Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары»жүктеу 5.1 Kb.
Pdf просмотр
бет1/46
Дата04.05.2017
өлшемі5.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

ISSN 1728-5496 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХАБАРШЫ 
ВЕСТНИК
 
 
«Педагогика ғылымдары» сериясы
 
 
Серия «Педагогические науки» 
№3(39), 2013 ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2013 

Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетi 
 
ХАБАРШЫ
 
 
«Педагогика ғылымдары» сериясы,
 
№3(39), 2013 ж. 
 
Шығару жиiлiгi – жылына 4 нөмiр. 
2001 ж. бастап шығады
 
 
Бас редактор: 
п.ғ.д., проф. Т.Баймолдаев 
 
Бас редактордың орынбасары: 
п.ғ.к., проф. С.Г. Тажбаева 
 
Редакция алқасы: 
п.ғ.д., проф. Г.П. Новикова (Ресей), 
ф.ғ.д., проф. 
Абду Ар-Рахман Хижази (Мысыр),  
п.ғ.д., проф. С.М. Кенесбаев, 
п.ғ.д., проф. Г.Т. Хайруллин, 
п.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА мүше-корр. 
В.В. Трифонов, 
п.ғ.д., проф. Б.У. Сманов, 
п.ғ.д., проф. У.М. Абдигапбарова, 
психол.ғ.д., проф. О.С. Сангилбаев, 
п.ғ.д., проф. К.Б. Болеев, 
п.ғ.д., проф. К.Т. Беркимбаев, 
п.ғ.д., проф. Е.С. Ибышев, 
п.ғ.д., проф. С.Т. Иманбаева 
п.ғ.д., доц.м.а. Г.С. Саудабаева, 
п.ғ.к., доцент Р.Т. Сулайманова 
(Қырғызстан) 
 
© Абай атындағы  
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетi, 2013 
 
Қазақстан Республикасының мәдениет 
және ақпарат министрлігінде  
2009 жылы мамырдың 8-де тіркелген  
№10104-Ж 
 
Басуға 27.08.2013 қол қойылды. 
Таралымы 300 дана. 
Көлемi 39 е.б.т. 
Пiшiмi 60х84 1/8. Тапсырыс 204 
 
050010, Алматы қаласы,  
Достық даңғылы, 13 
Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетi «Ұлағат» 
баспасының баспаханасында басылды
 
М а з м ұ н ы 
С о д е р ж а н и е 
 
ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Пралиев  С.Ж.  Компетентностный  подход  как  концептуальная 
основа высшего педагогического образования ................................ 
Бейсенбава А.А., Убниязова Ш.А. Интегративті оқу іс-әрекеттегі 
студенттердің толеранттылығының психологиялық мазмұны....... 
Жусупов  А.М.,  Жусупова  К.А.,  Кабатаева  Б.С.  Разработка  и 
внедрение  системы  управления  рисками  в  высших  учебных 
заведениях Республики Казахстан..................................................... 
Бапаева  М.Қ.  Тұлғааралық  өзара  әрекеттестік  мәселесінің 
отандық және шетелдік психологтардың еңбектеріндегі зерттеліну 
жағдайы................................................................................................. 
Абдрахманова Г. Араб етістіктерінің морфологиялық құрылымы 
Алашабаева 
Ұ.Н. 
Инновациялық 
қызметтің 
жаңа 
инфрақұрылымын құруда кәсіптік білім беру жүйесіндегі маңызы 
Yeseyeva M., Anarbek N. The European experience on identification 
of the educational programs tuning....................................................... 
Хамитова Г.Д. Requiremens to writing and producing a good essay 
in mastering a foreign language............................................................. 
Бекенова  Н.А.,  Макеева  А.Ж.  Биология  сабақтарында 
этнопедагогикалық материалдарды пайдалануда ашық сабақтың 
әдістемелігі........................................................................................... 
Жалалова А.М., Берденова К.А. Қазіргі қазақ тілінің қоғамдағы 
рөлі мен дамуы..................................................................................... 
Сапиева  М.С.  Проблемы  разработки  МОП  специальности 
«Музыкальное образование».............................................................. 
Бердешова  Ы.Н.  Шетел  тілін  оқытуда  жоба  әдісін  қолдану 
технологиясының психологиялық педагогикалық негізі................. 
Бөлекбаева  Л.Ә.  Шетел  тілін  оқытуда  студенттердің 
коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру..................................... 
Болтаева Г.А. Мәдениаралық диалогтың тілдік құзіреті............... 
Беркімбаев  К.М.,  Оңалбек  Ж.К.,  Мұхамеджанов  Б.Қ., 
Данияров  Т.Ә.  Кәсіби  құзырлылық  пен  бәсекеге  қабілеттілік 
көрсеткіштері....................................................................................... 
Дабылтаева  Р.Е.,  Салпебаева  С.Т.  Шетел  тілі  сабақтарында 
жоба әдісі мазмұны мен алатын орны............................................... 
Дүкенбаева  М.  Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялардың 
білім беру саласын дамытудағы ролі................................................. 
Жалалова А.М., Нурекенова Р.М. Techniqes for English speaking 
skill enhancement.................................................................................. 
Kabylbekova D. The multimodal characteristics of film discourse..... 
Жалалова  А.М.,  Қазез  Ертай.  Solving  algebralic  problems  by 
geometric methods................................................................................. 
Манапова 
Г.К. 
Лингвокультурологический 
подход 
как 
концептуальная основа межкультурной коммуникации................. 
Mirzahmetova  A.T.,  Sultanbekova  S.S.,  Zhauynshiyeva  Zh.B. 
«Linguo-semantic peculiarities of epithets».......................................... 
Ниетбаева  Г.Б.  Баланың  психологиялық  денсаулығына  әсер 
ететін мектептегі ықпалдың негізі..................................................... 
Николаева Л.А. Пути и способы обучения и воспитания педагогов 
хореографов в ВУЗах Казахстана....................................................... 
Нұртаева  Г.Е.  Мәдениаралық  құзіреттіліктің  негізін  құрайтын 
мақсаттар мен принциптердің екінші шет тілін оқытудағы маңызы 
Өнербаева  З.О.  Жоғары  оқу  орындарында  оқыту  әдістерін 
жетілдіру жолдары............................................................................... 
Sadykova  А.К.  Implementation  of  culturologigal  approagh  to  the 
theory and practice of foreign language education................................ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
10 
 
 
14 
17 
 
20 
 
22 
 
26 
 
 
29 
 
33 
 
35 
 
37 
 
41 
44 
 
 
46 
 
49 
 
52 
 
55 
58 
 
60 
 
63 
 
67 
 
70 
 
73 
 
74 
 
77 
 
81 

Казахский национальный 
педагогический 
университет имени Абая 
 
ВЕСТНИК 
 
Серия 
«Педагогические науки»,  
№3(39), 2013 г. 
 
Периодичность – 4 номера в год. 
Выходит с 2001 года. 
 
Главный редактор: 
д.п.н., проф. Т.М. Баймолдаев 
 
Зам. главного редактора: 
к.п.н., проф. С.Г. Тажбаева 
 
Редакционная коллегия: 
д.п.н., проф. Г.П. Новикова (Россия), 
д.ф.н., проф. 
Абду Ар-Рахман Хижази (Египет), 
д.п.н., проф. С.М. Кенесбаев, 
д.п.н., проф. Г.Т. Хайруллин, 
д.п.н., проф. Чл. корр. НАН РК   
В.В. Трифонов, 
д.п.н., проф. Б.У. Сманов, 
д.п.н., проф. У.М. Абдигапбарова, 
д.психол.н., проф. О.С. Сангилбаев, 
д.п.н., проф. К.Б. Болеев, 
д.п.н., проф. К.Т. Беркимбаев, 
д.п.н., проф. Е.С. Ибышев, 
д.п.н., проф. С.Т. Иманбаева
д.п.н., и.о. доцента Г.С. Саудабаева, 
к.п.н., доцент Р.Т. Сулайманова 
(Кыргызстан) 
 
© Казахский национальный  
педагогический университет  
имени Абая, 2013 
 
Зарегистрировано в Министерстве 
культуры и информации Республики 
Казахстан 8 мая 2009 г. №10104-Ж 
 
Подписано в печать 27.08.2013. 
Формат 60х84 1/8. 
Объем 39 уч.-изд.л.  
Тираж 300 экз. Заказ 204 
 
050010, г. Алматы,  
пр. Достык, 13. КазНПУ им. Абая 
 
Издательство «Ұлағат» 
Казахского национального  
педагогического университета им. Абая 
Сейдомарова С.Н. «Обращение» как речевая единица.................. 
Сейтимова Ж.И. Шетел тілі сабақтарында таңбалық-символдық 
көрнекі құралдарды пайдаланудың педагогикалық мүмкіндіктері 
Жалалова  А.М.,  Юсупова  Н.  The  ethics  of  translating  and 
interpreting............................................................................................. 
Асаналиева Ч.Н. Teaching philosophy.............................................. 
Садықова Ж.Л. Дене тәрбиесі білімін қалыптастыру.................... 
Асылханова  М.А.  Заманға  сай  жаңа  инновациялық  ақпараттық 
технологияларды жастардың меңгеруі.............................................. 
 
ЖОҒАРЫ МЕКТЕП 
ВЫСШАЯ ШКОЛА 
 
Баймолдаев  Т.М.,  Ибраева  К.Е.  Психолого-педагогическое 
обоснование  модели  развития  толерантного  сознания  студентов 
педВУЗов.............................................................................................. 
Беркімбаев  К.М.,  Усембаева  И.Б.,  Сарыбаева  Ә.Х., 
Мейрбекова Г.П. Болашақ мамандарды дайындауда ақпараттық 
және 
телекомуникациялық 
технологияларды 
пайдалану 
ерекшеліктері....................................................................................... 
Ғаббасов С-Х. Ұлттық сана – ұлы ұстаз........................................... 
Абсатова М.А., Тектибаева Д.Д. Роль рефлексии в саморазвитии 
личности студентов............................................................................. 
Ағыбаева  Ұ.Б.,  Қойшыбаева  Қ.Б.,  Қожахметова  Л.Б. 
Студенттік  кезеңдегі  өзін-өзі  тануға  ортаның  әсері  және  оның 
психологиялық ерекшеліктері............................................................ 
Адасқанова Ж.Қ. Студенттердің ерік-жігер сапаларын дамытудың 
өзектілігі............................................................................................... 
Аяпбергенова  А.  Педагогикалық  қарым-қатынас  мәдениетін 
арттыру арқылы болашақ педагог мамандарының психологиялық 
даярлығы............................................................................................... 
Багыбаева А.А. Студенттердің лидерлік қабілетін дамыту өзекті 
мәселе ретінде...................................................................................... 
Баженова 
Э.Д. 
Развитие 
академической 
мобильности 
обучающихся в Республике Казахстан.............................................. 
Данияров Т.Ә., Бимаганбетова А.К., Базарбаев Қ.Қ. Моральдық-
эстетикалық тәрбие педагогикалық-психологиялық мәселе........... 
Убниязова Ш.А. Оқыту үрдісінде студенттердің толеранттылығын 
қалыптастырудың жолдары................................................................ 
Еслакова 
А.И. 
Тұлғаның 
интеллектуалдық 
дамудың 
психологиялық ерекшеліктері............................................................ 
Жапбасбаева  М.Б.  Педагог-психологтың  кәсіби  іс-әрекетке 
қатынасы............................................................................................... 
Калбирова Т.Н. Стереотип және мәдениаралық қатынастар........ 
Бекенова  Н.А.,  Макеева  А.Ж.  Өсімдіктер  мен  жануарлар 
бөлімін оқытудағы ұлттық ұғымдар.................................................. 
Кенжебаева Т.Б. Познавательная активность как условие развития 
интеллектуального  и  творческого  потенциала  в  подготовке 
будущих педагогов.............................................................................. 
Киргизбекова  C.С.,  Найманов  Б.Т.  Первые  всемирные 
промышленные выставки и «ЭКСПО-2017» в Астане.................... 
Кисикова Б.Д. Дискуссия как форма диалога…............................. 
Конофеева  З.С.  Болашақ  ұрпақты  салауаттылыққа  тәрбиелеу 
аман-есендіктің кепілі......................................................................... 
Конысбаева А.Б. К вопросу исследования роли системы ценностей 
в интеграции культуры........................................................................ 
Куратова  О.А.,  Дулаева  Н.  Роль  иностранного  языка  в 
формировании личности студента языкового ВУЗа........................ 
Кулуева  С.С.  Развитие  мотивации  учения  у  будущих  учителей 
через диагностику................................................................................ 
83 
 
87 
 
89 
92 
95 
 
98 
 
 
 
 
 
 
102 
 
 
 
105 
109 
 
120 
 
 
124 
 
126 
 
 
129 
 
132 
 
135 
 
139 
 
143 
 
146 
 
150 
153 
 
155 
 
 
159 
 
162 
166 
 
169 
 
170 
 
173 
 
176 

 
Муханбетова А. Қаржы мекемесі – қазынашылықтың ақпараттық 
жүйесін құру......................................................................................... 
Елеусизкызы М. Психологияда мінездің теориялық талдануы.... 
Несипбаева  О.Д.  Проблемы  воспитания  профессионалов  в 
современном ВУЗе: модель воспитания студентов.......................... 
Оразалиева А.Т. Мектеп бітіруші түлектерді кәсіби бағдарлаудың 
психологиялық ерекшелігі.................................................................. 
Оразбаева  К.О.  Жаhандану  –  педагогика  ғылымының  даму 
факторы ретінде................................................................................... 
Султанбекова  С.С.,  Касымбекова  А.Т.,  Есимкулова  С.С. 
Студенттерді  мәдениетаралық  қатысымға  үйретуде  жоба 
технологиясын қолдану....................................................................... 
Сайбекова Н.У. Жеке тұлға бойына патриоттық және адамгершілік 
тәрбиесін қалыптастыру жолдары..................................................... 
Сарыбекова Қ.Н. Болашақ мұғалім мамандарының инновациялық 
даярлығын қалыптастыру................................................................... 
Сафаргалиева  А.Ы.  Формирование  межкультурного  диалога  в 
процессе развития творческого потенциала молодежи................... 
Сматова  К.Б.  Психологиялық  пәндер  бойынша  студенттердің 
өзіндік  жұмыстарын  инновациялық  оқу-әдістемелік  кабинетте 
ұйымдастыру тиімділігі....................................................................... 
Сураналиева  К.К.  Тоо  булбулу  Токтогулдай  таланттар  – 
адамдардын жаркын үлгүсү................................................................ 
Tautenbayeva A. National peculiarities of Kazakh and English family 
customs and traditions........................................................................... 
Турдумамбетов  А.Ш.  Қырғыз  элинин  аскердик  маданиятынын 
“Манас” эпосунда чагылдырылышы................................................. 
Турузбеков  Н.П.  Бүгінгі  таңдағы  Қазақстан  мен  Түркия 
арасындағы қарым-қатынастардың ерекшеліктері........................... 
Умурзакова  А.И.  Возможности  синтезатора  как  значимого 
компонента  профессиональной  подготовки  будущих  учителей 
музыки................................................................................................... 
Утепбаева 
А.А. 
Психология 
ғылымында 
құндылық 
бағдарларының анықталуы................................................................. 
Толегенова  Н.Қ.  Білім  және  өз  бетімен  білім  алуға  деген 
философиялық көзқарастар................................................................ 
Шаким  Б.С.  Особенности  методической  работы  ВУЗа  по 
формированию информационной компетентности преподавателей 
Макеева А.Ж., Капанова Б.К. Әлемдік экологиялық дағдарыстар 
Қиясова  Б.А.  Студенттердің  шығармашылық  белсенділігін 
арттырудың кейбір мәселелері........................................................... 
Ковтонюк М.М. Педагогические условия и научно-методическое 
сопровождение  математической  подготовки  будущего  учителя 
математики........................................................................................... 
Хай Шуин, Масырова Р.Р. Китайский профессор Ху Чжэньхуа – 
педагог с большой буквы!................................................................... 
Масырова  Р.Р.,  Зубайраева  З.А.  Развитие  инноваций  в 
образовании Казахстана (1917-1930 гг.)............................................ 
 
ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 
Пірәлиев  С.Ж.,  Куралбаева  А.А.  Бастауыш  сынып  пәндерін 
интеграциялау негізінде білім сапасын арттыру.............................. 
Сангилбаев  О.С.,  Сангилбаева  А.О.  К  проблеме  социализации 
детей и подростков через компьютерные игры................................ 
Тәжібаева С.Ғ., Сманова Н.Т. Мектеп оқушыларының сабақтан 
тыс  іс-әрекеттерін  ұйымдастыруда  тәрбие  жүйесін  дамыту 
құрылымы............................................................................................. 
Калимолдаева  А.К.  Особенности  патриотического  воспитания 
учащихся старших классов................................................................. 
 
181 
182 
 
184 
 
188 
 
191 
 
 
195 
 
199 
 
202 
 
206 
 
 
209 
 
211 
 
214 
 
216 
 
219 
 
 
223 
 
227 
 
229 
 
232 
236 
 
238 
 
 
240 
 
244 
 
247 
 
 
 
 
 
250 
 
253 
 
 
256 
 
260 

Абдрасилова Г.Л. Бастауыш сынып оқушыларына тәрбие беруде 
халықтық салт-дәстүрлерді пайдаланудың қазіргі жайы мен оны 
жақсарту жолдары............................................................................... 
Кенжан  А.  Ұл  бала  мен  қыз  бала  тәрбиесіндегі  ерекше  ұлттық 
үрдістердің мәні................................................................................... 
Абдримова  Ф.А.  Оқушылардың  салауатты  өмір  сүруін 
қалыптастырудың әдістемесі.............................................................. 
Ахметова  М.К.  Роль  игры  в  обучении  иностранным  языкам 
младших школьников.......................................................................... 
Байдалиев  Д.Д.  Өлкетану  жұмыстарының  мектеп  оқушыларын 
тәрбиелеудегі мәні............................................................................... 
Кулекенова  Ж.Г.  Проблемы  раннего  обучения  иностранному 
языку..................................................................................................... 
Жуанышова А. Өскелең ұрпақты заман талабына сай тәрбиелеуде 
ұлттық тәлім-тәрбиенің алатын орны................................................ 
Илахунов К.Т. Аддиктивные формы отклоняющегося поведения 
Қуанжанова Қ.Т. Оқытушылардың психологиялық денсаулығы: 
стресс және оны алдын алу................................................................. 
Майлыбаева  Г.С.  Абай  шығармаларын  бастауыш  мектептегі 
оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану....................................................... 
Абдрахманова Р.Б., Мырзаханова Д.Е. Мектеп оқушыларының 
суицидтік әрекеті мәселесі.................................................................. 
Оразова  Р.К.,  Тарвердиева  Н.Р.  Влияние  современных 
технологий на качество урока иностранного языка......................... 
Ыбыраймжанов  Қ.Т.,  Тұрдалиева  Ш.Т.,  Джумаханова  А.Т. 
«Қиын»  баланы  оқыту  мен  тәрбиелеуде  әлеуметтік  педагог 
қызметін ұйымдастырудың психологиялық ерекшеліктері............ 
Акшалов  Б.К.  Комплексное  использование  средств  обучения 
изучающему чтению на начальном этапе......................................... 
Қошжанова Г.А. Баланың этноәлеуметтік рөлдерге бейімделуі.... 
Танирбергенова 
Д.Т., 
Дольникова 
С.В. 
Создание 
информационных  сетей  педагогических  сообществ  –  путь  к 
интеграции стран СНГ........................................................................ 
 
 
262 
 
265 
 
268 
 
270 
 
272 
 
276 
 
280 
282 
 
285 
 
288 
 
293 
 
296 
 
 
300 
 
303 
307 
 
 
309 
На  основании  решения  Комитета  по  контролю  в  сфере  образования  и  науки  (приказ  №433-3  ж  от 26  июня  2003  г.) 
Вестник  КазНПУ  им.  Абая,  серия  «Педагогические  науки» внесен  в  перечень  изданий  для  публикации  основных  научных 
результатов диссертаций по педагогическим наукам. 
Білім  және ғылым  саласындағы  бақылау  Комитеті  Алқасының  (2003  жылғы  26  маусым  №433-3ж  бұйрығы)  шешімі 
негізінде  Абай  атындағы  ҚазҰПУ-дың  Хабаршы  журналының  «Педагогика  ғылымдары»  сериясын  педагогика ғылымдары 
бойынша  диссертациялардың  негізгі  ғылыми  нәтижелерін  жариялайтын  басылымдар  тізбесіне  енгізілгені  туралы 
хабарлайды. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(39), 2013 г. 


жүктеу 5.1 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет