І тоқсандағы бағдарламалық материалдарды бөлудің кесте-жоспары Жеңіл атлетикалық жаттығулар мен ойындаржүктеу 85.34 Kb.
Pdf просмотр
Дата04.03.2017
өлшемі85.34 Kb.

4

І тоқсандағы бағдарламалық материалдарды бөлудің  

кесте-жоспары 

Жеңіл атлетикалық жаттығулар мен ойындар

№ Оқу материалдары 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

Білім негізі. Қауіп сіздік техни­

касы. Теориялық 

мәлімет тер 

х

2Сапқа арналған 

жаттығулар

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

3

Құралмен жә не құралсыз орын­

да латын жалпы 

да мыту жат­

тығулары


х х х х х х х х х х х х х х х х х

4

Жүру мен жүгі ру­дің түрлері 

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

5

Ұзын секіртпе арқылы секіру

х х х х


х х

6 Секіру түрлері

х х х х х х х

7 Лақтыру 

х х х х х х х

8

Ойындар мен эста­феталар

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

9 Тосқауыл жолағы

х х


10

Тест: бір орын­

да тұрып 30 м 

ұзындыққа  

секіру, тартылу

х х


11

Дене дайындығы­

ның дәрежесін 

бақылау


х

х х х


12

Құрал­жабдықтың 

жаңа түрімен 

орындалатын 

жаттығулар 

+ + + +


+ + +

Графикалық жоспарға түсініктеме: көлденеңінен жазыл ған 

цифрлар  сабақтың  ретін,  ал  тігінен  жазылған  цифрлар  бағдар­

ла ма  материалдарының  нөмірін  білдіреді.  Х  –  сабақта  өтілетін 

негізгі материал, қосу таңбасы (+)  – негізгі емес материал. 5

1-сабақ 

қауІпсІздІк техникасы бойынша 

түсІнІк қалыптастыру

сабақтың мақсаты:

1.  Оқушыларды  дене  тәрбиесі  сабағында  меңгертілетін  не­

гізгі  білім  мазмұны  және  қауіпсіздік  техникасымен  та­

ныстыру.


2.  Дене тәрбиесі сабағын ұйымдастыру, өткізу туралы ерек­

шеліктерімен таныстыру. 

3.  Дене  тәрбиесі  сабақтарында  кездесетін  қиындықтарды 

жеңіп шығу жолдарын түсіндіру. сабақтың барысы

Сыныпта  қимыл­әрекет  техникасын  меңгеру  реті,  жатты­

ғулар арқылы денсаулықты нығайту, дененi шынықтыру  мен ой 

еңбегінің  байланысы,  қимыл­қозғалыс  дағдылары  мен  білікте­

рін  жетiлдiру  маңызы  туралы  кіріспе  әңгіме  өткізіледі.  Жүру 

мен жүгіру кезіндегі тыныс алу тәртібі үйретіледі. 

Спорт  алаңында  өтілетін  сабақтарда  және  қалыптан  тыс 

құрал­жабдықтармен орындалатын жаттығуларды орындау ке­

зіндегі қауіпсіздік техникасымен таныстыру. 

Ұйымдастыру шаралары: сынып белсенділерін сайлау, олар­

дың міндеттерін белгілеу, сондай­ақ киім, аяқкиім, сабақ өте тін, 

киім ауыстыратын орынға қойылатын гигиеналық талаптармен 

таныс тыру. 

Спорт секциясы, үйірмелерге қатысатын және дене тәрбиесі 

сабағынан босатылған оқушылардың тізімін алу. 

Спорт киімдерін кию, сап түзеп, тізбекпен алаңға шығу. Са­

бақ  барысында  «Орныңда  тап»  ойыны  ойнатылады.  Сап  түзеп, 

тізбекпен сыныпқа оралу. Сабақты қорытындылау. 2-сабақ

ЖеңІл атлетикалық Жаттығулар

сабақтың мақсаты:

1.  Оқушылардың  дене  дамуы  жағынан  белсенділіктерін  

тест арқылы анықтау. 

2.  Ұйымшылдық, жинақылыққа тәрбиелеу. сабақта қолданылатын құрал-жабдықтар: секундсана ғыш, 

бор, ысқырық.сабақ өтілетін орын: спорт алаңы. 

6

сабақтың барысы

Спорт  киімдерін  кию,  сап  түзеп,  тізбекпен  алаңға  шығу. 

Сапқа тұрғызып, сабақтың міндеттерімен таныстыру. 

«Түзел!»,  «Тік  тұр!»,  оңға,  солға  бұрылу  бұйрықтары 

бойын ша  сапқа  арналған  жаттығуларды  орындау.  300  метрлік 

қашықтыққа дейін баяу қарқынмен жүгіру. Белгі бойынша тоқ­

тау.  Шеңбер  бойымен  жүріп,  қимыл­қозғалыс  жаттығуларын 

орын дау. Бір орында тұрып, жаттығулар орындау. Бұл сабақта 

жүгірудің арнайы түрі: тізеден бүгілген аяқты жоғары көте ріп 

жүгіру үйретіледі. 

1.  Жоғарғы сөреден 30 метрлік қашықтықты жүгіріп өту. 

2.  Бір орында тұрып секіру. «шақыру» ойыны. 

Сапқа тұрғызып, сабақты қорытындылау. Сыныпқа қайту. 

А

Б

В7

3-сабақ

тест тапсырмалары

сабақтың мақсаты: 

1.  Оқушылардың  дене  дамуы  жағынан  қимылдық  белсен­

діліктерін тест арқылы анықтауды жалғастыру. 

2.  Спорттық  ойын  арқылы  қимылдарды  үйлестіру,  шап­

шаң дық, иілгіштік, жинақылық сияқты қасиеттерді  же­

тілдіру. 

3.  Ұйымшылдық, жинақылыққа тәрбиелеу. 

сабақта қолданылатын құрал-жабдықтар: секундсанағыш,  

бор, ысқырық, 6 текше.сабақ өтілетін орын: спорт алаңы.

Спорт  киімдерін  кию,  сап  түзеп,  тізбекпен  алаңға  шығу. 

Сапқа тұрғызып, сабақтың міндеттерімен таныстыру. 

сабақтың барысы

Сапқа арналған жаттығулар:

1.  «1, 2» санауы бойынша екі қатарға тұру.

2.  Оңға, солға бұрылу. 

500  метрлік  қашықтыққа  дейін  баяу  қарқынмен  жүгіру. 

Белгі бойынша тоқтау.

 Қайталамалы жүгірудің сызбасы


22

ІІ тоқсандағы бағдарламалық материалдарды бөлудің

кесте-жоспары 

Гимнастика. ойындар 

Оқу материал­дары

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1

Теориялық мәліметтер

Сабақ барысында

2

Сапта тұрып орындалатын 

жаттығулар

+ + + + + + + + + + + + + +

3

Құралмен және құралсыз 

орын далатын 

жалпы дамыту 

жаттығулары

+ + + + + + + + + + + + + +

4

Акробатикалық жаттығулар

х

хх

х

хх

х

5Тепе­теңдікке 

арналған 

жаттығулар

х

хх

х

хх

х

6Өрмелеу

х

хх

х

хх

х

х7

Тартылу және 

тіреу

х

хх

х

х8

Кедергі (тос­

қауыл) жолағы

х

х9

Секіру


х

х

хх

х

10Би жаттығулары

19–32-сабақтар 

Гимнастика 

19-сабақ

сабақтың мақсаты: 

1.  Теориялық  мәліметтер  және  қауіпсіздік  техникасы  ере­

желермен таныстыру.

2.  Тепе­теңдікті сақтап жүрудің маңызын түсіндіру.

3.  Жер бауырлай еңбектеуге жаттықтыру. 

4.  Арқанды аяқпен қысып ұстауды үйрету. 

5.  Топтық ойындар арқылы ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 

сабақта  қолданылатын  құрал-жабдықтар:  төсеніштер,  өр­

мелеуге  арналған  арқан,  гимнастикалық  орындық,  тартылуға 

арнал ған арқан.

сабақ өтілетін орын: спорт залы.


23

сабақтың барысы

Сапқа тұрғызып, сабақтың міндеттерімен таныстыру. Гим­

настика  сабақтарында  дене  жаттығуларының  маңызы  ту ра лы 

әңгімелеу.  Гимнастикалық  құрал­жаб дықтармен  жаттығулар 

жа саудағы қауіпсіздік техникасы ережелерін түсіндіру. 

Сапқа арналған жаттығулар: 

бір орында тұрып бұрылу;

бір орында тұрып жүру;белгі бойынша тоқтау. 

Аяқтың ұшымен баяу қарқынмен жүгіру. Шеңбер  бойына  тұру.  Музыка  әуенімен  жалпы  дамыту 

жаттығуларын орындау. 

Тартылуға арналған арнайы жаттығулар. 

Бөлім бойынша жұмыс:

1.  Бөрене  үстімен  аяқтың  ұшымен  жүру,  адымын  ашпай 

қадамдау, бұрылу, секіріп түсу. 

2.  Гимнастикалық төсеніште жер бауырлай еңбектеу (алды­

мен жүру тәсілін түсіндіреді, іс жүзінде көрсетеді).

3.  Арқанмен әртүрлі тәсіл қолданып өрмелеу. 

4.  Арқан тартыс (әртүрлі тәсіл қолданылады).

Сапқа тұрғызып, сабақты қорытындылау.


24

Арқанмен өрмелеу:  а – дайындық 

жаттығулары; ә – өрмелеу. 

а)

ә)26

Құм толтырылған доптардан және керілген  жіптен аттап жүру

Гимнастикалық орындық үстімен 

керілген жіптен аттап жүру

Гимнастикалық орындық үстінде 

тізеден бүгілген аяқты жоғары көтеріп 

және орындықтан  20 см биік керілген 

жіптен аттап жүру 28

21-22-сабақтар

сабақтың мақсаты: 

1.  Өрмелеуді одан әрі жаттықтыру.

2.  Акробатикалық жаттығуларды үйретуді жалғастыру. 

3.  Тепе­теңдікті сақтап жүруге жаттықтыру.

4.  Күрделі  гимнастикалық  жаттығулар  орындату  арқылы 

шыдам дылыққа, табандылыққа тәрбиелеу. сабақта  қолданылатын  құрал-жабдықтар:  оқушылар  са­

нына қарай гимнастикалық таяқшалар, бөрене, гимнастикалық 

орындықтар, өрмелеуге арналған арқан.

сабақ өтілетін орын: спорт залы.

сабақтың барысы

Сапқа тұрғызып, сабақ міндеттерімен таныстыру.

Сапқа арналған жаттығулар: кері бұрылу, қиғаш жүру, те ріс 

қарап жүру, жыланша бұрылып жүру. 

Аяқтың ұшымен бірқалыпты жүгіру. 

Шеңбер  жасап  тұрып,  гимнастикалық  таяқшамен  жалпы 

дамыту жаттығуларын орындау. 

Тартылуға арналған арнайы жаттығулар. 

Бөлім бойынша жұмыс: 

1.  Акробатикалық жаттығулар: алдыға тоңқалаң асу, жауы­

рынмен тұру, көпірше тәрізді иілу. 

2.  Бөрене үстінде кең адымдап, ілеспелі қадам жасап жүру, 

бір тіземен отыру, бұрылу, секіріп түсу. 

3.  Арқанмен  өрмелеу,  көлбеу  қойылған  гимнастикалық 

сәкі  үстінде  етпеттен  жатып  өрмелеу,  гимнастика лық 

қабырғада тартылу. 

4.  би жаттығулары кешені. 

Сапқа тұрғызып, сабақты қорытындылау. 


32

Шеңбер жасап тұрып, жалпы дамыту жаттығуларын орын­

дау. 

Тартылуға арналған арнайы жаттығуларды орындау.Бөлім бойынша жұмыс.

1.  Белтемір: тұрып, отырып, жатып, аяқты бүгіп тартылу. 

2.  Бөрене:  белтемірде  орындалған  жаттығулар  орында ты­

лады.


3.  Гимнастикалық ат: таянып отырып, жерге жеңіл секіріп 

түсу. 


4.  Арқан тартыс.

Сапқа тұрғызып, сабақты қорытындылау. 33

29-сабақ

сабақтың мақсаты:

1.  Таянуды бағалау.

2.  Бүгіліп (иіліп) тартылуды бағалау.

3.  Өрмелеуді жаттықтыру.

4.  Таянып секіруді қайталау. 

5.  Батылдыққа баулу.сабақта қолданылатын құрал-жабдықтар: гимнастикалық 

ат, белтемір, өрмелеу мен тартылуға арналған арқан, доп.сабақ өтілетін орын: спорт залы.

36

ІІІ тоқсандағы бағдарламалық материалдарды бөлудің  

кесте-жоспары

шаңғы тебу. ойындар

№ Оқу материал­

дары

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 521 Шаңғыны 

ұстап тұ рып 

және шаңғыны 

киіп орында­

латын сапқа 

арналған 

жаттығулар

х х х х х х х х х х

2 Сырғанап 

адымдау


х х х х х х х х х х

3 Еңкейе 

құлдилау

х х


4 Дұрыс 

құлдилау


х х

х х


5 Бір орында 

тұрып орын­

далатын 

бұрылулар

х х

6 Сатылай көтерілу

х х х х х

7 2 км қашық­

тықта жүру 

х х х х х х х х х х х

8 Ойындар

9 Қауіпсіздік 

техникасы ере­

желері және 

тео риялық 

мәліметтер 

х

10 Доппен  ойналатын  

ойындар


х х х х х х х х

11 Спорттық 

сайыстарға 

дайындайтын 

ойындар

х

хх

Х

12 Жылдамдық, төзімділік, 

ептілік сияқты 

қасиеттерді 

дамытуға 

бағытталған 

ойындар


х

х

хх

37

33–44-сабақтар

шаңғы тебу 

33-сабақ

сабақтың мақсаты:

1.  Шаңғы  тебуге  дайындық  туралы  мәліметтермен  таныс­

тыру  және  қауіпсіздік  техникасы  ережелерімен  таныс­

тыру. 


2.  Таяқпен адымдай сырғанауды әрі қарай үйрету. 

3.  Сапқа арналған жаттығуларды қайталау. 

4.  Құрал­жабдықтарды күтіп ұстауды үйрету. 

сабақты  қолданылатын  құрал-жабдықтары:  оқушылар ­ 

дың санына қарай шаңғы, таяқ, ысқырық.сабақ өтілетін орын: спорт алаңы.

сабақтың барысы

Сыныпта  шаңғы  тебудің  пайдасы  туралы  әңгіме  өткізу, 

қауіпсіздік  техникасы  ережелерімен  және  сабақтың  міндет­

терімен таныстыру. Шаңғыларды алып шығу, сап түзеп, тізбек­

пен  алаңға  келу,  шаңғыларын  кию.  Шаңғымен  орындалатын 

сапқа арналған жаттығулар. 

1. Қар үстінде шаңғы жолын салып, адымдай сырғанау.

2. Белгі бойынша шаңғыларын шешкізіп, қардан тазартып, 

оларды қолға алып, қатарға тұру. 

Сабақты қорытындылау. Киім ауыстыратын орынға оралу. 38

34-35-сабақтар

сабақтың мақсаты:

1.  Таяқпен сырғанай адымдауды үйретуді жалғастыру.

2.  Бір  орында  өкшеге  күш  түсіре  тұрып,  шаңғыны  кезек 

көтере бұрылу.

3.  Шыдамдылыққа тәрбиелеу. 

4.  Құрал­жабдықтарды күтіп ұстауға дағдыландыру. сабақта  қолданылатын  құрал-жабдықтар:  оқушылардың 

санына қарай шаңғы, таяқ, ысқырық.сабақ өтілетін орын: спорт алаңы. 

сабақтың барысы

Шаңғыларды алып шығу, сап түзеп, тізбекпен алаңға келу, 

шаңғыларын  кию.  Сабақтың  міндеттерімен  таныстыру.  Бір 

орында өкшеге күш түсіре тұрып, шаңғыны кезек көтере бұры­

луларды орындау. 

1,5 км қашықтыққа дейін таяқпен сырғанап адымдау. Тас­

жол соңында бұрылулар орындау. 

Ысқырық  белгісі  бойынша  шаңғыны  шешіп,  қардан  таза­

лап, қолға алып, қатарға тұру. 

Сабақты қорытындылау. 36-37-сабақтар

сабақтың мақсаты:

1.  Төбешікте сырғанау кезіндегі аласа тұрысты үйрету. 

2.  Таяқпен сырғанай адымдауды үйретуді жалғастыру.

3.  Орындалуы  қиындау  жаттығуларды  жасауда  шыдам ды­

лыққа баулу. 

сабақта қоллданылатын құрал-жабдықтар: оқушылардың 

санына қарай шаңғы, таяқ, ысқырық.сабақ өтілетін орын: спорт алаңы. 

48

IV тоқсандағы бағдарламалық материалдарды бөлудің 

кесте-жоспары

Жеңіл атлетика және ойындар

Оқу мате­риалдары

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

1 Теориялық 

мәліметтер

х

2 Сапқа 


арналған 

жаттығулар

+

+

++

+

++

+

++

+

++

+

++

3 Қимыл­қозға­

лыста және бір 

орында тұрып 

құралмен жә­

не құралсыз 

орындалатын 

жалпы да мы ту 

жаттығулары

+

++

+

++

+

++

+

++

+

++

+

4 Қалыптан тыс  ++

+

++

+

++

+

++

+

++

+

+5 Жоғары старт

х

х6 Бөгеулер ар­

қылы жүгіру

х

х

х7 30 м қашық­

тыққа жүгіру

х

х

х8 Баяу қар қын­

мен үлкен 

қашықтыққа 

жүгіру


+

+

++

+

++

+

++

+

++

+

9 Биіктікке секіру

х

х10 Ұзындыққа 

секіру


х

х

хх

х

11 Биіктен секіру+

+

+12 Секіртпе 

арқылы секіру

х

х

х13 Әртүрлі қа­

лыпты жағ­

дайда допты 

лақтыру


х

14 Бөгеулер  

ар қылы 

лақтыру


х

х

хх

х

15  Алысқа лақтыру

х

хх

16 Ұлттық 

және қимыл­

қозғалыс 

ойындары, 

эстафеталар

+

+

++

+

++

+

++

+

++

+

++

мазмҰны

Кіріспе...........................................................................3

І тоқсандағы бағдарламалық материалдарды  

бөлудің кесте­жоспары

Жеңіл атлетикалық жаттығулар мен ойындар.........................4

ІІ тоқсандағы бағдарламалық материалдарды  

бөлудің кесте­жоспары 

Гимнастика. Ойындар  .....................................................22

ІІІ тоқсандағы бағдарламалық материалдарды  

бөлудің кесте­жоспары 

Шаңғы тебу. Ойындар .....................................................36

IV тоқсандағы бағдарламалық материалдарды  

бөлудің кесте­жоспары 

Жеңіл атлетика және ойындар ..........................................48

№1 қосымша  ....................................................................... 58

№2 қосымша  ....................................................................... 59№3 қосымша  ....................................................................... 67

Каталог: getfile
getfile -> Сұлтан Бейбарыс. А.Қыстаубаева
getfile -> Буын диктанты
getfile -> Сабақ міндеттері: Тізбек және қатар деген түсініктерді бекіту. Тізбекпен жүруді және жүгіруді үйрету
getfile -> Содан үйренді. Өсімдік тіршілігін бақылап, оны қалай күтіп өсіруге, егін егіп, мол өнім алуға болатынын
getfile -> Сабақ сайын қағылады, Тек мектептен табылады. Жұмбақтың шешуі болған сөзді қатыстырып, сөйлем құ растырып жаз
getfile -> Сапарғали Бегалин
getfile -> Көп нүктенің орнына керекті әріпті қойып жаз
getfile -> Сабақтың тақырыбы

жүктеу 85.34 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет