Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ЕҢбектері


D БАҚЫЛАУ АУДАНЫНДАҒЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ҚОЗДЫРУ ПУНКТТЕРІНІҢжүктеу 8.29 Mb.
Pdf просмотр
бет5/81
Дата12.01.2017
өлшемі8.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81

3D БАҚЫЛАУ АУДАНЫНДАҒЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ҚОЗДЫРУ ПУНКТТЕРІНІҢ 

СЕЙСМИКАЛЫҚ ТЕРБЕЛІСТЕРІН ТОПТАСТЫРУ 

 

Балтабаева Б.Ә. 

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

 

Сейсмобарлауда  қоздыру  (Қозд.П)  және  қабылдау  пункттерінің  (Қаб.П)  сейсмикалық 

тербелістерін  ауданда  және  кеңістікте  үйлесімді  орналасуын  бақылау  жүйесі  деп  атайды.  Қоздыру 

пункті мен қабылдау пунктінің бір сызық (профиль) бойымен орналасуы екіөлшемді сейсмобарлауға 

тән болса, онда кеңістіктік және көлемдік деп аталатын үшөлшемді (3D) сейсмобарлаудың қабылдау 

мен  қоздыру  пунттері  ауданның  көлбеу  қимасында  көлемдік  толқындық  өрісті  бақылайтындай  етіп 

орналастырады 1-2

Топтастыру  деп  -  бір  арнаға  қосылған  сейсмоқабылдағыштар  тобын  немесе  қоздыру 

тербелістерін  бір  мезгілде  жұмыс  істейтін  кейбір  учаскелер  бойынша  орналасқан  жүйені  айтамыз. 

Олай  болса,  сейсмикалық  арнаға  бір  емес  бірнеше  сейсмоқабылдағыштардың  қосылуын 

сейсмоқабылдағыштарды  топтастыру  деп  атайды.  Ал,  бытыраңқы  кішігірім  базада  қоздыру 

топтарының  синхронды  сейсмикалық  тербелістерін  -  қоздыру  пункттерін  топтастыру  деп  атаймыз. 

Егер  сейсмоқабылдағыштарды  топтастыруды  көрінерлік  жылдамдығы  төмен  толқындардың  беткі 

интенсивтілігін  бәсеңдету  үшін  қолданса,  бөгеуіл  толқындардың  әлсіздігі  мен  тербелістің  қоздыру 

жағдайын жақсарту үшін қоздыру пункттерін топтастыруды қолданады. 

Білетініміздей  1-3,  қабылдау  мен  қоздыру  пункттерін  топтастыру  тік  жағдайдағы  тербеліс 

сәулелелерінің  қасиеттеріне  ие  болып,  кеңістікте  таралып  жатқан  төменгі  жылдамдықты 

толқындарды  бәсеңдетеді.  Қоздыру  пункттерін  топтастыру  кезінде  кездейсоқ  тербелістер  мен 


 

27 


пайдалы  толқындардың  жүйесіздігіне  қатысты  жүйелі  интенсивтілігін  арттыру  үшін  орташа 

статистикалық  эффект  жүргізіледі.  Тік  бағытқа  жақын  кеңістік  бойынша  сәйкес  келетін  толқын 

сейсмоқабылдағыштар  тобына  бір  мезгілде  әсер  етуіне  байланысты  мұндай  эффект  шығу 

сигналдарының  синфазалық  түрде  қалыптасуына  алып  келеді.  Сол  уақытта  көлбеу  толқын 

сейсмоқабылдағыштар  тобын  уақыттық  кешігумен  тіркеуіне  байланысты  энергияның  кейбір 

бөліктері  интерференция  нәтижесінде  әлсірейтін  болады.  Қоздырушы  энергия  тобынан  төмен 

таралатын  бір  мезгілде  жарылатын  мұндай  толқындардың  сейсмоқабылдағышқа  келуі  күшпен 

қалыптасқанда,  толқындар  қоздыру  тобынан  көлбеу  өтіп,  сейсмоқабылдағышқа  әртүрлі  фазада 

ішінара  басылып  келеді.  Қорыта  келгенде,  топтастыру  -  сейсмоқабылдағышқа  бағыт  бойынша 

келетін толқындарды бөлуге мүмкіндік береді. 

N  мен  ∆х  тобының  оңтайлы параметрлерін  таңдау  бөгеуіл  толқынның  төменгі  жиілігін  қажетті 

жағдайға  дейін  барынша  кіші  өлшемде  басуға  тура  келеді.  Топтың  параметрлерін  есептеу  үшін 

бөгеуіл  толқынның  жүйелі  көрінерлік  жылдамдық  диапазоны  мен  спектральды  диапазонын  білу 

қажет  4-6.  Бұл  толқындар  үшін  ω

min

  <  ω  <  ωmax

  және  ν

к  min

  <  ν


к

  <  ν


к  max

.  Онда  олардың  кеңістіктік 

жиіліктері к

min


 < к < к

max


 диапазонында шектік мәнде болады:  

 

 .                                                         (1) 

 

Егер  сандық  толқындарының  диапазоны  D ( k)   си п а тта ма -сын ы ң   ба суы   төң ір ег ін д е 

орн а ла сса ,   қа былда ғышта рды ң   б ірт ект і  т обы  бөг еуі лд ерд і   б әс ең д ет іп ,   ш ека ра ла ры 

ф орм ула н ы  а н ы қта й ды.  

 k

гр1


=k

min 


және к

гр2


 = к

max


 біле отырып, қажетті параметрлерді табамыз: 

 

                                                            (2) 

 

Бұл  формулалардан  кедергі  және  пайдалы  толқындардың  бастапқы  интенсивтілік  қатынасы ескерілмейтіндіктен кедергінің қажетті басуын қадағалайтын есептік топты анықтай алмаймыз. Басу 

аймағында  бағыттау  сипаттамасының  D(k)  орта ша   дәр еж есі   ша ма м ен   N  есе  төмен,  ал  оның       

k  =  0  болғанда  максимальді  мәнге  ие  болатынын  байқау  қиын  емес.  Сонымен  жүйелі  толқындарды 

бәсеңдету  арқылы  интерференциялы  жүйе  сигнал/кедергі  қатынасын  N  есеге  арттырады.  Алынған 

серпінді  тербелістердің  шынайы  жағдай  үшін  жинақтаудың  теориялық  бағасы  осындай  1,4-6. 

Ескеретін бір жәйт, негізі шынайы жағдайларда (жергілікті қисық рельеф, біртексіз АЖЗ, кедергі мен 

пайдалы толқындардың кинематикалық және динамикалық параметрлерінің флуктуациясы) қабылдау 

топтарының  бағыттау  эффектісі  1,5-2  есеге  төмендейді.  Бұл  кезде  топтастыру  базасын  ұзартпай  ∆х 

аспап  қадамын азайтып, немесе  керісінше,  қадамның  есептік  көлемін  сақтай  отырып,  базаны  ұзарту 

керек. Сәйкес нұсканы таңдау бағыттау тобының сәйкес сипаттамасымен бақыланады.  

Тәжірибеде қолданылатын сызықтық топтарда аспаптар санын 5-10-нан 20-30-ға дейін өзгертсе, 

олар  2-ден  10м-ге  дейінгі  аралықты  құрайды.  Көрші  базаларды  басуды  топтастыруда 

сейсмостанцияның  көрші  каналдарын  тіркейтін  тербелістердің  жеке  ерекшеліктерін  нивелирлейді 

және  сейсмикалық  трассалардағы  бөгеуіл-толқындардың  корреляциясы  өсіп,  оған  қоса  қабылдау 

топтарын жабу сейсмикалық аралық таңдауда күрделенеді. 

Кездейсоқ  кедергілерді  жою  мақсатындағы  қабылдаулардың  топтастырылуын  статистикалық 

деп  атайды.  Жұмыста  көрсетілгендей  4-6,  аспаптарды  профиь  бойымен  орналастыру  қажет  емес. 

Керісінше, профиль бойымен орналасқан жүйелі толқындардың синфазалық жинақталуын қадағалау 

үшін  оларды  көлденең  бағытта  орналастырған  тиімді.  Біртекті  топтастырудың  статистикалық 

эффектісі 

-ге  тең.  Статистикалық  эффектіні  арттыру  үшін  арнаға  үлкен  санды  аспапты  орнату 

керек.  Мұндай  жағдайда  топты  ықшамдау  үшін  сейсмоқабылдағыштардың  аудандық  аралығы 

қолайлы. 

Қоздыру пункттерін топтастыру кезінде серпімді тербелістерді профиль нүктелері қатарында бір 

мезгілде  жарады.  Пайда  болатын  толқындар  әртүрлі  жолдармен  тарай  бір  бақылау  нүктесі 

орнатылған  сейсмоқабылдағышқа  келеді.  Пайдалы  толқын  үшін  терең  шекарадан  шағылған  ең  аз 

уақыт аралығы айырмашылығымен тәжірибе жүзінде синфазды қалыптасады. Жинақтау кезінде  бір-

бірін  бөгейтін  орташа  көрінерлік  жылдамдықты  бөгеуіл-толқындар  әртүрлі  жарылыс  көздерінен 

қабылдау нүктесіне тербелістің фазалық жылжуының шамасымен келеді. 


 

28 


 Қаралған 

формальді 

жағдай 

бір 


қоздыру 

көзімен 


жұмыс 

жасау 


барысындағы 

сейсмоқабылдағыштарды  топтастырудан  айырмашылығы  жоқ:  өзаралық  принцип  негізі  бойынша 

қоздыру  мен  қабылдаулардың  орнын  ауыстырғанмен  толқындық  көрініс  өзгермейді.  Сондықтан, 

қосымша  уақыттық  жылжуынсыз  жинақталатын  жазық  толқындар  қоздыру  пункттері  мен 

қабылдауларды  топтастыруда  интерференциялық  жүйенің  теориясы  қалыптасады.  Бұл  -  топ 

параметрлерінің есебі мен статистикалық эффектке және бағыттау сипаттамасына қатысты. Шынайы 

жағдайда қабылдауларды топтастыруға қарағанда қоздыру пукттерін топтастыру анағұрлым күрделі: 

әрбір жарылмаған қоздыру көзі – жеке құрылым болып келеді. Сондықтан, кішігірім базалардағы көп 

элементті  топтар  ең  төменгі  жылдамдығы  бар  бөгеуілдерді  басу  үшін  сейсмоқабылдағыштардың 

көмегіне  жүгінеді.  Егер  бөгеуілдер  кең  диапазонды  жылдамдықпен  қоса  V–ның  жоғары  мәніне  ие 

болса,  онда  оларды  басу  үшін  ∆х  аз  қадамындағы  қабылдағыштарды  топтастырудың  ұзын  базасы 

қажет  болады.  Бұл  жағдайда  жоғары  жылдамдыққа  қатысты  бөгеуілдерді  басуға  арналған  қоздыру 

пункттерін  топтастыру  қолданылады.  Көрші  топтарды  жабудың  көпеселігі  сейсмикалық  жазбалар 

сапасының  төмендеуіне  алып  келеді.  Қабылдауларды  топтастырумен  қалған  бөгеуілдер  басылады. 

Қабылдаулар  мен  қоздыру  пункттерін  бірігіп  топтастыру  кезінде  нәтиже  беретін  бағыттау 

сипаттамасы  мен  жалпы  статистикалық  эффект  екеуінің  интерференциялық  жүйесінің  сәйкес 

функциясының көбейтіндісіне тең. 

1-суретте  толқындық  өрістің  фрагменттері  көрсетілген:  тура  толқын  (1),  сынған  толқындар  (2), 

бөгеуіл толқындар (3,4,5,6) және шағылған (пайдалы) толқындар (7). 

 

  

1-сурет. Шығыс Өзен ауданындағы толқындық көрініс мысалы 

 

Бұл толқындарды талдау нәтижесінде төмендегідей мәліметтер алынды: -  тура  толқын,  жылдамдығы  800м/с,  жиілігі  50Гц-тен  астам,  (Қозд.П-не  жақын  кең  спектр) 

Қозд.П-нен  350м-ге  дейінгі  аралықта  бақыланады  және  қатты  грунт  қабатына  кеңістік  бойымен 

таралады; 

-  сынған  толқын  (2)  -  жылдамдығы-3000м/с,  0,4с  уақытқа  жиілігі  45Гц-тен  астам  және 

динамикалық сипаттамасының жоғарылығымен ерекшеленеді; 

-  бөгеуіл-толқын (4) - дыбысты, жылдамдығы - 330м/с, жиілігі – 75-90Гц; 

-  кеңістіктік  бөгеуіл-толқындар  (3және  5)  бірдей  700м/с  жылдамдықпен  25-27  Гц  топырақты 

жиілікпен,  вибратор  өзіндік  жиілік  резонансында  аз  жылдамдықты  зонаның  жоғарғы  қабатында 

арналық  толқындарды  өндіреді.  Толқындар  (3  және  5)  бірінші  келуінен-ақ  басталады  және  уақыт 

бойынша  пайдалы  толқындардың  бәсеңдеуі  бақыланады.  Айта  кету  керек,  сынған  толқын  және         

6-толқын,  шағылған  толқын  интерференция  әсерінен  (3)  толқын  бақылануы  күрделі  болады. 

Сондықтан, 3-толқын үзілмелі бақыланады; 

-  кеңістіктік  бөгеуіл-толқын  (6).  Жылдамдығы  –  1100-1300м/с,  жиілігі  –  17-18  Гц  (толқын 

ұзындығы  –  60-76  м);  АЖЗ  шекарасында  вибраторлар  арналық  толқындарды  өндіреді,  6-толқын 

алғашқы  келуден  кешірек  басталады,  пайдалы  толқын  энергиясының  әлсіреуі  уақыт  бойынша 


 

29 


бақыланады.  Жылдамдық  пен  толқын  түрінің  жиілігі  (3,5  және  6)  АЖЗ  қабатына,  қабаттағы 

жылдамдыққа, оның қаттылығына, тереңділігіне байланысты болады. 

Қорыта  келгенде,  зерттеліп  отырған  ауданда  сейсмикалық  тербелісті  қоздыру  және  қабылдау 

пункттеріне топтастыруда келтірілген мәліметтер бойынша ерекше назар аударуды қажет етеді.  

Әдебиет  

 

1. 


Белоусов    А.В.  Оптимизация  систем  наблюдений  для  изучения  кинематических  параметров 

среды в сейсморазведке 3D. Кандидаттық  диссертация. М. 2006. 105 б. 

2. 

Урупов А.К.  Основы трехмерной сейсморазведки. - М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004  584 б.  

3. 


Шерифф Р., Гелдарт Л. Сейсморазведка Т.1. М. «Мир», 1987. 447 б. 

4. 


Белоусов А.В.,  Закариев  Ю.Ш.,  Мусагалиев  М.З.,  Плешкевпч  А.Л., Цыпышев Н.Н. 

Актуальные вопросы оптимизации геометрии ЗD-сейсмических наблюдений. // Геофизика, 2007, №4, 

74-81. 

5. 


Мусагалиев    М.З.   Подготовка перспективных  на нефть и газ  объектов  в  западном  Казахстане  на 

основе оптимизированной технологии 3D сейсморазведки. Докторлық диссертация. М. 2010. 210 б. 

6. 

Калинин  А.Ю.  Оптимизация  методики  сейсмических  исследований  на  территории  юго-востока Русской платформы. Канд. диссертацияның афторефераты. М. 2009. 22б. 

 

 ЛИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОКРАСКИ  

ПЕСЧАНИКОВ ЖЕЗКАЗГАНА  

 

Бекботаева А.А., Бекботаев А.Т., Байбатша А.Б.,  

КазНТУ имени К.И. Сатпаева,  г.Алматы, Республика Казахстан 

 

Литофациальные  исследования  месторождений  медистых  песчаников  дают  возможность определения  и  уточнения  литологических  признаков  контроля  рудоотложения,  которое  в  свою 

очередь 


определит 

степень 


надежности 

поисково-оценочных 

критериев 

для 


выделения 

перспективных участков на промышленные месторождения цветных металлов стратиформного типа. 

Литофациальный  анализ  рудовмещающих  осадочных  пород  позволяет  реконструировать  условия 

формирования  горных    пород.    К  основным  параметрам  обстановки  седиментации  относятся 

физические  (плотность  и  вязкость  осадкообразующей  среды,  глубина  бассейна,  скорость, 

направление  и  стабильность  течения),  химические  (окислительно-восстановительный  потенциал, 

реакция, минерализация и температура среды) условия, тектоника и климат. Наглядным показателем, 

характеризующим  физико-химическую  обстановку  подготовки  осадочного  материала  и  его 

седиментации, может служить окраска горных пород. 

Известно,  что  окраска  осадочных  пород  зависит  от  характера  пигментации  органическим 

веществом, окисными и закисными соединениями железа. Так, чем выше содержание органического 

вещества  в  породах  (преимущественно  глинистого  состава),  тем  темнее  их  окраска.  Черные 

аргиллиты и алевролиты особенно богаты углистым веществом (содержание углерода более 2-3 %), что 

обусловлено образованием их в условиях повышенного восстановительного потенциала заболоченной 

среды  седиментации.  Породы  с  зеленоватыми  оттенками  также  характеризуются  накоплением  их  в 

восстановительной  среде,  но  пигментацией  закисными  соединениями  железа. Красноцветные  породы 

континентальных фаций окислительной  среды  пигментированы  окисными  соединениями  железа,  хотя 

содержание последнего не больше, чем в породах черных, серых и зеленых разновидностей. 

Был  проведен  комплекс  исследований  горных  пород  Жезказганского  месторождения  с  детальным 

анализом  тектонического,  климатического  режима  и  палеогеографической  обстановки  в  период 

подготовки  (выветривания),  мобилизации  (транспортировки)  и  накопления  (седиментации) 

терригенного  материала  рудоносной  толщи.  Выполнена  целевая  геологическая  документация  разреза 

месторождения  по  керну  буровых  скважин,  в  обнажениях  подготовительных  и  очистных  горных 

выработок,  специально  отобранные  пробы  подвергались  петрографическим,  физическим  и 

химическим  исследованиям.  Для  выявления  особенностей  седиментации  горных  пород  использован 

ряд геохимических показателей (таблица 1). 

 

 


 

30 


Таблица 1 

Парные отношения геохимических компонентов в горных породах  

Жезказганского месторождения 

 

Породы FeO

O

Fe

3

2 

Mn

Fe

 

MgOCaO

 

OK

O

Na

2

2 

Ba

Sr

 

Серые песчаники 0,91 

27,82 


2,52 

1,45 


0,33 

Зеленые алевролиты 

0,90 

75,99 


1,86 

0,55 


0,43 

Бурые песчаники 

2,66 

40,94 


1,65 

1,56 


0,40 

Красные алевролиты и 

аргиллиты 

2,98 


65,73 

1,28 


0,41 

0,31 


 

По изменению отношения Sr/Ba по площади бассейна седимен-тации можно проследить переход 

от пресноводных условий (Sr/Ba меньше 1) к морским (больше 1). Отношение  Fe

2

O

3

/Fe

2

O

3

 является 

мерой окислительных (больше 1) или восстановительных (меньше 1) условий в среде седиментации. 

При Fe/Mn больше 13 бассейн характеризуется как опресненный мелководный, а значения меньше 13 

соответствуют морской глубоководной среде. По отношению CaO/MgO можно судить о слабой (при 

значении  отношения  больше  1)  или  повышенной  (меньше  1)  минерализации  бассейна.  Отношение Na

2

O/K

2

O  служит  признаком  ослабления  (больше  1)  или  увеличения  (меньше  1)  интенсивности 

химического выветривания пород питающей провинции. 

По  петрографическому  составу  и  содержанию  кластического  материала  сероцветные  и 

красноцветные породы являются гомологами, что свидетельствует об их образовании из одних и тех же 

питающих источников. В кластическом материале пород присутствуют зерна кварца, полевых шпатов и 

обломки  всех  генетических  типов  горных  пород.  Полевые  шпаты  представлены  ортоклазом, 

микроклином и плагиоклазами, последние составляют до 20-30 % и относятся к кислому ряду (№№ 0–30) 

–  соответствует  альбит-олигоклазу.  Полевые  шпаты  в  различной  степени  разложены,  из  вторичных 

изменений преобладает серицитизация. Карбонатность пород невысокая, обычно не превышает 5–8 % и 

представлена  кальцитом,  реже  в  незначительном  количестве  отмечается  сидерит.  Породы 

характеризуются  малым  количеством  железосодержащих  минералов,  которые  представлены  обломками 

основных  эффузивов  в  количестве  до  5–7  %  и  единичными  пластинками,  обрывками  разложившихся 

биотитов. Таким образом, по составу и степени вторичных изменений кластического  материала породы 

рудоносной  толщи  месторождения  одинаковы.  Различная  окраска  пестроцветных  пород  толщи 

обусловлена  особенностями  геологических  условий  подготовки  и  седиментации  осадочного  материала. 

Первоначальная  окраска  горных  пород  в  постседиментационные  стадии  преобразования,  по-видимому, 

не  претерпевала  особых  изменений.  Особенности  среды  седиментации  пород  рудоносной  толщи 

охарактеризованы с использованием соответствующих геохимических показателей. 

Осадконакопление  в  районе  месторождения  происходило  в  долине  крупной  речной  артерии, 

трассирующейся  вдоль 

серии 

глубинных  разломов.  Она меняла 

свое 


направление 

от 


субмеридионального (Жезказганская синклиналь) до юго-восточного (Жезказган-Сарысуская впадина) 

в  районе  месторождений  Таскора  и  Жаман-Айбат.  Это  подтверждается  типичной  ассоциацией  речных 

отложений:  аллювиальных  конусов  выноса  (предгорий)  с  местным  размывом  подстилающих  пород, 

пойм,  прибрежных  равнин,  прибрежных  и  подводных  дельт.  Активность  речного  потока  носила 

сезонный характер, т.е. паводки сменялись периодами пересыхания.  

В  зависимости  от  совместного  действия  тектонических  и  климатических  факторов  подготовка 

терригенного материала протекала в различных условиях физического и химического выветривания. 

В  условиях  пересеченного  рельефа  подготовка  терригенного  материала  в  зависимости  от  климата 

может  идти  путем  только  физического  выветривания  пород  питающей  провинции  или  физического 

выветривания  с  частичным  химическим  разложением  менее  стойких  терригенных  компонентов.        

В  условиях  равнинного  рельефа  при  сухом  климате  на  территории  формируется  пустынный 

ландшафт,  как  правило,  лишенный  растительного  покрова,  где  господствует  ветер  (эоловая 

деятельность). А при теплом влажном (тропическом, субтропическом) климате интенсивно протекает 

химическое  выветривание  пород  окружающей  суши  с  образованием  устойчивых  в  новых  условиях  

31 


окисных и гидроокисных соединений железа, которые, пропитывая разложенный материал, формирует его 

красную окраску.  

В условиях равнинного рельефа подготовка терригенного материала испытывает длительный процесс 

выветривания.  Химическое  разложение  пород  питающих  провинций  может  идти  глубоко  с 

формированием  коллоидного,  тонкодисперсного  материала,  состоящего  из  глинистых  материалов, 

обогащенных  и  пропитанных  окисными  и  гидроокисными  соединениями  железа.  О  повышении 

интенсивности  химического  выветривания  свидетельствует  отношение  Na

2

O/K

2

O,  имеющее  для 

красных аргиллитов и алевролитов значение 0,41. Для образования красной окраски пород достаточно 

незначительное  количество  пигментирующих  соединений  железа.  При  увлажнении  климата 

образуются водные потоки, которые смывают и размывают подготовленный материал и переотлагают в 

аллювиальной равнине:  в поймах, на  равнинных  прибрежных  участках  озер  и мелководных морей.  В 

сухие  периоды  в  водоемы  (плесы,  озера)  могло  переноситься  ветром  некоторое  количество  эолового 

продукта  алеврит-пелитового  состава.  Во  всех  случаях  содержание  железа  в  различных  породах 

месторождения относительно небольшое, распределение его показано на графике (рисунок 2). 

 

 

 Рисунок 2. Связь окраски горных пород рудоносной толщи  

Жезказганского месторождения с различными соединениями железа:  

1 – серые песчаники; 2 – зеленые алевролиты; 3 – бурые песчаники; 4 – красные алевролиты 

 

Осадконакопление  в  седиментационном  бассейне  Жезказганской  впадины  носило  ярко выраженный ритмичный характер, вызванный циклическим тектоническим режимом в сочетании со 

своеобразными  климатическими  условиями.  Цикл  начинается  с  тектонической  активизации 

территории,  создания  более  или  менее  расчлененного  рельефа  и  повышения  влажности  климата. 

Умеренной  силы  водные  потоки  эродируют  подготовленный  песчаный  материал  окружающих 

речную долину участков суши.  

В  начальные  периоды  цикла  ввиду  значительного  геоморфологического  потенциала  рельефа 

потоки  воды  совершают  размыв,  который  фиксируется  в  виде  прослоев  и  линз  конгломератов  и 

брекчии  в  составе  песчаных  горизонтов.  Относительно  стабильные  периоды  выражаются  в 

образовании  в  составе  песчаной  толщи  прослоев  алевролитов  и  аргиллитов.  Разгрузка 

транспортируемых  материалов  происходит  в  подводной  части  дельты,  обладающей  достаточной 

силой течения, что приводит к образованию крупной косослоистой текстуры пород.  

На  относительно  спокойных  участках  дна  бассейна  происходят  перемыв  осадка  и  образование 

горизонтальной  слоистости,  реже  плохо  выраженной  слоеватой  текстуры.  Отношение  Fe

2

O

3

/FeO 

имеющее  значение  для  серых  песчаников  и  зеленых  алевролитов  0,97  и  0,90  соответственно, 

показывает  меру  восстановительных  условий  среды  седиментации.  По  железомарганцевому 

коэффициенту,  имеющему  значения  от  27,82  до  75,99,  устанавливается  неглубоководность 

седиментационного  бассейна  (для  глубоководных  морских  условий  значение  Fe/Mn  меньше  13). 

Формирование в таких условиях хлоритового материала в цементе обломочного осадка и в основной 

массе  глинистого  осадка  придает  породам  серо-зеленые  тона  окраски.  Отдельные  участки 

седиментационного  бассейна  испытывают  колебательные  движения,  которые  по  мере  заполнения  

32 


осадками оказываются в континентальных условиях, что отмечается образованием в составе сероцветных 

песчаников  различной  мощности  прослоев  красных  алевролитов  и  аргиллитов.  При  обратном 

погружении  таких  участков  наблюдаются  размыв  прослоев  красноцветов  и  попадание  их  в  виде 

обломков в состав грубообломочных пород. 

Цикл  осадконакопления  завершается  стабилизацией  тектонического  режима,  среднезернистый 

песчаный разрез сменяется более тонкозернистым материалом. Среда седиментации перемещается из 

подводных  участков  бассейна  к  его  прибрежным  участкам.  Дальнейший  длительный  период 

осадконакопления  протекает  в  условиях  аллювиальных  равнин,  где  накапливается  материал 

преимущественно  химического  выветривания  пород  питающих  провинций.  Малоам-плитудные 

колебательные  процессы  приводят  к  накоплению  переслаивающихся  горизонтов  сероцветных  и 

красноцветных  пород,  что  характерно  обычно  для  прибрежных  участков  седиментационных 

бассейнов.

 

Накопление  мощных  горизонтов  красноцветных  алевролитов  и  аргиллитов  происходит  в завершающий  этап  цикла,  исключительно  в  континентальных  условиях  преимущественно 

пенепленизированного  рельефа  окружающей  территории  и  среды  седиментации,  где  мера 

окислительных  условий  Fe

2

O

3

/Fe

2

O

3

  =  2,66-2,98.  При  частом  пересыхании  континентальных 

седиментационных  бассейнов  на  поверхности  осадков  образуются  многочисленные  трещины 

усыхания, расстояния между ними и ширина раскрытия которых зависят от мощности слоя. Осадки, 

теряя  влагу,  быстро  уплотняются,  превращаясь  в  осадочные  породы.  При  погружении  территории 

трещины  усыхания  либо  заполняются  новым  осадком,  либо  размокают  и  затягиваются.  При 

возобновлении  значительных  течений  высохшие  многоугольники  легко  отрываются  и  попадают  в 

поток в виде обломков пород местного размыва. 

Таким  образом,  сероцветная  и  красноцветная  окраска  терригенных  пород  Жезказганского  рудного 

района является первичной, сингенетичной процессу осадконакопления. Природа различной окраски 

пород  обусловлена  особенностями  подготовки  исходного  материала,  его  транспортировки  и 

седиментации.  Ритмичное  строение  рудоносной  толщи  обусловлено  циклическим  характером 

седиментации.  жүктеу 8.29 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет