ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетоважүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет24/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35

а 

а 

 

а

а

ше

ше

ше

ше

ш

ш

те

те

е

е

е

е

л 

л 

л 

л 

л 

ді

ді

ді

ді

ді

ді

к 

к

к

к

к

мамандар қандай баға береді?

– 2012 жылы әйелдер мен ерлерге тең 

жағдай жасау тұрғысынан Қазақстан Дү-

ние жүзілік экономикалық форум сарап-

шы лары мониторинг жасаған 135 елдің 

іш

ішіш

ін

нн

н

нде

де

деде

де

е3

3

31-

1-

11

1

орор

ор

орор

ын

ынын

ды

дд

 иеленді. Егер  мұның Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА, ҚР Президентінің кеңесшісі, 

Президент жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-дем

сс

сс

с

а

а

а

а

а

а

я

я

я

я

я

я

с

с

сс

с

с

а

а

аа

а

а

т

т

тт

т

 

жөніндегі ұлттық к

к

к

кк

к

о

о

о

о

о

о

м

м

м

м

м

ии

и

и

и

и

сс

сс

с

с

сс

сс

с

си

и

ии

и

и

я

я

яя

я

я

н

н

н

н

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ң

ң

ң

ң

ң

ң 

тт

т

тт

ө

ө

өө

ө

ө

р

р

р

рр

р

а

а

а

а

а

а

й

йй

йй

й

ы

ы

ы

ы

ы

ы

м

м

м

ы:

ма

мама

ма

аа

қс

қсқс

қс

қсқс

ат

атат

ат

атат

ын

ынын

ын

ынын

д

дад

д

 2010 жылы бастау алған

н

нн

н

әкәк

әк

әкәк

әк

е-е-

е-

ее-

е

лер слеті жылма-жыл жалғасын тауыпбүкіл елді қамтыған ауқымды іс-шараға 

айналды. Өңірлерде «Ең үздік әке», «Өне-

гелі әке» байқаулары өткізілсе, Астанада 

былтыр «Әкелер аллеясы» ашылды.

 Жал

л

лл

л

пыпы

пы

пыпы

пы,


,

,

,Ұл

л

ҰлҰл

л

тттт

тт

тт

т

ықық

ық

ықық

ы

кк

к

кк

ом

омом

ом

исис

сс

сс

си

сиси

си

сис

я

яя

я

яөз

өз

өзөз

з

зж

ж

жж

ж

жұм

ұм

ұмұм

ұм

ұмысс

с

ын-да отбас

ас

асс

ас

сыл

ыл

ылыл

ыл

ыық

ық

ықық

ы

ыққ

қ

ққ

қ

ұнұн

ұн

ұнұ

ұ

дыды

ды

дыд

дылы


лы

лы

лықт

қт

қтқтт

қ

арар

ар

рар

ым

ымым

ым

ызыз

ыз

ызыз

ы

дыды

ды

дыды

д

ң ң

ң

ңң

с

ссас

қ-

талуына басты мән беріп, ауқымды іс-ша-ра лар өткізеді. Мысалы, өткен жылы өңір-

лерде ата-ананы ардақтау, үлкенді құр-

мет теу,  отбасылық үйлесімді сақтау, жас-

тар ға патриоттық тәрбие  беріп,  руха

а

ни

н  да

да

дад

да

амы

мы

мымы

мы

мыту

ту

туту

ту

уб

б

бб

б

аға

а

ытында көптеген іс-шарр

р

рр

р

алал

ал

алал

алар


ар

ар

ара

ар

  

өткіі


і

і

іі

з

зілдлді.

ііі Қ


Қ

Қ

Қорытындысы ретінде Астан

ан

адда 

«Мақтаным, тірегім – отбасым» деген 

тақы рыпта өнегелі ұл-қыз өсіріп отырған 

ата-аналардың республикалық кездесуін 

ұйымдастырдық. Бұлар – балалары жақсы

азамат бол

ол

ол

олол

ол

ыпп

п

пп

п

ерр

р

жетіп,, түрүр

үр

үрү

ү

лі салаларда танылы

ы

ыы

ы

пп

п

пп

п

жүжү

жү

жүжү

жү

ргрг

рг

грг

ен

енен

ен

еен

к

кк

к

кк

өп

өпөп

өп

өпба

ба

баб

б

лала

ла

лала

лы

лылы

лы

ыл

о

оо

о

отб

тб

тбтб

тб

бас

ас

асас

ас

аыл

ыл

ылы

ы

ыар; 

бала асырап алған ата-аналар; көп баланы 

жалғыз өзі тәрбиелеп өсірген өнегелі, қай-

сар, жалғызбасты әке немесе жалғызбасты

ана. Олармен кездесу жастарға ой салға-

ны анық.
– Қа

Қа

Қа

Қа

Қа

за

за

а

қ ешқашан жесірін қаңғ

ңғ

ң

ң

ң

ыт

ыт

ыт

ыт

ыт

ы

-

па

па

па

па

ға

ға

ға

ға

ға

ға

н,

н,

н,

н,

н

н,

ж

ж

ж

ж

ж

е

етімін жылатпаған ха

а

а

а

а

лы

лы

лы

лы

лы

лы

қ.

қ.

қ.

қ.

қ.

қ.

 

Себебі ислам дініне берік едік. Ал шы-

найы ислам адам тағдырына селқос 

қарауды құптамайтыны белгілі. Содан 

да болар, қазақ келіндерінің санасын-

да қазіргіде

д

д

д й киім-кешек, көрпе-төсе-

гін жина

на

на

на

на

на

п,

п,

п,

п,

п,

п,

т

т

т

т

т

өр

өр

өр

өр

өр

өр

кі

кі

кі

к

ні

ні

ні

ні

ні

не

не

не

не

н

н

к

к

к

к

ет

ет

т

т

т

іп

іп

іп

іп

іп

қ

қ

қ

қ

қ

ал

ал

ал

ал

ал

ал

а

а

а 

а

а

а

са

са

са

са

са

са

лу

лу

лу

лу

лу

у

 де-

ген ой

м

м

м

м

м

м

үл

үл

үл

үл

үл

де

д

де

дем

м

м

м

м

бо

бо

бо

о

о

лм

лм

лм

л

л

ағ

а

ағ

ағ

ғ

ан

ан

ан

а

н

. Бо

Бо

Бо

о

о

са

са

са

ға

ға

ға

ға

ға

а

а

а

ат

т

тта-

ған күннен бастап өмірінің соңына 

де йін сол шаңырақтың түтінін түтетіп, 

отын өшірмейтін. Ал қазір мүлдем 

бас 

қаша. Статистикалық деректер 

аж

а

а

а

а

ы ра

р

р су

у

шылар саны жыл сай

й

й

й

ын

ы

ы

ы

ы

ы

 

ар

ар

ар

ар

ар

р

ты

ты

ты

ты

ты

ты

п

п

п

п

п

от

от

от

от

ы

ырғанын мәлімдейді.  Не

Не

Не

Не

Не

Не

ке

ке

ке

ке

ке

ке

 

институ ты мықты дамыған қазақтай

й 

халықта ажырасу неге жиілеп кетті 

де

де

де

д

де

п

п

п

п

п

ой

ой

ой

ой

ой

о

ла

ла

ла

л

й 

й

й

сыз? 

Ст

Ст

СтСт

С

Стат

ат

атат

т

ии

истикалық деректер  бой

й

й

йын

ын

ынын

ын

ынша

ша

шаша

ша

ш 

ажырасу фактілері елімізде жиілеп кеткені 

рас. Бұған, бір жағынан, заманның өз-

геруі, жаһандану үдерістері ықпал етіп 

отыр деуге де болады. Б

секілді, отбасы ин стит

зіргі таңд

д

дд

д

аа

а

ада

а

аа

ғ дарыст


зең ді  бас

ас

асас

ас

аста

та

тата

та

ан

н

нн

н 

нке

ке

кее

е

ешу

шу

шуу

у

уде

де

деде

д

дТ

ТТ

Т

емесот ба

б

бб

б

 сылар  м

неке 


сіз туған ба 

ла

лардың саны азая тын емес, өйткені азамат-

тар дың,  әсі ресе жас-

та

та

ттт

р

рр

ды

дыд

д

дң

ң

ңң

ел

е еу лі  бөлігше

ше

шеше

е

ете

те

тете

е

тел

л

лл

л

лтә

тә

тәтә

тә

тәжі

ж

ж рибесі бо

тіркел меген не кемен өм

Бұл  үрдістер зор лық-

лық тың,  қылмыс тың,  а

өсуі сияқты көп теген әл

тік пробле ма ларға әке

ға ды. 

Ұл

ҰлҰл

тт

тттт

т

тық

ық

ықық

ық

ықк

к

кк

ом

омом

ом

омом

ис

иис

ис

исс

си

сиси

си

сиси

я

яя

я

яжас тарға ой сал сын 

деген мақсатпен тұрақты түрде өнегелі от-

ба сыларын  үлгі  етіп,  наси хат тап  келе ді. 

Отбасы мен неке инсти тутын  наси хат тау 

мақсатында Ұлттық комиссия ның ұйым-

дастырған «Отба сым»  жур налы  мен 

«Шал қар» қазақ ра

ра

рара

ра

рди

ди

диди

ди

диос

ос

осс

с

сын

ын

ынын

ы

ынан

ан

анан

ан

ана

а

аа

пт

птпт

пт

а а 

а

аса

са

сасс

с

йыйы

йы

йый

н

нн

н

берілетін «Біз екеке

ке

кеке

к

умум

ум

умум

ум

ізз

з

зз

»

»ба

ба

баба

ба

бағ 

ғ

ғғғ

да

дада

да

рлрл

рл

рлл

ам

амам

ам

аас

ас

асас

ы

ыы

ы

ыы

бүгінгі күні оқыр ман дар мен тыңдау шы-

лардың сүйіктісіне айналды.

Жүргізілген зерттеулер шын мәнісінде, 

ер-азамат үшін де, әйел мен бала үшін де 

ең қолайлы жағдай отбасында ғана бола-

ты

ты

тыы

ы

ыны

ны

нын

н 

нн

н

нан

ан

анан

н

нық

ық

ықық

ық

ыта

та

тата

та

дыды

ды

дыды

ды

. НеНе

Не

НеНе

ке

кк

к

де тұрған адамдар-ды

ды

ң жасысы

ұзағы


ғы

ра

ақ боб

б

бб

латыны, жарасымды

отбасында өскен балалар жетістікке тез 

жететіні – қазір бүкіл әлемге белгілі болып 

отырған аксиома. Қоғамда осыны наси-

хат тау, қажет болса жарнамалау жеткілік-

сіз екендігі де отбасы

сы

сысы

сы

сықұн

ұн

ұнұн

ұн

ұды

д

д лықтқ

қ

қар

р

рр

р

рын

ын

ынын

ы

ының

ң

ңң

 

құлдырауына әсерр

р

рр

р

інін

ін

інн

ін

тт

т

тт

т

игиг

иг

иіз

із

ізіз

із

збе

бе

бее

бе

йй

й

йй

й

қоқо

қо

қоқо

қо

ймйм

йм

ймм

м

айай

ай

аа

а

дыды

ы

ыды

.

.Сондықтан жоғарыда айтып өткен келең-

сіз жайттардың, ұлт болашағына кері әсе-

рін тигізетін құбылыстардың алдын алуға

тиіспіз. Және бұл істе жалғыз Әйелдер іс-

те рі және отбасылық-демогра фиялық

са

саса

са

ая

я

яя

я

саса

са

тт

т

тт

жө

жөжө

жө

жөжө

ні

нн

н

нінд

нд

ндд

д

егег

ег

егі 

і 

іұл

ұ

ұұ

тт

тт

т

ық комиссия ғана ем

ем

емем

м

емес

ес

есес

е ,


, бү

бү

үү

ү

үкі

кі

кік

кі

кіл

л

лл 

л

қоқо

қо

оқо

о

ғаға

ға

ғаға

ға

мм 

м

мм

м

бобо

бо

боо

лып жұмылғанымыз 

жөн. Әр отбасы бала тәрбиесіне бесіктен 

көңіл  бөліп, ата-бабаларымыздың өзек-

тілі гін әлі күнге дейін жоймаған дәстүрлі 

өнеге-тәлімдерін бойына сіңіруіміз қажет. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет