ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетоважүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет2/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

з

з

з 

з

нә

нә

нә

нә

ә

нә

зі

зі

зі

з

зі

кт

кт

т

т

т

т

іг

іг

іг

іг

іг

ін

і

ін

ін

і

е

е

е

қарамай, ер адаммен қатар жүріп, қара 

жұмыстарды да атқарып жүр. Алайда бәрібір 

табиғат заңдылығын ескеріп, мереке

қарс

р

аңында «ерлермен бірдей ауыр 

жұ

жұ

жұ

жұ

жұ

мы

мы

мы

мы

мы

ы

с 

с

с 

с іс

с

с

те

те

те

те

те

п 

п 

п

п 

п

жү

жү

жү

жү

ү

жү

рг

рг

рг

рг

г

рг

ен

ен

ен

ен

н

ә

ә

әйелдердің 

жалақысына үстеме коэффицент 

белгілеу керек пе» деген сауалды 

қоғамның талқысына салып көрген 

едік. Тақырыпты даттаушылар да, 

жақтаушылар да таб

аб

аб

б

а

аб

ыл

ыл

л

л

ды...

Жалғасы 2-бетте 

АН

ААА 

ЖҮЖ


Ж

РЕГ


І

Дина әже балалар үйінде тәрбиелен ген дік-

тен туған жері нақты қайда екенін айта ал май-

ды

дыды

ды

дыды

НеНе

Не

НеНе

е

гігі

зі

ззі

і

і,  «

«

««

«

СеСе

С

СеС

С

меме

ме

меме

м

й й 

й 

йй

й

өңөң

өң

өөң

ір

ірір

р

інің тумасы болуым ке

ке

кее

ре

рере

р

рр

к»

к»»

к»

к»к»

д

дд

еп

епе

еп

епб

б

бб

б

бол

о

олол

о

жажа

жа

жажа

а

йдйд

йд

йдйд

йд

ыы

ы.

ӘӘ

Әрине, дүние талай 

астаң-кестең боп, патша тақтан құлап, қызыл 

қуып, ақ қашып жатқан кезеңге балалығы тап 

келген  жұ ды рықтай  қыз  кімнен  түбін түгендеп 

білгендей. 

Балалар үйінде тәр

әр

рр

р

рби

б

бб

б

еле

е

ее

е

еніп, алғаа

а

ашқш

ш

шш

ш

ытабаны тиген жері Қа

Қа

ҚаҚа

Қа

Қарқ

рқ

рқрқ

рқ

рқар

ар

арар

ар

арал

ал

алал

а

ыы

ы

ыы

ау

ауау

ау

уда

да

даа

а

аны

ны

нын

ны

ныны

ны

ныны

ы

ң ң 

ң 

ңң

Совет ауылы болса керек.

(

(Бұ


Б

л ауыл б


б

б

бүгінде 

Қасым ауылы аталады). Сөйтіп, 1944 жылы

Қар қаралы өңірінің Томар  кол хо зында  тұратын 

азамат Жағал Адамбековпен шаңырақ көте-

ріп ті.  Жағал  атамыздың  бірінші әйелінен қал-

ға

ғаға

ға

ған

н

нн

н

нба

ба

бба

а

ала

ла

лаа

ла

лал

л

лл

л

рдрд

рд

дрд

рд

ыы

ы

ыы

ба

баб

ба

ауы

уы

уыуы

уы

рыр

р

рр

на

нн

н

н басып, тәрбиелеп 

өс

өсөс

өс

өсөс

ір

ірр

р

ірге

ге

геге

ге

ген.

н.

н.н

н

н 

Әсіресе, Жағал ақсақалдың үлкен ұлы Сәу-

лехан мен келіні Шыңғайдан туған неме ре ле-

рінің тәрбиесінің басында Дина әженің тұр-

ғанын айтады ағайын жұрты. Бұл баласынан 

сегіз немере сүйсе, қазір шөпшегін көріп отыр. 

Келіні Шыңжаңның өзі

зі

зіззі

б

бб

б

бб

үг

үгүг

үг

үгін

ін

іін

іі

деде

де

дее

е

77

7

77

0-

0-0

0-

тее

е

ее

н

нн

н

нн

ас

аса

ас

аып

ып

пп

ып

п 

кеткен ақ жаулықты ә

ә

ә

әә

ә

жеже

же

жеже

же

.  БіБ

Бі

Бра

ра

рара

ра

ққ

қ

ДиДи

Ди

ДиДи

н

нана

н

әә

ә

әә

ә

жеже

же

мімі

мі

зз

з 

зүшін, әрине, келін. Шыңжаң келіні Дина әже-

міз ді тап кешегі келін болып түскен жас күнін-

дей, алақанына салып күтіп отыр.

Дина әже колхоздың түрлі жұмысын 

ат

ат

атқарған. Ұлы ы  Сәулехан 1975 жылы қайтыс 

бо

бобо

бо

боо

лғ

лғл

лғ

лған

ан

анан

анда


да

даке

ке

кек

ке

лілі

л

ліл

л

ніні

ні

нні

Ш

ШШ

Ш

Шың

ың

ыңың

ың

 ж ж

 ж

жаңмен бірге колхоз 

үш

ііін

і

 төл де алысты, сиыр да сауды, мал да бақ-ты. Еңбектері еленіп, «Еңбек арда гері» ме-

далімен, «Ұлы Жеңістің – 50, 60, 65» жылдығы 

мерекелік медальдарымен, «1941-1945 жж. 

соғыс ардагері» төсбелгісімен марапатталыпты. 

Қазір – Томар селосында келіні Шыңғай

неме ресі Нұржан, келіні

ні

ні

ні

н

ГГГ

Г

үлл

л

лл

ім

інің 

ң

ңң

ң

қақ

мқ

ққ

қор


ор

ор

орор

 л

лы-ғын да.  Ел-жұрты төбес

с

сс

сс

інін

ін

інін

е 

е е 

е 

е е

кө

көкө

кө

көкө

те

тете

те

тете

рі

рірі

р

рп,

п,

п,п,

,

п,қ

қ

қасас

ас

асас

ас

тете

те

тете

те

рлрл

рл

рлрл

рл

ейе

ей

ее

ті

тт

тт

н н 

н 

нн

қария сы. Қолының шипасы да бар. Жас бала-

лар ға қазақы ем жасап, талай дертке дауа

тапқан әже. Қызғалдақ АЙТЖАНОВА,

Қарағанды

Жа

Ж

Ж

лғасы 2-

б

б

бе

б

б

тте 

«Жаңа ғасырда қазақ қыздарының 

білім алып, жарқылдап  жүрулері үшін 

ба

баба

ба

баба

рл

рлрл

рл

рлл

ық

ықық

ық

ықық ж

ж

жж

ж

жағ

ағ

ағағ

ағ

дада

да

дада

д

йдйд

йд

ды

ы

ыы

жа

жажа

ж

жаж

са

саса

са

ап 

п 

пп 

п

бебе

бе

бебе

бе

рдрд

рд

рдрд

ік

ікік

к

. Бүгінде Қа

Қа

ҚаҚа

за

заза

а

ақ

қс

қстаа

н

нднда

ағ

ағы

ы 

әйәй

й

йй

й

елел

де

дерд

рд

дд

ің

іңің

ің

кк

өл

өлік жүр-гізіп, заманға сай жүріп-тұрып, сән де ну-

ге қақысы да, мүмкіндігі де бар. Әйел 

ештеңе көрмеген, оқымаған, тоқымаған 

болса, балаға қандай тәрбие бере ала-

ды

ды

дыы

ы

ы», – деп сөзін сабақтаған Н.

Н..На


На

На

НаНа

На

зззза

з

рбрб

рб

рбрб

рб

аеае

ае

аеае

а

в в 

в

вв

в

діді

ді

інд

н

нн

н

і жамылып, әйелдердііі

і

ңң

ң

ң ң

ң

құқұ

құ

құқұ

қы

қықы

қы

қғы

ғы

ғығ

ғ

нн

н

нн

н 

шеше

ше

ее

кт

кткт

к

кк еп

еп

епеп

е

епж

ж

жж

ж

жат

ат

атат

ат

қақа

қа

қақа

қ

нн

н

нн

кейбір мемлекеттерді 

сынға алды. «Біздің ұстанымымыз ондай 

емес.  Ұлы дала ұрпақтары әр уақытта 

анасын ардақтаған, әлпештеген, қыз да-

рын қадірлеген. Біздің салтымыз солай 

болуы керек. Сол д

д

дд

д

дәстү

үүү


ү

рді лайықты жал-

ғас тырып,  анаға

ға

ғаға

ға

ға,

,

,,

,

,жа

жа

жажа

жа

жрғ

рғ

рғрғ

рғ

рға,

а,

а,а, қ

қ

ққ

қ

қыз

ыз

ызыз

ыз

ыға

ға

ғғад

д

дд

д

дег

ег

егег

е

еген

е

енен

ен

еқ

қ

ққ

қ

а-а-

а-

а-а-

а-

пы сыз  құрметтіі

і

ақайт

й

йй

й

йа орал туымыз керек. 

Бұл барлық  біздің  қазақ стандық  аза мат-

тар ға  айтатын сөзім», – деді Президент. 

Кездесу кезінде Президент бала 

тәрбиесі мәселесіне ерекше көңіл бөлу 

қа

ққ

же

жеже

же

жеж

тт

тттт

тт

ттіг

іг

ігін

ін

інін

н

нж

ж

жж

ж

жет

е

екі

к

кзді. «Қазір қарасаң, 

ба

бб

ла

лала

л

лала

ла

лалар

р 

р плпл

пл

плл

п

ана

ан

анше

ше

шетті ұстап, онымен күні бойы отыра алады. Әрине, олардың 

ақ

қпараттық технологияларды м

м

мең

ең

еең

е

ең гер

ер

ерр

ер

 гені жа

ж

жажа

жа

жақсы. Алайда оның кері әс

с

сс

с

ерер

ер

ерер

ер

і і і 

і

і дада

да

даа

да

бб

б

бб

ар

ара

ар

ара .

.

..

.

Оны ұмытпау қажет. Қалай болса да, технология ананың тәрбиесін айыр бас-

тай алмайды. Балалар кітаптарды оқуы 

тиіс. Себебі «оқығандар ғана әлем 

 

ді ба

а

аа

сқ

сс

с

сс

ар

рр

р

ады» деген ққ

қ

ққ

ағ

аидат бар. Мәселен, 

өт

өтт

өт

өтөт

ке

кеке

е

кеке

н

нн 

н

нжы

жы

жыж

жы

лылы

лы

лылы

ы С


С

С

Си

ин

ии

га

гага

га

г пупу

пу

пуп

пу

р,р,

р,

р,К

К

КК

К

Кан

ан

анан

н

адад

ад

адад

а,

а,а,

а

 Фин лян-дия, Корея және АҚШ кі

і

тапты көп оқи-тын мемлекеттердің қатарынан көрінді.

Міне, дәл сол елдер бүгінде өсіп-өркен-

деп жатыр. Біз осы мәселеге ерекше 

көңіл  бөлуіміз керек. Ал білімге деген 

құ

құ

ққұ

құ

құшт

ш

шарлық бала кезінде қалып

ып

ыпып

ып

ып т

 т т


т

т

 та

а

аа

а

саса

а

аа

а

дыды

ды

дды

ды

»,»,

»,

»,»,

 

– дед

ді Н.Назарбаев. Осы орай

ай

ай

йай

й

дада

д

даа П

П

ПП

П

Пре

ре

зз

ззи


зи-

дент педагог мамандардың бүгінгі сабақ 

беру әдісін өзгерту керек деп санайды. 

Ұстаздар «қатып қалған» білімді беріп 

қана қоймай, шәкірттермен бірге ұш та-

лу

лулу

лу

луу

ы

ыы

ы

ыы

ти

тити

ти

тити

іс

ісіс

.

. БаБа

Ба

Баа

Ба

лала

л

лала

ла

лала

р 

р р

р 

р р

өз

өзөз

өз

өді

ді

дід

д

гігі

гі

гіг

гі

меме

ме

меме

ме

н н 

н 

нн

н

ойой

й

лап, ше-ші

ші

шші

ші

шм

м

мм

м

қақ

қ

ққ

қ

быбы

бы

быбы

лд

лдлд

лд

лдау

а

ауау

ғ

ғаға

ү

үү

ү

үйр

йр

йрй

й

енен

ен

нуі

уі

уіуі

ш

шш

ш

шар

ар

арар

т

тт.

т

т Н.Назар-

баев білім берудің жинақтау жүйесін 

кеңі

ң

ңң

не

ее

е

ен қо

қ

қлд

д

дд

ану 


у

у

қажеттігін жеткізді. Ме

Ме

МеМе

Ме

Мемл

мл

млмл

мл

лек

ек

екек

ек

еет

ет

етет

т

етб

б

бб

б

бас

а

аа

а

шысы атап көрсет кен-дей, еліміз Тәуелсіздік алғалы бері қазақ-

тың саны 4 млн адамға өсті. Ондай 

демографиялық өсімге Қазақ 

стан 


әйелдерінің қосқан үлесі зор екені 

белгілі. Мемлеке

ке

ке

кее

е

т т

те

ее

е

е аналарға ба

а

рыр

р

рнша 

жағдай жасау

у

у

уу

у

ғаға

ға

ғаға

ғ

тт

т

ттт

ыр

ырыр

ыр

ырысы

ыс

ысы

ы

ыпып

ып

ыпып

ы

кк

к

келел

ел

еледед

ед

едед

д

іі

і.

іі

С

СС

С

оңоң

оң

оңоң

ғы

ғығы

ғы

ығы

 

жылдары  дүниеге келгенб

балаға 


берілетін бір реттік жөргекақы 5,5 есеге 

өсіп, бір жасқа дейінгі бала күтіміне төле-

нетін жәрдемақы 3,5 есеге дейін артты. 

Сол қамқорлықтың арқасында табиғи 

өс

ө

өө

ім

імм

м

мм

д

дд

д

де

е

ее

е

жыжы

жы

жыжы

жы

лл

л

лл

са

саса

сс

айы

й

н еселеп келеді. 10жы

жы

ыы

л

лдлдың

ың

ііші

ші

шіші

нд

нде  Қазақстанда 260отбасында үшемдер дүниеге келсе, бес 

ана  бірден төрт сәбиді дүниеге әкелді. 

Елбасымен кездесуге келген әйелдердің

ішінде сондай аналардың бірі болды. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет