Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен азаттық пенжүктеу 0.83 Mb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі0.83 Mb.

«Халықтың кемеліне келіп 

өркендеп өсуі үшін 

ең алдымен азаттық пен 

білім қажет»

 

 

 

 

 

 

 

Шоқан Уәлиханов

Қазіргі


кезде

“ақпараттандыру”,  “білім  беруді

ақпараттандыру”

деген


сөз

тіркестері біздің сөздік қорымызға

еніп  кетті.  Олай  болса,  қоғамды

ақпараттандыру

дегеніміз

ғылыми  техникалық  прогрессжетістіктерінің

күнделікті

тұрмысқа

ауқымды


енуінің

нәтижесі,

яғни  адам  өміріне  іс-

әрекеттің  интеллектуал-

ды  түрлерінің  жан-жақты

әсер  етуі  мен  рөлінің

жоғарлауына

байланы-


сты  объективті  үрдіс.

Білім  берудің  кез-

келген

саласында“Электрондық

кур-


старды”

пайдалану

білімгерлердің танымдық

белсенділігін

арт-

тырып


қана

қоймай,


логикалық

ойлау


жүйесін қалыптастыруға,

шығармашылықпен еңбек

етуіне  жағдай  жасайды.

0 2 . 0 3 . 2 0 1 5 ж . -

13.03.2015ж

аралығында

«Радиоэлектроника

және


телекоммуникациялық

тех-


нологиялар»

кафедрасының

онкүндігі  болып  өтті.  Онкүндік

тақырыбы:  «Білім  беру  үрдісін

ақпараттандыру

жаңаақпараттық технологияларды пай-

далану арқылы дамыта оқыту және

жеке  тұлғаны  қалыптастыруға

негізделген,  ақпаратты  техноло-

гияны  терең  меңгерген,  жылдам

өзгеріп  жататын  бүгінгі  заманға

лайықты,

жаңашыл


тұлғаны

қалыптастыру».

Онкүндікте

кафедра


оқытушылары

білімгерлердің  қызығушылығын

арттыру,  кәсіби  шеберліктерін

және  шығармашылық  білімдерін

шыңдау

мақсатындаашық

сабақтар,  сабақтан  тыс  ашық

шаралар,

тәрбие


сағаттарын

өткізді.  Алдын-ала  жасалынған

жоспар  бойынша  әрбір  оқытушы

онкүндікке  белсене  қатынасты.

Оқыту  үрдісінде  оқытушылар

техникалық  құралдарды  және

қазіргі  заман  талабына  сай

инновациялық  оқу  технологияла-

рын  да  ұтымды  пайдалана  білді.

Онкүндікте

Балхашұлы

Нұржан Р-43б топ білімгерлерімен

«Байланыс

желілері

және

қоммутация  жүйелері»  пәнінен«Коммутация  әдістерін  жалпы

қарастыру»  тақырыбында  ашық

сабақ  өткізді.  Ашық  сабақ  ба-

рысында


оқытушы

оқытудың

тиімді  де  жаңа  технологияла-

рын  пайдаланып,  өз  маманның

иесі

екенін


көрсете

білді.


Кафедра

оқытушылары

Е.К.Ақжолов,

Н.Н.Рахимжанов

«Телекоммуникация

желілері»

пәнінен Р-211 топ білімгерлерімен

өткізген  сыныптан  тыс  ашық

шара  тақырыбы:  «Жаңа  әлемдегі

– жаңа жастар», И.Т.Жумабекова,

Г.М.Бюлекеева  Р-411б,  Р-415б

топтарымен

«Информатика»

пәнінен  өткен  интеллек-

туалды  ойын  тақырыбы:

«Ақпараттанған

адам

әлемді


игереді»,

Т . Д . Ж у м а ш е в а ,

А.В.Герман    «Праздник

милых дам» тақырыбында

Р-42б,  Р-312б  топта-

рымен  сыныптан  тыс

ашық  тәрбие  сағатын,

Ж . Ж . Б е й с е м б е к о в ,

М.Б.Мухашева

сы-


ныптан

тыс


ашық

сабақ  тақырыбы:  «Ра-

диоэлектоника

шаха-


ры»,    Т.Д.Жумашева,

А.В.Герман  «Сети  пере-

дачи  данных»  пәнінен

«Лидер


ХХІ

века»


тақырыбында

сынып-


тан  тыс  интеллектуалды  ойынын,

Э.Д.Садвакасова,  М.Б.Мухашева

сыныптан

тыс


ашық

сабақ


тақырыбы: «Білімді информатик»,

Н.Бирлан,

М.Р.Салқынбаева

сыныптан

тыс

ашық


сабақ

тақырыбы:  «Білімді  информа-

тик»  деп  аталатын  көптеген  ша-

ралар  өткізді.  Ашық  сабақ  ба-

рысында  оқытушылар  оқытудың

тиімді  де  жаңа  технологияла-

рын  пайдаланып,  білімгерлермен

шебер


жұмыс

жасай


алды.

Онкүндікте

«8

на-


урыз»

халықаралық

әйелдер

күніне  бөлім  білімгерлері  ара-

сында    «Қыз  сыны»  өткізілді.

Ұйымдастырушы

оқытушылар:

Н.Бирлан,

М.Р.Салқынбаева,

Э . Д . С а д в а к а с о в а ,

М.Б.Мухашева.

О

сы

шараларға  белсенді  қатынасқан

білімгерлер  мақтау  қағаздарымен

марапатталды. Өткізілген шаралар

білімгерлердің  қызығушылығын

арттырып  қана  қоймай,  олардың

өздігімен

ізденіп


жұмыс

істей


алатындарын

көрсетті.

Онкүндіктің

соңғы


күндерінде

«ХХІ


ғасырдың

жаңа


ақпараттық

технологи-

ясы»

тақырыбындадөңгелек

үстел  өткізілді.  Әр  оқытушы

өздерінің  баяндамалары  арқылы

іс-тәжірибелерімен

бөлісті.

Біз  бейбіт  елде,  мемлекеттік

білімді  жетілдіруге  аса  мән

берген  елде  тұрамыз.  Жалпы

білім  берудің  мақсаты  –  терең

білімнің,  кәсіби  дағдылардың

негізінде  еркін  бағдарлай  білуге,

өзін  –  өзі  дамытуға  адамгершілік

тұрғысынан  жауапты  шешімдерді

қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны

қалыптастыру, яғни жеке тұлғаны

қалыптастыруға

негізделген,

ақпаратты  технологияны  терең

меңгерген,  жылдам  өзгеріп  жа-

татын  бүгінгі  заманға  лайықты,

жаңашыл  тұлғаны  қалыптастыру.

Вестник


Ай сайын шығатын

№ 3 (167)

жаршысы

нического30 наурыз 2015

Білімді ұрпақ – болашақ кепілі

Жастар мен оқытушыларға арналған ақпараттық, танымдылық басылым

М.Р.Салқынбаева, Радиоэлектроника және

телекоммуникациялық

технологиялар кафедрасының меңгерушісі

Ұлыстың ұлы күні 

– Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз!

Наурыз  -  жылдың  басы,  күн  мен  түннің 

теңелер  шағы.  Тамырын  тереңнен  тартқан  осы-

нау  мейрам  –  береке  мен  бірліктің,  тазалық 

пен  татулықтың  тұғырын  нығайтып,  риясыз 

шаттық  пен  қуанышқа  кенелтер  ұлы  мереке.

Әр  жыл  сайын  жасампаздығы  мен  қуаты  ар-

тып  келе  жатқан  еліміздің  ажары  мен  айбыны  да 

осындай  игі  дәстүрлерімізбен  асқақтай  бермек. 

Бұл 

күн 

тіршіліктің, 

дәстүрлі 

құндылықтар 

аясында бірігіп, игілікті 

ж а ң а 

бастауларға 

ниет 

б і л д і р у д і ң 

нышаны. 

Күннің 

а л ғ а ш қ ы 

нұры 

әрбір 

шаңыраққа 

бақ береке, өзара 

түсіністік 

пен  болашаққа 

д е г е н 

с е н і м д і л і к 

ә к е л с і н !

Қ ұ р м е т т і 

ұ с т а з д а р , 

д е н д е р і ң і з г е 

саулық, 

мол 

б а қ ы т 

және 

жаңа 

жеңістер 

тілейміз!

Ортақ 

үйіміз 

– 

Талдықорған 

политехникалық 

колледжі 

гүлдене 

берсін!

Құттықтаймыз!2015 жылғы 13 

н а у р ы з д а 

Т а л д ы қ о р ғ а н 

п о л и т е х н и к а л ы қ 

к о л л е д ж і н д е 

«Ақпараттық 

технология  жүйесін 

басқару 

жұмысы 

бойынша» 

World 

Skills  International 

кәсіби  шеберліктің 

облыстық байқауына 

қ а т ы с қ а н , 

«Ақпараттық  технологиялар  және  радиоэлектрони-

ка» бөлімінің студенттерін, Гран-при иегері атанған 

В-41б тобындағы Сайлаухан Рустемді және 3-орынға 

ие болған В-212б тобындағы Беккер Андрейді, соны-

мен  қатар  жетекшілік  еткен  «Ақпараттық  техно-

логиялар»  кафедрасының  өндірістік-педагогикалық 

тәжірибесі мол жоғарғы санатты оқытушысы 

Н.К. Сақабаевты құттықтаймыз!

Сіздерге 

зор 

денсаулық, 

қажымас 

қайрат, 

шығармашылық  табыс,  болашаққа  деген  сенім,  мой-

ымас жігер, алдағы өтетін байқауда жеңіс тілейміз!

Әр кез колледжіміздің беделі асқақтай түссін!

Колледж ұжымы


жүктеу 0.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет