ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетоважүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет13/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35

Назгүл АЙТКЕЕВАсатушы: 

– Маған қып-қызыл нарттай раушан 

гүлдерін сыйлағанын қалар едім. Өйт-

кені алқызыл раушан әлемдегі махаб-

батты сөзсіз-ақ ұғындыратын символ 

де

де

де

п 

п

п

са

са

са

са

са

а

на

на

н

на

н

н

йм

йм

м

йм

ын

ын

ын

ын. 

Жо

Ж

Ж

Ж

қ. Мұнымен қоса, 

ма

ма

ма

а

ма

ға

а

а

а

а

а

н 

н

н 

н 

н

н

қа

қ

қа

қа

қа

қан 

н 

н 

н

н қо

қо

қо

қо

қо

қо

зд

зд

зд

зд

зд

з

ы

ы

ыр

ыр

ы

ы

атын экстримальді, 

мәселен, парашютпен секіру неме се 

тауға шығу сияқты тамаша ләз 

зат 

сыйлайтын ғажайып демалыс ұйым-

дастырғанын қалар едім. 

– Жо-жоқ, ол не дегеніңіз. Қандай 

сый лық  болса  да,  өзіме  ұнамағанын 

біл дір мей,  бірде

е

е

е

е

е

н 

н 

н

н 

н

н 

ри

и

и

и

и

и

за

з

шылықп

қ

қ

ен

н

н

н

қ

қ

қ

а-

был дап,  сыртқы 

ы

ы

ы

ы

ы

қо

қо

қо

қо

қо

қо

ра

ра

ра

ра

ра

а

бы

бы

бы

бы

б

бы

н 

н 

н 

н

со

со

со

со

со

с

л

л 

л 

л 

л 

л

же

же

же

же

же

же

рд

рд

рд

рд

рд

р

е-

е-

е--

е

ақ

ақ

ақ

ақ

ақ

 

ашуға тырысатын едім.

– Мен үшін ең қымбат сыйлық, әри-

не, ол – шын ықылас. Ол қандай сый-

лық болсын, ыстық ықыласпен беріл-

генге ештеңе жетпейді. 

– Сы

Сы

Сы

Сы

Сы

Сы

йлық

қ

ты анама, әпкем мен сің-

лі

лі

лі

ме

ме

ме

м

ме б

б

б

б

б

б

ер

ер

ер

ер

е

ер

ем

ем

ем

ем

м

м

ін

ін

ін

ін

і

ін

..

.

.

Гү

Г

лдарай

й

й

й

й

й

А

А

БД

БД

Д

Д

РА

РА

А

А

ХМ

ХМ

АНОВА, мемлекеттік 

қызметкер:

 – Маған қандай да болсын әдемі 

гүл сыйлағанын қалар едім. Менің 

ойым ша,  әрбір нәзікжанды адамға гүл 

сыйлаған ер-аз

аз

з

з

з

з

ам

ам

а

а

а

ат

а

а

а

а

қателеспе

пе

пе

п

пе

ген 

болар еді деп ой

ой

ой

ой

ой

ой

ла

ла

ла

ла

ла

ла

йм

йм

йм

йм

м

йм

ын

ын

ын

ын

ын

.

.

..

.

– Жоқ, сый

й

й

й

й

лық құны мен ү

іі

і

шін аса 

ма ңыз ды емес. Дегенмен маған сыйлық 

сый лаған адам менің нені жақсы көре-

тінімді алдын ала біліп алуы тиіс деп 

ойлаймын. 

– Ме

Ме

М

н үшін жарқын көңілмен «Ме-

ре

ре

ре

ке

ке

ке

ке

е

е

ң

ң

ң

ң

ң

ң

құ

құ

құ

қ

құұ

тт

тт

тт

тт

тт

т

ы 

ы

ы 

ы 

ы 

ы 

бо

бо

бо

бо

бо

лс

л

л

л

л

ын!» деген сөзден 

ар

ар

ты

т

т

ты

ты

ы

қ

қ

қ 

қ

құ

құ

қ

құрм

рм

рм

ет

е

ет

ет

т п

п

п

пен

ен

ен

н

н с

сс

сыйлық жоқ дер едім. 

Өзім анама, әпке-сіңлілеріме, 

әріп тестеріме сыйлықтар алуды жос-

парлап отырмын.

Абза

зал АЛ

А

ПЫСБАЙҰЛЫ,

Кө

Кө

Кө

ө

ө

кш

кш

кш

кш

кш

к

ет

ет

е

ет

е

ау

ау

ау

ау

ау

бала арасындағы  ұлы маха

а

а

аа

а

ббб

б

бб

ат

атат

а

ұұялаған ыстық ұяда қандай қиынды

ды

дыды

ды

дығы

ғы

ғығы

ғы

ғң 

ң 

ң ң

ң

ңда

да

дада

д

да

а

аа

а

ады

ды

дыд

ды

дыра

р

рр

 

қалады екен. 1998 жылы құрылған «Нұр» жанұялық 

балалар  үйінде 110 бала тәрбиеленуде. 

Оған қоса, бұл балалар  үйі 400-дей 

баланың аяқтанып кетуіне көп көмектесіпті. 

Жа

Ж

стс

с

ары да, ұлттары да әртүрлі. Мектеп жа

жа

жажа

ж

жасы

сы

сысы

с

сынд

нд

днд

д

дағ

а

ағағ

ағ

аы

ы

ыы

ба

баба

ба

бала

ла

лала

а

лала

ла

лала

а

ар 

р

рр

р

рат

ат

атат

ат

аал

ал

алал

ал

ғғған қайырым-

дылық үй


й

й

йй

йі

і орналасқан ТТ

алғар қаласындағы 

мектепте білім алуда. Үлкендері түрлі 

жоғары  оқу  орындарында оқиды екен. 

Арасында диплом алып, жұмысқа ара-

ласып кеткендер де, отбасын құ

ұ

рғ

р ан дары да бар. Көше кезіп, қайыр

р

рр

сұ

сұсұ

ұ

сұсұ

ра

рара

ра

рап,

п,

п,п,

п

ттт

ас

асас

с

ата

та

тата

та

танд

нд

нды

ы

ыатанған жетімдердің  қа

а

аара

ра

рара

ра

расы

сы

сысы

сы

сын

н

наз

аз

аза

а

айай

ай

аай

ай

тыты

тып 


қана қоймай, Тұяқ апа қамқорлығындағы 

балаларға өнегелі тәрбие, сапалы білім берген екен. Оған өзіміз куә болдық.

р жұмыс істеуіне мүлдем тыйым 

мұны заңмен бекітіп қоюымыз 

ық түр

р

р

р

ле

л

л

рін арнайы бекітіп, ол 

бе

бе

бек 

к 

к 

к 

к

к

ет

ет

ет

е

ет

ет

пе

пе

пе

пе

пе

е

уі

уі

уі

уі

уі

у

н 

н 

н 

н 

н 

н 

қа

қа

қа

қа

қа

қ

дағалауымыз 

еталлургиялық салаларда әйел-

тпеуін біз барлық кәсіпорындардан 

із қажет. Әйтпесе бүгінде талай әйел де-

ыр, қара жұмыстарды істеп, денсаулық та-

н айырылып жатыр. Бұл дұрыс емес. Әйел адам 

а

лд

д

лд

лд

лд

д

ым

ым

ым

м

м

м

ен

ен

ен

ен

ен

ен

– а

а

а

ан

н

на. Ананың денсаулығын

ын

ын

н

ын

ын

а

а

а

а

а

а

нұ

нұ

нұ

нұ

нұ

нұ

қс

қс

қс

қс

қ

қ

ан

ан

н

ан

н

ан

к

к

к

к

к

кел

ел

ел

л

іп

іп

п

п

п

п

,,

өмірге

б

б

бала әкелу бақытынан айырылатындай

й

й

й

сала лар-

да олардың қызмет атқаруы біздің болашағымызға, 

демографиямызға зиян. Біз осыны түсінуіміз керек. 

Мұның бәрі заңда көрсетілуі қажет. Егер ол заң бұзы ла-

тын  болс

лс

лс

лс

лс

а, е

е

е

е

р адамдарғ

рғ

рғ

ғ

р

а  арналған ауыр  жұ мыс тарда 

әйел а

а

а

а

а

а

да

да

да

да

да

да

мд

мд

мд

мд

мд

мд

ар

ар

ар

ар

а

а

д

д

д

д

д

д

а 

а

а

а

қы

қы

қы

ы

ы

зм

зм

зм

зм

зм

зм

ет

е

ет

ет

ет

ке

ке

ке

ке

ке

ке

а

а

а

а

а

а

лы

лы

лы

лы

л

лы

н

натын  болса, онда ең 

болмағанда оларға ерлерден екі есе аз уақыт жұмыс 

істеуін қамтамасыз етуіміз керек. Бұл жерде ең бастысы 

аналарымыздың денсаулығы сөз болып отыр. Ал 

денсаулықты ешқандай жалақының үстеме коэф фи-

циен тіне сатып ала алмайсың. Сонд

д

ық

қ

қ

тан жалақысына 

үс

үс

үс

үс

с

 т

 т

 т

т

 т

е 

е

е

е 

е

ме

м

ме

ме

ме

м

к

к

к

оэффициент қосудан б

б

б

б

б

б

ұр

ұр

ұр

ұр

ұр

ұр

ын

ын

ын

ын

ын

ын

ә

ә

ә

йе

йе

йе

йе

йе

е

лд

лд

лд

л

лд

ер

ер

ер

р

р

р

ге

ге

ге

ге

ге

г

а

а

а

а

уы

уы

уы

уы

ы

ы

р

р

р 

р 

р 

р

жұмыс 

і

і

істетпеуді ойлауымыз керек.

Дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

В, саясаткер, медицина ғылымының докторы, профессор:

Ай

Ай

Ай

Ай

Ай

А

ІД

ІД

ІД

ІІД

ІД

ІД

к

к

бөлім

еңбег

әкімдіг

комисси

Б

Б

Б

Б

ЙТАРАП

ПІКІР

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Е

Е

Е

Е

Е

ЙТАРАП

ПІКІР

– Біз әйелдердің ауыр

салуымыз керек. Тіпті мұ

қажет. Кейбір 

р 

р

р 

р

ма

м

м

м

м

м

ма

м

м

м

м

ндық

салада әйе

йе

йе

йе

е

йе

лд

лд

лд

лд

лд

лд

ер

ер

ер

ер

ер

р

ді

ді

д

ді

д

д

ң

ң

ң

ң

ең

ең

ең

е

ңб

б

б

керек. Химиялық, метал

дер дің  еңбек  етпеу

талап етуіміз қа

ріміз ауыр, 

рынан ай

ең

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет