Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары»жүктеу 5.1 Kb.
Pdf просмотр
бет18/46
Дата04.05.2017
өлшемі5.1 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   46

ТҮЙІН ОЙ 
Осынау  барынша  түйіндей  қысқартып  жазылған  «Адам  тәрбиесінің  жаңа  ілімінің»  -  Жеті  түрлі 
негіздері,  немесе  Физиологиялық  кезеңдері  бұрын-соңды  бүйтіп  жүйеленбегенін  ұққан  дұрыс. 
Байқасаңыздар әр кезеңнің Басы мен Аяғы бар екендігімен қоса, тек сол кезеңдердің өзіне ғана лайықты 
ТӘРБИЕ ТӘСІЛДЕРІ болатындығы да алғаш рет айтылып отыр. Осылайша, адамдағы Тән құрылысы мен 
Жан  дүнисінің  тәрбие  тәсілдері  өзара  үндеспей,  Абай  ғұлама  аңсаған  «толық  адам,  нұрлы  ақылдың» 
шұғылалы  сәулесіне  шомыла  алмайтынымыз  анық.  Бұл  ілімнің  иновациясы  мен  технологиясын, 
«Педагогика  мен  психология  негіздері»  (2008)  атты  оқулық-монографиядан  жан-жақты  танысып,  тіпті 
оның екі сатылы МЕТОДОЛОГИЯСЫ мен ЖҮРЕК ТӘРБИЕСІ  және  АҚЫЛ ТӘРБИЕСІ  делінетін  екі 
жүйесін де зерделеуге болады. Мұнан да мол бұрындпры педагогика ғылымдарында айтылмаған ұсыныс-
тарға ой жүгіртетіндеріңізге сенемін. Әділетті түрде талқылау мен талдауға алынғаны жөн болар еді. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(39), 2013 г. 
119 
ЖАРЫЛҚАСЫН  АМАНҰЛЫ 
ақын, сазгер, күйші. 
Совет-Хан  Ғаббасовқа. 
Қаз дауысты Совет-Хан ! 
Қаз дауысты Қазыбектей – үндісің ?! 
Байтұрсынов Ахметпен – ойың бір, 
Ахметтей білімдісің.., тілдісің. 
Ұрпақ үшін... 
Түн ұйқыңды – төрт бөліп,                         
Көкірегің - өрт болып,                                                      
Қайран Ерім – жүрмісің ?.. 
 
- «Жаның таза, тәнің таза болмаса,  
Жойылады Рухың» - деп, 
- «Егер Рухың болмаса, 
Жойылады тілің,дінің, ғұрпың» - деп, 
Шыбын жаның шырқырап жүр Ерім-ай, 
- «Бірте-бірте жойылып,                                    
Кетер ме екен – Ұлтым» - деп !                          
 
- «Өзге тілдің бәрін біл,                           
Өз тіліңді құрметте»- ...                
Деген ақын кім екен ?                             
Кезі кеп бір тілдессе.                                     
- Өз тілімді білемін,                                
Ұмытпаймын өлгенше.                         
Жалау ету – жат тілін,                       
Дерем – саған міндет пе ?                    
Сақта Алла тағы да,                            
- «Үш тұғырлы тіл» - деген,             
Ұшырадық – індетке ?!                        
                                                                   
Саналы да - санаулы,                                                                
Сөз астарын – түсінер.                       
Тілін білмей өзінің                                 
- «Өзге тілді – білем» - деп,                 
Қандай адам – күпінер.                          
Біз секілді – Ұрпақ та,                         
Мәңгүрттеніп кетпесе,                      
- «Сатқындар» - деп, бәрі де,             
Бетімізге – түкірер…   
                          
  Қайран – Сәкем, 
 Тіл  мен Діннің, Діл  мен Тіннің, 
 Тазалығы -  қамы үшін, 
 Қайнап жатыр көкірегің де,          
 Болат, құрыш – намысың. 
 Ұртындағы қан мен майды, 
 Айырмайтын топастар, 
 Ұстап берген жауыздарға, 
 Алаштың -  
 Әлихан мен Ахметтей арысын. 
                                                                   
 - “Заман солай болды ғой, - деп,                                        
 Айтатында бар шығар. 
 Қиянатты көріп тұрып, 
 Оған қалай жан шыдар. 
 Қаз дауысты Совет-Ханым,     
 Ауыр жүк бар мойның да 
 Ердің Ері – нар шыдар.  
 Байтұрсынов Ахметтей бір тумам, 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №3(39), 2013 г. 
120 
 Сөйлеп кетсең – тіліңнен бал тамшылар.  
 Құтты болсын – Жетпіс  жасқа келгенің, 
 Әлі талай ақыл кенің, 
 Бұлақ көзің -  аршылар. 
 
24. 01. 2009ж.            
 
1.  Әбу Насыр әл-Фараби, Таңдамалы трактаттары, «Арыс»,2009. 
2.  Совет-Хан Ғаббасов, Педагогика мен психология негіздері,А.2008. 
3.  Ибн Сина, Избранные философсие произведения, М.1980. 
4.  Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы, Шипагерлік баян, А. 1996. 
5.  Аристотель, Сочинения 4-х томах, Т-2, М. 1978. 
6.  Воспоминания о К. Марксе и Ф.Энгельсе, Т-1-2, М.1983. 
7.  Е.П. Блаватской, Раоблаченная изида, Т-1-2. М.1999. 
8.  Ж. Баласағұн, Құтадғу біліг, А.2006.  
 
УДК 378.1 (574) 
 
РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ В САМОРАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
М.А. Абсатова – д.п.н., профессор, КазНПУ им. Абая, 
Д.Д. Тектибаева – докторант КазНПУ им. Абая специальности 6D010300 – педагогика и психология 
 
Түйін.  Болашақ  оқытушының  құндылықты-мағыналық  саласының  қалыптасуы,  өмірлік  кәсіби 
тәжірибесінің  жоспарлануы,  іс-әрекеттің  және  де  өзін-өзі  дамыту  үрдісіндегі  рефлексия  қазіргі  таңдағы 
педагогикалық  әрекеттестіктің  аса  өзекті  мәселелері  болып  саналады.  Сондықтан  осы  мақалада  өзін-өзі 
дамыту  үрдісіндегі  рефлексияның  маңыздылығы  қарастырылған.  Өзін-өзі  дамыту  және  рефлексия  
ұғымдардың түсініктемелері мен түрлері қарастырылған. 
Annotation.  The  problems  of  future  teacher’s  valuable-meaningful  sphere  formation,  development  of  life 
professional experience, the reflection of activity and of the availability of inclusion into the self-development are 
relevant  in  contemporary  pedagogical  cooperation.  These  are  the  reasons  why  in  this  article  we  distinguish  the 
role and the meaning of the reflection in the process of self-development. Here we investigate the notions of “self-
development” and “reflection” and its types.  
Важность и социальная значимость педагогической деятельности, а также роль педагогов и учителей в 
деле  формирования  и  воспитания  будущих  поколений  казахстанцев  отмечается  во  всех  основных 
законодательных  и  нормативных  актах.  Так,  в  Законе  «Об  образовании»  Республики  Казахстан 
предусмотрено, что государство признает особый статус педагогических работников в обществе и создает 
условия  для  осуществления  профессиональной  деятельности.  В  свою  очередь,  обязанностью  педагога 
является  постоянное  совершенствование  своего  профессионального  мастерства,  интеллектуального, 
творческого и общенаучного уровня. Подобного рода требование обосновано современными реалиями и 
необходимостью  подготовки  конкурентоспособных  профессионалов,  готовых  к  условиям  постоянного 
совершенствования деятельности во всех сферах.  
Проблема  формирования  будущими  педагогами  ценностно-смысловой  сферы,  проектирование 
жизненного  профессионального  опыта,  рефлексия  деятельности  и  возможности  включения  в 
саморазвитие  актуальна  в  современном  педагогическом  взаимодействии.  На  современном  этапе 
образования  педагогическая  наука  и  практика  решают  проблемы  реформы  и  обновления  содержания, 
методов  и  форм  учебно-воспитательной  деятельности,  реализации  инновационных  педагогических 
технологий,  способствующих  успешному  творческому  и  осмысленному  саморазвитию  обучающихся.  В 
связи  с  этим,  существует  необходимость  научного  осмысления,  теоретического  обоснования 
продуктивных  способов  формирования  ценностно-смысловых  ориентаций  будущих  педагогов  на 
саморазвитие.  
Традиционно исследования рефлексивных процессов проводят в разных областях как педагогики, так 
психологии.  Для  раскрытия  психологического  содержания  различных  феноменов  рефлексия 
рассматривается  в  рамках  подходов  к  исследованию  сознания  (Выготский  Л.С.  и  др.),  мышления 
(Алексеев Н.Г., Давыдов В.В., Зак А.З., Рубинштейн С.Л., Семенов И.Н., Степанов С.Ю. и др.), творчества 
(Пономарев  Я.А.  и  др.),  общения  (Бодалев  А.А.  и  др.),  личности  (Абульханова-Славская  К.А., 
Анцыферова Л.И. и др.). 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(39), 2013 г. 
121 
Анализ  психолого-педагогической  литературы  показал,  что  саморазвитие  личности  –  это 
интегративный процесс. Существуют разные подходы к структуре саморазвития. Одни авторы, например 
Д.Ю.  Ануфриева,  считает  этот  процесс  трехкомпонентным,  включающим  рефлексию,  саморегуляцию, 
компонент  развивающего  взаимодействия,  «находящего  свое  выражение  в  умении  личности  находить 
условия для собственного развития» [1].  
По  мнению  Н.И.Куликовой,  Н.М.Борытко  и  Л.В.Шелестовой,  процесс  саморазвития  личности 
снабжен «уникальными самоусиливающимися механизмами» - антиципацией, интроверсией, рефлексией. 
Без механизмов рефлексии не мыслится становление личностной и профессиональной позиции будущих 
специалистов [2, с. 266-268]. 
Личностное саморазвитие будущих специалистов через механизм рефлексии изучали Л.Н. Борисова и 
Н.Г.Пешков.  Они  утверждали,  что  только  рефлексирующий  человек  обращен  к  культуре,  способен  на 
преобразующую  деятельность  и  на  саморазвитие.  Рефлексия  в  педагогическом  процессе  выступает 
механизмом самоанализа, самоконтроля, осмысления своей деятельности [2, с. 291-292]. 
Теоретически роль рефлексии в психическом развитии учитывается Л.С. Выготским, считающим, что 
«новые  типы  связей  и  соотношений  функций  предполагают  в  качестве  своей  основы  рефлексию, 
отражение  собственных  процессов  в  сознании»  [3;  141],  и  С.Л.  Рубинштейном,  подчеркивающим,  что 
«возникновение сознания связано с выделением из  жизни и непосредственного переживания рефлексии 
на окружающий мир и на самого себя» [4; 260]. 
Как  известно,  рефлексия  является  одной  из  форм  самосознания  человека,  и  занимает  важную роль  в 
саморазвитии личности. 
Необходимо  отметить,  что  когда  человек  выступает  субъектом  своей  деятельности,  он  может 
объективно  проанализировать  свои  действия  и  поступки,  может  продуктивно  разрешить  назревшие 
противоречия,  может  осмыслить  свою  жизнь,  мы  говорим  о  нем  как  о  человеке  с  высоким  уровнем 
рефлексии. 
В  каждом  творческом  акте  человек  понимает  и  познает  себя,  выходя  за  пределы  автоматически 
текущего  процесса  или  состояния.  Обеспечить  выход  за  эти  пределы  помогает  рефлексия.  Опыт 
рефлексии как компонента саморазвития личности бесспорно важен для дальнейшего самостроительства 
личности  студента:  именно  рефлексия  помогает  эмоционально  пересмотреть,  «пережить»  осознаваемые 
достоинства  и  недостатки  собственной  личности,  адекватно  самоопределяться  в  обстоятельствах  и 
программировать  свои  изменения,  соответствующие  этим  отношениям.  В  процессе  рефлексии 
происходит осознание своего отношения к собственной учебной деятельности, ее результатам, это несет 
особое удовлетворение – от своей неуспокоенности, осознанного выбора [5].  
Как  правило,  когда  рассматривают  механизмы  деятельности  человека,  то  больше  внимания  уделяют 
организационно-формальным  механизмам,  основанным  на  внешней  мотивации,  это  приводит  к 
умолению значения личностного смысла и внутриличностных сил человека. 
Как  отмечают  ученые,  самосознание  позволяет  интегрировать  внутриличностные  особенности  и 
социальные  позиции  (внешние,  по  отношению  к  личности)  в  деятельности  субъекта.  Этим  самым 
обеспечивается  личностный  рост,  в  ходе  которого  человек  постоянно  связывает  себя  с  тем,  что  его 
окружает (проблемы, ценности, задачи). Иначе говоря, самосознание позволяет осмысленно выстраивать 
пространство  и  перспективы  своего  движения.  Способы  самосознания  определяются  структурой 
деятельности.  По  определению  Ф.Энгельса,  «...никак  не  избегнуть  того  обстоятельства,  что  все,  что 
побуждает человека к деятельности, должно проходить через его голову... Воздействие внешнего мира на 
человека запечатлевается в его голове, отражается в ней в виде чувств, мыслей, побуждений, проявлений 
воли, словом - в виде «идеальных стремлений» [6, с.290]. 
В качестве исходного момента в самосознании, предполагается наблюдение человека за самим собой, 
за своей деятельностью и способами ее осуществления. Такая позиция личности по отношению к своему 
«Я» и особенностями его реализации в предметной деятельности через средства деятельности, в научной 
практике определяется понятием «рефлексия». 
Итак,  рефлексия  -  это  «форма  теоретической  деятельности  общественного  развития  человека, 
направленная  на  осмысление  собственных  действий  и  законов,  деятельность  самосознания, 
раскрывающая специфику духовного мира человека» [7, с.55], а так же «процесс самопознания субъектом 
внутренних  психических  актов  и  состояний;  это  форма  осознания  действующим  индивидуальным  или 
совокупным субъектом (человеком или общественностью) того, как он действительно воспринимается и 
оценивается другими субъектами» [5]. 
Хотелось бы подчеркнуть, что рефлексия в познавательной деятельности позволяет учащемуся встать 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №3(39), 2013 г. 
122 
на позицию активного субъекта собственной деятельности. Рефлексия помогает реализовать потребности 
к самоотчету об испытываемых переживаниях, сознанию и самоанализу собственных действий. 
Рефлексивный  компонент  выражается  в  умении  учащегося  переосмысливать  отношение  к 
собственной  деятельности,  который  выражается  (компонент),  с  одной  стороны  в  построении  новых 
образов себя, его различных подструктур (Я-реальность, Я-будущее, Я-идеальное и т.д.), реализующихся 
в виде соответствующих поступков, а с другой - в глубоком понимании смысла связи своей личности и 
познавательной деятельности. 
Рефлексия  проявляется  и  функционирует  как  обращенное  на  самое  себя  осознание,  как  сознание  о 
сознании.  В  рефлексии  как  акте  самосознания  осуществляется  переход  от  индивидуально  заданного  к 
общественно  заданному  и  обратно.  Если  сознание  изучает  внутренние  структуры  и  закономерности  их 
функционирования,  то  процессом  рефлексии  «интимные»  механизмы  субъективной  деятельности 
объективируются,  фиксируются  в  качестве  самостоятельного  объекта  рассмотрения  [8].  Категоризация 
рефлексии как одного из принципов мышления соотносит ее с процессом познания. В последнее время в 
научных  исследованиях  К.А.Абульхановой-Славской,  А.В.Брушлинского,  В.К.Зарецкого,  Jn.Natsaulas, 
O.Selz, J.Radford, посвященных проблеме рефлексии, все чаще обращаются к личностному аспекту [8, 9, 
10]. 
Личностная  рефлексия  обращена  на  самого  человека  и  приводит  к  переосмыслению  всей  его 
деятельности.  Категория  «рефлексии»,  как  наивысший  уровень  самосознания,  в  научной  литературе 
описывается в терминах самопознание, самоанализ, самооценка, самосовершенствование [8,9,11]. 
Самосознание личности, в форме рефлексии составляет ядро личности, в котором ведущие структуры 
личности  приходят  к  взаимному  согласованию  и  определяют  направление  деятельности.  К  таким 
структурным  компонентам  относятся  мотивы,  установки,  ценности,  убеждения.  В  связи  с  этим  анализ 
процесса рефлексирования личностью  своей деятельности,  отвечает на вопросы,  отражающие  сущность 
личностной рефлексии: что Я думаю, для чего, как, правильно ли Я думаю, что Я при этом чувствую, как 
к этому относятся другие, для чего и как Я это делаю, как должно быть в идеале. 
Анализ  научной  литературы  показал,  что  развитие  рефлексии  -  это  внутриличностный  процесс, 
который определяется динамикой ценностно-смыслового образования в ходе субъективной деятельности. 
С  помощью  рефлексии  внешние  объективные  обстоятельства  интериоризируются  в  психике  и 
экстериоризируются  в  изменении  ею  своего  «Я»,  а  через  него  и  в  новых  способах  деятельности. 
Рефлексия, по мнению К.А.Абульхановой-Славской, Г.Алимухамбетовой, В.Г.Куценко, В.А.Сластенина, 
выполняет регулирующую и управленческую функции в деятельности субъекта. На основе этих функций 
строится  «самопроектирование»  субъекта,  усвоение  и  присвоение  того,  что  он  считает  необходимым 
иметь в своем «Я» [9]. 
Ученые  Степанов  С.Ю.,  Семенов  И.Н.  выделяют  наличие  типов  и  видов  рефлексии,  в  частности, 
интеллектуального и личностного типов рефлексии. Интеллектуальная рефлексия включает в себя такие 
виды, как экстенсивный, интенсивный, конструктивный, а личностная — ситуативный, ретроспективный, 
перспективный. [12,13] 
Также, исследователи выделяют следующие роль и место рефлексии в мышлении: 
рефлексия  есть  проявление  высокого  уровня  развития  мыслительных  процессов  (Н.Г.Алексеев, 
В.В.Давыдов, А.З.Зак, Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейн); 
рефлексия позволяет человеку сознательно регулировать, контролировать свое мышление как с точки 
зрения его содержания, так и его средств (Л.Н.Алексеева, И.Н.Семенов, Д.Дьюи); 
рефлексия есть фактор продуктивности мыслительной деятельности (И.С.Ладенко, Я.А.Пономарев); 
рефлексия  помогает  "войти"  в  ход  решения  задачи  другого  человека,  осмыслить  его,  "снять" 
содержание  и,  в  случае  необходимости,  внести  необходимую  коррекцию  или  стимулировать  новое 
направление решения (Ю.Н.Кулюткин, С.Ю.Степанов, Г.С.Сухобская). 
в личностной сфере человека рефлексия охватывает как коммуникативные процессы, так и процессы 
самоосмысления, самосознания: 
рефлексия  является  гарантом  позитивных  межличностных  контактов,  определяя  такие  партнерские 
личностные  качества,  как  проницательность,  отзывчивость,  терпимость,  безоценочное  принятие  и 
понимание другого человека и др. (С.В.Кондратьева, В.А.Кривошеев, Б.Ф.Ломов); 
рефлексия  обеспечивает  взаимопонимание  и  согласованность  действий  партнеров  в  условиях 
совместной деятельности, кооперации (В.А.Лефевр, Г.П.Щедровицкий); 
рефлексия как способность человека к самоанализу, самоосмыслению и переосмыслению стимулирует 
процессы  самосознания,  обогащает  "Я-концепцию"  человека,  является  важнейшим  фактором 
личностного самосовершенствования (А.Г.Асмолов, Р.Бернс, В.П.Зинченко); 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(39), 2013 г. 
123 
рефлексия  способствует  целостности  и  динамизму  внутренней  жизни  человека,  помогает 
стабилизировать  и  гармонизировать  свой  эмоциональный  мир,  мобилизовать  волевой  потенциал,  гибко 
управлять им (В.В.Столин, К.Роджерс). [14] 
Однако, выделение  указанных сфер существования рефлексивных процессов в значительной степени 
условно.  В  психологической  реальности  бытия  человека  его  мышление  не  изолировано  от  его 
личностных  особенностей.  Напротив,  как  показывают  результаты  экспериментальных  исследований, 
продуктивность  мышления  в  значительной  мере  зависит  от  реализации  личностной  позиции  субъекта 
мышления,  от  глубины  его  "личностных  смыслов"  (А.Н.Леонтьев),  вовлеченных  в  решение  проблемы. 
Механизмом,  опосредующим  и  связывающим  операционально-предметную  сторону  мышления  и 
личностные  смыслы  субъекта,  включенные  в  мыслительный  процесс,  является  рефлексия 
(А.В.Брушлинский, Ю.Н.Кулюткин, Г.С.Сухобская, И.Н.Семенов).  
Таким  образом,  достаточно  развитая  рефлексия  позволяет  личности  оценить  свою  деятельность,  а 
потом  в  целом  жизнедеятельность  взглядом  как  бы  «со  стороны».  При  этом  раскрываются  способы 
различных  уровней  деятельности  и  их  связи,  осуществляется  самооценка  деятельности  и  выявляется  ее 
субъективный, индивидуальный характер («почерк») 
По мнению К.А.Абульхановой-Славской, когда рассматривается деятельность, обращают внимание на 
то, что она ведет к изменению объекта или предмета, совершенно выпуская из виду то, что одновременно 
она и есть изменение самого субъекта. Иначе говоря, изменение качества деятельности неизбежно влечет 
за  собой  изменение  качества  ее  субъекта.  Следовательно,  повышение  качества  деятельности 
обуславливает  саморазвитие  личности,  как  субъекта,  в  основном  благодаря  его  развитой  рефлексивной 
способности. 
Основная  роль  рефлексии  в  творческой,  мыслительной  деятельности  состоит  в  целеполагании, 
установлении  и  регулировании  адекватных  требований  к  себе  на  основе  соотнесения  предъявляемых 
извне  требований,  ситуационной  специфики  самого  субъекта.  Поскольку  главным  в  педагогическом 
процессе  на  сегодняшний  момент  определяется  развитие  личности  субъектов  процесса,  а  развитие 
является процессом внутренним и судить о  его прохождении доступно, прежде всего, самому субъекту, 
то  оценку  такого  развития  и  позволяет  совершить  рефлексия,  как  акт  самонаблюдения,  самоанализа, 
саморазмышления.  В  педагогическом  процессе  рефлексивные  умения  позволяют  его  субъектам 
организовывать  и  фиксировать  результат  состояния  развития,  саморазвития,  а  также  причин 
положительной либо отрицательной динамики такого процесса. [14] 
Обобщение  вышесказанного  позволяет  выделить  еще  одну  особенность  процесса  саморазвития 
личности:  саморазвитие  личности  -  ведущая  интегральная  функция  самосознания,  предполагающая 
достаточно высокий уровень его сформированности, рефлексии. 
Таким образом, саморазвитие - это процесс, в ходе которого у человека развивается опыт внутреннего 
взаимодействия  с  самим  собой,  предполагающий  соответствие,  согласованность  внешних  воздействий 
(педагогических) с внутриличностным потенциалом. 
Неоднозначность понимания процесса саморазвития отражается в том, что саморазвитие - это процесс, 
обусловленный природно, то есть предопределен биологически, генетически, осуществляемый благодаря 
природной  активности  индивида.  В  тоже  время,  это  процесс,  детерминируемый  воздействиями  среды 
развития  -  воспитанием  и  образованием.  И  наконец,  саморазвитие  реализуется  внутриличностными 
факторами: ценностями, целями, волей и рефлексией. 
 
1.  Ануфриева Д.Ю. Саморазвитие учителя в процессе подготовки к педагогической деятельности: Дисс… канд. 
пед. Наук – М., 1996. – 153 с. 
2.  Сергеев  Н.К.  Самоорганизация  личностного  пространства  педагога.    //  Материалы    IX    международной  
конференции «Современные технологии обучения». – СПб., 2003. – С.266-268 
3.  Выготский  Л.  С.  Динамика  и  структура  личности  подростка.  –  В  кн.:  Хрестоматия  по  возрастной  и 
педагогической психологии. М., 1982, с. 138-142. 
4.  Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. – М., 1957. – 328 с. 
5.  Куликова Л.Н. Проблемы саморазвития личности. – Хабаровск. ХГПУ, 1997. – 315 с. 
6.  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч. – Т.21. – 
С.290 
7.  БСЭ. – М., 1975. Д.22. – С.55 
8.  Диалектика рефлексивной деятельности и научное познание. Отв.ред. Е.Я.Режабек. – Ростов, 1983. – 240 с. 
9.  Абульханова-Славская К. А. Психология личности и деятельность. – М., 1980. – 334 с. 
10. Зарецкий  В.К.,  Семенов  И.Н.,  Степанов  С.Ю.  Рефлексивно-личностный  аспект  формирования  решения 
творческих задач // Вопросы психологии. – 1980, №5. – С.112-117 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №3(39), 2013 г. 
124 
11. Огурцов А.П. Рефлексия. // Философская энциклопедия. – Т.4, 1967. – С.499-504. 
12. Зарецкий  В.К.,    Семенов  И.Н.,    Степанов    С.Ю.    Рефлексивно-личностный  аспект  формирования  решения 
творческих задач // Вопросы психологии. - 1980, №5. - С.112-117 
13. Степанов  С.  Ю.,  Семенов  И.  Н.  Проблема  формирования  типов  рефлексии  в  решении  творческих  задач. – 
Вопросы психологии, 1982, № 1, с. 99-104. 
14. Рефлексия.  Педагогическая  рефлексия.  [Электронный  ресурс]  //  сайт  «Ваш  психолог.  Работа  психолога  в 
школе». 
URL: 
http://vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/134-other-psychology/792-reflection-teacher-reflection 
(Дата обращения: 11.06.2013). 
 

жүктеу 5.1 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   46
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет