Халықаралық электронды ғылыми конференция материалдары



жүктеу 3.16 Kb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата13.03.2017
өлшемі3.16 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік
мемлекеттік университеті
«Дискурс теориясының өзекті мәселелері»
Халықаралық электронды ғылыми  конференция
материалдары
30 мамыр 2014 жыл
Материалы международной электронной научной
конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
ДИСКУРСА»
30 мая 2014 года
«Actual problems of the theory of  discourse»
рroceedings
of the international scientific e-conference
May 30, 2014
Ақтөбе қаласы, 2014

2
ӘОЖ 001 (063)
КБЖ 72
Д 44
Ғылыми басылым
Баспаға конференцияның редакциялық кеңесі ұсынған
Редакциялық кеңес:
Нұрмағамбетов  А.А. – Қ.Жұбанов  атындағы  Ақтөбе өңірлік
мемлекеттік университетінің ректоры,  саяси ғылымдарының докторы,
профессор;
Әбдіқалықов
Қ.А.

Қ.Жұбанов
атындағы
өңірлік
мемлекеттік 
университетінің 
ғылыми 
жұмыстар 
жөніндегі
проректоры,  техника ғылымдарының докторы,  Касымова  О.П.

БашМУ  университетінің профессоры,  филология ғылымдарының
докторы; Құрманова  Б.Ж. – педагогика ғылымдарының докторы,
профессор,
Мұхтаров  С.С.

филология  факультетінің деканы,
филология ғылымдарының кандидаты,  Садирова  К.Қ – қазақ тілі
теориясы  және  оқыту  технологиясы  кафедрасының меңгерушісі,
филология ғылымдарының докторы, профессор.
Редакция  алқасы:
Исакова  С.С. –
ф.ғ.д.,  профессор,
Молдабаева  З.Қ. –
қазақ тілі  теориясы  және  оқыту  технологиясы
кафедрасының
аға 
оқытушысы; 
Күштаева 
М.Т. -
филология
ғылымдарының кандидаты, доцент, Миров М.О. - ф.ғ.к., доцент;
Д 44 «Дискурс теориясының өзекті мәселелері»  халықаралық
электронды
ғылыми    конференция  материалдары
– Ақтөбе,
Қ.Жұбанов        атындағы  АқӨМУ  РББ,  2014.
- 168 бет /Сборник
материалов  международной  электронной  научной  конференции
«Актуальные  проблемы  теории  дискурса» - Актобе,  2014 С.168 /
«Actual  problems  of  the  theory  of
discourse»  рroceedings  of  the
international scientifi
c
е-conference – Aktobe,  2014. – p.168
-
қазақша,
орысша, ағылшынша
ISBN 978-601-7388-36-2
Бұл ғылыми  жинаққа  дискурс  теориясының  өзекті
мәселелеріне        арналған  мақалалар  енгізілген.  Жинақ гума нитарлық
ғылым бағытындағы зерттеушілер мен филологтарға арналған.
Жинақтағы  материалдар авторлық редакциямен шығарылды.
ӘОЖ 001 (063)
КБЖ 72
ISBN 978-601-7388-36-2
© Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе
өңірлік мемлекеттік университеті,
2014

3
АЛҒЫ СӨЗ
Қазіргі    тіл
ғылым ында соңғы  уақытта  дискурс
теориясының
жедел  дами  бастауы  осы  бағыттағы  зерттеу
жұмыстарын  топтастырып,  бағыт -бағдарын,  даму қарқынын,
мәселелерінің ортақ тұстары  мен  айырмашылықтарын,  зерттеу
еңбектеріндегі қиындықтар  мен қайшылықтар,  оны  шешудің
жолдарын  табуына  белгілі  бір  деңгейде  септігін  тигізетін
орталықтандырылған    жұмыстардың жүргізілуін қажет  етеді.
Осы    тұрғыдан  алғанда ғылыми  конференцияларды  дәстүрлі
түрде  жүргізудің  өзіндік  маңызы  бар.    «Дискурс  теориясының
өзекті  мәселелері»    тақырыбына  арналған ғылыми  электронды
конференцияның
басты  мақсаты – қазіргі    гуманитарлық
ғылымдарда  іргелі  зерттеу  көздеріне  айналған  дискурс
мәселесінің
бағыт -бағдарын,
әлемдік 
деңгейде
қарастырылуындағы 
ерекшеліктері 
мен
ұқсастықтарын
айқындау,  сондай-ақ, келешегін  болжау  болып табылатын  2011
жылдың  27-28 мамырында өткізілген  халықаралық  ғылыми
конференцияда қабылданған қарар  негізінде  жоспарлы  жүзеге
асырылып  отырған  шараның бірі.
Халықаралық көлемдегі
лингвистикалық ілімдердің дискурстық сипаты  конференция
материалдарының тақырыптарының
сан -алуандығынан  да
көрінеді.  Дискурс  теориясы  нәтижелерімен қомақты  екенін
мойындатарлық ілім  деп  танылады. Әлемдік  деңгейдегі ғылым
мазмұнының жаңғыруы,  іргелі  және қолданбалы  сипаттағы
зерттеулердің күрделі  дамуы әрбір  мемлекеттегі
ұлттық
ілімдердің де өзіндік үлгіде  жаңаруына әкеліп  отыр. Өткен
жылғы  конференцияда қатысқан Үндістан,  Біріккен  Араб
Әмірлігі,    Ресей,  Башқұртс тан,  Тәжікстан  мемлекеттері
ғалымдарының тұрақты түрде ғылыми пікір айналысына қолдау
көрсеткені үшін  алғысымыз
шексіз  және  бұл  осы  дискурс
теориясының  әлемнің түпкір  түпкірінде өзектесе  байланыста
өрбіп  жатқанының көрсеткіші  деп  білеміз. Өз  еліміздің түпкір -
түпкірінен қатысуға  ниет  білдіруші  белгілі ғалымдар  мен  жас
зерттеушілерге де ғылыми шығармашылықта табыс тілейміз.

4
ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ ДИСКУРСТЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСКУРСА
В ЯЗЫКОЗНАНИИ
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДИСКУРСИВНЫХ СЛОВ В ГАЗЕТНЫХ
ТЕКСТАХ
Казеко Тамара Николаевна
Россия, Тара
Филиал Омского государственного педагогического
университета в г. Таре
kazeko_t@mail.ru
Дискурсивные  слова  как  особый  класс  слов  были
выделены сравнительно недавно, но интерес к ним в последние
годы  все  более  возрастает.  Понятие дискурсивные  слова,  или
дискурсивы, объединяет слова различных частей речи, большую
часть  которых  традиционно  относят  к  служебным:  частицы,
вводные  слова,  наречия.  Помимо  отсутствия  денотата  в
общепринятом  смысле,  слова  подобного  рода  объединяет
способность  выражать  отношения,  с  одной  стороны,  между
компонентами  текста,  с  другой – отношение  говорящего  к
сообщаемому:  оценку  им  фактов  с  точки  зрения  важности,
правдоподобности, 
вероятности 
и 
т.п. 
Таким 
образом,
дискурсивные  слова  обеспечивают  связность  текста  и  при  этом
отражают  процесс  взаимодействия  между  говорящим  и
слушающим. Они выражают истинностные и этические оценки,
пресуппозиции, 
мнения, 
соотносят, 
сопоставляют,
противопоставляют  разные  утверждения  говорящего  или
говорящих  друг  с  другом  и  др.  [1.  С.121].  Роль  дискурсивных
слов  в  общении  не  позволяет  отнести  их  к  второстепенным
элементам  лексической  системы:  они  облегчают  восприятие
адресатом  дискурса,  помогают  понять  его  более  адекватно,
благодаря чему «управляют процессом общения» [1. С.121].
Под  дискурсивными  словами  понимают  те  слова,
которые обладают следующими признаками:

5
- отсутствия  какого-либо  денотата  в  общепринятом  смысле; -
установления 
отношений 
между 
двумя 
(или 
более)
составляющими  дискурса,  в  частности,  отражение  того,  как
высказываемое  соотносится  с  истиной;  отражение  процесса
взаимодействия 
говорящего 
и 
слушающего; 
выражение
этической 
оценки, 
мнения; 
выражение 
логических
взаимосвязей;  выражение  отношения  фрагмента  речи  к  общей
последовательности  мыслей;  выражение  оценки  способа
выражения;  сопоставление  и  противопоставление
разных
утверждений  говорящего  или  говорящих  друг  с  другом  и  т.п.
Именно 
поэтому 
их 
нередко 
считают 
служебными,
вспомогательными,  метатекстовыми  и  т.д.  Действительно,
некоторые  из  них  близки  к  союзам,  но  не  все.  Некоторые  явно
являются  вводными  с  точки  зрения  синтаксической  структуры
предложения,  но  опять-таки  не  все.  Общее  между  ними  только
одно – все  они  участвуют,  хотя  и  с  разными  функциями,  в
оформлении  передаваемой  адресату  информации  в  понятный
для  него  дискурс,  облегчают  адресату  его  точное  понимание
(строение,  отношение  адресанта  к  информации,  к  выбранному
им  слову  и  т.д.).  Дискурсивные  слова  не  реализуют  основную
информацию,  передаваемую  дискурсом,  они  относятся  к
вспомогательным единицам речевой коммуникации.
По  наблюдениям  О.Б.  Сиротининой,
«только  часть
подобных  слов  можно  назвать  вводными,  не  все  являются
модальными  в  понимании  В.В.Виноградова  и  далеко  не  все
можно  назвать  метатекстовыми  (например,  такие  как прежде
всего,  до  2007  г.  не  попадавшее  в  перечень  вводных), увы и к
сожалению,  выражающие  одно  и  то  же  значение  негативно
субъективного  отношения  к  сказанному,  но  принципиально
разных по морфологическим критериям и не являющихся с этой
точки  зрения  модальными  так  же,  как  и  собственно
метатекстовыми, аналогично обстоит дело с глаголом скажем в
значении  «например» и  «приблизительно можно назвать так» и
т.д.»  [2. С. 341].
Дискурсивную роль выполняют:
1.
Специальные дискурсивные слова (далее ДС).
2.
Союзы нооднако в начале предложения.
3.
Частицы ( например, почти).

6
Наречия,  которые  трудно  квалифицировать  как  члены
предложения (исключительно, понятно, так или иначе).
4.
Главная часть сложноподчиненных предложений
выполняет  дискурсивную  функцию  (Ясно,  что…;  Надо
сказать, что…; Можно сказать, что…).
5.
Вставочные 
конструкции 
с 
близкой 
к
дискурсивной функции.
В  этих  вставках  передается  и  собственно  информация,
но  основная  их  функция -пояснение  для  адресата  развития
своих  мыслей,  их  места  в  дискурсе,  поэтому  они  берутся  в
скобки.
В 
современных 
лингвистических 
исследованиях
дискурсивные  слова  изучаются  в  различных  аспектах.  Прежде
всего,  их  рассматривают  как  единицы  с  особым  означающим,
требующим выработки специального языка толкования [1; 3; 4].
При  этом  точное  описание  семантики  дискурсивного  слова
требует детального анализа большого количества контекстов его
употребления,  выявления  основного  значения  и  модификаций,
которые имеют место в различных типах употребления слова. В
связи 
с 
этим 
появляется 
большое 
количество 
работ,
посвященных  детальному  анализу  семантики  какого-либо
одного  определенного  дискурсивного слова.  В  исследованиях
С.В.Андреевой, 
О.Б.Сиротининой
выявляется 
особый
синтаксический  статус  дискурсивных  слов,  определяющий
специфику их синтаксических функций [5;6]. Может показаться,
что  специфика  дискурсивов,  их  обращенность  к  модусному
плану  речи  определяет  только  нормативное  употребление
подобных  слов  и  не  допускает  возможности  каких-либо
отклонений.  Однако  в  работе  И.В.  Кокошкиной  использование
дискурсивов  оценивается  в  нормативном  аспекте  [7].  Автор
рассматривает 
случаи 
нецелесообразного 
использования
десемантизированных  дискурсивов,  превратившихся  в  так
называемые  слова-паразиты.  Употребления  подобного  рода,
связанные  с  затруднением  в  выборе  наилучшего  средства
выражения мысли, возможны только в устной спонтанной речи.
Что  касается  письменной  речи,  то  в  ней  отмечаются  случаи
стилистически 
неуместного 
использования 
отдельных

7
дискурсивов  (например,  частицы аккурат),  нарушения  порядка
расположения 
некоторых 
частиц 
[8]. 
В 
работах
О.Б.Сиротининой  отмечается,  кроме  того,  пунктуационный
разнобой  при  оформлении  дискурсивов  [2].  Е.В.Уздинская
анализирует  отклонения  от  норм  употребления  дискурсивных
слов в газетных текстах [9].
С.В.Андреева  считает  дискурсивы  особым  типом
конструктивно-синтаксических  единиц  русской  речи.  Все
структурирующие  дискурс  речевые  единицы  несут  в  себе
информацию  определенного  вида,  которую  С.В.Андреева
предлагает 
называть
дискурсивной
информацией
Эта
информация
направлена 
на 
организацию 
дискурса 
и
ориентацию  адресата  в  нем  для  оптимального  восприятия
как  фактуальной,  так  и коммуникативной  информации:
информативность  в  плане  структурирования  дискурса,
обозначения  роли  фрагмента  в  тексте,  отношения  к  нему
автора и т.д. Носители дискурсивной информации выполняют
важную  для  коммуникации дискурсивно-структурирующую
роль [5. С.84].
Анализ  показывает,  что  некоторые  дискурсивы  могут
характеризоваться  двойственной
регулятивно-дискурсивной
ролью, 
т.е. 
сочетанием 
дискурсивной 
информации
с
коммуникативной  (направленной  на  организацию  интеракции).
К таким «гибридам» можно отнести, например «эмоциональные
дискурсивы» 
(термин 
О.Б.Сиротининой), 
субъективно
оценивающие  передаваемую  информацию  с  точки  зрения
отношения  к  ее  роли  в  жизни: к  счастью,  к  несчастью,  к
сожалению.
С.В.Андреева  отмечает,  что  дискурсивы  имеют  самую
разнообразную  структурную  организацию  и  предикативное
оформление.
Это может быть 1) предикативно оформленная единица:
так теперь его называют, как вы удачно выразились, это слово
трудно  заменить;  2)  полупредикативная  единица: выражаясь
современным  языком,  уже  ставшее  привычным  понятие,
попросту/ 
условно 
говоря
3) 
инфинитивная 
единица
непредикативного характера: проще/ точнее сказать,

8
лучше  говорить;  4)  частично  десемантизированные  глаголы:
скажем,  глядишь;  5)  сочетания  словоформ: по  словам  декана,
дело в том и т.п. [5. С.87]
Газета, 
как
и 
любое 
другое 
СМИ, 
стремится
использовать все средства, обеспечивающие наилучший контакт
с  адресатом.  Именно  поэтому  в  прессе  отмечается  активное
использование дискурсивных слов.
Чтобы  установить  частотность  и  функциональное
разнообразие  дискурсивных  слов  в  газетных  текстах,  приведём
данные  анализа  одного    номера  «Российской  газеты.  Неделя»
(10 – 16  марта  2011  г.)  и  одного  номера  газеты  «Аргументы
недели»  (17 – 23  марта  2011  г.).  Из  указанных  номеров  газет
нами выписано 66 единиц в 265 употреблениях: 128 примеров из
«Российской газеты» и 137 - из «Аргументов недели».
Проанализируем 
функциональную 
специфику 
тех
дискурсивных  слов,  которые  выступают  в  качестве  вводных.
Самыми частотными в нашем материале оказались:
1) ДС,  выполняющие  функцию  когезии  (связности)  и
указывающие 
на 
отношения
между  частями  высказывания.  Это  такие  слова,  как в  конце
концов(1), 
в 
общем(1), 
вообще(2),
во-первых(7), во-вторых(6), в-третьих(3), во всяком случае(1), в
частности(2), 
главным
образом(1),  итак(2),  наоборот(1),  между  прочим(1),  прежде
всего(1), 
с 
другой 
стороны(3),
больше  всего  слов впрочем(12),  значит(8),  кроме  того(17),
кстати(12), 
например(30),
таким образом(6) – всего 130 употреблений.
Например: Кроме того, одна из главных проблем организаторов
отмененного  чемпионата  заключалась  в  том,  что  из-за
состояния  атомных  станций  в  Японии  пока  не  удается
нормализовать  энергоснабжение
(Аргументы  недели);
В
Москве, например,  на  100  «обычных»  рабочих  мест  должно
быть  организовано  два  для  молодежи  и  два – для  инвалидов
(РГ)Значит,  авария  на  «Фукусиме-1» - это  не  только
следствие цунами, но и последствия человеческой халатности и
преступных  действий  руководства
(Аргументы  недели);
Вообще,  украинский  ВПК  буквально  фонтанирует  идеями,

9
рассчитанными  на  мировой  рынок  вооружений (РГ); Таким
образом,  законодатель  сразу  определил  случаи,  при  которых
обучение  в  магистратуре  считается  получением  второго
высшего  образования
(РГ);
Во-первых,  говорит  Жанна
Захарова,  необходимо  договориться  с  собственниками  о том,
как  распорядиться  средствами,  которые  они  оплатят  за
содержание и обслуживание дома (Аргументы недели).
Такое  большое  количество  ДС  с  функцией  когезии
характерно именно для рассуждения.
Некоторые  ДС,  выполняющие  одну  и  ту  же  функцию,
образуют  синонимические  ряды,  например: таким  образом –
итакнапример – к примеру – скажем, причем каждый из этих
рядов не конечен.
2)
Высокочастотны  также  ДС  с  функцией  оценки
достоверности 
факта 
или
логического 
вывода:
видимо(1), 
возможно(5), 
видно(1),
действительно(6), 
думаю(2),
кажется(1),  казалось  бы(1),  как  оказалось(1),  может  быть(1),
может(2), 
наверное(5),
оказалось(1), 
очевидно(3), 
оказывается(1), 
правда(12),
пожалуй(1), 
по 
сути(2),
разумеется(1).  Из  них  к  самым  частотным  относятся
конечно(22), 
действительно(6),
правда(12), возможно(5), наверное(5) – 104 употребления.
Например:
Действительно
порой 
кажется, 
что
многочисленные  испытания,  выпавшие  на  долю  еврейского
народа,  другой  этнос  попросту  стерли  бы  с  лица  земли
(Аргументы недели); У этой книги странное название, и с него,
наверное,  стоит  начать
(РГ);
Разумеется,
участники
заседания  нашего  пресс-клуба  далеки  от  мысли,  что  на  рынке
жилкомуслуг  царит  идиллия,  а  предприятия,  которые  они
возглавляют, являются образцами для подражания (Аргументы
недели); Конечно,  это  занятие  увлекательное,  но  чреватое
опасными  последствиями  для  страны (РГ); Это, по  сути,
самый  обычный  сайт,  который  позволяет  ознакомиться  со
списком товаров, который владельцы сайта желают продать,
и сделать заказ, а также оплатить покупку (РГ).

10
3)  Третью  группу  составили  ДС,  характеризующие
способ  выражения  мысли: вообще(2),  иными  словами(2),  как
говорится(1),  между  прочим(1),  можно  сказать(2),  одним
словом(1), словом(1), что называется(1) – 11 употреблений.
Например: Вообще,  из  более  чем  30  думских  комитетов  наш
самый  загруженный (РГ); Одним  словом,  ОмГУПС  сегодня –
это  университет  международного  уровня,  предоставляющий
первоклассные  знания  и  открывающий  студентам  большие
перспективы (Аргументы  недели)Можно  сказать,  к  этому
моменту японские специалисты оказались абсолютно готовы к
ситуации на  энергоблоке  номер  «три» (Аргументы  недели);
Впрочем, как  говорится,  старый  конь  борозды  не  портит
(Аргументы недели).
4)  Дискурсивные  слова,  передающие  субъективное
отношение  к  сообщению: к  счастью(1),  к  сожалению(8) – 9
употреблений.
Например: К  сожалению,  в  прошлом  году  из-за  финансового
кризиса 
программа 
поддержки 
бесплодных 
пар 
была
приостановлена (РГ); Мы, к  сожалению,  толком  ничего  не
знаем,  что  происходит  на  японских  АЭС, - продолжает
профессор Владимир Кузнецов (Аргументы недели); Не каждая
филармония способна предоставить необходимое для концерта
количество  роялей,  но в Новосибирске, к счастью,  есть  такая
возможность (РГ).
5) ДС,  заключающие  в  себе  указание  на  источник
сообщения:
думаю(2), 
как
известно(3), по слухам(1), по его словам(1)как считалось(1) – 8
употреблений.
Например: Его  эрудиция,  работоспособность  и  здравомыслие
привели 
к 
тому, 
что 
Виталию
Яковлевичу  все  наваливали  и  наваливали  работы – как
известно
кто 
везет, 
на 
том 
и 
едут
(Аргументы  недели);
По  его  словам,  рыбакам  «удалось
совершить 
исторический 
шаг»
-
вернуть объемы добытых в воде ресурсов на уровень 1991 года
(РГ);
В 
домашней 
игре,
думаю,  будет  сложнее (Аргументы  недели); По  слухам,

11
девушка 
бежала 
в 
США 
с 
мужем 
и
ребенком и попросила там убежища (РГ).
6)
Встретился  один  контекст  с  ДС,  призывающим  к
вниманию:
помилуйте:
Например: Но, помилуйте,  называя  вещи  своими  именами, -
это 
ведь 
был 
политико-
территориальный 
сепаратизм, 
охвативший 
столицу 
(!)
государства (Аргументы недели).
Проанализированные  ДС  выделяются  запятыми  как
вводные,  вместе  с  тем  в  нашем материале  употребляются  как
вводные  ДС похоже,  фактически,  которые  ранее  не  считались
вводными  и  не  перечисляются  в  составе  вводных  в  новых
правилах русской орфографии и пунктуации.
Например: Фактическина танке функции командира и
наводчика  продублированы (РГ); Похоже,  подтверждается
мудрость  доктора  Карела  Чапека:  «Законное  правительство
то,  у  которого  превосходство  в  артиллерии» (Аргументы
недели).
Состав  ДС  постоянно  пополняется,  и  многое  зависит  от
субъективных  намерений  автора,  отсюда  пунктуационные
проблемы.
Таким  образом,  ДС,  частотные  в  газетных  жанрах,
выполняют  разнообразные  функции,  основные  из  которых –
функция  когезии  и  указание  на  степень  достоверности
сообщения  факта.  Одни  из  них  способствуют  реализации
функции передачи информации в публицистическом дискурсе, а
другие 
реализуют 
функцию 
воздействия. 
В 
целом 
в
исследованном  материале  больше  собственно  логических  ДС  и
меньше  ДС,  передающих  субъективное  отношение  автора  к
передаваемой информации.
Частотность 
дискурсивных
слов 
разных
функциональных групп зависит и от специфики газетного жанра
[10]. 
Мы 
проанализировали 
специфику 
употребления
дискурсивных  слов  в  таких  газетных  жанрах,  как  интервью,
аналитическая статья, слухи и колонка.
Материал  исследования  извлечен  из  следующих  газет:
«Российская газета. Неделя», «Аргументы недели», «Аргументы

12
и 
факты» 
за 
2011

2012 
годы. 
Общий 
объем
проанализированного  в  этом  параграфе  материала – 45560
словоупотреблений.
Из  текстов  указанных  жанров  в  проанализированных
номерах газет нами выписано 58 лексем вводно-модального типа
в 288 употреблениях.
Анализ  показал,  что  частотность  и  функциональное
разнообразие дискурсивов определяется спецификой жанра, его
прагматическими  установками.  Так,  в  жанре  интервью
преобладают  ДС,  передающие  субъективное  отношение  автора
к  информации  (36,8%)  и  собственно  логические  ДС  (51,3%).  В
аналитической  статье  абсолютно  преобладают  логические  ДС,
указывающие  на  отношения  между  частями  высказывания  в
тексте (79,1%). В жанре слухов преобладают ДС, указывающие
на источник сообщения (84,2%). В колонке преобладают слова,
указывающие  на  степень  достоверности  сообщения,  факта
(55%). Подробный анализ см. в [10].
Частотность дискурсивов разных функциональных групп
в проанализированных газетных жанрах показана графически на
рис. 1 – 4.

13
Рис. 1. Функциональные группы дискурсивов в жанре интервью

14

15
Рис. 4. Функциональные группы дискурсивов в жанре колонки
Рис. 3. Функциональные группы дискурсивов в жанре слухов

16
Итак,  дискурсивы – вспомогательные  единицы  речевой
коммуникации,  несущие  информацию  определенного  вида,
которую  исследователи  называют  дискурсивной  информацией.
Дискурсивы 
выполняют 
важную 
для 
коммуникации
дискурсивно-структурирующую 
роль. 
Эта 
информация
направлена  на  организацию  дискурса  и  ориентацию  адресата  в
нем  для  оптимального  восприятия  как  фактуальной,  так  и
коммуникативной  информации:  информативность  в  плане
структурирования  дискурса,  обозначения  роли  фрагмента  в
тексте, отношения к нему автора и т.д.
Мы  проанализировали  функциональную  специфику  тех
дискурсивных  слов,  которые  выступают  в  качестве  вводных.
ДС,  частотные  в  газетных  жанрах,  выполняют  разнообразные
функции, основные из которых – функция когезии и указание на
степень  достоверности  сообщения,  факта.  Одни  из  них
способствуют  реализации  функции  передачи  информации  в
публицистическом  дискурсе,  а  другие  реализуют  функцию
воздействия.
В целом в исследованном материале больше собственно
логических  ДС  и  меньше  ДС,  передающих  субъективное
отношение автора к передаваемой информации.
Частотность 
и 
функциональное 
своеобразие
дискурсивов 
определяется 
спецификой 
жанра, 
его
прагматическими установками.
В  жанрах  аналитической  статьи,  интервью  на  первый
план 
выдвигаются 
ДС, 
реализующие 
логико-связующие
отношения  в  тексте.  В  жанре  колонки – ДС, выражающие
субъективно-модальные  отношения,  что  связано  с  авторской
оценкой 
сообщения. 
Высока 
доля 
ДС, 
выражающих
субъективно-модальные  отношения,  и  в  жанре  интервью,  что
объясняется  выражением  позиции  интервьюируемого.  В  жанре
слухов  абсолютно  преобладают  ДС,  указывающие  на  источник
сообщения.

17

Каталог: sites -> default -> files -> docs
docs -> Қазақстан республикасы білім жҽне ғылым министрлігі қ. ЖҦбанов атындағЫ
docs -> Сабақ беру қызмет ұйғарылады;мәдени-ағарту; лекциялар оқу, өнер жөнінде әңгіме өткізу, мұражай
docs -> А. Нұрмағамбетовтың Жоғары білім беру көшбасшыларының 2014 Еуразиялық
docs -> Педагогтың ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі кәсіптік қалыптасуы мен дамуы
docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной
docs -> 5В011900Шетел тілі: екі шетел тілі Академиялық дәрежесі: 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім бакалавры Сипаттама
docs -> 5В0116 00 Геогра фия Академиялық
docs -> Сабақ атты байқау өткізеді Байқаудың мақсаты мен міндеттері
docs -> Сабақ атты байқау өткізеді Байқаудың мақсаты мен міндеттері
docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной

жүктеу 3.16 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет