Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢбектеріжүктеу 0.53 Mb.
Pdf просмотр
бет27/38
Дата22.04.2017
өлшемі0.53 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   38

 
Литература
1.
 
Gillam, Lee. Cloud Computing: Principles, Systems and Applications / Nick Antonopoulos, Lee 
Gillam. — L.:Springer, 2010. — 379 p. — (Computer Communications and Networks). — ISBN 
9781849962407 
2.
 
SoCC '10: Proceedings of the 1st ACM symposium on Cloud computing / Hellerstein, Joseph M. —
 N. Y.:ACM, 2010. — ISBN 978-1-4503-0036-0 
 
ӘОЖ 620.3.052 
 
ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЭНЕРГОЖҤЙЕСІНІҢ ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯЛАРЫН 
ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ ЖӘНЕ МОНИТОРИНГ ЖҤЙЕСІ.  
 
Джумагулова К.С. 
 
Резюме 
Решение  на  базе  дистанционного  управления  по-прежнему  является  наиболее  экономичным 
вариантом,  обеспечивающим  возможность  автоматизации,  модернизации  и  расширение  станции, 
обеспечивая  высокую  готовность.  В  результате  этого    функции  АСУ  смещаются  от  автоматизации 
подстанции к ее дистанционному управлению.  
 
Summary 
The  decision  on  the  basis  of  remote  control  still  is  the  most  economic  variant  providing  the  possibility  of 
automation,  modernization  and  station  expansion,  providing  high  availability.  As  results  of  automatic  control 
system are displaced from substation automation to its remote control is considered in this article.  
 
Электр  энергиясын  энергия  кӛздерінен  тҧтынушыларға  жіберу  бірнеше  электр  станцияларын 
біріктіретін энергетикалық жҥйелермен жҥзеге асырылады. Қҧрылымы немесе жҧмыс принципі, онда 
орнатылған  қондырғылар  бойынша  электрмен  жабдықтау  жҥйесінде  автоматтандыруды  қолдануға 

199 
 
болады,  бҧл  жҥйенің  сенімділігін  және  оның  жҧмысының  қауіпсіздік  деңгейін,  және  сәйкесінше 
қызмет деңгейін жоғарлатуға мҥмкіндік береді.   
Қазіргі  таңда  бақыланбайтын  энергиямен  жабдықтау  нарығының  талаптары  жҥйелердің 
жҧмысына  қатты  қысым  жасап  отыр.  Ӛсіп  отырған  бағалық  қысым  қосалқы  электр  станцияларында 
автоматтардыру  және  станцияларды  автоматтандыру  ҥшін  қашықтықтан  басқару  деңгейінің  ӛсуіне 
алып келеді. Қашықтықтан басқару негізіндегі шешім станцияларды автоматтандыру, модернизациялау 
және кеңейту мҥмкіндігін қамтамасыз ететін ең ҥнемді нҧсқасы болып табылады. Мҧның нәтижесінде 
АБЖ  функциялары  қосалқы  станцияны  автоматтандырудан  оны  қашықтықтан  басқаруга 
ауыстырылады.  Енгізілген  интерфейс  адам-машина  (Веб-сервер)  жергілікті  немесе  қашықтықтық 
мониторинг және электр қосалқы станциясын басқаруды жҥзеге асырады. 
Қосалқы  станция  ақпаратты  басқару  жҥйелерінің  АБЖ  қҧрамында  келесі  функциялар 
қарастырылады:  
Оперативті  басқару  —  дискретті  және  аналогты  ақпаратты  жинау  және  бірінші  ретті  ӛңдеу, 
берілгендер  базасын  жасау,  жаңарту,  жӛндеу,  апаттық  жағдайларды  және  ӛтпелі  ҥрдістерді  тіркеу, 
басқарушы командаларды беру фактісін және уақытын белгілеу, тҧтынушыларға жіберілген, кӛршілес 
энергожҥйелерге  берілген  немесе  олардан  алынған  электр  энергиясын  есептеу,  оперативті 
қызметкерлер ҥшін ақпаратты қҧжаттандыру және кӛрсету, режим параметрлерінің ағымдық мәндерін 
бақылау,  трансформаторлар  және  басқа  қондырғылардың  мҥмкін  болған  асқын  жҥктелу  уақытын 
анықтау,  қондырғылардың  ауыр  жағдайларда  (асқын  жҥктелулерде)  жҧмыс  істеу  уақытын  бақылау, 
кернеу  сапасын  бақылау,  трансформаторлар  және  басқа  қондырғылардың  жҧмысын  бақылау, 
қондырғылардың  жағдайын  тіркеу,  трансформаторлардың  (оқшаулама  бойынша  және  электр 
динамикалық әсер бойынша) және коммутациялық қондырғылардың ресурсын  анықтау, 
Одан  басқа  –  жҥктемеде  реттеуге  трансформаторларының  ресурсын  анықтау,  жоғары  кернеу 
оқшауламасының  жағдайын  бақылау,  апаттық  жағдайларды  талдау,  электр  энегриясын  тҧтынуды 
бақылау және басқару, оперативті қайта қосулар бланкілерін автоматты жасау, оперативті ток желісінің 
жағдайын  бақылау,  компрессорлы  қондырғы  және  ажыратқыштардың  ауамен  қамтамасыз  ету  жҥйесі 
жҧмысын  ҥйлестіру  және  бақылау,  трансформаторлардың  суытылуын  бақылау,  ӛртті  автоматты 
сӛндіру  жҥйесін  бақылау,  коммутациялық  аппараттарды  басқару,  Электр  беру  желісі  ЭБЖдегі 
зақымдану  орнына  дейінгі  қашықтықты  анықтау,  тәуліктік  ведомосты  автоматты  жҥргізу, 
телеӛлшеулер мен телесигналдарды қҧру және оларды басқарудың жоғары деңгейлерінің диспетчерлік 
пункттеріне  жеткізу,  коммутациялық  аппараттырды  және  басқару  қҧралдарын  телебасқару 
командаларын  жҥзеге  асыру,  қажет  болатын  диспетчерлік  пункттер  мен  оперативті  бригадамен  
байланыс және басқару каналдарын анықтау,      
Кернеуді  және  реактив  қуатты  басқару,  жҧмыс  істеп  тҧрған  трансформаторлардың  қҧрамын 
басқару (жҧмыс істеп тҧрған трансформаторлардың санын актив қуат шығындары минимумы критериі 
бойынша  оптимизацялау),  апаттық  режимдерде  жҥктемені  басқару,  адаптивті  автоматты  қайта    қосу 
және резервті қайта  қосу(АҚҚ және РҚҚ, ) 
Қосалқы  станцияның  барлық  элементтерінің  релелі  қорғанысы,  релелі  қорғаныс  және 
автоматиканы диагностикалау және тексеру, релелі қорғанысты адаптациялау, сигнализация бойынша 
релелі қорғаныстың іс-әрекетін талдау, ажыратқыштардың істен шығуын резервілеу.  
Қосалқы станциядағы сандық техника келесі артықшылықтарды береді:  
-  жҥйені  автоматты  диагностикалау  және  шығыс  ақпараттың  толық  кӛлемін  қолдану 
мҥмкіндігінің кеңеюіне байланысты барлық басқару функцияларының сенімділігінің жоғарлауы,  
- қосалқы станция қҧрылғыларын бақылаудың жақсаруы,  
-  сенімділіктің  белгілі  бір  дәрежесін  қамтамасыз  ету  ҥшін  қажет  болатын  тізбектер  мен 
ақпараттың артықтығының қысқаруы,  
-  сенімділікті  растау  мҥмкіндігінің  жоғарлауы  және  артық  ақпараттың  жеткілікті  кӛлемінің 
болуына байланысты бастапқы ақпаратты тҥзету,  
- ақпарат кӛлемінің артуы, бҧл басқару жҥйесіне негізделген шешімдер қҧруға мҥмкіндік береді,  
- релелі қорғаныс және басқарудың адаптивті  жҥйелерін жҥзеге асыру мҥмкіндігі,  
- басқарудың техникалық қҧрылғылары кешеніне қажет жалпы шығындардың азаюы,  
-  жаңа  прогрессивті  техникалық  қҧралдарды  (жоғары  дәлдікті  датчиктер,  талшықты-оптикалық 
жҥйелер және т.б.) қолдану мҥмкіндігінің болуы.  
 АБЖ  ТП    технологиялық  процесстерінің  қосалқы  станцияларымен  техникалық  база  ретінде 
локалды  есептеу  тораптары  қҧрылымында  негізделетін  кӛп  машиналы  тарату  кешендерін  қолдану 
барлық  жобалар  ҥшін  ортақ  болып  келеді.  Бҧл  кешендерге    кіретін  микропроцессорлар  әр  тҥрлі 

200 
 
технологиялық және қосалқы функцияларды, сонымен бірге қосалқы станция және диспетчерлік пункт 
арасындағы байланыс қызметін атқарады.  
Микропроцессорлы  техника  кӛмегімен  автоматтандырылатын  қосалқы  станциясын  басқару 
функцияларына келесілер жатады:  
- ақпаратты жигау және ӛңдеу,  
- ақпаратты бейнелеу және қҧжаттандыру,  
- белгіленген шектерден шығып кететін ӛлшенуші шамаларды бақылау,  
- басқарудың жоғарғы дәрежесіне ақпаратты беру,  
- қарапайым есептеулерді жҥзеге асыру,  
- қалыпты режимде қосалқы станцияның қондырғыларын автоматты басқару.  
Релелі  қорғаныс  пен  апатқа  қарсы  автоматика  қҧрылғыларына    сенімділік және  тез  әрекет  етуі 
бойынша  ең  жоғары  талаптар  қойылады.  Релелі  қорғаныс  және  апатқа  қарсы  автоматика 
функцияларын  атқару  кезінде  микропроцессорлы  жҥйелердің  істен  шығу  мҥмкіндігі  толығымен 
жойылу керек. 
Диалогтық жҥйенің  АБЖ ТП мен әр тҥрлі қолданушылардың:  табиғи қатынас тіліне жақын ең 
қарапайым  қатынас  тілін  қолданатын  оперативті  персонал,  уставкаларды  жӛнге  салатын,  тексеретін 
және  ӛзгертетін  релелі  қорғаныс  және  апатқа  қарсы  автоматика  саласындағы  мамандар  (кҥрделілеу, 
арнайы қатынас тілі), есептеу техникасы мамандары (ең кҥрделі тіл) қатынасын қамтамасыз ету керек.  
ТҚС  АБЖ  кӛмегімен  бақыланады:  жҧмыс  істеп  тҧрған  қҧрылғылардың  кҥйі  (қосулы-ажыратулы), 
белгіленген  мҥмкін  болған  шектермен  салыстырғандағы  ағымдағы  шамалардың  мәні,  басқару 
қҧралдарының  (байланыс,  релелі  қорғаныс  және  апатқа  қарсы  автоматика),  трансформаторлар  мен 
ЭБЖ асқын жҥктелудің мҥмкін болған уақыты, параллель жҧмысқа қосылатын трансформаторлардың 
трансформация коэффициенттерінің айырмасы.  
Қалыпты 
режимдегі 
автоматты 
басқару 
функцияларына 
келесілер 
жатады: 
трансформаторлардың 
трансформация 
коэффициентін 
ӛзгерту 
арқылы 
қосалқы 
станция 
шиналарындағы кернеуді реттеу, конденсаторларды қосу және ажырату, берілген бағдарлама бойынша 
оперативті қайта қосу, айырғыштарды блокировкалау, синхрондау, жҥктеме аз болған режимде электр 
энергиясының 
жалпы 
шығындарын 
тӛмендету 
ҥшін 
парллель 
жҧмыс 
істеп 
тҧрған 
трансформаторлардың  біреуін  ӛшіру,  электр  энергиясы  санғыштары  кӛрсеткіштерінің  оқылуын 
автоматтандыру.  
Қосалқы  станцияның    АБЖ  ТП  басқару  функциялары  апаттық  режимдерде  қосалқы  станция 
элементтерінің релелі қорғанысын,  АҚҚ,  РҚҚ іске қосады, жҥктемені ӛшіреді және қалпына келтіреді. 
МикроЭЕМ  кӛмегімен    АҚҚ  және  шиналардың  адаптивті  жҥйелері  жҥзеге  асырылады,  олар  келесіні 
қамтамасыз  етеді:  болған  қысқа  тҧйықталу  ауырлығын  есепке  алып  айнымалы  уақыт  выдержкасын 
(токсыз  пауза),  қосалқы  станцияның  кернеусіз  қалған  (тҧрақты  зақымдану  жағадайында  қысқа 
тҧйықталу тогының минималды дәрежесі бойынша, кернеу берілетін қосалқы станция шиналарындағы 
қалдық  кернеуінің  максималды  мәні  бойынша  және  т.б.)  шиналарына  кернеуді  беру  ҥшін  элементті 
таңдауды,    уақыт  выдержкасын  ӛзгерту,  ЭБЖ-де  ауыр  метеожағдайларға  байланысты  бірнеше  рет 
зақымданулар болған жағдайда АҚҚ-ды әстен шығару, жерге екі немесе ҥш фазалы қысқа тҧйықталу 
кезінде ажыратқыштың фазаларын кезекпен тҧйықтау (бірінші ретте зақымданған фазалардың біріндегі 
ажыратқыш  қосылады,  ал  кейін  сәтті  АҚҚ  болса  –  басқа  екі  фазаның  ажыратқыштары  қосылады),  
осыған байланысты АҚҚ сәтсіз болған жағдайда апаттық кейістің ауырлығы тӛмендейді. 
Барлық ӛндірістік энергобірлестіктер энегетикалық кешен кәсіпорындарында белгілі бір шамада 
автономды  автоматтандырылған  ақпараттық  жҥйлер  және  локалды  автоматты  басқару  жҥйелер 
қатарымен  жабдықталған.  «Реалды  уақытта»  әрекет  етуші  жиілік  пен  қуатты  автоматты  реттеу 
жҥйелері,  қоздыруды  автоматты  реттеу  жҥйелері,  диспетчерлік  басқарудың  автоматтандырылған 
жҥйесі,  релелі  қорғаныс  және  автоматика  жҥйелері,  апатқа  қарсы  автоматика  жҥйелері  осындай 
жҥйелер  болып  табылады.  ЭЕСТЕАЖ–  электр  энергиясын    сауда  және  техникалық  есептеудің 
автоматтандырылған жҥйесі дамуда АСКУЭ). 
ҚР  энергетикалық  кешені  кәсіпорындарының  әрекет  етуінің  сенімділігін  жоғарлату  шараларын 
талдау  ақпаратты  талдау,  ӛңдеу  және  сақтаудың  заманауи  ақпараттық  технологияларын  қолдану 
негізінде  олардың  қалыпты  және  қалыпты  емес  режимдерінде  жҧмыс  істеу  режимдерін  эффективті 
технологиялық басқаруын қамтамасыз етедуге жәрдем береді.  электр торапты қосалқы станциялар мен 
байланыстың  аймақтық  торабы  арасындағы  байланыстың  сандық  каналдары  арқылы  берілгендерді 
беру жҥйесі қойылған мәселенің негізгі факторларының бірі болып табылады. Қойылған мақсатқа жету 
ҥшін келесі мәселелерді шешу керек: 

201 
 
- энергетикалық ӛндірістік кешен кәсіпорындрының ақпараттық ӛзара ірекет ету бағдарламалық-
аппараттық кешенінінің тораптық инфрақҧрылымын оптимизациялау; 
-  энергетикалық  кешен  кәсіпорындарынан  келетін  ақпаратты  ӛңдеу  және  сақтау  жҥйесін 
қҧрылымдық-параметрлік синтезінің алгоритмін жасау
- істен шығуға тҧрақты, энергетикалық ӛндірістік кешен кәсіпорындарын технологиялық басқару 
жҥйесінің  ақпараттық  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  кешенінің  бағдарламалық-аппаратты  қҧрылымын 
негіздеу.  
Кортынды  Бҧл жҧмыста қашықтықтан бақылау және басқару,АБЖ автоматты басқару жҥйесінің 
экономикалық  тиімділігі.Қашықтықтан  басқару  негізіндегі  шешім  станцияларды  автоматтандыру, 
модернизациялау және кеңейту мҥмкіндігін қамтамасыз ететін ең ҥнемді нҧсқасы болып табылады.  
 
Әдебиеттер  
1.
 
Драган  Я.  П.  Периодические  и  периодически  нестационарные  случайные  процессы  //  Отбор  и 
передача информации. Киев: Наук. думка, 2005. Вып. 72. С. 3—17. 
2.
 
Цыплаков  А.  А.  Введение  в  прогнозирование  в  классических  моделях  временных  рядов  // 
Квантиль. 2006. № 1. С. 3—19. 
3.
 
Бокс Д. Ж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление. М.: Мир. 1974. 
4.
 
Терехов О.В. Проектирование подсистемы хранения данных программно-аппаратного комплекса 
высокой  надежности.  Труды  ИСА  РАН.  Том  31(2),  2007.  Динамика  неоднородных  систем.  М.: 
Издательство ЛКИ, 2007, стр. 237-247. 
5.
 
Rahmanov  N.R.,  Meshkini  B.  Economic  Load  Dispatch  of  Azerbaijan  Power  System  Using  Genetic 
Algorithm approach CIGRE, Proceedings of 18th International Power System Conference Proceeding, 
Tehran, 2003. 
 
 
 
УДК 544.145. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАДИУСОВ ИОНОВ ВЫСШЕЙ ВАЛЕНТНОСТИ И РАСЧЕТА 
ИХ УДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
Жулдызбаева С.Е., Бестереков У., Гончаров В.В., Кыстаубаев Е.И. 
ЮКГУ им. М. Ауэзова, Шымкент ,Казахстан 
 
Түйін 
Бұл мақалада жоғары валентті иондардың радиусын бағалау және   олардың меншікті 
энергетикалық кӛрсеткіштерін есептеу нәтижелері келтірілген.. 
 
Summary 
This article presents the results of the evaluation of the radii of ions of higher valences, and calculate their 
specific energy data

 
В    работе  приведены  результаты  исследований,  представляющих  собой    продолжение  целевых 
изысканий  по  разработке  новых  способов  и  методов    оценки  ионных  радиусов  и  расчетного 
определения  их  индивидуальных  энергетических  характеристик.  На  данном  этапе  работы  в  качестве 
объекта исследований выбран весь комплекс ионов высшей валентности, которые не вошли в перечень 
ионов,  изученных  ранее  [1].    Выполнена  их  системная  группировка  в  рамках  отдельных  групп, 
подгрупп,  периодов  и  рядов  периодической  системы  элементов.  Применительно  к  каждой  группе 
ионов изучены зависимости радиуса ионов от радиуса их атомов.  
 
 
Надежно  установлено,  что  в  рамках  всех  групп  периодической  системы  элементов  между  радиусом 
каждого вида атома (r
а
) и иона (r
и
) существуют полиномиальные зависимости  видов: 
 
 r
и
 = 0.0285r
а
3
 + 0,1202r
а
2
 + 0,3264 r
а
     (для группы + 3 зарядовых ионов  В –АL - La)                    (1) 
 r
и
 = 0.3834r
а
3
 - 0,3859r
а
2
 + 0,4505 r
а
      (для группы + 3 зарядовых ионов As –Sb -Bi)                     (2) 
 r
и
 = 0.3109r
а
3
 - 0,1595r
а
2
 + 0,1073r
а      
(для группы + 4 зарядовых ионов C –Si – Sn - Pb)                   (3) 
 r
и
 = 0.1147r
а
3
 - 0,082r
а
2
 + 0,3284 r
а
        (для группы + 5 зарядовых ионов P –Аs – Sb - Bi )              (4) 

202 
 
 r
и
 = 0.1689r
а
3
 - 0,068r
а
2
 + 0,2278 r
а
      (для группы + 6 зарядовых ионов O - Cr - Mo)                       (5) 
 r
и
 = 0.3849r
а
3
 - 0,3493r
а
2
 + 0,3627 r
а
      (для группы + 7 зарядовых ионов F –Cl – Br - I)                  (6) 
 r
и
 = 0.0585r
а
3
 – 1,2346r
а
2
 + 3,0318 r
а
  (для группы - 2 зарядовых ионов O –S)                                   (7) 
 
Установленные при этом закономерности графически представленны на рисунках 1-7. 
             
 
Рисунок 1. Система ионов  В –АL – La              Рисунок 2. Система ионов  As –Sb -Bi 
 
 
           
 
Рисунок 3. Система ионов C –Si – Sn – Pb         Рисунок 4. Система ионов P –Аs – Sb - Bi 
 
Таблица – 1. Индивидуальные характеристики и удельные энергетические показатели ионов. 
 
        
 
Рисунок 5. Система ионов O - Cr – Mo             Рисунок 6. Система ионов F –Cl – Br - I 
 
       
 
Рисунок 7. Система ионов O –S                        Рисунок 8. Система ионов Cr –Fe -Со 
 
 

203 
 
      
 
Рисунок 9. Система ионов Ti-Mn            Рисунок 10. Система ионов Mo-Pd 
     
 
Также  установлено  достоверно,  что  в  рамках  всех  рядов  периодов  периодической  системы 
элементов радиус каждого вида иона линейно зависит от радиуса соответствующего атома (рисунки 8-
10): 
  
        r
и 
= 0.513 r
а
            ( для группы + 3 зарядовых ионов  Cr –Fe - Co )                                (8) 
        r
и 
= 0.4674r
а
           ( для группы + 4 зарядовых ионов Ti –Mn )                                        (9) 
        r
и 
= 0.4747 r
а
          ( для группы + 4 зарядовых ионов  Mo – Pd )                                    (10) 
 
Выявленные  закономерности  позволили  выполнить  корректировку  известных  сведений  [2,3]  о 
радиусе  изученных  ионов    и  установить  их  наиболее  достоверные  значения  (Таблица  1).  При  этом 
удалось  также  исследованные  группы  ионов  в  рамках  одинаковых  зарядов  расположить  в  строгой 
последовательности изменений их атомных и ионных радиусов.. 
С  использованием  найденных  новых  данных  о  радиусах  исследованных  разновидностей  ионов 
вычислены их поверхностные плотности заряда. Рассчитаны также гидратные числа, ионная удельная 
мольная  зарядовые  энергии  каждого  вида  ионов  (Таблица  1).  В    основе  выполненных  расчетов 
использованы как известные, так новые расчетные выражения, полученные на фундаментальной базе 
теоремы Гаусса [4]. 
Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  установлены  новые  возможности 
наиболее  достоверной  оценки  радиуса  ионов.  Выявленные  при  этом  объективные  закономерности 
позволяют также упорядочить справочные сведения о характерных ионных удельных энергетических 
показателях. 
 
Литература 
1.
 
Жулдызбаева  С.Е.,  Бестереков  У.,  Камбарова  Г.А.  О  результатах  оценки  радиуса  иона  и  его 
удельных энергетических показателей. Труды МНПК «Ауезовские чтение-11: Казахстан на пути 
к  обществу  знаний:  инновационные  направления  развития  науки,  образования  и  культуры»  , 
посвященной  115-летнему    юбилею  М.Ауезова.  Шымкент:  ЮКГУ  им.М.Ауезова,  2012г.6т.279-
281с. 
2.
 
Краткий 
справочник 
физико-химических 
величин.Под 
редакцией 
А.А.Равделя 
и 
А.М.Пономаревой. – Л.: Химия,1983. – 232 с. 
3.
 
И.Д.Зайцев,Г.Г.Асеев. Физико-химические свойства бинарных и многокомпонентных растворов 
неорганических веществ. Справ. Изд. – М.:Химия,1988. - 416 с.  
4.
 
К.П.Мищенко,Г.М.Полторацкий.  Термодинамика  и  строение  водных  и  неводных  растворов 
электролитов. – Л.: Химия,1976. – 328 с.         
5.
 
Э.Парселл. Электричество и магнетизм. – М.: 1975. – 440 с. 
 
 
 
 
 
 
 

204 
 
УДК 004 
 
«MSC SOFTWARE» 
МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ 
 
Казакбаев С.Т. 
ТОО «RAM Trade company», Алматы, Казахстан 
 
Данная  статья  посвящена  программному  обеспечению  американской  корпорации  «MSC 
Software», а конкретно его модулям Adams и Easy5 для виртуального моделирования сложных машин, 
механизмов  и  изделий.  Показано,  что  применение  данного  программного  обеспечения  позволяет 
значительно  сократить  сроки  проектирования  и  изготовления  механизмов,  сооружений  и  зданий. 
Применение  программ  «MSC  Software»  позволяет  исследовать  десятки,  сотни  и  даже  тысячи 
вариантов  конструкции,  сравнивать  и  выбирать  лучший,  совершенствовать  и  совершенствовать 
будущее  изделие,  тратя  на  это  во  много  раз  меньше  времени  и  средств,  чем  при  использовании 
традиционных подходов. 
 
    Каждый  день  сотни  тысяч  специалистов  в  самых  разных  уголках  мира  обращаются  к 
продукции корпорации MSC Software.  Среди них не только сотрудники авиационных и космических 
предприятий,  где  эта  система  фактически  является  мировым  стандартом  сертификации.  С  ней 
работают  автомобилестроители  и  судостроители,  железнодорожники,  специалисты  в  области 
машиностроения и электроники, приборостроения, строительства и целого ряда других отраслей. 
    Компьютерные  технологии  MSC  обеспечивают  сегодня  не  только  самый  широкий  спектр 
наукоемких  инженерных  расчетов:  прочности,  динамики,  кинематики,  теплопередачи,  акустики, 
аэроупругости,  долговечности,  ресурса  и  т.д.,  но  также  позволяют  виртуально  моделировать 
технологические  процессы  изготовления,  сборки  изделий,  их  работу  в  условиях  реальной 
эксплуатации. Такие технологии обеспечивают создание подробных компьютерных моделей сложных 
машин  и  механизмов,  а  также  проведение  подробного  анализа  их  функционирования  в  различных 
условиях.  Таким  образом,  еще  на  ранних  стадиях  проектирования  создаются  высокоточные 
компьютерные модели. Применение данных моделей значительно сокращает сроки проектирования и 
изготовления изделий при значительном повышении их качества, что обеспечивает быстрый выход на 
рынок с новой продукцией и получение высокой отдачи от вложенных инвестиций. 
    При  этом  значительно  сокращается  число  натурных  экспериментов  путем  замены  их  на 
быстрое,  эффективное  и  точное  компьютерное  моделирование  на  основе  создаваемых  виртуальных 
моделей  сложных  машин  и  механизмов.  Компьютерные  модели  не  только  позволяют  создавать 
новейшие  изделия  в  самые  сжатые  сроки,  но  и  сопровождают  их  на  всем  их  жизненном  цикле, 
позволяя  решать  различные  эксплуатационные  задачи,  включая  аварийные  ситуации,  и  проводить 
оперативные  модификации,  обеспечивая  постоянный  высокий  уровень  эксплуатационных 
характеристик,  большой  ресурс,  безопасность,  надѐжность  и  качество  изделий.  Что  бы  ни  выпускала 
Ваша  фирма  –  авиационную  или  автомобильную  технику,  электронное  оборудование,  медицинские 
приборы  или,  к  примеру,  высококачественный  спортивный  инвентарь,  какие  бы  расчетные  или 
исследовательские  задачи  Вы  и  Ваши  коллеги  ни  решали,  можете  быть  уверены:  применение 
продуктов  MSC  Software  Corporation  даст  Вам  ту  надежность  и  функциональность,  о  которой  Вы 
всегда  мечтали,  обеспечит  экономическую  эффективность,  без  которой  невозможен  успех  в 
современных условиях рыночной экономики. Эти качества программных продуктов MSC используют 
ведущие фирмы практически всех стран мира. С 1992 года они доступны в России и странах СНГ. 
MSC  Software  с  1963  г.  является  лидером  в  разработке  и  поставке  компьютерных  систем 
инженерного  анализа  (CAE  –  Computer  Aided  Engineering).  В  60-е  годы  MSC  разработала  и  успешно 
сдала по заказу NASA и правительства США суперсистему того времени NASTRAN (NASA STRuctural 
ANalysis).  С  начала  70-х  годов  MSC  не  только  активно  продолжает  совершенствование  системы 
NASTRAN  в  виде  собственной  версии  MSC  Nastran,  но  и  ведет  разработку  широкого  спектра 
инженерных  систем,  интегрируя  их  с  MSC  Nastran,  постоянно  вкладывая  большие  средства  в 
исследования  и  разработки.  Эти  вложения  обеспечивают  компьютерным  технологиям  MSC  самый 
высокий уровень и ведущее место в отрасли, а также дальнейшее ускоренное развитие продуктов MSC, 
позволяя  им  вбирать  в  себя  все  новейшие  технологии,  методы,  алгоритмы,  тем  самым  укрепляя 
авторитет  MSC  как  признанного  мирового  лидера  и  самого  надежного  партнера.  В  конце  90-х  годов 
ведущие мировые производители авиационно-космической и автомобильной техники поставили перед 
MSC,  как  перед  лидером  CAE  рынка,  задачу  по  разработке  и  поставке  инженерных  компьютерных 

205 
 
технологий  нового  уровня,  применение  которых  позволило  бы  компаниям  достичь  повышения 
качества  и  надежности  изделий  при  значительном  сокращении  сроков  цикла  ―проектирование  -
производство‖,  существенном  уменьшении  количества  опытных  образцов  и  натурных  испытаний, 
сокращении  затрат  и  увеличении  прибыли.  Компания  Boeing  так  сформулировала  данную  задачу: 
«Цель состоит в том, чтобы перейти от 60-месячного цикла создания изделия к 12-месячному и сделать 
за  1  млрд.долларов  то,  что  мы  делали  за  6  или  7  млрд.  долларов».  Выполнение  данного  заказа 
промышленности требует концентрации всех возможных ресурсов.  
Каталог: sites -> default -> files -> Volume2013
files -> Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрации
files -> Алпысбай Мұсаев Әдебиеттанушы ғалым библиографиялық
files -> Аға оқытушы Мағжан жаны сыршыл ақын
files -> Тасимова Айслу Педагог ғалым
files -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
Volume2013 -> Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢбектері
Volume2013 -> Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢбектері
Volume2013 -> Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢбектері

жүктеу 0.53 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   38
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет