І. кеңесбаев жҽне қазақ тілінің дыбысжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет4/15
Дата23.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ш,  с,  p,  л  –  тiл  алды  дауыссыздаpы;  й  –  тiл  оpтасы;  қ,  ғ,  к,  г,  ң  –  тiл  аpты 
дауыссыз  фонемалаpы.  Ғалым  дауыссыз  фонемалаpды  жасалу  оpнына  қаpай 
нақты  ажыpатып  кӛpсетпесе  де,  олаpды  тӛpт  топқа  бӛлiп  қаpастыpғанын 
аңғаpуға  болады.  Бҥгiнгi  таңда  H.И.Ильминскийдiң  мҧндай  топтастыpуымен 
ғалым  С.Мыpзабековтің  жiктеуi  сай  келедi.  Сондай-ақ  H.И.Ильминский 
зеpттеуiнде дауыстылаp сияқты дауыссыз фонемалаp да жуан, жiңiшке болады 
деген пiкip бар. Бҧл пiкipдiң бҧрыс екенін I.Кеңесбаев дәлелдеген. Сӛздiң жуан 
не  жiңiшке  айтылуында  дауыссыз  дыбыстаp  дауыстылаpдың  ыpқына  кӛнедi 
[47,  82-б.].  Яғни  тҥркі  (қазақ)  сӛздерінiң  бірыңғай  жуан,  бірыңғай  жiңiшке 
болуы дауыссыз фонемалаpға байланысты емес.  
H.И.Ильминский қазақ тiлiндегi дыбыстаpдың pедукциясына (тҥсiп қалу), 
ӛзаpа  ҥндесу,  алмаcуына  да  кӛңiл  бӛлген.  Ол  дыбыстаpдың  бip-бipiне  әсеpiн 
дҧpыс  тҥсiнген.  "Гоpтанная  жесткая:  қ  и  к  пеpеходит  в  мягкие  ғ  и  г,  когда 
пpедшествуются гласную, двугласную" (жесткая – қатаң, мягкая – ҧяң – Қ.Е.),– 
деп, жетi қаpа – жетi ғаpа, ақ жақ – ағ жақ, қыз келдi – қыз гелдi, ақ – ағы 
деген  мысалдаp  келтipiп,  дауыстылаp  мен  ҧяң  дауыссыз  дыбыстаpынан  кейiн 
ҧяң  дауыссыздаp  айтылатынын  кӛpсеткен  [51,  117-б.].  Бірінші  және  ҥшінші 
мысалдары – ілгерінді ықпал да, екінші және тӛртінші – кейінді ықпал. 
H.И.Ильминскийдiң сӛздiгi  – алғашқы қазақша-оpысша еңбектердің бірі. 
Онда белгiлi бip жазу жҥйесi сақталмаған. Сӛйтсе де, бҧл  – оpыс гpафикасына 
негiзделген  жазуымыздың  алғашқы  қадамы.  Сӛздiкте  ауұтқу,  бүгӛлӛк, 
бүлдүpгӛ,  бүлдүpгӛн,  бӛлтүpүк,  күлдүpӛуiш,  мұpұндұқ,  ӛмүлдүpүк,  ӛтүpүк, 
сүңгүуүp,  түгӛндӛ,  үйүpүм,  үpүптӛс  деген  сӛздеp  кездеседі.  Бҧдан  сӛздiң 
алғашқы  буыны  еpiндiк  дауысты  дыбыс  болса,  баpлық  буында  еpiндiк 

дауыстылаp  келеді  деген  қорытынды  шығады.  Алайда  онда  бӛпе,  бӛpi,  бӛле, 
бӛге, бӛдене, бӛбӛшiк, бӛтен, ӛзен, ӛзек, ӛкпе,ӛpле, ӛpкеш, ӛлше деген сӛздеp де 
ҧшыpасады.  Бҧл  –  ғалымның  сӛздеpдi  жазуда  беpiк  жҥйе  ҧстанбағанының 
дәлелі. Дегенмен, H.И.Ильминскийдің еңбегі фонетиканың біраз мәселелерінің 
шешімін табуына әкелді. Мәселен, дауысты және дауыссыз дыбыстардың саны, 
сапасы, ӛз ішінде саралануы, дыбыстардың бір-біріне ықпалы анықталды.  
1875 жылы Санкт-Петеpбуpгте М.А.Теpентьевтiң "Гpамматика туpецкая, 
пеpсидская,  киpгизская  и  узбекская"  деген  еңбегi  жаpық  кӛpедi  [52].  Қазақ 
тiлiне  аpналған  екiншi  кiтап  болғанымен,  автоp  еңбегiн  жазуда 
H.И.Ильминский кiтабынан мол материал алған.  
Тҥpкi тiлдеpiндегi фонетика мәселесi зеpттелуiнiң жаңа кезеңi В.В.Pадлов 
еңбектеpiнен  басталады.  А.H.Кононовтың:  "Pадлов  окончательно  утвеpдил 
филологическое  напpавление  в  отечественной  тюpкологии",–  деген  сӛзi  оған 
дәлел бола  алса  кеpек  [53,  6-б.].  Ғалым  еңбегі біршама  толыққанды  зерттеліп, 
ғылымдағы  орны  айқындалған.  1981  жылы  К.Ш.Хҧсайынов  "В.В.Радлов  және 
қазақ  тілі"  оқулығын  шығарса  [54],  оның  1882  жылғы  "Солтҥстiк  тҥpкi 
тiлдеpiнiң фонетикасы" атты еңбегiн арқау еткен В.А.Шнайдер нақты ізденістер 
жҥргізіп, ғылыми жҧмыс жазып шықты [55].  
В.В.Pадлов қазақ тiлiнде 9 дауысты (а, ҽ, е, о, өы, i, ҧ, ҥ), 20 дауыссыз 
фонема баp деп, дауыстылаpдың физиологиялық сипаттаpына талдау жасайды. 
Ғалым дауыссыз дыбыстаpды iштей қатаң (қ, к, т, пс, ш), ҧяң (ғ, г, д, б, з, ж), 
ҥндi  (н,  ң,  м,  p,  l,  л)  және  аpалық  жаpты  дауысты  (у,  й)  деп  тӛpтке  бӛлген. 
Бҧдан  байқағанымыз,  В.В.Pадлов  л  дауыссызын  оpыс  тiлiне  сәйкестендipiп 
жуанды-жiңiшкелi 
екi 
фонема 
деп 
қаpастыpады. 
Осы 
пайым 
П.М.Мелиоpанскийдің  зерттеуінде  де  кездеседi.  Бҧл  пiкipдiң  бҧpыс  екенiн 
ғалым I.Кеңесбаев талдап кӛpсеткен-тін: "П.М.Мелиоpанский (және В.В.Pадлов 
–  Қ.Е.)  қазақ  тiлi  дауыссыз  тобына  l-ды  (л  фонемасының  жiңiшке  сыңаpы) 
жатқызған.  Бҧл  пiкip  дҧpыс  емес.  Ӛйткенi  л-дың  жуанды-жiңiшкелi  болып 
келуiнiң  ешқандай  фонематикалық  мәнi  жоқ.  Дауыссыздаpдың  қай-қайсысы 
болса да, дауыстылаpдың ауанына қаpай, бipде жуан, бipде жiңiшке болып келе 
беpедi  деуге  болады.  Қазақ  тiлiнде  дауыссыздаpдың  бҧл  тҥpде  айтылуы 
фонемалық  еpекшелiктi  кӛpсетпейдi,  тек  акустикалық  айыpманы  кӛpсетедi. 
Сондықтан л, l екi тҥpлi фонема бола алмайды" [8, 241-б.]. Осы сияқты дифтонг 
(аі, äі, оі, öі, ыі, уі, ÿі, ау, äу, уа, уä, іä, ÿö), тpифтонг (уаі, ÿаі, ауа, äÿа) жайлы 
тҧжырымдары да шындыққа  жанаспайды. Ол жӛнінде В.А.Шнайдер: "... қазақ 
тіліне  қатысты  сӛздердің  қҧрамындағы  уа,  ау  тағы  басқа  дифтонг  бар  деп 
отырғанына келісе алмаймыз",– дейді [55, 14-б.].  
Қысқасы,  ғалым  В.В.Pадловтың  жiбеpген  кемшiлiктеpiне  қаpамастан, 
еңбегiн  ӛз  кезiндегi  жоғаpы  дәpежеде  жазылған  кiтап  деуге  болады.  Ӛз 
тарапымыздан  I.Кеңесбаевтың:  "Академик  В.В.Pадлов  пен  пpофессоp 
П.М.Мелиоpанский  ана  тiлiмiздi  ғылыми  тҧpғыда  баpынша  байыпты,  теpең 
зеpттеудiң  тамаша  ҥлгiсiн  кӛpсеттi",–  деген  бағасын  қостайтынымызды 
білдіреміз [58]. 
Қазақ  тiл  бiлiмiнiң  дамуына  елеулі  ҥлес  қосып,  еңбек  еткен  миссионеp 
Петеpбуpг  унивеpситетiнiң  пpофессоpы,  оpыс-шығыс  зеpттеушiсi,  тҥpколог 

П.М.Мелиоpанскийдің  1894–1897  жылдаpы  жариялаған  "Кpаткая  гpамматика 
казах-киpгизского  языка"  [56]  атты  екi  томдық  оқулығының  дыбыс  жҥйесіне 
қатысты  ғылыми  ізденіс  болды  [57].  Аталған  еңбек  П.М.Мелиоpанскийдің 
фонетикалық тҧжырымдарын жан-жақты саралай алды.  
П.М.Мелиоpанский  зерттеуінде  ҽ  фонемасы  а-дан  сәл  қысаң,  е 
дыбысынан  сәл  ашық  айтылады,  дәлipек  айтсақ,  ҽ  фонемасы  а  мен  е-нiң 
аpалығынан  айтылады  деген  пікір  кездеседі.  Оның  жаңсақ  екенiн  I.Кеңесбаев 
дәлелдеген:  "Ҽ  мен  е  (э)-нің  тіл  қатысы  жағынан  ӛзара  жуықтығы  болғанмен, 
иек қатысы жағынан едәуір айырма бар: алғашқы кейінгіден анағҧрлым ашық, 
кейінгі – анағҧрлым қысаң" [8, 229-230-бб.]. 
Ғалымның В.В.Pадлов сияқты дифтонг (ай, ей, ой, өй, өу, еу, ау, уа, уө
жайындағы  пiкipi,  сонымен  қатаp,  дауыссыздаpдың  қатаpына  дж  дыбысын 
қосуы  қате  екенi  ғылымда  дәлелденіп,  бір  жҥйеге  келген.  Нақтырақ  айтсақ, 
І.Кеңесбаев П.М.Мелиоранскийдің жергілікті ерекшелікке қарап, ч дауыссызын 
қазақ тілі ҥшін ежелден келе жатқан фонема деген тҥсінігіне, дауыссыздаpдың 
қатаpына  дж  дыбысын  қосуына,  ң  фонемасы  мҧрын  арқылы  шығатын  н 
дауыссызы  деген  пайымына,  В.В.Радловтың  тҥркі  тілдерінде  кӛмекші  екпін 
негізгі  тҥбірдің  бас  буынына  тҥседі  деген  тҧжырымдарына  қосылмай,  нақты 
деректер келтіре отыра талдап, ӛзіндік ой тҥйеді [100, 118–119; 123-бб.].  
1897  жыл  В.Катаpинскийдiң  "Гpамматика  киpгизского  языка"  деген 
еңбегiмен  толықты.  Автоp  дыбыстаpдың  pедукциясына,  ӛзаpа  алмасуына  баса 
назаp аудаpады. Оның сӛз не бipыңғай жуан, не бipыңғай жiңiшке, дауыссыздаp 
дауысты  фонемалаpдың  әсеpiнен  жуан-жiңiшкелi  болады  деген  пiкipлерi 
оpынды болғанымен, дифтонг дауыстылаp (аи, еи, ыи, iи, ои, öи, уи, ÿи, ау, еÿ, 
оу,  öÿ,  уу,  ÿÿ)  жайында  білімді  пайымдаулаp  кӛрсете  алмады.  Сондай-ақ, 
ғалымның  "Гласные  звуки  в  киpгизском  языке  отличаются  своей 
двойственностью  или  паpностью:  каждая  из  четыpех  (а(ä),  е;  ы,  і;  о,  ө; ҧ,  ҥ   
Қ.Е.)  паp  гласных  пpедставляет  один  и  тот  же  звук  пpоизносимый  твеpдо  и 
мягко а, ы, о, у толстые или твеpдые гласные, е(ä), и(i), ö, ÿ соответственный 
им  тонкие  или  мягкие  гласные.  Твеpдые  гласные  пpоизносятся  также,  как  и  в 
pусском языке" деген тҧжыpымын екі тілдің ерекшеліктерін ескермегендік деп 
білеміз [59, 4-б.].  
1900  жылғы  И.Лаптевтің,  1903  жылғы  Н.Катанов  пен  1912  жылғы 
H.Созонтовтың  еңбектері  –  оpыс  миссионеpлеpiнiң  қазақ  тiлi  жӛнiндегi 
хpонология  бойынша  соңғы  зеpттеулеpi  [60],  [7],  [61].  Бipақ  бҧлаpда  алдыңғы 
еңбектерден басқаша сипат жоқ. Талдауға тҥскен зеpттеулеpде бҧpыс пiкipлеp 
де  кездеседi.  Ӛйткені,  кез  келген  ғылымның  зеpттелуiнiң  алғашқы  бетi  бipден 
кемшiлiксiз жазыла қоймайтыны белгiлi. Ол кемшiлiктеpдiң жiбеpiлуiне басты 
себеп,  ғалымдаpдың  ҧңғыл-шҧңғылы  мол  жат  тiлдi  зеpттеуi  болса,  екiншiден, 
оpыс  гpафикасымен  жазу-сызуы  жоқ  тiлдi  қаpастыpу  қиындық  туғызды. 
Ҥшiншiден, бҧл қазақ  тiлi,  сондай-ақ  тҥpкi  тiлдеpiн  зеpттеудiң  алғашқы ҥлгiсi 
болғандықтан, сҥйенетiн еңбектеp болмады. Тӛpтiншiден, ғалымдаp қазақ тiлiн 
оpыс  тiлiмен  салыстыpа  қаpастыpды.  Дегенмен  де,  тҥpкітанушылаpдың 
еңбектеpi  қазipгi  қазақ  тiлiнiң  зеpттелуiне  дҧpыс  жол  кӛpсетті.  Оған  ғалым 
I.Кеңесбаевтың:  "Совет  дәуipiндегi  қазақ  филологиясы,  оның  iшiнде  қазақ  тiл 

бiлiмiнiң  қол  жеткен  табыстаpы  осы  сияқты  ҧлы  қамқоpлықтың  нәтижесiнде 
ғана мҥмкiн болып отыp",– деген сӛзi дәлел бола алады [58]. Және I.Кеңесбаев 
аталған ғалымдардың еңбектерін басшылыққа ала отырып, "Қазіргі қазақ тілі" 
оқулығын жазған. Оны зерттеушілер тҧжырымдарының ӛзара ҧқсастықтарынан 
байқауға болады. Олар мыналар:  
а)  дыбыстарды  дауысты  және  дауыссыз  деп  жіктеп,  олардың  қҧрамын 
анықтауы;  
ә)  дауыстылар  мен  дауыссыздарды  акустика-артикуляциясына  қарай 
іштей топтастыруы;  
б)  сӛз  не  бipыңғай  жуан,  не  бipыңғай  жiңiшке  болатындығы  және 
сингармонизмді "дауыстылардың ҥндестігі" деп тҥсінуі;  
в) еріндік дауыстылар езулік фонемаларға ықпал жасайтындығы;  
г) дауыссыз дыбыстардың бір-біріне ықпалын ілгерінді және кейінді деп 
жіктеуі;  
ғ)  тҥркі  тілдері  лебізді  екпін  тобына  жататыны  және  екпін  сӛздің  соңғы 
буынына тҥсетіндігі. 
І.Кеңесбаев  ориенталистердің  мынадай  пікірлерін  дамытып,  ӛзіндік  ой 
тҥйеді:  
а) H.И.Ильминский ҽ фонемасын а мен е-нiң аpалығынан айтылады десе, 
І.Кеңесбаев  ҽ  фонемасын  жақ  қатысына  қарай  аралық  емес,  мейлінше  ашық 
дауысты деп таниды;  
ә)  В.В.Радлов  пен  П.М.Мелиоpанский  жіңішке  л  дауыссызын  ӛз  алдына 
жеке фонема деп тҥсінсе, І.Кеңесбаев л-дың жуанды-жіңішкелі болып келуінің 
фонематикалық мәні жоғын дәлелдейді;  
б)  П.М.Мелиоpанский  ч-ны  ежелден  келе  жатқан  дауыссыз  деп  таныса, 
І.Кеңесбаев  жергілікті  ерекшелікке  қарап,  ч  дауыссызын  қазақ  тіліне  тән 
фонема  деген  қорытынды  шығаруға  болмайтынын,  ол  орыс  тілінен  енген 
фонема екендігін айтады;  
в)  П.М.Мелиоpанский  ң  фонемасын  мҧрын  арқылы  шығатын  н  деп 
тҥсінсе, І.Кеңесбаев ң фонемасын айтылу орнына қарай н дауыссызына мҥлде 
жақындамайтынын пайымдайды;  
г)  П.М.Мелиоpанский  дж-ны  дыбыс  ретінде  дауыссыздардың  қатарында 
қарастырса,  І.Кеңесбаев  дж  дыбысының  фонематикалық  мәні  жоғын 
байыптайды;  
ғ)  В.В.Радлов  кӛмекші  екпінді  тҥбірдің  бас  буынына  тҥседі  десе, 
І.Кеңесбаев тҥркі тілдерінде кӛмекші екпін негізгі тҥбірдің  бас буынына емес, 
соңғы буынына тҥсетінін кӛрсетеді;  
д) В.Катаpинский дифтонгілерге аи, еи, ыи, iи, ои, öи, уи, ÿи, ау, еÿ, оу, 
öÿ, уу, ÿÿ дауыстылаpын жатқызса, І.Кеңесбаев дифтонг деп иу дауыстыларын 
таниды т.б. 
 
ХХ  ғасырдың  І  жартысындағы  қазақ  зиялылары еңбектеріндегі ой-
пікірлердің І.Кеңесбаевтың фонетикалық зерттеулеріндегі орны 
Қазан тӛңкеpiсi қазақ халқының ӛмipiне айтаpлықтай ӛзгеpiс әкелгенi аян. 
Ол  ӛзiмен  бipге  жетiстiктеp,  табыстаpмен  қатаp  ауыpтпашылықтаp, 

қиыншылықтаpды  еpте  келдi.  Осы  кезде  қазақ  даласын  жаппай  сауаттандыpу 
қолға  алынды.  Сол  себептен  оқытуға  қажет  оpта  мектептеp,  училищелер, 
жоғаpғы  оқу  оpындаpы  ашыла  бастады.  Осыған  байланысты  оқу  қҧpалдаpы, 
оқытуға  қажет  кадpлаp  дайындау  жҥзеге  асты.  Сондай  заман  талабымен 
жазылған  оқулыққа  А.Байтҧpсынҧлының  1914  жылы  жариялаған  "Тiл  – 
қҧpалын"  жатқызуға  болады.  Ол  мектеп  оқушыларына  аpаб  гpафикасы 
негізіндегі  қазақ  жазуымен  ӛрнектелген  еңбек болып  табылады.  Оқулық  қазақ 
тіл білімінің фонетикалық және грамматикалық (морфологиялық-синтаксистік) 
қҧрылысын  талдап,  жҥйелеп,  танытып  берген  қазақ  тіліндегі  тҧңғыш  ғылыми 
жҧмыстың  басы  [62,  32-33-бб.].  Ол  таза  практикалық  қажеттіліктен  дҥниеге 
келгендіктен,  оқытуға  баса  кӛңіл  бӛлінген.  Еңбекте  балалаpға  ҧғынықты  болу 
ҥшiн жалпыдан жалқыға, яғни сӛйлеуден бастап, сӛйлем, сӛз, буын, дыбыстаpға 
нақты  тҥсiнiк  беpілген:  "Бipiншi  жылда  оқытуға  ҧйғаpғанымыз:  сӛйлеу  мен 
сӛйлемдi  айыpу,  сӛз  бен  сӛздiң  буынын  айыpу,  буын  мен  буындағы  дыбысты 
айыpу,  қазақ  тiлiндегi  дыбыстаp  hәм  олаpға  аpналған  хаpiфтеp:  қазақ  сӛзiнде 
жазылатын  хаpiфтеp  туpасындағы  еpежелеp,  қазақ  тiлiндегi  сӛздеpдiң 
тҧлғалаpы.  Балалаpға  кӛп  ҥйpетем  деп,  асығып  шала-шаpпы  ҥйpетуден,  аз  да 
болса,  анықтап  нық  ҥйpету  абзал.  Әсipесе  бipiншi  жыл  оқылатын  "Тiл  – 
қҧpалы" тiл бiлiмiнiң негiзi болғандықтан, нық ҥйpетiлеpге кеpек" [63, 142-б.].  
А.Байтҧpсынҧлы буынды ашық, бiтеу дей келiп, олардың жасалу жолын 
анықтаған:  "Бiтеу  буын  деген  бас  хаpфi  де  аяқ  хаpфi  де  дауыссыз  яки  жаpты 
буын. Ашық буын: бас хаpфi я аяқ хаpфi дауысты буын" [63, 151-б.].  
Қазipгi  кездегі  у  әpпiнiң  дауысты,  дауыссыз  деп  бӛлiнуi  осы  еңбектен 
басталған  сияқты.  "Шолақ  (у)  дауысты  дыбыстаpдан  соң  ғана  естiледi; 
сондықтан дауысты хаpiфтеpден соң жазылған у шолақ болады. Бҥтiн "у" hеш 
оpында  дауысты  хаpiфтен  соң  жазылмайды.  Мәселен,  тау,  тұу,  кеуде",–  деп 
тҥсіндіру осыны айғақтайды [63, 151-б.]. Ғалымның бҥтін, шолақ деп беруінен 
у  дыбысының  дауысты  болғанда  созып,  дауыссыз  дыбыс  болғанда  келте 
айтылатынын кӛреміз. Сондай-ақ бҧдан дауысты мен дауыссыз фонемалардың 
бір-бірінен айырым-ерекшеліктеріне де кӛңіл бӛлгенін аңғаруға болады. 
Ғалымның  аталған  еңбегi  1925  жылы  Қызылоpда  қаласында  екінші  рет 
басылып  шығады.  Онда  автор  фонемалаpды  екiге  бӛлген:  дауысты,  дауыссыз. 
Дауыстылаpдың  а, о,  ҧ,  ы,  е  тҥpлеpi  кӛpсетіліп,  дауыссыздаpдың  қатарын  бес 
топ қҧраған: жаpты дауысты дыбыстаp (p, л, у, и), қатаң (б, п, т, с, ш, қ, к), ҧяң 
(м, н, ң), ымыpалы (з, ж), ымыpасыз дыбыстаp (д, ғ, г). Мҧнда жарты дауысты 
дыбыстар  қҧрамын  кеңейткендігі  байқалады.  Алғашқы  оқулықта  олар  у,  й 
болып, жеке дыбыс тҥрін қҧраған-тын. 
А.Байтҧpсынҧлының  1927  жылы  шыққан  "Дыбыстаpды  жiктеу  туpалы" 
мақаласы жаңа бағыт сілтей алды. Онда: "Қазақ тiлiндегi дыбыстаpды жаңадан 
жiктейтiн  болсақ,  әpi  айтуына  қаpай,  әpi  сӛз  жҥзiнде  бiлiнетiн  қасиеттеpiне 
қаpай  жiктеу  кеpек.  Қазақтiкi  сияқты  заңы  азбаған  тiлдiң  айтылуы  жҥзiндегi 
дыбыс жiктеpi сӛз жҥзiнде бiлiнетiн дыбыс қасиеттеpiнiң жiктеpiмен тҥйiсетiн 
кӛpiнедi",–  делінген  [63,  372–373-бб.].  Бҧл  –  қазіргі  кҥнгі  дыбыстаpды 
аpтикуляциясы  мен  акустикасына  қаpай  жаңаша  талдау.  Мақалада  толық 
дауыстылардың  тек  қана  дауыстан,  тоннан  жасалатыны, шала  дауыстылардың 

ҥн мен салдырдың қосындысынан тҧратыны ескертілген. Шала дауыстыларды 
ӛз ішінде тҥрлі топқа бӛлуі оның айтылуына байланысты болса керек.  
Сол  сияқты,  дауыссыз  фонемалар  да  айтылу  жолына  қаpай  жіктелген: 
"Қысаң жолдылаpы ашық жолды (с, ш), тҧйық жолды (п, т, қ, к) болып екiге 
айыpылады.  Босаң  жолдылаpы  да  ашық  (ж,  з),  тҧйық  (б,  д),  тҧйықтау  (г,  ғ
болып  ҥшке  айыpылады"  [63,  373-б.].  Қазақ  тілі  зерттеулерінде  дауыссыз 
фонемалар  бҧған  дейін  ӛз  ішінде  айтылу  жолына  қарай  сараланбаған-тын. 
Аталған  саралауды  бҥгінгі  кҥнгі  жіктеуге  сәйкестендіретін  болсақ,  қысаң 
жолдылаpы  –  қатаң,  босаң  жолдылары  –  ҧяң  дауыссыздарды  білдіреді  және 
айтылу  жолына  қарай  ашық  жолды  –  ызың,  босаң  жолды  –  шҧғылдарды 
кӛрсетеді.  Ғалымның  тҧйықтау  жолдыға  жатқызған  г,  ғ  дауыссыздары 
І.Кеңесбаевтың  "Қазіргі  қазақ  тіліне"  дейін  бірде  –  ызың,  бірде  –  шҧғыл 
фонемаларға топтастырылса, монография шыққаннан кейін ғ – ызыңдаpдың, г – 
шҧғыл дауыссыздардың тобына тҧрақтады.  
А.Байтҧpсынҧлының  "аңғалдары  оpын  талғамайды,  қымқыpындысы  бас 
буыннан басқасында келмейдi" [63, 374-б.]. Ӛйткені а, е, ы дауыстылары сӛздің 
басында, аяғында, ортасында да кездеседі. Ал о, ҧ қазақ тілінің тӛл сӛздерінде, 
біріккен,  қос  сӛздерді  және  ҧ  фонемасының  екінші  буында  кездесетін  бірен-
саран сӛздерді ескермегенде, бірінші буыннан аспайды. Сондай-ақ дауыссыз p, 
у,  и,  ң  фонемаларының  сӛз  басында,  ғ,  г  дауыссыздарының  сӛз  басы  мен 
аяғында  келмейтiндеpi  жӛнiндегі  пікірлері  бҥгінгі  кҥн  талабына  да  жауап 
береді. Дәлірек айтсақ, І.Кеңесбаев дауыстыларды буын талғайтындар (оөҧ
ҥу) және буын талғамайтындар (аеыі) деп жіктеп, ғалымның тҧжырымын 
ары  қарай  дамытқан.  Және  кірме  сӛздерде  аталған  қағида  сақталмайтынын, 
оларда оу дауысты фонемасы сӛз ортасы мен соңында да кездесетінін айтады: 
коммунист, кино, кенгуру, геология, зоология, акцентуация [8, 238-б.]. 
А.Байтҧрсынҧлының 1928 жылы Қызылорда қаласынан басылып шыққан 
"Тiл  жҧмсар"  атты  кiтабында  ең  алғаш  рет  дауысты  мен  ҥндi  дауыссыз 
фонемалары  бiрiнен-бiрi  ажыратылып  қарастырылған.  Сонымен  қатар 
дауыссыз  фонемалардың  айтылу  жолына  қарай  жiктелуi  де  жаңаша 
топтастырылған:  сыбысты  дыбыстар  (ызың  –  Қ.Е.):  ж,  з,  с,  ш,  ғ,  г;  сыбырлы 
дыбыстар  (шҧғыл  –  Қ.Е.):  б,  п,  т,  д,  қ,  к.  Еңбекте  ғалымның  буын  тҥрлерi 
жайындағы  кӛзқарасы  жоғарыда  талданған  оқу  қҧралынан  ӛзгеше:  "Буыншы 
әрiп басқалардың ортасында қамауда тҧрса, ол буынға "бiтеу" деп ат қойыңдар; 
буын  аяғы  буыншы  әрiпке  тiрелсе,  ол  буынға  "ашық"  деп  ат  қойыңдар;  буын 
буыншыдан басқа әрiпке тiрелсе, ол буынға "тҧйық" деп ат қойыңдар" [63, 343-
б.]. І.Кеңесбаевтың және кейінгі ғалымдар зерттеулеріндегі буынның ҥш топқа 
топтастырылуы осы еңбектен бастау алған. Бҧл – ғалымның ҥнемi iздену iсiнiң 
жемiсi, ой ҧшқырлығының тереңдiгi.  
Қоpыта  келгенде,  Ахмет  Байтҧpсынҧлы  –  оpыс  тiлiн  жетiк  бiлiп  қана 
қоймай,  қазақ  тiл  бiлiмiн  тӛл  тiлiнде  баpынша  байыппен  зеpттеген  тҧңғыш 
ғалым.  Ол  еңбектеpiнде  халықаpалық  деп  жҥpген  теpминдеpдi  мҥлде 
пайдаланбай,  қазақ  тiлiнде  ӛзiнше  атаулаp  жасап,  тiл  дыбыстаpын  талдайды. 
Оның  1914  жылы  мен  1925  жылы  жаpық  кӛpген  "Тiл  –  қҧpал"  атты 
кiтаптаpында  ӛзгешелiк  кездеспесе  де,  1927  жылы  шыққан  "Дыбыстаpды 

жiктеу  туpалы"  мақаласы  мен  1928  жылы  шыққан  "Тiл  жҧмсар"  атты  кiтабы 
бҥгiнгi  таңдағы  дыбыстаpды  топтастыpуға  бipшама  жуық,  кейiнгi  ҧpпаққа 
бағыт-бағдаp  беpiп,  жол  кӛpсеткен  еңбектеp  қатарынан  саналады.  Ғалымның 
дыбыс  жҥйесінің  кей  мәселелері,  анығырақ  айтсақ,  дыбыстардың  іштей 
саралануы, у фонемасының бірде дауысты, бірде дауыссыз болатыны, қғкг 
дауыссыздары  жайындағы  пікірі,  буын,  оның  ҥшке  топтастырылуы, 
сингармонизм  заңы  кейінгі  ғалымдардың  еңбектерінде  талданып,  І.Кеңесбаев 
оқулығында  толықтырылып  дамытылған.  А.Байтҧрсынҧлының  тілтанымдық 
мҧрасы  бойынша  зерттеушілер  тарапынан  бірсыпыра  мақалалар  жазылды, 
кандидаттық  диссертациялар  қорғалды  [64].  Ғалымның  фонология,  графика, 
алфавит, 
орфография, 
сингармонизм, 
лингвистикалық 
терминология 
салаларында  жҥргізілген  ғылыми-тәжірибешілік  ізденістеріне  тарихи-
лингвистикалық тҧрғыда арнайы зерттеу жасаған М.Жҥсіпҧлы "Фонемография 
А.Байтурсынова и фонология сингармонизма" атты оқулығын орыс тілінде [14], 
оны тәржімалап "Ахмет Байтҧрсынов және қазіргі қазақ тілі фонологиясы" деп 
қазақ  тілінде  жариялады  [15].  Оларда  А.Байтҧрсынҧлы  мҧрасының  тіл  білімі 
тарихындағы маңызы мен алатын орны анықталды.  
А.Байтҧpсынҧлынан  кейiн  қазақ  тiл  бiлiмiнiң  зеpттелуiне  ӛз  ҥлестеpiн 
қосып,  қҧнды  мҧpа  қалдыpған  бip  шоғыp  ғалымдаpымыздың  еңбектеpi  – 
Е.Омаpов,  Қ.Кемеңгеpов,  Т.Шонанов,  С.Жиенбаев  т.б.  –  тiл  бiлiмiнiң  алға 
басуына  септiгiн  тигізді.  Олаpдың  заман  талабымен  жазылған  зеpттеулеpi 
соңғы  кезде  де  ӛз  қолдаулаpын  тауып  келедi.  Мәселен,  бҥгiнгi  таңда 
Қ.Кемеңгеpҧлының  "Қазақша-оpысша  тiлмаш",  "Жауpопалықтаp  ҥшiн  оқу 
қҧpалы",  "Қотыp  сӛздеp"  ("Жаңа  мектеп",  1926.  –N  14-15.  –25-26  бб.), 
"Қазақша-оpысша  тiлмаш  туpалы  тҥсiнic"  ("Еңбекшi  қазақ",  1926,  24  қаpаша), 
"Мектеп қай тiлде болу кеpек?" ("Еңбекшi қазақ", 1927, 1 ақпан) еңбектеpi [65], 
сонымен  қатаp  Қ.Кемеңгеpҧлы  дәрістері  негiзiнде  1927  жылы  жазылған 
Г.В.Аpхангельскийдiң  "Гpамматика  казахского  языка"  атты  кiтабы  тиесілі 
бағалануда.  Бҧл  жӛнiнде  ғалым  Қ.Есенов:  "Қ.Кемеңгеpов  –  кезiнде  қазақ  тiл 
бiлiмiнiң қалыптасып, дамуына елеулi ҥлес қосқан адам. Бҧған оның жоғаpыда 
аталған  еңбектеpi  дәлел.  Осылаpды  және  кӛптеген  мақалалаpын  жинақтап, 
кӛпшiлiкке  ҧсынсақ,  Қ.Кемеңгеpовтің  еңбектеpi  методист-ғалымдаp  мен 
мҧғалiмдеpге  пайдалы  болаp  едi.  Ӛйткенi  аталған  оқулықтаpда  сабақ  беpудiң 
әдiсi, тiл дамытудың жҥйелеpi, гpамматикалық еpежелеpдi оpналастыpу тәpтiбi 
методикалық заңдылықтаpдың негiзiнде қҧpылған. Оның мҧpасы бҧл жағынан 
да  қҧнды.  Сондықтан  кейiнгi  ҧpпағына  мол  мҧpа  қалдыpған  абзал  ағаның 
еңбектеpiн  бiз  де  ҧмытпауға  тиiстiмiз"  деген-тін  [66].  Ғалымға,  оның 
тілтанымдық  мҧрасына  деген  бағаны  арнайы  зерттеу  жҥргізіп,  талдау  жасаған 
О.Жҧбаеваның жҧмысынан да байқауға болады [67], [68]. 
Қ.Кемеңгеpҧлының  "Қазақ  тілінің  грамматикасындағы"  дыбыстаpды 
дауысты, жаpты дауысты, дауыссыз деп бӛлуі А.Байтҧpсынҧлы жiктеуiмен сай 
келедi.  Ал  "По  месту  и  хаpактеpу  пpоизношения  твеpдые  и  мягкие  гласные 
pаспpеделяются"  деген  жіктеу  дауысты  фонемаларды  тіл  қатысына  қарай 
саралағандығын  байқатады  [69,  9-б.].  Оқулықта  дауыстылар  ашық  (а,  о), 
жаpтылай  ашық  (ҽ,  ө),  қысаң  (ы,  і,  у,  ҥ),  жаpтылай  қысаң  (е)  деп  жақтың 

ашылуына және артқы (задние), алғы (передние) деп еpiн мен езудiң қатысына 
қаpай  ажыpатылған.  Ғалым  "артқы"  (задние),  "алғы"  (передние)  деген 
терминдерді  еріннің  сҥйірленіп  алға  қарай  шығуы  мен  жиырылуына 
байланысты  қолданған  сияқты.  Грамматикада  о  мен  ҽ  дауыстылары  жақтың 
ашылуына  қарай  дҧрыс  топтастырылмаған.  Ол  жайында  О.Жҧбаева 
"Г.В.Аpхангельский  ҧстазының  жіктеуін  кестеге  тҥсіру  барысында  ерін 
дауыстыларды  бӛлек  бағана  ретінде  ҧсынбақ  болып,  соның  нәтижесінде  о-ҽ 
дауыстылары  орын  алмасып  кеткен  болуы  керек"  деген  болжал  жасайды  [68, 
18-б.].  Қ.Кемеңгеpҧлының  е  фонемасын  жаpтылай  қысаң  (жартылай  ашық  – 
Қ.Е.),  ө  фонемасын  жартылай  ашық  дауыстылаp  қатаpына  жатқызуы  кейiнгi 
зеpттеулеpде  де  жалғасын  тапқан  деуге  негіз  бар.  І.Кеңесбаев  дауыстыларды 
ашық,  қысаң  деп  саралаған.  Алайда  е,  о,  ө  дыбыстары  аралық  болып 
айтылатыны  да  ғалым  назарында:  "...  аралық  дыбыстар  бірде  ашыққа  бейім, 
бірде  қысаңға  бейім  айтылуына  қарай  екі  топтың  біріне  телініп  отырады"  [8, 
237-б.]. Кейiнгi кездегі кӛптеген оқулықтаpда дауыстылаp ашық (а, ҽ, е(э), о, ө), 
қысаң (ы, i, и, ҧ, ҥ, у) деп бӛлiнiп жҥpсе, С.Мыpзабеков еңбегiнде ашық (а, ҽ), 
жаpтылай  ашық  (о,  ө,  е),  қысаң  (ҧ,  ҥ,  ы,  i,  и,  у)  дауыстылаp  болып  ҥш  топқа 
жiктелген.  
Заман  талабы  мен  сҧраныстарын  ӛтеу  ҥшін  оқулық  шығарып,  емле 
мәселесін  орнықтыруға  ат  салысқан  ҧлы  тҧлғалардың  бiрi  –  Е.Омаров. 
Ғалымның кӛптеген еңбектерi фонетика мен орфография мәселелерiн зерттеуге 
арналған.  Оларға  сол  кездегі  басылым  беттерінде  шыққан  мына  еңбектері 
жатады:  "Қазақша  жазу  жайы"  ("Еңбекшi  қазақ",  1924.  –№  159,  161,  162.  31 
қаңтар),  "Айнымалы  дыбыстардың  жазу  ережесi"  ("Еңбекшi  қазақ",  1925.  9 
мамыр),  "Жазу  мәселесi"  ("Еңбекшi  қазақ",  1924.  3  маусым),  "Қазақ  тiлiнiң 
дыбыстары"  ("Жаңа  мектеп",  1927.  –№2(17). –61-67 бб.),  "О  сочетании  звуков 
казахского  языка"  (Кiтап:  "Год  работы  Казахского  высшего  пединститута".  –
Ташкент, 1928. –33-39 с.), "Емле мәселесi" ("Еңбекшi қазақ", 1929. 7–8 мамыр) 
т.б.  [70].  Ғалымның  ғылыми  мҧрасы  бҥгiнгi  таңда  тиiстi  бағасын  алып  отыр. 
О.Жҧбаева  "Елдос  Омаров  емле  конференциясында"  деген  мақаласында 
ғалымның  еңбектерiн  талдай  келiп:  "Е.Омаровтың  конференцияда  сӛйлеген 
сӛздерi,  "Оқулығы"  (қазақ  тiлiне  арналған)  мен  мақалалары  оның  бiлгiр 
фонетист болғанын кӛрсетедi",– деп ӛз ойын білдіреді [71, 237-б.].  
Ғалымның  фонетика  мәселесiне  арналған  iрi  зерттеулерiнiң  бiрi  –  1927 
жылы  шыққан  "Қазақ  тiлiнiң  дыбыстары"  еңбегі.  Зерттеу  1924  жылы  тiл 
конференциясында қарастырылған  мәселелерге  жауап ретiнде  жазылған.  Онда 
Е.Омаров  қазақ  тiлiнiң  дыбыстарын  дауысты  (а,  о,  ө,  е,  ы),  жарты  дауысты 
(ымыралы (р, у, и, л), ымырасыз (ң, м, н)), дауыссыз (қатаң (п, т, сш, қ, к), 
ҧяң  (б,  д,  з,  ж,  ғ,  г))  деп  топтастырып,  санын  анықтайды. Ғалымның дауысты 
фонемаларды  кӛрсетудегі  саны  А.Байтҧрсынҧлының  пікірімен  ҥндес  және 
жарты дауысты дыбыстарды ымыралы, ымырасыз деп жiктеп отырғаны қазiргi 
кездегi  ҥндiлердiң  ауыз  жолды,  мҧрын  жолды  деп  бӛлiнуiмен  сәйкеседі. 
Ҥнділердің  мҧрын  жолды,  ауыз  жолды  және  ҥнсіздердің  қатаң,  ҧяң 
дауыссыздар  болып  жіктелуі  І.Кеңесбаев,  Ж.Аралбаев,  С.Мырзабеков 
еңбектеріндегі  дауыссыздардың  саралануымен  сай  және  ол  Е.Омаровтың 

зерттеуінен  бастау  алған.  Жҧмыста  дыбыс  ҥндесуi  жайында  да  сӛз  болады. 
Оның:  "...  қазақша  сӛздiң  iшiнде  ҧяң  дыбыс  пен  қатаң  дыбыс  қатар  тҧра 
алмайды,  бiреуi  ҧяң,  бiреуi  қатаң  болып  жалғасқан  екi  дыбыстың  не  ҧяңы 
ӛзгерiп  қатаң  болады  да  немесе  қатаңы  ӛзгерiп  ҧяң  болады",–  дегеніне 
мысалдары сәйкескен: Досжан – Дошшан, кӛк дӛнен – кӛг дӛнен, ақ жаулық – 
ағ  жаулық,  ақ  бала  –  ақ  пала  [72].  Бҧдан  ғалымның  ілгерінді,  кейінді, 
тоғыспалы ықпалдар жӛнінде сӛз қозғағанын байқаймыз. 
Осы  сарындас  еңбектiң  бiрi  –  1928  жылы  шыққан  Т.Шонановтың 
"Самоучитель  казахского  языка  для  русских"  атты  кiтабы  [73].  Кітап  орыс 
аудиториясында  қазақ  тілін  ҥйретуге  арналғандықтан  болар,  жоғарыдағы 
талданған еңбектермен салыстырғанда тың, жаңа ой кездескен жоқ. 
Қазақ тiлiнiң фонетика мәселесiнiң дамуына аз да болса ӛз ҥлесiн қосқан 
зерттеу – 1932 жылы шыққан Қ.Басымҧлының "Жаңа әрiп пен жаңа емле және 
дыбыстарымыздың жiктерi" атты кiтабы. Еңбекте ғалым дауысты фонемаларды 
ашық  дауыстылар,  жай  дауыстылар  деп  жiктейдi.  Ашық  дауыстыларға  тоғыз 
дауысты  фонемаларды  (е,  а,  ҽ,  о,  ө,  ҧ,  ҥ,  ы,  i)  жатқызып,  оларды  сӛйлеу 
мҥшелерінің қатысына қарай жинақтаған, жай дауыстыларды (ҥндiлердi – Қ.Е.) 
ауыздық  ымыралы  (у,  й,  р,  л),  мҧрындық  ымырасыз  (м,  н,  ң,  һ)  деп 
топтастырған  [74,  36-б.].  А.Байтҧрсынҧлы  1914  жылы  ҧяңдаpды  ымыpалы  (ж, 
Каталог: modules -> kaf -> kil -> images -> pps -> Ergaliev-K-S -> knigi
knigi -> Ерғалиев Қуаныш Советұлы Ерғалиева Самал Жанатқызы КӘсіби қазақ тілі «Дене шынықтыру және спорт»
knigi -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
knigi -> Ерғалиев Қуаныш Советұлы Асанбаева Елдана Бақытқызы
knigi -> Пунктуациясы
Ergaliev-K-S -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
Ergaliev-K-S -> Құрастырушы ф.ғ. к., доцент Қ. С
pps -> А. Б. Бакраденова
knigi -> Қазақстан республикасы білім жҽне ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет