Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ЕҢбектеріжүктеу 8.29 Mb.
Pdf просмотр
бет64/81
Дата12.01.2017
өлшемі8.29 Mb.
#395
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   81

Әдебиет 

 

1.  Мальгин  О.Н.,  Шеметов  П.А.,  Лашко  В.Т.,  Коломников  С.С.  Совершенствование  циклично-

поточной технологии горных работ в глубоких карьерах. – Ташкент: Фан, 2002. – 144 с. 

2. Столяров В.Ф. Проблема циклично-поточной технологии глубоких карьеров. – Екатеринбург: 

Уро РАН, 2004. – 232 с. 

3.  Ракишев  Б.Р.,  Молдабаев  С.К.  Ресурсосберегающие  технологии  на  угольных  разрезах.  Алматы: 

КазНТУ, 2011. – 283 с. 

 

 

ТАУ-КЕН ҚАЗБАЛАРЫНА БАҒЫТ БЕРУ АСПАПТАРЫ 

 

Қожаев Ж. Т., Қыдырбаева  НҚ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, Алматы қ, Қазақстан Республикасы 

 

Тау-кен қазбаларына горизонталь жазықтықта бағыт беру 

Кеншілер  қазбаның  берілген  бағыт  бойынша  үңгіленіп  жатқанын  тексеріп  отырады.  Ол  үшін 

белгіленген бағыт нүктелерінен механикалық тіктеуіштер түсіріп, олардың бір створда тұрғанын, немесе 

жарықсәулелі тіктеуш, лазерлік (1-сурет) және т.б. бағыт көрсеткіштер арқылы қадағаланып отырылады. 

 

а                                                                                    б  

 

1-сурет. Бағыт көрсеткіштер: а –жарық тіктеуіштің сырт көрнісі; б- ЛУН-7 лазерлік бағыт көрсеткіш 

 

Жерасты қазбаларына бағыт беру жарық сәуле шығарып түратын  ОС-1 және ОС-2 тіктеуіштер арқылы  жүзеге  асырылады.  Суретте:  жарық  тіктеуіштің    сырт  көрнісі:  1-цилиндрлік  копус;  2- 

корпустың қақпағы; 3- электрлік лампа; 1,5Вт электрлік лампа; лампаның қызыл немесе жазыл түсті 

мөлдір  шыны  қабы:  5-  жіпке  іліп  қоятын  ілмегі;  6-жарықты  қосатын  винт.  Жарық  тіктеуіштерді  

берілген бағыт створына іледі және ол 60-70м дейін жерге бағыт көрестіп тұрады. 

Кейінгі  кезде    жерасты  қазбаларына,  метро  ж  құрлысында    бағыт  беру  лазерлік  аспаптар  (1,  б-

суретт) арқылы жүзеге асырылуда. 

ЛУН-7  аспабы    проекциялық,  лазерлі  жарық  көзімен  жабдықталған  бағыт  көрсеткіш,  қызыл  түсті 

жарық сәулесін  шығарады,  127  В  қуатты жүйеде  көректенеді.  Аспап кен  қазбасының қабырғасына 2 м 

биіктіктегі  консольға  орнатылады.  Забойға  бағытталған  жарық  сәулені  500  м  жерге  дейін  жай  көзбен 

көруге болады. Жарық маркасының диаметрі 80 мм. Кәзір  осы ЛУН-7 бағыт бергіштің негізінде ЛУН-9  

аспабы және де  ЛВ-5 типті лазерлік визир өндіріске енгізілді.  

Тау-кен қазбаларына вертикаль жазықтықта бағыт беру 

Тау-кен қазбасының ылдилығына немесе көлбеу бұрышына байланысты, вертикаль жазықтықта 

бағыт беруде әртүрлі тәсілдер қолданылады. 


 

 

399Көлбеу  бұрышы  5-6°-қа  дейінгі  (і  =±0,1)қазбаларда  вертикаль  жазықтықта  бағыт  беру  нивелир, 

деңгейлері  бар  қалып, ватерпас  және  жарық  сәулелі    және  т.б.  аспаптар арқылы  жүзеге  асырылады. 

Бағыт  беруде  нивелирді  қолданғанда  қазбаға,  аралары  1-1,5м    қабырғалық  (бүйірлік)  реперлер 

орнатылады. Олардың абсолют биіктіктері нивелирлеу арқылы анықталады.  

Көлбеу бұрыштары 6°-тан жоғары кен  қазбаларын  жүргізуде теодолит қолданылады. Теодолит 

арқылы бағыт беруде, оны белгілі маркшейдерлік нүктеге  орнатып, вертикаль дөңгелегіне жобадағы 

қазбаның  көлбеу  бұрышы  қойылады.  Одан  кейін  көздеу  сәулесінің  жармасына  тіктеуіштер  іліп, 

олардың сәулемен қилысқан нүктелері белгіленеді (2-сурет). 

 

 

2-сурет. Вертикаль жазықтықта теодолит арқылы бағыт беру   

Лазерлік  сәуле  арқылы  бағыт  беруде  ЛВ-5М  көздегіші,  нивелир-көлбеуөлшегіш  (3-сурет)  және 

т.б. аспаптар қолданылады.   

 

а 

 

                    

б 

 

 

3-сурет. а- ЛВ-5 лазерлік көздегіш; б-ивелир-көлбеуөлшегіш 

 

ЛВ-5  лазерлік  визир  тек    кен  қазбаларына  бағыт  берумен  ғана  шектел-мейді,  оның  қызмет  көрсету ауқымы өте кең. Бұл аспап арқылы метродағы   өткелдер мен щиттерге  10° -қа дейінгі көлбеулікте бағыт 

бере алады.  

 

 

4-сурет. Ватерпас  

 

400 Вертикаль  жазықтықта  қазбаның  көлбеу  бұрышы,  ылдилығы  ватер-паспен  тексеріледі(4-сурет). 

Ватерпас  бір-біріне  первендикуляр  қағылған  екі  кесек-ағаштан  жасалған,  қарапайым  рельстерді  төсеуге 

өте  қолайлы  құрал.  Ол:  ұзындығы  2м  кесек  ағаштан  -  1,  кіші  кесектен-2;  тіктеуіш-3,  штрих-5  және 

биіктіктері  әртүрлі (Н

және Н


2

) ағаш  қондырғылардан  (4 және 6) тұрады.                       

  

Әдебиет 

 

1. Оглоблин  Д.Н. Маркшейдерское дело. –М.: 1981.-704 с. 

2.  Нұрпейісова  М.Б.  Геодезия  және  маркшейдерлік  іс.  Оқулық.  -Алматы:  Республикалық  баспа 

кабинеті, 1993.-156 б. 

3. Қалыбеков Т., Нұрпейісова М.Б., Жаркимбаев Б.М. Кенді ашық  және су асты әдістерімен қазу 

кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар. Оқулық..-Алматы: Кітап, 1997.-198 б. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА МИРОВЫХ И КАЗАХСТАНСКИХ ФЕРРОСПЛАВОВ 

 

Куатбай Е.Чепуштанова Т.АКазНТУ имени К.И. Сатпаева, г.Алматы, Республика  Казхастан 

 

Ферросплавная  отрасль  является  одной  из  самых  бурно  разви-вающихся  отраслей  в  мире,  тенденция развития производства ферро-сплавов на протяжении последних пяти лет, говорит о постоянном увеличении. 

Ежегодно  в  мире  производится  около  35-40  млн.  тонн  ферросплавов.  Основным  сегментом  среди 

производимых ферросплавов является феррохром, доля в объемах производства которого в мире составляет 

24 %. На втором месте по  объемам -  силикомарганец,  доля которого  21 % в мировом производстве. Третье 

место занимает ферросилиций, с долей 20 % в мировом производстве, а на четвертом месте ферромарганец с 

долей 13 %. Вместе вышеперечисленные ферросплавы занимают более 78 % мирового производства.  

Целью представленных исследований являлся анализ производства ферросплавов в мире и Казахстане. 

Среди стран, основных производителей ферросплавов необходимо отметить Китай, с долей в мировых 

объемах 46 %, ЮАР, занимающую 14,2 %. Заметными продуцентами также являются Украина, Казахстан, 

Бразилия,  Индия,  Япония,  Норвегия  и  Франция.  Россия  также  является  заметным  производителем 

ферросплавов  в  мире,  хотя  в  некоторой  степени  зависит  от  импорта  некоторых  из  них.  Доля  России  в 

мировом производстве составляет около 5 %. В таблице представлены крупнейшие в мире производители 

ферросплавов.  

Феноменальным показателем производства ферросплавов является рекорд  китайских производителей: в 

июне  2011  г.  китайские  предприятия  рекордно  нарастили  выпуск  ферросплавов.  По  данным  официальной 

статистики, в среднем, за сутки объем выплавки этой продукции в КНР составил 95600 т. Ранее исторический 

максимум выпуска ферросплавов был зафиксирован в мае 2011 г. Нынешний рекорд производства превысил 

майский на 21,8 %. По оценкам экспертов отрасли, подобный скачок связан с ростом цен на мировом рынке. 

На данный момент объем выпуска ферросплавов в Китае снизился до 76 467 т за сутки [1-3]. 

 

Таблица - Крупнейшие в мире и в Казахстане производители ферросплавов  

Компания 

Страна 

Объем производства в 

2012 году (тыс. тонн) 

Китайские производители в целом 

Китай 

20-25 млн. т Eramet Group 

Франция 


950 

Никопольский завод ферросплавов 

Украина 

800 


BHP Billiton 

ЮАР 


642 

Челябинский электрометаллургический комбинат 

Россия 

1000,5 


Companhia Vale do Rio Doce 

Бразилия 

451,5 

Запорожский завод ферросплавов Украина 

411,08 


"Кузнецкие ферросплавы" 

Россия 


340 

800 


АО «ТНК «Казхром»: 

Аксуский завод ферросплавов, 

Актюбинский завод ферросплавов 

Казахстан 

300 

Источники: "Эксперт РА", "Интерфакс-Украина" 


 

 

401Ферросплавное производство Казахстана.  

Аксуский  завод  ферросплавов  -  филиал  АО  «ТНК  «Казхром»  был  запущен  в  начале  1968  года. 

Завод  входит  с  состав  акционерного  общества  ТНК  "Казхром",  которое  принадлежит  казахстанской 

компании Eurasian Natural Resources Corporation. Это одно из крупнейших и уникальных предприятий по 

производству ферросплавов не только в стране, но и в мире. Его проектная мощность - 1 млн. базовых 

тонн  ферросплавов  в  год.  Первоначально  ориентированный  на  производство  ферросилиция,  сегодня 

завод  совмещает  крупномасштабное  производство  хромистых,  кремнистых  и  марганцевых  сплавов.  На 

заводе работает более 6 тысяч человек. Завод основан в 1968 г., имеет в своём составе четыре плавильных 

цеха,  26  мощных  электропечей.  Численность  работающих  -  более  6  тысяч  человек.  Сегодня  завод 

специализируется  на  выплавке  феррохрома,  ферросилиция,  ферросиликохрома  и  ферросиликомарганца. 

Выпускаемые  ферросплавы  используются  при  производстве  легированных  сталей  на  металлургических 

предприятиях США, Японии, Великобритании, Германии, Франции и России. 

На  сегодняшний  момент  осуществляется  2  инновационных  проекта:  первый  из  них  связан  с 

использованием  в  технологии  производства  ферросплавов  обожжённых  хромовых  окатышей.  Второй 

заключается  в  производстве  кокса  в  напольных  печах  из  экибастузских  углей.  К  реализации  первого 

проекта планируется приступить в начале 2006 г. К этому времени поступят первые окатыши с Донского 

ГОКа.  Внедрение  новой  технологии  позволит  обеспечить  рост  производства  высоко-углеродистого 

феррохрома  на  80  тыс.т  ежегодно.  С  использованием  обожжённых  хромовых  окатышей  не  только 

повысятся  производственные  показатели  работы  печи,  но  и  сократятся  объёмы  выбросов  вредных 

веществ в атмосферу. В частности, на печах цехов № 2 и № 6 выбросы сократятся на 431 т в год. 

Реализация  второго  проекта  позволит  АЗФ  снизить  себестоимость  производимой  продукции  и 

сократить зависимость от поставщиков – коксохимических предприятий России и Казахстана. Уголь для 

производства кокса будет поступать с разреза "Восточный" (Экибастуз), где запасы коксующихся  углей 

составляют около 1 млн. т. 

Актюбинский завод ферросплавов – современное, динамично развивающееся предприятие, объем 

производства,  которого  составляет  более  300  тыс.  тонн  ферросплавов  в  год.  Завод  выплавил  первую 

тонну  ферросплавов  в  1943  году.  Здесь  выпускаются  все  марки  феррохрома,  ферросилиций, 

металлический  хром,  рутиловый,  ильменитовый  и  цирконовый  концентраты.  Завод  входит  с  состав 

акционерного  общества ТНК "Казхром", которое принадлежит казахстанской компании Eurasian Natural 

Resources Corporation.  

Основное  производство  представлено  тремя  плавильными  цехами:  цех  №  1  с  семью  открытыми 

электропечами  и  двумя  конвертерами,  цех  №  2  с  семью  печами,  цех  №  3  с  вакуумметрическими  и 

алюмотермическими  отделениями  для  выпуска  феррохрома,  модификаторов  и  лигатур.  Экспорт 

ферросплавов - США и почти все европейские страны.  

Для дальнейшего развития производства, а также достижения меньшей зависимости от меняющейся 

конъюнктуры  рынка  сбыта  сплавов  с  хромом  АкЗФ  в  настоящее  время  принимает  следующие  меры, 

расширяющие сортамент выпускаемых сплавов и снижающие себестоимость сплавов с хромом: 

?  обогащение  титановой  руды  с  получением  ильменитового  концентрата,  его  окускование  и 

освоение производства ферротитана марки ФТ75; 

?  оптимизация технологии выплавки рафинированных сортов феррохрома; 

?  освоение технологии выплавки металлического хрома и ее оптимизация; 

?  окускование мелочи хромитовой руды, образующейся на заводе после рассева; 

?  разработка  технологий  и  организация  производства  широкого  сортамента  ферросплавов 

малой  группы,  ранее  не  производимых  в  Казахстане  (ферровольфрама,  ферромолибдена, 

магнийсодержащих лигатур, ферроциркония и т.д.). 

Ферросплавное производство за период 2011-2013 гг. стало самой инвестируемой отраслью 

металлической  продукции  Казахстана.    Например,  инвестиции  в  четвертый  завод  по  выпуску 

высокоуглеродистого феррохрома АО "ТНК "Казхром" превысят запланированную сумму в 700 млн. 

долларов,  теперь  сумма  составит  1  млрд.  долларов,  в  связи  с  расширением  завода.  Одновременно 

ведутся  переговоры  с  компанией  ENRC  по  строительству  другого  ферросплавного  завода  еще 

большей  мощности  -  более  500  тыс.т  в  год.  Завод  планируется  расположить  либо  в  Актобе,  либо  в 

Хромтау.  

Российские производители ферросплавов.   

Лидером 


по 

объему 


производства 

ферросплавов 

в 

РФ 


является 

Челябинский 

электрометаллургический  комбинат  (город  Челябинск)  основная  продукция  комбината  – 

ферросилиций,  феррохром,  силико-кальций,  ферросиликохром,  ферросиликомарганец.  Челябинский 

электрометаллургический комбинат - крупнейший производитель ферросплавов в России, способный 


 

 

402 полностью  обеспечить  потреб-ности  отечественной  металлургии.  В  его  составе  свыше  50  структур-

ных  подразделений  ферросплавного  и  электродного  производства.  Среди  них  7  ферросплавных 

цехов,  6  цехов  по  производству  электродной  продукции,  цех  обжига  известняка,  два  цеха  по 

переработке  шлаков,  железнодорожный  и  автотранспортные  цеха,  цех  сетей  и  подстанций, 

центральная  заводская  лаборатория  и  ещё  три  десятка  вспомогательных  цехов  и  участков. 

Ежесуточно  комбинат  потребляет  свыше  9  млн  кВт.ч  электрической  энергии.  Ассортимент 

выпускаемой продукции включает в себя более 120 наименований ферросплавов и лигатур, более 40 

изделий электродного производства. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного 

производства находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, 

в дорожном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве. 

Одним  из  основных  российских  производителей  ферросплавов  является  Кузнецкий  завод 

ферросплавов,  который  расположен  в  городе  Новокузнецке,  в  Кемеровской  области.  Основная 

продукция  завода  -  изготовление  ферросилиция  и  микрокремнезема.  Завод  является  одним  из 

крупнейших  в  стране  по  производству  ферросилиция  и  на  долю  завода  приходится  52  %  всего  его 

производства.  Кузнецкий  завод  ферросплавов  имеет  3  ферросплавных  цеха,  и  продукция  этого 

ферросплавного завода востребована не только в России, но и в других странах. 

Серовский  завод  ферросплавов  (город  Серов,  Свердловская  область)  -  по  объему 

производства  ферросплавов  на  территории  РФ  занимает  второе  место.  Основная  продукция 

предприятия – феррохром. 

Ключевский  завод  ферросплавов  (поселок  Двуреченск,  Свердловская  область)  -  производит,  так 

называемые,  «экзотические  ферросплавы»  алюминотермическим  способом.  Продукция  завода: 

феррохром, ферробор, ферротитан, ферровольфрам, феррониобий, ферромолибден и другие.  

Тихвинский ферросплавный завод (город Тихвин, Ленинградская область) - основная продукция 

завода – феррохром. Хромитовая руда для производства поставляется из Казахстана. Алапаевский  металлургический  завод  (город  Алапаевск,  Свердловская  область)  -  завод 

производит  доменные  ферросплавы,  в  основном  ферромарганец  c  содержанием  Мn  свыше  65  до  75 

%. Производство ведется углеродотермическим методом.  

Украинские производители ферросплавов.  

Запорожский  завод  ферросплавов  (город  Запорожье)  -  считается  одним  из  крупнейших 

ферросплавных  заводов  в  Европе.  Основная  продукция  –  ферросиликомарганец,  ферросилиций, 

ферромарганец, марганец металлический. 

Никопольский  завод  ферросплавов  (город  Никополь,  Днепропетровская  область)  -  один  из 

лидеров  по  объему  производства  ферросплавов  на  Украине.  Основная  продукция  завода  – 

ферросиликомарганец, ферромарганец. 

Стахановский завод ферросплавов (город Стаханов, Луганская область) - лидер по производству 

ферросилиция 

на 

Украине. Основная 

продукция: 

ферросилиций, 

ферромарганец, 

ферросиликомарганец. Примерно 70 % производимой продукции идет на экспорт. 

Донецкий  завод  ферросплавов  (город  Донецк)  -  основное  направление  деятельности  завода  – 

производство ферроалюминия.  

Представителем  Грузинской  металлургической  промышленности,  выпускающей  ферросплавы, 

является  зестафонский  завод  ферросплавов.  Завод  выпускает  широкий  спектр  ферросплавов,  таких 

как  марганец  металлический  электролитический  азотированный,  силикомарганец  ферромарганец 

доменный,  ферросплавы  с  марганцем,  а  также  электроферромарганец  среднеуглеродистый  и 

углеродистый.  Основная  продукция  завода  - ферромарганец,  который  производится  из  марганцевых 

руд Чиатурского месторождения [4,5]. Заключение.  На  сегодняшний  день  наиболее  востребованы  из  ферросплавов  -  производство 

ферромарганца,  ферросилиция,  феррохрома  и  ферротита.  Технология  производства  ферросплавов 

может 

быть 


реализована 

способами углевосстановительным, 

силикотермическим 

и 

алюминотермическим.  Наиболее  дешёвым  является  углевосстановитель-ный  способ  и  его  используют при изготовлении углеродистых ферромарганца и феррохрома и сплавов с кремнием в  специальных 

восстановительных (рудовосстановительных) ферросплавных печах.  

По  объему,  качеству  и  сортаменту  выпускаемых  ферросплавов  промышленность  Казахстана 

находится  на  уровне  технически  развитых  стран, но  при  этом  отстает  от  них  по  удельному  расходу 

электроэнергии/  извлечению  ведущих  элементов,  уровню  экологической  чистоты  основным 

параметрам  плавильных  агрегатов.  Например,  средний  показатель  удельного  расхода  энергии  в 

Казахстане  для  65  %-го  ферросилиция  достигает  9200  кВт  ч/т,  для  силикомарганца  -    3900  кВт-ч/т, 

тогда  как  лучшие  зарубежные  показатели  составляют  8900  и  32  500  кВт-ч/т.  Извлечение  хрома  при  

 

403выплавке углеродистого феррохрома и силикохрома равно 85 и 78 %, 94 и 88 % соответственно. Это 

связано  с  низкой  подготовкой  сырья,  фракционированием,  сушкой,  окусковыванием,  подогревом 

перед плавкой, а также утилизацией тепла и отходящего газа. 

По  конструкционному  исполнению  электропечи  СНГ,  в  том  числе  и  в  Казахстане,  также 

уступают зарубежным: недостаточно автоматизированы и с большим сроком эксплуатации (от 20 до 

53  лет).  Многие  предприятия  в  Казахстане  работают  рентабельно  благодаря  низким  экологическим 

требованиям к их выбросам.  

В связи с тем, что Казахстан обладает уникальной сырьевой базой хрома, стратегия и тактика в 

хромовой  подотрасли  должна  быть  ориентирована  на  снижение  экспорта  хромовой  руды  и 

увеличение выпуска высококачественных ферросплавов. 

 

Литература 

 

1.  http://www.metaltorg.ru    

2.  Business  News  Americas.  Vale  to  invest  US$3.45bn  in  Minas  Gerais  -  Brazil. 

http://www.bnamericas.com. 23.09.2012.  

3.  Mining Journal Online. Vale’s big spend. http://www.mining-journal.com. 26.10.2012. 

4.  Муканов Д. Металлургия Казахстана: Состояние, инновацион-ный потенциал, тренд развития. 

– Алматы: «Айкос», 2005. – 290 с. 

5. Дуррер Р., Фолькерт Г. Металлургия ферросплавов. – М: Металлургия, 1976. – 480 с. 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ГЛИНОЗЕМСОДЕРЖАЩИХ  РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУНДЫБАЙ 

 

Малдыбаев Г.К., Козлов В.А., Даулетбаков Т.С., Шаяхметова Р.А., Жумакынбай Н. 

РГП «НЦ КПМС РК»,  г.Алматы,  Республика Казахстан 

 

В    21  веке  как  никогда  ранее  усугубились  тенденции  снижения  содержания  полезных компонентов  в  исходном  горном  сырье.  Для  увеличения  извлечения  полезных  компонентов  из 

сложных  труднообогатимых  руд  встала  необходимость  создания  процессов  и  аппаратов 

фракционного  разделения  и  тонкого  измельчения  с  максимальным  вскрытием  ультрадисперсных 

минеральных материалов. 

Очевидно,  что  эффективность  классификации  по  крупности  продуктов  измельчения 

минерального  сырья  оказывает  влияние  на энергоемкость  показателей  измельчения  и  на извлечение 

полезных  компонентов  из  рудной  массы.  Это  фундаментальная  преграда  затормозила  дальнейшее 

развитие  классических обогатительных процессов в горно-металлургической отрасли. 

Главная  трудность    переработки  руды  м.  Кундыбай  связана  с  низким  содержанием  РиРЗМ  и 

сложным вещественным составом - щелочные алюмосиликаты, органическое вещество, шпинелиды, 

карбонаты, аморфный «скелетный» кремнезем. Диапазон щелочных алюмосиликатов представлен от 

каолина,  нефелина  до  полевого  шпата;  органическое  вещество  –  от  реликтовых  углеводородов, 

микронефти  до  белковых  соединений,  шпинелиды,  сульфиды,  фосфаты,  карбонаты  и  аморфный 

скелетный  кремнезем  пронизанный  каналами,  трещинами,  пустотами  заполненный  ОВ  и  РЗМ.  В 

целом,  руда  м.  Кундыбай  является  рудным  сырьем  двойной  упорности,  из-за  низкого  содержания  

РиРЗМ, которые ультратонко распределены по всем базовым компонентам: кремнезем, глинозем, ОВ 

и практически не поддаются обогащению по классической схеме т.е. по базовым цветным, редким и 

редкоземельным  металлам  (механическое  концентрирование,  флотация,  гравитация  и  т.д.)  

Измельчение таких тонковкрапленных руд типа Кундыбай до стандартной крупности 80-90% класса 

менее  74  мкм  не  обеспечивает  полного  вскрытия  сростков  выделяемых  минералов.  Увеличение 

степени  измельчения  до  90%  класса  минус  44  мкм  приводит  к  значительному  образованию  шлама, 

для которого пока не разработаны эффективные способы физической и химической селекции.  

Основными  минералами  первичных 

алюмосиликатов  являются  каолинит,  слюда,  кварц, 

содержание  и  формы  нахождения    которых  являются  весьма  приемлемыми  для  их  принудительной 

концентрации  в  отдельные  фракции.  Среди  примесных  минералов  встречаются  гематит,  магнетит, 

ильменит, кальцит, опал. 

 


 

 

404 Оксиды  и  гидроксиды  железа,  как  и  алюмосиликаты,  кремнезем  и  глинозем  визуально  под 

микроскопом неотличимы друг от друга, так как оптические свойства этих минералов очень схожи, а 

размеры зерен каолинита не превышает 0,063 мм. 

Отбор  проб  производился  с  четырех  геологических  точек  (совместно  с  ТОО  «  Асбестовое 

геологоразведочное  предприятие»  директор  Джафаров  Н.Н.),  которые  подвергались  анализу. 

Результаты  химического  анализа  представлены  в  таблице  1  и  результаты  электронно-зондового 

микроанализа представлены в таблице 2.  

 

Таблица 1– Массовая доля  основных компонентов в исходной руде  

№ скв. 


Al

2

O3

, % 


SiO

2

, % 

K

2O, % 

Na

2O, % 

∑РиРЗЭ, % 

20,97 


60,75 

2,81 


0,2 

0,029 


22,24 


61,4 

2,05 


0,17 

0,027 


20,72 


60,38 

2,1 


0,2 

0,028 


22,88 


56,12 

3,43 


0,22 

0,025 


 

Таблица 2–Электронно-зондовый микроанализ УСХА-733, %. 

 

Наименование О 

Мg 


Al 

Si 


Ca 


Ti 

Fe 


Итог 

Спектр1 


54,84 

0,37 


11,00 

29,34 


1,86 

0,32 


0,25 

2.02 


100 

Спектр2 


54,46 

0,35 


12,78 

26,83 


2,17 

0,21 


0,39 

2,80 


100 

Спектр3 


54,36 

0,34 


12,05 

26,26 


3,10 

0,17 


0,34 

3,38 


100 

Среднее 


54,55 

0,36 


11,94 

27,48 


2,38 

0,23 


0,32 

2,74 


  100 

Стандартное 

отклонение 

0,25 


0,01 

0,90 


1,64 

0,64 


0,08 

0,07 


0,68 

– 

Макс. 54,84 

0,37 


12,78 

29,34 


3,10 

0,32 


0,39 

3,38 


– 

Мин. 


54,36 

0,34 


11,00 

26,26 


1,86 

0,17 


0,25 

2,02 


– 

 

Низкое  содержание  РиРЗМ  приводит  к  переработке  больших  объемов  руды,  высоким  затратам реагантов, поэтому 

эффективно разделение  песковой и глинистой частей исходного материала. 
жүктеу 8.29 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   81
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет