Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢбектеріжүктеу 0.53 Mb.
Pdf просмотр
бет1/38
Дата22.04.2017
өлшемі0.53 Mb.
#7571
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


 
 
 
 


 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М.АУЭЗОВА 
 
  MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
  M.AUEZOV SOUTH KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY 
 
 
 
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 
ҚҦРЫЛҒАНЫНА 70-ЖЫЛ ТОЛУЫНА  АРНАЛҒАН «ҚАЗІРГІ ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР 
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ, БІЛІМІ МЕН МӘДЕНИЕТІНІҢ 
ДАМУЫ» 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ 
 
ЕҢБЕКТЕРІ 
 
 
ТРУДЫ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ НЕЗАВИСИМОГО 
КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ», 
ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ  ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М.АУЭЗОВА 
 
 
WORKS  
 
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 
«DEVELOPMENT OF SCIENCE, EDUCATION AND CULTURE OF INDEPENDENT 
KAZAKHSTAN IN CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES OF MODERNITY», 
DEVOTED TO 70 YEARS ANNIVERSARY OF M. AUEZOV 
SOUTH KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY 
 
ТОМ 3 
 
Шымкент 2013 


 
УДК 378 
ББК 74.58 
Ә 82 
М.Әуезов  атындағы  Оңтҥстік  Қазақстан  мемлекеттік  университетінің  қҧрылғанына  70-жыл 
толуына    арналған  «Қазіргі  жаһандық  сын-қатерлер  жағдайындағы  тәуелсіз  Қазақстанның 
ғылымы,  білімі  мен  мәдениетінің  дамуы»  халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференциясы– 
Шымкент: М. Әуезов ат. ОҚМУ, 2013ж.  
3 Т. 298 б. Тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 
 
Международная  научно-практическая  конференция  «Развитие  науки,  образования  и  культуры 
независимого Казахстана в условиях глобальных вызовов современности», посвященная 70-летию  
Южно-Казахстанского  государственного  университета  им.  М.Ауэзова 


 
 
Ш
Ш
ы
ы
м
м
к
к
е
е
н
н
т
т
:
:
 
 
Ю
Ю
К
К
Г
Г
У
У
 
 
и
и
м
м
.
.
 
 
М
М
.
.
А
А
у
у
э
э
з
з
о
о
в
в
а
а
,
,
 
 
2
2
0
0
1
1
3
3
 
 
г
г
.

 
 
3
3
 
 
Т
Т
.
.
 
 
2
2
9
9
8
8
 
 
с
с
.
.
 
 
Я
Я
з
з
ы
ы
к
к
и
и
:
:
 
 
к
к
а
а
з
з
а
а
х
х
с
с
к
к
и
и
й
й
,
,
 
 
р
р
у
у
с
с
с
с
к
к
и
и
й
й
,
,
 
 
а
а
н
н
г
г
л
л
и
и
й
й
с
с
к
к
и
и
й
й
.
.
 
 
 
The  international  scientific-practical  conference  «Development  of  science,  education  and  culture  of 
independent Kazakhstan in conditions of global challenges of modernity» devoted to 70 years anniversary 
of M. Auezov South Kazakhstan state university – Shymkent: M.Auezov SKSU, 2013 у. 
3 V. 298 p. Languages: kazakh, russian, еnglish. 
 
I
I
S
S
B
B
N
N
 
 
 
 
9
9
9
9
6
6
5
5
-
-
0
0
3
3
-
-
2
2
9
9
5
5
-
-
5
5
 
 
Бас  редактор:
  Мырхалықов  Ж.Ҥ.  -  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ  ректоры,  т.ғ.д.,  профессор,  ҦҒА 
корреспондент мҥшесі.  
Редакциялық  алқа  мҥшелері:  Сатаев  М.И.  –  тӛрағаның  орынбасары,  ҒЖ  және  ХБ  жӛніндегі 
проректор,  т.ғ.д.,  профессор,  ҦҒА  корреспондент  мҥшесі;  Горяинов  К.К.  –  з.ғ.д.,  профессор,  Рессей 
Федералды  қызметінің  жазасын  орындау    ҒЗИ,  Ресей;  Дырка  Стефан  –  э.ғ.д.,  профессор,  экономика 
ғылымдарының докторы, Верхнесилез экономикалық университеті, Польша; Меор Мохаммед Фаред – 
ассоциациялық  профессор,  Путра  университеті,  Малайзия;  Олден  А.  -  академик,  Лондон  Батыс 
университетінің есептеуші техника және технология мектебі, Ҧлыбритания; Окуян М.Д. - профессор, 
Балыкесир  университеті,  Тҥркия;  Линда  Лоутон  -  PhD  докторы,  профессор,  Робер  Горден  атындағы 
университеті,    Ҧлыбритания;  Мохд  Хасан  Бен  Селамат  -  PhD  докторы,  профессор,  Малайзия 
университеті,  Малайзия;  Ивахненко  А.П.-  PhD  докторы,  директор,  Мҧнай  зерттеу  орталығы,  Heriot-
Watt университеті, Шотландия; Елизавета Ф. - PhD докторы, профессор, Басел университеті, Австрия; 
Мишо  Ж.  -  т.ғ.д.,  профессор,  Лорейн  университеті,  Франция;  Петров  В.  -  доктор,  профессор,  Левон 
Католик  университеті,  Бельгия;  Радюк  С.Н.  -  PhD  докторы,    ассоцияциялық  профессор,  Оңтҥстік 
әдістемелік  университеті,  АҚШ;  Славинская  Н.А.  -  бас  ғылыми  қызметкері,  неміс  аэрокосмостық 
агенттігі,  Германия;  Жонго  Ок  -  PhD  докторы,  профессор,  Сеул  ҧлттық  техникалық  университеті, 
Корея, Беккерман М. - профессор, Ньюрски университеті, АҚШ; Крючкова О.Ю. -  ф.ғ.д., профессор, 
Н.Г.Чернышевский  атындағы  Саратов  мемлекеттік  университеті,  Ресей;  Марфенин  Н.Н.  -  б.ғ.д., 
профессор,  М.В.  Ломоносов  атындағы  Мәскеу  мемлекеттік  университеті,  Ресей;  Бишімбаев  У.Қ.  - 
т.ғ.д., профессор, ҚР ҦҒА академигі, Қазақстан; Жҧрынов М.Ж -  х.ғ.д., профессор,  ҚР ҦҒА академигі, 
Қазақстан;
 
Айменов  Ж.Т.  –  т.ғ.д.,  профессор;  ҚР  ҦЖҒА  академигі,  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ,  
Қазақстан  Байтанаев  Б.А  -  т.ғ.д.,  профессор,  ҚР  ҦҒА  корреспондент  мҥшесі,  М.Әуезов  атындағы 
ОҚМУ;      Калменов  Т.Ш.  –  ф-м.ғ.д.,  профессор,  ҚР  ҦҒА  академигі,  Қазақстан;  Молдабеков  Ш.М.  – 
т.ғ.д., профессор, ҚР ҦИА, Қазақстан; Надиров Н.К. – х.ғ.д., профессор, ҚР ҦҒА академигі, Қазақстан; 
Есимов  Б.О.  –  г-м.ғ.д.,  профессор,  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ;  Шакиров  Б.С.  -  т.ғ.д.,  профессор, 
М.Әуезов атындағы ОҚМУ; Қалыбекова А.А. - п.ғ.д., профессор, М.Әуезов атындағы ОҚМУ; Мҧсаева 
Н.Р.  -  филос.ғ.д.,  профессор,  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ;  Мырзахметов  М.  -  ф.ғ.д.,  профессор, 
Қазақстан;  Назарбекова  С.П.  –  х.ғ.д.,  профессор,  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ;  Ташимов  Л.Т.  –  т.ғ.д. 
профессор,  ҚР  ҦҒА  корреспондент  мҥшесі,  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ;  Ниязбекова  Р.К.  -  э.ғ.д., 
профессор, М.Әуезов атындағы ОҚМУ; Волненко А.А. - т.ғ.д., профессор, М.Әуезов атындағы ОҚМУ; 
Тлеулов Э.М. – п.ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ. 
УДК 378 
ББК 74.58 
I
I
S
S
B
B
N
N
 
 
 
 
9
9
9
9
6
6
5
5
-
-
0
0
3
3
-
-
2
2
9
9
5
5
-
-
5
5
 
 
М.Әуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2013 
Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2013
 


 
ЖАҢАРТЫЛҒАН ЭНЕРГЕТИКА МЕН ЭНЕРГИЯСАҚТАУШЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӚРМЕ «ЭКСПО-2017» ФОРМАТЫНДАҒЫ БАҒДАРЫ 
 
НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМАТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ЭКСПО-2017» 
 
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY SAVING 
TECHNOLOGIES IN THE FORMAT OF THE  INTERNATIONAL EXPOSITION 
«EXPO-2017» 
_____________________________________________________________________________________ 
 
УДК 551.521.37 
 
СИСТЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 
Абилова Б.И. 
Оңтҥстік Қазақстан политехникалық колледжі, Шымкент, Қазақстан 
 
Түйін 
 
Қазақстан территориясында альтернативті энергетиканың дамыған саласы жел энергетикасы, 
күн энергетикасы және су энергетикасы. Күн энергиясынан пайдаланудағы ең жалпыласқан, ең қарапайым 
жабдық – жылу жинайтын күн энергиялы ошақ. Күн энергия ошағы күн нұрынан пайдаланудың маңызды 
формасы. 
Summary 
 
The most perspective directions of development of alternative power in territory of Kazakhstan are: wind-
power engineering, solar power and water-power engineering. The solar energy can widely be used for hot water 
supply and in some cases for independent electrosupply. Various solar offer good prospects from the point of view 
of decrease in expenses. 
 
Продолжительность солнечного сияния составляет 2200 - 3000 часов в год, а энергия солнечного 
излучения  –  1200  кВт/кв.м  в  год.  Это  позволяет  использовать  солнечные  батареи  –  коллекторы  для 
нагрева воды и солнечные модули, в частности портативные фотоэлектрические системы. 
Значительная  часть  территории  Казахстана  имеет  благоприятные  климатические  условия  для 
использования  солнечной  энергии.  В  южных  районах  продолжительность  солнечного  излучения 
составляет  от  2000  до  3000  часов  в  год,  а  годовой  приход  солнечной  энергии  на  горизонтальную 
поверхность  -  от  1280  до  1870  кВт/ч  на  1  кв.  м.  В  наиболее  солнечном  месяце  -  июле  -  количество 
энергии,  приходящейся  на  1  кв.  м.  горизонтальной  поверхности  составляет  в  среднем  от  6,4  до  7,5 
кВт/ч  в  день.  Следовательно,  широкое  использование  солнечной  энергии  может  иметь  здесь  важное 
хозяйственное значение. 
Ежегодно Земля получает от Солнца порядка 1,6х10
18
 
кВт/ч энергии, это в 10 тыс. раз больше, 
чем  современный  уровень  энергопотребления.  Причем  вклад  солнца  в  энергетический  баланс  Земли 
превышает  в  5  тыс.  раз  суммарный  вклад  всех  других  источников  энергии,  другими  словами, 
потенциал солнечной энергии для земли составляет 123х10
12
 
т условного топлива в год. Вместе с тем, 
используемые  на  Земле  все  виды  энергии,  в  конечном  счете,  трансформируются  в  тепловую,  а  это 
может  привести  к  необратимым  изменениям  при  производстве  энергии  равной  5  %  от  поступающей 
солнечной радиации. 
В  этой  связи  в  настоящее  время  имеет  место  устойчивая  тенденция  использования  солнечного 
излучения, как для получения тепла, так и для производства электрической энергии. В разных странах 
успешно  эксплуатируются  десятки  тысяч  фотоэнергетических  установок  мощностью  до  1  кВт, 
солнечные  заправочные  стации  для  электромобилей,  проектируются  солнечные  электростанции 
мощностью  до  100  кВт.  Гелиоустановки  успешно  используют  для  электроснабжения  небольшие 
отдаленные центры. Национальные программы по развитию гелиоэнергетики и гелиотехники приняты 
более чем в 70 странах. Основным сдерживающим фактором является низкий коэффициент полезного 
действия  (КПД)  и  высокая  стоимость  фотоэлектрических  приборов  (ФЭП)  при  существенных 
преимуществах солнечных генераторов по сравнению с другими источниками энергии. Вместе с тем на 
протяжении  последнего  полувека  наблюдается  снижение  стоимости  ФЭП  на  50  %  каждые  5  лет,  а 
увеличение КПД с 4-6 % до 28,2 %. Так, стоимость первых ФЭП превышала 1 тыс. долларов за 1 Вт, а в 
настоящее время получена стоимость менее 5 долларов за 1 Вт. Конвейерная технология производства 
ФЭП  (США)  из  поликристаллического  кремния  на  керамической  подложке  при  КПД  15  %  позволит 


 
получить стоимость 2 доллара за 1 Вт, а получение ФЭП из аморфного кремния (Япония, КПД 6 – 10 
%) позволяет снизить их стоимость до 1 доллара за 1 Вт7. Преобразователи, использующие оптические 
элементы (линзы, сферические зеркала, решетки Френеля) имеют КПД более 20 %. 
Солнечные  батареи  с  использованием  солнечных  голографических  концентраторов 
отечественного  производства  существенно  могут  потеснить,  а  в  перспективе  вытеснить  другие  виды 
солнечных батарей в силу прорывных конкурентных преимуществ. При этом экспорт возможен в двух 
вариантах: 
•  продажа  собственно  солнечных  батарей  и  продажа  солнечных  голографических 
концентраторов или их матриц для производителей солнечных батарей. 
•  продажа  фотоэлементов,  получаемых  по  технологиям,  разработанных  отечественными 
учеными. 
Гелиоустановки  в  силу  низкой  себестоимости  могут  также  выйти  на  мировой  рынок.  Все 
установки, которые в силу своих конкурентных преимуществ, имеют перспективы выхода на мировой 
рынок, могут успешно применяться и для внутренних нужд. 
Таблица 1 Солнечная освещенность по регионам Казахстана 
 
Тепловая  солнечная  энергия  -  наиболее  простой  в  использовании  и  перспективный  с  точки 
зрения  практического  применения.  В  связи  с  ростом  цен  на  первичные  энергоносители,  с  одной 
стороны,  развитием  технологии  использования  тепловой  энергии  солнца,  с  другой  стороны,  этот 
источник  энергии  становится  конкурентоспособным,  т.е.  может  применяться  на  равных  условиях  с 
традиционными энергоносителями. 
Концентрируемая солнечная энергия 
Для  расчета  ожидаемой  выработки  тепловой  энергии  солнечных  установок  (СУ)  необходимо 
исследовать характеристики режима поступления солнечной радиации, скорости ветра и облачности в 
данной местности. 
Приход прямой солнечной радиации обусловливается как закономерными причинами (годовой и 
суточный ход), так и случайными, связанными с наличием или отсутствием облачности, изменениями 
прозрачности атмосферы и т.п. 
Приход  солнечной  радиации  в  различные  интервалы  времени  свидетельствует  о  высокой 
степени изменчивости энергоотдачи в течение как года ( и сезонов), так и суток. Это связано не только 
с астрономическими факторами, но и с прозрачностью атмосферы и режимом облачности. 
Разномасштабная 
изменчивость 
прихода 
солнечной 
радиации 
учитывается 
в 
гелиоэнергетических  расчетах  неодинаково,  изменение  интенсивности  радиации  в  течение  дня  и  в 
зависимости от облачности влияет на режим работы СУ. 
Представляет  интерес  изучение  характеристик  структуры  этой  изменчивости,    выявление 
наиболее  эффективных  мест  размещения  гелиоэнергетических  объектов,  оценка  оптимальных 
параметров установок и аккумулирующих устройств, определение рациональных условий их работы и 
надежности  энергоснабжения.  Поэтому  оптимизационные  задачи  СУ  решаются  с  учетом 
характеристик радиационного режима данной местности. 
Имитационная  модель  движения  Солнца  и  изменения  климата  позволяет  по  средним 
многолетним  климатическим  характеристикам  в  районе  расположения  СУ  определять  наиболее 
вероятный  режим  работы  оптической  системы,  прослеживать  движение  Солнца  и  приход  прямой 
солнечной  радиации  в  данной  географической  широте  в  течение  рабочего  дня  и  в  различные  сезоны 
года. 
Таким  образом,  модель  движения  Солнца  и  изменения  климата  жестко  связана  с  моделью 
работы оптической системы солнечных установок. Построение математических и рабочих моделей СУ 
имеет  большое  значение  для  объективного  и  полного  учета  важнейших  закономерностей  движения 
Солнца и климатических характеристик района расположения СУ как на этапе проектных разработок, 
так и на стадии эксплуатации СУ. 


 
Неравномерность поступления прямой солнечной радиации обусловлена и движением Солнца по 
небосводу,  и  климатическими  факторами.  При  статистической  обработке  данных  актинометрических 
наблюдений четко прослеживается связь между высотой Солнца над горизонтом и уровнем прямой 
солнечной радиации при ясном небе I
n
 которая хорошо описывается формулой В. Г. Кастрова: 
I
n
= (I
0
sinh)/(C
m
+sinh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 
п  -  номер  дня  от  начала  года.  У  верхней  границы  атмосферы,  на  поверхности,  расположенной 
перпендикулярно направлению солнечных лучей. I
0
= 1,353 кВт/м
2

Величина  С
m
  входящая  в  формулу  (1),  характеризует  коэффициент  ослабления  радиации, 
зависит  от  содержания  водяных  паров  и  запыленности  атмосферы,  изменяется  по  сезонам  года,  m  - 
номер месяца. 
Уравнение  движения  Солнца  предложенной  аналитической  формуле,  определяет  связь  между 
местным  и  истинным  временем,  и  получения  зависимости  для  определения  долготы  и  склонения 
Солнца. По алгоритму расчета текущая Юлианская дата (Julian day) может быть рассчитана от более 
знакомых выражений времени: 
Julian day (jd) = 32916.5 + delta * 365 + leap + day + hour/24 
 
 
 
(2) 
где: delta = (текущий год – 1949); leap = часть целого числа (delta /4); day = номер дня с начало 
года; hour = текущая время от day. 
n = jd - 51545.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
L (сред. долгота) = 280.460 + 0.9856474 * n; (0 < L < 360°) 
 
 
 
(4) 
g (сред. отклонения) = 357.528 + 0.9856003 * n; (0 
 
 
(5) 
l (эклиптик. долгота) = L + 1.915 * sin(g) + 0.020 * sin (2*g); (0 (6) 
ep (наклон от эклиптики) = 23.439 - 0,0000004 * n; 
 
 
 
 
(7) 
Прямое восхождение (ra) и склонения (dec) солнца на небесной координатной системе 
вычисляется последующим формулам: 
tan(ra) = cos(ep) * sin (l)/cos(l) 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 
sin(dec) = sin(ep) * sin(l)   
 
 
 
 
 
 
 
(9) 
Для преобразования (2.48), (2.49) на местную координатную систему для азимута и зенита 
солнца, нам необходимо знать часовой угол (ha), который определяется по формуле: 
ha=lmst-ra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) 
Imst = gmst + (long.)/15; (0 
 
 
 
 
 
(11) 
Imst - местная средняя зведная время, long– долгота местности. 
gmst – время по Гринвичу равно: 
gmst = 6.697375 + 0.0657098242 * n+ hour; (0 < gmst < 24 h) 
 
 
 
(12) 
Координаты азимута и зенита солнца определяется по следующей формуле: 
sin (el) = sin (dec) * sin (lat) + cos (dec) * cos (lat) * cos (ha) 
 
 
 
(13) 
sin (az) = -cos (dec) * sin (ha)/cos (el) (0 < az < 360°) 
 
 
 
 
(14) 
long – долгота местности для города Шымкента равно 69,7° угловых градусов
lat – широта местности для города Шымкента равно 42,3° угловых градусов, 
 
Данное  уравнения  движения  Солнца  может  быт  использован  в  автоматизированных  системах 
слежения  (АСС)  гелиостатов  (ГС).  Структурная  схема  (рис.1)  системы  управления  состоит  из 
стационарного  солнечного  концентратора  (ССК),  персональный  компьютер  (ПК),  программно 
управляемый контроллер сигналов (ПУКС), усилитель привода ГС (УПГС), двигатель (Двиг), ПМКМ - 
поворотный  механизм  с  компенсирующей  муфтой  (КМ),  предназначенный  для  компенсации  зазоров 
(люфта)  шестерня  в  редукторе,  датчик  исходного  положения  (ДИП),  опто-электронный  датчик 
положения (ОЭДП). 
Угловые  положения    ГС  можно  представить  в  виде  функции  от  времени  t  =f(t).  Каждые 
определенные  моменты  времени  t  АСС  вырабатывает  угол  рассогласования 
=
i
-
i0 
  и 
преобразовывает  его  в  электрический  сигнал,  которое  затем  компенсируется  поворотом  гелиостата. 
Важным  параметром  систем  автоматического  слежения  является  оптимальный  точность,  которая 
зависит  от  величины  ошибки  сигнала  угла  рассогласования 
  и  ошибкой  отработки  этого  сигнала 
исполнительными механизмами. 


 
 
Рис.1  Структурная  схема  автоматизированной  системы  слежения  гелиостатов  стационарного 
солнечного концентратора 
 
Ветроэнергетика 
Казахстан  богат  ветроэнергетическими  ресурсами,  так  скоростной  напор  ветра  в  среднем  на 
высоте  15  м  составляет  27-36  м/с.  Имеется  не  менее  10  районов  с  большим  ветропотенциалом  со 
средней скоростью ветра 8-10 м/с. 
Технически  возможный  к  использованию  ветроэнергетический  потенциал  Казахстана  при 
использовании  традиционных  ветроэнергоустановок  оценивается  в  3  млрд.  кВт/ч.  Наиболее 
значительными  являются  ветроэнергетические  ресурсы  Джунгарских  ворот  (17000  кВтч/кв.м.).  Из 
других  перспективных  районов  можно  отметить  Ерментау  (Акмолинская  обл.),  Форт-Шевченко 
(побережье Каспийского моря), Курдай (Жамбылская обл.) и некоторые другие. 
В  связи  с  увеличением  спроса  на  электроэнергию  и  генерирующую  мощность,  тарифы 
продолжают увеличиваться и в настоящее время в некоторых районах превышают 7 тенге за 1 кВт/ч, 
что делает использование ветроэнергетики 
Ветроэнергетическая установка установленной мощности 1000 ватт 
Ветроустановка  предназначена  для  автономного  энергоснабжения  объектов,  удаленных  от 
центральных электросетей, а также объектов испытывающих перебои в электроснабжении 
ВЭУ  оптимизирована  в  диапазоне  слабых  среднегодовых  ветров  порядка  4-6  м/с.  ВЭУ 
рекомендуется использовать в регионах со среднегодовой скоростью ветра больше 3м/с. Механическая 

Каталог: sites -> default -> files -> Volume2013
files -> Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрации
files -> Алпысбай Мұсаев Әдебиеттанушы ғалым библиографиялық
files -> Аға оқытушы Мағжан жаны сыршыл ақын
files -> Тасимова Айслу Педагог ғалым
files -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
Volume2013 -> Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢбектері
Volume2013 -> Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢбектері
Volume2013 -> Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢбектері

жүктеу 0.53 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет