ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетоважүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет25/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35

Газетімізге берг

р

р

р

р

р

ен қ

қолтаңбаңызда 

отбасы құндылы

ы

ы

ы

ы

қт

қт

қт

қт

қт

қт

ар

ар

ар

ар

ар

ар

ын

ын

ын

ын

ын

ын

н

н

н

н

ас

ас

ас

ас

ас

ас

их

их

их

их

ат

ат

ат

ат

та

та

та

та

та

та

уд

уд

уд

уд

уд

уд

ы

ы

ы

ы

ы

ы

және арнайы от

ба

ба

ба

ба

ба

сы

сы

с

сы

ы

к

к

үн

үн

үн

үн

ін

ін

ін

ін

н

н

а

а

а

та

а

та

тап

п

п

п

өт

өт

өт

ө

уд

уд

уд

ді

і

і

і

құптайтыныңызды айтып едіңіз. Осы 

мереке төңірегінде қандай да бір ұсы-

ныс-тілегіңіз бар ма?

– Ғасырлар бойы қалыптасқан отбасы-

лық дәстүр

үр

рр

р

үрле

л

р р

р

рр

мен құ


ұ

ндылықтарға негіз-

де

де

деде

е

елг

лг

лген

ен

енн

н

ққ

қ

ққаз

аз

аззз

ақ

ақақ

қ

стст

ст

стст

ст

анан

ан

анан

н

дыды

ды

дыды

д

ққ

қ

қ отбасы мәртебесін нығайтып және қолдап шешуге болатынын 

түсінетін  уақыт келді. Ал отбасы арқылы

оның әлеуетін пайдалана отырып, бала 

туу, отбасы мүшелерінің денсаулығын ны-

ғай ту және ұлттың болашағы – жаңа 

буын ды  тәрбиелеу 

у

у

уу

мә

мәмә

мә

мәмә

се

сесе

се

есе

ле

леле

ле

леле

ле

еле

рі

рірі

рі

нн

н

нше

ше

шеше

ше

шешу

шу

шуш

ш

геге

ге

гее

 

болады.– Сұхбатыңызға рақмет! Сізді және 

сіз арқылы еліміздің барша қыз-келін-

шектері мен ардақты аналарымызды 

көктемнің алғашқы лебін жеткізіп, 

жан шуағын сыйлайтын мерекемен 

құ

құ

құ

құ

ұ

т

т

т

т

ты

ты

ты

ы

ы

қ

қ

қ

қ

қ

қ

та

та

та

а

та

т

йм

йм

й

йм

й

йм

ыз

ыз

ыз

ыз

ы

ыз

.

. Іс

Іс

с

те

т

т

т

ріңіз алға баса 

бе

бе

бе

е

е

бе

рс

рс

рс

рс

р

ін

ін

ін

н

н

!!

Сұхбаттасқан 

Әсел ЕРГЕШҚЫЗЫ

алдындағы жылы 49-орында болғаны-

мы

мы

мымы

зд

зз

ы ескерсек

к

к

к,

,,

,,

бұл көрсеткішті осы ба-

ғы

ғы

ғығы

ғы

т т 

т 

тт

т

тат

та

тағы

ы

ғығы

ғы

үү

ү

үү

ү

лклк

лк

енен

ен

енн

тт

тт

т

таб

аб

абаб

б

ысыс

ыс

ысыс

ы

дд

д

дд

еп

епеп

еп

е айтуға әбден 

б

ббо

б

бб

лады. 


М

Мұ

ММ

нд

йй

й

ай табб

б

бб

ысқа Е


Е

Е

лбасы басшы-лы ғымен  отбасылық-демографиялық, 

ген дерлік саясатты қолдау бойынша жүр-

гі зіліп  отырған жүйелі  жұмыстардың 

арқасында қол жеткізілді. 

Жоғары білімі, біліктілігі

гі

гігі

гі

жж

ж

жж

ағ

ағағ

ағғ


ғ

ын

ынанан

н

әә

й-

йел дер ерлерден еш кем түс

үс

үсүс

үс

пепе

пе

пепе

пе

йдйд

йд

йдд

йд

ііі.

іі

ОО

О

ОО

О

ныны

ны

ыы

ы

ң ң 

ң 

ңүс

үс

үсүс

ү

-тіне, сезімталдық, сұңғылалық, жаңа ин-

но ва цияларға  бейімділік те әйел затына 

көбірек тән. Әйел ең бірінші ана болған-

дықтан, отбасының берекесін, балалары-

ның аман-саулығын, игілігін ойлауы оның 

тү

ттү

тү

түтү

йс

йсйс

йс

йсйс

іг

ггг

ін

інін

ін

інін

е 

е е 

е 

ежа

жа

жжа

жа

зызы

зы

ыы

ы

лғлғ

лғ

лғлғ

лғ

ана

ан

ана

. Со


Со

Со

СоСо

Со

нднд

нд

нднд

нд

ықық

қ

тан ел ішіндегі ба

ба

баб

ба

барл

рл

рлрл

рл

ықық

ық

ықық

ық

әә

ә

әлеле

ле

леумум

ум

умум

м

етет

ет

етет

т

тіті

ті

тіт

к

кк 

к

мәмә

мә

мәмә

мә

сесе

се

сее

ле

леле

ле

лел

л

лел

л

рдің оңтайлы шешілуіне де ең алдымен қыз-келіншек-

тер, аналар мүдделірек болатыны да түсі-

нікті. 

Елбасының өткен жылдың соңында ғана жариялаған «Қазақстан

н

-2050

0

00» стра-

т

тегиясы:  қалыптасқан мемем

ем

емем

м

леле

ле

леле

л

кеке

е

ее

е

тттт

тт

тт

ің

іңің ж

ж

жж

ж

аңаң

аң

ңа 

саяси бағыты» атты Жолда

да

уы

уынд

нда 


Б

«Б

«ББ

Б

Біз

і

іі

і

бб

б

бб

бұ-


дан әрі де елімізде әйелдердің рө лі  артуы 

үшін  барлық жағдайды жа сайтын бола-

мыз» деп айтқанын баршамыз естідік. Енді 

сол тапсырманы іске асыру – бізге міндет. – Сіз басқар

ар

ар

ып

ып

ы

ы

ы

ы

отырғ

р

р

р

ан комиссияда 

«о

«о

«о

«о

«о

отб

тб

тб

тб

тб

т

ас

ас

ас

ас

ас

а

ы»

ы»

ы»

ы»

ы»

,

,,

, «д

«д

«д

д

д

д

ем

ем

ем

ем

ем

м

ог

ог

ог

ог

ра

ра

ра

ра

р

ра

фи

фи

фи

фи

фи

фи

я»

я»

я

 сөздері қа-

тар айтылады. Бұл бағытта бұған дейін 

қандай жұмыстар атқарылды және 

сіздің алдыңызда қандай міндеттер 

күтіп тұр? 

– Ұлттық комиссия Президентіміздің 

Жа

Ж

рлығымен әуелі Отбасы,,,

,

,ә

ә

әә

ә

әйе

йе

йй

й

йлд

лд

ллд

лд

лдер

ер

ерр

п

пп

п

роро

ро

рб-

б

бб

л

лемалары және демографаф

аф

афф

афия


и

ия

ияия

ия

лылы

лы

лылы

лы

ққ

қ

ққ

қ

саса

са

саса

с

ясяс

яс

яссат

а

аа

 

жөніндегі кеңес болып құрылған, кейіннен ол Қазақстан Республикасы Президентінің 

жанындағы Отбасы және әйелдер істері 

жө ніндегі ұлттық комиссия болып қайта 

ұй

ұұұ

ымдастырылд

ды. Құрылған кезде алды-

мы

мымы

ы

мымы

зғ

зғз

зғ

ззғ

а

а а 

а

аа

әй

әйәй

әй

йәй

ел

елел

е

лде

де

еде

е

ер

р

р р

р

рме

ме

меме

ме

ен

н

нн

н ол


ол

ол

олол

ол

арар

ар

арар

ар

дыды

ды

дд

д

ң отбасы мү-ше

ше

шеше

ше

 лер

ер

ерер

е

іні

ін

нін

ің

іңің

ң

дд

ден


н

н

нн

са

сасаул

ул

улығ

ығ

ығығ

ын

ынын

ы

жж

ж

жа

ақсарту, елдің 

қоғамдық-саяси өміріне әйелдердің бел-

сене араласуы және оларды шешім қа-

былдау деңгейіне жоғарылату, әйелдерді 

экономикалық ілгерілету және әйелдерге 

қатысты зорлық-зомбылықт

қт

қтқт

т

қты

ы

ыы

ы

ыжо

ж

жж

ж

жю бағы-

т

тын да жұмыс істеу міндетііі

іі

ққ

қ

ққ

қ

ойой

ой

ойой

ой

ылыл

ыл

ылыл

л

дыды

ды

дыды

д..

М

МіМі

М

Мне

не

нене

біз елімізде осы саясаттыңі

іске асырылуын, 

барлық өңірлерде осы бағыттард

р

р а жұмыс жү

ж

ргізілуін үйлестіреміз. Биылғы жылдан баст

ст

стст

с

тап

ап

апап

ап

апЕ

Е

ЕЕ

Е

лблб

лб

лблб

б

асас

ас

асасс

ын

ынын

ын

ыы

ы

ыңың

ың 


арнайы Жарлығымен қыркүйектің екінші 

жексенбісі «Отбасы күні» болып белгілен-

гені де мемлекет тарапынан отбасына жа-

са лып  отырған  үлкен қамқорлықты көр-

сетеді. Осындай қамқорлықтың арқасында 

Ал

Ала

л

лл

ға шүкір, ел

елімізде отбасын нығайту, 

ат

атат

ат

аа-

а-

аа-

а-

аан

ан

анан

а

а а 

а 

а  тә

тә

тәтә

т

трб

рб

рбр

ие

иеие

ие

иеи

сі

сісі

і

сісі

ні

ніні

ні

ң ң 

ң 

ң ң

рө

рөрө

рө

ррө

лі

лілі

лі

нн

н

нн

а

аарттыру ісі ай-

та

тарл

ық

ыта

т

йй

й

алға

ға

бб

б

бб

ас

тыы.

– Осы орайда отбасының анамен 

қатар тұрған ұстыны – әкелер мәселе-

сіне де тоқтала кетсеңіз. Отбасы, демо-

графия, гендерлік саясат дегенде біз 

әй елдер мәселесіне қаты

ы

ы

ы

ы

ы

ст

ст

с

с

с

ы

ы

ы

ы

ы

ы

көбіре

р

р

к 

сөз қозғап, әкелерді қал

ал

ал

ал

ал

л

ыс

ыс

ыс

ыс

ыс

ыс

қ

қ

қ

қ

қ

қ

ал

ал

ал

ал

л

ды

ды

ды

ды

ы

ы

ры

ры

ры

рып

п 

жүр гендейміз... 

– Ұлттық комиссияның атауында «от-

басы» сөзі болғандықтан, оның назары-

нан әкелер мәселесі де тыс қалған емес. 

Бұл бағытта да көптеген жұмыстар атқары-

л

лыл

лы

лл

п

пп

п

пп

жа

жажа

жа

жжа

ты

тыты

ты

тыр.

р

рӘ

Ә

Әке

ке

кеке

ке

кле

ле

леле

ле

лрд

рд

рдд

ің

іңің

ің

ім

м

мм

м

мәр

ә

әә

те

тт

бесін арттыру Бұрын Who is Who энциклопедиясының шешімімен «Әлемнің әйгілі әйелдері» 

атағы беріліп тұратынын еститін едік. Сондай атаққа қазақ қыздарынан кімдер ие 

бо

бо

бо

о

о

лғ

л

л

ан?

Арман, Павлодар облысы

Who is Who («Кімнің кім екені») атты 

энциклопедия  бүгінде әлемнің барлық 

елінде шығарылады. Бір кез дері ол мәртебесі 

жөні

ні

ніні

ні

нене

не

ненен

н

нн

н

нқа

қа

қақа

а

зіз

з

зрг

р

ргр

і  Fo


Fo

Fo

FoFo

o

rbrb

rb

bes

es

ess

-п

пп

п

пен

ен

ен тең болды. 

Ағ

АғАғ

Ағ

АғАғ

ыл

ылыл

ыл

ылыл

шы

шышы

шы

шышы

н-

н-н-

н

нн

ам

амам

ам

мам

е

ее

е

ери

р

рр ка

ка

кака

ка

кан

н

нн

н бі


бі

бі

рлрл

рл

рлрл

л

есес

ес

еес

ес

кеке

ке

кее

е

нн жобасының 

әлем әйелдері туралы  шығарылы мы ның  ең 

алғашқы  санына  қазақ қыз дары  ара сы нан 

тұңғыш  болып әйгілі әнші, опера жұлдызы, 

КСРО Халық әртісі,  Қазақ стан ның  Халық 

Қаһар маны Роза Бағ ланованың есімі енгі-

зілді. Бұл – ол кезең үшін екінің біріне беріл-

мейтін  бақ

ақ

ақ

қақ

ақ

..

.

АқА

А

АқА

А

паа

па

аа

а

рара

ра

рра

т 

тт 

т 

құқұ

құ

құқұұ

ра

рара

ра

алд

лд

лдд

д

арар

ар

арар

ы

ыы

ы

әләл

әл

емнің әйгілі ә

ә

әә

ә

йейе

йе

йейе

йе

лдлд

лд

лдл

л

ерер

ер

ерер

ер

іі

і

іі

қа

қақа

қа

қақа

та

тата

та

тары

ры

рыры

ы

нана

на

нан

на

мм

м

муз

уз

узуз

уз

узык

ык

ыкы

ык

ыат

ат

атат

ат

анушы ғалым, өнертану ғылымының док торы, ұлт-

тық операны зерттеуші Сара Күзем баеваның 

да қосылғанын жазады.

МЕ

МЕМЕ

М

МН

Н

ТУТУ

У

ТУУ

ТУ

ҒАҒА

А

ҒАҒА

А

НН

Н

НН

КҮ

КҮКҮ

КҮ

КҮК

Н.

НН

..


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет