ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетоважүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет20/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35

Мәриям ӘБСАТТАР

Қыс бойы төпелеп 

жауған қар мен өне 

бойды мұздатқан 

суықтан мезі болған 

күллі тіршілік иесі жанға 

жы

жы

жы

ы

ы

ы

лу

лу

лу

лу

лу

у

с

с

сс

ый

ый

ый

ый

ый

ый

ла

ла

ла

л

ла

йт

йт

йт

йт

й

ын

 бір 

ж

жа

жа

а

й

йм

йм

йм

йм

й

аш

аш

аш

ш

ш

уа

уа

уа

а

қт

қт

қт

ы

ы

ы

аңсайды. 

Сол сәтте аса мейірімді 

Жаратқан да Жер бетіне 

көктемді жібере қояды. 

Ал бүгінде көктемнің 

алғашқы хаба

а

а

а

а

а

рш

рш

рш

р

рш

рш

ыс

ы

ы

ы

ы

ы

ы – 

8 Наурыз м

м

ер

ер

ер

ер

ер

е

ек

ек

ек

ек

ек

е

ес

ес

ес

ес

і

і.

і.

і

і

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

ыл

ыл

ыл

ы

ыл 

сайын осы күні аяулы 

ана, кербез келіншек, 

қылықты қыздардың

құшағы гүлге толып, езуі 

күлкіден жиылмаса да, 

ер

ер

ер

р

р

р

те

те

те

те

е

т

сі

сі

сі

сі

с

са

а

а

а

а

қ 

қ 

қ

қ

қ

со

со

со

со

о

о

л

л

л

нә

нә

нә

ә

ә

ә

зі

зі

зі

з

з кж

кж

кж

кж

кж

ан

ан

ан

ан

н

ан

ды

ды

ды

ды

ды

ды

ла

ла

ла

ла

ла

ла

рд

ың 

қайтадан тіршілік

тауқыметін арқалап 

алып кетіп бара 

жатқанын көреміз. Жә, 

бұл – бөлек әңгіме, 

алайда біздің 

айтпағымыз

ыз

з

ыз

ыз

ыз

– о

о

о

о

о

о

сы

сы

сы

сы

сы

ы

да

да

да

а

н 

н 

н

н 

н

н

әр

әр

әр

і 

і

і

ұзамайтын 

мә

мә

мә

мә

мә

м

се

се

се

се

се

се

ле

ле

ле

ле

е

е

, яғ

яғ

яғ

яғ

ғ

ғ

ни

н

ни

ни

н

н

 

халықаралық мән мен 

адамзаттық маңызға ие 

осынау мерекенің 

символы дерлік бір үлкен 

мемо

мо

мо

мо

мо

риалды кешеннің 

жо

жо

жо

о

жо

о

қт

қт

қт

қт

қт

т

ығ

ы

ығ

ығ

ығ

ығ

ы.

ы.

ы.

ы.

ы

ы

Рауана ЖОЛДАСОВА,

бес жаста:

– Маған әкем ақша 

бе

бебе

бе

бебе

ре

рере

ре

рере

р

діді

д

дді

ібі

бі

бібі

б

іра

ра

рара

ра

ақ 

қ

ққ 

қ

меме

ме

меме

м

н н

н

нн

8 Наурызға мамама гүл сатып алғым 

келмейді. Мен гүлді қағаздан әдемілеп жасап 

сыйлағанды жақсы көре мін. 8 Наурызда 

анама кір жуысып көмектескім келеді, сонда 

ол қатты қуанып күлімсірейді. Мен және 

үс

үс

үсүс

үс

үсте

те

тете

те

тлд

лд

лдлд

лд

лің

ің

ңң

ү

үү

ү

үү

ст

стт

ст

стт

ін

інін

ін

інж

ж

жж

ж

инин

ин

инин

ай

айай

ай

айа

а

аа

а

аа

ла

лала

ла

ламын, ыдыс жуамын.

Ме

МеМе

Ме

Мейр

йр

йрйр

йр

йам

ам

амам

ам

амб

б

бб

бо

оо

ол

оға

ға

ғаға

ға

ғанд

нд

нднд

н а


а

а

аа ма

ма

мама

ма

ама

ма

мма

ма

мамн

мн

мнмн

мн

ың киімдерін сөрелеріне әдемілеп жинап беремін, ол 

мамама өте ұнайды.

Марфуға Айтхожина, Нәзікен 

Алпамысқызы, Зайда Елғонди-

новадай  халқымыздың аяулы 

ақын


ын

н

нн

д

дада

да

дада

ры

рыры

ры

рыы

б

бб

б

асас

ас

асас

ас

тата

та

ғаға

ға

ған

н

нн

н

ннә

нә

нәнә

н

зізі

зі

іікж

кж

кжкж

кж

кжан

ан

ана

ды

дд

 

қалала

ла

лала

м

мм

м

мм

ие

иеие

и

иеие

ле

леле

ле

ері

рі

рір

р ө


ө

ө

өө

ө

рнрн

рн

рнр

е

екек

к

тіті

ті

тіті

ті

жж

ж

жж

ж

ырыр

ыр

ырда

да

дада

а

дан

н

нн

н 

нша

ша

шша

ш ш


ш

ш

шуш

 

шашты. Әдеби шараға сондай-ақҚалижан Бекхожин, Жұмекен

Нәжімеденов сынды о дүниелік 

болған бірқатар қаламгердің 

жарлары қонақ ретінде шақырылд

д

ы. 


Ке

Ке

КеКе

Ке

Кшт

шт

штің соңында Ғафу Қайы

йы

йыйы

йы

йыр-

р-

р-р-

р-

р-бековтің жары Бәдеш Қайырбекова 

сахнаға көтеріліп, ақынның өлеңіне 

жазылған Шәмші Қалдаяқовтың 

«Ана туралы жыр» әнін

н

н

нн

ба

баба

ба

баб

ст

стст

ст

тст

ағ

аға

ағ

ағағ

ан

анан

ан

анн

да

дад

д

дад

 

көпшілік көрермен қо

қо

қоқо

қо

қосы

сы

сысы

сы

сылала

ла

лал

ш

шш

ш

шш

ыр

ыры

ыр

ырыр

-

қады. Ұйымдастыру шылар «бұл 

шараның мақсаты – Халықаралық 

әйелдер мерекесі қарсаңында 

әдебиет пен өнерде жүрген 

қаламгер аруларды құрметтеп, 

ол

олл

л

лар

ар

арар

ар

арға

ға

ғағ

ға

ққ

қ

қош

ош

ошош

ош

ошем

ем

емем

ем

емет

ет

етет

тт

кк

к

кк

өр

өрөр

өр

өрсе

се

сету, шығар-

машылықтарын насихаттау» дейді.

Қыз-келіншектер мен әйел-

аналарды ұлықтауға арналған

ке

ке

кеке

ке

кешт

шт

шшт

ш

ше 

е 

е Ба

Ба

аБа

а

қықы

қ

қық

қ

т т 

т

тБеделхан, Қайсар 

Қа

ҚаҚа

Қа

ҚҚ

уы

ууы

уы

умб

мб

мбмб

мб

бек

ек

екек

ек

кс

с

ссын

ын

ыны

ын

ды талантты ақындаркөктем, ана тақырыбында өлең 

оқып, жырдан шашу шашты. Белгілі 

эстрада жұлдыздары әнмен 

әуелеткен әсерлі кешті ақын Бейбіт 

Сарыбай жүрг

р

р ізді.Бе

Б

Бе

Бе

Бе

к 

к 

к

к

МЕ

МЕ

МЕ

МЕ

Е

МЕ

РГ

РГ

Р

РГ

Р

Р

ЕН

ЕН

ЕН

ЕН

ЕН

Е

Аналар мерекесі қарсаңында Қазақстан Жазушылар одағының Әдебиетшілер үйінде 

«Қыз-көктем» атты дәст

т

т

т

т

үр

үр

үр

үр

үр

үр

лі

лі

і

і

і

ә

ә

н-

н

н

жы

жы

ж

жы

жы

р 

р

р

р

ке

ке

ке

к

ке

ші

ші

ші

ш

ш

ө

ө

ө

ө

тт

тт

т

тт

т

і.

і.

.

і.

К

К

К

К

еш

ш

ш

ті Қазақстан Жазушылар

ар

ар

ар

ар

ар

о

о

о

о

о

о

да

да

да

да

а

да

ғы

ғы

ғы

 

  

басқармасының төраға

ға

ға

ға

а

ға

сы

сы

сы

сы

сы

сы,

,,

ақ

ақ

ақ

ақ

ақ

ын

ын

ын

ын

ын

ы Н

Н

Н

Н

Н

Н

ұр

ұр

ұр

ұр

р

ұр

ла

ла

ла

ла

ла

а

н

н

н

н 

н

н

Ор

Ор

Ор

Ораз

аз

аз

аз

а

аз

ал

ал

ал

ал

ал

ал

и

ин

ин

ин

и

 құттықтау сөз сөйлеп аш

аш

аш

аш

а

аш

ып

ып

ып

ып

ып

ы

,өз

өз

өз

ө

ө

ө

ін

ін

ін

н

н

н

ің

ің

ің

ің

і

і

 

жүрекжарды жырын тарту етті. 

... КӨП ЖАСАҒАН ӘЙЕЛ

Әлемдегі ең көп жасаған әйел 

– жа

жа

жажа

жа

жапо

по

попо

по

пони

ни

нии

ни

ниял

ял

ялл

л

ықық

ы

ықы

ық

ММ

М

исс

с

ссс

ао

аоао

ао

аао

О

ОО

О

ОО

ка

кака

ка

каа

ва

вава

в

вав

. Ол


Ол

Ол

ОО

Ол

 – вери

ф

фф

фи

фкация 

б

боб

йы

йй

й

йнша адамзат 

тарихындағы 115 жасаған 30 

адамның бірі.  Бұған дейін Жер

шарының ең егде әйелі Кото Окубо 

болатын. Ол биыл қаңтардың 

12

11

1

1-інде дүниеден өтті. Содан

н

нн

н

нбе

бе

бебе

бе

бр

р

рір

р

р 

Ми

МиМи

Ми

иМ

с

ссао әже – ғаламның ең үл

үл

үлүл

л

үлке

ке

кеке

ке

кен

н

нн

н

анасы. Мисаоның екі баласы, төрт немересі, алты шөбересі  бар. 

Әлемнің  ең көп жасаған әйелі 

атағы Луо Мэйчженьге де тиесілі. 

Қыта


та

а

таа

а

йдйд

й

йй

й

ыңың

ы

ыы

ы

бб

б

бұл

ұл

ұлұл

ұ

ұт

т

ттт

ұр

ұрұ

ұ

ұғы

ғы

ғығы

ғы

ныны

ны

ныны

ы

11

1

127

27

227

27

жж

ж

жж

ас

ссс

та 


де

е

ее

е

елі

лі

лілі

л

ліне

не

нен

не

неді

ді

дід

дБі

Бі

БіБ

Бі

Бра

ра

рара

қ

ққ

қ

онон

он

оның

ың

ыңң

ң

ыңж

ж

жж

ж

асас

ас

аас

ы 

верификация, яғни құжат пен өмірлік нақты айғақтар негізінде 

анықталмаған. ... КӨПБАЛАЛЫ АНА

Ә

ӘӘлемдегі ең көпбалалы 

ы

ыы 

ы

ыан

ан

анан

ан

на

а

аа

а

аретінде ресми түрде ресейлік Елена 

Шишкина аталады. Воронеж 

облысының Маслов поселкесінің 

тұрғыны 20 баланы өмірге әкелген. 

Шишкина балаларының бәрін 

табиғи жолмен туған. Бұқ

қ

аралық 


ақпарат  құралдары

ы

ыы

әл

әләл

әл

әләл

ем

емем

ем

емем

де

дед

де

дед

гі

гігі

гг

ее

е

ее

е

ңң

ң

көпбалалы аналар

а

ара

ар 


тур

р

аал

а

аы

хабарлағанда, 21 бала туған 

колумбиялық Мария Лус Гарсон 

Аранго және 55 бала туған чилилік 

Леонтина Альбина жайлы да 

ай

айай

й

айта

та

тата

та

ады

ды

дыд

ды

.  БіБі

Бі

БіБі

і

рара

ра

рара

ра

ққ

қ

ққ

со

сосо

со

сос

ңғ

ңғңғ

ңғ

ңғңғ

ы

ыы

ы

еке

е

еуі туралы мә

мә

мәә

мә

млі

лі

ллі

л

лме

е

меме

т

тна

на

нан

а

қтқ

қ

қтқт

ыл

ылыл

ыл

лл

ан

анан

ан

анан

ба

баба

ба

бға

ғ

ғағ

ған, олардың 

бұл күндері арамызда бар-жоғы 

белгісіз.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет