Хроникасыжүктеу 18.88 Kb.
Pdf просмотр
бет31/42
Дата07.05.2017
өлшемі18.88 Kb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   42
Западная Европа». Сегодня активно ведется работа на всем 2700-километровом 
пути  через  Казахстан.  Ускорение  темпов  строительства  российской  части  этой 
трассы, идущей через Казань и Москву, синхронизировало бы завершение этого 
проекта.
Согласно  договоренностям  о  строительстве  автодороги  «Казахстан  —  Рос-
сия — Монголия», мы построили свою часть. теперь очередь за частью Алтай-
ского края.

317
Қосымшалар
Если говорить о конкретных мерах, то огромным заделом для совместной рабо-
ты является сфера жилищно-коммунального хозяйства.
не секрет, что уровень износа, огромные потери, высокая аварийность и не-
совершенная  система  управления  этим  сектором  требуют  принятия  оперативных 
и нестандартных решений.
В Казахстане, как и в России, проводится работа по реформированию этой от-
расли. Считаю, что будет полезным совместно поработать в данном направлении. 
Сегодняшняя выставка — это хорошее начало для поиска решений.
Я  хочу  также  предложить  вместе  поработать  над  институциональным  усовер-
шенствованием работы нашего форума.
Важно с учетом уровня и масштабов двустороннего взаимодействия прорабо-
тать вопрос о создании Ассоциации регионов двух стран или секретариата форума. 
В ее рамках заинтересованные в совместной работе акимы и губернаторы будут от-
рабатывать конкретные проекты сотрудничества как в двустороннем, так и в много-
стороннем форматах.
Ассоциация может стать рабочим органом, который бы формировал повестку 
для обсуждения, вел мониторинг реализации принятых решений и внедрения пред-
ложений. В таком случае появится конкретный хозяин широкой диалоговой пло-
щадки, заинтересованный в конечном результате.
В целом выражаю уверенность в том, что плодотворное и конструктивное меж-
региональное взаимодействие поднимет уровень стратегического партнерства на-
ших стран на новую высоту.
Этому будут способствовать принимаемые сегодня соглашения между нашими 
странами.
Желаю  всем  участникам  форума  и  гостям  плодотворной  работы  и  всяческих 
успехов.
Благодарю за внимание!

318
Қосымшалар
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
«Қазақстан халқы Ассамблеясы: Сенім. Дәстүр. 
Ашықтық. Төзімділік» атты ХVІ сессиясында 
сөйлеген сөзі
Астана қаласы, 2010 жылдың 20 қазаны 
Қадірлі отандастар!
Құрметті қонақтар!
Еліміздегі  татулық  пен  тұрақтылықтың  алтын  арқауына  айналған  Қазақстан 
халқы Ассамблеясына биыл 15 жыл толды.
Осыдан  15  жыл  бұрын  іргесі  қаланған  Ассамблея  өркениетті  әлемге  өзінің 
өміршеңдігін дәлелдеп берді.
Қоғамдық келісімнің кепілі болған Ассамблея еліміздегі тұтастықтың тұтқасына, 
бірліктің діңгегіне, достықтың дәнекеріне айналды.
Ендеше, баршаңызды осы құтты шаңырақтың 15 жылдығымен шын жүректен 
құттықтаймын!
Баршаңыз білесіздер, өзара сенімге негізделген түсіністік пен толеранттылық — 
тәуелсіздікпен тұтас ұғымдар.
тағдыр табыстырған, тарих тоғыстырған түрлі этнос өкілдері азаттықтың арайлы 
таңында ортақ Отанымыздың іргесін бірге қаласты.
Ынтымақты ырысқа, алуандықты байлыққа балаған біз бірліктің қазақстандық 
бірегей үлгісін қалыптастырдық.
Бұл — «Біз, Қазақстан халқы...» деп басталатын, Ассамблеямен тұстас өмірге 
келген келелі Конституциямызда берік көрініс тапты.
Біздің  дұрыс  жол  таңдап,  ізгілік  пен  сенімге  негізделген  парасатты  саясат 
жүргізгенімізді сара уақыттың өзі дәлелдеп берді.
Бейбітшіліктің  белдеуі  болған  қазақ  жерінде  бабалар  аңсаған  «қой  үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған заман» орнады.
Өнегелі  ізгі  бастамаларымен  жаһандық  бейбітшілікке  зор  ықпал  еткен 
Қазақстанның тағылымды тәжірибелері әлем жұртшылығына үлгі болды.
Бағзы  мен  бүгінді  жалғаған  қазақ  жері  адамзаттық  ауқымдағы  игі  істердің 
ұлағатты ұйытқысына айналды.
Мәдениет  пен  руханияттың  алқалы  ордасындай  асқақ  Астанамызда  әлемнің 
дінбасылары үш мәрте бас қосып, бәтуалы байламға келді.
тұрақтылық пен тыныштық салтанат құрған Қазақстанның дәулеті мен сәулеті 
келісіп, әлеуеті мен қуаты еселеп артты.
Ел  экономикасы  қарыштап  өрлеп,  дамудың  индустриялық-инновациялық 
бағытына түстік.
Әрине, бұл жетістіктер бізге өздігінен, оңай келген жоқ.
Еліміздің татулық пен тұрақтылықтың берекелі бекетіне айналуына Қазақстан 
халқы Ассамблеясы үлкен үлес қосып келеді.
Мен осы мерейлі күні биік мінбеден баршаңызға зор алғыс айтамын!

319
Қосымшалар
Уважаемые участники сессии!
Дорогие гости!
Сегодня в работе Ассамблеи принимают участие гости из нескольких десятков 
стран, участники Всемирного форума духовной культуры.
Они прибыли в нашу столицу в День духовного согласия, который мы ежегодно 
отмечаем 18 октября.
В  этот  день  в  1992  году  в  Алматы  состоялся  I  Международный  конгресс  ду-
ховного  согласия,  провозгласивший  общечеловеческие  ценности  приоритетными 
в международных, межэтнических и межконфессиональных отношениях.
Знаменательно, что Форум духовной культуры проходит в Астане в 2010 году, 
который по предложению Казахстана ООн провозгласила Международным годом 
сближения культур.
Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех наших зарубежных гостей за уча-
стие  в  работе  форума  и  поздравить  всех  присутствующих  с  15-летним  юбилеем 
Ассамблеи народа Казахстана!
История нашей Ассамблеи — это история нашей стабильности. Это 15 лет мира, 
согласия и созидания.
Мы не случайно проводим эту сессию под общим девизом нашего председатель-
ства в ОБСЕ: «Доверие, традиции, транспарентность и толерантность».
За прошедшие 15 лет проведена колоссальная работа.
Мы изо дня в день крепили доверие между людьми.
Мы выработали новые традиции общей ответственности за судьбу Родины.
Мы обеспечили транспарентность — открытость межэтнических и межконфес-
сиональных отношений.
толерантность  стала  важным  фактором  успешного  и  уверенного  развития 
Казахстана.
Эти принципы отражают дух и внешней, и внутренней политики нашей страны.
Уважаемые члены Ассамблеи!
В декабре 1992 года на I Форуме народов Казахстана я впервые в нашей исто-
рии предложил создать новый общественный институт, нацеленный на укрепление 
межнационального согласия в нашей многонациональной Родине.
Создание Ассамблеи стало моментом истины.
Рожденная  общенародной  волей  Ассамблея  стала  авторитетным  конститу-
ционным  органом.  С  первых  дней  она  проявила  ответственность  перед  страной 
и народом.
В  1995  году  Ассамблея  поддержала  принятие  на  всенародном  референдуме 
Основного закона страны.
Сегодня  Конституция  и  Ассамблея  народа  Казахстана  —  не  просто  ровесни-
ки. Это две великие ценности, ставшие фундаментом стабильности, модернизации 
и процветания. Создав Ассамблею, мы нашли собственный путь к национальному 
единству.
на этом пути уже сделано немало.
Во-первых,  создана  правовая  база  межэтнического  и  межконфессионального 
равенства.

320
Қосымшалар
Она включает систему законов о свободе вероисповедания, языках, обществен-
ных объединениях, Ассамблее народа Казахстана.
У нас нет ни одного закона, который бы ущемлял права этносов.
Во-вторых,  работа  Ассамблеи  выстроена  на  основе  стратегического 
планирования.
Успешно реализована Стратегия развития Ассамблеи на период до 2010 года.
В  этом  году  принята  Доктрина  национального  единства  как  составная  часть 
Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года.
В-третьих,  в  основу  политики  государства  в  межэтнической  сфере  положен 
принцип «Единство в многообразии».
наиболее ярко это проявилось в языковой политике.
Прежде  всего  расширяется  сеть  школ  с  государственным  языком  обучения. 
Сейчас таких школ почти 4 тысячи, что в 2 раза больше, чем в начале 1990-х 
годов. налажена работа более 100 центров обучения казахскому языку для всех 
желающих.
Оказывается  всесторонняя  поддержка  казахскоязычным  СМИ.  За  годы  неза-
висимости печатных изданий на казахском языке стало больше в 7 раз.
Успешно  действует  эффективная  система  государственной  поддержки  этниче-
ских языков и культур.
В 88 школах обучение ведется на узбекском, таджикском, уйгурском и украин-
ском языках.
В  108  школах  языки  22  этносов  преподаются  в  качестве  самостоятельного 
предмета.
Действует 190 лингвистических центров по изучению языков 30 этносов.
В стране издаются 35 печатных изданий на 15 языках.
В эфир телеканалов выходят передачи на 11 языках.
Работают 14 русских, узбекский, а также единственные в СнГ уйгурский, корей-
ский и немецкий театры.
В-четвертых,  мы  укрепили  финансовую  и  материальную  базу  межэтнических 
отношений.
только  за  последние  9  лет  объем  государственной  поддержки  национальных 
театров вырос почти в 4,5 раза, составив 374 млн. тенге в 2010 году.
В-пятых, расширилась инфраструктура Ассамблеи.
Если в первой сессии Ассамблеи участвовали лишь 40 национально-культурных 
центров, то сегодня успешно работает 820 этнокультурных объединений, действую-
щих во всех регионах страны.
В их распоряжении Дворец мира и согласия в Астане, Дома дружбы в 10 об-
ластных центрах.
В-шестых, фундаментом национального единства казахстанцев стала общая от-
ветственность за судьбу Родины.
Мы реализовали принцип «Одна страна — одна судьба».
Все этносы активно участвуют в реализации Стратегии «Казахстан–2030».
Сегодня  мы  сообща  решаем  новые  задачи  Программы  форсированной  инду-
стриализации, Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года.
Мы  обеспечили  представительство  всех  этносов  в  Парламенте  и  маслихатах 
страны.

321
Қосымшалар
Ассамблея народа Казахстана избирает 9 депутатов Мажилиса, которые стали 
настоящими «Послами дружбы».
Всего в Парламенте работают представители 13, а в маслихатах — 32 этносов.
В-седьмых, религиозное разнообразие при светском характере нашего государ-
ства стало верным признаком толерантности нашего народа.
В Казахстане никогда не было конфликтов на религиозной почве.
наша Астана известна миру как центр глобального межрелигиозного диалога.
Мы трижды проводили съезды лидеров мировых и традиционных религий.
таким образом, в Казахстане сегодня сформирована эффективная система меж-
национального и межконфессионального согласия.
Уважаемые друзья!
История нашей Ассамблеи показывает, в чем заключается подлинная мощь на-
рода и страны.
Приведу такой показательный пример.
Весной  этого  года  из-за  прорыва  плотины  было  разрушено  село  Кызылагаш 
в Алматинской области. Погибли люди, сотни семей остались без крова. Боль этой 
трагедии  отозвалась  в  сердце  каждого  казахстанца.  По  всей  стране  люди  стали 
собирать одежду, продукты питания, деньги для кызылагашцев. только члены Ас-
самблеи внесли 47 млн. тенге личных средств.
на них в селе построены детская спортивная школа, дом быта. В короткий срок 
поселок был полностью восстановлен.
В своих письмах ко мне его жители благодарят за оказанную помощь, отмечают 
сострадание и отзывчивость всех казахстанцев.
так же поступили наши граждане, помогая пострадавшим от наводнений в Вос-
точном Казахстане.
Как вы знаете, в этом году по всему миру от стихийных бедствий пострадали 
сотни  тысяч  людей.  Абсолютное  большинство  из  них  до  сих  пор  страдает  от  не-
хватки элементарных предметов первой необходимости. нет воды, электричества, 
продовольствия.
В нашей стране помощь была оказана своевременно, а населенные пункты не 
просто восстановлены. Они обрели новый облик. Это яркий образец проявления 
единства народа.
А вот другой пример.
В своем письме Председатель Федерации русскоязычных израильтян, депутат 
Кнессета Израиля Софа Ландвер обратила внимание, что во многих странах, «на-
ряду с издавна существовавшей собственно казахской диаспорой, успела возник-
нуть и казахстанская диаспора». Ее формируют представители самых разных этни-
ческих групп, приехавших из Казахстана в Израиль, Германию, Великобританию, 
Россию, турцию и другие страны.
Я  ежегодно  получаю  тысячи  писем  от  наших  зарубежных  соотечественников-
казахстанцев. Они благодарят казахский народ за то, что в Казахстане созданы все 
условия для изучения родного языка, сохранения своей культуры и традиций.
Уважаемые участники Ассамблеи!
Стабильность  и  согласие  —  это  большая  ежедневная  работа,  которую  нужно 
проводить из года в год, из поколения в поколение.

322
Қосымшалар
Согласие и единство надо беречь каждому казахстанцу, к какому бы этносу он 
ни принадлежал. Это нужно всем и каждому. Ибо от этого зависит благополучие 
нашей Родины, благополучие и будущее каждого казахстанца.
Каждый народ сам несет ответственность за сохранение мира в своей стране.
К сожалению, тревоги, связанные с осложнением межэтнических и межрели-
гиозных отношений, сегодня охватывают многие регионы планеты. В мире наблю-
дается рост религиозной нетерпимости. Это проявляется во взаимном публичном 
глумлении  над  религиозными  святынями.  Сожжение  святых  книг,  осквернение 
храмов и могил, споры о том, какая религия правильнее. Все это, увы, не кануло 
в прошлое, а продолжает будоражить мир и сегодня.
В отдельных странах все чаще используются радикальные методы сохранения 
национальной идентичности.
такая реакция на глобализацию затрагивает интересы многих этнических ми-
грантов и меньшинств даже в самых развитых европейских странах.
Множатся взаимные обиды, растет межэтническая дистанция и недоверие лю-
дей друг к другу.
Миграционный поток из стран Азии и Африки в монокультурную и монокон-
фессиональную Европу привел к росту мусульманского населения с 7 до 40 млн. 
человек.
Проблема взаимоотношений с этим меньшинством становится важнейшим пун-
ктом повестки дня западноевропейских стран.
А для американцев стало неожиданностью заявление неизвестного до этого па-
стора из Флориды, что он намерен сжечь 200 экземпляров Корана.
такие заявления вызывают ответную, крайне негативную реакцию в мусульман-
ском мире.
такой цивилизационный раскол может привести к серьезным осложнениям.
Становится актуальной задача объединения всех здравомыслящих сил на Запа-
де и мусульманском Востоке для нейтрализации экстремистских проявлений с обе-
их сторон. тем более что сейчас нельзя не видеть тенденцию роста политического 
влияния тех, кто открыто использует ксенофобию, этнический экстремизм и шо-
винизм.  В  некоторых  странах  они  добиваются  представительства  в  парламентах 
и входят в правительство.
Мировой  финансово-экономический  кризис  только  усугубил  глобальные  про-
блемы современности.
Сегодня около 1 млрд. человек страдает от голода. Ежегодно от голода умирает 
до 5 млн. детей. Свыше 200 млн. человек не имеют работы.
толерантность при нищете не появляется. Как следствие, каждый год по всему 
миру вспыхивает около 30 новых вооруженных конфликтов.
К  сожалению,  межэтническая  конфликтность  имеет  место  и  в  странах  СнГ. 
В частности, это Приднестровье, Кавказ, Центральная Азия.
Печальный опыт нашего соседа — Кыргызстана — это подтверждает.
В  обстановке  политического  кризиса  были  спровоцированы  столкновения  на 
этнической почве. Это привело к тяжелым последствиям — безвластию, хаосу, ма-
родерству, насилию, убийствам. Пострадали тысячи людей, мирно жившие веками 
вместе на одной земле.
Мы  все  остро  ощутили,  как  тонка  та  грань,  которая  отделяет  мирную  жизнь 
от бессмысленной жестокости межэтнических конфликтов.

323
Қосымшалар
Сейчас в Кыргызстане идет процесс восстановления государственных институтов.
Казахстанцы с надеждой воспринимают каждую добрую весть из этой страны.
И я хочу пожелать народу Кыргызстана мудрости, выдержки в созидании своей 
страны!
Мы  видим  кризис  доверия  и  толерантности  в  современном  мире.  Поэтому, 
возглавляя  в  этом  году  Организацию  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Ев-
ропе,  Казахстан  активно  продвигает  идеи  межэтнической  и  межрелигиозной 
толерантности.
В этом году презентация казахстанской модели толерантности и согласия про-
шла на крупных форумах в Копенгагене, Вене, Женеве, нью-Йорке.
В  Астане  проведена  Конференция  ОБСЕ  высокого  уровня  по  толерантности 
и недискриминации.
Генеральный секретарь ООн Пан Ги Мун в ходе визита в нашу страну подробно 
ознакомился и с работой Ассамблеи народа Казахстана. Он отметил, что принципы 
Ассамблеи в полной мере сочетаются с принципами ООн.
Как говорил Конфуций, человека к разуму ведут три пути: путь подражания — 
самый легкий, путь размышления — самый благородный, путь личного опыта — 
самый тяжелый.
то же самое можно сказать и об обществе, стране.
Поэтому, когда мы говорим, что главным достижением страны является мир и со-
гласие, это не просто банальная истина. Это серьезный успех в нестабильном мире. 
Это наш весомый вклад в укрепление региональной и глобальной безопасности.
Уважаемые члены Ассамблеи!
Сегодня перед нами стоит ряд новых задач, связанных с укреплением нацио-
нального единства.
Первое. Скоро Казахстан вступит в год 20-летия независимости.
Предстоящий юбилей должен стать значимым событием в истории Казахстана, 
укрепить государственность, сплотить народ вокруг патриотических ценностей.
Истинный патриотизм живет не в громких словах, а в реальных делах и ответ-
ственных поступках.
Я убежден, что критерием казахстанского патриотизма должен стать произво-
дительный и творческий труд на благо страны.
нашей главной задачей на ближайшие годы станет реализация Государствен-
ной  программы  по  форсированному  индустриально-инновационному  развитию 
Казахстана.
Задача инновационного обновления экономики, повышения ее конкурентоспо-
собности — это вопрос выживания страны в будущем.
Это синоним независимости.
Это вопрос национальной повестки на многие десятилетия вперед.
Выполним  эту  задачу  в  поставленные  сроки  —  значит,  сможем  обеспечить 
устойчивое развитие страны, повысить благосостояние всех граждан.
Именно с такими мыслями и делами мы должны встретить 20-летие независи-
мости и продолжить наш путь в новом веке.
В настоящее время Правительством разрабатывается Общенациональный план 
подготовки  к  20-летию  независимости.  Ассамблея  должна  активно  участвовать 
в его подготовке.

324
Қосымшалар
на Ассамблею также возлагается задача пропагандировать успехи Казахстана, 
разъяснять задачи на ближайшее десятилетие. Совместно с Министерством обра-
зования и науки следует разработать и внедрить в образовательных учреждени-
ях — от детских садов до вузов — специальные программы об истории межэтни-
ческих отношений в Казахстане, о патриотизме. необходимо продолжить работу 
по написанию истории формирования полиэтничного общества в Казахстане.
1 мая — День единства народа Казахстана — надо превратить в праздник мас-
совой демонстрации дружбы этносов страны.
Ассамблее  совместно  с  Министерством  культуры  необходимо  создать  серию 
художественных фильмов для молодежи, раскрывающую тематику толерантности 
и согласия в нашем обществе.
Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана надо организовать фестиваль нацио-
нальных театров.
на телевидении должен выйти цикл передач, рассказывающих о видных пред-
ставителях различных этносов, внесших вклад в становление нового Казахстана.
Второе. Важным приоритетом остается развитие государственного языка.
наша цель — добиться, чтобы государственным языком овладели все граждане 
Казахстана.  но  при  этом  не  должны  ущемляться  права  других  этносов.  Разные 
способности, возраст, возможности — все это должно учитываться.
недавно по моему поручению открыт детский телеканал «Балапан», вещающий на 
казахском языке. на очереди — создание телеканалов «Мәдениет» и «Білім арнасы».
Сейчас разрабатывается Государственная программа функционирования и раз-
вития языков на 2011–2020 годы. Ее проект необходимо тщательно обсудить с уча-
стием членов Ассамблеи, общественных объединений.
третье. Следует искать новые подходы к сохранению этнического и культурного 
многообразия и самобытности народа Казахстана.
Поручаю  Секретариату  Ассамблеи,  Фонду  национального  благосостояния 
«Самрук-Казына» совместно с акиматом г. Астаны проработать и внести предложе-
ния по созданию в Астане этнической деревни.
недавно создан театр наций Казахстана. Это начинание необходимо поддер-
жать. Поручаю Правительству проработать механизмы содействия этому театру.
Сейчас  также  важно  развивать  систему  научных  исследований,  посвященных 
вопросам  межэтнических  отношений.  необходим  глубокий,  системный  подход 
к этому вопросу с целью выработки общего понимания и новых механизмов со-
вершенствования нашей модели толерантности.
Секретариату  Ассамблеи  надо  проанализировать  работу  структур,  которые 
предметно занимаются этими вопросами. Считаю необходимым объединить их по-
тенциал и создать при Евразийском университете Центр изучения межэтнических 
отношений.
Четвертое.  Важно  и  далее  активно  продвигать  за  рубежом  наш  опыт 
толерантности.
Предлагаю провести под эгидой Ассамблеи народа Казахстана Гражданский фо-
рум по вопросам толерантности в Центральной Азии с участием нПО, СМИ, деяте-
лей культуры и искусства стран региона.
необходимо  использовать  председательство  Казахстана  в  ШОС,  Организации 
Исламская конференция в 2011 году для широкого ознакомления общественности 
стран-участниц с нашим опытом межконфессионального согласия.

325
Қосымшалар
Как вы знаете, недавно в Стамбуле на саммите тюркоязычных государств Аста-
на объявлена столицей тюркского мира 2012 года. нам необходимо тщательно под-
готовить концепцию проведения этой международной акции.
Пятое.  Большой  блок  работы  связан  с  предстоящим  Астанинским  саммитом 
ОБСЕ.
ни одна из новых независимых стран мира еще не удостаивалась права при-
нимать у себя такой форум глобального масштаба.
К  нам  приедут  делегации  55  государств  мира,  крупнейших  международных 
организаций.
Ассамблея народа Казахстана должна принять самое активное участие в под-
готовке и проведении саммита.
Мы должны быть гостеприимными хозяевами.
нужно организовать достойную встречу, показать наше многообразие, ознако-


жүктеу 18.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   42
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет