ы

ыы

ти

тит

ти

тіс

іс

ісс

с

ее

е

екек

ке

кек

нін айтады.Наталья ТЕГАЙ,

Семей қаласындағы 

Пригород орта мектебінің директоры:

– Қазіргі уақытта педагогика саласында ұлттық

тәрбиеге көңіл

л

а

а

уд

д

д

д

д

ару керектіг

г

і 

і – уақыт талабынан 

туған өте дұры

ры

ы

ры

ы

ры

с 

с 

с 

с 

с

қа

қа

қа

қа

қа

қа

да

да

да

да

да

а

м.

м.

м.

м

Ұ

Ұ

Ұ

Ұ

Ұ

Ұ

лт

лт

лт

л

л ты

ты

тық 

қ

қ 

қ 

қ

тә

тә

тә

ә

тәрб

рб

рб

рб

р

ие

ие

ие

ие

ие

ні

ні

ні

ні

ні

ні

т

т

т

т

ек

ек

ек

ек

к

е

 қ

азақ мек-

тептерінде ған

н

а

а ем

ем

ес, жа

жа

лп

ы 

ме

м

кт

еп

те

терд

рде қолданыс қа 

енгізсек, бұл – ұрпақ үшін ғана емес, мемлекет ертеңі 

үшін де маңызды іс. Мәселен, еңбек пәнінің мұғалімі 

қазақ оюларын салып, оның атаулары мен ерекшелік-

терін түсіндірсе, қандай ғанибет болар еді. Ұғына 

білген

ен

ен

н

н

ге қ

қ

қ

қ

қ

азақ

қ

қ

тың оюлары – тұнып тұрған ма

а

а

а

а

те

те

те

т

те

те

ма

ма

ма

а

ма

тика.

Ой

Ой

Ой

Ой

й

Ойан

ан

ан

а

ан

а

ым

ым

ым

ым

ым

ым

ың

ың

ың

ың

ың

ң

ды

ды

ды

ды

ды

ды

ө

ө

өсіретін ғажап дүние. Біз б

б

б

б

ал

ал

ал

ал

ал

ал

а 

а 

а

а 

а 

а

ке

ке

ке

ке

ке

ке

зі

зі

зі

зі

зімі

мі

мі

м

м

мі

зд

зд

зд

д

д

д

е 

е

е

е

е 

үлкен апа-әжелерімізге қолғабыс бергенде жүнді 

жууды, ұршықпен иіруді, тіпті оның қалай боя латынын 

да көріп өстік. 

Бүгіндері өзі мектеп директоры болып отырса да,

Наталья Тегай ханымның білім берудің бастауы ұлттық

тәрбие деп санау

ау

ау

ауау

у

ыы

ы

ыы

ы

осос

ос

осос

ос

ынын

ын

ынын

н

дада

да

дада

д

йй

й

ұлл

л

лл

ағ

ағағ

ағ

аға

ат

атат

а

аа

ты

тыты

ты

ыұ

ұ

ұұ

ұ

ұст

ст

стс

с

аззз

з

дан дәріс ал

ал

лл

л

луы

уы

уыуы

уы

уна

на

аа

а

ан

н

нн

н

н шышы

шы

шышы

шы

ғығы

ғы

ғығы

ғы

пп

п отыр. «Қазақтың асыл д

д

д

дд

д

үнүн

үн

үнүн

үн

иеие

ие

иеие

ие

леле

ле

леле

л

рірі

рі

ррі

р

нн

кө

көк

к

көк

рі

рірі

рі

рп

п

пп,

 

өз қолымен жасап үйренген  ұрпақ күні ертең  ұлттық тәрбиені бойына сіңірген буын болып қалыптасса, қандай 

жақсы болар еді», – дейді Н.Тегай ханым.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет