I бөлім мемлекет тарихы институты туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 5 мамырдағы №416 қаулысымен «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Мемлекет тарихы институ- ты»жүктеу 209.76 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата13.01.2017
өлшемі209.76 Kb.
  1   2   3

1

I БӨЛІМ 

Мемлекет тарихы институты туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 5 мамырдағы № 416 қаулысымен «Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Мемлекет тарихы институ-

ты» құрылды.

Институт  директоры  қызметіне  тарих  ғылымдарының  докторы,  профессор  ҚР  Білім 

академиясының академигі Б.Ғ. Аяған тағайындалды.

1.04.2013 ж. Институт қызметкерлерінің саны – 44 адамды құрады, оның ішінде 7 ғылым 

докторы және 11 ғылым кандидаттары; ғалымдардың орта жасы - 38,8.

Институттың  мақсаты

:  тәуелсіз  мемлекет  құрудағы  үдеріске  ғылыми-сараптамалық  тал-

дау жасау, мемлекеттік және тарихи өзіндік сананы қалыптастыру, қазіргі Қазақстан тарихын 

теориялық тұрғыдан негіздеу.

Институттың міндеттері:

-  қазіргі  қоғамда  мемлекеттік  стратегия  міндеттеріне  жауап  беретін  және  ұлтты  дамы-

ту  үшін  барлық  жағдайларды  жасауға  бағытталған  мемлекеттік  және  тарихи  өзіндік  сананы 

қалыптастыру;

- қазақ халқының тарихи-мәдени мұраларын тәуелсіз мемлекетті нығайту контекстінде тал-

дау жасау;

-  Отан  тарихының  теориялық  мәселелерін  әлемдік  қоғамдық-гуманитарлық  ғылым 

деңгейінде әзірлеу;

- қазіргі тарихи және қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың жетістіктерін отансүйгіштікті 

қалыптастыру мүддесіне пайдалану;

- қазіргі Отан тарихын зерттеудің теориялық-методологиялық ұстанымдарын әзірлеу.

Мемлекет тарихы институты құрылғаннан бері тәуелсіз Қазақстан тарихы бойынша 64 кітап 

әзірледі. Соның ішінде: монографиялар, оқулықтар, тарихи-құжаттық зерттеулер, жинақтар.

Институт құрамында 3 ғылыми бөлім, Ғылыми және Жас ғалымдар кеңестері жұмыс істейді. 

Институт «Мемлекет тарихы. История государства» ғылыми журналы мен «Тарих және саясат. 

История и политика» газетін шығарады. Институтта өзіндік веб-сайты бар.

Мемлекет  тарихы  институтының  кітапханасы  -  институттың  ғылыми  қызметкерлерін 

кітапханалық  және  ақпараттық  қызметпен  қамтамасыз  ететін  ақпараттық  орталық  ретінде 

көрінуде.

Институт аясында халықаралық, республикалық деңгейде конференциялар, тұсаукесерлер 

мен семинарлар өткізіледі. 

Институт республикалық және шетелдік ғылыми ұйымдармен келісімшарттар жасаған. 2

РАЗДЕЛ I 

Об Институте истории государства

 

Институт истории государства КН МОН РК (далее – Институт) создан на основании Поста-новления Правительства Республики Казахстан № 416 от 5 мая 2008 года.

Директором Института назначен доктор исторических наук, профессор, академик Академии 

образования Республики Казахстан Б.Г. Аяган.

На 1.06.2013 г. численность сотрудников Института составляет 44 человек, в т.ч.7 докторов 

и 11 кандидатов наук; средний возраст научных сотрудников составляет 38,8 лет. 

Цель Института:

 научно-аналитическое осмысление процесса создания независимого госу-

дарства, формирования государственного и исторического самосознания, а также теоретическое 

обоснование истории современного Казахстана.

Задачи Института:

 формирование в современном обществе государственного и исторического самосозна-

ния, отвечающего стратегии государства и направленного на создание условий для развития на-ции;

 анализ историко-культурного наследия казахского народа в контексте укрепления госу-

дарственной независимости;  разработка  теоретических  проблем  отечественной  истории  на  уровне  мировой 

общественно-гуманитарной науки;  использование  достижений  современной  исторической  и  общественно-гуманитарных 

наук в интересах формирования патриотизма; выработка теоретико-методологических принципов изучения современной отечествен-

ной истории.С  момента  создания  Института  разработаны  и  изданы  64  книги  по  истории  независимо-

го Казахстана. В том числе: монографии, учебники, историко-документальные исследования; 

сборники.

В состав Института входят 4 научных отдела, Ученый совет и Совет молодых ученых. Ин-

ститут выпускает научный журнал «Мемлекет тарихы. История государства» и газету «Тарих 

және саясат. История и политика». Институт имеет свой веб-сайт.

Библиотека Института представляет собой информационный центр, обеспечивающий би-

блиотечным и информационным обслуживанием научных сотрудников. 

В Институте регулярно проходят международные, республиканские конференции, презен-

тации, семинары. 

Институт заключил договора с республиканскими и зарубежными научными организация-

ми.


3

II БӨЛІМ

Ғылыми жетістіктер

Институт құрылғаннан бері ғалымдар 64 кітап басып шығарды.

РАЗДЕЛ II

Научные достижения

С момента создания ученые Института опубликовали 64 книги.

4

Мемлекет тарихы институтының

2008 жылы шығарған кітаптары

Книги Института истории государства,

изданные в 2008 году 

1.  Тәуелсіз  Қазақстан  тарихын  зерттеудің  өзекті  мәселелері  /  Бас  редактор  Б.Ғ.  Аяған.    - 

Астана,  2008.  –  209  б.  Актуальные  проблемы  изучения  истории  независимого  Казахстана  / 

Главный редактор Б.Ғ. Аяған/ - Астана, 2008. – 209 с.Мемлекет тарихы институтының

2009 жылы шығарған кітаптары

Книги Института истории государства,

изданные в 2009 году 

1. Назарбаев Нурсултан Абишевич – основатель независимого государства. Биографическая 

энциклопедия / Руководитель проекта: д.и.н., профессор Аяған Б. Консультант проекта д.полит.н., 

профессор Касымбеков М. - Астана: Институт истории государства, 2009. – 248 с. 

2. Әбжанов Х., Кенжебаев Ғ. Тәуелсіз Қазақстан: жоғары білім, ғылым, саясат - Алматы: 

«Баспалар үйі», 2009. – 312 б. 

3. Селиверстов С.В. Казахстан, Россия, Турция: по страницам евразийских идей XIX – ХХІ 

веков. - Алматы: «Баспалар үйі», 2009. – 320 с.

4. Әбушәріп С., Мәдуан С. Қазақтар және түрік әлемі: мемлекеттіліктің бастаулары (Б.д.д. ІІ 

мыңжылдықтың соңы мен б.д.д. І мыңжылдықтың бірінші жартысы). - Алматы: «Баспалар үйі», 

2009. – 360 б.

5. Аяған Б.Ғ., Шәймерденова М.Ж. Қазақстанның қазіргі заман тарихы: жалпы білім беретін 

мектептің 9-сыныбына арналған оқулық / 2-басылымы, өңделген. Под общей редакцией: д.и.н., 

профессора Аяғана Б.Ғ. - Алматы: «Атамұра», 2009. – 384 б.

6. Аяған Б.Ғ., Шаймерденова М.Ж. Новейшая история Казахстана: Учебник для 9 класса 

общеобразовательной  школы  /  Под  общей  редакцией:  д.и.н.,  профессора  Аяғана  Б.Ғ.  /  2-ое 

издание, переработанное. - Алматы: «Атамұра», 2009. – 400 с.

7.  Қазіргі  кезеңдегі  Қазақстанның  саяси  партиялары.  2009.  Анықтама  /  Авт.  Аяған  Б., 

Нұрымбетова Г./ Материал дайындауға қатысқан Құдайбергенов Р., анықтамалық өмірбаяндық 

мәліметті дайындаған Шәпиев Б. – Алматы, 2009. – 406 б.

8.  Политические  партии  современного  Казахстана.  2009.  Справочник  /  Авт.  Аяған  Б., 

Нурымбетова Г./ В подготовке материалов участвовали Сеитова А., Кудайбергенов Р. – Алматы, 5

2009. – 383 с.

9. Саяси технологиялар: терминдер мен ұғымдар сөздігі / Нұрымбетова Гүлшат, Жабелова 

Толқын. Материал жинауға қатысқандар: Арғынғазин Ғалым, Қанапьянов Тимур, Оразаев Ерлик. 

– Алматы, 2009. – 228 б.

10.  Тәуелсіз  Қазақстан  тарихын  зерттеудің  өзекті  мәселелері.  2  ғылыми  бюллетень  /  Бас 

редактор Аяған Б. - Астана, 2009 – 222 б. 

11. «Ел Президентінің конституциялық бастамалары – демократияны одан әрі дамытудың 

факторы»  атты  ғылыми–практикалық  конференция  материалдарының  жинағы.  3  ғылыми 

бюллетень / Бас редактор Аяған Б. – Астана, 2009. – 208 б.

12. Діни бірлестіктер іс-әрекетінің бағыттары (Астана қаласының материалдары негізінде). 

Әдістемелік құрал / Шәпиев Бақтығали. – Алматы: ЖШС «Литера-М», 2009. – 95 б.

13. Пути выхода из кризиса: мировой опыт и Казахстан: Методическое пособие / Нурымбетова 

Г.Р., Уразаев Е.Ж., Кудайбергенов Р.А. – Алматы: ТОО «Литера-М», 2009. – 74 с.

14. О деятельности институтов общественно-гуманитарного профиля: Сборник докладов и 

выступлений участников заседания «круглого стола». – Астана: Институт истории государства, 

2009. – 70 с.

15. Мемлекет тарихы институтына – бір жыл. Институту истории государства – один год: 

Сборник статей. - Астана: Институт истории государства, 2009. – 134 с.


6

Мемлекет тарихы институтының

2010 жылы шығарған кітаптары

Книги Института истории государства,

изданные в 2010 году 

1. NursultaN Nazarbayev: founder of the independent state (the Chronicles of a leader). 

– almaty: «rarity», 2010. – 200 p.

2.  НАЗАРБАЕВ  НУРСУЛТАН  АБИШЕВИч  –  ОСНОВАТЕЛь  НЕЗАВИСИМОГО 

ГОСУДАРСТВА / Гл. ред. Жакып Б.О. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2010. - 228 с.

3.  НұРСұЛТАН  ӘБІШұЛы  НАЗАРБАЕВ  –  ТӘУЕЛСІЗ  МЕМЛЕКЕТТІң  НЕГІЗІН 

ҚАЛАУШы / Бас ред. Б.Ө. Жақып. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2010. – 228 б.

4. Мир о Нурсултане Назарбаеве / Под ред. профессора Аягана Б.Г. – Астана, 2010. – 230 с.

5. Внешнеполитические инициативы Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. 

Историко-документальное  исследование  /  Нурымбетова  Г.,  Кудайбергенов  Р.  Вступительные 

статьи: Селиверстов С.В. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2010. – 384 с. + 8 вкл.

6. Кемеңгер / Бас ред. Б.Ө. Жақып. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2010. – 320 б.

7.  Тәуелсіздіктің  нұрлы  таңы  (Азаттық  поэзиясы):  Оқу-әдістемелік  құрал.  –  Алматы: 

«Раритет», 2010. – 240 б.

8.  Аяған  Б.Ғ.,  Әбжанов  Х.М.,  Махат  Д.А.  Қазіргі  Қазақстан  тарихы:  Жоғары  оқу 

орындарының тарихшы емес мамандықтарына (бакалавриат) арналған оқулық / Б.Ғ. Аяғанның 

жалпы редакциясымен. – Алматы: «Раритет», 2010. – 448 б.

9.  Аяган  Б.Г.,  Абжанов  Х.М.,  Селиверстов  С.В.,  Бекенова  М.С.  Современная  история 

Казахстана:  Учебник  для  студентов  неисторических  специальностей  (бакалавриата)  высших 

учебных заведений / Под общей редакцией Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2010. – 432 с., 16 

с. ил.

10. Қазіргі    Қазақстан   тарихы:   Хрестоматия   /   Құраст.  Т.С. Қаленова,   А.Т. Серубаева, Ж.С. Абдраманов. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 2010. – 560 б.

11.  Современная  история  Казахстана:  Хрестоматия  /  Сост.  А.  Ауанасова,  А.  Сулейменов. 

Под ред. Б. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2010. – 560 с.

12.  Қазақстандағы  президенттік  билік  институты:  тарих,  тағылым,  тәжірибе.  -  Алматы: 

«Раритет», 2010. – 368 с.

13. Қазақ жауынгері ұлы Отан соғысы майданында (Тарихи-құжаттық зерттеу). – Алматы: 

«Өнер», 2010. – 640 б.

14. Независимый Казахстан и Лидер нации: (Новейшая история Казахстана и историческая 

роль  Превого  Президента  Н.А.  Назарбаева)  /  Аяган  Б.Г.,  Ауанасова  А.М.,  Габдуллина  А.Ж., 

Кыдыралина  Ж.У.,  Селиверстов  С.В.,  Сулейменов  А.М.;  Под  ред.  Аягана  Б.Г.  –  Алматы: 

«Раритет», 2010. – 392 с., 16 с ил.


7

8

Қазақстан Тәуелсіздігінің 20 жылдығына 

арналған Мемлекет тарихы институтының

2011 жылы шығарған кітаптары

Книги Института истории государства к 

20-летию Независимости Казахстана,

изданные в 2011 году 

1.  Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Исин А.И. Қазақ хандығы тарихы: құрылуы, өрлеуі, құлдырауы. 

Алматы: «Сөздік-Словарь», 2011. – 320 б.

2. Тәуелсіз Қазақстан тарихын зерттеудің өзекті мәселелері. Оқиғалар хроникасы. – Астана: 

«Астана полиграфия», 2011. – 248 б.

3. Современная   история   Казахстана  (2010-2011):  Хрестоматия.  II  том / Сост.:  Б. Аяган, 

А. Ауанасова, А. Сулейменов. Под ред. Б. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. – 480 с.

4. Қазіргі   Қазақстан   тарихы  (2010-2011 жж.):  Хрестоматия.  ІІ  том / Құраст.  Б.Ғ. Аяған, 

А.Н. Қашқымбаев, А.Т. Серубаева. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 2011. – 480 б.

5. Ключи к успеху: Казахстан и мир в преодолении кризиса (2007-2010 годы). Документально-

аналитические   материалы.  /  Сост.  Б.Г. Аяган,  А.М. Ауанасова,  А.М. Сулейменов.  Под  ред. 

Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. – 240 с.

6. Независимый Казахстан: День за днем. Хроника событий. Сборник документов / Сост. 

Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, Н.С. Лапин. Под ред. Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. I т. 

(1990-1995 гг.). – 320 с.

7. Независимый Казахстан: День за днем. Хроника событий. Сборник документов / Сост. 

Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, Н.С. Лапин. Под ред. Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. II т. 

(1996-2000 гг.). – 320 с.

8. Независимый Казахстан: День за днем. Хроника событий. Сборник документов / Сост. 

Б.Г.  Аяган,  А.М.  Ауанасова,  Р.А.  Кудайбергенов.  Под  ред.  Б.Г.  Аягана.  –  Алматы:  «Раритет», 

2011. III т. (2001-2005 гг.). – 324 с.

9. Независимый Казахстан: День за днем. Хроника событий. Сборник документов / Сост. 

Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, А.М. Сулейменов. Под ред. Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. 

Iv т. (2006-2011 гг.). – 320 с. 9

10.  Қазақстандағы  білім  мен  ғылым:  жасампаздық  хроникасы.  Образование  и  наука 

Казахстана:    хроника   созидания.  /   Құраст.   Б.Ғ. Аяған,   А.Н. Қашқымбаев,   М.С. Бекенова, 

М.О. Оташев. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 2011. – 404 б.

11. Тәуелсіз   Қазақстан   мәдениеті:   жылнама,   құжаттары.   Құжаттар   жинағы  / Құраст. 

Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, Д.А. Махат. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 2011. – 320 б.

12. Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы. Құжаттар жинағының сериясы / 

Құраст. Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, Б.Б. Еңсепов. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 2011. 

І т. (1990-1995 жж.). – 320 б.

13. Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы. Құжаттар жинағының сериясы 

/ Құраст. Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, Ж.С. Абдраманов, Е. Табыс. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: 

«Раритет», 2011. ІІ т. (1996-2000 жж.). – 324 б.

14. Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы. Құжаттар жинағының сериясы 

/ Құраст. Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, М.С. Томанова. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 

2011. ІІІ т. (2001-2005 жж.). – 336 б.

15. Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы. Құжаттар жинағының сериясы 

/ Құраст. Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, Д.Б. Аманжолов. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 

2011. Іv т. (2006-2011 жж.). – 336 б.

16. Егемен  Қазақстан  тарихы:  Тәуелсіздікке  20  жыл: Тарихи-құжаттық зерттеу / Құраст.: 

Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, Г.Р. Нұрымбетова / Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 2011. – 

400 б.

17.  История  суверенного  Казахстана:  20  лет  независимости;  Историко-документальное исследование / Б.Г. Аяган,   Ж.У. Кыдыралина,   А.Ж. Габдуллина,   С.В. Селиверстов / Под ред. 

Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. – 400 с.

18. the History of sovereign Kazakhstan: 20 years of Independence. Historical and Documentary 

survey  /  editorial  board:  Dr.  burkitbai ayagan,  Madina anafinova  (Ph.D.),  rafis abazov  (Ph.D.). 

edited by burkitbai ayagan. – almaty: «rarity», 2011. - 400 p.

19. Аяган Б., Ауанасова А., Сулейменов А. Новейшая история Казахстана: Кризис и распад 

советской  системы.  І  том:  Научно-популярное  издание.  Сер.  «Летопись  независимости».  – 

Алматы: ТОО «Литера-М», 2011. - 320 с.

20.  Аяган  Б.,  Ауанасова  А.,  Кудайбергенов  Р.  Новейшая  история  Казахстана:  выход  из 

кризиса. ІІ том: Научно-популярное издание. Сер. «Летопись независимости». – Алматы: ТОО 

«Литера-М», 2011. – 320 с.

21.  Аяган  Б.,  Ауанасова  А.,  Сулейменов  А.  Новейшая  история  Казахстана:  устойчивый 

Казахстан.  ІІІ  том:  Научно-популярное  издание.  Сер.  «Летопись  независимости».  –  Алматы: 

ТОО «Литера-М», 2011. – 320 с.

22.  ТӘУЕЛСІЗДІК  НыШАНДАРы.  СИМВОЛы  НЕЗАВИСИМОСТИ  /  Б.Г.  Аяган,  А.Ж. 

Габдуллина, М.С. Бекенова, Ж.Н. Калиев. Под ред. Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. – 

260 с. - каз., рус.

23. Россия-Казахстан: история взаимоотношений и современность. Историко-хрестоматий-

ный очерк / Б.Г. Аяган, А.Н. Кашкимбаев, Д.Н. Калиев, Н.С. Лапин, И.А. Мухтарова. Под ред. 

Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. – 240 с.

24. Республика Казахстан: 20 лет прогресса и стабильности / Под ред.   Б.Г. Аягана. – Алматы: 

ТОО «Қазақ энциклопедиясы», 2011. – 200 с.10

11

Мемлекет тарихы институтының

2012 жылы шығарған кітаптары

Книги Института истории государства,

изданные в 2012 году

1. Нурсултан Назарбаев и казахстанская модель строительства государства (исторический 

аспект) / Аяган Б.Г., Ауанасова А.М.; Под редакцией д.и.н., профессора Аягана Б.Г. – Астана: 

Институт истории государства, ТОО «Литера-М», 2012. – 256 с. 

2. Әлімхан Ермеков / Қыдыралина Жанна; Б.Ғ. Аяғанның жалпы редакциясымен. – Алматы: 

ЖШС «Литера-М», 2012. – 320 б. 

3.  Жұмабек  Тәшенев  /  Дүйсен  Сейітқали,  Еңсенов  Қанат;  Б.Ғ.  Аяғанның  ред.  –  Алматы: 

«Литера-М» ЖШС, 2012. – 320 б. 

4. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев – тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы / Жоба жетекшісі 

т.ғ.д., профессор Аяған Б.Ғ. - София, 2012. – 246 б.

5.  Қазақстанның  жаңа  тарихы:  кеңес  жүйесінің  дағдарысы  және  ыдырауы  /  Аяған  Б.Ғ., 

Ауанасова Ә.М., Сүлейменов А.М.; Үш томдық. Т. 1. / Б.Ғ. Аяғанның редакциясымен. – Алматы: 

2012. – 320 б. 

6. Қазақстанның жаңа тарихы: дағдарыстан шығу / Аяған Б.Ғ., Ауанасова Ә.М., Сүлейменов 

А.М.; Үш томдық. Т. 2. / Б.Ғ. Аяғанның редакциясымен. – Алматы: 2012. – 320 б. 

7. Қазақстанның жаңа тарихы: тұрақты Қазақстан / Аяған Б.Ғ., Ауанасова Ә.М., Сүлейменов 

А.М.; Үш томдық. Т. 3. / Б.Ғ. Аяғанның редакциясымен. – Алматы: 2012. – 320 б. 

8.  Қазақстан  Республикасы  Мемлекеттік  рәміздерінің  қалыптасу  тарихы.  История 

формирования Государственных символов Республики Казахстан.  Кітап-альбом / Б.Ғ. Аяғанның 

жалпы редакциясымен. – Астана: Мемлекет тарихы институты, ЖШС «Литера-М», 2012. – 176 

б. 

9. Нұрсұлтан Назарбаев және Тәуелсіз Қазақстан: библиографиялық көрсеткіш / Нурсултан Назарбаев  и  Независимый  Казахстан:  библиографический  указатель  (1991-2012)  /  Б.Ғ. 

Аяғанның жалпы редакциясымен.; Шығаруға жауаптылар: Қыдыралина Ж.Ү., Габдуллина А.Ж.; 

Қашқымбаев А.Н.; Құрастырушылар Аяған Б.Ғ., Бекенова М.С., Анафинова М.Л., С. Мадуан; – 

Астана: Мемлекет тарихы институты, 2012. – 190 б. – қазақша, орысша.

10. 1932–1933 жылдардағы ашаршылық ақиқаты / Правда о голоде 1932–1933 годов / Аяған 

Б.Ғ., Қыдыралина Ж.Ү., Ауанасова А.М., Қашқымбаев А.Н., Анафинова М.Л., Ілиясова К.М.; 

Б.Ғ. Аяганның редакциясымен. – Алматы: ЖШС «Литера-М», 2012. – 336 б. + 16 б. жапсырма. 

– қазақша, орысша.

11.  Қазақстандағы ашаршылық: халық қасіреті және тарих тағылымы / Голод в Казахстане: 

трагедия народа и уроки истории / Б.Ғ. Аяғанның жалпы редакциясымен. – Астана: Мемлекет 

тарихы институты, 2012. – 400 б. – қазақша, орысша, ағылшынша. 


12

13

«МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ. 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА»

ғылыми журнал

Мемлекет тарихы институты «Мемлекет тарихы. История государства» ғылыми журналын 

шығарады. Журнал үш айда бір рет басылады.

Бірінші арнайы шығарылымы 2008 жылдың желтоқсан айында жарық көрді. 

Журнал беттерінде Қазақстанның жетекші ғалымдарымен қатар Р. Абазов (АҚШ), В. Сер-

гийчук  (Украина),  А.А.  Арзыматова  (Қырғызстан),  Р.Г.  Буканова  (Башқұртстан),  Р.М.  Валеев 

(Татарстан), З.К. Курманов (Қырғызстан) сияқты тағы басқа шетел зерттеушілерінің мақалалары 

жарияланған

.

Научный журнал 

«МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ. 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА»

Институт истории государства издает научный журнал «Мемлекет тарихы. История государ-

ства». Журнал печатается ежеквартально. 

Первый специальный выпуск журнала вышел в свет в декабре 2008 года. 

Наряду с ведущими учеными Казахстана на страницах журнала публиковались зарубежные 

исследователи, такие, как Абазов Р. (США), Сергийчук В. (Украина), Арзыматова А.А. (Кыр-

гызстан), Буканова Р.Г. (Башкортостан), Валеев Р.М. (Татарстан), Курманов З.К. (Кыргызстан) и 

другие.


14

«ТАРИХ ЖӘНЕ САЯСАТ. 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА»

қоғамдық-саяси және танымдық газет

«Тарих және саясат. История и политика» атты қазақ және орыс тілдеріндегі ай сайынғы  

газеттің  алғашқы  нөмірі  2008  жылдың  желтоқсан  айында  жарыққа  шықты.  2008  жылдың 

желтоқсан айынан бүгінгі күнге дейін  газеттің 39 нөмірі жарыққа басылып шықты.

Газет  беттерінде  Мемлекет  тарихы  институтының  ғалымдары:  Б.  Аяған,  Ә. Ауанасова, 

Ж. Қыдыралина,  А. Қашқымбаев,   жас   ғалымдар    Б. Еңсепов,    А. Ғабдуллина,    Ж. Қалиев, 

М.  Бекенова,  А.  Сүлейменов,  М.  Томанова,  А.  Серубаева,  Ж.  Абдраманов,  Р.  Құдайбергенов, 

Е.  Нәсіпұлы  және  т.б.  қазіргі  Қазақстан  тарихының  өзекті  мәселелеріне  қатысты  жазылған 

мақалалары жарық көрді.

 

Общественно-политическая и познавательная газета

«ТАРИХ ЖӘНЕ САЯСАТ. 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА» 

Первый номер ежемесячной газеты «Тарих және саясат. История и политика» публикую-

щейся на  казахском и на русском языках, вышел в свет в декабре 2008 года.  С декабря 2008 года 

до сегодняшнего дня  изданы 39 номеров газеты. 

На  страницах  газеты  публиковались   статьи   ученых   Института   истории   государства: 

Б. Аягана, А. Ауанасовой, Ж. Кыдыралиной, А. Кашқымбаева, в том числе молодых ученых: 

Б. Енсепова, А. Габдуллиной, Ж. Калиева, М. Бекеновой, А. Сулейменова, М. Томановой, А. 

Серубаевой, Ж. Абдраманова, Р. Қудайбергенова, Е. Нәсіп и др., посвященные актуальным про-

блемам истории независимого Казахстана. 


15

III БӨЛІМ

 Халықаралық ынтымақтастық

Мемлекет  тарихы  институтының  ғалымдары  Халықаралық  ынтымақтастықты  дамытуда  

АҚШ, Франция, Ресей, Түркия, Польша, Румыния, Өзбекстан, Қырғызстан және т.б. елдердің 

ғылыми  орталықтарымен  ынтымақтастық  жөнінде  келісім-шарттарға  қол  қойысып,  тығыз 

қарым-қатынастар  орнатып  келеді.  Зерттеудің  негізгі  мақсаты  Еуразиялық  мәселелер  мен 

аймақтық ықпалдастықты, ТМД елдеріндегі посткеңестік тарихты зерттеу.

  Мемлекет  тарихы  институы  М.В.  Ломоносов  атындағы  ММУ  Тарих  факультетімен, 

Башқұртстан Республикасы Ғылым академиясымен және алыс-жақын шетелдік ғылыми-зерттеу 

мекемелерімен  келісім  жасасуға  қолжеткізді.  Институт  имиджін  көтеру  және  ғалымдардың 

шетелдік  басылымдарда  ғылыми  мақалаларын  жариялау  туралы  «Вопросы  истории»,  «Исто-

рический архив», «Родина», «ab Imperio» және т.б. шетелдік ғылыми басылымдармен жұмыс 

жүргізіліп жатыр.

2011 жылдан бастап Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерін, мемлекеттің 

әртүрлі қалыптасу аспектілерін талдайтын «20 ғылыми-танымдық очерктердің басылымы» атты 

жоба аясында «the History of sovereign Kazakhstan: 20 years of Independence» жұмыс жүргізілді. 

Авторлар ұжымының құрамында Колумбия университетінің профессоры Р. Абазов мырза бар.

2011 жылы Мемлекет тарихы институты мен Қырғыз Республикасы СІМ Дипломатиялық 

академиясының  атқарушы  хатшысы,  «Әлемдік  саясат  және  халықаралық  қатынастар 

кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.д., профессор З.К. Құрмановпен ғылыми ынтымақтастықты да-

мыту жөніндегі келісім-шартқа кол қойылды.

Мемлекет  тарихы  институтының  директоры,  тарих  ғылымдарының  докторы,  профессор 

Бүркітбай Ғелманұлы Аяған Қазақстан және Ресей білім және ғылым саласындағы ынтымақтас-

тық туралы  келісімге сәйкес М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу  мемлекеттік университетінде 

және  Ресей  мемлекеттік  гуманитарлық  университетінде  «Н.Ә.  Назарбаевтың  этносаралық 

толеранттық  және  қоғамдық  келісімінің  қазақстандық  үлгісі»  тақырыбында  арнайы  дәріс  

оқыды.


Халықаралық  ынтымақтастық  аясында  Назарбаев  Университетінің  ғалымдарымен  тығыз 

байланыс  орнатылып,  «Қазіргі  Қазақстан  тарихын  оқытудың  әдістемесі»,  «1930  жылдары 

КСРО-дағы «Ашаршылық» пен «Террордың» ауқымдылығы мен ықпалын түсіндірудегі жаңа 

көзқарастар» атты тақырыптарда семинар, халықаралық дөңгелек үстел жиыны өтті. Сондай-ақ 

Тарту (Эстония) университетінің профессоры Ааду Мустпен, Стамбул қаласындағы Мимар Си-

нан университетінің профессоры, аудармашы-ғалым Әбдіуақап Қарамен, Қазақстандағы Украи-

на елшілігінің кеңесшісі, әлеуметтік ғылымдардың кандидаты Петр Токарьмен, Мельбурн (Ав-

стралия) университетінің профессоры Стивен Уиткрофтпен кездесулер  ұйымдастырылды.

2012 жылы өткен «Қазақстандағы ашаршылық: халық қасіреті және тарих тағылымы» атты 

халықаралық ғылыми конференцияға қатысқан шетел ғалымдарымен ұжымның кездесуі өтті.

Назарбаев Университетінің Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдары мектебімен бірле-

се  өткізілген  «Қазақстанның  сыртқы  саясаты»  атты  «дөңгелек  үстел»  жұмысына  тәуелсіз 

Қазақстанның бірінші сыртқы істер министрі Т.С. Сүлейменов қатысты. 

Осы жылы институттың келесі ғалымдары шетелдік ғылыми орталықтарында «Болашақ», 16

бағдарламасы  бойынша  тағылымдамадан  өтуде:  Институт  директоры,  тарих  ғылымдарының 

докторы, профессор Б.Ғ. Аяған Қазіргі тарих институтының мұрағатында жұмыс істеді (Амстер-

дам қаласы, Нидерланды); филология ғылымдарының кандидаты М.Л. Анафинова Кембридж 

университетінде (ұлыбритания) жартыжылдық тағылымдамада; ғылыми қызметкер Д.Б. Аман-

жолов Ресей Федерациясының Президенті жанындағы Халық шаруашылығы және мемлекеттік 

қызмет академиясында (Мәскеу қаласы) біржылдық тағылымдамада.

Биылғы  жылы  ресей  ғалымдарының  қатысуымен  «Қазіргі  Қазақстан-Ресей  қатынастары: 

үрдісі мен болашағы» атты «дөңгелек үстел»; АҚШ, Ресей, Украина және Қазақстанның ста-

линизм  және  аштық  туралы  әлеуметтік  тарихының  ірі  мамандарының  қатысуымен  аштық 

және ұжымдастыруды зерттеуде пәнаралық бағытты қолдану мәселелеріне арналған семинар-

практикумның  сессиясы;  қазақстандық  ғалымдардың  алдағы  уақытта  шетелге  іс-сапарлары 

жөнінде, кәсіптік білімдері мен жұмысын шетелде жалғастыру мүмкіндігі мәселелері талқылан-

ған семинар өткізілді.
жүктеу 209.76 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет