Химия пәнін оқытуды заманауи білім талаптары негізінде ұйымдастыружүктеу 38.21 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.03.2017
өлшемі38.21 Kb.

«ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ» секциясы 

Секция «ХИМИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ» 

 

ХИМИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДЫ ЗАМАНАУИ БІЛІМ ТАЛАПТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Жусупова А.Т 

Астана қаласы., Ақан Құрманов атындағы № 17 мектеп-гимназиясы 

 

                                            Ғылым - адам санасына болмысы бөлек, 

         ерекше ұғымдарды орнықтыру арқылы ғана ұялайды» 

 

Әл-Фараби 

Еліміздің, қоғамның экономикалық,саяси, мәдени дамуына үлес қосатын 

әлемдік  ӛркениетке  кӛтерілетін  білімді  де,  мәдениетті,  парасатты  азамат 

тәрбиелеп  шығару  ұстаздар  қауымының  бүгінгі  таңдағы  басты  міндеті.  Ол 

үшін жұмысқа жаңашыл бетбұрыс керек. 

Қазіргі  педагогика  теориясына  елеулі  ӛзгерістер  еніп,  білім  беру 

жүйесінде жаңа технологиялар ӛмірге келуде. Оны меңгеру мұғалімнің ӛзін-

ӛзі  дамытып,  оқу  тәрбие  үрдісін  ұйымдастыруына  кӛмектеседі.Оқытудың 

жаңа технологияларын алдымен жете меңгеріп, одан соң оны оқу мазмұнына, 

оқушылардың  жас  және  психологиялық  ерекшеліктеріне  қарай  таңдап 

пайдаланудың  маңызы  зор.  Осыған  орай  соңғы  кезде  оқытудың  ұжымдық 

түрі мектеп практикасына енгізілді. Ұжымдық оқыту әдісі - дәстүрлі сабақ жүйесін толықтыру емес, білім 

жүйесінің  сапалы  деңгейін  кӛтерудегі    ең  негізгі  әдістердің  бірі.  Осы  әдіс 

арқылы: 

1.Оқушылар  құрамы  ауыспалы  жұппен,ӛзара  және  оқушылар  мен 

мұғалім арасындағы мәдени қарым-қатынасты нығайтады; 

2.Оқушының  танымдық  ойлау  әрекетін,  қабілетін,  ойлау  белсенділігін 

дамытады; 

3.Оқушылар  ӛзара  топпен,  құрамы  ауыспалы  жұппен  жұмыс  істей 

отырып, арнайы бір шешімге келе алады

4.Ӛзіндік пікірін ашық айтуға, шығармашылық ізденіске бағыттайды; 

5.Оқушылардың  ӛзіндік  ізденісінің  нәтижесінде  ұжымдық  оқыту  әдісі 

арқылы  ой  ӛрісін  кеңейтуге,  кӛзқарас  айта  білуге,  яғни  ӛзіндік  тұжырым 

жасай білуде маңызы ӛте кӛп. 

Ұжымдық  оқыту  әдісі  –  әрбір  мұғалімнің  ӛз  ісінің  шеберлігін 

кӛрсететін, 

оның 

жұмысқа 


деген 

талғамын 

арттыратын 

және 


тәрбиеленушілердің  алғысына  бӛленетін  ХХІ  ғасырдың  ең  үздік  әдістерінің 

бірі.  Ұжымдық  оқыту  -  бұл  оқушылардың  танымдық,  шығармашылық, 

теориялық  және  тәжірибелік  іскерлігін  оңтайлы  басқару  жүйесі.  Негізінен, 

ұжымдық оқытуды бірнеше кезеңге бӛлуге болады.  

Олар:  эксперименттік  кӛмек  арқылы  тапсырмаларды  орындау, 

эвристикалық  сұхбат  негізінде  мұғалімнің  мәселені  қоюы,  бір  немесе 

гипотеза  қалыптастыру  бойынша  мұғалім  мен  оқушының  бірлескен 

жұмысы,оқушының  қателікті  талдай  білуі,  мақсатқа  жетіп,  мәселелік 

міндеттерді шешуі жолындағы оқушының ӛз бетінше жұмыс жасауы т.б. 


«ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ» секциясы 

Секция «ХИМИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ» 

 

Қазіргі  заман  жағдайында  мұғалімнің  оқыту  қызметін  ашып  беруге талпыныс «оқушы-оқушы», «оқушы-мұғалім» арасындағы бірлескен жұмысы 

қажет.  Менімше,  бұл  белсенді  оқытудың  нақты  әдістерімен  түрлері 

оқушылардың  ұжымдық  оқыту  іс-әрекеттерін  танымдық  қызметтерін 

арттыруға тиімді ықпал етері сӛзсіз. Ұжымдық оқыту әдісінде: 

 Оқушыларға 100%-тік деңгейлеп оқытуды қамтамасыз етеді. 

 Үй тапсырмасынсыз оқыту. 

 Әрбір  оқушы  ӛз  шапшаңдылығына  сәйкес  тақырып  бойынша 

жүріп (қозғалып) отырады. 

 

Бұл  әдісті  тек  мұғалім  емес,  ата-аналар,  мамандар  да  жүргізе алады. 

Үлгерімді есепке алуда мынадай мәселелерді есепке алған жӛн: 

 

Оқу  бағдарламасы  бойынша  тақырыпты  және  тарауды  оқып үйрену  барысында  оқушылардың  білімін,  іскерлігін  және  дағдысын  жан-

жақты бақылау керек. 

 

Әрбір  аяқталған  тақырып  бойынша  оқушылардың  жұмысы туралы жеткілікті, толық қорытынды шығарып отыру; 

 Оқушылардың  үлгерімін  орта  арифметикалық  мәліметтерге 

сүйеніп бағалауға болмайды; 

 

Оқушыларға  байымды,  толық  мінездеме  беру  үшін,  олардың бірнеше оқу жылындағы статистикалық үлгерім мәліметтеріне талдау жасау 

қажет. 


Оқыту  жүйесіндегі  ең  басты  тұлға  –  бала.  Егер  мұғалім  әрбір  балаға 

сабақта дербес назар аударып, дер кезінде кӛмектессе, зер салса, онда әрбір 

оқушы ӛзін мұғаліммен теңмін деп сезінеді, оның адамгершілік кӛмегін шын 

ниетпен қабылдайды.  

Осындай ынтымақтастық педагогикасы жағдайында барлық жұмыс істей 

білуді, ойлайды, сүйеді, қуаныш етеді.  

Мұғалім    үшін  ең  қиын  нәрсе-сенің  соншалықты    беріліп  ӛткізген 

сабағынан  соң  кӛздері  мӛлдіреп,  еш  нәрсе  түсінбей  қалған  балаларды  кӛру. 

Не істеу керек? 

Мектепке  келгенде  әрбір  оқушы  оқимын  деген  ниетпен  келеді. 

Бірақ,бәрі  бірдей  оқи  алмайды.  Неге?  Себебі,  әрбір  оқушының  қабілеті, 

бейімділігі  әртүрлі  болғандықтан,  оларды  даму  ерекшеліктері  де  сондай. 

Сондықтан қабілетті оқушыны да назардан тыс қалдырмай жеке кӛмек түрін 

ұйымдастырмаса , екеуі де жаман оқушылар қатарына қосылады. Сол себепті 

оқушылардың  жан-жақты  мүмкіндіктерін  ескере  отырып  ,ұжымдық  оқыту 

әдісін қолдандым.  

Бұл дегеніңіз – оқуға берілетін кӛмекті ӛзіндік топтық, жүптық негізінде 

орындау  арқылы  әрбір  оқушы  жоғарғы  нәтижеге  жету  үшін  мүғалімнің 

істейтін  іс-  әрекеттерінің  жиынтығы.  Мұндай  әрекеттерді  іске  асыру  үшін 

мұғалім  ең  алдымен  сыныптың  «педконсилиум»  мәліметтерімен  танысуы 

тиіс. 


«ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ» секциясы 

Секция «ХИМИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ» 

 

Бұл  тұрғыдан  алғанда  әрбір  оқушыны  ӛз  мүмкіндіктеріне,  қарай  білім, дағды  алатындай  етіп  оқытқан  жӛн.  Мысалы,  қабілетті  оқушылары  кӛп 

сыныпта логикалық жетілген,оқулықпен жүмыс істей алатын оқушылар үшін 

жаңа материалды түсіндіруде ділгірлік – ізденіс әдісін қолданған дұрыс. Ал 

орташа,нашар  оқушылары  кӛп  сыныпта  репродуктивті  әдісті  қолдана 

отырып, сабақ ойын, әңгімелесу түрінде ӛткені ұтымды. 

Оқушыларды  топ  бойынша  оқытуға  бола  ма,  оның  ӛзіндік  ерекшелігі 

неде,  мұғалімге  оның  тиімділігі  кандай?  Бұл  мәселе  тӛңірегінде  сӛз 

қозғайтын болсам, онда біріншіден, оқушының әлеуметтік – психологиялық  

танымы,  екіншіден,  оқушының  ынтасы,  үшіншіден,  теориялық  дайындығы 

есепке  алынуы  тиіс.  Ұжымдық  оқытуда  құрамы  ауыспалы  жұптардың 

қозғалысы  арқылы  оқушылардың  нені  білетінін,  нені  меңгергенін,  нені 

меңгермегенін  білемін,  соның  нәтижесінде  оқушыларда  намыс  оты  оянып, 

басқалардан  қалып  қалмауын  ойлап,  мүмкіндігіне  қарай  дайындық  жасап, 

қозғалып құрамын ауыстырып отырады.  

Ұжыммен    жұмыс  кезінде  мен  ділгірлік  сұрақтарды  қою  ,  деңгейлік 

тапсырмалар  беру,сынақ,  тест  сұрақтары,іскерлік  ойындар  ,сӛзжұмбақ  т.с.с. 

тапсырмаларды пайдаланамын.  

Ӛз  ойымды  тәжірибем  бойынша  қорыта  болсам,  тиімді  жақтары 

мыналар: 

 әр оқушы ӛздігінен жұмыс істеп, ұжым құруға дағдыланады; 

 оқушының жеке қабілеті айқындалады

 іштей бір – бірінен қалмауға тырысады; 

 ойлау қабілеттері артады; 

 екеуі ара пікірлесіп, бір шешімге келе алады 

Қиындық  жағы  не?  Оқушыға  кӛп  қиындық  жоқ  болғанымен  мұғалім 

үшін  туғызар  қиыншылықтар  бар.  Әсіресе,  химия  пәні  кезінде  жұптардың 

құрамы  ауысып  отырғанда  «мұғалім»  болған  оқушы  кӛмектесетін  оқушыға 

ӛз  білімін  толық  жеткізе  алмаса,  ӛзіндік  кері  пікір  пайда  болып,  тоқтамға, 

яғни  белгілі  бір  түйінге  келе  алмауы.Бұл  әдісті  мен  ӛзім  рольдік  ойын  түрі 

десем де болады.  

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1.Швайдюк А.Н. «Коллективный способ обучение » Астана, 2002 ж 

( 3-15,43-46 бет ) 

2.Cманов Б. « Сабақ беру тиімділігін  арттыру жолдары» (2-3 бет) 

3.Қарабалина О. « Ұстаз жүгі қашанда ауыр » Алматы « Мектеп » 1979 

ж.( 25-41 бет) 

4.Баженов И.П. « Педагогикалық ізденіс » Алматы, 2002 ж. (12 бет) 

5.Қоянбаев Ж.Б. « Педагогика » Алматы,«Рауан» 1992 ж (32-40 ) 

6.Сухомлинский  «  Коллективтің  құдіретті  күші  »  Алматы  «  Мектеп  » 

1979 ж.( қарастырылды ) 


«ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ» секциясы 

Секция «ХИМИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ» 

 

7.Мәлібекова  М.С.  «  Жаңа  ақпараттық  технологияны  химия  және биология пәндері бойынша байланысында қолданудың негіздері » (8-13бет ) 

8.Якиманская И.П. « Технология личностно-ориентированного обучение 

в современной школе » Москва.2000 ж (15 бет) 

 

 Каталог: repository -> repository2014
repository2014 -> Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры имани гүЛ ҚАйрат жолдыбайҰЛЫ
repository2014 -> Гендерлік зерттеулер методологиясының ерекшеліктері қиқымбаев М. Ж
repository2014 -> Жыраулар поэзиясы – хандық дәуір айнасы А. Д.Әлтай
repository2014 -> Қазақ әдебиетіндегі шәкәрімтану немесе ақын шығармашылығының зерделенуі А. К. Жундибаева
repository2014 -> Бейнелілік құрылымдағы өлең және шешендік өлең Б. Жылқыбекұлы
repository2014 -> ҚАйымның МҰрасы қалай жинақталды?
repository2014 -> Әлем әдебиетінің таңдаулы драматургиялық туындылары – М.Әуезов аудармаларында
repository2014 -> Айтулы алаштанушы
repository2014 -> С. бегалин мұрасын жариялаудағы тұрсын жұртбай
repository2014 -> Мұратбек тоқТАҒазин әзілхан нұршайықов және қазақ журналистикасы

жүктеу 38.21 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет