Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары»жүктеу 5.1 Kb.
Pdf просмотр
бет14/49
Дата28.04.2017
өлшемі5.1 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   49

Ключевые  слова:  информационно-коммуникативная  технология,  компьютерные  телекоммуникации,  интерак-
тивная доска, компьютерная коммуникация, интерфейс-человек-компьютер 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(45), 2015 г. 
70 
 
Summary 
The paper presents the main results of implementation of blended learning information and communication technologies 
in  the  sphere  education.  Blended  learning  –  combining  online  and  face-to-face  teaching  –  allows  using  high  educational 
potential of the Internet technologies (ICT) and realizing modern concepts of teaching as Web resources are widely-spread, 
easy to use, give opportunities for socialization, joint activities and control. Improving potential possibilities of educational 
process  on  the  basis  of  information  and  communication  technologies  allows  for  teachers  of  foreign  language  to  create  a 
modern  educational  space.  The  use  of  information  and  communication  technologies  (ICT)  provides  interactive  feedback, 
computer visualization of educational material, searching process automation of educational information. The structure and 
content of teaching English language in the use of information and communication technologies (ICT) in general corresponds 
to the educational objectives and main directions of student’s preparation in the conditions of education informatization.  
Key  words:  information  and  communication  technology,  telecommunications  computers,  interactive  board,  computer 
communication, Human – Computer Interface  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 37.017 
 
ӨЗГЕ ҰЛТ ӨКІЛДЕРІНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА 
АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 
 
Н.У. Қылышбекова– «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы, Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институты, «Кaсіби дамуды педагогикалық-психологиялық тұрғыдан қамтамасыз 
ету» кафедрасыныңаға оқытушысы, филология магистрі 
 
Бүгінде  Қазақстан  Республикасында  білім  беру  парадигмасының  өзгеруіне  сYйкес  инновациялық 
үдерістердің  қарқындылығы  артуда.  ДYстүрлі  білім  беру  үдерісінен  инновациялық  білім  беру  үдерісіне 
көшу талабы қазақ тілі мамандарының жаңа педагогикалық технология ауқымында Yрекет жасауларына 
себепші болуда. Бүгінгі күндегі озық педагогикалық технологиялар арасындағы өзектілігімен, пYрменділі-
гімен айшықталатыны – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Қазіргі заман мұғалімінен тек өз 
пYнінің  терең  білгірі  болу  емес,  тарихи  танымдық,  педагогикалық-психологиялық  сауаттылық,  саяси 
экономикалық білімділік жYне ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Жаңа педагогикалық технологиялар 
оқушының шығармашылық қабілеттерін арттыруға өз үлесін қосады.Жаңа технологияны қолдану оқып 
үйрену, меңгеру, өмірге ендіру, дамыту кезеңдері арқылы іске асады. Жаңа технологиялардың педагоги-
калық негізгі қағидалары: балаға ізгілік тұрғысынан қарау; оқыту мен тYрбиенің бірлігі; баланың таным-
дық  күшін  қалыптастыру  жYне  дамыту;  баланың  өз  бетімен  Yрекеттену  Yдістерін  меңгерту;  баланың 
танымдылық жYне шығармашылық икемділігін дамыту; Yр оқушыны оның қабілеті мен мүмкіндік деңге-
йіне орай оқыту; барлық оқушылардың дамуы үшін жүйелі жұмыс істеу; оқу үрдісін оқушының сезінуі. 
Қазақ  тілін  оқыту  Yдістемесін  Yлемдік  ақпараттық  білім  кеңістігінің  деңгейіне  көтерудің  тиімді  жолы  – 
білім  беру  саласын  толықтай  ақпараттандыру.  Мемлекеттік  тілді  оқытуда  соңғы  мақсатты  нYтиже  – 
қатысымдық құзыреттілікке қол жеткізудің ең негізгі тетігі – ақпараттық-коммуникациялық технология-
ларды  оңтайлы  пайдалану.  Бұған  байланысты  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  1997  жылғы  22 
қыркүйектегі №6435 өкімімен бекітілген білім беру жүйесін ақпараттандырудың Мемлекеттік бағдарла-
масында: «Оқу үдерісінде педагогикалық жYне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңінен 
пайдалану – жалпы білім беруді дамытудың басты бағыттарының бірі», – делінген. Қазақстан Республи-
касының “Білім туралы” Заңында білім беру жүйесін ақпараттандыру осы саладағы мемлекеттік саясат 
негізінде анықталып, осы жүйедегі басты міндеттердің біріне айналып отыр. «Қазақстан-2030» стратегия-
лық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен жYне Қазақстанның білім беру жүйесін 
Yлемдік білім беру кеңістігіне кіріктірумен сипатталады.  
Қазақстан  Республикасында  қабылданған  білімді  ақпараттандырудың  мемлекеттік  бағдарламалары 
еліміздің  біртұтас  дүниежүзілік  білім  кеңістігіне  ену  мүмкіндіктерімен  байланысты  білім  беру  саласын 
ақпараттық тұрғыдан қамтамасыз етудің жаңа сатылық жүйесін жасауға бағытталған. Білімді ақпараттан-

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(45), 2015 г. 
71 
дыру күрделі де көп қырлы үдеріс болып табылады, оның сYтті жүзеге асуы білім мекемелерін компью-
терлендіруге ғана емес, білім беруді ақпараттандыруды қамтамасыз ету Yдістемесіне, ғылым мен тYжіри-
бенің өзара байланысына да тYуелді. Бұл ғалымдар мен педагогтардың, психологтар мен Yдіскерлердің, 
бағдарламашылар мен ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласы мамандарының күш-жігерін 
жан-жақты  жұмылдыру  уақытының  келгенін  көрсетеді.  Білімді  ақпараттандыру  –  қазақ  тілін  үйретудің 
басты талабы. Қоғамды ақпараттандыру үрдісінің дамуына байланысты тіл үйретудің мазмұны жаңарып 
отырады. Қазақ тілін оқытуда қолданылатын ақпараттық білім ортасы тіл үйренушінің ақпараттық сана-
сезімінің, қатысымдық құзыретінің қалыптасуына зор Yсер етеді.  
Оқушылардың  жаңа  ақпараттық  жYне  білімдік  ортада  табысты  іс-Yрекет  етуі  олардың  бойында 
ақпараттық-технологиялық  құзыреттіліктің  қалыптасу  деңгейі  мен  ақпараттық  мYдениеттілігінің  үстем 
болуына байланысты болып келеді. Ақпараттық мYдениеттің деңгейі тұлғаның ақпараттық кеңістікте өз 
адамгершілігін  анықтау  жYне  шығармашылық  тұрғыдан  өзін-өзі  дамытумен  байланысты  Yлеуметтік 
маңызды өмір сүру тYсілін көрсетеді. Ақпараттың адам өміріне қаншалықты Yсер етуіне қарай соншалық-
ты  оның  жеке  тұлғалық  ерекшелігі,  ақпараттық  мYдениеті  айқындалады.  Қоғамды  ақпараттандыруды 
дамытудың  негізгі  факторларының  бірі  –  білім  беруді  ақпараттандыру.  Олай  болса,  қоғамның  Yрбір 
мүшесі  ақпаратты  сауатты,  ақпараттық  мYдениеті  мен  ақпараттық  құзыреттілігі  дамыған  тұлға  болуы 
қажет. Білім беруді ақпараттандыру – оқыту мен тYрбиелеудің психологиялық-педагогикалық мақсатта-
рын  жүзеге  асыратындай  жағдайда  білім  беру  саласының  теориясы  мен  практикасында  ақпараттық-
коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану үдерісі. 
Қазіргі жаппай ақпараттандыру заманында қазақ тілін оқыту мен ақпараттық технологияларды игеру 
жарыспалы түрде қолданылады. Ақпараттық қоғам кезінде оқытушы тіл үйренушілердің алдында жалғыз 
ақпарат көзі болмайды. Ол ақпарат алуды жеңілдететін аралық тұлғаға айналады. Адамзат өркениетінің 
іргелі  сипаты  қажетті  ақпаратты  іріктеп  алу,  жинақтау,  өмірге  бейімдеп  өңдеу  жYне  тұтыну  болып 
табылады. Ақпараттық қоғамда алғашқы компьютерлік сауаттылық пен оны пайдалана білуді меңгермей-
інше, белгіленген міндеттерді шешу үшін компьютерлік құралдарды пайдалана білмейінше қазіргі ғылым 
мен мYдениетте, өндірісте, іскерлік пен қоғамның басқа да саласында адамның шығармашылық Yлеуетін 
толық  пайдалану  мүмкін  емес.  Сондықтан  қазақ  тілін  үйретуде  қатысымдық  құзыреттіліктің  жоғары 
белсенді түрін дамыту ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді қолданғанда жүзеге асады. 
Жалпы “Ақпараттық технология” термині ғылымда XX ғасырдың 40-50 жылдары пайда болған, оны 
Америкада  XX  ғасырдың  басында  дидактиктер  «оқуға  арналған  медиа»  (instructional  media),  «оқыту 
машиналары»  (teaching  machines),  «оқытуды  автоматты  түрде  басқару»  (programmed  instruction)  сияқты 
ұғымдармен атаған. Шетелдік жYне отандық ғалымдардың зерттеулерін талдай келе, біз мынадай анықта-
ма ұсынамыз: «Ақпараттық-коммуникациялық технология» дегеніміз – мYліметтерді Yр түрлі деңгейде, Yр 
түрлі нысанда ұйымдастыруға қолайлы, жылдамдығын бірнеше мYрте арттыруға, қол жетпейтін көрнекі-
ліктерді  пайдалануға  мүмкіндік  беретін,  технологиялық  тізбекке  біріктірілген,  ақпараттық  ресурстарды 
қолдану  арқылы  ақпаратты  жинау,  сақтау,  өңдеу,  шығару  жYне  тарату  Yрекеттерін  қамтамасыз  ететін 
өндірістік  жYне  программалық-техникалық  құрылғылар  мен  Yдістер  жиынтығы».  Оқу  үдерісінде, 
ғылыми-зерттеу жYне басқару қызметінде жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану, 
Yлемдік білім кеңістігіне толығымен еніп, халықаралық деңгейге көтерілуде білім беру үдерісіне ақпарат-
тық-коммуникациялық технологиялардың жетістіктерін енгізу қоғамды дамытудың жоғары тиімді техно-
логияларына сүйенген жаңа білім стратегиясына көшу болып табылады. Ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды оқу үдерісінде пайдалану – ғасыр талаптарына сYйкес тYрбие беруде тұлғаның таным-
дық ойлау қабілетін дамытып, шығармашылыққа ұмтылдырады. Оқу үдерісінде ақпараттық-коммуника-
циялық технологияны кең көлемде енгізу педагогикалық еңбектің тиімділігін жоғарылатып, Yдіснамалық 
тYсілдерді қолданудың артуына алып келеді. Сондықтан тіл үйренушінің танымдық іс-Yрекеттерін күшей-
тіп,  өздік  жұмыстарды  сапалы  жYне  жылдам  орындау  мүмкіндіктерін  арттыру  мақсатында  дыбыстық, 
графикалық, видео, мультимедиа элементтерімен оқытудың мүмкіндігі жоғары. Ақпараттық технология-
ларды қолдану интерактивтік жYне бейімделу сияқты құнды қасиеттері бар білім алу ортасын тудырады. 
Тілдік білім алуды ақпараттандыру тіл үйренушілерге дүниежүзілік мYдениет байлықтарымен, ақпарат-
тық ресурстармен қатынас жасауға мүмкіндік береді жYне шынайы мYдени коммуникация үшін жағдай 
жасайды.  Жаңа  ақпараттық  жYне  білім  алу  ортасында  оқушылардың  табысты  қызмет  етуі  олардың 
ақпараттық-технологиялық  құзыретінің  қалыптасу  деңгейімен  сипатталады,  оның  құрамында  мYдени 
ақпарат  жетекші  орын  алады.Зерттеушілердің  пікірінше,  болашақ  қоғамдағы  Yрбір  азаматтың  міндеті  – 
«мамандардың бүкіл өмір бойы білім алуы» болады. Бүгінгі білім парадигмасына сYйкес оқытудың басты 
мақсаты өздігінен білім алып, дами алатын жеке тұлға қалыптастыру болғандықтан, қазақ тілін оқытуды 
ақпараттық  білімдік  ортада  жоғары  деңгейде  ұйымдастыру  арқылы  тіл  үйренушілердің  қазақ  тілінен 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(45), 2015 г. 
72 
қатысымдық дағдыларын өздігінен жетілдіріп отыруды өмірлік дағдыға айналдыруларына ықпал жасау 
көзделеді. Қазақ тілін оқыту үдерісінде компьютерді қолдану арқылы жасанды өзгетілді орта тудырылып, 
өзге  тілді  қарым-қатынас  қамтамасыз  етіледі,  ақпаратты  молынан  алуға,  өз  бетімен  тіл  үйренуге  жол 
ашады.  Қазақ  тілін  оқыту  жүйесінде  қолданылатын  электронды  білім  ресурстарын  көбейту,  тарату 
мүмкіндігінің  кеңдігі  экономикалық  жағынан  өте  тиімді.  Қазақ  тілін  оқытуға  арналған  электронды  оқу 
ресурстарының  мазмұны  неғұрлым  бай,  жан-жақты  болған  сайын  тіл  үйренушінің  тілді  өз  бетімен 
үйренуге деген қызығушылығы арта түседі, танымдық белсенділігі артады, ол өз кезегінде өздік жұмыс 
нYтижесінің  сапалы  болуына  Yсер  етеді.  Оқушы  ақпараттық  білімдік  ортаны  Yуелде  тек  қана  өздік 
жұмысты орындау барысында қолданса, кейіннен белгілі бір деңгейді тYмамдап, қолына құжатын алып, 
курстан  қол  үзіп  кетсе  де,  өз  бетімен  осы  ақпараттық  ортаны  қолдану  мүмкіндігіне  шек  қойылмайды. 
Өздігінен  жұмыс  істеу  дағдысын  жетік  меңгерген,  ақпараттық  білімдік  ортадан  ғана  сусындаған  тіл 
үйренуші қазақ тілінен білімін өз бетімен үздіксіз жетілдіріп отыруға бейімделеді. Қазақ тілін үйренуші-
нің өздігінен жұмыс істеуіне ыңғайлы электронды оқыту жүйесін құруда “компьютер – тіл үйренуші – 
оқытушы, үздіксіз байланысын қамтамасыз ететін интерактивтік ұстанымы мол ақпарат көлемін модуль-
дік  жүйеде,  шоғырландыра  ұсынуды  қамтамасыз  ететін  жүйелілік  ұстанымы,  тіл  үйренушінің  психо-
физиологиялық ерекшеліктерін сYйкес даралық ұстанымы, уақыт, кеңістік, қозғалыс бостандығын қамта-
масыз ететін ізгіліктік ұстанымы, ақпараттық кеңістіктегі еркін бағдарды қамтамасыз ететін ыңғайлылық 
ұстанымдары  басшылыққа  алынады.  Тіл  үйренуші  мен  компьютер  диалогы  интерактивті  терминалдың 
көмегімен  жYне  белгіленген  ереже  бойынша  жүргізілген  есептегіш  жүйе  мен  оны  пайдаланушылар 
арасындағы ақпарат алмасуға құрылады. Өздігінен жұмыс істеуге ыңғайлы электронды білім ресурстары-
ның оқытуға арналған оқу ортасы дамытушы компьютерлік ойындарға бағдарланған, қазіргі ақпараттық-
коммуникациялық технологияларға негізделген жYне деңгейлік тапсырмаларға негізделген оқу орталары 
болып бөлінеді. Дамытушы компьютерлік ойындарға құрылған оқу ортасы – тіл үйренушілердің өзіндік 
ерекшеліктерін  ескере  отырып,  қазақ  тілін  меңгеруге  жYне  сөйлесім  Yрекетін  дамытуға  бағытталған 
ойындарды қамти отырып, олардың қатысымдық құзыреттіліктерін дамытуды көздейтін орта. 
Толассыз  ақпараттар  ағымын  бүкілYлемдік  Интернет  жүйесі,  жерсеріктік  арналар,  теледидар,  ұялы 
байланыс  арқылы  көріп,  естіп  қабылдауға  машықтанған  ХХІ  ғасырдың  өкіліне  нағыз  керегі  –  сандық 
бейне, анимация, компьютерлік оқыту ойындары, дыбысты жаңғырту т.б. компьютерлік технологиялар. 
Осылардың  бYрін  қолдануға  мүмкіндік  беретін  қазіргі  мультимедиалық  бағдарламалар  тіл  үйретуді 
жеделдетуге, оқу уYждемесін көтеруге, сөйлесім Yрекетін дамытуға зор Yсерін тигізеді. Сөйлесім Yрекеті-
нің кез келген түрінің негізіне көру-есту моторының арасындағы байланыс жататыны белгілі. Сондықтан 
тақырыптық жүйеде аудио-бейне Yсерлермен ұсынылған тілдік материал адамның көру, есту сезімдеріне 
ерекше Yсер ете отырып, есте сақтау мүмкіндігін арттырады. Қосылып Yндер айту, диктордың айтқанын 
қайталау арқылы дұрыс айтуға дағдыландыру, мағынасын аша түсетін бейне материалдар, грамматика-
лық  анықтағыштар,  сөздіктер  т.б.  арқылы  тың  тақырыпты  жан-жақты  ұсыну,  бос  орындарға  жауаптар 
жазу,  диктант,  мазмұндама  жазу,  сYйкестік,  балама,  ашық,  жабық,  реттік  тест  түрлерін  орындату  т.б. 
тYсілдер компьютерлік технологиялардың арқасында өте жылдам жYне ыңғайлы жүйеде жүзеге асуда. 
Қазіргі  заман  талабы  бойынша  білім  берудің  ақпараттандырудың  негізгі  талаптарының  бірі  –  оқу 
үдерісіне  мультимедиалық  технологиялар  мен  коммуникативтік  интерактивті  Yдістемелердің  үйлесімді 
байланысы негізінде жасалған, оқыту жYне тексеру модульдерінен тұратын электрондық бағдарламалар-
ды, оқулықтарды енгізу. Қазақ тілін оқытуда компьютерлік бағдарламаларды қолдану тYжірибесі көрсет-
кендей,  оның  нYтижелі  болуы  көптеген  факторларға,  оның  ішінде  негізінен  бағдарламаның  сапалы 
болуына  байланысты.  Кейбір  электронды  оқу  құралдарында  кездестіріп  жүргеніміздей,  сурет  немесе 
жазбаша мYтін түрінде ұсынылған ақпаратты тек көру немесе оқу мүмкіндігі, кей жағдайда дыбысталу, 
яғни тыңдалым мүмкіндігі ғана берілетін болса, ол қағазда басылған оқулықтың электронды аналогы ғана 
болып қала береді. Ал мемлекеттік тілді оқытуда компьютердің шексіз мүмкіндіктерімен толық қамтама-
сыз  етілген,  сөйлесім  Yрекетінің  барлық  түрін  дамытуға  Yсер  ететін,  оқыту  Yрі  тексеру  модульдерінен 
тұратын, тіл үйренушінің өз бетімен қолдануына ыңғайлы, білім беру стандарттары талаптарына толық 
жауап беретін мультимедиалық бағдарламалар қажет. Қазақстандық тілдік тұлғаның бойында қалыптасу-
ға  тиісті  негізгі  құзыреттіліктерді  назарға  ала  отырып,  компьютерлік  оқыту  бағдарламаларына  келесі 
талаптар қойылады: 
1. Басқа ұлт мектептеріндегі оқушылардың қатысымдық құзыреттілігін қалыптастыруға барлық қажет-
ті жағдайларды жасау; 
2. Оқушылардың ақпараттық жYне мYдениеттік білімдерін көтеру; 
3. Оқушылардың логикалық, рефлексиялық ойлауын дамыту; 
4. Ақпараттық ортада өзін-өзі мYдени дамытудың психологиялық алғышарттарын қалыптастыру; 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(45), 2015 г. 
73 
5. Оқу уYждемесін арттыру жYне өнімді оқу-танымдық Yрекетті дамыту; 
6. Қазақ тілін өз бетімен автономды түрде оқу технологиясын меңгерту; 
7. МYдениеттер диалогы субъектісінің тұлғасын қалыптастыруға Yсер ету. 
Қазақ  тілін  басқа  ұлт  өкілдеріне  оқытуға  арналған  бағдарламаларға  қойылатын  дидактикалық 
талаптар: 
– орнату мен жүйені жаңарту кезіндегі икемділік; 
– үйретуді басқарудың икемділігі; 
– қайтарымды байланыс; 
– оқу үдерісін бақылау; 
– ұпай мен рейтинг жинау жүйесі; 
– оқу нYтижелерінің мониторингі; 
– мультимедиа қолдауы; 
– тапсырмалардың сан алуан типтері. 
Білім  берудің  кез-келген  саласында  электрондық  оқулықтарды  пайдалану  оқушылардың  өз  бетінше 
жұмысын  жYне  олардың  жоғары  танымдық  белсенділігін  арттырып  қана  қоймай,  логикалық  ойлау 
жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. Сапалы электронды оқулық 
қашықтықтан оқытуға, оқушының тілді өздігінен оқып үйренуіне мүмкіндік береді. 
Қазақ  тілінің  қоғамдық  қызметін  кеңейтіп,  оның  маңызын,  қажеттілігін  табиғи  түрде  арттыру,  жан-
жақты дамытудың бірден-бір жолы – тілді үйретудің сапасына қатаң талап қою, оқушылардың өздігінен 
білім  алуын  ұйымдастырумен  бірге  оның  нYтижелеріне  тұрақты  бақылау  жасау.  Бақылау  жасау  – 
адамның  өзінің  алдына  қойған  мақсатына  қарай  жүзеге  асырылатын  Yрекетінің  дұрыстығын  қадағалау, 
тексеру.  Компьютер  тіл  үйренушінің  жауабын  бағалайды,  келесі  кезекте  қандай  материал  ұсынылуы 
қажет  екенін  анықтайды.  Оқу  үдерісінде  компьютер  оқытушы,  электронды  интерактивті  тренажер, 
эксперт, іс-Yрекет серіктесі, құралы, үйретуші, тексеруші, бағалаушы қызметтерін атқарады. 
Қазақ тілін оқытуда қолданылатын бақылау, бағалау тапсырмаларын, аралық, қорытынды сынақтарды 
компьютерлік жолмен автоматтандыру кезінде тексеруге кететін уақыт мөлшерін бірнеше есеге үнемдеу-
ге,  бақылау  мен  тексеруде  объективтілікке  қол  жеткізіледі.  Компьютердің  мультимедиалық  ерекшелігі 
тест тапсырмаларын алуан түрлі етіп, сөйлесім Yрекетінің барлық түрін қамти отырып, қатысым Yрекетіне 
негіздей  құруға  мүмкіндік  береді.  Қазақ  тілін  ғаламтор  арқылы  оқыту  жүйесінде  қолданылып  жүрген 
онлайн-тестілеу жүйесінің диагностикалық мақсаты – бақылау, тексеру, бағалау, статистикалық мYлімет-
терді  талдау,  қорытынды  жасау  арқылы  тіл  үйрету  үдерісінің  нYтижесін,  тіл  үйренушінің  қатысымдық 
құзыреттілігінің  деңгейін  анықтау  болып  табылады,  ол  өз  кезегінде  кемшіліктер  мен  жетістіктердің 
себептерін айқындауға, тіл үйрету үдерісінің Yрі қарай даму болжамдарын жасауға ықпал етеді. 
Осылардың барлығы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дYстүрлі Yдістемеге қарағанда-
ғы  артықшылықтарын  пайдалану  арқылы  тіл  үйренушінің  білім  сапасының  артуына,  қатысымдық 
құзыреттілігінің қалыптасуына ықпал етеді. Тілдік білім беруде ақпараттық-коммуникациялық техноло-
гияларды қолдану тіл үйренушілерді Yлемдік мYдени құндылықтарға, ақпараттық ресурстарға жақында-
тып  алып  келеді,  шынайы  мYдениаралық  коммуникацияға  жағдай  жасайды.  Бұл  технологияның  тіл 
үйретудегі мүмкіндіктері ғылыми-теориялық тұрғыдан жан-жақты дYлелденген, тек практикалық тұрғы-
дан жүзеге асыруға мамандардың дайындығы арта түсуі қажет. Алдағы уақытта жоғары талаптарға жауап 
беретін  ақпараттық-коммуникациялық  технологиялардың  түрлері  арта  беретіні  сөзсіз.  Сондықтан  қазақ 
тілін  оқыту-үйрету  үдерісінде  бұл  технологияларды  ұтымды  қолдану  үшін  оқытушылардың  өз  кYсіби 
шеберліктерін, ақпараттық-технологиялық құзыреттіліктерін үнемі дамытып отыруы талап етіледі. 
Түйін сөздер: Ақпараттық технологиялар, қазақ тілі, электронды оқулық, коммуникативтік құзіретті-
лік, тіл үйренуші 
 
1
 
ҚР Президенті Н.j. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. 14.12.2012 ж. 
2
 
ҚР «Білім туралы» Заңы. 
3
 
ҚР «Еңбек туралы» Кодексі. 
4
 
Бөрібаев Б. ActivInspire бағдарламасында сабақты ұйымдастыру aдістемесі. 
5
 
Бітібаева Қ. «jдебиетті оқыту aдістемесі» - Алматы, 2003 ж. 
6
 
Бітібаева Қ. «Сабақ түрлері мен үлгілері» - Алматы, 2010 ж. 
7
 
Мирсеитова С. «Оқыту ізденіс ретінде жaне ізденіс оқыту ретінде» - Қарағанды, 2011 ж. 
8
 
Қылышбаева К. «Қазақ тілі пaнінен Б.Блум таксономиясы деңгейінде оқу тапсырмаларын aзірлеу aдістемесі» 
(Фонетика, лексика, грамматика). 
9
 
Кобдикова  Ж.У.  «Оқушылардың  функционалдық  сауаттылығын  дамыту  жaне  даму  деңгейін  критериалды 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(45), 2015 г. 
74 
бағалау жүйесі арқылы өлшеуіш-тапсырмалар жинағы» - Алматы, 2013 ж. 
10
 
Хасанұлы Б. «Ана тілі – ата мұра» - Алматы, 2010 ж. 
11
 
Тумабаев  М.  «Сын  тұрғысынан  ойлау  технологиясын  қазақ  тілі  мен  aдебиеті  сабағында  пайдалану»  - 
Алматы, 2013 ж. 
12
 
«Қазақ тілі» электронды оқулығы, - Алматы, 2012 ж. 
13
 
«Қазақ aдебиеті» электронды оқулығы – Алматы, 2013 ж. 
 
Электронды сайттар мен порталдар: 

 
www.bilimdiler.kz 

 
www.abay.kz 

 
www.45minut.kz 

 
www.kazakhadebieti.kz 

 
www.massaget.kz 

 
www.orleu-edu.kz 
 
Резюме 
На  современномэтапе  развития  школы  выдвигается  задача  преобразования  традиционной  системы  обучения  в 
качественно новую систему образования, задача воспитания грамотного, продуктивно мыслящего человека, адапти-
рованного к новым условиям жизни в обществе. 
 
Summary 
On the modern stage of development of school the task of transformation of the traditional departmental teaching is pulled 
out in the qualitatively new system of education is a task of education of the educated, productively intellectual person adapted 
to the new terms of life in society. 
УДК 37.046.16 
 
РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Ю.ГТелеугалиев – доктор PhD, ассоциированный профессор, 
С.А. Абилдабеков – магистр педагогики, 
Каталог: docs -> vestnik -> seriya ped nauki
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
vestnik -> Вестник Казнпу им. Абая, серия «Художественное образование», №1(42), 2015 г
vestnik -> Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
seriya ped nauki -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
seriya ped nauki -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы

жүктеу 5.1 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   49
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет