Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары»


Педагогикалык  институттар  –жүктеу 5.1 Kb.
Pdf просмотр
бет23/36
Дата25.04.2017
өлшемі5.1 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   36

Педагогикалык  институттар  –  жогорку  квалификациялуу  мугалимдерди  даярдоону  ишке  ашырган 
жогорку окуу жайлары. Окутуу мөөнөтү күндүзгү окуу формасында 4 жыл. 
Жогорку  кесиптик  педагогикалык  окуу  жайларга  кабыл  алуу  жалпы  республикалык  тестирлөөнүн 
жыйынтыгы менен конкурстук негизде жүргүзүлөт. 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1 (37), 2013 г. 
 
142 
Педагогикалык  институттун  бүтүрүү  сынактарын  ийгиликтүү  тапшырган  бүтүрүүчүлөр  орто  жана 
жогорку  класстарда  сабак  берүү  үчүн  «предметтик  мугалим»  жана  «башталгыч  класстын  мугалими» 
(адистиги  «башталгыч  билим  берүүнүн  педагогикасы  жана  методикасы»)  деген  квалификацияны  алуу 
менен мамлекеттик үлгүдөгү дипломдун ээси болот. 
Классикалык  типтеги  университеттер  жана  тармактык  академиялар  предметтерди  илимий 
жактан  терениреек  өздөштүрүү  менен  тиешелүү  структуралык  бөлүмдөрүндө  университеттик  сыяктуу 
эле педагогикалык адистиктер боюнча дагы жогорку квалификациялуу адистерди даярдайт.  
Кыргыз  Республикасынын  «Билим  берүү  тууралуу»  мыйзамына  ылайык  униерситеттин 
структурасында эки денгээлдүү окутуу системасы орун алган: 
- бакалавриат, окутуу мөөнөтү 4 жыл болгон жогорку базалык билим. Жыйынтыктоочу аттестацияны 
ийгиликтүү  өткөн  бүтүрүүчүгө  «преметтик  мугалим»  квалификациясы  жана  «бакалавр»  академиялык 
даражасы ыйгарылат. 
- магистратура – жогорку илимий педагогикалык билим. Окутуу мөөнөтү бакалавриаттын негизинде 4 
жыл.  Жыйынтыктоочу  аттестацияны  ийгиликтүү  өткөн  бүтүрүүчүгө  «магистр»  квалификациясы  жана   
академиялык даражасы ыйгарылат. (6) 
Азыркы күнгө чейин Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окутуу 5 жыл мөөнөттө жүргүзүлүп, 
бүтүрүүчүлөргө жогорку профессионалдуу билими бар «мугалим» квалификкациясы ыйгарылып келген. 
2012-2013-окуу  жылынан  тартып  биз  жогоруда  белгиленген  эки  денгээлдүү  окутуу  системасына 
бүтүндөй мамлекетибиздин жогорку окуу жайлары өттү. 
Бүгүнкү  күндө  эки  денгээлдүү  билим  берүү  системасына  ылайык  көптөгөн  адистиктер  билим  берүү 
багыттарына  бириктирилген.  Алсак,  «жогорку  кесиптик  билим  берүү  боюнча  классификатордогу»: 
«химия»,  «биология»,  «география»  адистиктери  биригип  «табигый-илимий  билим  берүү»  багытына, 
«кыргыз  тили  жана  адабияты»,  «орус  тили  жана  адабияты»,  «чет  тили»  адистиктери  биригип 
«филологиялык билим берүү багытына», «физика», «математика», «информатика» адистиктери биригип 
«физика-математикалык билим берүү» багытына, «мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана 
методикасы»,  «башталгыч  билим  берүүнүн  педагогикасы  жана  методикасы»,  «социалдык  педагогика» 
адистиктери  биригип  «педагогика»  багытын  гана  түзүп  калды.  Демек,  мында  мугалим  ар  кыл  тармак 
боюнча  эмес,  бир  нече  бириктирилген  адистиктерге  ээ  боло  алат.  Мындай  көрүнүш  бүгүнкү  мугалим 
адистердин  жетишсиздигин  түзүп  турган  маалда  кыйын  кырдаалдан  чыгуунун  ынгайлуу  жолу  болуп 
саналат.  Өзгөчө  бул  нерсе  алыскы  айылдардагы  мугалимдердин  жетишсиздиги  маселесин  чечүүгө  да 
жакшы мүмкүнчүлүк түзө алат. 
Кыргыз Республикасында педагогикалык орто окуу жайлары болгон педагогикалык колледждер жана 
училищелерден  тышкары  айрым  жогорку  окуу  жайларынын  базасында  орто  кесиптик  билим  берүү 
бөлүмдөрү (Ж.Баласагын атындагы КУУнун Педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтунун, 
И.Арабаев  атындагы  КМУнун,  Талас  мамлекеттик  университетинин,  Ош  мамлекеттик  педагогикалык 
институтунун орто кесиптик билим берүү бөлүмдөрү) бар. Педагогикалык колледждерди, училищелерди 
жана  жогорку  окуу  жайлардын  орто  кесиптик  билим  берүү  бөлүмдөрүн  аяктаган  бүтүрүүчүлөр 
кыскартылган жана тездетилген билим берүү программалары боюнча тектеш адистиктер боюнча жогорку 
билим ала алышат. 
Педагогикалык  адистиктер  боюнча  башка  адистиктер  сыяктуу  эле  мамлекеттик  гранттарга  жана 
кредиттерге  ээ  болуу  мүмкүнчүлүктөрү  бар.  Жалпы  республикалык  тестирлөөнүн  жыйынтыгында 
жогорку  баллдарга  ээ  болгон  мектептин  бүтүрүүчүсү  110  баллдан  өйдө  гранттык  орундарга  конкурска 
катыша  алат.  Мындан  тышкары  105  баллдан  өйдө  алган  бүтүрүүчүлөргө  окуу  акысын  өзү  төлөп, 
келишимдик негизде билим алуу мүмкүнчүлүгү каралган. 
Бүгүнкү  күндө  педагогикалык  билим  берүү  системасынын  эң  башкы  милдети  болуп  азыркы 
шарттагы  Кыргызстанда  орто  билим  берүүнү  реформалоо  процессинен  келип  чыккан  милдеттерди  өз 
деңгээлинде чечүүгө мүмкүнчүлүгү бар жаңы формациянын педагогикалык кадрларын даярдоого зарыл 
болгон шарттарды түзүү.  
Азыркы  күндө  педагогикалык  кадрларды  даярдоо  системасынын  негизги  приоритеттүү  милдеттери 
болуп: 
- педагогикалык билим берүү программаларын өздөштүрүү үчүн шарттарды түзүү; 

жаңы 
типтеги 
мугалимди 
даярдоодо 
экономикалык, 
саясий, 
маданий-идеологиялык 
детерминантарды колдонуу; 

мугалимди 
педагогикалык 
жактан 
даярдоонун 
жаңы  принциптерин, 
мазмунун 
жана 
технологияларын, ошону менен бирге анын деңгээлин аныктоонун критерийлерин киргизүү; 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1 (37), 2013 г. 
 
143 
- мугалимди даярдоонун жаңы маалыматтык технологияларын колдонуу; 
-  чет  элдик  педагогикалык  билим  берүүнүн  азыркы  өнүгүү  тенденцияларын  үйрөнүү,  мугалимдик 
кадрларды даярдоонун алдынкы тажрыйбаларын Кыргызстандын жогорку жана орто педагогикалык окуу 
жайларынын иш практикасына киргизүү. 
Бүгүнкү күндө мугалимдик кадрларды даярдоо системасы: 
- ийкемдүү жана ар тармактуу түзүмгө ээ болуу менен бирге кыймылдуу болуу менен ар бир инсандын 
жекече  өзгөчөлүктөрүн,  кызыкчылыктарын  керектөөсүн  эске  алып,  калктын  ар  кайсы  социалдык  жана 
кесиптик топторунун билим берүүчүлүк муктаждыктарына тез жооп бере алышы керек; 
- ачык, эркин болуу менен билим алуучуларга билим берүүчүлүк мүмкүнчүлүктөрдүн көлөмүн жана 
түзүмүн тандоо укугун камсыз кылышы керек; 
-  жалпы  жана  атайын  даярдыктан  өткөрүүнүн  биримдиги  принцибин  максималдуу  деңгээлде 
колдонуусу;  жалпы  билим  денгээлин  жана  профессионалдык  компетентүүлүктү  ажырата  билүү  менен 
катар аларды камсыз кылуунун зарылдыгын ишке ашыруусу керек; 
-  окутуунун  жаңы  технологияларын  кенири  колдонуу  менен  дисциплиналар  аралык  ар  тармактуу 
окутуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуусу керек; 
-  практика  жана  турмуш  чындыгы  менен,  жогорку  окуу  жайдын,  аймактын,  коомдун  конкретүү 
шарттары менен  тыгыз байланышта болуусу керек; 
- жалпы цивилизациялык контекстти эске алуу менен көп маданияттуу болуу; болочок мугалимди көп 
маданияттуу  инсан  катары  тарбиялоо  анын  маданияттуулугунун  бардык  түрүн  (интеллектуалдык,  адеп-
ахлактык, саясий, укуктук, эстетикалык, экологиялык, эмгектик, дене бой маданиятын) калыптандырууну 
түшүндүрөт (1);   
- билим алуучулардын (жогорку окуу жайлардын жана колледждердин студенттери) өз алдынчалыгын 
жана активдүүлүгүн  өстүрүүгө  мүмкүнчүлүк  түзүүсү  керек.  Себеби  билим  берүүнүн  активдүү  субъекти 
катары мугалим гана эмес, баарынан мурда болочок адис өзү болууга тийиш; 
-  студенттердин  өздүк  билим  алуу  программаларын  түзүүгө  чейин  жеткире  алган  окутуу  процессин 
максималдуу деңгээлде индивидуалдаштыруу ишин камсыз кылуусу зарыл; 
-  педагогикалык  окуу  жайлардын  багытын  «предметтик  мугалимди»  эмес  окутуп  жаткан  предметти 
класстагы  окуучуларды  өстүрүүнүн  каражатына  айландыра  алган  «билим  берүүчүлүк  ишмердүүлүктүн 
субъектиси болгон педагогду» даярдоого буруусу зарыл; 
-  көпчүлүк  учурда  окуу  жайлардын  окутуучуларынын  жана  студенттеринин  диалогунда  түзүлүүсү 
зарыл;  лекциялык  монологдор  кызыктуу  аңгемелешүүлөр,  суроо-жооптор,  дискуссиялар  менен 
алмаштырылып же айкалышта болушу шарт; 
-  окутуу  процессинин  эффективдүүлүгүн  кадыресе  көтөрүүгө  мүмкүнчүлүк  түзө  алган  жаны 
коммуникативдик-маалыматтык технологияларды колдонууга багытталышы шарт; 
-  кыргыз  тилиндеги  мектептер  үчүн  азыркы  талаптарга  жооп  берген  жаны  муундагы  ата-мекендик 
окуу  китептерин,  ошондой  эле  Кыргызстандын  коомдук-маданий  шарттарга  ынгайлаштырылган  окуу 
китептерин даярдоого жигердүү катышуусу шарт; 
- инсанга багытталган билим берүү технологиясына өткөндүккө байланыштуу болочок мугалимдерди 
психологиялык жактан даярдоону активдештирүүсү талап кылынат; 
-  мугалимдерди  даярдоонун  сапатын  жана  адистикке  багыттоо  ишинин  эффективдүүлүгүн 
жогорулатуу  үчүн  өз  ичине  мектепти,  педагогикалык  колледжди,  училищени,  жогорку  окуу  жайды, 
кесипти жогорулатуу жана мугалимдик кадрларды кайра даярдоо мекемемелерин камтыган үзгүлтүксүз 
билим берүү комплекстеринин чыгармачылык потенциалын колдонуусу зарыл; 
-  педагогикалык  практиканын  тиешелүү  көлөмүн,  өзгөчө  жогорку  окуу  жайларда  калыбына 
келтирүүсү зарыл; 
-  аймактын  керектөөсүн,  ресурстук,  улуттук,  маданий  өзгөчөлүктөрүн  сөзсүз  эске  алуу  менен 
түзүлүүгө тийиш. 
Улуттук  билим  берүү  системасын  этноаймактык  принциптердин  негизинде  трансформациялоо 
педагогикалык  билим  берүү  системасын  өнүктүрүүнүн  башка  негизги  багыттары  менен  биргеликте 
билим берүүнү реформалоонун стратегиялык приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Жогорку 
педагогикалык  окуу  жайлардын  окутуу  процессиндеги  этноаймактык  өзгөчөлүк  маселесин  жалпы 
теориялык планда жана ошону менен бирге республиканын ар кайсы аймактарынын мисалында чечүүнүн 
белгилүү  ыкмаларын  баалоонун  аспектисинде  кылдаттык  менен  жана  ар  тараптуу  карап  чыгуу  талап 
кылынат. Кыргызстандын ар бир облустук борборлорунда эң алгач ошол аймак үчүн педагог адистерди 
даярдаган  жогорку  жана  орто  педагогикалык  окуу  жайлары  бар.  Жалпы  мамлекеттик  билим  берүү 
программаларын иштеп чыгууда сөзсүз бул окуу жайлардын тажрыйбасы эске алынышы керек. 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1 (37), 2013 г. 
 
144 
1.  Кыргыз  Республикасынын  билим  берүү  мекемелеринде  тарбиялоонун комплекстик  программасы. –  Бишкек, 
2001. – 16 б. 
2.  Закон Кыргызской Республики «Об образовании». – Бишкек, 2003 г. 
3.  Мамытов  А.  Концепции  непрерывного  педагогического  образования  в  Кыргызской  Республике.  Известия 
КАО, 2009. №1. – с. 3-9. 
4.  Подготовка педагогических кадров в Кыргызстане. Рекомендации для повышения эффективности и подходы 
по улучшению качества образования. Германский центр технического сотрудничества. – Бишкек, 2010. 
5.  Решение коллегии МОиН КР «Об утверждении макета ГОС высшего профессионального образования нового 
поколения». Июнь, 2010 г. 
6.  Решение коллегии МОиН КР «О переходе на двухцикловую структуру высшего профессионального образова-
ния». Июнь, 2010 г. 
 
Резюме 
В данной статье дается общее сведение по системе подготовки педагогических кадров в Кыргызской Республике 
и их взаимосвязь. Дается подробная классификация системы подготовки педагогических кадров и их назначение. В 
содержании  статьи  говорится  о  двухуровневой  структуре  высшего  педагогического  образования,  об  объединении 
различных  родственных  специальностей  в  одно  направление  и  определяются  основные  приоритетные  задачи 
нынешней системы педагогического образования. А также освещаются проблемы реформирования этой системы и 
некоторые пути их решения. 
 
Summary 
This article provides general information on the system of training teachers in the Kyrgyz Republic and their relationship. 
It provides a detailed classification of  system  of training teacher and their purpose. The content of the article discusses the 
two-level structure of higher pedagogical education, the merger of various related specialties in one direction and identifies the 
main priorities of the current system of pedagogical education. Also the problems of reforming this system and some of their 
solutions are highlited. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1 (37), 2013 г. 
 
145 
ПЕДАГОГИКА ТАРИХЫ 
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 
 
ТАТАРСКОЕ НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 
Г.Т. Хайруллин – д.п.н., проф., КазНПУ им. Абая 
 
Термин  «татары»  мы    применяем  здесь  по  отношению  к  тому  народу,  представителей  которого 
принято называть волжскими (казанскими) татарами. Их предки испокон-веков проживали в Поволжье, 
здесь они вели свое хозяйство, создавали известные государства. Как и для любого достаточно крупного 
этноса, в числе предков современных татар можно назвать не одно племя, не одну народность. Очевидно, 
на формирование этого народа оказали определенное влияние и его ближайшие географические соседи. В 
то  же  время  исторической  наукой  установлено,  что  его  основными  компонентами  являются  булгары  и 
азиатские  (восточные)  татары.  Поэтому  для  того  периода  по  отношению  к  предкам  современных  татар 
вполне  обоснованным  считается  применение  термина  «булгары-татары».  Как  писал  М.Г.  Худяков, 
«булгаро-татары, осевшие в Поволжье задолго до появления великороссов, представляли собою сравни-
тельно  древнюю  расу»  (1).  «Издавна  утвердился  здесь  торговый  и  промышленный  народ  –  болгары; 
издавна, когда еще русский славянин не начинал строить на Оке церквей христианских, не занимал еще 
этих мест… болгарин слушал уже Коран на берегах Волги и Камы» (2). 
Булгаро-татары,  как  часть  Евразийских  тюрков,  имеют  общую  со  всеми  тюрками  историю,  общие 
корни  культуры.  Все  это  представляет  собой  великое  общее  наследие  многих  народов  современного 
тюркского  мира.  Известно,  что  письменность  тюрков  имеет  более  чем  двухтысячелетнюю  историю. 
Древние  тюрки  пользовались  собственной  письменностью  в  межгосударственных  связях  с  другими 
странами. Появление письменности свидетельствует о том, что к тому времени общетюркский язык уже 
был вполне сложившимся, достаточно стандартизированным языком.  
Тюркская  –  руническая  письменность  получила  свое  название  из-за  сходства  с  древнегерманскими 
надписями-рунами; первоначально она включала в себя 37 знаков. Со временем эта письменность распро-
странилась  очень  широко  от  Поволжья  до  Средней  Азии  и  Кавказа,  от  Алтая  до  Днепра  и  Дуная.  В 
Поволжье эта письменность применялась частично даже в XII веке.  
Тюрки  имели  свою  оригинальную  систему  воспитания.  Любой  человек  был  обязан  уважать  общий 
родовой тотем тюрков – белого волка. Он знал не менее семи своих прямых предков, их славные дела и 
важнейшие  события  из  истории  своего  племени.  В  молодом  поколении  воспитывались  бесстрашие  и 
смелость, а также уважение к старшим. Высоко ценилась грамотность, писатели и переписчики входили в 
число  особоуважаемых  членов  общества.Определенное  представление  о  взглядах  тюрков  того  времени 
дают  орхоно-енисейские  письменные  памятники  VI-VIII  веков.  В  них  указывается:  «Стыд  сильнее 
смерти... Мужественный народ - это сильный народ». 
В  описании  тюрков  прошлых  эпох  иногда  допускается  определенная  путаница  с  их  названиями. 
Складывается впечатление, что воинственные тюрки Азии появляются в Западной Европе, затем исчеза-
ют, вместо них появляются новые волны других тюрков-азиатов. Однако это не соответствует историче-
ской истине. Евразия является прародиной тюркских народов, где они жили уже в давние времена, и не 
появлялись здесь как бы ниоткуда. «Появление новых» тюрков вовсе не означало изменения этнического 
состава населения Евразии, а было связано лишь возвышением другого народа, иного племени из того же 
состава  тюрков.  Весь  народ  начинали  называть  по  наименованию  племени,  занявшего  господствующее 
положение. Один из известных датских историков еще более 150 лет тому назад подчеркивал, что общие 
имена тюрков  «часто переменялись  от того, что  один народ брал перевес над другим. Скифы, Сарматы, 
Аланы,  Гунны,  Хазары,  Уцы  или  Команы,  Татары  –  суть  общие  имена,  которые  следовали  одно  за 
другим» (3).  
В III-IV-века нашей эры возникло гуннское движение, которое не было связано с появлением некоего, 
доселе неизвестного народа откуда-то, из неведомого мрака. Эти народы проживали и хозяйствовали на 
своих  исконных  землях  тысячелетиями.  Как  уже  бывало  не  раз,  один  народ  возвысился  над  своими 
соседями. Известно, что в римских источниках гуннов причисляют к  скифам, что показывает неразрыв-
ность и взаимосвязанность исторического пути тюркских народов. Исследователи не случайно  указыва-
ют, что у гуннов и тюрков совпадают почти все обычаи.«Хиен-ну, скифы, гунны и тюрки были различны-
ми  стадиями  исторического  развития  одних  и  тех  же  племен»  (4).  В  гуннском  объединении  народов 
существовала единая языковая основа, которая позволяла людям понимать друг друга. Поскольку объеди-

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1 (37), 2013 г. 
 
146 
нение в основной своей массе являлось тюркским, то именно тюркский язык выполнял здесь роль языка 
межнационального  общения.  Не  случайно  византийцы  считали  гуннов  тюрками-кыпчаками.Греческие 
историки  V  века  указывали,  что  булгары  и  хазары  входят  в  состав  гуннского  народа.  Тюрки-гунны 
пользовались  руническими  письменами.  Знаменательно,  что  они  уже  имели  свой  признанный  свод 
законов "Белег" («Знание»). 
Много  веков  тому  назад  тюрки  уже  создали  государственные  образования  в  различных  регионах 
Евразии.  В  их  числе  можно  назвать  Первый  Тюркский,  Западно-Тюркский,  Восточно-Тюркский, 
Тюргешский,  Уйгурский,  Кыргызский  каганаты,  государства  карлуков,  кимаков,  приаральскихогузов  и 
т.д. Эти государственные образования занимали значительные территории Южной Сибири, Центральной 
и  Средней  Азии,  Нижнего  Поволжья  и  Северного  Кавказа.  К  слову,  казахи  и  сибирские  татары  –  это 
потомки коренных обитателей тех территорий, на которых они проживают в настоящее время. Их предки 
участвовали  в  создании  вышеуказанных  государств.  Очевидно,  существование  и  процветание  государ-
ственных образований требовало наличия письменности, что говорит об определенной степени развития 
просвещения среди тюрков. 
Булгары  занимают  значительное  место  среди  тюркских  народов  Восточной  Европы  начала  нашего 
летоисчисления.  В письменных источниках, сохранившихся до настоящего времени, этот народ известен 
почти  две  тысячи  лет.  К  примеру,  армянские  летописцы  отмечают,  что  вследствие  больших  смут  в 
Приазовской Булгарии многие жители этой страны во II веке нашей эры переселились в Армению. Грече-
ские источники середины IV века упоминают булгар как кавказские и северокавказские племена. 
Русские летописи XII века указывают, что скифы, хазары и булгары – это один и тот же народ. Подоб-
ное  же  утверждение  высказывал  польский  исследователь  XVII  века,  подчеркивая,  что  татары  и  турки 
происходят от скифов. Поэтому можно утверждать, что основной состав гуннских, хазарских, булгарских 
объединений состоял из одних и тех же тюркских племен. Известно, что все они говорили на одном и том 
же  тюркском  языке.  Исследователи  вполне  обоснованно  считают  булгар  и  хазар потомками  гуннов.  Не 
случайно греческий историк того времени булгарского хана называл царем гуннов. 
Булгары  являлись  основным  населением  государства  Булгария  в  Приазовье.  После  распада  этого 
государства часть булгар двинулась на запад и в дальнейшем создала государство Болгарию. Другая часть 
народа  выбрала  давно  известное  направление  на  север  с  тем,  чтобы  найти  спокойную  жизнь  с другими 
булгарскими племенами, с давних пор обитающими в верхнем течении реки Итиль (Итиль в понимании 
тех лет включал в себя нижнюю и среднюю Волгу до устья Камы, Каму до места впадения Белой, а также 
нижнее  и  среднее  течение  Белой).  Менее  чем  за  сто  лет  на  Среднее  Поволжье  и  Приуралье  прошли 
несколько  крупных  волн  беженцев  из  Приазовской  Булгарии  и  Хазарии.  Переселенцы  несли  с  собой 
особое  этнополитическое  самосознание,  что  выражалось  в  сохранении  прежнего  названия  «булгар»  и 
характерных элементов духовной культуры. В конечном итоге, именно булгары стали одним из основных 
образующих элементов татарского народа, сформировавшегося в Казанских краях. Подобные "вливания" 
в среду местных жителей заметно увеличивало тюркское население края. Вместе  с коренными тюрками 
этих мест тюрки ЮжногоДешти-Кыпчака (Кипчакской Степи) внесли свою лепту в формирование совре-
менных татар. 
Булгары  стали  крупным  этническим  объединением  в  Среднем  Поволжье  и  создателями  нового 
государства Великая Булгария на Волге (Волжско-Камская Булгария или Волжская Булгария). Со време-
нем немалая часть бывших владений Хазарского каганата оказалась в составе Булгарии. Если Кавказские 
горы некогда называли цепью Булгарских гор, то теперь и Хазарское (Каспийское) море стали именовать 
Булгарским. "Атил – река в области кыпчаков, она впадает в море Булгар", – указывал Махмуд Кашгари в 
XI веке (3).  
Великая Булгария в Поволжье стала важнейшим фактором общественно-политической жизни Восточ-
ной Европы. Правители Булгарии стремились к проведению активной международной политики, заклю-
чали  мирные  договоры  с  другими  странами,  обеспечивали  поддержку  взаимным  связям  с  ними,  в  том 
числе  торговым.  Одним  из  примеров  выхода  Булгарии  на  международную  арену  может  служить  факт 
направления  правителем  Булгарии  Ибрагимом  ибн  Мухаммадом  денежных  средств  на  строительство 
двух мечетей в Хорасане. К этому времени Булгария уже пользовалась широким признанием со стороны 
мусульманских  государств.  Известно,  что  в  902-908-годы  Булгария  уже  чеканила  собственные  монеты. 
Вовлечение  этих  денег  в  торговые  операции  с  иноземными  купцами  расширило  круг  международного 
признания государства.  
Расположенная на торговых путях между Азией и Европой, Великая Булгария уже в IX веке начинает 
занимать позиции торгового центра Восточной Европы. Развивалась торговля с ближайшими соседями – 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1 (37), 2013 г. 
 
147 
русскими княжествами и северными народами. В Булгарии было довольно большое количество городов. 
Числоизвестных в настоящее время булгарскихгородов и укрепленных поселений достигает двух  сотен. 
Поэтому в Центральной Европе Булгарию называли также страной городов. Западноевропейский путеше-
ственник того времени писал, что Великая Булгария – великое и могущественное государство с богатыми 
городами. Города Великой Булгарии являлись центрами ремесел и торговли, в них развивались образова-
ние  и  культура.Официальное  принятие  ислама  в  качестве  государственной  религии  (X  век)  сыграло 
большую  роль  в  объединении  тюркоязычного  народа  Булгариив  единое  целое.  Западноевропейские 
путешественники стали отмечать, что жители этой страны – единый народ, "крепче  держащийся закона 
Мухаммадова, чем кто-нибудь другой". В XII веке исламская религия глубоко укоренилась во всех слоях 
булгарского общества.  
Как и другие тюркские народы, булгары с давних времен пользовались рунической письменностью. С 
официальным принятием ислама начался постепенный переход на арабскую графику. Резкое расширение 
сети  мечетей  повлекло  за  собой  увеличение  числа  школ,  т.к.  при  любой  мечети  считалось  целесообраз-
ным иметь школу. Путешественники X века отмечают, что во всех булгарских селениях имеются мечети 
и мектебы.  
Стали открывать школы более высокого уровня – медресе, в которых со временем появились также и 
учащиеся  из  других  мусульманских  краев,  в  том  числе  из  Багдада,  Ирака  и  т.д.  Нередко  и  булгары 
обучались в известных учебных заведениях Аравии и Средней Азии. Тяга к знаниям, к всеобщей грамот-
ности объяснялась не только давними традициями оседлого булгарского народа. Следует отдать должное 
и  исламской  религии,  которая  предписывает  мусульманину  учиться.  "Если  это  нужно  для  получения 
знаний, то отправляйся хоть в далекий Китай, ибо приобретение знаний – первейшая обязанность каждо-
го  правоверного"  (Хадисы).  Мусульманские  священнослужители  сыграли  чрезвычайно  важную  роль  в 
повышении уровня грамотности булгарского населения, в распространении образования. 
Распространение  образования  способствовало  развитию  науки.  Булгарские  ученые  получили  извест-
ность своими исследованиями в области математики, астрономии, медицины, истории и т.д. Астрономи-
ческие  наблюдения  велись  не  только  на  территории  Булгарии,  но  и  на  севере,  в  700  километрах  от 
Булгарии.  Широкое  признание  получили  труды  философа  Хамида  бин  Идриса  аль  –  Булгари.  Развитие 
металлургии и стекольного производства в стране потребовали обширных знаний в области химии.  
Сохранилась книга Тажетдина аль-Булгари по фармакологии, переписанная его братом Хасаном. Кни-
гу «О простых лекарствах», а также комментарии к книгам по этике и по риторике написал Бурханетдин 
бин Юсуф аль-Булгари. Автором книги по истории Булгарии(XI век)является ЯкуббинеНугман (XI век). 
Здесь, в Булгарии, жили известные авторы богословских книг и т.д.  
Булгарские  ученые  и  мыслители  получили  мировое  признание,  были  известны  далеко  за  пределами 
своей родины. Не случайно, Ахмат Булгари в XI веке стал учителем султана государства газневидов (оно 
включало в себя  современный  Афганистан, часть Индии, Ирана и Средней  Азии). Почитаемая многими 
паломниками  могила  этого  богослова  и  лекаря  находится  неподалеку  от  святого  источника  «Ходжа 
Булгари» в юго-восточном Афганистане. 
Булгары создали прекрасную литературу. Сохранившиеся памятники литературы вызывают восхище-
ние современного читателя. В начале XII века творил известный ученый и писатель Сулейман Саксин – 
Суари (т.е. выходец из г. Саксин, принадлежащий к народности суар-сувар). Одна из его книг, названная 
"Сад цветов, излечивающих болезни", состоит из 67 разделов. В начале каждого раздела дается описание 
жизнедеятельности какого-либо ученого или иной выдающейся личности.  
Всемирное признание заслужила поэма "КыйссаиЙосыф" ("Легенда о Юсуфе"). Многие сотни лет это 
произведение служило самой любимой книгой булгар. В ней в числе высших благ для человека названы 
справедливость, ум, благочестие, великодушие, ученость и т.п. Поэма освещает проблемы борьбы добра 
и  справедливости  против  темных  сил,  призывает  читателя  к  милосердию,  творению  добра  и  дружбе. 
Автором  поэмы  является  выдающийся  поэт  XIII  века  Кул  Гали  (1183-1236).  В  Татарстане  учреждена 
премия его имени. 
Как и у других тюркских народов, большое место занимало устное народное творчество. В культурной 
сокровищнице современных татар и сегодня сохранились легенды и предания о булгарах и буртасах, об 
Алыпе  и  т.п.  Сохранились  также  сказки,  баиты  и  многое  другое,  оставшееся  с  тех  булгарских  времен 
домонгольского периода. 
Устная  и  письменная  литература  служили  действенным  средством  воспитания  детей.  Булгарское 
воспитание подрастающего поколения в своей основе было воспитанием высоконравственных устоев. С 
самого детства воспитывалось бережное отношение к природе, трудолюбие и уважение к старшим. Особо 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1 (37), 2013 г. 
 
148 
значимыми  личностными  качествами  булгары  считали  любовь  к  родине,  телесную  и  душевную  чисто-
плотность, порядочность в делах и поступках. 
Большое  значение  булгары придавали культу предков, уважительное  отношение  к месту вечного по-
коя предков являлось  обязательной чертой любого человека. Следовало с уважением относиться к огню 
(нельзя плевать на огонь, бросать в него колющие и режущие предметы и т.д.). Вода воспринималась как 
один из первых элементов космоса. Булгары верили, что вода обладает охранительной, очистительной и 
плодородящей силой. Считалось, что вода отражает древнее верховное божество тюрков Тенгре.  
Татаро-монгольские  военные  походы  и  создание  новых  государств  увеличили  татарский  компонент 
булгарского народа.Процесс проникновения южных и восточных тюрков (в том числе и восточных татар) 
в Поволжье имел место и раньше, особенно он усиливался в трудные периоды жизни этих народов, тогда 
они искали себе защиту в Булгарии. Нередко проникали сюда кочевые кыпчаки. Монгольское нашествие 
согнало в Булгарию определенную часть населения из Средней Азии и современного Казахстана, а также 
жителей Ирана и Закавказья. После первых монгольских ударов по южным районам Восточной Европы 
большое количество половцев и саксинов переселилось на булгарские земли. Определенные изменения в 
этническом составе булгар ускорило формирование булгаро-татарской народности.  
Известно, что в Сибири, а также и на территории современного Северного Китая и Монголии давным-
давно обитали могущественные и многочисленные племена, называемые татарами. Племенное объедине-
ние  татар  являлось  самым  крупным  из  14  тюркских  племен  и  включало  в  себя  70  тысяч  семей.  Рашид-
аддин  (XIV  век)  писал,  что  «Если  бы  при  их  многочисленности  они  (татары)  имели  друг  с  другом 
единодушие, а не вражду, то другие народы из китайцев и прочих… не были бы в состоянии противосто-
ять  им.  И  тем  не  менее,  они  уже  в  глубокой  древности  большую  часть  времени  были  покорителями  и 
владыками большей части племен и областей»; что из-за чрезвычайного величия и почетного положения 
татар «другие тюркские роды, при различии их разрядов и названий, стали известны под их именем, и все 
назывались татарами»(3). 
В результате татаро-монгольских походов XIIIвека на просторах Евразии появилась мощная держава 
Золотая  Орда.  В  этом  государстве  была  создана  уникальная  цивилизация,  во  многом  превосходящая 
уровень  западноевропейских  стран  в  области  торговли,  финансов,  безопасности,  градостроительства  и 
т.д.  Здесь  был  реализован  симбиоз  кочевых  и  земледельческих  обществ.Предки всех  тюркских  народов 
внесли свой вклад в культурное развитие этой страны. 
В  начальный  период  развития  Золотой  Орды  официальным  языком  в  государстве  являлся  монголь-
ский.  В  документах  и  дипломатии  применялся  также  один  из  тюркских  языков  –  уйгурский.  На  этом 
языке составлялись дипломатические письма, ханские ярлыки и т. д. Языком межнационального общения 
также  служили другие  тюркские  языки, разговорная речь преимущественно была тюркской. К середине 
XIV века язык средневекового тюрки становится самым общеупотребительным.  
В XV веке Золотая Орда – это уже «область исключительно татарская, переполненная разными живот-
ными  и  тюркскими  племенами…  во  всех  частях  возделанная,  обширная  по  объему,  здоровая  водой  и 
воздухом.  Люди  ее  –  мужи  в  полном  смысле,  а  воины  ее  превосходные  стрелки.  По  языку  это  самые 
красноречивые тюрки, по жизни – самые прекрасные, по красоте – самые совершенные» (Ибн Арабшах). 
Таким  образом,  само  государство  стало  именоваться  татарским,  Тамерлан  называл  его  «Великой  татар-
ской страной». Подобным же образом наравне с названием «кыпчаки» применялось название «татары».  
Как  указывал  Э.Паркер  (4),  письменную  историю  татар  следует  начинать  с  третьего  века  до  нашей 
эры.  В  Золотой  Орде  уже  начали  применять  арабскую  графику.  Письменная  культура  развивалась  на 
языке средневекового тюрки, на нем писались и государственные документы. Но многие ученые и поэты 
того времени создавали свои произведения не только на тюркском языке, но и на арабском и персидском 
языках. В среде булгаро-татар широкое распространение получила книга Насреддина Рабгузи «Предания 
о  Пророках»  (XIV  век).  В  тот  же  период  создавали свои  поэтические  произведения  ХисамКятиб,  Хасан 
угылы и многие другие. Знаменитое произведение поэта XVI века КылычаСайяди "Бабахандастаны" – это 
поэтичное предание о неугасимой любви Тахира и Зухры.  
Творчество Сайфи Сараи (1321-1396) является  кульминацией тюрко-татарской литературы  золотоор-
дынского периода. Поэт является уроженцем г. Камышлы в Поволжье. В зрелые годы он жил в столице 
Золотой  Орды.  В  среде  грамотного  населения  были  широко  распространены  его  поэма  «Сухаиль  и 
Гульдурсун» о трагической любви, а также книга "Гулистан бит тюрки" – сборник рассказов и стихотво-
рений.  В  этой  книге  Сайфи  Сараи  почти  за  сто  лет  до  Коперника  высказал  мысль  о  вращении  Земли 
вокруг Солнца.  
Следует подчеркнуть, что на базе языка средневекового тюрки впоследствии развились литературные 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1 (37), 2013 г. 
 
149 
языки  тюркских  народов  кыпчакской  группы.  В  силу  этогок  примеру,  древний  дастан  "КузыКюрпач" 
("Козы  Корпеш")  входил  позже  в  репертуар  и  татарских  сказителей,  и  казахских  акынов,  и  башкирских 
сесенов.Таким  образом,  высокая  культура  Золотой  Орды  –  это  общее  наследие  родственных  тюркских 
народов. Поэтому было бы абсолютно неверным попытаться описывать культуру, литературу и искусство 
многих тюркских народов того периода в отрыве от Золотой Орды. Культура этого государства является 
достоянием современных татар и башкир, казахов и узбеков, и многих других тюркских народов. 
В Золотой Орде булгары восстановили свои учебные заведения – мектебы и медресе. В них появились 
шакирды,  а  также  преподаватели  из  других  регионов,  выходцы  из  других  стран.  К  примеру,  во  второй 
половине  XIII  века  в  Булгаре  работал  известный  историк  и  теолог  Абу  АррижасМухтар  ибн  Махмут  – 
беженец  из  Ирана.  В  те  же  годы  здесь  жил  беженец  из  Азербайджана  Шейхульислам  хаджи  Хасан  ибн 
Гумар – крупный религиозный деятель, наставник и учитель. Свободолюбивый человек и вольнодумец, 
он  пользовался  большим  авторитетом  в  среде  булгарских  ученых,  впоследствии  стал  известен  под 
именем  Хасана  Булгари.  В  конце  XIV  века  в  Булгарии  жил  поэт  и  мыслитель  из  Ферганы  Усман  ибн 
Малик  аль  –  Маргиани.  Подобные  примеры  далеко  не  единичны.  Стало  быть,  Булгария  того  периода 
являлась известным центром культуры тюркского, мусульманского мира. 
Развитие народного образования в Булгарии привело к появлению целой когорты выдающихся педаго-
гов.  Знаменитый  педагог  МахмутБулгари  преподавал  мусульманское  право,  риторику,  философию  в 
медресе городов Булгара и Сарая, а также в Египте и в Сирии. Написанная им книга о воспитании была 
признана  багдадскими  учеными  как  одна  из  лучших  книг  по  педагогике  в  XIV  веке.  Многих  учеников 
воспитал  Абу  Мухаммад  Садр  ибн  Галяутдин  ал-Булгари.  Один  из  его  воспитанников  Ибрагим  ибн 
Мухаммад  ал-Каратманипрославился  своим  объемным  трудом  "Руководство  к  соблюдению  настоящего 
ислама"  (1363-год).  Ранее  подобный  теологический  труд  был  написан  Бурханетдином  Ибрагимом  ибн 
Хызыр ал-Булгари. 
Первую половину XIV века можно назвать периодом расцвета булгаро-тюркской поэзии и литерату-
ры. Видный поэт того времени Котби из булгарского племени эсегел в 1342-году сочинил другой вариант 
известного  произведения  Низами  –  поэму  "Хосров  и  Ширин".  Появилась  книга  "Нахджел-Фарадес" 
("Открытый путь рая"), написанная Махмутом аль-Булгари ас-Сараи (1358-год). Книга содержит расска-
зы  о  Пророке  Мухаммаде  и  его  близких,  а  также  восточные  фольклорные  сюжеты.  В  них  изложены 
основы  поведения,  норм  семейной  жизни,  социального  и  общественного  бытия.  Эта  книга  была  особо 
популярной у булгаро-татар.  
Таким образом, Булгария в рамках Золотой Орды продолжала свое дальнейшее развитие, прерванное 
первыми десятилетиями после монгольского нашествия. «Победители нашли булгар народом менее для 
них  чуждым,  чем  русские,  …  заметили  привлекательные  свойства  булгарской  культуры  в  Прикамской-
степи».  Поэтому    «в  Булгарии  продолжался  прежний  порядок»,  «торговля,  скотоводство  и  земледелие 
шли  своим  чередом»,  а  столица  Булгарии  –  «город  Булгар  обстроился,  увеличился,  разбогател;  число 
жителей в нем доходило до 50 тысяч» (5). 
В период распада Золотой Орды на землях  Булгарии поднялось Казанское ханство. Следует  указать, 
что к этому времени термины «булгары» и «казанские татары (казанцы)» чаще всего воспринимались как 
синонимы, как различные названия одного и того же народа. После опустошительного похода Тамерлана 
на Булгарию «центр жизни передвинулся несколько севернее – в Казань, потому и население этой страны 
все  чаще  стало  называться  казанцами  и  татарами;  булгары  мало-помалу  уступили  им  место  в  языке 
современников. Невозможно указать время, в которое прекратили свое существование булгары, сменив-
шись татарами; те и другие постепенно ассимилировались и образовали один народ, который по справед-
ливости должно называть булгаро-татарами» (5). 
Основателем этого ханства является Олуг Мухаммад – один из последних ханов Золотой Орды. « Из-
за малочисленности своей дружины он не пошел вглубь Московии, а степями вдоль границы подошел к 
Волге. Перейдя реку, он дошел до полуразрушенной Казани, подчинявшейся некогда Великим Булгарам. 
Там  он  обосновался,  построил  новый  город,  сделал  себе  ставку»  (2).  Способность  нового  государства 
обеспечить мирную жизнь своим гражданам привлекала в ханство значительную массу людей из других 
регионов.  Сюда  переселялись  жители  Нижнего  Поволжья,  Закавказья,  Причерноморья,  Крыма  и  т.д. 
«Слух о новом Казанском царстве отовсюду привлекал в него обитателей: шли сюда из Сарая, из Азова, 
Астрахани, из Крыма, Сибири и Бухары» (5). В большинстве своем эти переселенцы являлись тюркскими 
сородичами местного населения. 
Таким  образом,  Казанское  ханство  создавалось  насуществующей  базе  со  сложившимся  укладом, 
местное население обладало многовековым опытом государственного строительства. По своему государ-
ственному  устройству  Казанское  ханство  представляло  собой  непосредственное  продолжение  Великой 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1 (37), 2013 г. 
 
150 
Булгарии.  Культура  Казанского  ханства  по  праву  считается  наследницей  культуры  Великой  Булгарии и 
Золотой Орды. Это государство имело развитую науку, прекрасное искусство и литературу. К примеру, в 
1550 году появилась книга Шарифи «Победа Казанского государства», представляющая собой историче-
ский  труд  о  борьбе  булгаро-татар  против  внешнего  врага.  В начале  1470-годов  была  написана  книга по 
медицине, автором которой является ученый Мухаммадамин аль -Булгари. 
В  Казанском  ханстве  творили  такие  поэты  и  писатели,  как  Гарифбек,  Мухаммадшариф, 
Мухаммадамин,  Уммикамал  и  другие.  Выдающийся  поэт  Хасан  Кайгы  некогда  был  советником  Олуг 
Мухаммада. Позже он стал известным казахским акыном (АсанКайгы). Литературное творчество в Казан-
ском  ханстве  ценилось  так  высоко,  что  даже  сеиды  и  высшие  государственные  деятели  не  чурались 
поэзии. Многие ханы были известными поэтами. 
В  Казани  существовала  школа  стихосложения,  в  работе  которой  участвовали  виднейшие  поэты  того 
времени.  Сохранились  прекрасные  дастаны  и  народные  предания.  Книги  в  Казанском  ханстве  были  не 
только местные, но и привезенные из Аравии и Персии. Это и немудрено, ведь грамотность в среде булга-
ро-татар была широко распространена, не прерывались культурные связи народа с Туркестаном, с Турци-
ей, Аравией, Персией. 
Творчество  выдающегося  автора  настоящих  поэтических  шедевров  Мухаммадьяра  (1497-1549) 
вызывает  восхищение  также  и  современного  читателя.  Идеалом  для  поэта  были  служение  родному 
народу и любовь к простому человеку. Мухаммадьяр резко выступал против лицемерия, подхалимства и 
лести. Он считал, что идеальному правителю  должны быть присущи такие  черты  характера, как скром-
ность,  справедливость,  щедрость,  верность,  правдивость,  умение  прощать,  мужество  и  т.д.  500-летний 
юбилей Мухаммадьяра широко отмечался во всем современном литературном мире. 
Города ханства застраивались деревянными, кирпичными домами и белокаменными зданиями. Особо 
выделялись  мечети,  даже  в  одном  и  том  же  селении  могло  быть  несколько  мечетей.  Каждая  махалля 
(слобода,  округ)  в  городах  имела  мечети.  Местная  культура  выдвинула  свой  тип  городского  строитель-
ства: города ханства традиционно являлись открытыми, мирными торговыми поселениями. 
С уважением к другим религиям вполне согласовывалось не только основное мусульманское учение, 
но и другие наслоения ислама у булгаро-татар; в частности, суфизм – мистическое учение с буддийским 
оттенком.  Казанские  суфиты  были  последователями  знаменитого  Ахмата  Яссауи.  Именно  от  него  – 
своего непосредственного учителя – получил благословение первый глава здешних суфитов. В дальней-
шем звание главы суфитов преемственно передавалось следующему наместнику суфитов. 
Следует отметить и уважительное  отношение к языкам народов ханства. В Казанском ханстве имели 
свободное  хождение  шесть  языков:  татарский,  башкирский,  мордовский,  чувашский,  черемисский 
(марийский),  вотяцкий  (удмуртский).  Казанское  ханство  осталось  в  истории  как  примерная  модель 
«строительства  и  развития  самодостаточной,  ориентированной  на  внутренние  ресурсы  экономики  и 
высокой культуры» страны. Оно проявило «во взаимоотношениях с соседями и на международной арене 
классические  формы  торговли  и  дипломатии».  Таким  было  это  ханство  –  «наследник  и  продолжатель 
хунно-тюрко-татарской цивилизации» (6).    
Таким  образом,  «история  татар  уходит  своими  корнями  в  историю  многих  орд,  каганатов  и  ханств. 
Этот  народ,  бесспорно,  исторический,  один  из  творцов  человеческой  цивилизации…  Татары  –  народ 
исторический,  деятельный,  талантливый,  созидательный,  предрасположенный  к  дружбе  и  сотрудниче-
ству»  (7).  Предки  современных  татар  в  Средние  века  развивали  народное  образование  и  литературу, 
продолжая исторические традиции тюрков; они вносили свой вклад в сокровищницу мировой культуры. 
Этот  народ  имеет  глубокие  исторические  корни  и,  как  неотъемлемая  часть  тюркского  мира,  является 
одним из наследников богатой общей культуры тюрков.  
 
1.  Худяков М. Г. Очерки по истории Казанского ханства. – Казань, 1990. 
2.  Соловьев С.М. Сочинения. – М., 1988. 
3.  Закиев М.З. Происхождение тюрков и татар. – М., 2003. 
4.  Паркер Э. Татары. История возникновения великого народа. – М., 2008. 
5.  Пинегин М. Казань в ее прошлом и настоящем. – СПб., 1890. 
6.  Тагиров Э.Р. На перекрестке цивилизаций. История татар в контексте культуры мира. – Казань, 2007. 
7.  Абдулатипов Р.Г. Мой татарский народ. – М., 2005. 
 

жүктеу 5.1 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   36
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет