ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетоважүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет19/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35

Ақ

А

А

А

А

А

ұшта

а

п 

БА

БА

БАҚТ

ҚТ

ҚТ

Т

Қ

ҚТЫГ

ЫГ

ЫГ

Ы

ЫГ

ЕР

ЕР

ЕР

ЕР

Р

Р

ЕЕ

ЕЕ

ЕЕ

ЕЕ

ЕЕ

Е

ВА

ВА

ВА

ВА

А

А

,

ақын, Халықаралық «Алаш» 

сыйлығының иегері: 

– Әр үй, әр ата-ана өзінің бесігіне 

ие  болуы керек. Ол үшін ол 

шаңырақтың әйелі мықты

ы

ы

ы

ы

ы

  бол

ол

ол

ол

ол

ол

уы

у

у

 

ш

ш

шарт. Ендеше, әр қазақ

ө

ө

ө

ө

ө

з 

з 

з

з 

зз 

қы

қы

қы

қы

қы

қ

зы

зы

зы

зз

зы

н 

н 

н 

н

н

қолға алмайынша, біз шалдуар-

шатпақ жігіттерімізді тәрбиелей 

алмаймыз. Себебі қыз  – ұлттың бола-

шақ анасы. Мектепте қазақ қызының

ұлттық тәрбиесі деген арнайы пән 

жү

ж

ж

ж

ж

ж

ру

ру

ру

ру

ру

ру

і

іі 

ке

к

ке

к

ке

ре

р

р

к 

к 

к 

к

к

де

де

де

д

де

п 

п 

п 

п

ой

ой

ой

ла

л

ймын.  

Со

Со

Со

Со

Со

С

нд

нд

нд

нд

нд

д

ық

ық

ық

ық

қ

қ

та

та

та

та

та

т

н 

н

н

н

да

да

да

да

да

д

ө

ө

ө

ө

зі

зі

зі

зі

і

і

м 

м

м

м

м

м

ба

ба

ба

ба

ба

ба

л

ла

л

л ларды 

тәрбиелейтін  болашақ  ұстаздарға  

арнайы дәріс оқимын. Айтыңыз-

даршы, қара көз қазақ баласын қазақ 

қызынан басқа кім туады?

Әр қалада, әр ауылда  қазақ 

а

а

ан

а

асының  бейнесін  ас

ас

с

с

с

с

қа

қа

қа

қа

қа

қа

қт

қт

қт

қт

қт

қт

ат

ат

ат

ат

ат

ат

ып

ып

ып

п

ып

п

 

т

ттұратын зәулім ескерткіш

тт

т

т

т

ұр

ұр

ұр

ұрғ

ғы

ғы

ғ

ғы

зс

зс

зс

с

с

ақ

ақ

ақ

қ

 

артықтық етпейді.

Міне, осындай ғажап тіршілік 

иелеріне жылына бір күнді әдейі 

арнаған жақсы, бірақ абзалы – әр 

күннің әйел үшін мереке болғаны. 

Осы ретте «тек әйелге ғана мереке 

ме?» д

д

дд

еп наразылық  білдіретін ер-

аз

а

азаз

ам

амам

ам

мам

ат

атат

ат

атат

та

таа

а

ар

р

рр

р

рта

та

тата

та

абы

бы

быбы

бы

была

л

лл

л

р, бірақ олар егер й

й

әйелі

і

дің қабаб

б

бғын кірбің шалмаса, 

үйде ас пісірулі, киім үтіктеулі, бала 

асыр салып ойнайтынын ескерсе, 

онда ол наразылығынан бас тартары 

анық. Ал бүгінгі қоғамның әйелге 

деген тағзымын

ын

ын

ынн

ын

ыңың

ың

ыңың

ың

көрөр

өр

өрр

ін

інін

н

нісс

с

сі

і

іі

қа

қақа

а

қақа

ла

лала

ла

лаа

й?

й?й??

 

8 Наурыз – ХХ

Х

ХХ

Х

алал

ал

алал

ал

ықық

ық

ықық

қ

арар

ар

арр

ал

алал

ал

ала

ық

ықық

ық

ықық

ә

әә

әйе


йе

йе

йейе

е

лдлд

лд

лдд

лд

ерер

ер

ерр

 

күні жақындағаннан айнала гүлге толып, дүкендер де сыйлыққа самсап 

тұрады. Ер-азаматтар басқа күні, 

бәлкім, жары мен бала-шағасын 

ұмы 


тып та кетіп жататын шығар

бі

бібі

б

рара

а

аа

қ,

қ,қ,

қ,

ққ

ә

әә

йт

йтй

йт

еуеу

еу

еуеу

у

ірір

ір

ірр,

,

,, со

с

сл күні бір сыйлық 

ж

жж

жаса


са

са

саа

са

п,п

п

пб

б

бб

б

арар

ар

арар

ар

лылы

лы

лыл

л

ғығғ

ғы

ғығ

н жуып-шайғысы 

келеді. Бір шоқ гүл, мүмкін, бір құты 

иіссу, мейлі қап-қап ақша, мейлі 

қымбат көлік болсын әр әйелге 

қуаныш сыйларына сөз жоқ, бірақ, 

жалпы, әйел қауымы, аяулы аналарға 

тағзым, әпке-қар

ар

ар

арр

ын

нн

н

дад

д

старға ілтипат ретінде еліміз

із

ізіз

з

зді

ді

діді

ді

дің

ң 

ң ң 

ң 

ңтө

тө

төтө

ө

төрі

рі

рір

р

нднд

нд

нднд

д

ее

е

ее

бі

бб

б

р р 

р 

р р 

бе

бебе

бе

ее

лг

лглг

лг

гг

і

іі

тұратындай жөн

і

і

іі баб

б

бб

р.

ОО

О

ОО

О

л неүшіі

і ?


?

н?

? 

Себебі әйел – тек бүгін көзі тірі қыз-

келіншектер ғана емес, күллі 

адамзаттың  бастауы Хауанамыздан 

бастап, Ұмай ана, Домалақ ана, 

жауж


уж

уж

жу

үр

үрүр

ү

үү

ек  Тұм


ұ

ұ

ұар ханша, қазақ 

бо

ббо

бо

лғлғ

лғ

лғлғ

ғ

алал

ал

ла

ы

ыы

ы

ыбе

бе

бебе

бе

ер

рі

ррі

рі

рд

д

дд

де

ее 

е

еаңыз-әпсана, жыр-

дастандарымыздан  бізге жеткен 

Жиренше шешеннің жары Қарашаш 

ана, Айша бибі, Бопай ханым, 

Шоқанның әжесі – Айғаным,

Абайдың әжесі – Зере, анасы –

Ұлжан,  бір р

р

рр

р

улул

ул

улул

ул

ыы

ы

ыел

ел

елел

ел

лді

ді

діді

д

бб

б

бб

ас

асасқа

қа

ақа

қа

қрғ

рғ

рғр

ғ

рған

а

анн

 

 Ұлпан ана, қал

ал

алал

л

ала

а

аа 

а

абе

бе

бебе

е

берд

рд

рдрд

рд

ді,

,

кк

к

ккүй

үй

үйүй

үй

үші

ш

шш

ш

ДД

Д

ДД

Д

ини

ин

инин

а

а,а,

а

 биші Шара,  бұлбұл Күләш тағы сол 

сияқты тарихымыздан ойып тұрып 

орын алған әйел атаулыны атаусыз 

қалдырғанымыз жараса ма? Олай 

болса,

,

  біз осыған жіті мән беріп, сә

сә

сәсә

ул

улул

ул

улул

ет

етет

ет

етші

ші

шіші

ш

леле

ле

леле

л

рр

р

рр

р

мем

м

н дизайнерлер ар

р

арасас

ассын


ын

ын

ыы

ы да


да

да

а бб

б

бб

әй

әйәй

әй

йге

ге

гее

е

жж

ж

ариялап, әйел, ана, арулардың құрметіне символдық 

ескерткіш орнатсақ!

Бүгінгінің батыры деуге боларлық 

ба

бб

б

тыл ана әу бб

б

бб

аста өз баласы Шардар 

Ди

Ди

ДиДи

Ди

Дяс

яс

яяс

яс

сд

д

дауа

ау

нн

н

нн

н

сиси

си

сиси

си

нднд

д

ндд

н

роро

ро

роро

ромы


мы

мы

мымы

мы

мем

м

н мүгедек бо

б

бб

лып туыл ғанда тағдырына налы-

ғаны да бар. Дәрігерлер кемтар 

баланы арнайы интер натқа жіберуге 

кеңес те беріпті. Алайда бауыр еті 

баласын көзін жаутаңдатып онда 

апарып өткізуге жүрегі дауаламапты.

Әрі аналық мейірім

м

м

мм

і

ііі

і

деде

де

еде

онд


д

д

ай қадамға  баруға мүм

м

мм

м

мкі

кі

кікі

кі

кнд

нд

нднд

нд

ндік

ік

ікік

к

ікб

б

бб

ер

ерер

ер

ерер

ме

меме

ме

сіс

с

с 

анық-тын. Кезінде Зүлфия Тараз 

қаласындағы №1 мүгедек балалар 

интернат үйінде жұмыс істеген. Қол 

астындағы жаны да, тәні де ауру 

бала 


ларды көргенде жаны қан 

жы

жыжы

жы

жыжы

ла

лала

ла

лал

йт

йтй

йт

ынын

ын

..

Со

СоСо

Со

СоС

д

дада

да

дн

н

нн

н

өзөз

өз

өзөз

өз

інін

ін

іі

ін

ікк

ін

іі

ен бөлек 10

мү

мү

мүмү

мү

геге

ге

ее

е

деде

де

дед

д

кк

к  ба


ба

ба

баба

ба

лала

ла

лала

ны

нны

ны

ны аа

а

аа

а

сысы

сы

сысы

сы

рара

ра

рар

п алуға бел

байлайды. Кезінде ішкі істер сала-

сында қызмет етіп, бүгінде отставкаға

шыққан жолдасы Бақытбек 

Нұрхалиев те бұл  бастамаға  бірден

қолдау білдіріпті. Ең алғаш ба

б

уырына басқан  баласы Кеме

ме

ее

е

ел 

л 

л л 

л

лҚы

Қы

ҚыҚы

Қы

Қырғ

рғ

рғрғ

рғ

рыз

ыз

ызыз

ыз

зба

ба

баб

б

евев

ев 


ал

ал

алл

а

ғаға

ға

аа

шы

шышы

шы

шыш

нд

нднд

д

дд

а

аа

а

аа

аяғын мүлдем баса 

алмаған екен. Қарға адым жер жүру-

дің өзі мұң болатын. Күн делікті ем 

жүргізіп,  беліне массаж жасағалы 

бері аяғын басатын болыпты. Екіншісі 

Бағдат Болат

т

тттұл

ұл

ұлұл

ұ

ынын

ын

ыың есту қабі

бі

ііі

 л

 л л

л

летінде 

кінәраты б

б

б

бб

б

арар

ар

арар

ар

...

Са

СаСа

Са

СаСа

ды

дыды

ды

дыд

қо

қоқо

қо

қоқо

ва

вава

а

ММ

М

ММ

М

арар

ар

арар

га

гага

а

рири

ри

рири

ри

тата

та

тат

та

 мен Леонид ағайы

й

йй

нды екен. 

Е

Е

Екеуіні

 

бөлуді құп көрмей, бірге асырапалған. Туғаннан екі қолы жоқ Нұрбол 

Құттыбаевқа екі ай бойы аяғымен ас 

ішуді үйреткені тағы бар. Тіпті сол 

балаға үйретемін деп жүріп, ана-

ан

ан

ана

ан

аныңң

ң

ңөзд

д

дд

д

ері де аяқпен тамақтануды иг

иг

игиг

и

иер

ер

ерер

ер п


іп

іп

іпіп

п

аа

а

аа

ла

лала

ла

лл

ды

дыд

д

дыды

. Бүгінде ол екі аяғын қол 

орнына қолданып, киімін де өзі кие 

алатын дәрежеге жеткен. Әділхан 

Каримов болса ДЦП дертіне тұсалған. 

Аян Сумаров пен Нышан Садыханов 

екеуінің де таңдайлары жоқ. 

Нышанға қо

қо

қо

қоқо

қоян


ян

ян

янян

ян

тұтұ

тұұ


ұ

ұ

мсмс

мс

ммс

с

ықық

ық

ықық

қ

дд

д

егег

е

еен

ен

енн

ен

ед

д

дд

д

диа

иа

иаа

гн

гнгн

гн

гнгн

оз

озоз

оз

озоз

 

қойылғанн. Ек

Ек

ЕкЕк

Ек

Ееу

еу

еуеу

еу

еуін

ін

іні

ін

ее

е

ее 

е

деде

де

деде

де

жж

ж

жж

ж

уыуы

уы

уыы

рд

дд

д

дд

а 

аа

а

аа

Ал

АлАл

Ал

АлА

ма

мама

ма

аа

ты

тыты

ы

тыы

 

қаласына  апарып  ота  жасатыпқайтыпты. Нұрболат Абиболла болса 

жүре алмайды. Аяғына төрт рет ота 

жасатқан. Нұрлыбек Жүсіптің 

омыртқасы қисайған. Қырғыз 

ба

ба

баб

ба

бла

ла

лала

ла

аны

ны

ныны

ны

ңң

ң

ңң

әк

әә

ә

әә

е-шешесі хабарласып, 

жа

жа

жажа

жа

жағ 

ғ

ғғ

ғда


да

да

дда

йы

йыйы

ы

ыы

н

нн

н

сұсұ

сұ

сұра

ра

раа

ра

рп

п

пп 

п

тұтұ

тұ

ттұ

ра

рара

ра

аа

ды

дыды

ды

дыд

е

ее

е

еке

ке

кен. «Егер 

жүре алатын жағдайға жетсе, өзімізге 

қайтып  бересіз  бе?» деп өтініш 

айтыпты. Оған Зүлфия: «соншама 

еңбектеніп өсіріп ба ғып,  денсаулығын 

түзеген кезде мен неге беруім

м

кере


р

р

рр

к? 


Ке

К

Кзінде тастап кеткен аттт

т

а-а-

а-

а-а-

а-

анан

ан

анан

ан

асс

с

сс

с

ынын

ын

ыы

ы

аа

а

аа

а

еенді  бере алмаймын» де

де

деде

д

деп 

п

ототыр

ыр

ыы

Бауырына  басқан әр баланың тағ-дыры да әртүрлі. Кезінде әке-

шешелері «мұндай  баланы  баға 

алмаймыз» деп интернатқа тастап 

кеткендер. Көздерін жаудыратып... 

Өз

Ө

ӨӨ

Ө

аа

а

аа

та-анасынан 

н

н 

нн

таппаған  ата-ана 

жы

жы

жыжы

ж

жылу

лу

лулу

лу

луын

ын

ынын

н

оо

о

ола

ла

лар

р

рр

р

р осос

ос

оссо

ын

ынын

ын

ындада

да

дада

да

ссс

с

езез

ез

езз

ез

іініп жүр. 

Олардың күнделікті дәріі-дәрмегі бар, 

көкөніс, жеміс- жидек жеулері керек. 

Кейде жеткізе алмай қиналатыны да 

рас. 

Ол турасында әпкесі Гүлшера Са

С

См бекова  былай  дейді:  «А

А

АА

А

Аяя

ян

яя

я

мм

м

мм

ен

енен

н

 Н

Н

Нышанды Алматыға апапа

па

папа

па

рыры

ры

рыры

ры

пп

п

пот

от

ото

от

та

а

аа

а

жасатқанында жолақы мен пәтер жалдап тұруға қаржы жағынан қатты 

қиналды. Сол себептен құндыз тоны 

мен алтындарын ломбардқа өткізіп, 

соның ақшасын жаратуына тура 

ке

ке

кеке

к

елд

лд

лдлд

лд

лді.

.. 


Бү

Бү

БүБү

Бү

гігі

гі

нгн

н

е е 

е

ее

де

деде

де

дейі

йі

йі

йі

нн

н

нн

н

сосо

со

сс

л

лл

бағалы 


заттарын ала алмай отыр. Қаржы 

тапшыл


ы

ыл

ылыл

ығы қо


қ

л байлау болуда. Дәрі-

дә

дә

дәдә

д

рмрм

м

рмрм

рм

екек

е

екек

ек

тете

те

тете

те

рірі

рі

рірі

ріні


н

ні

ніні

ні

ңң 

ң

ңң

ң

деде

де

дед

 тегін берілетіні бар, 

қымб

б

ат, қолға түспейтіндері де бар. Олардың  бәрін сатып алуына тура 

келеді».


Көп адамның бойынан табыла 

бермейтін асыл қасиетінің арқасы 

ғой, жарым

к

кк

к

кк

өң

ңң

ң

ңң

іл

лб

бал


ал

ал

алар

ар

арар

р

дыды

ды

ды 

бауырына бас

с

сс

сып

ып

ыпып

ып

ыпо

о

оо

о

тыты

ты

тыты

т

рғрғ

рғ

рр

р

анан

ан

анан

ны.


ы.

ы.

ыы

ы

ӨӨ

Өзі


зі

зі

зз

зі

үүү

ү

шіші

ші

шіі

н

нн

н

емес, өзгелер  үшін өзегін жұлып берердей  батыл іске бел  буған 

Зүлфия Төленоваға: «Көмек қолын 

созып жатқандар бар шығар?» – деп 

сауал тастадық. «Облыс әкімі Қанат 

Бо

Бо

БоБо

Бо

зызы

зы

ымб

мб

ммб

мб

аеае

ае

аеа

в 

в в

в

вв 

ба

баба

ба

ала

л

лаа

ла

лал

л

лрға көмек ретінде 

«Н

««Н

Н

екек

ек

екек

ек

сиси

си

сиси

с я»


я»

я»

я»я»

к

кк

к

кк

өл

өлөл

өл

өлөл

іг

ігг

гін


ін

ін

інін

ін

 сыйласа, қаладағы «Балташ» мейрам ханасының  иесі 

Меруерт Лештайқызы теледидар 

әкеліп  берді. Ішінара азық-түлікпен

де көмектесетіндер де кездесіп 

тұрады. Үйіміз төрт бөлмелі. Осында 

қысылып, қымты

ы

ы

ыы

ы

рыр

р

рыр

р

лылы

лы

лл

л

пп

п 

тұтұ

тұ

тұтұ

ры

рыр

ры

ып

п

пп

жа

жаж

жа

жаж

тқ

тқтқ

тқ

тқтқ

ан

анан

н

 жайымыз  ба

а

аа

р.

р.р.

р.

р.О

О

ОО

О

Обл

бл

блбл

бл

быс

ыс

ысыс

ыс

ыә

ә

әә

ә

әкі

кі

ккі

к

кмі

мі

мімі

не

нене

не

нене

д

дд

д

е е

е

е е

кірдім. Әзірге бұл мәселе түйіншек 

болып түйілген күйінше тұр. Қашан

шешімін табары белгісіз. Егер үйіміз 

үлкейіп жатса, тағы да бала асырап 

алар едім», – дейді кеңпейіл ана. 

Ба

Ба

БаБа

ла

лаа

ла

лала

ла

лала

а

рдрд

рд

рр

ың

ыңың

ың

ыңң

е

ее

мі

мне, құжаттарын 

ж

жж

жи

жна

на

нана

на

науғ

уғ

уғу

а

аа

ар

арар

ар

арр

ы-

ы-ы-

ы-

ы-ы

бе

бее

бе

бебе

р

рі көп жүгіруге тура келеді. Ондайда әпкесі Гүлшера 

Самбекова көмектесіп тұрады. «Бала 

отбасымен ғана бақытты. Бауырыма 

тығылып еркелеп, «мама» деп мой-

ныма асылғанда бар қиындықты 

ұмытып кетемін. Өмірімнің соңына 

дейін осылар

ар

арар

р

рды

ды

дыды

ды

дың

ң 

ң ң 

ң 

ңкө

кө

көө

ө

ңіңі

ңі

ңіңі

лі

ліл

лі

нене

н

нқ

қ

ққ

қ

қая

ая

аая

а

у у 

у

уу

түсірмей  жетт

т

т

іліл

іл

ліл

л

діді

ді

діді

ді

рсрс

рс

рсрс

ем

емем

ем

емм

д

дд

д

дей

ей

ейей

ей

еймі

мі

ммі

м

мн.

н.

КК

К

КК

К

омо

ом

омо

-

-пьютер алып берсем деген жоспарым

да жоқ емес. Балалар  бір  үйдің 

балаларындай өсіп келеді. Өмірге 

деген талпы ныстары орасан. Білсем, 

үйренсем деген құштар лықтарында 

ше

шш

ш

к к 

к

кк

жо

жожо

жо

жожо

қ.

қ.қ.. 

«Ж

«Ж«Ж

«Ж

«Ж«Ж

ет

ететім

м

імім

м

мі

і

і і

жо

жожо

жо

жож

қ

ққ 

қ

елел

ел

ее

 болсақ деп арман-

даймын. Балаларға да қуаныш 

сыйлау керек. Олар да бақытты 

болуға қақысы бар». Бұл – Батыр 

ананың басты ұстанымы. 

 

Жа

Жа

Жа

Жа

Жа

Жа

мб

мб

мб

мб

мб

б

ыл

ы

ыл

ыл

ы

л

о

о

о

о

бл

бл

бл

бл

бл

б

ыс

ыс

ыс

ы

ыс

ыс

ы

ы

ы

ы

ы

Ұ

ҰҰ

Ұ

СС

С

СС

С

ЫЫ

Ы

ЫЫ

Ы

НН

Н

НЫ

Ы

ЫЫ

Ы

ЫС

С

СС

С

СКаталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет