Хроникасыжүктеу 18.88 Kb.
Pdf просмотр
бет23/42
Дата07.05.2017
өлшемі18.88 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   42
Әркім сапалы медициналық қызметке қолжетімділік алады.
Балалар  бақшасынан  бастап  универ си тетке  дейінгі  сапалы  білім  бүкіл  еліміз 
бойынша әр отбасына қолжетімді болады.
Елімізде  тұрғын  үй-коммуналдық  қызмет  көрсетудің  сапасы  айтарлықтай 
жақсарады.
Зейнеткерлер,  мүгедектер  мен  аз  қамтамасыз  етілген  отбасылар  сенімді 
қорғалатын болады.
Жастар  —  біздің  болашағымыздың  негізі  —  өз  болашағын  құрудың  жаңа 
мүмкіндіктеріне қол жеткізеді.
Бұл — сіздердің әрқайсыларыңыздың алдынан, сіздердің отбасыларыңыздың 
алдынан, біздің еліміздің алдынан ашылатын жаңа мүмкіндіктер.
2030  жылға  дейінгі  Даму  стратегия сын да  айқындалған  біздің  стратегиялық 
мақсаттарымызға қол жеткізу жолында жұмыла отырып, біз өзіміздің миссия мыз-
ды  табысты  орындаудамыз  —  тәуел сіз,  өркендеген,  саяси  тұрақты  Қазақ станды 
құрудамыз.
Біз бүкіл қоғамды, партияның барлық мүшелерін алдағы онжылдық міндеттерін 
түсіндіру мен іске асыруға жұмылдырып, іс жүзінде бұл жұмысқа жетекшілік ететін 
және  оны  өзінің  бағдарламасы  жасайтын  “нұр  Отан”  партиясының  мүшелеріне 
үлкен үміт артамыз.
Қымбатты менің отандастарым!
Өзімнің сіздерге арнаған сөзімді аяқтай келе, былай дегім келеді: біз бір лесіп 
Қазақстанды табысқа жетуші жасай алдық және бірлесіп оны өркендеуші жасай 
аламыз.
Қымбатты менің отандастарым!
Халқымызда “Ынтымақты елде бақ тұрар” деген дана сөз бар.
Біз қазығы берік, мемлекеттігі бекем, төрт құбыласы сай Қазақ елінің айбынын 
асырып, атағын әлемге әйгіледік.

250
Қосымшалар
Біз  толайым  табыстарға  қол  жеткізіп,  биік  белестерді  бағындырдық,  алайда 
алар асуымыз әлі де алда.
Біз сияқты халқының саны аз, эко номикасы даму үстіндегі елге технология ауа-
дай қажет. Сонда ғана әлемнің алып мемлекеттері мен төңірегіміздегі елдер бізбен 
санасады.
Бұл бағдарламаның түпкі мақсаты — еліміздің тәуелсіздігін баянды ету, қа зақ-
тың ұлт болып өркендеуіне жол ашу, оның тілі мен мәдениетінің кең құлаш жаюына 
мүмкіндік туғызу.
Келер ұрпақтың жүзін жарқын ететін бұл мақсатқа біз асқан табандылықпен ел 
бірлігін сақтай отырып қана қол жеткізе аламыз.
Мен осы күндері Қазақстанның бүкіл аумақтарынан мыңдаған хаттар мен же-
делхаттар аламын. Әсіресе, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақ-
тас тық  ұйымына  төраға  болуына  және  атқарып  жатқан  жұмысыма  байланысты 
көптеген хаттар келуде. Халықтың көңіл-күйін сіздер түсіну үшін соның біреуін оқып 
берейін:
«Құрметті  нұрсұлтан  Әбішұлы,  қазақ  бүгін  Еуропаның  төріне  шықты.  Бұл  — 
бүкіл  қазақ  халқының  қуанышы  мен  мақтанышы.  85  мыңнан  астам  халқы  бар 
шекараның  шебінде,  елдің  ең  шетінде  жатқан  біз  үшін  қауіпсіздік  пен  ынты-
мақтастықтың маңызы ерекше. Бұл — халықтың ең басты мақсаты мен мұраты. 
Қазақ қашан қарт Еуропаның төріне шықпақ түгілі, есігінен бұрын-соңды сығалап 
көріп еді? Өзіңізге,  қазағымызға осы биік мәртебеде абырой берсін.
Бұл жақта еліміз — аман, жұртымыз — тыныш, ең бастысы — балалары мыз-
дың  ұйқысы  бұзылған  жоқ.  Аузымызда  —  тәубеміз,  қолымызда  қауғамыз,  хал-
қымыздың  ынтымақ-бірлігі  қалыптасты.  Берекеміз  кіріп,  ел  тірлігі  күннен-күнге 
ілгері басуда. Даламыз — дәнге, өрісіміз — малға, үй-ішіміз — жанға толды. Бар-
лық  ісіңізге  Алла  жар  болсын».  Райымбек  ауданының  құрметті  азаматы  Совет 
Оразаев.
Еліміздің  оңтүстігі  мен  солтүстігінен,  батысы  мен  шығысынан  келіп  жатқан 
осындай мыңдаған қолдау хаттар біздің халқымыздың кеңдігі мен шыдамды лығын, 
сауаттылығы  мен  мол  түсінігін,  дүниеде  болып  жатқан  оқиғаларды,  ішкі  және 
сыртқы жағдайды қарап, дұрыс аңғарып отырғандығын білдіреді.
Сондықтан дәл осындай санамен, біліммен және табандылықпен осы бағдар-
ламаны орындауға қол жеткізуіміз керек. Ол жалғыз Президенттің немесе Парла-
мент пен Үкіметтің ғана шаруасы емес.
Біз болашағымыздың жарқын болғанын көргіміз келеді. Олай болса, осы іске 
жеңді түріп кірісуіміз керек.
Ендеше,  құрметті  ағайын,  ынтымағы  жарасқан  еліміздің  бағын  асыратын, 
мерейін тасытатын үлкен істе баршаңызға сәттілік тілеймін.

251
Қосымшалар
Ядролық қауіпсіздік жөніндегі 
Жаһандық саммитте сөйлеген сөзі 
АҚШ, Вашингтон қаласы, 2010 жылдың 13 сәуірі 
Господин Председатель!
Дамы и господа!
Казахстан,  сполна  познавший  ужасы  ядерных  испытаний,  закрывший  Семи-
палатинский ядерный полигон и добровольно отказавшийся от четвертого в мире 
ракетно-ядерного  потенциала,  является  убежденным  сторонником  глобального 
процесса нераспространения и снижения ядерной угрозы в тесном сотрудничестве 
с МАГАтЭ.
Именно  поэтому  сегодня  Казахстан  предлагает  международному  сообществу 
ряд принципиально важных мер.
Во-первых, наша страна, являясь крупнейшим производителем урана и обла-
дая возможностями переработки высокообогащенного урана в низкообогащенную 
форму, намерена внести свой вклад в развитие мирной ядерной энергетики. В этих 
целях Казахстан готов разместить Международный банк ядерного топлива на своей 
территории.
Во-вторых,  мы  считаем  необходимым  принять  международно-правовые 
нормы  для  безъядерных  зон,  включая  негативные  гарантии  безопасности 
странам-участницам.
Мы выступаем за формирование новых безъядерных зон, в том числе на Ближ-
нем Востоке.
Казахстан инициировал разработку регионального плана действий по укрепле-
нию ядерной безопасности, предотвращению распространения ядерных материа-
лов и борьбе с ядерным терроризмом в рамках центральноазиатской зоны. Было 
бы целесообразным распространить этот опыт и на другие регионы мира.
В-третьих, мы убеждены в необходимости скорейшего принятия Договора о за-
прещении производства расщепляющихся материалов в военных целях.
В-четвертых, мы призываем все государства, от которых зависит вступление До-
говора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в действие, ратифици-
ровать его и приветствуем решение Президента Барака Обамы внести указанный 
договор  на  утверждение  в  Сенат.  Ситуацию  неопределенности  и  нестабильности 
в сфере предотвращения ядерной угрозы и ядерного терроризма создают следую-
щие факторы:
отсутствие глобального доверия между странами, особенно в вопросах войны 
и мира, ядерного разоружения или разоружения вообще;
имеются проблемы в сфере обеспечения безопасности хранения, складирова-
ния, транспортировки имеющихся ядерных вооружений и материалов, пригодных 
для их производства;
наблюдается проявление системной слабости межгосударственной кооперации, 
особенно в вопросах обеспечения глобальной безопасности.
настало  время  узаконить  новый  формат  «Ядерного  клуба»,  включив  туда  го-
сударства, де-факто имеющие ядерное оружие. Эти страны не должны оказаться 

252
Қосымшалар
по разные стороны. Этот клуб и каждый его член должны взять на себя обязатель-
ства действовать исключительно по согласованию с Советом Безопасности ООн.
А страны, вынашивающие ядерные амбиции, обязаны полностью отказаться от 
них. В обмен на это они должны получить от всего «Ядерного клуба» подтвержден-
ные Советом Безопасности гарантии неприменения к ним ядерного оружия и за-
щиты в случае нападения. В отношении же стран, которые не пожелают присоеди-
ниться к этому процессу, Совет Безопасности ООн должен применять решительные 
меры, вплоть до санкций и принуждения.
необходимо провести экспертный анализ всех имеющихся международных ак-
тов в сфере нераспространения и борьбы с актами ядерного терроризма, свести 
в  один  программно-стратегический  документ  —  новый  универсальный  договор 
о  всеобщем  горизонтальном  и  вертикальном  нераспространении  и  уничтожения 
ядерного оружия. такой документ призван гарантировать неприменение «двойных 
стандартов» и конкретные механизмы санкций к его нарушителям.
В  то  же  время  мы  поддерживаем  законное  и  неотъемлемое  право  каждого 
государства-члена ДнЯО развивать и использовать мирную ядерную энергетику на 
основе соблюдения всех требований МАГАтЭ. Здесь не должно быть монопольных 
подходов и двойных стандартов.
Дамы и господа!
В последние дни мы наблюдаем явный прогресс в сфере ядерного нераспро-
странения, разоружения и безопасности. Принята новая Ядерная доктрина США. 
Мы должны искренне поздравить президентов Барака Обаму и Дмитрия Медве-
дева  с  подписанием  прорывного  соглашения  по  стратегическим  наступательным 
вооружениям.  Этот  исторический  шаг  должен  быть  поддержан  всеми  и  служить 
примером. Эта работа по сокращению всеми ядерными державами ядерных ар-
сеналов не должна прерываться вплоть до полного их уничтожения ради мира на 
Земле. Ход дискуссии на этом саммите дает большие надежды. нашим вкладом в 
реализацию решений Глобального саммита является предложение провести в июне 
этого  года  в  Астане  Конференцию  глобальной  инициативы  по  борьбе  с  ядерным 
терроризмом.
надо учесть, что в условиях глобализации террористические организации про-
должают создаваться и функционировать. Они используют глобальные сети комму-
никаций, а порой опираются на поддержку тех или иных государственных режимов 
на основе идеологической близости либо элементарной коррупции. Это позволяет 
международному  терроризму  создавать  соответствующую  инфраструктуру  и  кон-
центрировать  финансовые  и  иные  ресурсы.  В  связи  с  этим  предлагаем  на  ука-
занной Конференции обсудить вопрос выработки мер и механизмов реагирования 
в  его  широкой  междисциплинарной  и  межведомственной  постановке,  вплоть  до 
учреждения специального органа под эгидой ООн с последующим вынесением на 
рассмотрение Генеральной Ассамблеи.
Сегодня настало время начать обсуждение вопроса о принятии в перспективе 
Всеобщей декларации безъядерного мира. Имплементация решений нашего сам-
мита находится в руках лидеров государств, и каждый из нас несет свою долю от-
ветственности за то, чтобы расщепленный атом не расщепил наш мир.

253
Қосымшалар
IX Еуразиялық медиа-форумда 
сөйлеген сөзі
Алматы қаласы, 2010 жылдың 27 сәуірі 
Құрметті форумға қатысушылар!
Ханымдар мен мырзалар!
Баршаңызды  Еуразиялық  медиа-форумның  ашылуымен  құттықтаймын!  Осы-
мен тоғызыншы рет өткізіліп отырған медиа-форум игі дәстүрге айналды. Форумда 
адамзатты  алаңдатар  жаһандық  ауқымдағы  өзекті  мәселелер  үзбей  талқыланып 
келеді.  Салиқалы,  сындарлы  мұндай  сұхбат  орнының  Қазақстанда  қалыптасуы 
кездейсоқ емес. Батыс пен Шығысты тоғыстыратын қазақ жері бүгінде бейбітшілік 
белдеуіне айналды. Өркениетті диалогтың өзіндік моделі орныққан қазақ елінде 
әлемдік діндер мен дәстүрлі конфессиялардың 3 құрылтайы өтті.
татулықты ту еткен еліміз дүние жүзіне ізгіліктің өнегесі болуда. Қазақстан тМД 
мемлекеттері арасында тұңғыш рет Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық 
ұйымына төрағалық етуде. Халқымызда бағзыдан жеткен «Жол — жүрсе өнеді» 
деген даналық сөз бар. Жолдың өнуі үшін нақты қадам керек.
Біз  ядролық  арсеналдан  өз  еркімен  бас  тартқан  тұңғыш  мемлекет  ретінде 
қашанда жаһандық қауіпсіздіктің табанды жақтаушысы болып келдік. Бұл орай-
да таяуда елімізге келген БҰҰ бас хатшысы Пан Ги Мунның «Ядролық қаруға ие 
барлық  елдерді  Қазақстанның  жолымен  жүруге  шақырамын»  деген  мәлімдемесі 
көп  жайтты  аңғартады.  Біздің  бұл  бағыттағы  белсенді  шараларымыз  одан  әрі 
жалғаса береді.
Уважаемые участники форума!
Дамы и господа!
Я рад приветствовать всех вас с началом работы IX Евразийского медиа-форума!
Сегодня к Казахстану и Центральной Азии приковано большое внимание миро-
вых СМИ и общественности.
Всего  лишь  18  лет  назад  наш  регион  был  малознакомой  миру  периферией. 
А сейчас Центральная Азия — это важнейшее звено мировой экономики, регио-
нальной и глобальной систем безопасности.
Впервые в истории центральноазиатское государство — Казахстан — возглав-
ляет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы выполняем эту 
высокую миссию с четкими целями, которые поддержаны всеми государствами-
участниками Организации.
Девизом  нашего  председательства  стали  четыре  «т»  —  «траст»  (дове-
рие),  «традишн»  (традиции),  «транспаренси»  (транспарентность)  и  «толеранс» 
(толерантность).
Мы считаем, что ОБСЕ, занимая пространство от Ванкувера до Владивостока, 
должна принять самое активное участие в формировании новой архитектуры без-
опасного мира.
Как вы знаете, мы предложили провести в Астане саммит ОБСЕ. Эта идея по-
лучила поддержку почти всех стран-участниц. Мы благодарны нашим партнерам 

254
Қосымшалар
за эту поддержку. Подобное мероприятие после Стамбульского саммита не прово-
дилось уже 11 лет. И сейчас мы вместе приступаем к работе над повесткой пред-
стоящей встречи на высшем уровне. на ней необходимо обсудить самые актуаль-
ные вопросы безопасности в зоне ответственности ОБСЕ, ситуацию в Афганистане, 
а также вопросы толерантности.
Проведение саммита глав государств в Астане явилось бы важным событием, 
призванным возродить «дух Хельсинки» в новых исторических условиях.
Сегодня необходима эффективная адаптация Организации к сложным условиям 
XXI века.
Родившись в эпоху «холодной войны», ОБСЕ способна выйти на новый уровень 
развития, стать более эффективной структурой, обеспечивающей весь комплекс со-
временной безопасности — от военно-политического и гуманитарного измерений 
до вопросов экономики и экологии.
Сделать это можно будет, объединив усилия всех стран-участниц Организации.
Казахстан как председатель ОБСЕ готов действовать во имя коллективных целей 
и в общих интересах. В том числе путем наращивания контактов и взаимодействия 
этой Организации с другими региональными структурами.
Опираясь  на  европейский  опыт,  в  частности,  на  практические  наработки 
ОБСЕ,  Казахстан  ищет  и  создает  новые  форматы  и  структуры  сотрудничества 
и безопасности.
Одной из них стало Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 
которое динамично развивается и получает все большее признание на Азиатском 
континенте. Сегодня СВМДА может стать прообразом системы коллективной безо-
пасности в Азии, цели которой очень схожи с целями ОБСЕ.
Уже в следующем 2011 году Казахстан будет председателем в Организации Ис-
ламская конференция.
Как светское государство с преобладающим мусульманским населением, Казах-
стан способствует сближению мусульманской и христианской цивилизаций.
Поэтому  мы  будем  стремиться  к  активизации  диалога  между  ОБСЕ,  ОИК 
и СВМДА.
Сегодня наш опыт интересен странам Запада и Востока. Вопреки стереотипам 
Запад и Восток регулярно «сходятся» на казахстанской земле для широкого диа-
лога на съездах лидеров мировых и традиционных религий, а также на других диа-
логовых площадках, одной из которых стал и Евразийский медиа-форум.
Уважаемые участники форума!
У каждой эпохи свои главные задачи, а их решение обеспечивает прогресс чело-
вечества. В XXI веке мир сталкивается с серьезными испытаниями.
технологический  прогресс  сделал  международную  безопасность  более  уяз-
вимой. над миром нависли новые вызовы и угрозы. Многие государства не мо-
гут справиться с растущей бедностью, нищетой и болезнями. Растет дисбаланс в 
социально-экономическом развитии регионов планеты.
Глобальный финансовый кризис усугубил ситуацию.
По данным Международной организации труда, в прошлом году число безра-
ботных в мире достигло 212 млн. человек, показав беспрецедентный рост с 2007 
года, когда было 34 млн. безработных. Сегодня ряд государств находится на грани 

255
Қосымшалар
банкротства.  Растет  число  нелегальных  мигрантов,  пытающихся  искать  средства 
к существованию за пределами своих стран.
Это порождает проблемы их социализации в странах пребывания. В современ-
ном мире 40 стран вовлечены в вооруженные конфликты. Средства, необходимые 
для решения социальных проблем, тратятся на оружие и военные программы.
Бесконтрольное  «расползание»  ядерного  оружия  делает  его  более  доступным 
для международных террористов. Велика опасность применения «грязных бомб».
Ряд существенных проблем связано с ухудшением состояния окружающей сре-
ды — потеплением климата, исчерпанием природных ресурсов, снижением пло-
дородия земель, недостатком питьевой воды. на планете происходят природные 
катастрофы, предсказать которые невозможно. Землетрясения на Гаити, в Чили и 
Китае повлекли огромные разрушения и жертвы. только что мы были свидетелями 
того, как извержение вулкана в Исландии парализовало практически все междуна-
родное авиасообщение.
В настоящее время ни одно государство, даже самое мощное, не в состоянии 
в одиночку справиться с существующими угрозами. Поэтому в вопросах укрепле-
ния глобальной безопасности альтернативы международному сотрудничеству нет.
В этом отношении важное значение имело проведение в Вашингтоне Глобаль-
ного саммита по ядерной безопасности. Впервые более чем за 60 лет вместе со-
брались руководители 47 стран мира и крупнейших международных организаций. 
По приглашению Президента США Барака Обамы я участвовал в работе Вашинг-
тонского саммита.
Как вы знаете, Казахстан внес бесценный вклад в процесс нераспространения 
ядерного оружия. Мы стали первой страной, закрывшей ядерный полигон на своей 
территории.
От последствий испытаний пострадали более 1,5 млн. казахстанцев.
Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных на казахстанской земле, 
равна 2,5 тысячам таких же бомб, сброшенных на Хиросиму. Именно после за-
крытия Семипалатинского полигона другие страны последовали нашему примеру. 
Замолчали другие крупные полигоны мира — в неваде, на атолле Муророа, на 
новой Земле и озере Лобнор.
Казахстан отказался от обладания огромным ядерным арсеналом и получил га-
рантии  безопасности  от  ядерных  держав  мира.  на  Вашингтонском  саммите  мы 
внесли пакет новых предложений по укреплению режима нераспространения ядер-
ного оружия. Они получили высокую оценку лидеров ведущих стран мира.
Во-первых,  мы  предложили  разработать  и  подписать  новые  международные 
акты в сфере ядерного разоружения. В частности, это договоры о всеобщем гори-
зонтальном и вертикальном нераспространении ядерного оружия, а также о запре-
щении производства расщепляющихся материалов в военных целях.
Я также выдвинул инициативу принятия мировым сообществом Всеобщей де-
кларации безъядерного мира. Сегодня мы предлагаем заключить под эгидой ООн 
новый Глобальный договор о всеобщем и полном запрещении ядерного оружия.
Во-вторых, мы выступили за усиление международного контроля за программа-
ми в сфере ядерной энергетики. Мы считаем, что все страны имеют равное право 
вести ядерные энергетические исследования. В то же время никто не должен перейти 
грань, отделяющую мирную ядерную программу от военной.

256
Қосымшалар
Казахстан вновь подтвердил свою готовность разместить на своей территории 
Международный банк ядерного топлива под эгидой МАГАтЭ. Для этого у нас есть 
необходимая инфраструктура и специалисты, мы можем обеспечить его надежную 
защиту.
В-третьих, мы призвали к формированию новых безъядерных зон, в том числе 
на  Ближнем  Востоке.  Важно  дать  всем  странам-участницам  таких  зон  прочные 
гарантии безопасности со стороны ядерных государств мира и преференции в во-
просе разработок в сфере мирного атома.
В-четвертых, вкладом Казахстана в реализацию миссии Глобального Вашинг-
тонского саммита станет проведение в июне текущего года в Астане Конференции 
Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом.
таковы в целом казахстанские инициативы по вопросам ядерной безопасности.
Мы намерены конструктивно работать над их реализацией совместно с ООн, 
МАГАтЭ, Группой ядерных поставщиков и странами-участницами Глобальной ини-
циативы по борьбе с актами ядерного терроризма. Я призываю всех участников 
Евразийского медиа-форума довести эти предложения и идеи до мировой обще-
ственности и политиков своих стран.
Уважаемые участники форума!
Сегодня  все  страны  Центральной  Азии  должны  сполна  осознавать  свою  вы-
сокую  ответственность  за  мир  и  безопасность  в  Евразии.  И,  в  первую  очередь, 
речь  идет  о  необходимости  стабильного  развития,  прочного  мира  и  спокойствия 
в каждой отдельной стране региона. С первых дней независимости Казахстан де-
монстрировал свою приверженность к тому, чтобы быть ответственным участником 
мирового сообщества.
Благодаря стратегии реформ «демократизация через экономический рост» в на-
шей стране, где проживает 140 этносов, укрепляется политическая стабильность, 
межэтническое и межконфессиональное согласие. Все эти годы Казахстан разви-
вался, осуществляя свои стратегические цели. В 1997 году была принята Стратегия 
«Казахстан–2030».  В  ней  мы  обозначили  долгосрочную  повестку,  главные  цели 
и приоритеты развития страны.
В первое десятилетие нового века мы досрочно удвоили объем ВВП и выпуск 
продукции в промышленности.
В 1,5 раза было увеличено производство в сельском хозяйстве. Уровень дохо-
дов населения вырос в 14 раз. Мы провели эффективные реформы в сфере управ-
ления и политической системе, укрепившие наше молодое государство.
Страна всего за 10 лет смогла построить свою новую столицу — город Астану. 
В центре огромной степи вырос мегаполис, которым гордятся казахстанцы и восхи-
щаются наши гости. Казахстан наряду с другими странами прошел через серьезные 
испытания, связанные с мировым финансовым кризисом.
Мы успешно реализовали целостную антикризисную программу. В нашей стра-
не не закрылось ни одно крупное предприятие, мы не допустили сокращения ра-
бочих мест.
напротив, мы снизили безработицу, создав только в прошлом году свыше 400 
тысяч новых рабочих мест. Большую помощь от государства получили банковский 
сектор, малый и средний бизнес, сельское хозяйство, сфера строительства.

257
Қосымшалар
Мы не просили помощи от международных финансовых организаций, используя 
средства национального фонда и опираясь только собственные силы, прошли че-
рез все трудности мирового кризиса. 2009 год наша экономика завершила с пози-
тивным ростом. И сейчас эта тенденция укрепляется. По итогам первого квартала 
текущего года ВВП страны вырос на 6,6%, экспорт вырос на 60%, промышлен-
ность и торговля на 11,5%.
Благодаря  своевременным  мерам  завершена  реструктуризация  долгов  отече-


жүктеу 18.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   42
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет