Хабаршы вестникжүктеу 5.07 Kb.
Pdf просмотр
бет1/35
Дата08.01.2017
өлшемі5.07 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №1(47), 2014 г. 

ISSN 1728-7804 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХАБАРШЫ 
ВЕСТНИК 
 
«Филология ғылымдары» сериясы  
Серия «Филологические науки» 
№1(47), 2014 ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2014 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология» сериясы, №1(47), 2014 ж. 

Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 
 
ХАБАРШЫ 
 
«Филология ғылымдары» сериясы 
№1(47), 2014 ж. 
 
Шығару жиілігі – жылына 4 нөмір. 
2000 ж. бастап шығады. 
 
Бас редактор: 
пед.ғыл.д., проф., ҚР ҰҒА корр.мүшесі 
 Б.Ө. Сманов 
 
Бас ред. орынбасары: 
пед.ғыл.д., проф. ҚР ҰҒА корр.мүшесі 
 Ф.Ш. Оразбаева 
Ғылыми редакторлар: 
филол.ғ.д., проф. Т.С. Тебегенов, 
филол.ғ.д., проф. С.Ж. Әбішева 
 
Редакциялық алқа мүшелері: 
филол.ғ.д., проф. Б.Әбдиғазиұлы,  
пед.ғ.д. С.Б. Бегалиева, 
пед.ғ.д. Р.Ә. Шаханова, 
пед.ғыл.д., проф. Ж.Қ. Балтабаева, 
филол.ғ.д., проф. К.И. Мирзоев, 
проф. Барри Пол Шерр (АҚШ), 
филол.ғ.к., доцент Е.В. Казарцев (Ресей), 
филол.ғ.д., проф. Г.Л. Нефагина (Польша), 
филол.ғ.д., проф. А.К. Киклевич (Польша), 
п.ғ.д. Н.И. Ишекеев (Қырғызстан), 
проф. Спендель Джованна (Италия), 
проф. Хатрани Алтынчач (Түркия), 
проф. Мехмет Куталмиш (Түркия), 
PhD докторы, проф. И.З. Белобровцева 
(Эстония), 
пед.ғ.д. Чан Дин Лам (Вьетнам) 
 
Жауапты редактор: 
филол.ғ.к. А.Д. Ибраева 
 
© Абай атындағы Қазақ ұлттық  
педагогикалық университеті, 2014 
 
 
Қазақстан Республикасының  
мәдениет және ақпарат министрлiгiнде  
2009 жылы мамырдың 8-де тiркелген 
№10109 - Ж 
 
Басуға 9.04.2014 қол қойылды. 
Пiшiмi 60х84 1/8. Көлемi 26,6 е.б.т.  
Таралымы 300 дана. Тапсырыс 71. 
 
050010, Алматы қаласы,  
Достық даңғылы, 13. 
Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетiнiң 
«Ұлағат» баспасы 
Мазмұны 
Содержание 
 
ТІЛ БІЛІМІ 
ЛИНГВИСТИКА 
 
Кажигалиева  Г.А.  Казахстанская  лингвометодика  на  стыке 
ХХ и ХХI веков................................................................................. 
Auelbekova Ş. “Тürk” kelimesinin etimolojisi................................... 
Фот  Л.В.  Основные  направления  и  принципы  современной 
антропоцентрической парадигмы.................................................... 
Амангелдиева  Г.А.  Устранение  лингвистических  ошибок  как 
способ развития языковой личности при изучении русского языка. 
Асанова Г.С. Іскери қарым-қатынастың ауызша және жазбаша 
түрлері: артықшылықтары мен кемшіл тұстары............................ 
Жумагулова  Б.С.  Национально-культурная  специфика 
концепта үй.................................................................................  
Zhaparova A.
 
Character idioms in English language......................... 
Оналбаева А.Т. Невербальные средства общения и речевой 
этикет.......................................................................................... 
Исаева  Ж.И.  Паремиологиялық  қордағы  жан-жануарлар 
жүйесінің образдық-фондық жағдаяты..................................... 
Кажигалиева  Гж.А.  Эмотивный  характер  трансформации 
прецедентных текстов в газетном дискурсе............................. 
Дауренова  Д.М.  Абай,  Шәкәрім  шығармаларында  басыңқы 
есім  сөз  тіркестері  арқылы  берілген  «махаббат»  концептісінің 
танымдық сипаты..............................................................................
 
Dalabayeva  A.S.,  Kagazbayev  Zh.A.  Nationalpeculiarities  of 
thenames of clothes in lexis of kazakh and english languages......
 
Макажанова З.Ш. Формирование межкультурной компетенции 
на уроках иностранного языка......................................................... 
Karibayeva  B.Y.  Business  discourse:  research  evolution  and  role 
in modern linguistics........................................................................... 
Садирова  К.Қ.  Дискурстың  семантикалық  құрылымының 
семантикалық түсінік компоненттеріне байланысы................. 
Қарсыбекова Ш.П. Г.Л. Пермяковпен қазақ мақал-мәтелдерін 
топтастыру принциптеріндегі ұқсастық......................................... 
Күшібар  А.Б.  М.Әуезов  пьесаларындағы  поэтикалық 
фразеологизмдер........................................................................ 
Сүйінжанова Ж.К. Қазақ тіліндегі атаулық тіркестердің жасалу 
жолы мен өзіндік ерекшеліктері...................................................... 
Текесбаева Г.М. Мағжан Жұмабаев шығармаларындағы «әдемі» 
концептісінің көрінісі....................................................................... 
Лайық К.А. Телехабарлар тілінің өзіндік ерекшеліктері............. 
Убайдуллаева Г.Ж., Махамбетова З.Н.  Лингвотекстология 
ғылымының әдіс-тәсілдері (Абай, Ыбырай шығармаларының 
негізінде)....................................................................................  
Бейбітова Г.Т., Жылқыбай Г.Қ. Ы.Мамановтың қазақ тіліндегі 
шақ категориясы жайлы ұстанымы................................................. 
Қоңырова  А.Т.  Аударма  терминдердің  когнитивтік-
семантикалық құрылысы........................................................... 
Устемирова А.О. «Мәдениет» ұғымының мәні............................ 
Ермахан Л.Т. БАҚ-тағы заттық-мәдени лексиканың атқаратын 
рөлі...................................................................................................... 
 
ӘДЕБИЕТТАНУ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
Сманов Б. Жыр және тарих............................................................. 
Абылкасымова  Г.А.  Духовно-нравственный  потенциал 
пословиц и поговорок кыргызского народа.............................. 
Рахманова Н.М. Табиғат, адам, қоғам тұтастығының көрінісі... 
Кулумбетова  А.Е.  Системный  анализ  стихотворения  в  прозе 
«Милостыня» И.С. Тургенева.......................................................... 
Иманбердиев  Б.Т.  М.Әуезовтің  Ташкенттік  кезеңінің  соңғы 
жылдары............................................................................................. 
Ибраева А.Д. Ә.Нұршайықов шығармаларының зертханасы..... 
Лулудова Е.М. «Душечка» Чехова: вариации на тему жизни и 
 
 
 
 
 
 
 


 
10 
 
16 
 
18 
 
22 
26 
 
 29 
 
32 
 
35 
 
 
 39 
 
42 
 
46 
 
50 
 
55 
 
58 
 
62 
 
66 
 
69 
 72 
 
 
  75 
 
  79 
 
  82 
  87 
 
  89 
 
 
 
 93 
 
 97 
101 
 
104 
 
109 
112 
 
115 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №1(47), 2014 г. 

Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая 
 
ВЕСТНИК 
 
Серия «Филологические науки» 
№1(47), 2014 г. 
 
Периодичность – 4 номера в год. 
Выходит с 2000 года. 
 
Главный редактор: 
д.пед.н. проф., академик НАН РК, Б.О.Сманов  
 
Зам. гл. редактора: 
д.пед.н., проф. Ф.Ш. Оразбаева 
академик НАН РК 
Научные редакторы
д.филол.н., проф. Т.С. Тебегенов, 
д.филол.н., проф. С.Ж. Абишева 
 
Члены редколлегии: 
д.филол.н., проф. Б.Абдигазиулы 
д.п.н. С.Б. Бегалиева, 
д.п.н. Р.А. Шаханова, 
д.п.н., проф. Ж.К. Балтабаева, 
д.филол.н., проф. К.И. Мирзоев, 
проф. Барри Пол Шерр (США), 
к.филол.н., доцент Е.В. Казарцев (Россия), 
д.филол.н., проф. Г.Л. Нефагина (Польша), 
д.филол.н., проф. А.К. Киклевич (Польша), 
д.п.н. Н.И. Ишекеев (Кыргызстан), 
проф. Спендель Джованна (Италия), 
проф. Хатрани Алтынчач (Турция), 
проф. Мехмет Куталмиш (Турция), 
доктор PhD, проф. И.З. Белобровцева 
(Эстония), 
д.п.н. Чан Дин Лам (Вьетнам) 
 
Ответственный редактор: 
к.филол.н. А.Д. Ибраева 
 
 
© Казахский национальный 
педагогический университет им. Абая, 2014 
 
 
Зарегистрировано 
в Министерстве культуры и информации РК  
8 мая 2009 г. №10109-Ж 
 
Подписано в печать 9.04.2014. 
Формат 60х84 1/8. Объем 26,6 уч-изд.л. 
Тираж 300 экз. Заказ 71. 
 
 
050010, г. Алматы, 
пр. Достык, 13. КазНПУ им. Абая 
 
Издательство «Ұлағат» 
Казахского национального педагогического 
университета имени Абая 
смерти................................................................................................. 
Сатемирова Д.А.Қазақ әдебиетіндегі назира дәстүрінің көрінісі. 
Джунисова  А.А.,  Тлеубердиев  Б.М.  Жанр,  жанровая  форма 
произведения «Ночной дежурный» Ю.Нагибина.......................... 
Кульманова  М.Н.  Қыз  бен  жігіт  айтысының  поэтикалық 
ерекшеліктері.............................................................................  
Асқарова Г. Ш.Айтматов және қазақ әдебиеті............................. 
Ибраева  Э.Е.  Ж.Жәнібеков  –  халықаралық  тақырыпта  жазған 
алғашқы журналистердің бірі.......................................................... 
Тоқшылықова Г.Б. Софокл шығармаларының әлеуметтік мәні. 
Сейсенбаева  Ж.А.,  Садықова  А.Е.,  Саметова  Ж.  Көркем 
әдебиеттің ұлттық болмысты қалыптастырудағы рөлі............ 
Төлеева Қ. Қазақ және парсы әдеби байланыстарының дамуы.. 
Ұларбек Ш. Қытай мен Қазақ елінің әдеби байланыстары......... 
Алдабергенова М. «Шаһнама» дастаны мен түркі тілдес эпостық 
жырларындағы үндестік................................................................... 
Мухаммеджанова Ә.И. Авестаның зерттелу тарихы.................. 
 
ПЕДАГОГИКА МЕН ӘДІСТЕМЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 
 
Жұмажанова  Т.Қ.  Қазақ  әдебиеті  пәні  бойынша  жасалған 
электронды оқулық СБҚ (ЦОР)-ның тиімділігі............................. 
Әбілқасымова К. Оқу орыс тілінде жүретін мектеп оқушыларын 
Шоқан Уәлихановпен таныстыру жолдары................................... 
Бегалиева  Р.Н.  Оқушыларды  тіл  мәдениетіне  тәрбиелеудің 
негізгі ұстанымдары мен міндеттері педагогика мен әдістеме 
мәселелері...................................................................................  
Тоқтарбек С. Қытай тілі фонетикасын оқытудағы инновациялық 
әдістер................................................................................................

Бидайбекова  А.Қ.  Ұлттық  құндылықтар  –  білім  бастауының 
қайнар көзі......................................................................................... 
Бораш Р.Б. Әдебиет сабағында әдеби-теориялық ұғым беру..... 
Әбжан  Г.М.  Адамның  дене  мүшелерімен  байланысты 
орындалатын тиым сөздердің тәрбиелік мәні........................... 
Шангереева  Ш.Т.  Көптілді  оқытудың  интеллект  жүйесін 
пайдалану...................................................................................

Саметова  Ж.Ш.  Мемлекеттік  тіл  –  интеллектуалды  ұлт 
қалыптастырып, дамытатын негізгі күш................................... 
Джельдыбаева  Р.Б.,  Абдуали  Л.  Шетелдіктерге  қытай  тілін 
оқытудағы «қытай иероглифтерін негіз ету» теориясының рөлі. 
Берденова  Х.А.  Кәсіби  қарым-қатынас  құзыреттілігін  мәтін 
негізінде қалыптастыру әдістемесі.................................................. 
Нұрмағамбетова А.Ш.  Шешеннің сөйлеу мәдениеті................. 
Ергебеков М.Кино теориясы пәні: сұрақтар және ұсыныстар-І. 
 
АУДАРМА МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 
 
Садықова Р.К. Қазақ ғылымында аударманың зерттелуі........... 
Абеуова  М.К.  Ғылыми-техникалық  мәтіндерді  аударудағы 
грамматикалық 
құрылымдар 
қиындықтары.............................. 
Мусагулова  А.К.,  Жанаманова  Л.Б.  Американдық  және 
Британдық  бизнес  терминдерінің  айырмашылықтары  мен 
ұқсастықтары..............................................................................  
Бекжанова Ж.Е. Қазақ ток-шоу үлгісінде жастар дискурсында 
вербалды қорғау стратегиясының жүзеге асу жолдары................ 
 
119 
 
123 
 
128 
132 
 
135 
139 
 
143 
147 
148 
 
150 
152 
 
 
 
 
 
154 
 
157 
 
 
161 
 
163 
 
167 
170 
 
174 
 
178 
 
180 
 
183 
 
186 
189 
193 
 
 
 
 
 
200 
 
203 
 
 
206 
 
211 
 
 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2012 жылғы 10 шілдедегі 
№1082  бұйрығы  негізінде  Абай  атындағы  ҚазҰПУ  Хабаршысының  «Филология  ғылымдары»    сериясы  ғылыми  жұмыстардың  негізгі 
нәтижелерін жариялайтын басылымдар тізбесіне енгізілген. 
На  основании  приказа  №1082  от  10  июля  2012  года  Комитетом  по  контролю  в  сфере  образования  и  науки  республики  Казахстан 
Вестник  КазНПУ  им.  Абая,  серия  «Филологические  науки»  внесен  в  перечень  изданий  для  публикации  основных  результатов  научной 
деятельности. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология» сериясы, №1(47), 2014 ж. 

ТІЛ БІЛІМІ 
ЛИНГВИСТИКА 
 
УДК 378.02:37.016 
КАЗАХСТАНСКАЯ ЛИНГВОМЕТОДИКА НА СТЫКЕ ХХ И ХХI ВЕКОВ 
 
Г.А. Кажигалиева – д.п.н., профессор 
 кафедры практических языков КазНПУ им. Абая 
 
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются особенности развития казахстанской лингвометодики стыка 
ХХ  и  ХХI  веков  в  ее  научно-практическом  единстве.  Результаты  данного  обобщающего  обзора,  а  также 
насыщенность нововведениями, новыми методическими идеями указанного периода, в том числе и в казахстанской 
лингвометодике,  подвела  автора  статьи  к  идее  введения  в  программу  подготовки  студентов-филологов 
(бакалавриат),  а  также  магистров  соответствующих  специальностей  элективного  курса  под  названием  «История 
казахстанской  лингвометодики  70-90-х  г.г.  ХХ  века  –  первого  десятилетия  ХХI  века  в  области  преподавания 
русского  языка».  В  представляемой  работе  рассматривается  содержание  предложенного  исторического  курса. 
Настоящая  статья  посвящена  описанию  казахстанской  лингвометодики  конца  ХХ  и  начала  ХХI  в.в.  Интенсивное 
развитие лингвометодической науки и практики этого периода мотивировали автора статьи на предложение курса 
истории  методики  русского  языка  названного  периода  для  студентов-филологов  старших  курсов  бакалавриата  и 
магистрантов.  
Ключевые  слова:  Казахстанская  лингвометодика,  история  методики  русского  языка  с  70-80  годов  прошлого 
столетия по настоящее время, элективный курс по истории казахстанской методики русского языка.  
Аңдатпа:  Осы  мақалада  қазақстандық  тіл  әдістемелігінің  ХХ  және  ХХI  ғасырлардың  түйісіндегі  дамуының 
өзгешеліктері оның ғылыми-практикалық бірлігінде қарастырылады. Айтылмыш жинақтаушы шолудың нәтижелері 
және  де  орыс  тілі  әдістемесінің  көрсетілген  кезіндегі,  соның  ішінде  қазақстандық  әдістемедегі  болған  қанықтық 
инновациялар,  жаңа  әдістемелік  идеялар  мақаланың  авторын  студенттер-филологтардың  (бакалавриат)  және 
магистрдердің  дайындығының  бағдарламасына  «ХХ  ғасырдың  70-90  ж.ж.  -  ХХI  ғасырдың  бірінші  он 
жылдығындағы  қазақстандық  орыс  тілі  әдістемесінің  тарихы"  элективтік  курсты  кіргізуге  итермеледі.  Мақалада 
ұсынған  тарихи  курстың  мазмұны  қарастырылады.  Осы  мақала  өткен  ғасырдың  70-80  жылынан  осы  уақытқа 
дейінгіқазақстандық тіл оқытудың әдістемесінің сипаттамасына арналған. Тіл оқытудың әдістемелік ғылымның жіті 
дамуы  мақаланың  авторына  бакалавриаттың  студент-филологтар  және  магистранттар  үшін  аталған  кездің  орыс 
тілінің әдістемесінің тарихының тандаулы курсты үсынуға себеп болды.  
Тірек сөздер: Қазақстандық тіл оқытудың әдістемесі, өткен ғасырдың 70-80 жылынан осы уақытқа дейінгі орыс 
тілдің әдістемесінің тарихы, орыс тілдің қазақстандық әдістемесінің тарихына арналған тандаулы курсы. 
Abstract:  This article discusses the features of development of Kazakhstan linguomethods at the intersection of 20th and 
21st centuries in  its  theoretical and practical  unity. The results of  this  review  as  well as  the  saturation of innovations,  new 
methodological ideas of the period, including in Kazakhstan linguomethods allowed the author to offer a training program to 
introduce students of philology (Bachelor's degree), as well as the master of relevant specialties elective course called "History 
of Kazakhstan linguomethods 70-90s The twentieth century - the first decade of the twenty-first century in the teaching of the 
Russian  language".  The  article  discusses  the  content  of  the  proposed  historical  course.  This  article  describes  Kazakhstan 
linguomethods late twentieth and early twenty-first centuries. Intensive development of linguomethodical science and practice 
of  this  period  have  motivated  the  author  to  offer  course  in  the  history  of  Russian  technique  called  period  for  students-
philologists senior undergraduate and graduate courses.  
Keywords:  Kazakhstani  linguomethods,  methods  of  Russian  history  with  70-80  years  of  the  last  century  to  the 
present, elective course on the history of Kazakhstani Russian language methods. 
Вечным законом да будет:  
учить и учиться всему  
через примеры, наставления  
и применение на деле. 
Ян Амос Коменский 
 
Казахстанская  лингвометодика,  взращенная  на  методических  идеях  Ыбрая  Алтынсарина, 
институализировавшаяся  в  советское  время,  сегодня  представляет  собой  самостоятельную  отрасль  в 
казахстанской парадигме научного знания. 
Начиная  с  70-80-х  годов  прошлого  столетия  и  по  настоящее  время  лингвометодика,  как  впрочем  и 
любое другое научное направление, проходит период интенсивного развития, привнесения в нее новых 
креативных идей. Указанный период можно смело назвать историческим и не только потому, что он уже 
в  прошлом,  но,  в  первую  очередь,  потому,  что  именно  в  данный  временной  отрезок  под  влиянием 
социокультурных  причин  в  методике  преподавания  русского  языка  появляются  высокие  научные 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №1(47), 2014 г. 

результаты,  происходят  значительные  события  в  истории  науки,  оказавшие  влияние  на  ход  развития 
лингвометодики.  70-80-е  годы  названногопериода  (казахстанская  лингвометодика  в  это  время  –  часть 
единой  советской  методической  науки)  характеризуются  высокими  научными  результатами  в  базовых 
областях,  прежде  всего  в  лингвистике:  были  созданы  академические  описательные  труды  «Русская 
грамматика-70» и «Русская грамматика-80»; проведены лингвистические исследования В.В.Бабайцевой, 
В.А.Белошапковой,  Г.А.Золотовой,  Н.М.Шанским,  Д.Н.Шмелевым  и  др.  В  это  время  в  казахстанской 
лингвометодике  успешно  работают  Д.Т.  Турсунов,  Г.Ф.  Гуревич,  Х.А.  Бекмухамедова,  Р.А.  Абузяров, 
К.Х. Барлыбаева, Н.Н. Шманова, М.Р. Кондубаева, Ф.Г. Брулева и др. «Перестройка», начавшаяся в 80-е 
годы,  серьезно  отразилась  и  на  образовательной  сфере:  изменилась  стратегия  образования,  стали 
создаваться  условия  для  подготовки  вариативных  программ  и  учебников.  В  этот  период  приоритетной 
тенденцией  становится  гуманитаризация  образования;  актуализируется  «педагогика  сотрудничества» 
(Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф.Шаталов и др.). 
С  90-х  годов  прошлого  века  по  настоящее  время  казахстанскаялингвометодика  развивается 
самостоятельно.Обретение  Казахстаном  государственной  независимости  обусловило  необходимость 
преобразований,  в  том  числе  и  в  области  лингвометодики;  осмысления  методологических  факторов, 
формирующих  необходимый  уровень  методической  системы,  –  методологию  объекта  обучения 
(индивида),  методологию  предметной  дисциплины  (языка)  и  методологию  учебной  деятельности. 
Образовательная  система  указанного  периода  обогатила  теорию  учебника  (не  просто  обогатила:  те 
авторы  стали  первопроходцами  в  истории  казахстанского  школьного  и  вузовского  учебниковедения), 
создала пространство для функционирования вариативных учебников, курсов по выбору, альтернативных 
государственных  программ,  углубляющих  курс  русского  языка;  коррекционных;  ориентированных  на 
специфику конкретных учебных заведений (лицей, гимназия) или профильных классов; стали внедряться 
соответствующее методическое обеспечение, новые учебники для средней общеобразовательной школы. 
Этот  период  характеризуется  переходом  от  информационно-знаниевой  к  личностно-ориентированной 
модели образования. В это время стала интенсивно развиваться научно-методическая подготовка кадров в 
Казахстане: вслед за Д.Т. Турсуновым, Г.А. Мейрамовым, Р.А. Абузяровым и др., ставшими докторами 
педагогических  наук  в  советское  время,  докторами  педагогических  наук  (методика  русского  языка)  в 
независимый период стали М.Р. Кондубаева, У.А. Жанпеисова, В.К. Павленко, Г.А. Кажигалиева, А.Ж. 
Мурзалинова, Р.Т. Касымова, К.Н. Булатбаева, К.Л. Кабдолова, Т.А. Кульгильдинова и др.  
Вторая  половина  90-х  годов  прошлого  века  по  настоящее  время  характеризуется  в  казахстанской 
лингвометодике широкой проблематикой диссертационных исследований на соискание ученой степени 
доктора  и  кандидата  педагогических  наук,  введением  образовательных  стандартов  как  необходимым 
решением  в  условиях  плюрализма.  Такие  изменения  в  образовательной  сфере  предопределены  и 
предопределяются,  в  свою  очередь,  изменившимися  условиями  жизни  общества.  В  этот  период  в 
лингвообразовательный 
процесс 
внедряются 
компетентностный, 
лингвокультурологический, 
когнитивно-семантический,  системно-функциональный  подходы;  активно  используются  компьютерные 
технологии;  вузы  страны  переходят  на  кредитную  систему  обучения,  двуступенчатое  вузовское 
образование  (бакалавриат  -  магистратура);  реализуется  профильное,  модульное,  проектное  обучение;  в 
школе и вузе вводятся элективные курсы.  
В этот же период происходит вхождение Казахстана в мировое образовательное пространство, в связи 
с  чем  в  образовательной  сфере  страны,  в  том  числе  и  лингводидактике,  идет  активное  усвоение 
зарубежного опыта преподавания языка, и здесь следует отметить, на наш взгляд, не всегда критическое. 
К  примеру,  это  касается  повышенного  внимания  к  коммуникативному  аспекту  при  изучении  русского 
родного (первого) языка, чрезмерного увлечения тестированием для проверки знаний по русскому языку 
и др. В связи с последним считаем, должна быть золотая середина в лингвометодике в пропорциях между 
традициями и новым. 
В  обозначенный  нами  второй  временной  отрезок  (90-е  г.г.  ХХ  в.  –  настоящее  время)  научно-
понятийный аппарат методики существенно пополнился и пополняется новыми терминами: технология 
обучения,компетентностный  подход,  текстоориентированное  обучение,  текстоцентрический  подход, 
текстовая  компетенция,  дискурсивная  компетенция,  двуязычная  личность,  лингвокультурологический 
аспект  -  подход,  лингвокультурологическая  компетенция,  соизучение  языка  и  культуры, 
культуроведческий  аспект  -  подход,  элективныйкурс,  функциональная  грамотность  обучающихся, 
интегративный  подход,тезаурусная  компетенция,функционально-коммуникативный  подход,  модульное 
(проектное,  профильное)  обучение,  прагматическая  компетенция,  социолингвистическая  компетенция, 
компенсаторная компетенция и многими-многими другими лингвометодическими терминами. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология» сериясы, №1(47), 2014 ж. 

Указанный этап характеризуется многообразием и сочетаемостью методических подходов к изучению 
русского языка, и эта особенность будет сохраняться, на наш взгляд, и в ближайшей перспективе.  
Сегодня в связи с принятием государственной программы казахско-русско-английского трехязычия в 
стране  актуализируется  проблематика  полиязычного  образования;  в  связи  с  чем  на  факультетах  вузов 
создаются так называемые полиязычные группы. 
Рассматривая  лингвометодику  стыка  ХХ  и  ХХI  веков  в  ее  научно-практическом  единстве,  важно 
отметить,  что  она,  как  и  другие  смежные  научные  отрасли  (лингвистика,  литературоведение,  история, 
методика  преподавания  литературы),  развивается  в  указанный  период  в  рамках  антропологической 
парадигмы,  чему  наглядным  подтверждением  является  оформление  в  методической  науке  личностно-
ориентированного,  компетентностного,  лингвокультурологического,  когнитивного,  функционально-
коммуникативного и других новых подходов к языковому обучению.  
Современная  лингводидактика  как  самостоятельная  научная  отрасль  стала  одним  из  компонентов 
антропоцентрической  парадигмы  научного  знания,  с  позиций  которой  человек  познает  мир  через 
осознание себя, своей теоретической и предметной деятельности в нем. Ю.Н. Караулов в работе «Русский 
язык и языковая личность» отмечал авангардную роль лингводидактики по сравнению с лингвистикой в 
процессе  выхода  на  проблематику  языковой  личности;  лингводидактика,  по  его  мнению,  «более 
решительно  обращается  к  человеку,  более  пристально  вглядывается  в  интересы  отдельной  личности, 
более существенное значение придает психологическому фактору» [1:48]. 
Анализируя  состояние  современной  лингвометодики,  важно,  на  наш  взгляд,  осмыслить  задачи, 
стоящие перед ней сегодня; поскольку это обусловлено противоречием между богатством методического 
наследия,  обладающего  инновационным  потенциалом,  который  содержится  в  истории  методики 
преподавания  русского  языка  последней  трети  ХХ  века  и  первого  десятилетия  ХХI  столетия,  и 
недостаточностью  его  осмысления  в  современном  филологическом  образовании,  переживающем  этап 
модернизации и перехода к Государственным образовательным стандартам нового поколения. 
В связи с обозначенной проблемой нами проводился устный опрос среди преподавателей-практиков 
КазНПУ  им.  Абая  относительно  того,  насколько  хорошо  они  знают  историю  отечественной 
лингвометодики  в  период  с  70-80-х  годов  прошлого  столетия  и  по  настоящее  время.  Ответы  были 
неоднородными:  кто-то  (их  меньшинство)  продемонстрировал  завидную  осведомленность,  а  кто-то 
(большинство)  показал  недостаточно  глубокие  и  прочные  знания  по  истории  методики  преподавания 
русского  языка  указанного  временного  отрезка.  Результаты  данного  опроса,  а  также  насыщенность 
нововведениями,  новыми  методическими  идеями  указанного  периода,  в  том  числе  и  в  казахстанской 
лингвометодике,  подвела  нас  к  идее  введения  в  программу  подготовки  студентов-филологов 
(бакалавриат),  а  также  магистров  соответствующих  специальностей  элективного  курса  под  названием 
«История казахстанской лингвометодики 70-90-х г.г. ХХ века – первого десятилетия ХХI века в области 
преподавания русского языка». В этом случае знания по истории методики преподавания русского языка 
стали  бы  предметом  специального  системного  изучения  в  процессе  профессиональной  подготовки 
словесников. В содержание такого курса должно войти, на наш взгляд, периодизация истории методики 
преподавания  русского  языка,  ключевые  труды  советских  и  современных  отечественных  ученых  в 
области преподавания русского языка (во всех его трех проявлениях: родной, неродной, иностранный), 
информация  о  лингвометодических  исследованиях  отдельных  ученых,  ведущих  научных  методических 
школах,  научных  направлениях  в  методике  преподавания  русского  языка  в  Казахстане,  пути  развития 
казахстанской лингвометодической науки.  
В  данном  курсе  следует,  на  наш  взгляд,  классифицировать  подходы  и  методы,  выявить  основные 
проблемы  и  тенденции  в  развитии  методики  преподавания  русского  языка,  зародившиеся  в 
рассматриваемый  период  и  отраженные  в  передовых  идеях  видных  ученых,  представителей  этого 
времени, в движении и логике развития выполненных ими лингвометодических исследований. 
Критериями  отбора  персоналий  методистов-русистов  для  указанного  курса  должны  стать,  на  наш 
взгляд,  (по  аналогии  с  определением  импакт-фактора)  высокий  индекс  цитирования  ученых, 
познавательная  и  интеллектуальная  емкость  выполненных  ими  научно-методических  исследований, 
программно-тематическая согласованность, методическая целостность, актуальность.  
Как известно, методика отвечает на два животрепещущих вопроса (на самом деле этих вопросов чуть 
больше): Что? Как? И пути развития казахстанской лингвометодической науки (они также должны стать 
предметом рассмотрения в предлагаемом элективном курсе) нам видятся в продолжении поисков ответа 
на вечные вопросы. На вопрос Что? в ближайшей перспективе ответом могут продолжать оставаться, на 
наш  взгляд:  соизучение  языка  и  культуры  (лингвокультурологический  подход),  когнитивный  подход, 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №1(47), 2014 г. 

функционально-коммуникативный  подход,  то  есть  соответствующие  направления  базовой 
лингвистической  науки,  содержание  которых  используется  в  лингвометодических  целях.  Нас  в  этом 
отношении  привлекли  слова  Б.  Ю.  Норманна,  сказанные  им  относительно  жизнестойкости 
функционализма  в  лингводидактике:  «Функционализм  в  лингводидактике  направлен  против 
искусственных  или  нежизнеспособных  категорий,  маргинальных  или  избыточных  единиц.  Его 
рациональное зерно и исследовательский пафос сводится к тому, чтобы исходить из реальности речи и 
эффективности  использования  языковых  средств.  И  это,  несомненно,  продуктивный  подход.  Принцип 
ранжирования,  деления  на  относительный  «центр»  и  относительную  «периферию»  означает  в 
лингводидактике не только отграничение высокочастотных языковых феноменов от низкочастотных, но 
выявление  базы  системообразующих  категорий,  граммем  и  форм,  определяющих  сущность  данного 
языка  и  специфику  его  использования»[2].  То  есть  функциональный  подход,  как  и 
лингвокультурологический,  когнитивный  подходы  в  лингвометодике  достаточно  жизнеспособны, 
обладают  таким  потенциалом  и  соответственно  могут  активно  использоваться  в  лингвометодической 
теории  и  практике.  Так,  рассматривая  потенциал  лингвокультурологии,  один  из  основоположников 
лингвокультурологического 
направления 
в 
лингвистике 
В.В. 
Воробьев, 
подчеркивает: 
«Лингвокультурология изучающая определенным образом отобранную и организованную совокупность 
культурных ценностей, исследующая живые коммуникативные процессы порождения и восприятия речи, 
опыт языковой личности и национальный менталитет, дающая системное описание «языковой картины 
мира»  может  соответственно  эффективно  обеспечить  выполнение  образовательных,  воспитательных  и 
интеллектуальных  задач  обучения»  [3:80-81].  Продуктивной  может  продолжать  оставаться  в 
лингвометодике и теория языковой личности, впервые полно представленная Ю.Н. Карауловым. Данная 
теория  может  рассматриваться,  на  наш  взгляд,  в  плоскости  самореализации  личности,  рассмотрения 
последней  (самореализации  личности)  как  процесса  и  результатаприобретения  статуса  субъекта 
образовательной деятельности, достижения профессионального мастерства. 
Думается, обладает серьезным потенциалом в лингвометодике и тематика русского языка Казахстана в 
преломлении ее на лингводидактическую плоскость.  
В качестве ответа на вопросКак? могут послужить: интерактивные виды и формы работы, уровнево-
дифференцированный подход. Последний мы также относим к так называемым «вечным» технологиям 
обучения,  поскольку  всегда  обучающиеся  будут  иметь  относительно  разный  уровень  обученности,  что 
соответственно нельзя будет не учитывать в методике обучения. К тому же эффективность уровневого 
подхода  подтверждается  и  нашей  преподавательской  практикой  (русский  язык  на  неязыковых  и 
гуманитарных  факультетах  педагогического  вуза).  В  своей  практике  преподавания  мы  используем 
групповую  форму  работы  уровнево-дифференцированного  характера  и  опираемся  на  концепцию 
Н.ПГузика[4], который выделяет три типа дифференцированных программ разной степени сложности: 
А,  В,  С:  1)  задания  уровня  “С”  представляют  собой  базовый  стандарт.  Их  выполнение  позволяет 
обучающемуся  овладеть  конкретным  материалом  по  предмету  на  уровне  его  воспроизведения 
(многократное  повторение  этого  материала,  умения  выделять  основные  группы,  вычленять  главное, 
знание приемов запоминания и т.д.), в связи с чем задания этого уровня сопровождаются алгоритмами 
выполнения, инструкциями о том, как учить, на что обратить внимание, какой из этого следует вывод и 
т.д. Также здесь важно отметить, что задания уровня “С” должен уметь выполнять и выполнить каждый 
обучающийся, прежде чем приступить к работе над более сложными заданиями; б) задания уровня “В” 
расширяют  материал  первого  уровня,  помогают  глубже  понять  основные  знания,  показывают 
функционирование,  применение  изученных  и  изучаемых  понятий  и  обеспечивают  таким  образом 
овладение  обучающимися  теми  общими  и  специфическими  приемами  учебной  и  умственной 
деятельности, которые необходимы для решения данных заданий на применение; в) задания уровня “А” 
направлены  на  осознанное,  творческое  применение  знаний.  Задания  уровня  “А”  предусматривают 
свободное владение фактическим материалом, приемами учебной работы и умственных действий, дают 
развивающие сведения, углубляющие материал, его логическое обоснование, открывающие перспективы 
творческого применения.  
Как показывает практика, в условиях уровнево-дифференцированного обучения комфортно чувствуют 
себя сильные и слабые ученики. Уровневая дифференциация способствует более прочному и глубокому 
усвоению  знаний,  развитию  индивидуальных  способностей,  развитию  самостоятельного  творческого 
мышления обучающихся.  
А активные, в их числе интерактивные формы и виды работы эффективно способствуют личностному 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология» сериясы, №1(47), 2014 ж. 

становлению обучающихся, «создают у них личностно значимую учебную мотивацию в ходе освоения 
русского языка как неродного» [5].  
Помимо  этого,  в  содержании  предлагаемого  нами  исторического  курса  необходимо  зафиксировать, 
четко  представить  концептуальные  положения  полиязычного  образования,  которые  возможно  было  бы 
оптимально воплотить затем в образовательные программы, учебники, учебные пособия и др.  
Также следует, на наш взгляд, помнить о том, что известный российский методист Е.И. Пассов, может 
быть,  несколько  жестко,  назвал  «западнической  наркозависимостью»  -  о  слепом  копировании 
зарубежного опыта, который, по словам Е.И. Пассова, «прагматичен», но «бездуховен»: «Прагматика не 
признает  нравственных  понятий  «можно»  и  «нельзя»;  его  философия  –  это  «возможно»  или 
«невозможно»,  то  есть,  что  возможно,  то  можно.  Нетрудно  догадаться,  куда  мы  скатимся,  если 
подрастающие поколения будут вскормлены на этом подножном корму» [6:106].  
Подводя итоги по теме предлагаемого нами исторического курса, подчеркнем, что такой элективный 
курс  имеет  право  на  жизнь  постольку,  поскольку  методическое  наследие  в  области  преподавания 
русского языка рассматриваемого периода обладает интеллектуальным потенциалом, плодотворным для 
совершенствования  и  оформления  новых  методических  идей  в  аспекте  преподавания  русского  языка  и 
подготовки  специалиста-словесника.  Обращение  к  близкому  прошлому  опыту  в  области  методической 
науки правомерно, с нашей точки зрения, еще и потому, что в этом случае оценивается традиционное и 
новое  в  нашем  образовании,  на  сопоставлении  с  ближайшей  историей  оцениваются  достоинства  и 
недостатки современных преобразований.  
В заключение хотелось бы отметить следующее. Реальные языковые процессы в Казахстане, характер 
их развития и в ближайшей перспективе, на наш взгляд, не приведут к изменению статуса русского языка 
в  казахстанском  социуме  –  языка  межнационального  общения,  родного  (первого)  языка,  а  также 
неродного (второго), а таковым (в первой, второй, третьей роли) русский язык является для почти всех, 
без преувеличения, казахстанцев. Статус иностранного русскому языку, государственному языку нашего 
большого  северного  соседа,  с  нашей  точки  зрения,  в  обозримом  будущем  не  грозит.  Соответственно 
казахстанскаялингвометодика  продолжает  развивать  все  три  направления:  а)  русский  язык  как  родной 
(первый);  б)  русский  язык  как  неродной  (второй);  в)  русский  язык  как  иностранный.  Важно  при  этом, 
осознавая  общее  сходство  (как  относящихся  к  методике  русского  языка),  одновременно  четко  и  ясно 
представлять своеобразие, специфику каждого из названных трех направлений, не подменяя один другим, 
что, к сожалению, можно сегодня встретить в практике преподавания русского языка. Необходима четкая 
обозначенность содержания и структуры методической системы каждого из трех указанных направлений, 
осведомленность  об  этом  обучающих,  чтобы  не  создавались  условия  для  волевых  экстраполяций  (без 
веских  причин  на  то)  специфических  методов,  приемов,  видов  и  форм  работы  одного  направления  на 
пространство другого. 
Таким образом, на наш взгляд, многогранный потенциал методики преподавания русского языкадля 
школьного и педагогического образованияв перспективе своей может быть успешно раскрыт при условии 
опоры, с одной стороны, на лучшие традиции отечественной науки, а с другой – на реалии настоящего 
времени, социальные потребности XXI столетия, психологию нового поколения, то есть, не делая крен ни 
в одну из указанных сторон, а оптимально сочетая в своем содержании традиции и новое, что обеспечит в 
будущем  успешное  развитие  лингвометодической  науки  в  Казахстане.  Поэтому  завершить  статью 
хотелось бы словами  выдающегося методиста ХХ века А.Н.Текучева:  «Не забывать старого  – задача и 
долг современной прогрессивной научной методики, так как именно знание истории развития этой науки 
позволит понять, по каким законам она развивалась в прошлом и развивается сейчас, каковы тенденции и 
перспективы ее развития, какие ресурсы, еще не вскрытые к настоящему времени, в ней существуют, что 
остается в ней не осознанным современниками, что дает ей силу и инерцию движения» [7]. 
 
1 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. – 263с. 
2 НорманБ. Ю. Слюбовьюкслову // Festschrift in Honour of Professor ArtoMustajoki on the Occasion of his 
60th Birthday Ed. by JoukoLindstedt et al. – Helsinki, 2008. 
3 Воробьев В.В. Лингвокультурология в кругу других гуманитарных наук // Русский язык за рубежом. – 
1999. - №2. – С.76-82. 
4 Гузик Н.ПУчить учиться.- М.: Педагогика, 1981. - 88 с. 
5 Кажигалиева Г.А. О текстоцентрическом подходе к преподаванию русского языка как неродного в 
педагогическом вузе // Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Филологические науки». – 2013. - №4. – С.50-54. 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №1(47), 2014 г. 

6  Пассов  Е.И.  Методическая  система  иноязычного  образования  как  адекватное  средство  развития 
умения индивидуальности вести диалог культур. – Елец: МУП «Типография», 2013. – 109с. 
7 Текучев А.В. Очерки по методике обучения русскому языку. - М.: Педагогика, 1980. – 232с. 
 
 
ӘОЖ 811.512.1.0 


жүктеу 5.07 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет