ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетоважүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет26/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35

Сатыпалды НАРЫМБЕТОВ, 

кинорежиссер: 

Мен сізге ең қыз

ыз

ыз

ызыз

з

ығығ

ығ

ығғ

ығын


ын

ын

ыны

ы

аайт

йт

йтйт

йт

тай

ай

аа

ай

аын

ын

ын, тө

тө

төт

тө

тл-

л-

л-л-

құ жа тым  бойынша 

ме

ме

меме

ме

мені

ні

ніні

н

нің

ң 

ңң

ту

туту

ту

туға

ға

ғаға

а

ан

н

нн

н

нкү

кү

күкү

кү

нііі

і

мм

м

мм

м

нау рыздың 7-сі. Ал шын туған күнім – 8 

нау рыз. Бұл қалай дерсіз?.. Мектепте оқып 

жүрген кезімде жыл сайын дәл осы күні 

қыздарға қандай сыйлық берсе, маған да 

ту

т

ттт

т

ра соны бее

ре

рр

р

ртін. Әдейі мазақ қылған-

да

дада

д

д рыры

ры

рыы

ры

ғғ

ғ

ғойой

ой

өө

ө

өө

ө

здзд

зд

здзд

д

еер

е

ерер

е ін


н

ін

інін

н

шеше

ше

еше

ше

..

Жы

ЖЖ

Ж

л сайын сондай «қорлық» көріп

і

 келген мен паспорт алатын кезде сондағы апайға бір шөлмек шампан 

алып бардым да, үстелінің үстіне қойып: 

«апай, менің туған күнімді наурыздың не 

7-сіне, не 9-ына ауыстырып беріңіз, әйтпе-

се бәле болды», – дедім. Осыған дейін сы-

ныптастарыма мазақ б

б

б

бол

ол

олол

ол

олып

ып

пп

п

п келгенім же

же

ее

е

-тер, енді алдағы өмірі

рі

рірі

рі

рімд

мд

мдмд

мд

мде

е

ее 

е

еай

ай

айай

ай

айна

н

нанала

ла

лала

ла

лама

ма

мама

ма

 солол

ол

олол

л

айай

ай

айа

 

мазақ болғым келмейді дегенім ғой өзім-ше (күлді). Әлгі апайым мені түсінді-ау, 

бе тіме  қарап күлді де, үндемей, осы 7-сін 

жазып бере қойды ғой. 

Солайша, 8 Наурыз туған күніме бай-

ла

ла

лал

н

н н

ыс

ысыс

ыс

ысы

ты

тыты

м

мм

м

мм

ен

енен

ен

ене

о

оо

о

сысы

ы

сыы

ы

нднд

нд

нднд

д

айа

а

аа

ж

жж

еңіл иронияның 

об

об

обоб

об

бъ 

ъ

ъек

ек

екек

ек

екті

ті

тітт

сі

сіс

не

нене

не

ее

а

аа

а

айн

йн

йнйн

н

йал

ал

алал

ал

алып

ып

ыпып

ып

ык

к

кк

елдім. Қазір көп 

жұрт менің туған күнімді 7 наурыз дейді, 

тек жақындарым ғана біледі, кейде ауыл-

дан сол баяғы сыныптастар 8-і күні құттық-

тап жатады. Рахметқажы БЕРСІМБАЕВ, академик: 

Осы жасыма дей

ей

ей

ейй

е

інін

ін

нн

ін

,,шы

шы

шыы

шы

ыны

ны

ныы

ы к


к

к

кк

к

ерер

ер

еек

е

е, меме

ме

меме

ме

---

-

нің туған күнім Халылы

лы

лылы

лы

қақа

қа

қақа

қ

рар

р

рлы

лы

лылы

л

ққ

қ

ққ

қ 

әйәй

әй

әйел

ел

елел

л

деде

д

дде

дер 


р

р

рмей ра мы ның көлеңкесінде қалып көрмеп-

ті. Керісінше, қайта әйелдер қауымы кейде 

ме 

ні өз мейрамдарында ортаға алып, ерек  ше  құттықтап та жіберетін кездері бо-

ла

лл

л

 ды.  Үйдеггг

г

гі

і

іі

жеңгелеріңіз маған тіпті 

сы

сы

сысы

сы

сыйл

йл

йлл

йл

лы

ы 

ыы

ы

ғығы

ғы

нбе

бе

бебе

бе

бері

р

рірі

р

рп

п

пте

те

тете

те

теқ

қ

ққ

қ

қой

ой

ойой

о

ойды

ды

дыд

д

д. Жалпы, әйелдер 

қауы мы  қырағы,  ба

б

б

бб

рлығын байқап жүретін 

бай қампаз, сезімтал  болады ғой. Кейінгі 

кездері үйдегі компьютерім бұзыла береді 

деп кейіп жүргенмін. Менің сол қабақ 

шытқанымды сезе қойып,  енді  қабағына 

кірбің түспесінші деп ол

л

лл

л

лк

к

кк

к

кісс

с

ііі

і

іма

ма

маға

ға

ғаға

ға

ған

н

нар

ар

арна

на

наа

на

найы

йы

йый

йы 


компьютерлік бағдарлама сыйлады. Шын 

риза боп қалдым. Адам әр жасқа есейген 

са

са

саса

са

сайы

йы

йй

йы

н н 

н

нн 

өмірді, айналасындағы жа

а

а

ақы

қы

қыы

қы

қын

нд

нднд

нд

нар

ар

арар

ар

ары-

ы-

ы-ы

ы

ныны

ны

ныы

ны

ңң

ң 

ққ

қ

ққа

қ

дірін терең түсінеді екее

е

ее

н

нн

н

нғо

ғо

ғғо

ғо

ғой.

й

йй

й

йӨ

Ө

ӨӨ

Ө

ззз

з

зтуған күнімнен гөрі маған үйдегі жеңгелері-

ңіздің, яғни жалпы, аяулы аналарымыз, 

қыз- келіншектеріміздің  мейрамы  маңыз-

дырақ. Сондықтан осы мейрамды тілге 

тиек ете

те

тете

те

е оты

ы

ырып, барлыық

қ

ққ

қ

нәзік те сұлу тір-ші лік

к

кк

к

ки

и

ии

и

елел

ел

елл

ел

ерер

ер

ре ін

ін

інін

ін

е е 

е

ее

е

деде

де

деде

де

нснс

н

нсау

ау

ауау

лы

лылы

лы

лқ

қ

қ қ

ті

тті

ті

леле

ле

лее

ле

геге

ге

гее

е

нднд

нд

нднд

нд

іі

і

іж

ж

жөн кө-ріп от

т

ырырмы

м

н. ЖЖ

Ж

ЖЖ

әне де ер-азаматтар әйел-

дің қадірін білейік дегенді айтар едім. 

Дәулетбек БАЙТҰРСЫНҰЛЫ, ақын: 

– Ал, жалпы, адам өзінің өмірге келетін 

күнін таңдай алмайды. Тіпті нәрестесін қай 

кү

үүүү

ні,


,

қа

ққ

й сағатта күтерін ата-анасы 

ы 

ы 

ыы

ы

дада

д

дд

б

бб

б

біл-

ме

меме

ме

мем

й 

йй

й

йді

ді

діді

ді

діОл – бір Алланың керемет

тт

т

тті.

і.

і.і

і

СС

С

СС

С

онон

о

оо

о

дыды

ды

дыды

ды

қ-қ-

қ

қ-қ

тан менде де туған күнім ерекше тойланса 

екен, айналамдағылар маған ерекше 

көзбен қараса екен деген ой жоқ. Жалпы, 

табиғатымнан маған атақ-даңқ, мәртебе-

ге, оқшаулануға, көзге түсуге деген құмар-

лық нә

нә

нәнә

рс

рсрс

рс

рсрс

ел

елел

л

лер

ер

ерер

ер

бб

б

бб

ер

ерер

ер

ерер

іл

лл

ме

меме

ме

есе

се

сесе

с

кк

к

кер

ер

ерр

р

екек

ек

екек

ек

.Со

Со

СоС

С

Снд

нд

нықтан 

қайтт


т

тта


а

а

аа

а

осос

ос

осос

ос

ынын

ын

ыы

ын

дада

да

дада

да

йй

й

йй

й

бібі

бі

бібі

б

рр

р 

рр

ме

меме

ме

мее

ре

рре

р

рер

ке

кеке

еме


ме

ме

мее

ме

нн

н

нн

н

тұтұ

тұ

тұтұ

с

сспа-тұс кел гені,  соның  арасында кеткені өзіме 

рақат сыйлайды. Дәл осы 8 Наурыз өзім 

ерекше жақсы көретін аяулы ақын Төлеген 

Айбергеновтің туған күні, яғни бір мақтан-

сам, өзімнің сондай тұлғамен бір

р

рр

р  күн


ү

үү

де дү

дү

дүд

дү

дүни

ни

нин

н

еге

е

ее

е келгенімді айтып мақ

қ

қ

ққ

та

тата

та

таан

на

нана

на

нмы

мы

мым

мы

ын,

н,

н,н

н

 се

се

сесе

се

сбе

б

бебе

бе

бібі

бі

біб

бі

 оны өзіме зор мәртебе сссс

с

ана

ан

анан

ан

айай

а

айай

а

мымы

мы

мымы

н

н.н

н

 Ал мұндай сезім адам бойында жақсылар-

Ал мұндай сезім адам бойында жақсылар-

д

дың құрметіне пайда болады. Және дәл о

осы күнде дүниеге келгенімнің бір қуа ны-

ш

шы Жаратқанның анама ұсынған сыйы ссекілді..

.

..

.

 Әз

Әз

Әз

Әз

Әз

Әз

ір

ір

ір

ір

ір

р

ле

ле

ле

ле

ле

ле

ге

ге

ге

ге

е

н

н

н

н Мә

Мә

Мә

Мә

Мә

Мәри

ри

ри

ри

ри

ри

ям

ям

ям

ям

ям

ям

Ә

Ә

Ә

Ә

Ә

Ә

БС

БС

БС

БС

БС

АТТАР

8 Наурыз, әдет

ет

е

ет

ет

ет

те

е

е

е

,, әйелдер ме

ме

е

н аналардың мейрамы. Дегенме

е

е

е

е

е

н

н

н

н

н

тіршілік болға

а

а

а

а

ан

н

н

н

н

н

со

со

со

со

со

со

ң 

ң

ң 

ң 

ң

ң

дә

д

дә

дә

дә

д

л

л

л

л

л

л

ос

ос

ос

о

о

ы

ы

ы

кү

кү

кү

кү

кү

к

ні

ні

н

н

н

е

е

е

е

е

е

р-

р-

р-

р-

р-

аз

аз

аз

аз

аз

аз

ам

ам

ам

ам

ам

ам

аттар да дүниеге келме

ме

ме

ме

ме

мей 

й

й 

й 

й

й 

қалмайды. Алысқа бармай-ақ, қазақтың біртуар ақыны Төлеген 

Айбергенов – осы 8 Наурызда туған жандардың бірі. Мұның жақсы 

жағы әлдеқашан бақилық болып кетсе де, жыл сайын осы мереке

Алаш жұртына ардақты ақынын еске салып тұрады. Бұл өз алды на

бөлек әң

әң

әң

әң

әң

әң

гіме десек, бүгінгі қоғамда да туғ

уғ

ғ

уғ

уғ

уғ

ан

ан

ан

ан

ан

 күн

ү

ін ару

рула

а

а

а

а

а

р

р

мере

р кесінде

то

то

то

то

т

т

йл

йл

йлай

ай

а

ай

ай

а

ты

ты

т

ты

ы

т

н

н

н

н

н

н

аз

аз

аз

аз

аз

з

ам

ам

ам

ам

м

а

а

а

аттарымыз бар. Олай бо

бо

бо

бо

бо

бо

лс

лс

лс

лс

лс

с

а,

а,

а,

а,

а

о

о

о

о

о

о

ла

ла

ла

ла

ла

ла

р 

р 

р

р 

р 

р

кі

кі

кі

і

к

мд

мд

мд

мд

мд

д

ер

ер

ер

ер

ер

е

?

?

?

Жә

Жә

Жә

Жә

Жә

ә

не

не

не

не

не

не

о

о

ол

азаматтардың туған күні Халықаралық әйелдер күні нің көлеңкесінде

қалып қоймай ма деген сұраққа жауап іздеп көрсек.

АЛАШҚА АЙТАР ТІЛЕК...

Ана мен ба

б

б

б

б

б

ла – ажырамайтын егіз ұғым.. «А

«А

«

«

та

т

т

т

т

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет