Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының е ң б е к т е р Іжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/21
Дата01.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
#6098
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  
Министерство образования и науки Республики Казахстан 
Карагандинский государственный технический университет 
Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan 
Karaganda State Technical University 
 
 
 
«
Ғылым, білім және өндіріс  
 интеграциясы - Ұлт жоспарын іске асырудың негізі»  
(№8 Сағынов оқулары)  
Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының
  
 
Е Ң Б Е К Т Е Р І 
23-24 маусым 2016 ж. 
2 Бөлім 
 
 
 
Т Р У Д Ы 
Международной научно-практической конференции 
«Интеграция науки, образования и производства – основа 
реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №8)  
23-24 июня 2016 г. 
Часть 2 
 
 
 
P R O C E E D I N G S 
of the International scientific-practical conference 
“Science integration, education and production - basis of the 
implementation of the Plan of the nation”  
(Saginov’s readings № 8)  
June 23-24, 2016 
Part 2 
 
Қарағанды 2016 
 
 


ӘОЖ 001:378 
КБЖ 74.58 
Ғ96 
 
Б а с   р е д а к т о р  
ҚР ҰҒА академигі Ғазалиев А.М. 
 
Р е д а к ц и я л ы қ   а л қ а :  
Ақбаев Т.А., Борисенко А.В., Дедуренко А.И., Дрижд Н.А., Егоров В.В., 
Исағұлов А.З., Кенжин Б.М., Божбанов М.Т., Моисеев В.С.,  
Полещук С.В., Муравьев О.П., Мухаметкалиев Б.С.,  
Бурковский А.Ю., Толымбеков М.Ж., Ходжаев Р.Р. 
 
«Ғылым, білім және өндіріс  интеграциясы - Ұлт жоспарын іске 
асырудың негізі» (№8 Сағынов оқулары) Халықаралық ғылыми-
практикалық конференциясының еңбектері, 23-24 маусым 2016 ж. 4 бөлімде. 
2-бөлім/ ҚР Білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік 
техникалық университеті. - Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2016. – 322 б. 
 
ISBN  978-601-315-131-1 
 
Ғылыми еңбектерде «Ғылымды, білімді және өндірісті шоғырландыру – 
Ұлт  Жоспарын  жүзеге  асыру  негізі»  Халықаралық  ғылыми-практикалық 
конференцияға  және  «МИИДБ-2  жобаларын  жүзеге  асыру  үшін  кадрлар 
даярлаудың  өзекті  мәселелері»  Аумақтық  мәжілісіне  қатысушылардың 
баяндамалары  жарияланды.    Баяндамаларда  жоғары  кәсіптік  білім  берудің 
және  МИИДБ-2  үшін  кадрлар  даярлаудың,  болашақ  энергетикасының, 
ақпараттық 
технологиялардың, 
химия-биологиялық 
ғылымдарының,  
экономиканың, социология мен геосаясаттың, табиғатты тиімді пайдаланудың, 
тірішілік әрекеті қауіпсіздігінің, металлургия мен материалтанудың, көліктің, 
құрылыстың  және ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесіне қатысудың маңызды 
мәселелері қарастырылды.   
Ғылыми  еңбектердің  материалдары  ЖОО    ғалымдарына,  мамандарына, 
оқытушыларына, магистранттар мен студенттеріне арналған 
 
ӘОЖ 001:378 
КБЖ 74.58 
 
 
 
ISBN  978-601-315-131-1 
 
       © Қарағанды мемлекеттік 
                 техникалық университеті, 2016 


УДК 001:378 
ББК 74.58 
Т96 
Г л а в н ы й   р е д а к т о р  
Академик НАН РК Газалиев А.М. 
 
Р е д а к ц и о н н а я   к о л л е г и я :  
Акбаев Т.А., Борисенко А.В., Дедуренко А.И., Дрижд Н.А., Егоров В.В., 
Исагулов А.З., Кенжин Б.М., Божбанов М.Т., Моисеев В.С.,  
Полещук С.В., Муравьев О.П.,Мухаметкалиев Б.С.,  
Бурковский А.Ю., Толымбеков М.Ж., Ходжаев Р.Р. 
 
Труды Международной научно-практической конференции «
Интеграция 
науки,  образования  и  производства  –  основа  реализации  Плана  нации
» 
(Сагиновские  чтения  №  8),  23-24  июня  2016  г.  В  4-х  частях.  Часть  2/ 
Министерство образования и науки РК, Карагандинский государственный 
технический университет. - Караганда: Изд-во КарГТУ, 2016. – 322 с. 
 
ISBN  978-601-315-131-1 
 
 
В  Трудах  опубликованы  доклады  участников  Международной  научно-
практической конференции «Интеграция науки, образования и производства – 
основа  реализации  Плана  нации»  и  Регионального  совещания  «Актуальные 
проблемы подготовки кадров для реализации проектов ГПИИР-2». В докладах 
рассмотрены актуальные проблемы высшего профессионального образования 
и  подготовки  кадров  для  ГПИИР-2,  энергетики  будущего,  информационных 
технологий,  химико-биологических  наук,  экономики,  социологии  и 
геополитики,  технических  наук,  рационального  природопользования, 
безопасности  жизнедеятельности,  металлургии  и  материаловедения, 
транспорта,    строительства  и  участия  в  международной  выставке  ЭКСПО-
2017. 
Материалы  трудов  предназначены  для  ученых,  специалистов, 
преподавателей, магистрантов и студентов вузов. 
 
 
УДК 001:378 
 ББК 74.58 
 
 
 
ISBN  978-601-315-131-1 
              © Карагандинский государственный 
 
 
 
 
 
 
технический университет, 2016  


UDC 001:378 
LBC 74.58 
P96
 
 
E d i t o r - i n - c h i e f  
RK NAS Academician А.М. Gazaliyev  
 
Editorial board: 
Akbayev T.A., Borisenko A.V., Dedurenko A.I., Drizhd N.A., Yegorov V.V., 
Issagulov A.Z., Kenzhin B.M., Bozhbanov M.T., Moiseyev V.S.,  
Poleshchuk S.V., Murav'yevO.P., Мukhamedkaliev B.S.,  
Burkovsky A.Y., Tolymbekov M.Zh., Khodzhaev R.R. 
 
Proceedings of the International scientific conference «Science integration, 
education  and  production  -  basis  of  the  implementation  of  the  Plan  of  the 
nation” (Saginov’s readings No  8),  June 23-24, 2016. In 4 parts. Part 2/ RK 
Ministry  of  Education  and  Science,  Karaganda  State  Technical  University.  – 
Karaganda: Publ. KSTU, 2016.  – 322
 
p. 
 
ISBN  978-601-315-131-1 
 
 
Papers publish participants' reports of the International Scientific and Practical 
Conference  “Integration  of  Science,  Education  and  Production  —  a  Basis  of 
Implementing the Nation's Plan” and Regional meeting “Challenging problems of 
staff  training  for  implementing  the  projects  of  the  State  Program  of  Industrial-
Innovative  Development-2”.  The  reports  consider  challenging  problems  of  higher 
education and staff training for the SPIID-2, future power engineering, information 
technologies,  chemical  and  biological  sciences,  economics,  sociology  and 
geopolitics, technical science, efficient use of natural resources, health and safety, 
metallurgy  and  materials  science,  transport,  construction  and  participation  in  the 
international exhibition EXPO-2017.  
Materials  of  papers  are  designed  for  scientists,  experts,  teachers,  master's 
students and students
 of higher education institution 
                                                   UDC 001:378 
LBC 74.58 
 
 
 
ISBN  978-601-315-131-1 
  
                        © Karaganda State Technical  
                                                                                         University, 2016 
 
 


 
 
 
 
 
 
Энергетика будущего – 
инновационный тренд 
ЭКСПО-2017 
 
 


УДК 621.391.63:681.7.068:53.09
 
 
        Абатова Х.Н. (Караганда, КарГТУ)  
Мади П.Ш.. (Караганда, КарГТУ) 
Мехтиев А.Д. (Караганда, КарГТУ) 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТОВОЛОКНА НА МЕХАНИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ  
 
В  статье  представлены  результаты  исследования  волоконно-
оптического  датчика  давления  в 
универсальной  программе  систем 
конечных-элементов  ANSYS  STATIC  STRUCTURAL.
  На  рис.  1 
представлена  принципиальная  схема  оказания  воздействия  на  волокно. 
Давление  передается  через  стальные  стержни  диаметром  1  мм,  под 
волокном находится упругая резиновая подкладка. 
 
 
 
Рис. 1 -конструкция тестирования волокна на механические воздействия 
1 – волокно, 2- стальные стержни диаметром 1 мм, 3- упругая резиновая 
подкладка 
 
При оказании давления наблюдалось эффект падения рассеиваемого 
сигнала непосредственно сразу за точкой приложения давления, что связано с 
высвечиванием  из  волоконного  кабеля.  Создаваемый  микроизгиб  влечёт  за 
собой изменения в апертуре части сигнала, при которых эта часть не может 
распространяться далее по данному оптическому волокну. В связи с этим 
эффект  обратного  рассеяния,  мощность  которого  напрямую  зависит  от 
мощности  передаваемого  по  кабелю  излучения,  также  уменьшается.  При 

значительном увеличении нагрузки падение сигнала выходит на постоянный 
уровень, что связано с конечной чувствительностью прибора. 
На  рис.  2  отображена  характерная  картина,  возникающая  на  экране 
рефлектометра.  Участок  рефлектограммы,  на  котором  отражено  резкое 
падение  сигнала,  относится  к  области  приложения  нагрузки.  Как  можно 
заметить,  наклон  характеристики  в  этой  области  почти  вертикален,  что 
позволяет локализовать воздействие с высокой точностью. 
 
 
 
Рис. 2. Участок рефлектограммы вблизи места приложения давления: 1 — 
уровень сигнала при отсутствии нагрузки, 2 — пик отражения на конце 
волокна, 3 — разница сигнала по отражению, 4 - разница по  высвечиванию 
 
Расчёт  нагрузки  в  давление  был  выполнен  с  помощью  программного 
пакета  ANSYS  в  котором  были  воспроизведены  условия  проведения 
эксперимента.  Данный  программный  позволяет  рассчитать  перемещения, 
деформации,  напряжения,  внутренние  усилия,  возникающие  в  теле  под 
действием статической нагрузки. Параметры конечно - элементной модели 
и  физическо-технические  данные  задаются  в  приложении  Mechanical.  В 
соответствии  с  условиями  проведения  эксперимента  элементам  модели 
присвоены  необходимые  физические  параметры.  В  расчёте  использовались 
основные свойства контактных взаимодействий элементов. Результатом расчёта 
стало вычисление механического напряжения в области контакта оптическое 
волокно  —  стального  стержня.  Кроме  того,  была  получена  объёмная 
картина,  отображающая  распределение  напряжения  в  каждой  точке 
компьютерной  модели.  На  рис.  3  представлены  результаты  трёхмерного 
моделирования.  Более  ярким  участкам  соответствует  большее  механическое 
напряжение.  По  результатам  эксперимента  был  построен  экспериментальный 
график  (рис.  4),  отражающий  зависимость  между  величиной  приложенного 
давления и разницей в показаниях рефлектометра. Следует отметить, что при 
дальнейшем  увеличении  нагрузки  на  волокно,  разница  в  высвечивании 
сигнала уже не регистрируется прибором, так как уровень сигнала за точкой 


приложения  давления  становится  слишком  низким.  Однако  зависимость 
между  ростом  обратного  отражения  сигнала,  вызванным  сильным  изгибом 
волокна, и давлением выходит на линейный участок. Таким образом, датчик 
имеет возможность регистрировать более высокое давление, не претерпевая 
никаких дополнительных изменений конфигурации. 
 
 
 
Рис. 3. Результаты трехмерного моделирования в программном пакете 
ANSYS 
 
 
Рис. 4. Экспериментальный график зависимости между сигналом на 
рефлектометре и приложенным давлением 
 
 


ӘОЖ 620.91:662.997                            Алдошина О.В. (Карағанды, ҚарМТУ) 
Югай В.В. (Карағанды, ҚарМТУ) 
  Калиаскаров Н.Б.(Карағанды, ҚарМТУ) 
 
ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ 
 
Қазақстан  Республикасы  бұрынғы  Кеңес  Одағы  атты  тұрғын  үй-
коммуналдық  шаруашылық  реформасын  жүзеге  асырған  мемлекеттердің 
арасындағы  алғашқылардың  бірі  болып  табылады.  Бүгінде  Қазақстанда 
энергия тиімділігі және энергияны үнемдеу мідеттері мен мақсаттары бар. 
Қазіргі  мақсаттардың  бірі    тұрғын  үй-коммуналдық  энергия  үнемдеу  іс-
шаралары саласына енгізу болып табылады.  Қазақстан Республикасының 
тұрғын үй қоры 267,8 млн. м
2
 құрайды, жылдық жинақтық жылу тұтынуы 
74,8  млн.  Гкал  (240  кВт/),  электр  энергиясы  8319,6  млн.  кВт/ч.  Қалалық 
тұрғын  үй  қорының  маңызды  бөлігі  1960-1990  жылдары  салынған.  Олар 
тиімсіз  оқшаулағыш  құрылымдар  мен  қоршаған  жылу  жүйелерімен 
жабдықталған. Осыған байланысты онда жылу жоғалтуы болады. 
Мемлекеттік  энергетикалық  қадағалау  комитетінің  хабарлауынша, 
энергия  жоғалуының  негізгі  бөлігі  жылытуғы  кетеді.  Мамандардың 
есептеуінше, жылу жоғалтудың 70% қарапайым ғимараттардың есіктері мен 
терезелерін  қамтамасыз  етеді.  Ал  қалған  жылудың  30%  шатырлар  мен 
қабырғалар арқылы жоғалады. Нәтижесінде: Қазақстанда бір шаршы метрді 
жылыту үшін төрт есе артық отынды талап етеді. Қазақстанда жекеленген 
аймақтарда жалпы энергияның 40% жоғалуы жылытумен және ыстық сумен 
жабдықталуда.    Сондықтан,  нормативтен  тыс  ысыраптармен  қарсы  күрес 
елеулі  әсер  әкелуі  мүмкін.  Энергия  үнемдеуші  әлеуеті  сектордағы 
жылытуды  және  жылуды  сарапшылар  бағалауынша  кем  дегенде  20%-ды 
құрайды  және  шамамен  жылына  4,6  млн.  тонна  отын  керек.Үлкен  әсері, 
энергия тиімділігі тұрғысынан жылу секторында, іс-шараларды қоспағанда, 
жылу энергиясын өндіру және тасымалдау кезінде
 жоғалтуды азайту үшін, 
көппәтерлі  тұрғын  үйлердің  тұрғындары  тұтынушылардың    энергияны 
үнемдеу шараларын беруде. Тиімді қолданудың «Энергия үнемдеу туралы» 
жаңа  заңы  бекітілген.  Бұл  заң  тұрғын  ғимараттардың  және  қоғамдық 
ғимараттардың  құрылысында  автоматтандырылған  жүйелерді  орнатуға, 
жылу пункттерінде жылу тұтынуды реттеудің автоматты термостатикалық 
клапандарын  жылыту  аспаптарын  орнатуға  міндеттейді.  Бұл  қолда  бар 
тұрғын  үй  қорын  жылу  және  жылу  тұтыну  секторында,  энергия  үнемдеу 
саясатын табысты іске асыруды ықпал етеді. Қазіргі кезде энергия үнемдеу 
туралы  сұақтар  Қазақстан  Республикасының  барлық  дерлік  негізгі 
стратегиялық  құжаттарымен  қозғалуда.  Тұрғын  үй  және  қоғамдық 
ғимараттардың  үлкен  энергия  тұтынудың  негізгі  проблемасы,  олар  төмен 
энергетикалық деңгейде орналасқан.  
 
 

10 
УДК 504.75 
                                      Алимов М.Ш. (Караганда, КарГТУ)  
Белик Г.А. (Караганда, КарГТУ) 
Шайгараева Т.Н. (Караганда, КарГТУ)  
 
АНАЛИЗ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ 
 
Союз «Зеленых» в странах СНГ был основан в 1991 году. В последние 
десять  лет  эксперты  занимаются  разработкой  «зеленых»  стандартов  и 
содействуют расширению производства и потребления продукции, которая 
безопасна  для  окружающей  среды  и  здоровья  человека.    На  территории 
стран СНГ действует система добровольной экологической сертификации 
международного уровня «Листок жизни». 
Экомаркировка «Листок жизни» представляет собой анализ полного 
жизненного  цикла  продукции,  услуги  работ  (экомаркировка  I  типа), 
соответствует  международным  и  национальным  стандартам  ISO  14020  и 
ISO  14040,  ISO14024.  Система  получила  аккредитацию  во  Всемирной 
ассоциации экомаркировки (GlobalEcolabellingNetwork — GEN).  
Зеленое  строительство,  зеленые  здания,  устойчивое  строительство 
(Green Building, Green construction или Sustainable building) – это практика 
строительства  и  эксплуатации  зданий,  целью  которой  является  снижение 
уровня  потребления  энергетических  и  материальных  ресурсов  при 
одновременном сохранении или повышении качества зданий и комфорта их 
внутренней среды. 
В  Казахстане  совет  по  «зеленому»  строительству  –  KazGBC  был 
создан  по  инициативе  участников  строительной  индустрии  в  2013  г. 
Основная цель – развитие «зеленого» строительства в республике. Задача – 
объединить профессионалов этого направления внутри страны, пригласить 
самых  сильных  специалистов  из-за  рубежа,  обобщить  международный 
опыт,  понять  нашу  специфику  и  выработать  основные  базовые  критерии 
национального  стандарта.  Роль  совета  в  этом  процессе  ключевая,  так  как 
именно  он  призван  стать  дискуссионной  площадкой  для  поиска 
оптимальных решений. 
Разработка  национального  стандарта  «зеленого»  строительства 
способна стимулировать казахстанский рынок экологических технологий и 
строительных материалов через поощрение спроса на более экологичные и 
экономичные здания. 
Необходимость внедрения «зеленых» стандартов:  

 
резкое снижение загрязнения окружающей среды; 

 
снижение потребления тепловой и электрической энергии не менее 
50%; 

 
отсутствие  потребности  централизованного  снабжения  всеми 
видами энергии; 

 
снижение коммунальных тарифов не менее чем на 15%; 

 
снижение потребления воды на 40%; 

11 

 
комфортная экологическая обстановка; 

 
современные ландшафтные и архитектурные решения; 

 
окупаемость инвестиций от 3 до 5 лет. 
Экологические  технологии  -  это  в  первую  очередь  создание 
безотходной  технологии  на  основе  глубокого  анализа  существующих 
производств, создание новых совершенных технологических процессов, не 
образующих  отходы  и  обладающих  большими  технологическими  и 
экономическими преимуществами по сравнению с существующими. 
Каждый из нас хочет иметь 
красивый, удобный и здоровый дом. 
 Мы 
периодически  пытается сделать ремонт в квартире  или на даче. Первым 
этапом мы смотрим и оцениваем объем работ. Затем идем на рынок или в 
магазин покупать материалы. Вы задумывались над тем какие материалы 
мы  покупаем?  При  покупке  обязательно  необходимо  уделит  внимание 
инструкции,  если  это  краска  то  посмотреть  для  какх  видов  работ: 
внутренних  или  наружних.  Ведь  используя  краску  для  внешних  работ  в 
помещение  мы  можем  получить  отравление.  Также  очень  тщательно 
необходимо подходить к выбору штукатурки, обоев и линолиума. 
Нужно  помнить,  что  стройматериалы  не  должны  распространять 
специфических запахов в помещении. 
Если  материал имеет резкий запах, скорей всего он выделяет в воздух 
токсины, поэтому лучше от него отказаться.   
Экологичной  может  считаться  мебель,  полностью  сделанная  из 
дерева, бамбука, ротанга, а также мягкая мебель с натуральной кожаной или 
тканевой  обивкой.  Главное  условие  безопасности  –  отсутствие  в  составе 
формальдегида или других вредных веществ. Для набивки мебели должны 
быть использованы натуральные экологичные материалы: шерсть, хлопок 
или латекс. Мебель из кованого металла также безопасна. 
Мы  также  можем  сделать  свой  выбор  и  преобрести
  «зеленую» 
квартиру.  Конечно  получим  безопасное  жилье,  но  вот  цена  достаточно  
высока.  
Оценивая  здание,  которое  должно  стать  «зеленым»  учитывают 
следующие параметры: 
- близость транспорта; 
-удобные транспортные развязки; 
- местность и ее характеристики. 
При  строительсве  своего  дома  можем  выбрать  экологические 
материалы. Например, дерево. Деревяный дом очень теплый и комфортный, 
но у него есть не достаток  - пожарооспасность.  
Строительство зелёных домов в Казахстане только начинает набирать 
обороты, поэтому судить об их реальной эффективности сложно. Возможно, 
что после введения национального стандарта сертификации и реализации 
первых 
проектов 
преимущества 
и 
недостатки 
строительства 
энергоэффективных зданий у нас станут более очевидны. 

12 
ӘОЖ 004-027.21; 004:510.67   
Ануарбеков К.Б. (Карағанды, ҚарМТУ) 
Калиаскаров Н.Б.(Карағанды, ҚарМТУ) 
 
ЗАМАНАУИ АҚПАРАТ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ 
 
Ақпараттың  дамуы  түрлі  салалардың    дамуына  жол  ашты,  дербес 
компьютерде  математикалық  модель  жасау  мен  жұмыс  атқаруға  септігін 
тигізеді. Бұл үрдістер ақпараттық өлшеу теориясы мен қазіргі кезеңің дамуы 
үшін    тән.  Жобалау  үдерісі  бір  немесе  бірнеше  мамандарға  байланысты 
болуы  мүмкін  емес,керісінше  өнеркәсіптік  негізге  жабдықталған  күш-
жігерін    қойылуы  тиіс,  есептеуіш  техника  құралдарымен  және  синтез 
құрылымдардың    шешілу    кезеңдерінде  талдау,  сондай-ақ  таңдау  кезінде 
элементтердің  және  конструкторлық  шешімдерді,  нақты  уақыт 
масштабында  ескере  отырып,  барлық  ықпал  ететін  факторларды  жұмыс 
істеу  процесіне,  жобаланатын  бұйымдар.  Осы  проблемаларды  шешу 
аясында 
ақпаратты 
талдау 
үшін 
оны 
 
синтездеу 
және 
оңтайландыру,ақпараттық-өлшеу 
техника 
мен 
математика 
және 
бағдарламалау көптеген мамандардың күш-жігерін біріктіруі қажет. 
 
Іргелі инженер курстарын дайындау кезінде ақпарат теорияның  бірі 
болып  табылады  -  автоматтандырылған  басқару  жүйелері  саласындағы 
маманданған  техниктерді  даярлау.  Осындай  жүйелердің  жұмыс  істеуін  
елеулі  түрде  дайындауға,  беруге,  сақтауға  және  өңдеуге,  ақпарат  алуға 
байланысты,  өйткені  осы  кезеңдердің  дұрыс  шешім  қабылдауын  жүзеге 
асыру    мүмкін  емес,  демек,  жүзеге  асыруды  талап  ететін  басқарушылық 
ықпал, функционалдық жүйенің түпкі мақсаты болып табылады. 
 
Ақпарат үшін зерттеу нәтижесінде мынадай заңдылықтар алынған: 
1.
 
Ақпарат әлемнің көрінісі ол, көшіріледі, суретке түсіріледі, әрекет ете 
отырып, біздің сезімімізге әсер етеді. 
2.
 
 Ақпарат-бұл объект туралы байланыс желісі бойынша ол сақталады, 
өзгертіледі, берілед 
3.
 
Ақпараттың  материалдық  тасымалдаушысы  ретінде  сигнал  болып 
табылады. 
4.
 
Ақпараттың теориялық негізі ретінде энтропия болып табылады, яғни 
  E=∑
??????
??????
??????
1
??????????????????2??????
??????
 
5.
 
  Ақпарат мөлшері байланыс арналарының өткізу қабілеті. 
6.
 
 Ақпарат теориясы  кеңестік ғалымдардан одан әрі дамытылды. 
7.
 
 Ақпарат өзгергіштік бойынша, оның өзектендіруі болады: 
• Тұрақты (өзектендіруі кезінде ешқашан өзгермеуі) 
• Ауыспалы (өзектендіру кезінде өзгеруі ) 
• Аралас – шартты – тұрақты (немесе шартты - ауыспалы) 
 
 

13 
УДК 622.272.б.
          
                                   Асанова К.Т. (Караганда, КарГТУ)  
 
 
РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ РЕЧЕВОГО ИНФОРМАТОРА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА МАШИНИСТА 
ЛОКОМОТИВА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 
 
       В  связи  с  реализацией    программы,  принятой  правительством  о 
развитии    траспортной  железнодорожной  сети  республике  многократно 
вырастить  интенсивность  железнодорожного  движения.  Из  за  этого 
многократно возрастает нагрузка на машинистов подвижного состава. Для 
повышения  уровня  безопасности  на  транспорте  снижение  аварийности  и 
облегчение труда машинистов встает необходимость создание технических 
средств автоматизации рабочего места машиниста. 
Мы  можем  видеть  большое  разнообразие  устройств  информирующих  
машинисту  о  различных  режимах  работы  локомотива,  скорости  поезда, 
состояния пути и других параметрах необходимых в работе машинисту. При 
повышении интенсивности движения многократно возрастает например, с 
каким  машинист  должен  контролировать  обилие  поступающий 
информации, и возникает необходимость создать устройства облегчающий 
человеку воспринимать информацию. 
В  военной  истребительной  авиации  с  недавних  пор  стали  применятся 
речевые информаторы, осуществляющие подсказку человеку о том, что в 
данный  момент  происходит,  и  дающие  рекомендации  по  действию  в 
тревожной или аварийной ситуации. 
Источником 
речевых 
сообщений 
представляется 
комбинация 
персональной ЭВМ (ноутбук) расположены на рабочем месте машиниста и 
микропроцессорного  устройства  (контроллера)  дающего  компьютеру 
команду  на  воспроизведение  от  поступления  того  или  иного  сообщения 
тревожного сигнала (свечение табло). 
Для  реализации  предлагается  электронная  схема,  собранная  с 
использованием  PIC  контроллера.  Информация  о  срабатывании  того  или 
иного  тревожного  сигнала  берется  с  блок-контакта  реле,  включающая 
тревожное  окно.  Контроллер  подает  команду  в  соответствующий  порт 
компьютера  для  проигрования  того,    или  иного  тревожного  сообщения, 
записанного заранее.  
PIC  контроллер  представляет  собой  микропроцессорное  устройство, 
которое выполняет следующие функции: 
- контроль изменения состояния входных сигналов; 
- текущее отображение состояния сигналов на панели индикации
-  передачу  информации  об  изменении  состояний  входных  сигналов  в 
устройство регистрации и оповещения; 

14 
-  прием  информации  о  настройке  от  устройства  регистрации  и 
оповещения. 
Устройство  сбора  дискретной  информации  представляет  собой 
микропроцессорное  устройство,  разработанное  на  базе  микроконтроллера 
PIC18F2550. 
Принципиальная  схема  устройства  сбора  дискретной  информации 
представлена на рис 1.1 
 
 
 
Рисунок 1.1 - Принципиальная схема устройства сбора дискретной 
информации 
 
Питание устройства организовано через USB порт ПЭВМ и составляет 
не более 200 мА. 
Устройство функционально разделено на 3 блока: 
- блок ввода информации; 
- блока отображения состояния; 
- блока микроконтроллера. 
Например, при загорании табло перегрев двигателя поступает речевое 
сообщение  (неисправности  в  системе  охлаждения  «заглуши  двигатель»).       
Естественно, разработанная нами система не может быть сразу принята к 
исполнению  и  монтажом  на  локомотивах.  Но  предложенная  нами  путь 
реализации заслуживает внимания и дальнейшей разработки. 
 
 

15 
УДК 621.311(07)  
 
 
Бедрицкая Л. В. (Караганда, КарГТУ) 
 
 
 
 
 
 
Алтайбаев Т. Е.  (Караганда, КарГТУ) 
 
 
 
 
 
 
Кирсанова К. В. (Караганда, КарГТУ) 
 
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДСТАНЦИИ 
 
Интеллектуальные  электросети  обещают  сделать  способ  поставки  и 
потребления 
электроэнергии 
более 
эффективным. 
По 
сути, 
интеллектуальная  электросеть  представляет  собой  коммуникационную 
сеть, интегрированную в энергосистему и позволяющую операторам почти 
в режиме реального времени собирать и анализировать данные о передаче 
электроэнергии,  ее  распределении  и  потреблении.  На  основании 
полученных  данных,  технология  интеллектуальных  электросетей 
предоставляет 
предприятиям 
электроэнергетики, 
поставщикам 
и 
потребителям электроэнергии прогнозную информацию и рекомендации 
по более эффективному управлению электроэнергией. 
Чтобы  обеспечить  оперативный  доступ  к  такой  информации, 
необходимо 
преобразовать 
коммуникационную 
инфраструктуру 
энергосистемы,  в  особенности,  передающие  и  распределительные 
подстанции. Несмотря на то, что в настоящее время для передачи данных 
вместо  телефонной  связи  на  основе  модемов  используются  IP-сети,  для 
связи со своими подстанциями многие предприятия электроэнергетики по-
прежнему  развертывают  технологии  на  основе  модемного  доступа  и 
последовательной передачи данных. 
Существующие  на  подстанциях  автоматизированные  системы 
управления технологическими процессами (SCADA) на базе контроллеров 
RTU  не  обеспечивают  масштабируемость  и  не  поддерживают 
интеллектуальные  системы  следующего  поколения.  Ввиду  широкой 
доступности  гибких  интеллектуальных  электронных  устройств  (IED), 
соответствующих  стандарту  IEC  61850,  и  промышленных  IP-
маршрутизаторов 
и 
Ethernet-коммутаторов 
многие 
предприятия 
электроэнергетики  готовы  к  переходу  от  коммуникационных  сетей  на 
основе последовательной передачи данных к коммуникациям на базе IP. 
Переход  к  таким  передающим  и  распределительным  подстанциям 
нового  поколения  обусловлен  необходимостью  сделать  энергосистему 
более  автоматизированной  и  для  решения  большого  количества 
энергетических  задач,  таких  как  сокращение  текущих  расходов  и 
обеспечение соответствия новым нормативным требованиям.  
Переход от устаревших подстанций к подстанциям нового поколения 
обусловлен многими факторами автоматизации процессов в этой сфере: 
1)  снижение  текущих  расходов.  Подстанции  нового  поколения 
позволяют снизить текущие расходы путем объединения нескольких систем 
управления и мониторинга в одну IP-сеть, что позволит обеспечить высший 

16 
приоритет для трафика данных управления и рабочих данных. Построение 
мультисервисной сети позволяет предприятиям электроэнергетики снизить 
продолжительность  периодов  отключения  электроэнергии  и  перебоев  в 
обслуживании, а также сократить время реагирования на неполадки за счет 
оперативного  обнаружения,  изоляции,  диагностики  и  устранения 
неисправностей.  Эти  улучшения  достигаются  за  счет  автоматизации  и 
гибких  возможностей  доступа  к  системам  оперативного  управления  и  в 
перспективе  благодаря  улучшенной  корреляции  данных  в  нескольких 
системах мониторинга; 
2)  снижение  капитальных  расходов.  Поскольку  потребность  в 
электроэнергии  продолжает  расти,  предприятиям  электроэнергетики 
требуется  найти  способы  генерации  энергии  для  удовлетворения  этой 
потребности  в  моменты  максимальной  нагрузки.  Поскольку  эта  отрасль 
является  регулируемой, 
предприятия 
электроэнергетики  обязаны 
обеспечить  требуемую  мощность  вне  зависимости  от  объема 
энергопотребления.  Стоимость  ежегодного  представления  резерва 
мощности  в  часы  максимальной  нагрузки  очень  дорого  обходится 
населению.  Предприятиям  электроэнергетики  приходится  изыскивать 
новые  способы  снижения  пиковой  нагрузки,  чтобы  сократить  затраты  и 
обеспечить  более  эффективное  управление  предложением  и  спросом  на 
электроэнергию. Одним из способов автоматизации подстанции может быть 
использование  технологии  для  крупномасштабного  снижения  пиковой 
нагрузки и регулирования спроса, которая позволит уменьшить 
количество дополнительных электростанций для удовлетворения спроса в 
моменты  максимальной  нагрузки  на  электросеть.  Кроме  того, 
автоматизация  подстанции  позволит  снизить  стоимость  и  сложность 
специализированных  выделенных  каналов  связи  технологических 
подсистем  существующих  передающих  и  распределительных  подстанций 
путем  объединения  устройств  в  сеть  Ethernet.  Благодаря  этому  намного 
проще  добиться  логического  сегментирования  сети  и  изменения 
конфигурации  подключения  устройств  IED.  Использование  выделенных 
каналов  связи  "точка-точка"  является  не  только  дорогостоящим,  но  и 
повышает сложность обнаружения неисправностей; 
3)  обеспечение  распределенной  интеллектуальности.  Поскольку 
функции интеллектуального управления сетью доступны не только в рамках 
центра  управления,  но  и  для  подстанций,  существует  возможность 
разработки 
новых 
приложений, 
которые 
позволят 
реализовать 
распределенные  функции  защиты,  управления  и  автоматизации.  Кроме 
того,  распределенная  интеллектуальная  сеть  предоставляет  возможности 
для создания новых сервисов, таких как управление энергопотреблением в 
жилом помещении и на предприятии; 
4)  соответствие  нормативам.  В  большинстве  стран  предприятия 
электроэнергетики  являются  элементами  ключевой  инфраструктуры  и 

17 
имеют  экономическое  и  национальное  значение,  а  также  являются 
стратегически важными объектами для национальной безопасности. В связи 
с этим предприятия электроэнергетики должны соответствовать различным 
существующим  и  появляющимся  нормативным  требованиям  к 
безопасности,  отслеживанию  критически  важных  данных  и  управления 
ими, например требованиям стандарта NERC-CIP; 
5)  улучшенная  защита  энергосистемы.  Задача  по  обеспечению 
информационной безопасности энергосистемы включает в себя не только 
защиту  периметра  подстанции,  но  и  создание  полностью  защищенной 
архитектуры,  которая  позволит  получить  максимально  возможное 
представление обо всей сети, устройствах и событиях. 
Автоматизация  подстанции  является  важным  шагом  на  пути  создания 
полностью  защищенной  архитектуры  и  позволяет  операторам  сети 
управлять  пользователями  сети,  устройствами  и  трафиком.  Система 
физической безопасности может располагаться на верхнем уровне иерархии 
сетевой безопасности для обеспечения зон контроля физического доступа, 
подключения  IP-камер  для  видеонаблюдения  и  использования  средств 
видеоаналитики для защиты предприятия и оповещения администраторов 
сети  о  вторжениях.  Автоматизация  подстанции  позволяет  создать 
защищенную  IP-сеть  для  обеспечения  целостности  передачи  данных 
энергосистемы, 
обеспечить 
физическую 
безопасность,  а 
также 
предоставляет 
возможность 
использовать 
приложения 
контроля 
подключения удаленных пользователей. 
Концепция  процесса  автоматизации  подстанций  заключается  в  том, 
что: 
1)  основу  концепции  автоматизации  энергосистем  составляют 
принципы,  выработанные  за  годы  создания  безопасных  сетей  передачи 
данных; 
2)  использование  экономичных  и  хорошо  известных  протоколов 
(Ethernet/IP),  которые  с  легкостью  интегрируются  в  другие  части  сети  и 
соответствуют эксплуатационной среде; 
3) использование комплексных решений вместо специализированных 
продуктов для создания полностью защищенной архитектуры. 
 
Список используемой литературы: 
 
1. Этапы создания эффективной системы автоматизации подстанции/ 
пер. И. Гурова и И. Лопухова// Современные технологии автоматизации. – 
2013. – № 1. – С. 12 – 24. 
2.  Горелик  Т.Г.  Автоматизация  энергообъектов  с  использованием 
технологии  цифровая  подстанция/  Т.Г.  Горелик,  О.В.  Кириенко// 
Энергоэксперт. – 2011. – № 4. – С. 16 – 18. 
 
 

18 
УДК681.6283                                               Бишал К.С. (Караганда,КарГТУ) 
                                                              Каракулин М.Л. (Караганда КарГТУ) 
  
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ШАХТНОЙ 
ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ 
 
      Энергосбережение является наиболее дешевым и безопасным способом 
увеличения генерирующих мощностей, так как затраты на экономию 1 кВт 
мощности  обходятся  в  4-5  раз  дешевле,  чем  -  вновь  вводимого  1  кВт 
мощности.
 
Основные  потери  (до  90  %)  приходятся  на  сферу 
энергопотребления, в которой и должны быть сконцентрированы основные 
усилия  по
 
энергосбережению  электроэнергии.  Так  как  электроприводы 
потребляют  до  70  %  вырабатываемой  электроэнергии,  наиболее 
существенная  экономия  электроэнергии  может  быть  достигнута  при 
использовании 
современных 
высокоэффективных 
регулируемых 
электроприводов  для  управления  технологическими  процессами,  что  в 
сочетании с возможностями автоматизации может обеспечить оптимальное 
использование электроэнергии и других ресурсов. 
      Шахтные    подъемные  машины  являются  наиболее  мощными  из  всего 
стационарного  оборудования  на  шахте.  Мощность  электроприводов 
подъемных машин достигает  1000 кВт и выше. Электропривод  подъемных 
установок  потребляет  до  40%  всей  электроэнергии,  расходуемой  шахтой. 
Вследствие внедрения на шахтах  современной высоко производительной 
горной  техники  и  концентрации  горных  работ  интенсивность  работы 
шахтных  подъемов  возросла.  Большая  часть  подъемных  установок 
угольных шахт эксплуатируется 25–40 лет и более. Поэтому первоначально 
установленная  на  них  аппаратура  управления  требует  замены  и  в  своем 
большинстве снята с производства. 
     В 
горнодобывающей  промышленности    широко  используется 
асинхронный  электропривод с фазным ротором управляемый реостатом в 
цепи ротора. Основные преимущества  этого привода (которые обусловили 
его  широкое  внедрение  на  шахтных  подъемах  в  прошлом  столетии) 
заключаются в его структурной простоте, малой стоимости оборудования и 
строительно-монтажных  работ,    простоте  обслуживания,  малых  затратах 
времени  на  восстановление  при  отказах,  простота  резервирования 
электрооборудования.  Однако  этот  электропривод  имеет  весьма 
существенные недостатки, которые  заключаются в следующем:  
      – 
асинхронный  электропривод  не  обладает  регулировочными 
качествами,  необходимыми  для  шахтных  подъемных  машин.  Низкая 
управляемость  привода  затрудняет  осуществление  автоматизации 
подъемных установок; 

19 
      –  регулирование  скорости  сопровождается  большими  потерями  в 
роторном реостате и расходом электроэнергии; 
     – асинхронный  электропривод  имеет  низкий  коэффициент мощности 
(на  скиповых  подъемах  он  составляет  0,6-0,65,  на  клетевых  -  0,35-0,5  в 
зависимости от особенностей рабочих диаграмм). 
     Подавляющее 
большинство 
шахтных 
подъемных 
установок 
Карагандинского  угольного  бассейна  оборудовано  именно  асинхронным 
электроприводом  с  контактно-реостатной  системой  управления,  который 
эксплуатируется уже  несколько десятков лет и нуждается в замене. Однако 
замена  морально  устаревшего  электро-привода  связана  с  остановкой 
эксплуатации подъемной установки,  с большими капитальными затратами. 
     Более  простым  способом  повысить  эффективность  работы  шахтных 
подъемных  установок  (снизить  энергозатраты,  увеличить,  повысить 
точность и  управляемость,  снизить динамические нагрузки на элементы 
трансмиссии 
при 
регулировании) 
можно 
путем 
модернизации 
электропривода,  без  замены  подъемной  установки  и  без  замены 
электродвигателей,  заменить  только  малоэффективную  затратную  
контактно-реостатной системой управления на более современный частотно 
управляемый электропривод. В этом случае затраты на модернизацию будут 
минимальны при максимальном экономическом эффекте.  
      Перевод  шахтной  подъемной  установки    на  частотно–управляемый 
электропривод можно  осуществить по двум основным вариантам: 
      –  питать    обмотки  статора  от    регулятора  частоты,  а  обмотки  фазного 
ротора  замкнуть накоротко; 
      –  использовать  асинхронный  электродвигатель    в  качестве  машины 
двойного питания (питать  обмотки ротора от регулятора частоты). 
     Наибольший  эффект    (когда  используется  уже  существующий 
асинхронный  электродвигатель  с  фазным  ротором)  получается,  если 
использовать асинхронный электродвигатель  в качестве машины двойного 
питания.    Асинхронный        электродвигатель  используется    в  этом  случае 
более эффективно нежели закоротить у него обмотки ротора и питать его от 
частотного  регулятора.  Сама  машина  двойного  питания,  как 
электромеханический преобразователь энергии, характеризуется высокими 
энергетическими  показателями,  обладает  хорошей  управляемостью, 
обеспечивает большой пусковой момент. 
      Известно,  что  машина  двойного  питания  может  эксплуатироваться  в 
одном  из  двух  режимов  работы  –  синхронном  или  асинхронном.  Для 
шахтных подъемных машин синхронный режим работы машины двойного 
питания более предпочтителен, так как система управления этим режимом 
имеет более простую структуру, не требует обратных связей и обеспечивает 
более  жесткие  механические  характеристики.  Такой  электропривод  
обеспечивает  управление  шахтной  подъемной  машиной  без  датчиков 

20 
положения вала электродвигателя, что важно при модернизации  без замены 
электродвигателей с фазным ротором. 
     В  качестве  регуляторов  частоты  предлагается  применить  серийно 
выпускаемые  преобразователи  фирмы  ЗАО  «ЭРАСИБ»  типа  «ЭРАТОН-
ФР».  Однолинейная схема  силовых цепей шахтной подъемной машины с 
одним  приводным  электродвигателем  и  преобразователем  частоты 
«ЭРАТОН-ФР» представлена на рисунке 1. 
     В  состав  схемы  входит  распределительное  устройство  с  двумя 
высоковольтными  ячейками  ВЯ1,  ВЯ2,  асинхронный  электродвигатель  с 
фазным ротором Д1, согласующий трансформатор ТР1 и преобразователь 
частоты «ЭРАТОН-ФР». 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 
 
     Преобразователи  частоты  серии  «ЭРАТОН-ФР»  предназначены  для 
плавного  пуска  и  регулирования  скорости  механизмов,  приводимых  в 
движение высоковольтными  асинхронными электродвигателями с фазным 
ротором,  за  счет  частотного  регулирования  по  цепи  ротора.  Мощность 
электродвигателей,  к  которым  могут  подключаться  преобразователи 
частоты типа «ЭРАТОН-ФР» от 200 до 5000 кВт. Диапазон регулирования 
вниз от синхронной скорости составляет 1:50…100.  
     Использование роторного частотного электропривода типа «ЭРАТОН-
ФР» производства ЗАО «ЭРАСИБ» позволит снизить потребление 
электроэнергии подъемной установкой на 50% и повысить ее 
производительность  на 10 - 12%. 

21 
УДК128.65                                                     Қабыл Е.Е. (Караганда, КарГТУ) 
Болатов А.Б. (Караганда, КарГТУ) 
 
 
ГИБРИДНЫЕ МАШИНЫ БУДУЩЕГО 
 
Нефть дорожает, и перспектива ее как источника энергии в будущем 
весьма  неопределенна.  Все  мы  привыкли  использовать  в  качестве 
источников энергии органическое топливо  – уголь, газ, нефть. Однако их 
запасы в природе, как известно, ограничены. И рано или поздно наступит 
день,  когда  они  иссякнут.  На  вопрос  «что  делать  в  преддверии 
энергетического  кризиса?»  уже  давно  найден  ответ:  надо  искать  другие 
источники  энергии  –  альтернативные,  нетрадиционные,  возобновляемые. 
 
Запасы  нефти  на  земле,  безусловно,  ограниченны.  Даже  водород, 
которым питается ядерная реакция на солнце, когда-нибудь закончится. До 
этого страшного мига остается несколько лет. Если не брать в расчет шансов 
на неожиданный прорыв в технологиях ядерного синтеза, никакой другой 
источник не обещает в мановение ока решить все наши проблемы. Скорее, 
энергетические  запросы  человечества  будут  удовлетворяться  путем 
объединения различных передовых технологий. В этом союзе сыграют свою 
роль  энергия  солнца,  ветра,  морских  волн  и  другие  альтернативные 
источники. Промышленность как потребитель тоже сделает шаг навстречу 
–  современная  технология  успешно  учится  делать  больше,  потребляя 
меньше.    Автопроизводители  ищут  новые  способы  сделать  автомобиль 
будущего более экономичными и экологически чистыми. Электроэнергия в 
сочетании с бензином может быть одним из способов включения питания 
автомобиля будущего. Автомобильные эксперты прогнозируют, что к 2020 
году  10%  всех  автомобилей  на  дорогах  будут  гибридные  транспортные 
средства, работающие на бензине и аккумуляторах. 
Ключ  к  следующему  поколению  –  это  гибридный  автомобиль. 
История  и  принцип  создания  гибридных  машин.    Первоначально  идея 
«электрической  коробки  передач»,  то  есть  замены  механической  коробки 
передач электрическими проводами, была воплощена на железнодорожном 
транспорте  и  в  больше  грузных  карьерных  самосвалах.  Применение  этой 
схемы  обусловлено  значительными  сложностями  механической  передачи 
значительного,  и  при  этом  изменяемого  крутящего  момента  на  колеса 
транспортного средства. Двигатели внутреннего сгорания (далее  — ДВC) 
обладают  определённой  нагрузочной  характеристикой  (зависимостью 
отдаваемой  мощности  от  частоты  вращения  вала),  которая  имеет 
оптимальные показатели только в узком интервале, который, как правило, 
смещён  в  сторону  высоких  оборотов.  Частично  этот  недостаток 
компенсируют, применяя механические коробки передач, которые, однако, 
ухудшают  общий  КПД  системы  за  счёт  собственных  потерь. 

22 
 
Дополнительной  сложностью  является  невозможность  изменения 
направления  вращения  вала  ДВС  для  обеспечения  заднего  хода  машины. 
Нагрузочная же характеристика электродвигателя практически равномерна 
во  всём  диапазоне  рабочих  частот;  он  может  быть  мгновенно  запущен, 
остановлен  и  реверсирован,  а  также  не  требует  холостого  хода,  что 
позволяет исключить из трансмиссии механизм сцепления — а в некоторых 
случаях  и  полностью  от  неё  избавиться,  разместив  электродвигатели 
непосредственно в колёсах (мотор-колесо). 
При  применении  электро  -  трансмиссии  двигатель,  работающий  на 
обычном  топливе,  вращает  электрогенератор;  вырабатываемый  ток  через 
систему управления передаётся на электродвигатели, которые и приводят в 
движение  транспортное  средство.  В  этом  случае  уместно  сравнение  с 
размещённой  на  электромобиле  электростанцией,  вырабатывающей 
электричество для его движения.  
Схема  работы  гибридного  автомобиля  в  целом  аналогична,  но 
значительно 
модифицирована, 
в 
первую 
очередь 
добавлением 
промежуточного  накопителя  энергии  —  как  правило,  аккумуляторной 
батареи,  имеющей  меньшую,  чем  у  «чистого»  электромобиля,  ёмкость  и, 
соответственно, вес. 
Гибридный автомобиль сочетает в себе преимущества электромобиля 
и  автомобиля  с  двигателем  внутреннего  сгорания:  больший  коэффициент 
полезного действия электромобилей
 
(80—90 % по сравнению с 35—50 % у 
автомобилей с ДВС) и большой запас хода на одной заправке автомобиля с 
ДВС. 
     «Эта машина отличается от обычной только трансмиссией», – утверждает 
Эндрю  Фрэнк,  профессор  механико-авиационного  факультета  в 
университете города Дэйвис (штат Калифорния). Он предлагает добавить к 
уже  привычным  сегодня  гибридным  автомобильным  системам  адаптеры, 
которые  позволят  владельцам  подключать  свои  машины  к  обычной 
электросети.  (В  сегодняшних  гибридах  подзарядка  батарей  происходит 
только  в  моменты  торможения,  когда  двигатели  работают  в  качестве 
генераторов.) Подкачка добавочной электроэнергии позволит существенно 
экономить горючее. Конструкция Фрэнка представляет собой сверхлегкую 
машину,  с  которой  снято  все  лишнее  и  смонтированы  простой  2-
цилиндровый бензиновый двигатель и электропривод. Воткните обычную 
вилку  в  110-вольтовую  розетку,  и  вы  сможете  за  несколько  часов 
перезарядить аккумуляторы вашей машины. (В США некоторые умельцы 
уже  переделывают  гибридные  автомобили  Toyota  Prius  на  такую  схему 
работы.  При  этом  им  удается  достигнуть  рекордных  показателей 
экономичности  –  1,3  л  на  100  км!  –  Редакция  «ПМ».)  
 
Средний  годовой  пробег  машин  составляет  примерно  20  000  км,  а 
средний  дневной  –  всего  лишь  около  50-ти,  которые  составляются  из 
поездки на работу и обратно. Для гибрида с подзарядкой от сети большая 

23 


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет