ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетоважүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет27/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35

 – асқар

р т

т

т

т

ау

ау

а

а

, ана – 

ба

ба

ба

ба

ба

ба

уы

уы

уы

уы

уы

ы

ры

ры

ры

ры

ры

ры

нд

нд

нд

д

д

д

ағ

ағ

ағ

ағ

ағ

ағ

ы 

ы

ы

ы

ы

ы

бұ

бұ

бұ

бұ

бұ

бұ

ла

ла

ла

ла

ла

ла

қ,

қ

қ

қ

қ

 бала – жағасындағы

ы

ы

ы

ы

ы

құ

құ

құ

құ

құ

құ

ра

ра

р

ра

ра

ра

қ»

қ»

қ»

қ

қ

қ

д

д

д

д

д

д

ег

ег

ег

ег

ег

ен

ен

ен

ен

н

н

к

к

к

к

к

к

ер

ер

ер

ер

р

ем

ем

ем

ем

ем

ем

ет

ет

ет

ет

т

ет  

сөздер бар. Осы терең ұғымдарға сай әрбір қазақстандық отбасы 

бақытты, бай, қуатты болып, әрдайым биіктен көрінсе екен деймін!

Әйелдердің халықаралық күні жыл сайын белгілі бір тақырыппен, ұранмен өтеді ғой. Теледидардан кейбір 

елдерде бұл күні нәзік жандардың бейбіт шеруі, тіпті феминистердің ұранды акциялары өтетінін естиміз. 

Биыл дүниежүзінде бұл мереке қандай тақырыпқа арналады?

Жанна САЛАМАТОВА, Солтүстік Қазақстан облысы

БҰ

БҰБҰ

БҰ

БҰБҰ

Ұ 

Ұ Ұ 

Ұ

Ұ Ұ

са

саса

а

рара

ра

рара

ра

пшпш

пш

шпш

пш

ылыл

ыл

арының шешімімен 2013 жыжы

жы

жыжы

жы

лылы

лы

лылы

лы

88

8

НН

Н

ауау

ау

ауау

ау

рыры

ры

рыз

Ха

Х

ХаХа

алы


лы

лы

ылы

л

қақ

қа

қара

ра

рара

а

алы

лы

лыы

лы

лық 

қ 

ққ

қ

әйәй

әй

әә

елдер күніне «Әй ел дерге қа

қа

қа

қақа

қа

тыты

ты

тыы

тыст


ст

ст

стт

ы

ыы

ы

ыы

зо

зозо

зо

ззрл

рл

рлрл

рл

рлық

ық

ықық

ы

қ-

зомбылықты тоқтатуға әрекет ететін кез келді» деген 

тақырып беріліп отыр. Мереке БҰҰ-ның 1945 жылы жыныс-

тық теңдік жөнінде қабылданған арнайы жарғысына сай 

аталып өтеді. Ал қоғамдық өмірдің түрлі саласында әйелдер 

мен олардың құқын қорғ

р

р

рр

ауға қатысты мәдени-гуманитарлық 

шаралардың жос

ос

осс

ос

 п п

п

пп

п

аа

а

аа

а

рыры

ры

рыы

рын


н

н

нн

н

ЮНЮН

ЮН

ЮНЮН

Ю

ЕСЕС

ЕС

КОО

КО

КОО

О

бб

б

бб

ек

екек

ек

екк

іт

ітіт

і

тке

ке

кеке

ке

кен.

н.

нн.

н

ӘӘ

Ә

Әйе

й

йлдер мере-

ке сінің соңғы жыл

ыл

ыл

ылл

ыл

дада

да

дада

рд

рдрд

рд

рдағ

ағ

ағағ

ағ

ыы

ы

ыы

та

тата

т

тқы

ы

қықы

ры

рыры

ры

рыры

пт

птпт

п

арар

ар

аы

ы

ыы

ы

ымы

мы

ммы

мына


на

на

ндай:

2005 – «Әйелдер теңдігі: кепілді келешек үшін»;

2006 – «Әйелдер шешім қабылдау процесінде. Үн қату 

мен өзгеріс жасауға жауап беру»;20

20

0

20

0

07

07

07

07

07

07

 – «Әй


Ә

Ә

елдер мен қыздарға қатысс

с

сты

ты

тыты

ты

ты зор

ор

орор

ор

орлы

лы

лыы

ы

қ-қ

қ

ққ

қ

зозо

зо

омб

мб

мбб

б

мбы

ы

ыы

ы

лылы

лы

лл

л

қ қ 

қ

қжа

жа

жажа

жа

ағд

ғд

ғдғд

ғд

дай

ай

айай

ай

ал

ла

лла

ла

лрында жазадан құтылып 

ке

кеке

ке

кеке

ту

туту

ту

туту

ге

геге

е

гтт

т

тт

т

осос

ос

осос

қа

қақа

қа

ққа

уы

уыуы

уы

уыуыл

л 

қоқо

қо

қоқо

қ

ю»ю»

ю»

;;;

;

2008 – «Әйелдер мен қыздардың дамуын инвестициялау»;2009 – «Әйелдер мен ерлер, қыз-келіншектерге қатысты 

зорлық-зомбылықты бірлесіп тоқтатайық»;2010 – «Тең құқықтар, тең мүмкіндіктер: даму бәріне

ортақ»;


2011 – «Б

«Б

«Б«Б

«Б

«Біл

іл

іліл

іл

ілім

ім

імм

ім

мге

ге

гег

ге

ге,,

кә

кәкә

кә

кәә

сі

сісі

с

сби

би

бии

и

дд

д

дд

д

айай

ай

айай

а

ынын

ын

ыны

н

дыды

ды

дыды

ды

ққққ

ққ

ққққ

а

а а 

а

жәж

ж

жне ғылым мен тех-

ника жет


ет

етт


ет

т

ісіс

іс

ісіс

іс

тіті

т

тіті

кт

кткт

кт

тк

ер

ерр

р

інін

ін

ііе

е

е е

е

тете

те

т ңң

ң қо


о

о

оо

о

лжлж

лж

лжлж

ет

етет

ім

імім

м

мм

ді

діді

ді

діді

лі

ліл

лі

ліл

к

кк –

әйелдердің лайық-ты жұмыс табуына ашылған жол»;

2012 – «Ауыл әйелдерінің құқықтары мен мүмкіндіктерінің 

кеңеюі – аштық пен жоқшылыққа тосқауыл».Гү

Гү

Гү

Гү

Гү

лн

лн

лн

лн

н

н

әр

ә

әр

ә

әр

әр

С

С

С

ИҚ

ИҚ

ИҚ

ИҚ

ИҚ

И

ЫМ

ЫМ

ЫМ

ЫМ

ЫМ

Ы

БА

БА

БА

БА

БА

БА

ЕВ

ЕВ

ЕВ

ЕВ

ЕВ

Е

А,

А,

А,

А

 ҚР еңбек сіңірген әртісі, ән

ән

ән

ән

ән

ән

ші

ші

ші

ші

ші

ші

:

:

:

:

:

БОЙЫМНЫҢ ҰЗЫНДЫҒЫ ВАГОНДАРДА СУМКА 

ЛАҚТЫРҒАНДА КӨП КӨМЕКТЕСЕДІ

Жанна ИСАБАЕВА,

алты жаста:

– Мен мамамның мейрамына арнап 

сурет салып жатырмын. Суретте күн, 

гүл, көбелек және кемпірқосақ бар. Тосын-

сый жасап берейін десем, қалай берерімді 

бі

бі

бібі

бі

ілм

лм

лмл

лм

лмей

ей

ее

мі

мімі

мі

мін.

н.

н.н.

н.

нА

А

АА

А

нана

а

нана

на

мдмд

мд

мдмд

мд

ыы

ы

ыы

қа

қақ

қ

қатты жақсы 

кө

көкө

кө

көкө

ре

рере

ре

рем

м

мім

м

н,н

н

нн б

бб

ббірір

ір

ірр

ақ

ақақ

ақ

қақ

н

нн

н

нег

ег

егег

ег

гее

е

е е

жа

жажа

жа

жж

қсы көремін білмей-

мін, ойланайыншы?!

мографиялық 

Бүкіл әлемдегі 

туты қа-

ы ке-


е

То

оо

о

оо

лы

лылы

лы

лылы

қ

қ қ

қ

қен 

-

-гі 

о йынша 


мір сүреді. 

-зомбы-


ауру дың 

леумет-


еліп со-

Ана болу – өмірлік мәртебе.

Клэр Рейне

не

не

не

не

не

р

р

р

р

р

Әй

Әй

Әй

Әй

Әй

й

ел

елде

е

р

р па

патшалығы – бұл нәзіктікті

тіі

іі

і

ң

ң, 

биязылықтың, төзімділіктің патшалығы.

Ж

Ж

Р

Жан Жак Руссо

Ж

Ж

Р

Ж

Ж

Р

Жан Жак Руссо

ӨЗІМ ЖАЙЛЫБАЛА ТІЛІ – БАЛ

Менің бойым екі метрге сәл-ақ 

жетпей ді-ау деймін. Бірақ бала кезден осы 

бойдан тартқаным-ай.

.

.

.М

М

ММ

М

Мек

ек

екек

к

екте

те

теп

п

пп

п

қақа

қа

қбы

бы

быы

р 

р р 

р 

рр 

ға

ғаға

ға

ғаға

-

-сын да  өмір  бойы е

е

ее

е

ең

ң

ңң

ң

ңсо

со

сос ңғ

ңғ

ңғңғ

ң

ңғы

ы

ыы

ы

қақа

қа

тата

а

ард

рд

рдр

р

аа

а

аотырдым. Кейін ән шілердің түрлі сайыс та-

рына қатысып, ақ 

тық сынға барлығын 

сахнаға тізіп шы ға ра тын  әдеттері бар емес 

пе,  сонда  олармен қатар тұруға ұя 

ла-


тынмын, тығылып тағы артқы қатарға 

тұ

тұтұ

тұ

тра

ра

рара

ра

мымы

мы

мымы

м

н.н

н.

н.Ө

Ө

ӨӨ

Ө

зізі

з

зм 

м

мм 

м 

инин

н

инин

н

тете

те

тет

те

рнрн

рн

рнрн

ат

аат

а

тат

т

т өстім, әлі есімде, 

кө

көкө

кө

өө

йл

йлйл

йл

лек

ек

екек

е

ете

те

тете

н-

-кө

кө

көкө

кө

көйл

йл

ййл

й

йлек

ек

екек

ек

екш

ш

шш

ш

шақ

ақ

ақақ

ақ

қкел мейтін. Етегіне 

етек жалғап, оны білдір мей үтіктеп, тігіп 

алып киіп жүре беретінмін. Бірақ бойым-

ның ұзын болғаны қазір маған қатты ұнай-

ды. Ұнамайтын бір жері бар, той-томалаққа 

бара қалсаң, еркек ата

та

та

таа

а

улу

у

уы 

ы

ыы

ы

вальске  шаа

-

қырудан жасқанады.ы.

ы.

ы.ы.

ы.

КК

К

КК

К

өзөз

өз

өзөз

ө

деде

де

деде

де

рірі

ріі м


м

м

мм

өл

өлөлді

ді

д рере

ре

рер

р

п-п-

п-

п-мөлдіреп отыра беред

ед

еді

і,

аа

а

алл ме

ме

іні

ні

ің

ң 

биб

биле


ле і

гі

гіі

м

мкеледі, сонымен, амал нешік, ерік сіз  сен  де 

оты расың, тіпті ұялам кейде. Ал тұрмыстық 

жағ дайда пайдасы өте көп. Төбе ні жуу, 

ше

шеше

ше

шше

ге

геге

қ

ққ

қ

ққ

ағу, шкафтардан ыдыс алу

у

у

уд

д

дд

д

егег

ег

егег

ег

енен

н

нн

н

жж

ж

жж

ж

ұ-ұ-

ұұ

ұмы

мы

мымы

мы

мыст

ст

стыы

ы

ыың

ы

 барлығы мен үшін проб л л

л

лл

ем

емем

ем

емм

а

аа

а

аа

ем

емем

м

емес

ес

есес

е

,,,

ешкімге жалынбаймын. Әсі ресе пойызбен 

жүргенде қандай рақат, білесіз  бе? Әнші 

болғаннан кейін гастроль дық  сапарға көп 

шығамыз, шабаданды көп тасимыз де-

гендей. Өзің

ңіз де білесіз, сөмке лер ді  үшінші 

қаба


а

а

тттт

т

тттт

тт

ағағ

ғ

ағағ

ағ

ы ы 

ы

ыы

сө

сөсө

сө

сре

ре

рее

ре

леле

ле

лее

л

ргрг

рг

грг

е 

еқо

қо

қоқо

қо

ою 

ю

ю ю

ке

кеке

ке

кер

р

рр

р

екек

ек

екек

ек

..

Бі

Бі

і

рр емес, 

бірнеш


еш

еш

ешеш

еш

ее

е

ее

ре

рере

ре

ре

т 

тқа

қа

қақа

қ

қайт

йт

йтйт

йт

йтал

ал

ала

ал

аан

ан

аға

ға

ғаға

ға

ан

н

нн 

н

ноқ

оқ

оқоқ

иғ

иғиғ

иғ

иғғ

а

аа,

а

аа

в

вв

в

вв

аг

агаг

агг


аг

о

оон

о

дарға сумкаларды тасығыш жігіт теріміздің үшінші 

қабаттағы полкаға бойлары жетпей секіріп 

тұрады. Қазіргі еркектердің бойлары көбіне 

тайпақ қой, содан не керек, сөмкелерді 

өзім-ақ көтеріп алып лақтырып жібе

бе

бебе

б

рее

е

ем

м

мін. 

Кө

КөКө

Кө

КөКө

зд

здзд

зд

здер

е

ее

ер

ері бақыра йып, таңдана қара

ра

рара

а

рй

й

йй

й

йты

ты

тыты

ты

тын

н 

н н 

н

дада

да

дад

да

р-р-

р-

рр

ды

дың ң

ә

әрекетіне қа зір бойым үйрйр

й

йрен

ен

енн

іп

іп ққ

а

а-лыпты.

Бо

Б

БоБо

Б

Бйы

йы

йыы

ы

мнмн

мн

мнм

м

ыңың

ы

ыңы

а

аа

а

аа

ла

лала

ла

лала

са

саса

са

сас

лы

лылы

л

лғынан еш кедергі 

көрген емеспін. Ел қатарлы сахнаға шы-

ғып, өнер көрсетіп, тұрмыс құрып, балам-

ды өмірге әкелдім. Бірақ маған семіруге 

бол майды, соны білем. Бойымның тым 

ала са  болғанымен  қоймай, домалақ бол-

сам, міне, сұмдық сонд

д

дд

д

да бо

бо

лар еді. Кон-церт  тер  өтетін  жерде

де

еде

де

ек

к

кк

к

өбөб

өб

өбөб

ө

інін

ін

інін

н

ее

қо

қоқо

қо

қоқо

рш

ршршау

ау

ауу

у

лала

ла

лала

л

р,р,

р,

р,р

 

темір шарбақтар тұ

тұ

тұт

ра

рара

ра

рр

ды

дыды

ы

ғғғ

ғой


ой

ой

йй

сосо

со

ол

л

лл

қорғандары ңыз дан секіріп өту мен үшін 

қиын емес. Биік дуалдардың астынан өтіп 

кететін кез дерім де болады. Көп адамнан 

естігем, «Мар жан, саған қандай жақсы 

бо

бб йың кіш ке

ен

н н 

н 

нта

т й, кез келген жерге сыйып 

ке

к

кеке

к

тете

те

тетесі

сі

сісі

сі

сң

ң

ң,ң

ң

оо

оры


ры

ры

рыры

р

нднд

нд

нднд

нд

ыы

ы

ыы

ы кө


кө

кө

көкө

кө

пп 

п

пп

ал

алал

ал

алл

ма

мм

м

йсың» деп жа та-ды. 

Ө

ӨӨ

Өткен күзде Тү

Т

Т

Тркияға бардық. Астана 

қа ласының әкімі Иманғали Тасмағамбетов 

пен Анкара ның  мэрі кездесті, артынан 

концерт қой дық. Сол шарада «ой, бір ұзын 

бойлы бо ла йыншы» деп, 21 сантиметр 

өкшелі туф ли  сатып  ал

л

л

лл

л

дыды

ды

дыды

ды

м.м.

м.

м.м.

м.

ОО

О

л л 

л 

2121

21

2сс

с

анан

н

 т т т

и-

и-и-

и-

ии

ме трл


рл

рл

рлрл

л

іі

і і


і

і

өкөк

өк

өкк

өк

шеше

ше

шее

е

деде

де

дед

д

нн

н

нн

б

бөбө

бө

бөл

л

 лекек

ек

екек

кон

он

оно

о

ыңың

ың

ыңң

9

99

9

99

с

ссс

м

мм

м

мм т

табаны 


тағы да бар. Дәл сах наға шығар бетте 

микрофонға жүгіре 

мін деп, аяғымды 

қайырып алғаным. Аяқкиімімнің баулары 

үзіліп, сахнаға еріксіз шәркей құсатып 

сүйреп шықтым. Тобы ғым ның ауырғаны 

сондай теңселіп биле 

генім әлі е

есімд

м е. 


Әр

Әр

ӘрӘр

Әр

Әри

и

ии

не

нене

е

нене

, қазір күлкілі ғой, бірақ

қ с

сс

сс

ол

олол

ол

олол

к

кк

к

езез

ез

езез

ез

деде

де

де 

жы

жыжы

ж

ыла

ла

лаа

а

рр

р

рман болып қинал дым. БіБі

Бі

БіБ

Б

рара

ра

рара

қ

ққ

қ 

қАл

Ал

АлАл

А

уауа

уа

 Қонарованың сол кезде былай дегені бар: 

«Маржан, сен бойыңның аласалығынан 

қымсынба. Жалаң аяқ  шықсаң да, сенің 

дауысың биік, зор, мұндай биік өкшені 

киюдің

ң

ңң

ң

ққ

қ

ққ

қ

ажж

ж

жеті жоқ», – де

де

дд

ді. Қайдам, мен 

ол туф

уф

уфуф

уф

уфли

ли

лили

ли

лиім

ім

мм

м

діді

ді

дд

ді

жж

ж

жжөн

өн

өнөн

өн

өнде

де

деде

д

ттіп 

п 

п п

п

алал

ал

алал

л

ыпып

ып

ыпып

ы

,,

,

,,

әл

әләл

әл

әлл

і

і і

іі

күкү

кү

күкү

кү

нн

нге киіп 

жүрм

іі

ін. А

А

Ал  тұрмыста шк фаф

ф

фтың жоғарғы 

сөресіне бойым жетпеді деп мұңай май-

мын, Құдайға шүкір, орын дық  бар. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет