И ә, м ем лекеттік сауда нүктелерін аш у инф ляцияныжүктеу 0.9 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата26.02.2017
өлшемі0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

И Ә

– И ә, м ем лекеттік сауда 

нүктелерін аш у инф ляцияны  

теж еудің алғы ш арттары ны ң 

бірі дегенмен келісуге бола-

ды . Н егізінде, бұл – біраздан 

бері айты лы п  ж үрген  ж айт. 

Бүгінде  біздің  Үкім ет  банк 

секторының жұмысына ара-

ла  суда,  бірқатар банктерді 

м емлекет  өз  қарам ағы на 

ал  ды .  Сондай

-ақ  бірш ам а 

компанияларды ң  да ты ны с

-

тір   шілігіне  мемлекеттік  ба-қылау  күшейтілді.  Осын-

дайда  «сауда  капиталы на 

неге  м ем лекет  араласпауы  

керек?» деген ой туы ндайды . 

Ө з басы м  елде м ем лекеттік 

сауда  дүкендерін  ашу  ке-

рек  тігін қолдайм ы н. 

Ж О Қ

– Жоқ, мен мұндай пікір-

лерм ен келіспейм ін. Бағаны  

«ауы зды қтау  үш ін  м емле-

кеттік  сауда  нүктелерін  аш у 

керек. Тағы басқа шаралар-

ды   ж үзеге  асы ру  керек» 

деген  пікір лердің  дені  құр 

науқанш ы лды ққа  апары п 

соғады . М е

ніңше, елдегі ин-

ф ляцияны   теж еудің  бірден-

бір  ж олы   –  елдегі  А нтимо-

нополиялық  комитеттің  жұ-

м ы  сы н  ж өн  ге  қою   керек. 

Елдегі та рифтердің бағасы н 

бақылау  ға  тиісті  аталм ы ш  

ко  м итеттің  іс  ж үргізу  әдісін 

ж өнге  са лу  қаж ет  дер  едім . 

Біз дің  елім ізде  соңғы   бес-

алты  ж ы л іш інде тариф тердің 

өсі  м іне теж еу болм ай тұр. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

С ұ р а қ :

–  Саша,  сіз  «Астана»  ко-

м а н д а с ы н ы ң   т ұ с а у

к ес ер інд е

х а л ы қ т ы ң   с ұ

р ау ымен  вело-

с ип е д т і б ір  с а у

с ағ ың ы з б е н

-а қ

к ө т е р д ің із .  В е

л ос и п е д   с о н

ша-

л ы қ

т ы  ж е ң іл  б о л

д ы  м а ?

А л е к с а н д р

В И Н О К У РО

В,

әйгілі велош абандоз:

–  Әлбетте,  жеңіл.  Бар  бол-

ғаны   –  6-6,5  келі.  (Журналистің 

таңданы сы нан  кейін) Әлде,  сау-

сағы м  күш ті м е екен?..

www.astanafans.com

№ 20 (246) 

11 а қ п а н

б е й с е н б і

2010 ж ы л

...де

дiм-ай, а

у!

3-б е т т е

С а п а б е к

ӘС ІП Ұ Л Ы ,

«Жер ж әне Қ азақ тағды ры » ұлтты қ 

ком иссиясы ны ң төрағасы :

Іл и я с

ИС А Е В ,

экономист-сарапшы:

ТҮ

РТК

І

О Й-КӨК ПАРСақш ы лар түнгі 

серуенге қарсы

Банкирлердің көш еде 

ұш ы п ж үрм егеніне 

тәубе дейік

Ж езқазғанны ң 

м ы сы н түсім ізде 

көріп ж үрм ейікМ е м л е к е ттік  са у д а  н ү к те л е р ін  а ш у  и н ф л я ц и я ғ а  те ж е у  б о л а  а л а  м а ?  

Б и ы л ғ ы  ж ы л ы  М ә с ім о в  ү к ім е т і «е л д е г і и н ф л я ц и я  к ө р с е т к іш ін  5

-8 

п а й ы з д а н  а с ы р м а й м ы з » д е п  ж о с п а р л а п  о т ы р . 

Әй т с е  д е  қ а ң т а р  

а й ы н д а ғ ы  и н ф л я ц и я л ы қ  ө с ім  1,5 п а й ы з ғ а  ж е т іп  ж ы ғ ы л д ы . С о л

-а қ  

е к е н , Ү к ім е т , Ұ л т т ы қ  б а н к , 

Қа р ж ы  б а қ ы л а у  ж ә н е  қ а д а ғ а л а у  

а г е н т т ік т е р і б ір л е с іп , е л д е г і б а ғ а н ы  а у ы з д ы қ т а й т ы н  а м а л д а р д ы  

о й л а с т ы р у ғ а  «б а с  қ а т ы р ы с ы п », ж а ң а  к е л іс ім ш а р т т а р ғ а  қ о л  қ о й д ы .  

Әр и н е , «о л  к е л іс ім ш а р т т а р д а  и н ф л я ц и я н ы  «и к е м г е  к е л т ір у д ің »  

б а р л ы қ  т е т ік т е р і қ а р а с т ы р ы л ғ а н ». 

С ө й т іп ,  Ү к ім е т  и н ф л я ц и я  х а л ы қ т ы ң  қ а л т а с ы н а  а у ы р  т и м е у і ү ш ін  

ж а н  с а л ы п  б а ғ у д а .  Б ұ ғ а н  с ә й к е с ,  з е й н е т а қ ы , ж ә р д е м а қ ы  т ә р із д і 

б ю д ж е т т ік  т ө л е м д е р г е  ү с т е м е  қ а р ж ы  қ о с ы л д ы . С о н д а й

-а қ  

б ю д ж е т т ік  қ ы з м е т к е р л е р д ің  ж а л а қ ы с ы н а  д а  с ә у ір  а й ы н а н  б а с т а п  25 

п а й ы з д ы қ  ү с т е м а қ ы  қ о с ы л м а қ .  Д е г е н м е н , ө к ін іш к е  қ а р а й , ү с т е м е  

қ а р ж ы  т ө л е н г е н  с а й ы н  е л д е г і б а ғ а  к ө р с е т к іш і д е  ү с т е м е л е н іп , 

с а у д а г е р л е р д ің  т а у а р л а р ы н  қ ы м б а т т а т у ы  а р т а  т ү с у д е . А л  м ұ н д а й д а  

н е  іс т е у  к е р е к ? 

Қа й с ы б ір  с а р а п ш ы л а р  «

Ха л ы қ т ы ң  қ а л т а с ы н д а ғ ы  

қ а р ж ы с ы н  с а қ т а п  қ а л у  ү ш ін  м е м л е к е т т ік  с а у д а  н ү к т е л е р ін  а ш қ а н  

ж ө н .

Ин ф л я ц и я н ы  т е ж е у д ің  а л ғ ы ш а р т т а р ы н ы ң  б ір і  – о с ы » д е с е д і. 

М ін е , б із  о с ы  п ік ір д і о й

-к ө к п а р ғ а  с а л ы п  к ө р у д і ж ө н  к ө р д ік . 

Ж

АҢҒЫ

РЫ

ҚMail.ru-д а  н е ғ ы п  ж ү р  қ а л ы ң  қ а за қ  б а л а сы ?

А лм аты   халы қаралы қ  әуеж айы ны ң  бірінш і вице

-

президенті Қобыланды Тұмышевтің айтуынша, бұқа-ралық  ақпарат  құралдарында  жарияланған  мате-

риал  дардан кейін әуежайға екі орнитолог маман қыз-

м етке  алы ны пты .  Ж ақы нда  құстарды   үркітетін  био

-

акус  тикалық қондырғылар мен әуежай аумағын құс-тар  ды ң қорегі – ұсақ ж әндіктерден ары лтаты н хи

мия-


лы қ препараттар саты п алу ж оспарда бар. Бұл та

лап-


тарды  прокуратураны ң араласуы нан кейін ғана қолға 

алғаны на қарам астан, әуеж ай басш ы лары  соңғы  бес 

ж ы лда ұш ақтарды ң құстарм ен соқты ғы су деректерінің 

14 ем ес, бар болғаны  алты  рет тіркелгенін айты п оты р. 

«Қалғаны   әуеж ай  м ам андары ны ң  ж ауапкерш ілігінен 

ты с аум ақта болды », – дейді 

Қ.Тұм ы ш ев.

Қо б ы л а н д ы  Т Ұ М Ы Ш Е В , 

А лм аты  халы қаралы қ 

әуежайының бірінші вице-президенті:

– Әуежай қызметінің талаптарына сәйкес, мұн-

дай  оқиға  әуежай  аумағында,  яғни  ұшақтың 

қонуы на  60  м етр  қалғанда  нем есе  150  м етрге 

көтерілгенде  ғана  оған  аэропорт  басшылығы  жа-

уап  береді.  Ал  аталған  көрсеткіштен  тыс  аумақта 

болған төтенше жағдайларға  әуе компаниялары 

ж ауап беруі тиіс. Сол сияқты құстардың көбеюіне 

себепкер  қоқыс  орындары  мен  құрылыс  нысан-

дары үшін де біз жауап бермейміз.

Әуежай  басшылығының  жауапкершіліктен  қаш-

қақтап  оты рғаны н  тілге  тиек  еткен  А лм аты   қалалы қ 

көлік  прокуроры ны ң  көм екш ісі  Н иколай  Тен  қандай 

да бір төтенш е оқиға болм асы н ж олауш ы лар қауіп

сіз-


дігіне ең алдымен аталған мекеменің басшылығы жа-

уап беретінін қадап айтты . Прокуратура ұсы ны с берген 

уақы ттан бастап бір ай м ерзім  іш інде нәтиж е болм аса, 

халы қаралы қ  әуеж ай  қы зм еті «

Прокуратура  туралы » 

заңны ң  талаптары н  бұзғаны   үш ін  ж ауапкерш ілікке тарты лм ақ.

Ни к о л а й  Т Е

Н, А лм аты  қалалы қ 

көлік прокурорының көмекшісі:

–  Ә уеж ай  м ам андары   орнитологиялы қ  қы з

-

м етті  жандандыруға  байланысты  шаралар  жүріп 

ж атыр дегенімен, қазіргі уақытта оның қандай да 

бір нәтижесі байқалмайды. Әрине, бұл – тек әуе-

ж айдың  ғана  емес,  басқа  да  мемлекеттік  орган-

дардың  міндеті.  Дегенмен  бірінші  кезекте  жа-

уапкершілік жүгі әуежай қызметіне жүктелетіндік-

тен, уақыт оздырмай, нақты жұмысты қолға алған 

дұрыс.

Ж а н с а я

Ә Б Д ІБ Е

К ОВ А

Құ с  қ а н а т ы н а н  

т ұ т а н ғ а н  о т  

ө р ш и т ін  т ү р і б а р

 «А л м а т ы  х а л ы қ а р а л ы қ  ә у е ж а й ы  а у м а ғ ы н д а  

ұ ш а қ т ы ң  д в и г а т е л ін е  қ ұ с  к е п т е л іп  қ а л у  д е р е к т е р і 

к ө б е й іп  к е т т і» д е г е н  м ә л ім е т  ж а ң с а қ ». А қ п а р а т  

қ ұ р а л д а р ы н д а  ж а р и я л а н ғ а н  с ы н и  м а қ а л а л а р д ы ң  

із ін  а л а  к е ш е  б а с п а с ө з  м ә с л и х а т ы н  ө т к із г е н  

ә у е ж а й  б а с ш ы л ы ғ ы  ж а қ ы н д а  ә у е  к ө л іг і 

п р о к у р а т у р а с ы  к е л т ір г е н  м ә л ім е т т е р д і 

о с ы л а й  д е п  ж о қ қ а  ш ы ғ а р с а , д ә л  о с ы  б а с п а с ө з  

м ә с л и х а т ы н а  б ір г е  қ а т ы с қ а н  к ө л ік  п р о к у р а т у р а с ы  

ө к іл д е р і ә у е ж а й ғ а  қ а т ы с т ы  с ы н н а н  е ш  н ә т и ж е  

ш ы қ п а ғ а н ы н  а й т т ы .

Қ Р П р е з и д е н т і 

Н.На з а р б а е в  «Ж а ң а  

о н ж ы л д ы қ , ж а ң а  э к о н о м и к а л ы қ  ө р л е у  

– Қа з а қ с т а н н ы ң  ж а ң а  м ү м к ін д ік т е р і» 

а т т ы

Қа з а қ с т а н  х а л қ ы н а  Ж о л д а у ы н д а : 

«Б із д е г і ж а з а л а у  ж ү й е с ін д е г і а й ы п п ұ л д а р  

5 п а й ы з д а н  а з , т ү з е т у  ж ұ м ы с т а р ы  – 

0,4 п а й ы з , қ о ғ а м д ы қ  ж ұ м ы с т а р  – 0 

п а й ы з .

Қа з ір  ж а з а л а у д ы ң  н е г із г і т ү р і 

– б а с  б о с т а н д ы ғ ы н а н  а й ы р у  б о л ы п  

о т ы р . Т ү р м е д е н  б о с а ғ а н д а р д ы  е ш к ім  

б а қ ы л а м а й д ы , с о н ы ң  н ә т и ж е с ін д е  о л а р  

қ ы л м ы с к е р л е р  қ а т а р ы н  к ө б е й т е  т ү с е д і», – 

д е п  а т а п  ө т к е н  б о л а т ы н . 

ДАТ!

6-б

етте

Ж е т к е р г е н  А

РЗ ЫҚҰ ЛОВ :

ҚАЗАҚТАР ҚАТЕРЛІ ІСІК

ДЕРТІНАЖ АЛҮКІМІНДЕЙ

ҚАБЫЛДАЙДЫ«Бәріміз де Майл.ру-дың жастары едік,

Бәріміз де Мой мирді ашқан едік.

Онлайндар ойда, Отошелдер тойда,

Отключендер, Невидимдер 

                                                      қайда екен?» –

д е п  е л ім із г е  т а н ы м а л  а й т ы с к е р  

а қ ы н ы м ы з  Б а л ғ ы н б е к  

Им а ш е в

м-а г е н т т е  о т ы р ғ а н д а р д ы  о с ы л а й ш а  

к ү л к іг е  б ір  қ а р ы қ  қ ы л ғ а н ы  б а р . 

Әз іл м е н

ж а з ы л с а  д а , т ү б ін д е  з іл  ж а т қ а н ы н  

б а й қ а м а й м ы з .

Не г е  «Mail.ru», н е г е  

«М о й  м и р », н е г е  «о н л а й н », н е г е  

«о т о ш е л », н е г е  «н е в и д и м »? 

Ос ы н ы

о й л а д ы қ  п а ?

www.а lashainasy.kz

e-mail: info@а lashainasy.kz

– И ә, м ұны ң нәтиж есін бүгінгі  күні ш ына-

йы  өм ірде көріп оты рм ы з. Ж азалауды ң негізгі 

түрі – бас бостанды ғы нан айы ру бол

ғандық-

тан, бүгінгі таңда түрмелерде отырған адам-дар саны  күрт өсіп, О рталы қ А зия елдеріндегі 

осы ндай  көрсеткіш пен  салы сты рғанда,  екі

-

үш  есеге көп болы п оты р.  Бұған, бір ж ағы нан, түзету    м екем елері  даяр  ем ес  болса,  екінш і 

ж ағы нан, бұл  – бю дж ет қорж ы ны на қо

сым-

ш а салм ақ. Бұған дейін әділет м инистрі Раш ид Түсіп-

беков бұл деректерді растап, 2010 жылы ра-

М ұны   айты п  оты рған  себебім із  –  бүгінде 

ж астары м ы з  «агенті  барды ң  күні  –  ж ары қ, 

агенті ж оқты ң күні – қаріп» дегеннің кебін киіп 

оты р. Ж ұртты ң бәрі агенттің «ш пионы » болды . 

Дос  ретінде  таны сса  да,  ғаш ы ғы м ен  табы сса 

да,  арада  осы   бір  «ж еңгетай-агент»  ж үреді. 

О лар тұрм ақ, үлкендер де осы  агентті қаты нас 

құралы   ретінде  пайдаланы п  ж үр. 

Қы сқасы ,

Ыбырай Алтынсариннің «Айшылық алыс жер-

лерден жылдам хабар алғызды» дегеннің на-

ғы з өзі. 

Ө кініш тісі сол – өз елім ізде м ұндай бағ дар-

лам аны ң әлі күнге дейін ж оқты ғы . Сонды қтан 

да  м-агенттегі  ана  тілім із  ж етім нің,  ж етім нің 

ем ес,  сорлы ны ң  күйін  кеш уде. 

Ресейдің  не 

өзге біреудің қазақ тіліне қайдан жаны ашы-

сы н?  М әселен,  м ы на  бір  сөздерден  қазақ 

не  ұғады ?  «Бағдарлам алар  теңш елім індегі» 

«елем еу, бірақ сақтау» деген сөзден не түсін-

діңіз? Елем еген нәрсе сақталуш ы  м а еді? Тағы

бір күлкімізді келтіргені – «Сүзіп жүретін» бай-

ланы с ақпараттары н белгілеу», «Суретті «сүзіп

ж үретін»  байланы с  ақпараттар  іш інде  бейне-

леу» деген сөздер. Не жайында айтылып тұр-

ғаны н ұға алм ады қ. 

Кімді не сүзіп жүргенін бі-

ліп болм ады қ. Бұған бұқа қайдан кіріп кеткен 

деп ойлады қ. Сүзетін болған соң, еш кі м е деп 

те ойлады қ. 

Ж а л ғ а с ы  5

-б е т т е

Т ү р м е д е н  б о с а т у д ы ң  

т ү й т к іл д е р і

С а л т а н  С

Ә КЕН

А

бай

 О

МА

РО

В (к

ол

лаж

)

қы мш ы лы қ ш арасы н өткізу қаж еттігін айтқан болатын.  Министр: «Бұл тұтқындарға жұм-

салаты н  бю дж ет  ш ы ғы ны н  азайты п,  түзету 

м екем елерінің  толы п  кету  м әселесін  ш еш іп 

берм ек», – деген еді. А лайда «рақы м ш ы лы қ 

ж асау арқы лы  бұл м әселені ш еш е алм айм ы з»  

деген пікір ұстануш ы ларды ң  да өз дәйектері 

бар.

М әлім еттерге сүйенер болсақ, егем ендік алғалы  бері елім ізде сотталғандарға ж еті рет 

рақы м ш ы лы қ ж асалған екен. А лайда м ұндай 

шаралар түзету мекемелері төңірегінде қор-

даланған  м әселелердің  түйінін  ш еш е  алған 

ж оқ. О сы  ретте не істеу керек деген сауалды ң 

тууы  да оры нды . Ж а л ғ а с ы  4

-б е т т е

Қа л д а р  Б Е

К

Р Е С П У Б Л И К А Л Ы

Қ ҚОҒА М Д Ы

Қ-САЯСИ АҚП А

РА Т Т Ы


Қ ГАЗЕТ

№ 20 (246) 11.02.2010 ж ы л , 

бейсенбі


www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

С А Я


СИ   Б Ю Р О

А й м а қ т а ғ ы  «а л х и м и к т ің » қ а д а м д а р ы

К ЕЗД ЕСУС т р а т е г и я н ы ң  10 ж ы л ы  

с а р а л а н д ы

О ған  м ем лекеттік  басқару 

органдары нан,  ғы лы м и  ж әне 

білім   беру  орталы қтары ны ң 

м а  м андары ,  тәуелсіз  сарап-

ш ылар  келіп  қаты сты .  Конфе-

ренция қонақтары  елдің 2030 

ж ы лға дейінгі дам у стратегия-

сы н  негізге  ала  оты рып,  Қа-

зақстанның  алдағы  он  жыл-

ды қ  болаш ағы н  бағам дап, 

саяси-эко  ном икалы қ бол

жам-

дар ж асады . «2020-страте гия-лы қ  ж оспары ,  м енің ш е,  төрт 

саланы  негізге алады , А лғаш-

қысы   –  эконом иканы ң  дам уы  

м ен  дағ  да  ры стан  кейінгі  ке-

зеңнің  ж ағдайы   еске  ріледі.

Екін ш іден,  м ем  лекеттің  мо-

дер  низациясы н  қарастырады . 

Бұл, негізінен, денсаулық сақ-

тау,  білім   бе ру  сапасын  арт-

ты руға  негіз делген.  Үш інш і 

блок елдегі тұ рақтылықты сақ-

тауды   қамтам асыз  етсе,  төр-

тін ш і  блокта,  не  гізінен,  елдің 

сы ртқы   саясаты   ескеріліп, 

м ем  лекеттің қа уіп сіз дігі көз де-

леді» , – дейді Қ Р П резиденті

ж аны ндағы   ҚСЗИ-дің  дирек-

торы  Болат Сұлтанов.С ә д у а қ а с

К Е Б Е

КБАЙ

К е ш е  А л м а т ы д а ғ ы  Қ а з а қ с т а н  с т р а т е г и я л ы қ  

з е р т т е у л е р  и н с т и т у т ы н д а  (Қ С З И ) «Қ а з а қ с т а н н ы ң  

ж а ң а  о н ж ы л д ы ғ ы  – ж а ң а  э к о н о м и к а л ы қ  ө р л е у  

– жаңа мүмкіндіктер» тақырыбында ғылыми-

т ә ж ір и бе л ік  к о н ф е р е н ц и я  бо л ы п  ө т т і. 

С

АРА

ПТ

АМ

А

Н ұ р м ұ х а м м е дМА МЫ Р Б Е

КО В

Ә кім  лауазы м ы  басқа елдерде 

қалай аталады ?

Ш вейцарияда ж ы л сайы н 

президент ауы сады

И ә,  Ш вейцария  конф едерация

сы н-

да президенттік лауазы м  бір ж ы лға ға-

на  беріледі.  О н  екі  айда  қалай  ж ұм ы с 

іс теп  үлгереді  деуіңіз  м үм   кін.  Бұл  ел  – 

негізгі билік заң ш ы   ғарушы органы Фе-

дералды   ж иы н

ға  тиесілі  парлам енттік 

м емлекет.  А л  атқарушы  органды  Фе-

дералды   кеңес  деп  атайды .  П резидент 

осы   атқаруш ы   би

лік  өкілдерінің  көп -

ш ілік  да уысы м ен  бір  ж ы лға  сай

ланы п


отырады .    Бір  қы зы ғы ,  Ш вей

цария 


кон  ф е  дерациясы нда  сайлауды ң  кең 

та  ралған  екі түрі де  қолданы лады .  Бұл 

елдің парлам енті Ф едералды  ж иы н екі 

па  латадан,  ұлттық  кеңес  және  кантон-

дар кеңесінен тұрады . Сайлауды ң про

  -


пор   ционалды  түрі ұлтты қ кеңестегі 200 

оры н  үш ін  қолданы лса,  кан

тондар  ке-

ңесіндегі 46 м андат үш ін м аж оритарлы  

түрі пайдаланы лады . 

Ш в е й ц а р и я д а  п р е з и д е н т  с а й л а у ы  ж ы л  с а й ы н  ө т е т ін і р а с  п а ?

Ж а н а р

С Е Г І

ЗБАЕ ВА, А лм аты

АЙ МА Қ


С ұ р а қ с ы з  ө т к е н  е с е п

К е ш е  А л м а т ы  о бл ы с ы н ы ң  

ә к ім і С е р ік  Ү м бе т о в  

т ұ р ғ ы н д а р ғ а  о бл ы с т ы ң  

әлеуметтік-экономикалық

д а м у ы н ы ң  н е г із г і 

қ о р ы т ы н д ы л а р ы  т у р а л ы  е с е п  

бе р д і.

Біз  бо л ж а ғ а н д а й , е с е п  

бе р у  о т ы р ы с ы н ы ң  бы л т ы р ғ ы  

е с е п т ік  к е з д е с у д е н  е ш  

а й ы р м а ш ы л ы ғ ы  бо л ғ а н  ж о қ . 

Д е р е к т е р д і ж а ң а л а п  ш ы қ қ а н  

о бл ы с  ба с ш ы с ы   з а л д а ғ ы  

т ұ р ғ ы н д а р д ы ң  с а у а л д а р ы н  

ж а с ы р ы н  қ а ғ а з  а р қ ы л ы  а л ы п ,

с а н д а р м е н  ж а у а п  қ а й ы р д ы . 

А й т а  к е т е р л іг і, т ұ р ғ ы н д а р ғ а  

бе р г е н  о бл ы с   ә к ім ін ің  е с е п  

бе р у ін е  т ұ р ғ ы н д а р  е м е с , 

ә к ім  қ а р а л а р  қ а п т а п  к е л д і. 

С о н д ы қ т а н  д а  бо л а р  ә к ім г е  

е л д ің  к ө з ін ш е  з а л д а н  т ұ р ы п  

с ұ р а қ  қ о й ғ а н  е ш к ім  бо л м а д ы . 

Біз  д е  х а л ы қ т ы ң  к ө к е й ін д е  

ә к ім г е  қ о я т ы н  қ а н д а й  

с а у а л д а р д ы ң  ж ү р г е н ін  біл е  

а л м а д ы қ . Т е к  ж и ы н  с о ң ы н д а  

ғ а н а  з а л д ы ң  с о ң ы н а н  бір  

с т у д е н т  с у ы р ы л ы п  ш ы ғ ы п , 

с ө з  с ұ р а п , ө з ін ің  ж е т ім  

бо л у ы н а  ба й л а н ы с т ы  ә к ім н ің  

п ә т е р  бе р у ін  ө т ін д і. Өз ін е  

т ік е л е й  қ о й ы л ғ а н  ж а л ғ ы з  

с ұ р а қ т а н  ә к ім  д е  ж а л т а р м а й , 

с т у д е н т т ің  т іл е г ін  о р ы н д а у ғ а  

т ы р ы с а т ы н ы н  а й т т ы .

Облыс  тұрғындарын  мазалап  жүрген  мә-

селенің бірі – ауыз су. Жыл сайын  халық об-

лы с басш ы сы на осы  м әселе ж айлы  ары з тү

сі-

реді. С.Үм бетовтің сөзіне қарағанда, облы ста «Ауы зсу» деген арнайы  бағдарлам а қа

бы лда-


ны п, сол бойы нш а көптеген іс

-ш аралар атқа-

ры лды .Мәселен,  тек  сумен  жабдықтау  жү-

йесінде 52 ны санны ң  (оны ң 14

-і Ж ол картасы  

бойынша)  құрылысы  мен  қайта  жөндеу  жұ-

м ы стары на 3,4 м лрд теңге ж ұм салды . (Ж алпы  

алғанда  ауы з  су  бағдарлам асы   қабы лданған 

уақы т  іш інде  548  м ы ң  тұрғы нды   қам титы н 

267 елді м екен ауы зсум ен қам там асы з етілді). 

А л биы л тағы  62 ны санда ж ұм ы с ж үргізіледі, 

оған 3,8 м лрд теңге қарасты ры лды . О ны ң тең 

ж арты сы   осы   ж ы лы   пайдалануға  беріледі. 

Халықты толғандырған екінші мәселе – энер-

гетика  м әселесі.  С.Үмбетовтің  айтуынша,  өт-

кен ж ы лы  

Ескелді ауданы нда қуаты  4,4 м е

га-


ватт Қ аратал ГЭС-і іске қосылды. Биылғы жы-

лы   ж алпы   қуаты   13,4  м егаватт  3  ш ағы н  ГЭ

С

салы нады . «2012 ж ы лы  пайдалануға берілетін 300  м егаватты қ Мойнақ  ГЭС-інің  құ рылы сы

ж үріп ж аты р. А л 2014

-2016 ж ы лдары  Балқаш  

ж ы лу  электр  стансы сы ны ң  бірінш і ке

зеңі іске 

қосы лады .  2016  ж ы лға  дейін  ж ал

пы   қуаты  

376 м егаватты қ  31ш ағы н су ж әне ж ел электр 

стансы лары н салу көзделіп оты р. Бұл энер

ге-


тикалы қ тапш ы лы қ м әселесін ш е

ш уге м үмкін-

дік береді», – дейді облы с әкім і.  Үш інш і м әсе-

ле – үлескерлердің  тұрғы н үй м әселесі. Ө ткен 

ж ылы  облы ста тұрғы н үй құ

рылы сы  бағдарла-

м асы  аясы нда 561,4 м ы ң ш ар

ш ы  м етр тұрғы н 

үй салы ны п, пайдалануға бе

ріл ді. 2010 ж ы лы  

610  м ы ң  ш арш ы   м етр  үй  тұр

ғы зы лады .

«Үлескерлер құры лы сы  туралы  ай

тар болсақ, 

облы с аум ағы нда 20 ны санны ң 13 тұрғы н үй 

кеш енінде  1827  үлескердің  м әселесі  оң 

ш еш ім ін  тапты . Енді  2010 -2011  ж ы лдары  

қалған  7  кеш ендегі  2144  үлескер  баспанаға

ие  болады .  Бұл  м әселе  үкім ет  пен  әкімдіктің 

бақы лауы на алы нған», – дейді 

С.Үмбетов. А л 

халы қты ң  көкейінде  ж үрген  төртінш і  негізгі

м әселе  –  білім   беру,  соны ң  іш інде  м ек

тепке 


дейінгі  білім  беру  ошақтарын  көбейту  мә-

селесі  болы п  оты р. С.Үмбетовтің  сөзіне  қа-

рағанда, білім беру жүйесінің 2009 жылға ар-

налған  бю дж еті  47,5  м лрд  теңгені  құрады . 

Мектепке  дейінгі  білім   беру  м екем елерім ен 

қамту  деңгейі  21,5  пайы зды   көрсетті.    Бұл 

оның алдыңғы жылы 18,1 пайыз болған. Өт-

кен ж ы лы  облы ста 12 балабақш а, 83 ш ағы н 

орталық ашылып, 1260 орындық 4 жаңа мек-

теп пайдалануға берілді. Биылғы жылдан бас-

тап  тағы   43  балабақш а,  77  ш ағы н  орталы қ 

салы нады  деп күтілуде. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.9 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет