Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ЕҢбектеріжүктеу 8.29 Mb.
Pdf просмотр
бет76/81
Дата12.01.2017
өлшемі8.29 Mb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   81

Литература 

 

1. Ла-Салль Ж. Лефшец  С. Исследование устойчивости прямым методом Ляпунова. – М.: Мир, 1964.  2. Гродингз Ф. Теория регулирования и биологические системы. М.: Мир, 1966.  

3. Абгарян К.А. Введение в теорию устойчивости движения на конечном интервале времени. – 

М.: Наука, 1992.  

 

 

ҚҰМКӨЛ КЕН ОРНЫНЫҢ ҚОРШАҒАН  ОРТАҒА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ƏСЕРІ

 

 Жұмабаева Г.Х.  Адырбайқызы Р. 

Қ.И. Сəтбаев атындағы ҚазҰТУ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

 

Қазақстан  өнеркəсібі  дамуының  басты  бағыты – кен  байлықтарымызды  игеру,  оның  ішінде 

айрықша  басымдылық  мұнай  мен  газға  берілген.  Мұнай  төгілген  топырақтың  биологиялық  жер 

қабаты  бұзылады.  Осы  жерлерде  өсімдіктер  өспей,  барлық  тірі  денелер  өледі.  Мұнаймен  ластанған 

топырақ табиғи жолмен 15-20 жылда қалпына келеді.  

Пайдасы  мен  бірге  мұнай  жəне  газ  өндірудің  қоршаған  ортаға  тигізетін  зиянды  əсерлері  де  аз 

емес. Мұнай өндіру, тасымалдау жəне өңдеу көлемдерінің үздіксіз дамуынан жəне тағы басқа мұнай 

газ кен орындарын игеретін  облыстардың экологиялық жағдайының нашарлауы белең алуда. Жерге 

төгілген мұнай қалдықтары мен алаулы оттықтар төңірегіндегі топырақты барынша  ластауда, ол өз 

кезегінде өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне ғана емес, адамдардың денсаулығына  да үлкен қауіп 

төндіруде. Осыған орай, соңғы жылдары Республикамызда, жақын жəне алыс шетелдерде қоршаған 

ортаны қорғау мəселесіне көп көңіл бөлінуде.  

Мұнай – жердің  шөгінді  қабатында  таралған,  жанғыш  майлы,  маңызды  пайдалы  сұйықтық. 

Мұнай 1,2-2,0 км-ден  астам  тереңдікте  газ  тəрізді  көмірсутектермен  бірге  түзіледі.  Түсі  ақшыл 

қоңырдан  қою-қоңырға,  қараға  дейін  өзгереді,  тығыздығы 0,65 – 1,05 г/см

3

  аралығында.  Мұнай жеңіл(тығыздығы 0,83 г/см

3

-ке  дейін),  орташа (0,831 – 0,860 г/см3

),  ауыр (0,860 г/см

–ден  жоғары)  

486


болып бөлінеді. Əр түрлі орындарындағы мұнайдың көмірсутектік құрамы түрліше өзгеріп отырады. 

Негізгі  қоспалары (4 – 5%) нафтен  қышқылдары,  асфальтты  шайырлы  заттар,  моно – жəне 

дисульфиттер, тиофендер жəне тиофандар, күкіртсутек, пиридин жатады . 

Мұнай – алкандардан  (парафинді  немесе  ациклды  қаныққан  көмірсутекті),  циклоалкандардан 

(нафтендер), арендерден (ароматты көмірсутектерден), сонымен қатар, түрлі молекулалық массадағы 

күкіртті жəне азотты көмірсутек туындыларынан құралған күрделі қосылыс. 

Қазіргі кезде топырақ жамылғысының мұнаймен ластануы үлкен экологиялық мəселелерінің негізгі 

көзі болып отыр. Мұнай өндіру жəне барлау жұмыстары топырақты түрлі жуғыш заттар мен ластануына 

себеп  болады.  Нəтижесінде  мұнай  төгіліп,  топырақ  бетінде  битумды  заттардың  түзілуіне  əкеп  соғады. 

Бұрғылау жұмыстары кезіндегі қолданылатын жуғыш заттар (каустикалық сода, натрий хлориді, дизель 

майы, биту ) топырақтың тұздануына себеп болады. Əдетте мұндай төгілген жерлерге өсімдік өспейді. 

Мұнайдың негізгі компонентін көмірсутектер (98%) құрайды. Олар төрт класқа бөлінеді. 

1. Парафиндер (алкандар) (мұнайдың жалпы құрамының 90%–на дейін) – СН тұрақты қаныққан 

қосылыс, молекулалары тік немесе тармақталған (изоалкандар) көмірсутек атомдары бар тізбек. 

2. Циклопарафиндер (нафтендер) – сақинасында 5-6 көмірсутек атомы бар СН қаныққан циклді 

байланыс  (мұнайдың  жалпы  құрамының 30-60 %) құрайды).  Молекулада  көмірсутек  атомдары 

алкилді топты – СН-СН жəне т.б. түзуі мүмкін. 

Мұнайда  циклопентан  мен  циклогексаннан  басқа  бициклді  жəне  полициклді  нафтендер  де 

кездеседі. Бұл қосылыстар өте тұрақты келеді.  

3.  Ароматты  көмірсутектер  (мұнайдың  жалпы  құрамының 20-40 % құрайды) – нафтендерге 

қарағанда  сақинасында 6 көмірсутек  атомына  кем,  бензолдың  циклді  қанықпаған  қосылысы.  Бұл 

қосылыстағы  көмірсутек  атомы  алкилді  топпен  байланысуы  мүмкін.  Мұнайда  ароматты  сақиналар 

(бензол,  толуол,  ксилол),  бициклді  (нафталин),  үшциклді  (антрацен,  фенантрен)  жəне  полициклді 

(төрт сақиналы пирен) ұшқыш көмірсутектер де кездеседі. 

4. Олефиндер (алкендер) (мұнайдың жалпы құрамының 10 %-на дейін) – молекулада көміртегі 

атомының  əр  қайсысында  бір  немесе  екі  сутегі  атомы  бар  қанықпаған  тік  немесе  тармақталған 

тізбекті қосылыс. 

Құмкөл  кен  орны  Қазақстан  Республикасы  Жезқазған  облысы  Жезді  ауданында  орналасқан. 

Жақын елді мекен - Жосалы ауданы.  

 Ол кен орнынан 179 км қашықтықта орналасқан. 

Кен  орнынан  орталық  обылыстары  Қызылорда 200 км,  Жезқазған 174 км  қашықтықта 

орналаскан.  Кен  орнынан  шығысқа  карай 116 км  тас  жолы  өтеді.  Қызылорда-Жезқазған  линиялық 

электр  жүйесі  кен  орнынан 20 км  аралықта  өтеді.  Кен  орнынан 200 км  шығысқа  қарай  Омск, 

Павлодар, Шымкент мұнай құбыры тартылған. Техникалық жұмыстар мен ауыз суға тереңдігі 80-110 

м жоғары бор су қабатынан алып пайдаланады. 

Құмкөл  кен  орны  бойынша  мұнай  өндіру 2119,2 мың  тоннаға  жетті.  Су  өндіру 6055,97 мың 

тонна, сұйық өндіру 8172,7 мың тонна, газ өндіру 197,4 млрд.м

3

/тонна, қабат қысымы 11.28 МПа. ІII-кешенде  енгізілген  бұрандалы  сораптар  саны 10, өндіру  ұңғылар  саны 34, су  айдау  ұңғысы 11-ге 

жетті. Сулану 68,4 пайыз, компенсация 30,3 пайыз. Ал су айдау 1595,7 мың тонна. 

Мұнай газ кен орнындарын өңдеуде гидросфераның (жер асты сулары мен ашық су жиналатын 

ашық жерлер), атмосфера мен литосфераның (сыртқы жер қабатының) ластануы айтарлықтай  қатер 

тудырады.  Құрамында  əртүрлі  химиялық  заттар  бар  қатты  қалдықтар,  сондай-ақ  үстіртін  ағынды 

сулар,  жер  үсті  суларын,  жерді,  топырақты  ластап,  олардың  санитарлық-гигиеналық  жағдайы  мен 

биологиялық өнімділігін төмендетеді. 

 

1- 

кесте 


Атмосфераға тасталынатын негізгі зиянды заттардың тізімі мен сипаттамасы 

 

Зат атауы 

ШРК

м.р.


 

мг/м


3

 

ШРКСС.

 

мг/м3

(ОБУВ) Қауіптілік класы

Азот диоксиді 0,085 

0,040 Азот оксиді 0,400 0,060 

Көміртегі оксиді 5,00  3,00  4 Көмірсутектер 5,00 

1,500 


Метан - 


50,0  

487


Бенз(а)пирен - 

0,000001 

Формальдегид 0,035 0,003 2 

Марганец диоксидтері 0,010 

0,001 Кремний оксиді  0,02  Фторидтер 0,2 

0,03 


Фторлы сутегі 0,020 

0,005 2 

 

Атмосфераны зиянды заттардан қорғау үшін мынадай жағдайлар қарастырылуы керек:  1. Пештердің, жылу жүйелерінің, газотурбиналық двигатель жұмыстарының оптимальды жинау 

режимін бақылау; 

2.  Өндіру,  дайындау,  тасымалдау  техникаларын  қоршаған  ортаны  қорғау  шарттарына  сəйкес 

жетілдіріп отыру; 

3.  Факелдардан  бөлінетін  зиянды  заттарды 15%-ке  дейін  азайтатын  арнайы  қондырғыларды 

орнату; 


4.  Магистралды  құбыр  өткізгіштерде  конденсат  жинағыш  орнату  жəне  атмосфераны  газ, 

конденсат жəне мұнай өнімдерінің булануы арқылы ластанудан сақтау; 

5. Істен шыққан мұнай құбырларын, желілерді, коллекторларды дер кезінде жөндеуден өткізу. 

 

Əдебиет 

 

1. Қазақстанның мұнай энциклопедиясы. 2 томдық - Алматы: "Мұнайшы" Қоғамдық қоры, 2005. ISBN 9965-9765-1-1 

2. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений.-М.: Недра,1986. 

3. Куцын П.В. Охрана труда в нефтегазодобывающей промышленности.-М.: Недра, 1987. 

4.  Панов  Г.Е.  Охрана  окружающей  среды  на  предприятиях  нефтяной  и  газовой 

промышленности. –М.: Недра, 1986. 

5. Нұрпейісова М.Б., Алматова Б.Г. Қоршаған ортаны қорғау шаралары. Алматы, 2006. 

 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ПОЧВЫ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

Искакова А.К., Бейсекова Т.И. КазНТУ  имени К.И. Сатпаева г. Алматы., Республика Казахстан 

 

Добыча,  транспортировка,  переработка  и  хранение  нефти  и  нефтепродуктов  сопровождается загрязнением  природной  среды,  окружающей  среды  нефтяными  углеводородами  и  наносит 

громадный экологический и экономический ущерб [1].  

Нефтяное  загрязнение – как  по  масштабам,  так  и  по  токсичности  представляет  собой 

общепланетарную  опасность.  Нефть  и  нефтепродукты  вызывают  отравление,  гибель  организмов  и 

деградацию  почв.  Естественное  самоочищение  природных  объектов  от  нефтяного  загрязнения - 

длительный  процесс.  Нефтяное  загрязнение  приводит  к  негативным  изменениям  в  биоценозе. 

Процесс  ауторемедиации -   естественного  восстановления – даже  при  однократном  загрязнении 

среды,  в  которой  полностью  подавлена  жизнедеятельность  биоты,  очень  длительный.  При 

многократном загрязнении процесс самоочищения в условиях холодного климата идет до 10-25 лет; в 

ряде  случаев  последствия  могут  сказываться  десятилетия.  Биодеструкция  нефти  и  нефтепродуктов 

при этом может продолжаться до 50 лет. 

Нефтяное  загрязнение  отличается  от  многих  других  антропогенных  воздействий  тем,  что  оно 

дает  не  постепенную,  а,  как  правило, «залповую»  нагрузку  на  среду,  вызывая  быструю  ответную 

реакцию.  При  оценке  последствий  такого  загрязнения  не  всегда  можно  сказать,  вернется  ли 

экосистема  к устойчивому  состоянию  или  будет  необратимо  деградировать.  Во  всех  мероприятиях, 

связанных  с  ликвидацией  последствий  загрязнения,  с  восстановлением  нарушенных  земель, 

необходимо исходить из главного принципа: не нанести экосистеме больший вред, чем тот, который 

уже  нанесен  при  загрязнении.  Суть  восстановления  загрязненных  экосистем – максимальная 

мобилизация  внутренних  ресурсов  экосистемы  на  восстановление  своих  первоначальных  функций. 

Самовосстановление и рекультивация представляют собой неразрывный биогеохимический процесс.  

488


Естественное самоочищение природных объектов от нефтяного загрязнения - длительный процесс. 

В  связи  с  этим,  разработка  способов  очистки  почвы  от  загрязнения  углеводородами  нефти – одна  из 

важнейших задач при решении проблемы снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. 

В  обзоре  Мак  Джила (McGill, 1977) приводятся  данные  исследователей  из  разных  стран  по 

установлению  безопасных  пределов  содержания  нефти  и  НП  в  почвах.  Эти  оценки  существенно 

расходятся  по  причине  резко  различных  климатических  и  почвенных  условий  тех  районов,  где 

проводились эксперименты [2]. 

На основе сообщения мирового опыта и данных экспериментов МакДжилом составлена таблица 

ориентировочных нормативов содержания НП в почвах, подлежащих рекультивации (таблица 1). 

В развитых странах законодательством разрешен сброс только буровых растворов или шламов, 

безопасных для флоры и фауны. Учитывая вредное воздействие нефтешламов на окружающую среду, 

практика их хранения или захоронения должна быть заменена на процессы переработки и утилизации 

шламов [3]. 

В  настоящее  время  разработан  ряд  методов  ликвидации  нефтяных  загрязнений  почвы, 

включающие  механические,  физико-химические,  биологические  методы  (биоремедиация  и 

фиторемедиация) 

Существующие  механические,  термические  и  физико-химические  методы  очистки  почв  от 

нефтяных  загрязнений  дорогостоящи и  эффективны  только  при  определенном уровне  загрязнения  (как 

правило,  не  менее 1% нефти  в  почве),  часто  связаны  с  дополнительным  внесением  загрязнения  и  не 

обеспечивают полноты очистки. В настоящее время наиболее перспективным методом для очистки нефте 

загрязненных  почв,  как  в  экономическом,  так  и  в  экологическом  плане  является  био  технологический 

подход, основанный на использовании различных групп микроорганизмов, отличающихся повышенной 

способностью к биодеградации компонентов нефтей и нефтепродуктов [4]. 

 

Таблица 1 Относительная степень нарушенности почв,  содержащих различные количества нефти 

 

Степень нарушенности Содержание нефти в почве, 

мг/кг сухой почвы 

От легкой до умеренной: в отсутствие каких-либо специальных 

мер отмечается некоторое временное ослабление роста 

растительности 

 

5000-20000 От умеренной до высокой: нормально развиваться способны 

лишь некоторые виды растений; восстановление почв возможно 

в течение трех лет; без рекультивации восстановление потре-

бует в 2-3 раза больше времени 

 

20000-50000 От высокой до очень высокой: нефть фронтально пропитывает 

почву на глу-бину 10 см; лишь немногие растения выживают; 

при рациональной рекульти-вации восстановление почвы займет 

20 и более лет 

 

Свыше 50000  

Углеводородокисляющая  группа  микроорганизмов  природного  происхождения  таксономически 

очень  разнообразна.  Наиболее  активные  бактериальные  штаммы  относятся  к  родам: Pseudomonas, 

Arthrobacter, Rhodococcus, Acinetobacter, Flavobacterium, Corynebacterium, Xanthomonas, Alcaligenes, 

Nocardia, Brevibacterium, Mycobacterium, Beijerinkia, Bacillus, Enterobacteriaceae, Klebsiella, Micrococcus, 

Sphaerotilus. Среди актиномицетов внимание привлекает многочисленный род Streptomyces. Из дрожжей 

выделяют род Candida и Torulopsis [5]. 

Т.В.  Коронелли  с  соавторами  с  целью  выбора  штамма,  сохраняющего  в  наибольшей  степени 

углеводородокисляющую  активность  при  низких  температурах.  Провели  скрининг  всей  коллекции 

углеводородокисляющих бактерий (роды Pseudomonas, Arthrobacter, Rhodococcus) в агаризованной среде 

с парафином при температуре плюс 6 °С. Отобранные таким образом 17 штаммов выращивали в жидкой 

среде  с  нефтью  при  плюс 8 °С.  Через 14 суток  определяли  концентрацию  нефтяных  углеводородов 

методом ИК-спектроскопии. Оказалось, что 12 штаммов использовали от 13 до 36 % внесенной нефти, 

два  штамма – 5-6 %, а  три  были  неэффективными.  Все 12 штаммов  являлись  представителями  рода 

Rhodococcus: 11 принадлежали к виду R. Erythropolis; один – к виду R. Maris [6]. 


 

489


Немалый интерес представляют спорообразующие бактерии, так как они наиболее устойчивы к 

различным неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 

В  настоящее  время  активно  ведётся  поиск  микроорганизмов,  разрушающих  нефть,  в 

особенности  при  низких  температурах.  Активные  формы  микроорганизмов  выделяются  из 

разнообразных водных и почвенных экосистем, особенно загрязнённых углеводородами или нефтью, 

а также из микрофлоры нефти и пластовых вод нефтяных месторождений. 

Выбор  активного  микроорганизма-деструктора  углеводородных  загрязнений  должен 

производиться  с  учетом  ряда  требований.  При  поиске  микроорганизма-деструктора  необходимо 

учитывать,  что  вносимая  в  почву  микробная  биомасса  не  должна  быть  чужеродной  для  почвенной 

микрофлоры.  Еще  одним  важным  требованием  к  вносимым  в  почву  микроорганизмам  является  их 

непатогенность.  В  связи  с  тем,  что  технология  микробиологической  очистки  загрязненных  почв 

предусматривает  аэробные  условия,  необходимо  вести  выбор  микроорганизма-деструктора  среди 

аэробных  и  факультативно-анаэробных  микроорганизмов.  Микробные  клетки  могут  подвергаться 

воздействию  неблагоприятных  факторов  окружающей  среды,  следовательно,  микроорганизм-

деструктор должен обладать высокой жизнестойкостью. 

В 

настоящее время 

предложено 

большое 

количество 

различных 

коммерческих 

микробиологических  препаратов  как  отечественного,  так  и  импортного  производства.  Ряд  из  них 

нашел широкое применение на практике (Деворойл, Дестройл, Путидойл и т.п.). 

Биомасса  «Деворойл»  состоит  из  тщательно  подобранного  сообщества  углеводородоокисляющих 

бактерий и дрожжей. В состав ассоциации входят вегетативные клетки непатогенных штаммов культур 

родов Rhodococcus, Pseudomonas и Yarovvia. Бактерии способны окислять нефтяные n – алканы длиной 

цепи С9 – С30 и ароматические углеводороды. Удачно подобранная ассоциация микроорганизмов дает 

препарату множество принципиальных преимуществ. 

Также  для  ликвидации  нефтяных  загрязнений  почвы  используется  биомасса  «Дестройл». 

Коммерческая  биомасса  полученный  на  основе  выделенной  из  природы  микробной  культуры 

Acinetobacter sp. Обладает  высоковыраженной  активностью  в  отношении  углеводородов  нефти  и 

нефтепродуктов, вызывая в них глубокие необратимые процессы деградации до остаточных продуктов, 

относящихся к экологически нейтральным соединениям  [7]. 

На почве месторождениях Атырауской области, был заложен модельный эксперимент по изучению 

углеводородокисляющей активности как отдельных штаммов микроорганизмов, так и их консорциумов. 

Исходное  содержание  нефти  в  почве  составило 29 г/кг  почвы.  Контролем  служила  нефтезагрязненная 

почва без внесения микроорганизмов и удобрений. По истечении 60 суток содержание нефти в контроле 

снизилось  всего  на 2,1 г/кг  почвы,  тогда  как  внесение  органо-минерального  удобрения  способствовало 

снижению  содержания  нефти  на 4,5 г/кг  почвы.  В  вариантах  с  внесением  микроорганизмов  уже  на 15 

сутки нами выявлено значительное снижение нефти в почве, особенно в случае внесения консорциумов 

микроорганизмов,  тогда  как  через 60 суток  содержание  нефти  в  вариантах  с  внесением  монокультур 

микроорганизмов  снизилось  на 21,2-22,2 г/кг  почвы  (таблица 2). Внесение  консорциумов  из  двух 

штаммов снизило содержание нефти на 23,2-24 г/кг почвы. Наилучший результат получен в варианте с 

внесением консорциума из 4 штаммов - снижение нефти произошло на 27,2 г/кг почвы. 

 

Таблица 2 Углеводородокисляющая активность микроорганизмов-деструкторов углеводородов  

нефти в модельном эксперименте (г/кг почвы) 

 

Варианты опыта 15 суток 30 

суток 60 

суток 

Контроль 29,00±1,04 28,10±1,14 

26,90±1,54

Минеральные удобрения+органика 27,85±1,51 

27,50±1,07 

24,50±1,40

Micrococcus varians PR69 

15,78±1,41 

9,80±0,31 

7,20±0,16 

Bacillus subtilis PR28 

17,57±0,32 

10,00±0,44 

7,50±0,19 

Bacillus firmus S20 

17,13±0,95 

10,70±0,58 

7,80±0,23 

Micrococcus roseus УД6-4 14,90±0,87 

9,60±0,35 

6,80±0,31 

Micrococcus varians PR69+ Micrococcus roseus УД6-4 13,86±0,76  8,40±0,50 5,00±0,44 

Bacillus firmus S20+ Bacillus subtilis PR28 

14,00±0,68 

9,10±0,39 

5,80±0,23 

Micrococcus varians PR69+ Micrococcus roseus УД6-

4+ Bacillus firmus S20+ Bacillus subtilis PR28 

9,30±0,22 4,20±0,11 

1,80±0,07 

 

    

490


В 

течение 


всего 

эксперимента 

изучалась 

численность 

углеводо-родокисляющих 

микроорганизмов.  Так,  их  исходная  численность  составила (2,43±0,57)×103 кл/г  почвы.  Через 15 

суток в почве контрольного варианта их численность возросла в 1,2 раза по сравнению с исходным 

показателем, через 30 и 60 суток увеличилась на 1 порядок. Тогда как внесение органо-минерального 

удобрения  увеличивало  их  численность  через 15 суток  на 1 порядок,  через 30 и 60 суток - на 2 

порядка.  Увеличение  численности  углеводородокисляющих  микроорганизмов  на 3 порядка  по 

сравнению  с  исходным  показателем  наблюдалось  через 30 суток  в  вариантах  с  внесением 

монокультур и консорциумов на основе двух штаммов микроорганизмов и на 4 порядка в варианте с 

внесением  консорциума  из 4 штаммов  углеводородокисляющих  микроорганизмов.  К  концу 

модельного  эксперимента  по  мере  исчерпания  углеводородного  субстрата  в  вариантах  с  внесением 

монокультур  и  консорциумов  микроорганизмов-деструкторов  нефти  наблюдалось  снижение 

численности углеводо-родокисляющих микроорганизмов на 1 порядок.  

Для  очистки  загрязненных  нефтью  и  нефтепродуктами  почв  Западного  региона  Казахстана 

рекомендуется  применять  консорциум  микроорганизмов-нефтедеструкторов  на  основе  аборигенных 

штаммов Bacillus firmus S20, Bacillus subtilis PR28, Micrococcus roseus УД6-4, Micrococcus varians PR69. 

Анализ литературных источников показывает перспективность методов биоремедиации по очистке 

почв  от  нефтяных  загрязнений.  Это  необходимый  этап  рекультивации  нефтезагрязненных  почв  после 

традиционных  методов.  Отмечается  рост  исследований  в  области  поиска  новых  микробных 

нефтедеструкторов, создания на их основе биопрепаратов, реализации новых технологий рекультивации 

почв,  загрязненных  нефтью  и  нефтепродуктами.  В  разработке  биопрепаратов  предпочтение  отдается 

комплексным препаратам, состоящим из разных штаммов или видов организмов, что обеспечивает более 

полную биодеструкцию нефти по ее отдельным компонентам.   

Таким  образом,  результаты  анализа  методов  очистки  почвы  от  нефтепродуктов    являются 

основой для дальнейшей разработки технологии восстановления нефтезагрязненных почв в аридных 

условиях Казахстана. 

 

Литература 

 

1.

 Э.Р. Черняховский. Управление экологической безопасностью. М.: изд. Дом. «Альфа-Пресс», 

2007. -117 с. 

2.

 

Киреева  Н.А.  Биологическая  активность  нефтезагрязненных  почв / Н.А.  Киреева,                       В.В. Водопьянов, А.М. Мифтахова. – Уфа Гилем, 2001. 

3.

 Мазлова  Е.А.,  Мещеряков  С.В.  Проблемы  утилизации  нефте-шламов  и  способы  их 

переработки. М.: изд. Дом. «Ноосфера», 2001. -56 с.  

4.

 

Киреева Н.А. Микробиологическая оценка почвы, загрязненной нефтяными углеводородами / Н.А. Киреева // Баш. Хим. ж.-1995.-2.- № 3-4.-С. 65-68. 

5.

 Исмайлов  Н.И.  Современное  состояние  методов  рекультивации  нефтезагрязненных  земель / 

Н.И.  Исмайлов,  Ю.И.  Пиковский // Восстановление  нефтезагрязненных  почвенных  экосистем.-  М.: 

Наука, 1988.-С. 222-236. 

6.

 Коронелли  Т.В.  Принципы  и  методы  интенсификации  биологического  разрушения 

углеводородов  в  окружающей  среде  (обзор) / Т.В.  Коронелли // Прикладная  биохимия  и 

микробиология.-1996.- 32, № 6.- С.579-585. 

7.

 Киреева Н.А. Состояние комплекса актиномицетов нефте загрязненных почв / Н.А. Киреева // 

Вест. Баш. Ун-та.-1996.- № 1.-С. 42-45. 

 жүктеу 8.29 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   81
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет