Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ЕҢбектеріжүктеу 8.29 Mb.
Pdf просмотр
бет14/81
Дата12.01.2017
өлшемі8.29 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   81

Әдебиет 

 

1.  Металлогения Казахстана. Рудные формации. Месторождения руд редких  металлов. Алматы: 

Наука КазССР, 1981.207с. 

2.  Лаумалин  Т.М.,  Губайдулин  Ф.Г.,  Шептура  В.Н.  и  др.  Месторождения  редких  металлов 

редких земель Казахстана: Справочник . Алматы, 1998. 136 с. 

3.  Бекжанов Г.Р., Иванов Л.Б. Редкие металлы Казахстана. Вольфрам//Геология и охрана недр. 

2006. №3.С.37-43. 

4.  Бекжанов Г.Р., Иванов Л.Б. Редкие металлы Казахстана. Молибден//Геология и охрана недр. 

2006. №2.С.17-24. 

 

 ҚАБАТТЫҚ-ИНФИЛЬТРАЦИЯЛЫҚ УРАН КЕНОРЫНДАРЫНДАҒЫ  ЯДРОЛЫҚ-

ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН КЕРНДІ ЗЕРТХАНАЛЫҚ САРАПТАУ 

МӘЛІМЕТТЕРІНІҢ КОРРЕЛЯЦИЯСЫ 

 

Насырлаев Е.А. 

Қ.И.Сәтбаев атындағы КазҰТУ, Алматы қ,  Қазақстан Республикасы 

 

 Жұмыстың  міңдеті  –  таужыныстың  заттық  құрамын  анықтауда  ядролық  каротажды 

пайдалануды негіздеу.  

Жұмыстың  мазмұны  –  күрделі  ортада  байланыстың  кристал-лохимиялық  және  парагенезистік 

түрлері; ядролық каротаж мәліметтерін ықтималдық әдіспен екі өлшемді статистикалық модель арқылы 

дәлдікке бағалау; ядролық каротаж бен кернді сынамалау нәтижелерін дәлдігі жағынан салыстыру.  

76 


Ұңғыма  қимасындағы  таужыныстардың  элементтік  құрамын  зерттеуде  кернді  сынамалаудан 

ядролық каротаж жылдамдағы және арзандылығымен ерекшеленеді.  

Зерттелетін  орта  (таужыныстардың)  қасиеттері  бойынша  қолайсыз  болғанда,  оның  химиялық 

немесе минералдық компоненттер арасындағы эмпириялық байланыс қолданылады. 

Эмпириялық  байланыс  кристаллохимиялық  және  парагенезистік  болуы  мүмкін.  Бірінші 

жағдайда  байланыс  тұрақты  болғандықтын  элемент  мөлшері  y=f(х)  функциясымен  анықталады. 

Себебі  ,  байланыс  элементтік  деңгейде  зерттеледі.  Екінші  жағдайда  байланыс  бірдей  геологиялық 

жағдайларда  түзілген  минералдар  тобын  құрайды  және  тұрақсыз  корреляцияланады.  Себебі, 

байланыс  минералдық  ,  таужыныстық  деңгейде  жүргізіледі.  Егер:  1)  зерттеу  обьектісін  (таужыныс) 

парагенезистік  байланыстағы  зерттелетін  компоненттер  саны  тұрақты  жүйе  деп  қарастырсақ;            

2)  парагенезистік  ассоциацичға  енетін  компоненттер  түрлі  әсерлерден  бір  бағыт  бойынша  өзгеретін 

болса,  онда  парагенезистік  ассоциацияны  ерекше  құрастырылған  геохимиялық  жүйе  деп  айтуға 

болады.  3)  жүйе  компоненттері  арасындағы  байланысты  табу  үшін  «жүйе  -  қасиеттері  белгілі 

байланыстар  орын  алатын  компонеттер  жиынтығы»  деген  тұжырым  қабылдау  керек.  Осы 

шарттардың нәтижесінде [1]: 

 

 

Ða

R

À

ï

R

ï

ï

def  түрдегі формализацияланған жазба алуға болады. 

 

Мұндағы,     À

g

–  парагенезистік ассоциация; def

  – дефинация неиесе анықтау белгісі; R

ï

 

– парагенезис компоненттерінің байланыс деңгейі; a

R

 – 


R

 байланыстағы компоненттер саны; P

ï

 

–  компоненттердің белгілі қасиеттері .  

Геофизикалық  өлшеулерді  бір  қатта  жүргізуден  алынған  мәндердің  белгілі  бір  шаманың 

маңында ауытқып  тұратыны  белгілі.  Осы  факт  заттық  мөлшерді  анықтау  үшін  жүргізілген  ядролық 

каротаж 


 

мәндерін кездейсоқ мәндер  деп қарастыруға болатынын көрсетеді. Жоғарыда келтірілген 3 

шартты  ескерсек  таужыныстағы  элементтік  мөлшерді  ықтималдық  әдіспен  екі  өлшемді 

статистикалық модель  көмегімен анықтауға болады. 

Екі  кездейсоқ  өлшемнен  тұратын  жүйе  екі  регрессиялық  тәуелділікке  әрқашан  сәйкес  болады:   

)

x

(

f

y

x

 және )

y

(

f

x

y

                             Жеке жағдайларда тәуелділіктер сызықты болуы мүмкін, ал жалпы жағдайда сызықтық емес. 

Сызықтық регрессия үшін жүйесі мынындай түрде болады: x

y

b

a1

1   (

y

-тің 


x

-ке регрессиясы) y

x

b

a2

2   (

x

-тің 


y

-ке регрессиясы) 

Сызықтық  регрессия  екі  теңдеулер  жүйесіндегі  коэффициенттер  a

  және  а2

  теңдіктің  бастапқы 

нүктелердін  орнын  анықтайды  және  оларды  қиылысу  коэффициенттері  немесе  теңдіктің  еркін 

мүшелері деп атайды  [2]. 

0

2

1

aa

  теңдіктер координаттар басынан  шығады. 

Кездейсоқ  мәндердің  екі  өлшемді  сипаттамасы  олардың  негізгі  сандық  байланыс  көрсеткіші: 

сызықтық  регрессия  үшін  –  корреляциялық  момент  пен  корреляция  коэффициенті;  сызықтық  емес 

корреляция үшін – корреляциялық қатынас [2, 3, 4]. 

Кездейсоқ  шамалар x

  және    арасындағы  корреляция  коэффициенті     олардың  мөлшерлелген 

ауытқуларының шығармасының математикалық  күтуi деп аталады . 

Мұндағы: М

х 

, М


у 

 х және 


y

 өлшемдерінің бөліну центрі,                         

 x

2

 және y

2

 – олардың дисперсиялары.    корреляция коэффициенті келесі түрде көрсетілуі мүмкін  :        

М(х - М


х

)(у - М


у

) өлшемі корреляция моменті деп аталады (ковариация) –y;

x

COV

 

Корреляция  коэффициенті  –  өзгеру  шегі 1

  бар  өлшемсіз  шама. 0    болғанда  сызықтық 

түгелдей  жоқ.  ρ  (+)  немесе 

 

   байланыс  (тура  немесе  кері)  сипатын  көрсетіп  тұр. 1теңдігі 

сызықтық функционалды тәуелділіктің x

 және у өлшемдері арасындағы  бар екендігін көрсетеді.  

 Ығыстырылмалған  және  бағалармен  математикалық    дәлсіздіктер  және    эмпириялық  орташа 

өлшемдер атқарады (6).      

77 


 Дисперсияны бағалауды 

2

x

 және 

2

y

 эмпириялық дисперсиялар атқарады.     

 Корреляциялық  моменттің  бағалаушы  параметрі  ретінде  эмпириялық  корреляция  моменті 

(ковариация) атқарады: (8)  

 Осы  бағалар  бойынша  корреляцияның  эмпириялық  коэффициенті  анықталады:  (8в)  бұл 

корреляцияның теориялық коэффициентіне 

 жуықталған баға береді.     

  r-дің  маңыздылығы 

1 n

r

    өлшемді  салыстыру  жолымен  оның    критикалық  мәндері 

берілген  сенімділікте 

    тексеріледі.H

.

n

r1

  кезде  корреляциялық  байланыс  туралы  гипотеза  сенімді 

-мен    расталады.   

–дің  сенімді  бағалары  күрделі  және  де    пен 

Y

ықтималды 

өлшемдерін біріккен бөлу жағдайына жасалған. Корреляция коэффициентінің  шынайы мәніне жуық 

сенімді  бағаларға  номограммалар  бар  [1].  Эмпирикалық  коэффициент   

  графикалық  тәсілмен 

жылдам бағалануы да мүмкін. 

Жұмыс  нәтижелері    іс  жүзінде  керндік  сынамалау  жүргізілген  нақты  геологиялық  орта  үшін 

қолданылу  мүмкіндігі  бар  екенін  көрсетеді.  Алдағы  уақытта  келтірілген  алгоратимдерді  компьютерлік 

бағдарламалау, тестілеу, ары қарай далалық өлшеу жұмыстарында іс жүзінде қолдану жоспарланған. 

 

1-кесте  Ядролық-геофизикалық өдістер мен кернді зертханалық сараптау нәтижелерін салыстыру 

 m

CU% knd


CU% kern

mCu% knd


mCu% kern

65/1 0,6


0,018

0,013


0,0108

          

0,0078

          66/1 0,6

0,018


0,0177

0,0108


          

0,0106


          

65/2 1,2


0,017

0,019


0,0204

          

0,0228

          67 1,2

0,027


0,0203

0,0324


          

0,0244


          

65/3 1,4


0,018

0,0206


0,0252

          

0,0288

          82 3,4

0,021


0,0294

0,0714


          

0,1000


          

61/1 1,1


0,025

0,0307


0,0275

          

0,0338

          61/2 1

0,039


0,0324

0,0390


          

0,0324


          

84/1 1,3


0,034

0,0382


0,0442

          

0,0497

          57/1 1,1

0,04


0,039

0,0440


          

0,0429


          

57/2 1


0,049

0,04


0,0490

          

0,0400

          62 2,8

0,044


0,0469

0,1232


          

0,1313


          

77/1 1,2


0,045

0,0685


0,0540

          

0,0822

          70 6,3

0,061


0,0748

0,3843


          

0,4712


          

66/2 2,5


0,07

0,0786


0,1750

          

0,1965

          66/3 1,5

0,104


0,0865

0,1560


          

0,1298


          

75 1,6


0,068

0,0866


0,1088

          

0,1386

          84/2 2,8

0,127


0,0881

0,3556


          

0,2467


          

59/1 1,8


0,082

0,1084


0,1476

          

0,1951

          77/2 3,6

0,108


0,1336

0,3888


          

0,4810


          

59/2 1,1


0,13

0,1803


0,1430

          

0,1983

          2,4110

         

2,6638

         

 

 

Әдебиет 

 

1.  Айвязин С.А. Применение методов корреляционного и регрессионного анализов к обработке 

результатов эксперимента. Заводская лаборатория. 1964, Л 30, Л 7, с.832-851, с. 973 

2.  Гутер Р.С., Овчинский Б.В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов 

опыта, -Физматгиз,1970, - 432 с. 

3.  Красноперов  В.А  Ядерногеофизические  методы  баскерновой  документаций  скважин  на 

полиметаллов  и  барит  в  карбонатно-терригенно-глинистых  разрезах  в  Большом  Каратау  (Южный 

Казахстан).  Известия  АН  КазССР.Сер.геол.,1983,  Л  4с.85.  -Полностью  рукопись  депонирована  в 

КазНИИНТИ, -133с. 


 

78 


ВЛИЯНИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА НА ФОРМИРОВАНИЕ ГИГАНТСКИХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИКАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА 

 

Назарова А., Нурсултанова С.Г. 

 КазНТУ имени К.И.Сатпаева,  г. Алматы, Республика Казахстан  

 

В  последние  годы  перспективы  обнаружения  новых  зон  нефтега-зонакопления  связывают  с геодинамическим  режимом  развития  осадочных  бассейнов.  Основные  типы  осадочных  бассейнов 

соотносятся с определенными этапами развития крупных структур земной коры. С позиции тектоники 

литосферных плит В.Е. Хаин разделяет нефтегазоносные бассейны на континентах на две  основные 

группы  –  надплитные  бассейны,  принадлежащие  к  платформам  (кратонам)  и  межплитные  бассейны 

(или бассейны подвижных поясов). 

На  кратонах  выделяются  две  эволюционно-генетические  подгруппы  бассейнов:  интракратонные 

(внутриплатформенные) и перикратонные. 

Характерным  примером  бассейнов  перикратонного  типа  является  Прикаспийский  бассейн, 

являющийся одним из крупнейших в мире. 

Сценарии развития перикратонных бассейнов в краевых частях континентов могут различаться, 

что отражается и в осадочных толщах.  

В качестве главных этапов развития Прикаспийского бассейна выделяют следующие:  

1) расколы в краевой части платформы и накопление рифтового и промежуточно пострифтового 

- преимущественно терригенных комплексов;  

2)  начало  формирования  платформенного  чехла,  сложенного  пресноводно-континентальными  и 

прибрежными мелководно-морскими отложениями; 

3) образование относительно глубоководной впадины и карбонатных платформ на обрамляющих ее 

шельфовых  зонах  Каспийского  моря  и  восточном,  юго-западном,  юго-восточном  и  северо-западном 

бортах, связанных с формированием пассивных окраин; 

4)осаждение соленосных толщ  в благоприятных условиях; 

5)стабилизация режима и образование осадочного чехла.  

Прикаспийская  впадина  уникальна  тем,  что  древний,  докембрийский  кристаллический 

фундамент  в  её  центре  погружен  на  глубину  22-24  км  (геофизические  данные).  От  центра  к  бортам 

(восточному,  северному,  западному  и  южному)  поверхность  фундамента  ступенчато  поднимается  до 

глубин 6-7 км. 

Осадочный  чехол  провинции  (6-24км)  подразделяется  на  три  литолого-стратиграфических 

мегакомплекса:  подсолевой  (нижнее-палеозойские  и  среднедевонско-нижнепермские  отложения), 

надсолевой (отложения мезо-кайнозоя и верхней перми) и, разделяющий их, соленосный (отложения 

нижней  перми, кунгурский ярус). 

Бурением  вскрыты  и  изучены  породы  мезокайнозоя,  соленосного  комплекса  и  подсолевые: 

ассельский, сакмарский и артинский ярусы нижней перми,  каменноугольные и девонские отложения. 

Девонские  породы  вскрыты  скважинами  в  пределах  отдельных  месторождений  юго-восточного  и 

северо-западного бортов. 

В 

изученном осадочном 

чехле 


 

Прикаспийского 

бассейна 

выделены 

девонский, 

каменноугольный,  нижнепермский,  триасовый,  средне-верхнеюрский,  нижнемеловой  и  неогеновый 

(плиоценовый) региональные продуктивные нефтегазоносные комплексы. 

Наибольшими  запасами  углеводородов  в  них  обладают  каменноугольный  и  нижнепермский 

подсолевые комплексы. 

Характерной  особенностью  подсолевого  разреза  является  наличие  в  нём  обширного  карбонатного 

массива.  Поэтому,  нефтегазовмещающими  коллекторами  в  подсолевом  разрезе,  чаще  всего,  служат 

карбонатные образования и, в первую очередь, органогенные известняки. 

Есть отдельные месторождения, где коллекторами для нефти и газа служат терригенные породы 

(подсолевая нижняя часть перми Кенкияка, девонские отложения Карачаганака). 

В  подсолевых  отложениях  Прикаспийской  провинции  выявлены  нефтяные  гиганты:  Тенгиз, 

Кашаган,  нефтегазоконденсатный  гигант  Карачаганак,  газоконденсатное  Астраханское,  Оренбургское 

месторож-дение  и  крупные  нефтяные  и  газоконденсатные  месторождения: Жанажол  (нефть,  конденсат, 

газ), Кенкияк (нефть), Имашевское (конденсат, газ), Урихтау (конденсат, газ), Алибекмола (нефть). 

Хотелось бы подробнее остановиться и рассмотреть именно Кашаган и Карачаганак. 


 

79 


Одно  из  самых  крупных  нефтяных  месторождений  в  Казахстане  и  в  мире,  открытых  за 

последние  40  лет  –  Кашаган,  приуроченное  к  подсолевому  палеозойскому  комплексу 

высокоамплитудного рифого поднятия на южном борту Прикаспийской мегавпадины . 

Месторождение  характеризуется  высоким  пластовым  давлением  до  850  атмосфер.  Нефть

 

высококачественная    -  46°  API,  но  с  высоким  газовым  фактором,  содержанием  сероводорода  и меркаптанов. 

Разработка  месторождения  ведется  в  сложных  геологических  условиях:  шельфовая  зона, 

большие глубины залегания (до 5500 м), высокое пластовое давление (80 МПа), высокое содержание 

сероводорода (до 19 %). 

Карачаганакское  нефтегазоконденсатное  месторождение  в  верхнепалеозойских  отложениях 

Прикаспийской мегавпадины  с 1,35 трлн. м

газа и 1,2 млрд. т газового конденсата. Это нефтегазоконденсатное

 

месторождение имеет  площадь свыше 200 км2

 и является  одним из 

самых продуктивных в мире по добыче нефти и газа. 

Месторождение  отличается  сложным  геологическим  строением,  значительным  изменением 

рабочего давления на устье скважины различных объектов разработки, значительными колебаниями 

пластового  состава по объектам разработки высоким содержанием конденсата от 490  до 1000 г/м

3

 и 


токсичных корозионно-активных элементов. 

Установленный этаж газоносности составляет более 1600 м (интервал глубин 3700 – 5360 м). 

Прикаспийская  нефтегазоносная  провинция  по  надсолевому  и  соленосному  структурно-

литологическим  этажам представляет  собой  классическую  территорию  солянокупольной  тектоники, 

где  насчитывается  свыше  1300  солянокупольных  поднятий  (соляных  куполов).  Все  из  них  могут 

рассматриваться  потенциальными  ловушками  для  нефти  и  газа.  Надсолевой  литологический 

комплекс  сложен  в  основном  терригенными  песчано-глинистыми  отложениями  с  подчиненным 

присутствием карбонатных пород в верхней юре и верхнем мелу. 

Регионально  нефтегазоносными  комплексами  надсолевого  этажа  являются  триасовый  (пермь-

триасовый), средне-верхнеюрский, нижнемеловой и неогеновый. 

Известны  такие  месторождения,  как  Кенкияк,  Доссор,  Макат,  Сагыз,  связанные  с  соляными 

куполами. 

Подсолевой  комплекс  Прикаспийского  бассейна  обладает  огромными  потенциалами  для 

разведки нефти и газа. 

Наличие  в  надсолевом  комплексе  благоприятных  коллекторских  горизонтов,  покрышек  и 

ловушек разнообразного типа, существование вертикальной миграции УВ из подсолевого комплекса 

позволяет  предполагать  высокую  вероятность  открытия  в  надсолевом  комплексе  новых  залежей 

нефти  и  газа  в  Прикаспийской  впадины.  На  суше  изучаемой  территории  основными  разведочными 

объектами  являются  ловушки,  связанные  с  погребенными  соляными  перешейками,  и  ловушки  в 

крыльях солянокупольных структур. 

В  бортовых  зонах  Прикаспийского  бассейна  перспективы  нефтегазоносности  связываются  с 

карбонатными платформами, развитыми в пределах пассивных окраин.  

Литература 

 

1.  В.Е. Хаин. Региональная геотектоника. М.,Недра, 2001 

2.  Ж.Н.Марабаев,  Г.Ж.Жолтаев.  Геологическое  строение  и  перспективы  нефтегазоносности 

северного и среднего Каспия, Астана, Казмунайгаз, 2005.  

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МЫС КЕНОРЫНДАРЫНЫҢ 

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ-ӨНЕРКӘСІПТІК ТИПТЕРІ 

 

Нүсіпова С.Е.Аршамов Я.КҚ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

 

Қазақстан  мыс  рудаларының  қоры  жағынан  және  өндірілуі  бойынша  дүние  жүзіндегі  ілгергі маңызды  провинция  болып  саналады.Оның  әлемдік  өндірісінде  Республиканың  үлесі  2,4% 

құрайды.Мыстың  жалпы  әлемдік  қоры  843  млн  т,барланғаны-466  млн  т.    30  кенорын  баланспен 

бекітілген.Мыстың жалпы әлемдік қоры ( ТМД елдерін қоспағанда) 843 млн т,барланғаны – 466 млн 

т.Барланған қордың негізгі бөлігі АҚШ пен Чили (әрқайсысында 85 млн т-дан), Замбия мен Канада ( 

29млн  т-дан  ),  Конго(  25  млн  т)  мен  Перу  (27  млн  т)  кенорындарының  үлесіне  келеді.Мыс  әлемнің   


 

80 


37 елінде өндіріліеді.Оның мөлшері 6,3 млн тоннаға жетеді; негізгі  бөлігін (80%)  АҚШ ( 1,1 млн т), 

Чили  (1,4  млн  т),Канада  (0,8  млн  т),  Замбия,  Конго,  Австралия,Перу,Филиппин  өндіреді.  Мыстың 

құны әлемдік биржада 6000-9000$т [1,2]. 

Мыс кенорындарының  геологиялық- өнеркәсіптік типтері 

Мыстың 


өнеркәсіптік 

кенорындары 

арасында 

генетикалық 

белгілері 

бойынша 


магмалық,гидротермалық  плутоногендік,  скарндық,  вулканогендік,  шөгінді,  гидротермалық-шөгінді 

типтер бөлінеді. ТМД елдерінде негізгі өнеркәсіптік типтерге жататындар: 

1) Гидротермалық – шөгінді ( қоры 34%, өндірісі 29% ) – Жезқазған (Орталық Қазақстан ),Удокан ( 

Забайкалье), ал шетелде: Предсудет (Польша),Мансфельд (Германия), Айнақ ( Ауғанстан), Роан-Антилоп, 

Чамбиши, Нчанга (Замбия), Камото,Мусоши (Конго) және т.б.; 

2) – Дегтярь вулканогендік- шөгінді мыс колчедан ( қоры 17,5%, өндірісі 23 %), Учалы, Гай, Сибай 

(Оңтүстік  Орал),  Уруп,  Алаберды,  Шамлунг  (Кавказ);  шетелде-  Рио-Тимпо(Испания),  Бор 

(Югославия), Эргани (Түркия), Болиден (Швеция), Кидд-Крик (Канада), Юнайтед-Верде (АҚШ) және 

т.б. кенорындар; 

3) гидротермалық  мысты  порфир  (  қоры  18  %  өндірісі  16%)  –  Ақтоғай,  Айдарлы,  Қоңырат, 

Бозшакөл, Шатырқұл (Қазақстан), Қалмақыр (Орта Азия), Каджаран, Агарак (Армения), Сор (Батыс 

Сібір).  Шетелдерде  ірі  кенорындар  белгілі  жерлер:  Болгария  (Медет,  Асарел),  Иран  (Сары-Чешме), 

Маңғолия (Эрденет), АҚШ (Кляймакс, Бингем), Канада (Вэлли-Копер), Перу (Токепала), Чили (Эль-

Тениете, Чукикамата); 

4) магмалық  мыс-никельді  (қоры  18  %,  өндірісі  16  %)-  магмалық  ликвациялық  сульфид  мыс-

никель рудасы  

Шетелдерде гидротермалық мысты порфир (қоры 65%, өндірісі 60 %), гидротермалық – шөгінді (20 

және 18) және вулканогендік- шөгінді мыс- колчедан (8 және 11) кенорындар басты орын алады [2]. 
жүктеу 8.29 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   81
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет