Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢбектеріжүктеу 0.53 Mb.
Pdf просмотр
бет11/38
Дата22.04.2017
өлшемі0.53 Mb.
#7571
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   38

Литература 
1.
 
Бражников  С.В.  Тепло-  и  массообмен  и  структурообразование  в  вакуум  -сублимационной 
технологии получения ультрадисперсных порошковых материалов. - М.: МГУИЭ, 2002. - 56 с. 
2.
 
Горелин А.Г., Амитин А.В. Десублимация в химической промышленности. - М.: Химия, 1986. - 
272 с. 
3.
 
Гухман  А.А.,  Вольнец  А.З.,  Постников  В.М.  Десублимация  пара  из  паровоздушной  смеси  при 
поперечном  обтекании  кругового  цилиндра  /Изв.  БССР.  Сер.  физико  -  энергетических  наук.  - 
1979. - № 1. - С. 47 - 52. 
 
 
 
 
 
 

79 
 
ӘОЖ 504.064 (075.8) 
 
ТАУАРДЫҢ СӘЙКЕСТІК ДӘРЕЖЕСІН БАҒАЛАУ  КЕЗІНДЕ СӘЙКЕСТЕНДІРУДІҢ ОРНЫ 
ЖӘНЕ РӚЛІ 
 
Бекібаев Н.С., Тәжібаева Ҧ.Қ,Орманова Г.М. 
М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 
 
Резюме 
Идентификационная  экспертиза  качества,является  основопологающей    при  оценке,экспертизе 
качества, сертификаций.Все эти действия с товаром направлены на установление соответсвия того или 
иного изделия определенным требованиям . 
 
Summary 
Identification  quality  expertise  is  osnovoypologayuschey  when  assessing  the  quality  of  the  examination, 
sertifikatsiy.Vse  these  actions  with  the  directions  on  the  product  ustonovlenie  conformity  of  a  product  specific 
requirement. 
 
Сапаның  сәйкестендірілу  сараптамасы  ӛнімді  сараптау,  бағалау,  сертификаттау  кезінде  негізгі 
болып  табылады.  Тауармен  осы  әрекеттің  барлығы  белгілі  бір  талаптарға  бҧйымның  сәйкестігін 
орнатуға бағытталған. 
«Сәйкестік  –  ӛнімге,  процеске  немесе  қызметке  барлық  орнатылған  талаптарды  сақтау» 
(ИСО/МЭК2  жетекшілігі,  13.1б.).  «Сәйкестік»  тҥсінігі  философиялық  болып  табылатындықтан,  іс-
жҥзінде  сәйкестік  (денгейін)  дәрежесін  орнатады,  яғни  нақты  кӛрсеткіш  нәтижесін  орнатылған 
талаптармен  салыстырады.  Тауардың  сәйкестік  деңгейін  сәйкестік  коэффициентінде  немесе  процент 
тҥрінде кӛрсетуге болады. 
Нормативтік  қҧжаттар  талаптарына  бҧйымның  сәйкестік  деңгейін  анықтау  кезінде  сәйкестік 
коэффициенті  тек  екі  альтернативті  мәнді  қабылдай  алады,  ол  0  немесе  1.  Егер  бҧйым  нормативтік 
қҧжатқа  сәйкес  болса  сәйкестік  коэффициенті  1  тең,  егер  тауар  сәйкес  болмаса  –  сәйкестік 
коэффициенті  0  тең.  Тауар  нормативтік  қҧжат  талаптарына  сәйкес  болмауы  мҥмкін,  мысалы: 
жартылай, яғни кӛрсеткіштің жартысына сәйкес, ал жартысы бойынша – жоқ. Егер тауар бір кӛрсеткіш 
бойынша  нормативтік  қҧжат  талаптарына  сәйкес  болмаса,  онда  аталған  нормативтік  қҧжатқа  сәйкес 
бҧйым  ретінде  ӛткізуге  жатпайды.  Ол  стандартты  емес  ретінде  және  басқа  баға  бойынша  ӛткізіледі, 
мысалы майда жҧмыртқа, майда картоп және т.б.[1]. 
Бір  немесе  басқа  кӛрсеткіш  бойынша  тауардың  сәйкестік  дәрежесін  ӛндіруші  тарапынан  да, 
сондай-ақ тҧтынушы тарапынан да бағалауға болады. 
Ӛндіруші  тарапынан  тауардың  сәйкестік  дәрежесі  мынадай  кӛрсеткіштер  бойынша  орнатылуы 
мҥмкін: нормативтік, техникалық және технологиялық, қауіпсіздік. Осыған орай ӛндіруші  тарапынан 
тауар  сапасының  сәйкестік  дәрежесін  бағалау  ҥшін  әрекеттің  бірнеше  тҥрін  бӛледі:  сапаны  бағалау, 
сапаны  сараптау  және  сәйкестікті  сертификаттау.  Зерттеудің  әртҥрлі  қойылған  мақсаттарында 
тауардың  сәйкестік  дәрежесін  бағалаудағы  сәйкестендірілу  сараптамасының  орны  мен  ролін 
қарастырайық (1 сурет). 
Суретте  келтірілгенге  сәйкес  ӛндіруші  тарапынан  ӛлшемнің  аталған  бҧйымның  сәйкестік 
дәрежесі  бойынша  бағалау  әрекетінің  мақсаты  тауар  сапасын  бағалау,  сапаны  сараптау  және 
сертификаттау  кезінде  сәйкестендірілуі  мҥмкін.  Осы  кезде  бір  немесе  басқа  кӛрсеткіштер  бойынша 
алынатын зерттеу нәтижелері жалпы, сондай-ақ қойылған мақсатқа байланысты әртҥрлі болуы мҥмкін, 
осыған орай, алынатын нәтижелерді де рәсімдеу әртҥрлі. 
Сапаны  бағалау  (бақылау)  –  сапа  кӛрсеткіштерінің  номенклатурасын    олардың  нақты  мәнін 
анықтау және нормативтік талаптармен салыстыру бойынша операциялар жиынтығы. 
Ӛндіруші  тарапынан  сапаны  бағалауды  (бақылау)  нарықтық  қатынастардың  субъектілері  – 
ӛндірушілер, сатушылар, тҧтынушы ӛкілдері, сонымен қатар бақылау ҧйымдары жҥзеге асыра алады. 
Сапаны  бақылауды  қҧзіретті  бақылау  органдарының  (мемлекеттік,  ведомствалық  немесе 
фирмалық,бақылау) ӛкілдері жҥргізеді. 
Тексерілетін кӛрсеткіштер номенклатурасы нормативті қҧжаттарда қарастырылған талаптармен 
ғана  шектеледі,  сонымен  бірге  толық  немесе  бірнеше  кӛрсеткіштермен  шектелген  болуы  мҥмкін 
(мысалы, тек қана органолептикалық кӛрсеткіштер). 
 

80 
 
 
 
1-сурет.  Ӛндіруші  тарапынан  тауардың  сәйкестік  дәрежесін  бағалауда  сәйкестендірілу 
сараптамасының орны 
Сапаны бақылаудың соңғы нәтижесі техникалық қҧжат тҥрінде рәсімделуі мҥмкін (сапа куәлігі, 
спецификация, тексеру актісі, қорытынды және т.б.). 
Стандартты  әдістерді  қолданумен  стандартты  кӛрсеткіштер  бойынша  тауар  сапасын  бағалауда 
(бақылауда)  бір  ғана  мақсат  қойылады:  таңбалауда,  бумалауда  немесе  тауар-транспорт  жолдама 
қҧжаттарда кӛрсетілген стандарт талаптарына ӛнім сәйкестігін анықтау. Бҧл жағдайда сапаны бағалау 
нәтижесі бойынша келесі екі қорытынды берілуі мҥмкін [2]: 
- ӛнім стандарт талаптарына сәйкес; 
- ӛнім стандарт талаптарына сәйкес емес. 
Сапаны бағалаудан алынған нәтиже негізінде тауарды бҧрмалау туралы қорытынды беру дҧрыс 
емес. 
Сапаны сараптау – бҧл белгілі бір мақсатта тауардың жеке кӛрсеткіштерін зерттеу. 
Тауардың сапасына сараптау жҥргізу кезінде әртҥрлі мақсат қойылуы мҥмкін: 
- тауарды және оның шығу тегін сәйкестендіру; 
- ҧсынылған ӛнімнің бҧрмалануын анықтау; 
- осы тауар тобындағы ҧсынылған ӛнімнің сәйкестігін анықтау
- ӛнім ӛндірушіні, ӛндіру уақытын және сақтау мерзімін орнату; 
- бӛгде заттар және ластаушыларды анықтау; 
- тамақ ӛнімдерін бҧрмалау, ластау дәрежесін орнату; 
- тауар-жолдама қҧжаттарды және буманы бҧрмалауды анықтау; 
- тауардың қауіпсіздік дәрежесін анықтау және басқалар
Сапаны сараптау нәтижесі бойынша қойылған мақсатқа байланысты әртҥрлі қорытынды берілуі 
мҥмкін. Сонымен тауардың сапасы мен қауіпсіздігін сараптау  стандарт талаптарына қарағанда едәуір 
кӛбірек ақпарат береді. 
Тауар сараптау органдарының тамақ тауарларының сапасы мен қауіпсіздігін сараптама жҥргізу 
кезінде талаптардың қатынасын реттейтін қҧжаттар қазіргі кҥнге дейін жоқ. Сондықтан, бҧл саладағы 
кӛптеген  мәселелер  шешілмеген.  Тамақ  ӛнімдерінің  сапасы  мен  қауіпсіздігі  мәселелерін  шешу  ҥшін 
тауарларды  және  қызметтерді  сараптау  қҧрылымдарын  ҧйымдастыру  және  қызмет  етуі  бойынша 
бірқатар нормативтік қҧжаттарды жасау қажет. 
ТАУАРДЫҢ СӘЙКЕСТІК ДӘРЕЖЕСІН БАҒАЛАУ 
Мақсаттар 
сапаны сараптау 
сәйкестікті сертификаттау 
Бҧйымның сәйкестендірілу сараптамасы 
зерттеу – нормативтік, техникалық, технологиялық және 
қауіпсіздік талаптары бойынша нақты сапа 
кӛрсеткіштерін анықтау ҥшін 
Нормативтік қҧжаттар 
талаптарымен салыстыру 
Нормативті қҧжаттар және 
техникалық технологиялық 
талаптарына жеке сапалы 
кӛрсеткіштерді орнату 
Сертификаттау ережелері 
орнатқан  талаптарға 
бҧйымның сәйкестігін растау 
сапа куәлігі 
сараптама қорытындысы 
сәйкестік  
сертификаты 
зерттеу нәтижелерін рәсімдеу 
Сапаны бағалау 

81 
 
Тауар  сапасын  сараптау  нәтижесінде  бір  немесе  бірнеше  сарапшылардың  сараптамалық 
қорытындысы рәсімделеді. 
«Сертификаттау  –  орнатылған  талаптарға  тиісті  тҥрде  сәйкестендірілген  ӛнім  сәйкестігіне 
сенімділік  жасайтын  ҥшінші  жақтың  әрекеті»  (ИСО/МЭК  2  жетекшілігі).  Халықаралық  тәжірибеде 
қабылданған, сертификаттаудың бҧл анықтамасында сертификаттау қызметін жҥзеге асыратын субъект 
анық кӛрсетілген. Оларға ҥшінші жақ жатқызылады, яғни дайындаушыға (сатушы) және тҧтынушыға 
тәуелсіз заңды немесе жеке тҧлғалар. Сапаны бағалауға (бақылау) қарағанда «сертификаттау» терминін 
анықтағанда  қажетті  шарт  ретінде  ӛнімді  тиісті  сәйкестендіру    талап  етіледі.  Сонымен  қатар,  тамақ 
ӛнімдерін  және  шикізатты  сертификаттау  жҥйесінде  ӛнім  қауіпсіздік  кӛрсеткіштері  бойынша  сынау 
жҥргізуден  алдын,  органолептикалық  және  физика-химиялық  кӛрсеткіштер  бойынша  стандартта 
орнатылған талаптарға сәйкестігіне тексерілуі тиіс деп кӛрсетілген. 
Сертификаттау  кезінде  барлық  кӛрсеткіштер  ҥш  топқа  жіктеледі:  бірінші  –  сәйкестендіру 
мақсатындағы  кӛрсеткіштер,  екінші  –  міндетті  сертификаттау  мақсатында  қауіпсіздік  кӛрсеткіштері 
және міндетті талаптарды растау ҥшін, ҥшінші – ерікті сертификаттау мақсатында міндетті талаптарға 
жатпайтын  кез  келген  кӛрсеткіштер  бойынша.  Сертификаттау  сынауларының  соңғы  нәтижесі  тауар 
ӛндірушіге ӛнімді шығаруға қҧқық беретін сәйкестік сертификатын беру болып табылады. 
Сәйкестендіру бағалау қызметінің бастапқы кезеңі ретінде нормативті қҧжаттарда сертификаттау 
ҥшін  ғана  қарастырылады,  алайда  сапаны  бағалау  және  бақылау,  егер  ӛнім  сәйкестендірілмесе, 
жҥргізіле  алмайды.  Бірақ,  сертификаттау  жҥйесінің  ережелерінде  сәйкестендірудің  теріс  нәтижесінде 
ары қарай сынау жҥргізілмейді деп кӛрсетілген. 
Тҧтынушы  тарапынан  тауардың  сәйкестік  дәрежесі  келесі  кӛрсеткіштер  бойынша  орнатылуы 
мҥмкін: сапаны бағалау, ӛзіндік тәжірибе, басқалардың ойы. 
Сонымен  қатар,  тҧтынушы  тарапынан  тауар  сәйкестік  дәрежесін  бағалауда  бір  ғана  мақсат 
болады  –  оны  сатып  алу.  Тҧтынушы  тарапынан  тауардың  сәйкестік  дәрежесін  бағалауда 
сәйкестендірілу сараптамасының орны мен ролін қарастырайық (2-сурет). 
 
 
2-сурет. Тҧтынушы тарапынан тауардың сәйкестік дәрежесін бағалаудағы сәйкестендіру ролі. 
Қазіргі уақытта бҥкіл әлемде тҧтынушының тауар сапасына қоятын талаптары қатаңдады. Егер 
бҧрын  мемлекет  және  кәсіпорындардың  монополиялық  қызмет  жағдайында  тҧтынушыда  сапалы 
тауарды  таңдау  мҥмкіндігі  болмаса,  еркін  нарық  жағдайында  тҧтынушыда  әртҥрлі  тауарды  таңдауға 
ҥлкен  мҥмкіншілігі  бар.  Енді  оның  алдында  басқа  мәселе  тҧр  –  неғҧрлым  арзан  жоғарғы  сапалы 
тауарды  таңдау.Осыған  байланысты  тауардың  молшылық  жағдайында    тҧтынушының  қажеттілігін 
қанағаттандыру  ҥшін  тауарды  дҧрыс    сәйкестендіру  мақсатында  мейлінше  кӛп  ақпарат  беру 
мақсат 
сатып алу 
бҧйымды сәйкестендіру 
тҧтынушының қажеттілік талаптарына нақты сапа 
кӛрсеткіштерін анықтау 
 
сапаны бағалау 
ӛзіндік ӛмірлік 
тәжірибесі 
басқалардың 
ойы 
сәйкестендіру нәтижелерін рәсімдеу 
тауарға тӛлеу 
ТАУАРДЫҢ СӘЙКЕСТІК ДӘРЕЖЕСІН БАҒАЛАУ 

82 
 
керек.Нәтижесінде  сатылатын барлық  тауардың  сапасы  мен  сипаттамасы  туралы  ғылыми  және  әдеби 
басылымдар кӛмегімен тҧтынушы білімін қалыптастыру қажеттілігі туындайды. 
 
Әдебиеттер: 
1.
 
Справочник товароведа продовольственных товаров.Т.1-М.:Экономика,1987. 
2.
 
Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов   Под   
   ред.И.М.Скурихина,В.А.Тутельяна-М.: Брандес: Медицина, 1998 
 
 
УДК 621.91 
 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИРОВАННОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА НА  СВЕРЛИЛЬНО-
ФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ С КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМОЙ ЧПУ 
 
Воробьев А.А., Мазеин П.Г., Жусипбеков А., Ходжибергенов Д. 
ФБГОУ ВПО«Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский)», Челябинск, Россия 
ЮКГУ им. М.Ауэзова, Казахстан 
 
Түйін 
Орта  және  жоғарғы  оқу  орындарының  зертханаларына  арналған  компьютерлік  жүйесінің  ЧПУ 
сверлолы-фрезерлік  станогінің  шпинделінің  автоматталып  ауыстыру  құрылғысының  конструкциясы 
қарастырылған. 
 
Summary 
We  consider  the  construction  of  automatic  tool  changing  device  in  spindle  drilling-milling  machine  with 
CNC  computer  system  designed  for  the  laboratory  of  secondary  and  higher  educational  establishments  Drawing 
device submitted for introduction on training, drilling and milling machines with computer systems. 
 
Устройство  для  автоматизированной  смены  инструмента  (УАСИ)в  шпинделе  станка  с 
компьютерным  управлением    предназначено  для  автоматизированной  смены  инструмента  в 
соответствии  с  командами  управляющей  программы,  изучения  и  исследований  технологического 
оборудования    с  компьютерными  системами  ЧПУ,  при  проведения  практических,  лабораторных  и 
учебно-  и  научно--  исследовательских  работ  по  различным  дисциплинам,  связанным  с  технологией 
машиностроения,  автоматизированным  оборудованием,  электроприводами,    электроавтоматикой, 
информационно-измерительными  системами,  числовым  программным  управлением,  гибкими 
производственными  системами,    мехатроникой,  микропроцессорными  системами,  вычислительной 
техникой  и  современными  информационными  технологиями  и  др.Недостатками  производственных 
УАСИ],  которые  не  позволяют  их  применять  на  учебных    станках  с  ЧПУ    является  их  сложность  и 
недостаточная  наглядность  его  конструкции  для  учебного  оборудования,  что  снижает  методические 
возможности  понимания  принципов  работы,  а  также  определяет  его  высокую  стоимость, 
наприемлемую  для  учебного  оборудования.Одной  из  проблем  качественной  подготовки  кадров 
машиностроителей является отсутствие средств обучения для апробации знаний и выработки умений и 
навыков  учащихся.  Наиболее  эффективным  средством  практической  подготовки  может  являться 
специальное  виртуальное  и  реальное  учебное  оборудование,  синтезирующее  функциональные  и 
программно-методические преимущества мировых достижений в области технологического, дидактики  
и современных информационных технологий. 
Предлагаемая  конструкция  УАСИ  предназначена  для  оснащения  учебных  сверлильно  - 
фрезерных  станков  с  компьютерными  системами  управления,  проста  для  производства  и  изучения, 
обеспечивает  применение  современных  дидактических  приемов  для  формирования  заданных 
образовательными  стандартами  компетенций  в  рамках  бакалавриата  и  магистратуры.  Удешевления 
стоимости  обеспечивается упрощением конструкции и применением унифицированных и стандартных 
конструктивных  элементов.Для  решения  указанной  задачи  предлагаемое  УАСИ  (рис.1,  2)  содержит 
магазин-накопитель типа револьверной головки, установленый на обособленной платформе,  снабжено 
устройством  для  обеспечения  контакта  хвостовика фрезерного  инструмента  и  конического  отверстия 
шпинделя  станка,  причем    для  обеспечения  осевой  силы  при  фрезеровании    используется  комплект 
пружин, для захвата и удержания инструмента в гнезде накопителя применены специальные захваты, 
для  установки  инструмента  в  позицию  смены  и  позицию  отвода  устройство  снабжено  двумя 

83 
 
независимыми механизмами позиционирования ( линейным приводом позиционирования платформы и 
вращательным приводом позиционирования накопителя) , причем большинство деталей устройства  –
унифицированные или стандартные. 
Сущность  устройства поясняется чертежами, где на рис.1 дан общий вид УАСИ, на рис.. 2 его 
кинематическая схема. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Общий вид УАСИ 
 
Устройство автоматизированной смены инструмента состоит из основания   с закрепленными на 
нем направляющими качения . К каткам направляющих крепиться платформа . Линейное перемещение  
платформы    относительно  основания    осуществляется  от  электродвигателя  М1  через  передачу  винт-
гайка  .  Плавность  и  быстрота  движения  достигается  применением  ШВП.  К  платформе    жестко 
прикреплена  опора  .  К  опоре    прикрепляется  узел  поворота      состоящий  из:  электродвигателя  М2, 
накопитель  установлен  на  обособленной  платформе  имеющей  линейный  привод  позиционирования 
платформы,  снабжено  устройством
 
,  с  помощью  которого  осуществляется  вращательное    движение, 
револьверной головки с инструментом .  К револьверной головке присоединены: зажимное устройство 
для сверла  и для фрезы. Преимущество данной конструкции: 
Изготавливается  практически  все  из  унифицированных  деталей.  Увеличение  количества 
инструмента  за  счет  увеличения  количества  «рук»  с  инструментом.  Методически  можно  изучить 
устройство накопителя инструмента,  базирование инструмента при смене, расчет пружин, разработка 
циклограмм,  принцип  работы  автоматизированной  смены  инструмента,  закрепления  инструмента  в 
шпинделе, электроавтоматику. Универсальность, можно подготовить для работы с другим настольно-
фрезерным станком.На фиг3 изображена кинематическая схема устройства автоматизированной схемы 
инструмента и настольносверлильно-фрезерного станка.  


 
I

 

84 
 
 
 
Рисунок 2. Кинематическая схема устройства 
 
При  наладке  в  позиции  накопителя  устанавливаются  режущие  инструменты,  которые  должны 
использоваться  при  выполнении  управляющей  программы  по  обработке  заданной  детали.  После 
считывания  команды  управляющей  программы  например  Т4,  приводами  УАСИ  выполняются 
следующие    действия  1)  поворот  магазина  в  позицию  смены  заданного  в  УП  инструмента  №4, 
2)перемещение  платформы  с  накопителем  до  соосности  шпинделя  и  сменного  инструмента,3) 
перемещение шпинделя вниз до контакта хвостовика инструмента с коническим отверстием шпинделя, 
4)  разжим  сверлильного  интрумента  и  отвод  платформы  с  накопителем  в  положение  отвода  (при 
установке  фрезы,  данное  действие  не  выполняется),5  )  работа  станка  с  установленным  в  шпиндель  
инструментом в соответствии с УП, 6) после отработки данного инструмента -перемещение шпинделя 
вверх  для  извлечения  хвостовика  инструмента  из  шпинделя,7)  отвод  магазина  в  позицию  отвода 
(ожидания). 
Кинематика механизма передвижения УАСИ включает в себя шаговый двигатель 1 от которого 
через  упругую  муфту  2  и  шарико-винтовую  пару    качения  с  шагом  винта  5мм  линейное  движение 
передается  на  направляющие  качения  3.Кинематика  механизма  поворота  включает    в  себя  шаговый 
двигатель  4  от  которого  через  упругую  муфту  5  на  вал  6  с  храповым  колесом  7  и  на  крышку 
револьверной  головки  8.Кинематика  механизма  зажима  инструмента  включает  в  себя  шаговый 
двигатель 11 от которого через винт 12 передается крутящий момент на подвижный шарнир 9, который 
зажимает  инструмент  в  устройстве.  Пружина  10  действует  на  губку  13,  которая  жестко  прижимает  
хвостовик  инструмента  к  губке  14.Техническим  назначением  узла  поворота  является  поворачивать 
револьверную головку с инструментом после получения сигнала о смене инструмента. 
Для  передачи  крутящего  момента  будем  использовать  шаговый  двигатель  PK-545A  фирмы 
Vextra.  Передача  крутящего  момента  от  электродвигателя  на  вал  будет  осуществляться  с  помощью 
упругой  муфты    EK/GS14 
1900  фирмы  Gerwah.  На  валу  установлено  два  радиально-
11 
12 
13 

10 
14 

85 
 
упорных  подшипника  первый  ISO15ABB-3917,  второй  ISO15ABB-3012-10  которые  будут 
воспринимать  осевую  и  радиальную  нагрузку  при  вынимании  и  установке  инструмента  в  шпиндель 
станка.В  качестве  механизма  деления    использовано  храповое  колесо  (рис.3)  с  двумя  замками.  При 
повороте  вала  храповое  колесо  будет  отжимать  замок,  а  тот  в  свою  очередь  будет  нажимать  на 
конечный выключатель и отключать шаговый двигатель. 
 
Рисунок 3.Храповый механизм фиксации  
 
К  корпусу  механизма  поворота    крепятся  все 
основные  детали,  а  он  в  свою  очередь  будет  крепиться  к 
основанию.  Узел  поворота  (рис.4)  предназначен  для  смены 
позиций  инструмента  при  поступлении  сигнала  от 
устройстваЧПУ. .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Узел поворота 
 
Вал электродвигателя через упругую муфту присоединѐн к валу 4. К конусному концу вала 4 с 
помощью винта 14 М4
 
с шайбой 13 присоединена поворотная крышка 9.  Вал 4 в корпусе 1 опирается 
на  два  радиально-упорных  подшипника  8.  Верхний  подшипник 
 
запрессован  в  корпус  1,  а  нижний
  
устанавливается  в  стакан  3  и  закрывается  крышкой  2.  В  крышке  2  установлена  манжета  16 
предотвращающая  течь  смазки  из  подшипникового  узла.    На  валу  4  установлено  храповое  колесо  5, 
зафиксированное штифтом 6. Два замка храпового колеса фиксируют вал в нужном положении. Замки 
устанавливается в паз корпуса 1 вместе с конечным выключателем. 
Так  как  для  передачи  крутящего  момента  в  шпинделе  станка  используется  коническое 
соединение,  необходимо  рассчитать  осевую  силу  достаточную  для  удержания  инструмента  в 
шпинделе.  Согласно  рсевая  сила  резания  при  диаметре  фрезы  10  мм  составляет6651  Н,  а  крутящий 
момент 30,8 Нм 
Определяем осевую силу резания и крутящий момент при фрезеровании концевой  фрезой 
 

86 
 
Осевая сила резания: 
                                                      (1) 
Крутящий момент: 
                                                                                        (2)  
Рассчитаем  момент  трения  возникающий  при  закреплении  в  шпинделе  станка  инструмента  с 
конусом Морзе №2 
При  сжатии  силой 
  двух  конических  поверхностей  между  ними  возникает  трение,  момент 
которого может быть выражен формулой: 
    ,                                                                                                                   (3) 
где  ƒ  –  коэффицент  трения  между  трущимися  поверхностями;p-  среднее  удельное  давление;F- 
площадь  соприкасающихся  поверхностей;
-  приведенный  радиус  сил  трения  соприкасающихся 
поверхностей. 
Приведенный  радиус  сил  трения  соприкасающихся  поверхностей  можно  принять  равным 
среднему радиусу: 
 .                                                                                                           (4) 
Величина 
  зависит  от  закона  распределения  элементарных  сил  трения  трущихся 
поверхностей,  т.  е.  от  точности  изготовления  сопряженных    конических  поверхностей.  Принимая 
приведенный радиус равный среднему, считаем, что при установке обеспечивается полное прилегание 
конической  поверхности  хвостовика  и  сопряженной  поверхности  шпинделя  станка.  Расчетный 
крутящий  момент 
  определяем  исходя  из  максимального  крутящего  момента  резания 
 
возникающего при обработке: 
,                                                                                                                         (5) 
где  β  –  коэффициент  запаса  сцепления,  который  должен  гарантировать  работу  соединения  без 
проскальзывания при уменьшении коэффициента трения или приведенного радиуса сил трения. 
Чтобы  не  было проскальзывания,  расчетный  крутящий момент должен  быть  больше  или  равен 
крутящему моменту трения: 
.                                                                                                           (6) 
Среднее  удельное  давление  p  для  конических  сопряженных  поверхностей  связано  с  осевым 
усилием 
  соотношением: 
,                                                                                                                             (7) 
где α– угол уклона конуса, равный половине угла при вершине конуса. 
 
 
Рисунок 5. Механизм зажима по варианту А 

87 
 
Уравнение  надежного закрепления сверла можно записать: 
.Выразим  осевую  силу   
  достаточную  для  закрепления  сверла  в 
шпинделе станка: 
,                                                                                                                        (8) 
Осевая  сила  равна1,9  Н  в  проектном  варианте  устройства  обеспечивается    сила  9,1  Н  что 
приемлемо.  Исходя  из  приведенных  расчетов  можно  сделать  вывод,  что  для  надежного  закрепления 
инструмента в шпинделе станка достаточно приложить к нему силу 10Н.При сверлении осевая сила 
 
направлена вертикально вверх против направления сверления, а при фрезеровании сила 
 может быть 
направлена как вверх, при фрезеровании концевой фрезой с правым направление винтовой линии сила 
 будет направлена вверх, а при фрезеровании  фрезой с левым направлением винтовой линии – вниз. 
Конструкция зажимного устройства по варианту А (рис.5) используется для смены сверл в шпинделе 
станка,  а  конструкция  по  варианту  Б  (рис.6)  используется  для  закрепления  и  удержания  во  время 
работы  концевых  фрез..Конструкция  зажимного  устройства  представляет  собой  «руку»  с 
закрепленным  на  ней  зажимным  устройством.  Данное  зажимное  устройство  предназначено  для 
надежного закрепления  сверла при его извлечении из шпинделя станка. Зажимное состоит из «руки» 
11 с закрепленным на ней  электродвигателем 1. К выходному валу электродвигателя крепиться винт 2. 
Для  фиксации  винта  параллельно  «руке»  используем  опору  3.    На  винте  перемещается  гайка    5.В 
конструкции  зажимного  предусмотрена  две  качающихся  губки  4  и  7,  губка  номер  4  приводиться  в 
движение  от  гайки  5.  Губка  4  подпружинена  двумя  пружинами  6.    Что  обеспечивает  надежное 
закрепление  инструмента  и  препятствует  проворачиванию  и  выпадению  инструмента.  Штифт  10 
предназначен  для  точной  сборки  с  узлом  поворота.Зажимное  устройство  (рис.6)  предназначено  для 
зажима  и  удержания  концевой  фрезы  в  контакте  с  отверстием  шпинделя  в  процессе  обработки. 
Конструкция  зажимного  устройства  состоит  из  руки  1,  корпуса  2,  в  корпусе  установлены  комплект 
тарельчатых  пружин  6,  опорная  шайба5  под  подшипник  ,  подшипник  4,  втулка  3.Комплект  из  5  пар   
тарельчатых пружин выполнен по ГОСТ 3057-90. 
 
                             
                      
 
 
Рисунок 6. Механизм зажима по варианту Б 
 
Каталог: sites -> default -> files -> Volume2013
files -> Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрации
files -> Алпысбай Мұсаев Әдебиеттанушы ғалым библиографиялық
files -> Аға оқытушы Мағжан жаны сыршыл ақын
files -> Тасимова Айслу Педагог ғалым
files -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
Volume2013 -> Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢбектері
Volume2013 -> Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢбектері
Volume2013 -> Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢбектері

жүктеу 0.53 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   38
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет