Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары»жүктеу 5.1 Kb.
Pdf просмотр
бет21/49
Дата28.04.2017
өлшемі5.1 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   49

Түйін 
Автор мақалада ғылыми жетекшінің жеке тұлғасының, құзіреттілігінің студенттердің жоғары оқу орнында оқу 
үдерісі  кезінде  ғылыми-зеттеушілікке  қызығушылықтарын  қалыптастыруға,  соның  қорытындысында,  олардың 
бірлескен жұмыстарының нYтижесіне ықпал ету мүмкіндіктерін талдайды. Автордың пікірінше, нақты осы студент-
терді  ғылыми  жұмысқа  қатыстыру  үдерісі  ғылыми  мектептерді  қалыптастыру  мен  сYтті  дамытудың  кепілі  болып 
табылады.  Бұл  үшін  ғылыми  жетекші  студенттердің  ғылыми-зерттеушілік  Yрекеттеріне  деген  қызығушылықтары-
ның типтері туралы ақпаратты біліп, оларды анықтай алуға жYне өзінің мінезін түзете білуі тиіс. 
Тірек сөздер: ғылыми жетекші, студент, уYждеме, ғылыми-зерттеушілік Yрекет 
 
Summary 
Abstract: In the article the author analyzes the potential impact of the personality of the supervisor, his competence in the 
motivation of the research activity of students in the learning process in the University and, ultimately, the results of their joint 
work. According to the author, the process of introducing students to scientific work is key to the formation and successful 
development of scientific schools. This supervisor must have information about the types of motivation research activities of 
students, to be able to define and adjust its behavior accordingly. 
Key words: scientific supervisor, student, motivation, scientific research activities 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 316.6:504.75.05.(574.4) 
 
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЖҰРТШЫЛЫҒЫНА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
ФОБИЯЛАРДЫҢ АДАМ ПСИХИКАСЫНА .СЕРІ 
 
Ш.С. Сатиева – психол.ғ.к., профессор, 
Н.Т. Айнамкулова – 2 курс магистранты, Семей қаласы Шaкaрім ат. мемлекеттік университеті  
 
Жастарды экологиялық білімі мен қоршаған ортаны қорғауға тYрбиелеу, жалпы тұлғаның ой өрісін дамытудағы 
психологиялық  бағыттардың  бірі  болып  саналады.  Адам  баласы  табиғатпен  етене  өмір  сүріп  келеді.  Табиғат  бізді 
қоршаған орта, ол адам баласының санасынан тыс, өздігінен пайда болған дүние. Адам табиғатсыз өмір сүре алмай-
ды. Ол адам баласының ғасырлар бойы адамның психологиялық жетілуі табиғат пен адамның Yлеуметтік-психоло-
гиялық  қалыптасуына  ерекше  ықпалдар  Yсер  ете  бастады.  Бұл  табиғаттың  өз  мүмкіндігін  көрсете,  адамның  ішкі 
дүниесіне Yсер ететін құбылыстар пайда болды. 
Тірек сөздер: психика; фактор; жеке салмақ; биоэнергетика; тірі ағза; өмір сүру салты 
 
Адам  денсаулығы  –  бұл  психикалық,  физикалық  жYне  Yлеуметтік  жетістіктердің  жағдайы.  Ол  тым 
өзгермелі,  көптеген  факторларға  бағынады  жYне  солар  арқылы  анықталады.  Бүкіл  Yлемдік  денсаулық 
сақтау ұйымның деректері бойынша адам денсаулығы 8-10% медицинаға, 30% экологияға жYне 52-60% 
өмір сүру үлесіне байланысты. dрбір фактордың жеке салмағы бар. Адам туа салысымен қиын биоэнерге-
тикалық жүйе - өз өміріне ие болады. Көптеген жағдайда табиғат 7 сау жYне өмір сүруге қабілетті тірі 
ағзаны жаратады, ол оның өсуіне, дамуына, оның өмір сүруіне бейімдеп қамтамасыздандырылады. Бірақ 
адам денсаулығы көптеген факторлардың Yсеріне бағынады жYне 8-10% медицинамен, 30-60% өмір сүру 
салтымен анықталады [1].  
Экологиялық  білімнің  ғылыми-теориялық  мYселелері  бірқатар  ғалымдардың  (Э.Геккель,  Ч.Дарвин, 
жYне т.б.) зерттеулерінде қарастырылады. Жеке тұлғаны тYрбиелеудің психологиялық аспектілеріне мYн 
берген. Жалпы тұлғалық қорқыныш пен үрейленуге келетін болсақ, бұл қазіргі психология ғылымында 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(45), 2015 г. 
109 
Yлі толықтай зерттелмеген адамның ішкі құбылыстарының бірі [2]. Адамның табиғат пен қоғам дамуында 
алатын орнын, Yрекетін ғылыми деректерге сүйене отырып баяндап, оның мYнін терең түсінуге болады. 
Сонымен,  ғылыми  зерттеулер  мен  Yдебиеттерге,  озық  психологиялық  тYжірибелерге  жасаған  талдау 
қарастырылып отырған проблеманың ғылыми тұрғыда негізделмегенін дYлелдейді [3; 4]. Демек, эколо-
гиялық тYрбие берудегі қоғамның сұранысы мен оның жүйелі түрде зерттелмегені арасында; экологиялық 
фобиалардың адам психикасына Yсерін білуді сабақтастықта жүргізу қажеттігі мен экологиялық тYрбие 
сабақтастығын қамтамасыздандыратын бірыңғай тұжырымдаманың жYне оны жүзеге асыруға байланыс-
ты оқу-Yдістемелік кешеннің жеткіліксіздігі арасында қарама-қайшылықтың бар екені байқалады. Адам 
мен табиғаттың қарым-қатынасы жаңадан ХХ ғасырға аяқ басқан тарихи кезеңде аса маңызды көкейтесті, 
өзекті мYселелердің қатарына көтерілді. Адамның эмоциялық толғаныстарының ерекшеліктері негізінде 
зерттеу мYселесі психологиядағы теориялық жYне Yртүрлі қолданыстық мYселелерді шешу өте маңызды. 
Бұл мYселенің маңыздылығы адамның мүмкін болатын табиғи апаттардағы қорқынышы мен мазасызды-
ғын Шығыс-Қазақстан облысы жұртшылығына экологиялық фобиалардың қауіпті аумақта орналасқаны-
на байланысты зерттеуге алынды. Осыған орай, Шығыс Қазақстан облысы жұртшылығына экологиялық 
фобиалардың  адам  психикасына  Yсері  процесіндегі  экологиялық  тYрбие  сабақтастығының  Yдістемесін 
жасап, оның тиімділігін эксперимент жүзінде дYлелдеуді негізге алып эксперимент жүргіздік. 
Бақылау  тобында  айтарлықтай  өзгеріс  болған  жоқ.  Қалыптастыру  экспериментінде  студенттердің 
экологиялық  білімдерін  арттырудың  үш  деңгейдегі  көріністері  ескерілді.  Ал,  бұл  деңгейлер  теориялық 
зерттеулер мен проблема бойынша жүргізілген анықтаушы эксперимент нYтижесіне сүйеніп анықталды. 
Олар:  Жоғарғы  деңгей  –  жастардың  бойында  экологиялық  білімдер  жүйесі  қалыптасқан,  өз  бетінше 
экологиялық  проблемалар  жөнінде  ойын  білдіріп,  табиғат  қорғауға  деген  құлшынысы  жоғары  болып, 
ортада қоғамға лайық іс-Yрекет жасай біледі. Орта деңгей – экологиялық білімдері толық жүйелі қалып-
таспаған,  экологиялық  проблемаларды  шешуде  оқытушының  көмегіне  сүйеніп,  өз  бетінше  ойын  толық 
білдіре  алмайтын,  табиғатты  қорғауға  құлшынысы  орташа,  экологиялық  мYселелер  бойынша  қоғамға 
лайық іс-Yрекетті жоғары емес. Төменгі деңгей – экологиялық білімі төмен, экологиялық проблемаларды 
шешуде  оқытушы  көмегіне  сүйенеді,  табиғатты  сақтап  қорғау  туралы  талпынысы  төмен,  экологиялық 
проблемалардағы қоғамға лайық іс-Yрекетті талапқа сай емес. 
Интроспекция жаттығуларын пайдалану арқылы экологиялық фобияларды жоюға болады [5]. Ол үшін 
экологиялық фобиялар мен жағдайлар күнделігі толтырылады. Күнделік мынадай үлгіде болады. 
 
Кесте-1. Экологиялық фобияларды жою күнделігі 
 
Стрессор 
Реакциялар 
Экологиялық фобияларға 
бейімделу жолдары 
Экологиялық фобияларға 
бейімделудің тиімді жолдары 
Физиологиялық  Психологиялық 
Қалыпты   
 
 
 
А 
 
 
 
 
Б 
 
 
 
 
Ерекше 
 
 
 
 
А 
 
 
 
 
Б 
 
 
 
 
Қолданылатын релаксация техникасы 
Техника эффект 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Түйсінулер 
 
Дене түйсінулері 
Психикалық түйсінулер 
 
 
 
Күнделікті жүргізу тYртібі: 
-
 
Бүгінгі күн стрессі: А. Қалыпты стресс (жиі алаңдаушылық); Б. Сирек алаңдау стрессі 
-
 
Пайда болатын стресске реакция 
o
 
А. Физиологиялық реакция (қорқыныш, үрей, алаңдау, қобалжу т.б.) 
-
 
Стресске бейімделу жолдары 
-
 
Бейімделудің тиімді жолдары 
-
 
Бүгін пайдаланған релаксация Yдісі 
-
 
Релаксация Yдісінің нYтижелілігі 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(45), 2015 г. 
110 
-
 
Күні бойғы сезінулер 
-
 
А. Дене сезінулері (бас ауруы, асқазан ауруы, арқаның, мойын бұлшық етінің ашуы т.б.) 
Б. Психикалық сезінулер (алаңдаушылық, өз-өзіне сенімсіз болу т.б.) 
Осы  күнделікті  үш  жұма  үзбей  толтырса,  жүйелі  пайдаланса,  экологиялық  фобиялардын  пайда 
болуын,  оның  тұрақты  ерекшелігін  қорытындылауға  болады.  Осы  арқылы  экологиялық  фобиялар 
реакциясын тоқтатуға болады. Осыдан кейін мынандай он жеті сұраққа жауап тыңдалады: 
-
 
Қандай стресс сізде жиі байқалады? 
-
 
Бұл стресс-факторлардың Yсерін одан Yрі қолдаңғыныз келе ме? 
-
 
Жоқ болатын болса, қай стрестің алдын алуға болады? 
-
 
Сіздің организміңіз стреске қалай жауап қайтарады? 
-
 
Сіздің психикаңыз қалай жауап қайтарады? 
-
 
Сіздің дене, психикалық реакцияңыз стрестің алдын алуға? 
-
 
Стресті басқару үшін үнемі бір Yдістерді пайдаланасыз ба? 
-
 
Бұл Yдістер сізге көмек бере ме? 
-
 
Стрестің алдын алуға тиімді алайда сіз сирек пайдаланатын Yдіс бар ма? 
-
 
Бұл Yдістерді жиі пайдалану үшін не істеу керек? 
-
 
Релаксациялық Yдістің қайсы тиімдірек деп ойлайсыз? 
-
 
Релаксация Yдісін пайдалануда қиындықтар кездесті ме? 
-
 
Релаксацияға уақыт белгілеу үшін не істеу керек? 
-
 
Стрессті туғызған жағдайдан кейін қандай да бір дене түйсінулерін сезінесіз бе? 
-
 
Стрессті тудырған жағдайдан кейін қандай да психикалық түйсінулерін сезінесіз бе? 
-
 
Стресстің Yсерінен дене немесе психикалық түйсінулердің алдын алу Yдістері бар ма? 
-
 
Болашаққа күнделік жүргізуді қалай өткізесіз? [5;6]. 
Сонымен, психологиялық эксперимент жұмысы үздіксіз білім беру процесіндегі жастардың экология-
лық тYрбиелілігі моделінің, оның өлшемдері мен көрсеткіштерінің, деңгейлерінің дұрыстығын, экология-
лық тYрбие сабақтастығы Yдістемесінің тиімділігін дYлелдеді. Қозғыштық пен психоз осьтерінің «экстра-
версия-интроверсия» осімен қиылысуын сол қалпында қалдырып, өзара байланыстырмауға болатын сияқ-
ты. Алайда бұл өзгерістер Yр түрлі екі схеманы біріктірудің кез келген Yрекетінде пайда болатын, басқа 
бір  қиыншылықты  болдырмау  мүмкіндігін  бермейді.  Юнг  психоастения  мен  шизофрения  арасындағы 
«мағыналы байланыстар» жайлы айтады; ал Кречмер басқа бір жағынан шизофрения мен истерияны бай-
ланыстырады. Осыған орай, жастарға психикалық саулық пен төзімділікке байланысты жасалған бағдар-
ламадан үзінді ұсынамыз. Дүниеге келген кезде адам денсаулығы мықты, психикалық төзімділігі жоғары 
болады. Біздің мақсатымыз экологиясы өзгерген ортада өмір сүре отыра, табиғаттан берілген денсаулы-
ғымызды,стресске төзімділігімізді мықтап ұстану. Дені сау адам өмірде жетістіктерге жете алады. 
 
«Мен – дені сау адаммын» бағдарламасының негіздері 
 
Мен дұрыс өмір сүру бағытын ұстанамын.  
Мен 
есірткіге, 
темекіге, 
ішімдікке 
қарсымын. 
Мен өз денсаулығымды күтемін 
 
 
 
Мен дұрыс тамақтанамын.  
Мен  дене  шынықтырумен  жYне  спортпен 
айналысамын 
 
Мен экологиялық акцияның мүше- 
сімін.  
Мен  адамның  ішкі  дүниесінің  тазалығы 
үшін күресемін 
Ойланып  көрші,  сен  өзіңнің  денсаулығыңа  қажетті  көңіл  бөлесін 
бе. Саған жалқаулықпен күресетін бағытты көрсетеміз. 
Қимыл-қозғалыс – бұл өмір тірегі. Бір айға өзіңнің қозғалысыңды 
бөгейтін нYрселерге соғыс жариялап көрші. 
СЕНІҢ ҚАРСЫЛАСТАРЫҢ: 
-
 
жеделсаты; 
-
 
теледидардың алдындағы орын; 
-
 
көлік; 
-
 
диван; 
-
 
көп сағаттық компьютерлік ойын. 
СЕНІҢ ОДАҚТАСТАРЫҢ: 
-
 
таза ауада жарты сағаттан көп шақырымдық қыдыру мен жүгіру; 
-
 
көкке шығу; 
-
 
Yр дайым сатымен жоғары, төмен жүру; 
-
 
шынықтыру жаттығуларын жасап жаттығу; 
-
 
қозғалыс ойындары. 
спорт 
массаж 
билеу!!!  
 
Жалқаулықпен күресуді Yрдайым жүргізіп отыр. Шынықтырудан бастап көрші. Денеңде сергектік пен 
қуаттын  пайда  болғаның  байқайсын.  Осылайша,  жастарға  салауатты  өмір  салтын  қалыптастыруда 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(45), 2015 г. 
111 
Yлеуметтендірудің психологиялық-педагогикалық негіздерін қалыптастырудың болашақтағы даму бағыт-
тары  анықталып,  оны  жетілдіруде  ғылыми-Yдістемелік  ұсыныстар  берілді.  Жастарға  салауатты  өмір 
салтын  қалыптастыруда  Yлеуметтендірудің  психологиялық-педагогикалық  негіздерін  қалыптастырудың 
өлшемдері,  көрсеткіштері,  деңгейлері  теориялық  модельдің  негізгі  сипаттамасы  айқындалды.  Педагог-
психолог пен жастардың салауатты өмір салтын қалыптастыруда оқу-танымдық іс-Yрекеттерінің нYтиже-
лілігі психикалық білім беру саласындағы оқытуды ұйымдастыру технологиясы арқылы нақтыланады. . 
Жастарға  салауатты  өмір  салтын  қалыптастыруда  Yлеуметтендірудің  психологиялық-психолықогиялық 
негіздерін қалыптастыру - теориялық-Yдіснамалық негізде анықталған ғылыми-Yдістемелік жүйе арқылы 
жүзеге асады.  
Осыған байланысты біздің жасаған ұсынымыз: қандай жас кезеңінде болмасын, адамдарды өз-өзімен, 
өзінің көңіл-күйі, психикалық қалпы мен сезімдерімен жұмыс істеуге үйрету керек. НYтижеге бірден жету 
мүмкін  емес  болса  да,  жұмысты  өзінің  белгілі  алгоритмімен  ұйымдастырып,  осыған  орай  психология 
кафедрасындағы психологиялық көмек көрсету кабинетінде бұл бағытта студенттермен жұмыс істеу. 
 
1
 
Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Салауатты Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасы. 
2
 
Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. - М., 1986. 
3
 
Виль-Вильямс Е. Базовые модели применения НЛП в психотерапии. http://www.nlp.ru/rus/win/articles/base.html. 
4
 
Психология  детей  с  отклонениями  и  нарушениями  психичекого  развития.  /  Сост.  Общая  редакция 
В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. - СПб.: Питер, 2001. 
5
 
Тарабрина Н.В., Петрухин Е.В. Психологические особенности восприятия и оценки радиационной опасности // 
Психологический журнал. – 2009. - Т. 15. - №1.  
6
 
Психология здоровья, Под ред. Г.С. Никифорова, - СПб.: Питер, 2003. 
 
Резюме 
Преподавая экологтческую знанию более молодому населению общества, чтобы сохранить окружающую среду - 
одна из фундаментальных психологических тенденций в полном интеллектуальном развитии. Человек имеет очень 
близкие отношения с природой. Природа - наша окружающая среда, которая есть вне ума человека, появляющегося 
само собой. Особы не может существовать без природы. Природа имеет существенное воздействие в психологиче-
ском развитии и в социально-психологическом образовании особы в течение столетий. Это приводило к появлению 
явлений, которые имели сильный эффект на внутреннем мире. 
Ключевые слова: психика; фактор; индивидуальные вес; биоэнергетика; живой орган; обычай жизни 
Summary 
Teaching young population of the society to preserve the environment is one of the fundamental psychological trends in 
the overall intellectual development of a person. 
A  human  being  has  a  very  close  connection  which  nature.  Nature  is  our  environment,  which  is  being  out  of  a  human 
being’s mind, appeared by itself. A person cannot exist without nature. Nature has had a significant impact in psychological 
development and in social-psychological formation of a person for centuries. This led to the emergence of phenomena which 
had strong effect on a persons’s inner world.  
Keywords: psyche; factor; individual weight; bioenergetics; living organ; custom of life 
 
УДК 373.1  
 
О ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА 12-ЛЕТНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Жетысуский государственный университета им. И.Жансугурова 
М.Ж. Мальтекбасов – д.п.н., профессор, 
Г.Н. Жолтаева – к.п.н, доцент, 
Э.Д. Абишева – к.пс., доцент, 
М.А. Шмидт – ст. преподватель  
 
На основе анализа современной теории и практики подготовки педагогических кадров определены направления и 
условия  совершенствования  подготовки  будущих  педагогов  в  связи  социально-экономическими  и  политическими 
запросами  общества.  Для  повышения  качества  подготовки  современного  учителя  с  определенным  интегративным 
набором  ключевых  профессиональных  компетенций  рекомендуется  использовать  возможности  действующего 
государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан (высшее образование) 2012 года 
издания, разработать учебно-методические комплексы для педагогических специальностей, учитывающие специфи-
ку организации обучения в малокомплектной школе. Результаты работы будут направлены на дальнейшие научные 
и прикладные разработки в области интегративного образования, совершенствование пакета документов, регламен-

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(45), 2015 г. 
112 
тирующих и регулирующих деятельность педагога в малокомплектной школе. 
Ключевые слова: подготовка педагога, учитель, малокомплектная школа, государственный общеобязательный 
стандарт образования (ГОСО) 
 
В связи с поставленной перед народом Республики Казахстан задачей вхождения государства в число 
тридцати наиболее развитых стран мира, требуется принятие эффективных мер в области совершенство-
вания  системы  образования.  Мировой  опыт  свидетельствует  о  необходимости  опережающих  темпов 
развития  среднего  образования,  обеспечивающего  подготовку  выпускников  для  успешного  участия  в 
экономической  и  общественной  жизни  с  учетом  постоянного  изменения  мира.  Важно  усиление  роли 
школьного  образования  в  реализации  задач  личностного  развития  ученика,  его  социализации,  психиче-
ского  и  физического  здоровьесбережения.  Социальные  перемены,  глобализация  социально-экономиче-
ских  и  политических  сторон  жизни  общества  диктуют  школе  как  социальному  институту  требование 
обновления содержания среднего общего образования с целью предоставления подрастающему поколе-
нию  возможности  получения  качественного  общего  образования  и  соответствующей  подготовки  для 
поступления в вузы.  
Планируется разработать и внедрить новый стандарт 12-летнего образования, основанный на компе-
тентностном  подходе  и  включающий  начальную,  основную  и  старшую  школы.  Начальная  школа  –  1-5 
классы, основная школа – 6-10 классы, профильная школа – 11-12 классы. Это соответствует междуна-
родному  опыту  12-летнего  обучения  и  текущим  социально-экономическим  условиям  Казахстана 
(большая доля малокомплектных школ, кадровый состав учителей, учебная нагрузка педагогов малоком-
плектной школы, материально-техническое оснащение школ). 
Основной  задачей  начальной  школы  является  обеспечение  развития  первоначальных  учебных 
навыков и формировании пропедевтических знаний для обучения в основной школе. 
В начальных классах планируется внедрение интегрированных предметов: «Первый язык и литерату-
ра»;  «Введение  в  науку»  -  основы  естественных  наук  (физика,  биология,  химия);  «Познание  мира»  - 
основы  гуманитарных  наук  (история,  география,  обществознание);  «Искусство»  -  интеграция  ИЗО, 
музыки и трудового обучения; «ИКТ» - основы формирования базовых ИКТ навыков. 
Одной из особенностей начальных классов является увеличение продолжительности, которое обосно-
вано такими факторами, как: расширение целей и задач начальной школы; внедрение новых предметов; 
интенсификация учебного процесса; психолого-возрастные особенности детей. 
Задача основной школы связана с созданием условий для завершения базового образования учащихся 
и их самоопределения в выборе профиля обучения в рамках естественно-математического направления, 
для  развития  самостоятельности  путем  гармоничного  сочетания  всех  видов  деятельности:  учебной, 
проектной, исследовательской. 
Особенностями основной школы является: 
- постепенный переход от преподавания профильных предметов на первом языке к командному препо-
даванию (на английском и первом языках); 
-  получение  базового  образования,  необходимого  для  продолжения  обучения  в  старшей  школе  или 
колледжах; 
- введение предметов «Биология», «Химия» и «Физика» с 6 класса; 
- введение предмета «Искусство» (интеграция ИЗО, музыки и дизайн технологий); 
- изучение предмета «Основы права» только в 9-м классе; 
-  графическое  искусство,  интегрированное  в  предмет  «Информатика»,  должно  стать  основой  для 
изучения информатики в старшей школе. 
Основная задача старшей школы заключается в осуществлении профильного обучения по естествен-
но-математическому направлению и обеспечении академической подготовки учащихся для поступления 
в высшие учебные заведения, что предполагает: 
- сокращение количества предметов; 
- изучение предметов на углубленном и стандартном уровнях; 
- выборность предметов; 
- преподавание большинства предметов на английском языке. 
В старшей школе возможно введение предметов: 
-  «Казахстан  в  современном  мире»  –  в  процессе  преподавания  интегрирует  историю,  географию  и 
экономику Казахстана. 
- «Глобальные перспективы и исследование» – предмет направлен на развитие у учащихся способно-
стей анализа общемировых тенденций с местной, национальной и глобальной точек зрения. Рассматрива-

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(45), 2015 г. 
113 
ются различные области: культура, политика, экономика, наука и технологии, окружающая среда и этика. 
- «Литература» - изучение казахской и мировой литературы на казахском и русском языках [1]. 
Именно в старшей школе происходит социальное, профессиональное и гражданское самоопределение 
учащихся. 
Предполагается,  что  в  профильной  школе  (11-12  кл.)  продолжат  обучение  60%  выпускников  10 
классов.  При  этом  предстоит  открыть  профильные  школы,  в  том  числе  с  общежитиями,  из  них  более 
половины - в сельской местности.  
Модернизация  структуры  среднего  общего  образования  направлена  на  реализацию  профильного 
обучения  на  старшей  ступени  12-летней  школы,  ориентированного  на  социализацию  обучающихся  с 
учетом потребностей рынка труда, на отработку гибкой связи школы с организациями профессионально-
го образования. 
Из  7576  общеобразовательных  организаций  Казахстана  4288  являются  малокомплектными  школами 
(МКШ),  что  составляет  56,5%  от  общего  числа.  В  сельской  местности  -  4139  (68,6%)  –  МКШ.  Для  них 
характерны  предельно  низкая  наполняемость  и  совмещение  классов,  многопредметность  в  нагрузке 
учителя [2].  
Государственная  программа  развития  образования  Республики  Казахстан  на  2011-2020  годы  [3] 
определяет  создание  нормативно-правовой  базы  для  МКШ,  конкретизирует  проблемы  повышения 
качества образования в МКШ.  
21-22  ноября  2011  года  в  г.  Актобесостоялась  международная  научно-практическая  конференция  на 
тему  «Малокомплектная  школа:  состояние  и  перспективы  развития».  В  конференции  приняли  участие 
представители педагогической и научной общественности. Они обсудили актуальные проблемы органи-
зации деятельности МКШ, вопросы научно-методического сопровождения, обменялись опытом органи-
зации воспитания и образования в МКШ. По результатам конференции участники приняли рекоменда-
ции,  в  которых  отражены  мероприятия  по  решению  высказанных  участниками  проблем,  в  частности: 
департаменту  высшего  и  довузовского  образования  было  поручено  ввести  в  учебный  компонент  по 
выбору рабочих планов педагогических специальностей дисциплины, учитывающие специфику организа-
ции  обучения  в  МКШ;  в  целях  обеспечения  МКШ  педагогическими  кадрами  подготовить  учителей  по 
смежным предметам (математика-информатика, история-география, химия-биология и т.д.).  
Анализ научно-педагогических исследований, материалов научно-практических конференций, образо-
вательной практики в школах Алматинской области позволил выявить ряд противоречий между необхо-
димостью решения проблем малокомплектных школ и недостаточной разработанностью теоретических 
положений и практических рекомендаций, связанных с организацией обучения в условиях малокомплект-
ной школы. Одним из путей изменения сложившейся ситуации является разработка и внедрение учебно-
методических  средств  для  формирования  у  будущих  учителей  профессиональной  компетентности, 
соответствующих знаний, умений и практических навыков работы в специфических условиях МКШ. 
Переход с 2015 года на 12-летнее обучение и обновление содержания среднего образования выдвига-
ют новые цели, отвечающие социально-экономическим запросам общества. Данный подход ориентиро-
ван  на  результат,  требует  соответствующих  изменений  в  профессионально-педагогической  подготовке 
учителя.  
Современная педагогика развивается интенсивно, быстрыми темпами, она представляет собой синтез 
теоретических  разработок  и  осмысление  выводов,  сделанных  многолетней  практикой.  Сегодня  высшая 
педагогическая школа находится в условиях решительных внедрений инноваций в целостный педагоги-
ческий процесс: все активнее внедряется в практику - принцип демократизации на основе синтеза новых 
педагогических технологий, приветствуется поиск нестандартных форм и методов работы, предполагает-
ся возрастание роли интеграции в науке. Но вместе с тем существуют некоторые актуальные проблемы 
подготовки педагогических кадров. 
Подготовка педагогических кадров - комплексная задача, но в числе главных инструментов являются 
государственные образовательные стандарты.  
В  настоящее  время  подготовка  учителей  в  вузах  Республики  Казахстан  осуществляется  согласно 
государственному общеобязательному стандарту образования Республики Казахстан (ГОСО РК). Высшее 
образование.2012 года (бакалавриат) [4]. В рамках академической свободы вуз по своему усмотрению в 
блоках БД и ПД имеет право вводить до 70% элективных дисциплин, что позволяет в рамках специально-
стей высшего образования получить дополнительно профессиональные навыки и компетенции, ориенти-
рованные на конкретную сферу деятельности с учетом потребности рынка труда и ожиданий работодате-
лей.  На  основе  государственного  стандарта  разработаны  новые  учебные  планы,  которые  предполагают 
улучшение  теоретической  и  методической  подготовки  учителей  начальных  классов.  Это  решается 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(45), 2015 г. 
114 
комплексом  специальных  дисциплин,  формирующих  общеобразовательный  и  профессиональный 
уровень  подготовки  учителя.  В  учебных  планах  имеется  несколько  основных  разделов,  составляющих 
процесс подготовки учителя. Это: 1) базовые дисциплины; 2) профилирующие дисциплины; 3) дополни-
тельные  образовательные  программы.  Каждый  из  этих  разделов  имеет  свои  особенности,  и  все  они 
направлены на обеспечение оптимальной подготовки учителя. 
Сегодня,  когда  динамика  развития  техники,  технологий,  информационных  технологий  опережает 
смену человеческих поколений, образовательная политика ориентирована на компетентностное образова-
ние.  Суть  такого  образования  заключается  в  том,  что  акцент  делается  не  на  требование  к  уровню  под-
готовки, не на получение отдельных разрозненных знаний, умений и навыков из разных областей, а на 
требование  к  формированию  целостного  качественного  результата  в  виде  базовых,  которые  и  позволят 
выпускникам быть готовыми к адаптации в быстроизменяющемся мире.  
Методическая  подготовка  будущих  учителей  включает  в  себя  знание:  задач  преподавания  учебных 
предметов на современном этапе трудных мест школьной программы, понимание причин этих трудно-
стей; теоретических основ школьного курса предмета; теоретических основ методик; владение методикой 
преподавания;  умение  использовать  методы  обучения  и  др.  Методически  грамотно  подготовленный 
специалист-педагог  12-летней  школы  -  должен,  например,  дать  обоснованную  критическую  оценку 
школьному учебно-методическому комплексу на основании соответствия следующим критериям: 

 
формирование  и  развитие  всех  компонентов  и  сторон  учебной  деятельности  школьников  для 
полноценного усвоения ими программы, овладения умениями и навыками; 

 
наличие средств обучения и правильной последовательности их использования применительно к 
этапам, методам обучения и формам организации работы с учащимися; 

 
учет  особенностей  и  качественных  различий  восприятия  и  уровня  сформированности  знаний, 
умений и навыков школьников на каждом году обучения; 

 
возможность организации и управления учебной деятельностью учащихся со стороны учителя; 

 
учет особенностей современного урока. 
Кроме того, учитель должен уметь выбрать из большого числа альтернативных учебников и учебных 
пособий наиболее подходящий для своего предмета. Современные учебники для 12-летней школы только 
начинают  появляться,  и,  очевидно,  будут  пересматриваться  неоднократно.  Будущий  учитель  должен 
знать  требования  к  содержанию  современных  учебников.  Такой  подход  обуславливает  необходимость 
модернизации методической подготовки студента. Решение этой проблемы видится во введении электив-
ных дисциплин «Профессиональная подготовка учителя для работы в условиях 12-летнего образования», 
«Организация самостоятельной работы учащихся в условиях 12-летней школы» и др. 
Новая модель образовательного процесса 12-летней школы изменяет и цели деятельности учителя: 
- проектирование целей конкретного учебного процесса с ориентацией на достижение результатов; 
- регулирование личностно-деятельностной направленности усвоения учебного материала учащимися; 
- создание полноценных условий для организации опережающего развития учащихся ; 
-  создание  атмосферы  психологического  комфорта  и  поддержки,  стимулирование  положительных 
эмоций у школьников. 
В последние годы число малокомплектных школ увеличилось.Каждый четвертый учитель работает в 
малокомплектной  школе,  каждый  шестой  казахстанский  ученик  учится  в  малокомплектной  школе. 
Малокомплектным школам присуще совмещение нескольких классов. 
Приобъединенииразновозрастных  классов  в  комплекты  в  коллективе  могут  возникнуть  проблемы  в 
межличностных  отношениях  учащихся,  что  влечет  повышение  психической  напряженности.  Учитель 
должен умело решатьвозникшие проблемы. 
Сегодня  любая  профессия  требует  от  человека  следования  высоким  морально-этическим  нормам  и 
правилам  поведения.  Поэтому  в  образовательном  стандарте  высшего  образования  надо  предусмотреть 
механизмы, помогающие формировать духовные, нравственные качества личности, по отношению к лю-
дям,  обществу,  природе,  диагностируемые  в  процессе  получения  высшего  образования.  Личностная 
компонента в педагогическом вузе должна стать превалирующей. Поэтому уместно изучение студентами 
специальных курсов «Педагогическая этика», «Конфликтология» и т.п. 
Особую роль в деле совершенствования методической подготовки будущего учителя призваны играть 
базовые дисциплины. Базовые дисциплины является основой методической подготовки учителя, так как 
именно на их основе строится изучение методических дисциплин. 
Преодоление традиционного стиля обучения и переход к новой развивающей, конструктивной модели 
образования, обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность мышления школьников, 
является одним из стратегических направлений мирового образования. Учитель 12-летней школы должен 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(45), 2015 г. 
115 
выполнять функции координатора, консультанта, организатора самостоятельной познавательной деятель-
ности  и  творческой  активности  учащихся.  Педагог  должен  организовать  учебный  процесс  так,  чтобы 
помимо  предметных  знаний,  у  учащихся  формировались  ключевые  компетенции.  Компетентностный, 
личностно-ориентированный,  деятельностный  подходы  в  12-летней  школе  предполагают  развитие 
комплекса качеств учащихся, поэтому изменяются и требования к личности педагога, его мастерству.  
Учитель  малокомплектной  школы  должен  руководствоваться  в  своей  деятельности  интегративным 
подходом в обучении на основе принципа внутрипредметной и межпредметных связей. Формированию 
специальных компетенций будущих учителей для осуществления интегративного подхода в обучении в 
малокомплектной  начальной  школе,  на  наш  взгляд,  будет  способствовать  изучение  дисциплины 
«Интегрированное обучение учебным предметам начальной школы».  
Для решения актуальных проблем организации и научно-методического сопровождения деятельности 
малокомплектных  школ,  необходимо  разработать  учебно-методический  комплекс  для  педагогических 
специальностей, учитывающих специфику организации обучения в МКШ, учебно-методическое обеспе-
чение  подготовки  специалистов  к  работе  в  условиях  МКШ,  возможность  комплектации  малокомплект-
ных школ учителями.  
В  этом  направлении  в  университете  ведется  исследование  по  теме  «Научно-методические  основы 
подготовки  учителей  для  работы  в  условиях  малокомплектной  школы».  Опытно-экспериментальная 
работа  начата  на  базе  малокомплектных  школ  Аксуского  района  Алматинской  области.  Результаты 
исследования  направлены  на  нуждыподготовки  будущих  учителей  к  работе  в  специфических  условиях 
малокомплектной школы. 
Рекомендуетсяиспользовать специфику организации образовательного процесса при кредитной систе-
ме обучения – формированиепрофессиональнойкомпетентности будущего специалиста, как итог успеш-
ного проектирования и прохождения образовательной траектории и предлагается методикаее реализации 
в учебно-воспитательном процессе вуза.  
Вхождение в мировое образовательное пространство обязывает учителя владеть иностранным языком. 
В связи с этим в ЖГУ им. И.Жансугурова второй год в режиме эксперимента осуществляется учебный 
процесс по образовательным программам (ОП) бакалавриата «Педагогика и психология» и «Информаци-
онные системы» по программе полиязычного обучения, по ОП «Биология», «Математика», «История» - 
по совместным программам с вузами-партнерами (Университет Цюрих, Университет Западной Англии). 
Здесь также можно предложить подготовку кадров по дополнительной специализации, например: основ-
ная базовая специальность «Педагогика и методика начального обучения», с дополнительной специализа-
цией «Иностранный язык».  
Для реализации равных прав на образование детей с ограниченными возможностями и их социальной 
адаптацией  в  условиях  сельских  малокомплектных  школ  есть  необходимотсь  подготовки  учителей  для 
реализации  политики  инклюзивного  образования.  В  рамках  подготовки  педагогических  кадров  для 
инклюзивного обучения детей в ЖГУ проводится научно-исследовательская работа по теме: «Интегри-
рованное  коррекционно-развивающее  обучение  детей  с  задержкой  психического  развития  в  начальных 
классах  общеобразовательных  учреждений»,  результаты  которой  внедряются  в  практику  работы  вуза  и 
школ региона. 
Таким  образом,  изучение  и  анализ  современного  состояния  подготовки  педагогических  кадров  в 
Республике Казахстан позволяют определить основные направления и условия совершенствования подго-
товки  будущих  учителей.  Решение  ряда  перечисленных  выше  проблем,  стоящих  перед  педагогическим 
образованием,  позволило  бы  повысить  качество  подготовки  современного  педагога  с  определенным 
интегративным набором ключевых профессиональных компетенций. 
 
1
 
Государственный  общеобязательный  стандарт  начального  образования  Республики  Казахстан.  МОН  РК, 
АОО «Назарбаев интеллектуальные школы», НАО им. Ы.Алтынсарина, 2014. Проект. 
2
 
Лебедева  Л.А.,  Акпаева  А.Б.  Теория  и  технология  педагогического  процесса  в  малокомплектной  начальной 
школе. Учебное пособие для студентов специальности 5В010200-«Педагогика и методика начального обучения». - 
Алматы, 2010. 
3
 
Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. – Астана, 2010.  
4
 
Государственный  общеобязательный  стандарт  образования  Республики  Казахстан.  Высшее  образование.  –
Астана, 2012. 
Каталог: docs -> vestnik -> seriya ped nauki
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
vestnik -> Вестник Казнпу им. Абая, серия «Художественное образование», №1(42), 2015 г
vestnik -> Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
seriya ped nauki -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
seriya ped nauki -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы

жүктеу 5.1 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   49
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет