Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары»жүктеу 5.1 Kb.
Pdf просмотр
бет1/36
Дата25.04.2017
өлшемі5.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

ISSN 1728-5496 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХАБАРШЫ 
ВЕСТНИК
 
 
«Педагогика ғылымдары» сериясы
 
 
Серия «Педагогические науки» 
№1 (37), 2013 ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2013 

Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетi 
 
ХАБАРШЫ
 
 
«Педагогика ғылымдары» сериясы,
 
№1 (37), 2013 ж. 
 
Шығару жиiлiгi – жылына 4 нөмiр. 
2001 ж. бастап шығады
 
 
Бас редактор: 
пед.ғ.д., проф. Т.Баймолдаев 
 
Бас редактордың орынбасары: 
пед.ғ.д., проф. С.Г. Тажбаева 
 
Редакция алқасы: 
пед.ғ.д., проф. Г.П. Новикова 
(Ресей), 
ф.ғ.д., проф. 
Абду Ар-Рахман Хижази (Египет),  
пед.ғ.д., проф. С.М. Кенесбаев, 
пед.ғ.д., проф. Г.Т. Хайруллин, 
пед.ғ.д., проф. В.В. Трифонов, 
пед.ғ.д., проф. Б.У. Сманов, 
психол.ғ.д., проф. О.С. Сангилбаев, 
пед.ғ.д., проф. У.М. Абдигапбарова, 
пед.ғ.д., проф. К.Б. Болеев, 
пед.ғ.д., проф. А.Н. Кошербаева, 
пед.ғ.д., проф. К.Т. Беркимбаев, 
пед.ғ.д., доц.м.а. Г.С. Саудабаева, 
пед.ғ.к., проф. Р.Т. Сулайманова 
(Қызғызстан) 
 
© Абай атындағы  
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетi, 2013 
 
Қазақстан Республикасының мәдениет 
және ақпарат министрлігінде  
2009 жылы мамырдың 8-де тіркелген  
№10104-Ж 
 
Басуға 15.03.2013 қол қойылды. 
Таралымы 300 дана. 
Көлемi 30 е.б.т. 
Пiшiмi 60х84 1/8. Тапсырыс 80 
 
050010, Алматы қаласы,  
Достық даңғылы, 13 
Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетi «Ұлағат» 
баспасының баспаханасында басылды
 
М а з м ұ н ы 
С о д е р ж а н и е 
 
ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Новикова  Г.П.  Проблемы  реализации  ФГТ  и  ФГОС  нового 
поколения в образовательных учреждениях РФ......................... 
Абду ар-Рахман Хижази, Абдрахманова К.Х. Араб әлемінің 
жаңа дәуір кезеңіндегі «мәдениет» концептісі жайлы түсінік...
 
Беркимбаев  К.М.,  Мухамеджанов  Б.Қ.  Білім  берудің  ұлттық 
моделін дамытудың ғылыми-теориялық негіздері........................... 
Оразов  Ш.  Жоғары  оқу  орындарында  дене  шынықтыру-
сауықтыру  және  спорттық  жұмыстарды  ұйымдастырудың 
формалары....................................................................................... 
Әбдіғапбарова  Ұ.М.,  Сағындықова  Э.Ө.  Қазақстанның  білім 
беру жүйесінде оқу жетістігін бағалаудың жаңа технологиясы..... 
Каримова  Р.Б.  Сравнительные  социально-педагогические 
аспекты образовательной системы Румынии и Казахстана....... 
Жолшаева
  М.С.  Түркітанымдағы  етістіктің  аналитикалық 
формаларының аспектуалды семантика жасаудағы рөлі........... 
Садықова  Р.К.  Парсы  тілін  оқытуда  сөйлеу  үшін  қажетті 
лексикада кездесетін ана тілінің тиімді және тиімсіз ықпалдары.. 
Бекқожанова  Г.К.,  Райымкұл  З.Ә.  Шет  тілін  оқытуда 
студенттердің құзыреттілігін қалыптастырудың ерекшелігі..... 
Садыкова Ж.Л. Дене тәрбиесі мен дене шынықтыру білімін 
тест  алу  әдісімен  сараптамадан  өткізу  және  педагогикалық 
бақылауды негіздеу........................................................................ 
Есеева  М.Т.,  Пралиевa  С.  Система  профессионального 
образования 
как 
объект 
сравнительно-педагогических 
исследований................................................................................... 
Тульбасова  Б.К.,  Мошкалов 
А.К. 
Информационные 
технологии  обучения  и  их  роль  в  высшем  образовании 
Казахстана....................................................................................... 
Дүйсембаева  К.Т.,  Дүйсембаева  Б.Т.  «Кәсіпкерлік  өндіріс 
факторы ретінде» ұғымы мағынасының эволюциясы................ 
Сидикова  Б.А.,  Шаяхметова  Д.Б.  Соизучение  языка  и 
культуры как современная парадигма иноязычного образования 
Шаинова Г.Б. Компетентностный подход в профессиональном 
образовании..................................................................................... 
Оразалинова Р.Ж. Кәсіби шет тілін оқытуда шығармашылық 
ортаны қалыптастыру.................................................................... 
Бапаева 
М.Қ. 
Экстремалды 
жағдайлардың 
негізінде 
туындайтын 
стресстік 
бұзылыстардың 
психологиялық 
ерекшелігі........................................................................................ 
Нуртаев  Е.Р.  Особенности  развития  мотивации  учебной 
деятельности магистрантов в ВУЗах Казахстана........................ 
Бекжанова  Б.Ж.  Педагогикалық  акмеология  –  әлеуметтік 
педагогикалық мәселе ретінде...................................................... 
Мургузов Э. Некоторые вопросы духовности............................ 
Беседина  Г.В.  Традиции  и  новаторство  в  современной 
методической работе...................................................................... 
Капанова Б.К., Джамилова С.М., Макеева А. Экологиялық 
білім мен тәрбие берудің қазіргі жағдайы................................... 
Бөлекбаева  Л.Ә.  Шет  тілінде  студенттердің  тілдесім  әрекеті 
дағдыларын қалыптастыру............................................................ 
Yakup Doganay. Techniques in teaching  vocabulary in  beginner 
classes: cognitive lingua-cultural background.................................. 
Shaukhanov  A.A.  About  peculiarities  of  the  mastering  of  the 
innovative educational technologies at some educational institutions 
Нұртаева  Г.Е.  Мәдениаралық  біліктіліктің  негізін  құрайтын 
мақсаттар мен принциптердің екінші шет тілін оқытудағы ролі 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 
 
18 
 
 
23 
 
26 
 
29 
 
33 
 
35 
 
38 
 
 
41 
 
 
43 
 
 
47 
 
50 
 
53 
 
56 
 
59 
 
 
62 
 
66 
 
69 
72 
 
73 
 
76 
 
77 
 
80 
 
84 
 
88 

Казахский национальный 
педагогический 
университет имени Абая 
 
ВЕСТНИК 
 
Серия 
«Педагогические науки»,  
№1 (37), 2013 г. 
 
Периодичность – 4 номера в год. 
Выходит с 2001 года. 
 
Главный редактор: 
д.п.н., проф. Т.М. Баймолдаев 
 
Зам. главного редактора: 
к.п.н., проф. С.Г. Тажбаева 
 
Редакционная коллегия: 
д.п.н., проф. Г.П. Новиков (Россия), 
д.ф.н., проф. 
Абду Ар-Рахман Хижази (Египет), 
д.п.н., проф. С.М. Кенесбаев, 
д.п.н., проф. Г.Т. Хайруллин, 
д.п.н., проф. В.В. Трифонов, 
д.п.н., проф. Б.У. Сманов, 
д.психол.н., проф. О.С. Сангилбаев, 
д.п.н., проф. У.М. Абдигапбарова, 
д.п.н., проф. К.Б. Болеев, 
д.п.н., проф. А.Н. Кошербаева, 
д.п.н., проф. К.Т. Беркимбаев, 
д.п.н., и.о.доцента Г.С. Саудабаева, 
к.п.н., проф. Р.Т. Сулайманова 
(Кыргызстан) 
 
© Казахский национальный  
педагогический университет  
имени Абая, 2013 
 
Зарегистрировано в Министерстве 
культуры и информации Республики 
Казахстан 8 мая 2009 г. №10104-Ж 
 
Подписано в печать 15.03.2013. 
Формат 60х84 1/8. 
Объем 30 уч.-изд.л.  
Тираж 300 экз. Заказ 80 
 
050010, г. Алматы,  
пр. Достык, 13. КазНПУ им. Абая 
 
Издательство «Ұлағат» 
Казахского национального  
педагогического университета им. Абая 
 
Токбергенова 
М.А. 
Информационно-инновационные 
технологии в современной образовательной системе................ 
Едилбаев 
Б.Т., 
Шоканова 
А.Ш. 
Экологизация 
образовательной среды как педагогическая проблема............... 
 
ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕП 
ВЫСШАЯ ШКОЛА 
 
Ким В.А., Ким Э.В., Утеулина Р.Ж. Мотивация формирования 
духовно-нравственной личности......................................................... 
Әбдіғапбарова Ұ.М. Жоғары оқу орнының болашақ маманның 
интеллектуалдық әлеуетін дамытудағы басымдықтары............ 
Туретаева  Г.И.  Абайдың  таным  туралы  ой  пікірлерінің 
жастардың білім мен ғылымды меңгерудегі мәні....................... 
Tazhbayeva S.G., Baimoldayev T.M., Smanova N.T. The concept 
of organization of educational work in higher education................. 
Абдигапбарова У.М., Агзамова А.Б. Педагогические условия 
организации  научно-исследовательской  работы  студентов  в 
ВУЗе................................................................................................. 
Кенжан
 А. Ұлттық тәрбиені қалыптастыруда ұлттық дәстүрдің 
ғибраты мол..................................................................................... 
Джаксынкаева  Ж.Т.  Тұлғаның  қалыптасуына  әсер  ететін 
психологиялық факторлар............................................................. 
Еркінбекова М.А., Маттанаева Ж.А. Педагогтардың кәсіби 
іс-әрекетіне және денсаулығына күйзелістің әсері..................... 
Ерментаева  А.Р.,  Нуртаев  Е.Р.  Учебно-исследовательская 
мотивация  как  условие  профессионального  саморазвития 
магистрантов................................................................................... 
Жайлымысова 
Г.А. 
Әуеннің 
адамға 
әсер 
етудегі 
психофизиологиялық негіздері..................................................... 
Конофеева З.С. Салауатты өмір сүрудің мақсаты..................... 
Сулейменова  О.Я.,  Сәдуақасқызы  К.,  Тапалова  Ә.  Химия 
ғылымының тәрбиелік және дамытушылық әлеуетінің рөлі..... 
Ashirimbetova  M.  On  some  aspects  of  kazakh  non-verbal 
communication................................................................................. 
Сулайманова  Р.Т.  Кыргыз  Республикасында  мугалим 
адистерди даярдоо системасы жана аны реформалоо маселелери 
 
ПЕДАГОГИКА ТАРИХЫ 
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 
 
Хайруллин Г.Т. Татарское народное просвещение в средние 
века................................................................................................... 
Сулейменова  О.Я.  Неміс  және  қазақ  ойшылдарының 
этнопедагогикалық 
идеяларының 
үндестігі 
мен 
сабақтастығының тәрбиелік мәні.................................................. 
Оразова  Т.  Әйелдер  бас  киімінің  шығу  тарихы  және  алатын 
орны................................................................................................. 
Халитова И.Р., Алтынбеков А. Шәкәрім Құдайбердіұлының 
әлеуметтік-педагогикалық көзқарасы.......................................... 
Dilek Eren. Dil – kültür bağlamında atasözlerinin yeri ve.............. 
Муканова  У.О.  Зейнолла  Қабдоловтың  аудармашылық 
шеберлігі.......................................................................................... 
 
ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 
Курдюмова  И.М.  Распространение  моделей  диффузии  и 
инноваций в школах Великобритании......................................... 
Baimoldayev  T.,  Ibraeva  K.  Specific  features  of  kazakh traditions 
and  customs  and  their  ethnopedagogical  potential  in  upbringing  of 
rising generation....................................................................................... 
 
91 
 
95 
 
 
 
 
 
99 
 
102 
 
104 
 
108 
 
 
114 
 
116 
 
119 
 
123 
 
 
126 
 
130 
132 
 
134 
 
137 
 
141 
 
 
 
 
 
145 
 
 
151 
 
154 
 
156 
159 
 
162 
 
 
 
 
 
166 
 
 
168 

Мендаяхова  Қ.  Балабақшада  ұйымдастырылған  оқу  іс-
әрекетінде дидактикалық ойындарды пайдалану........................ 
Фейзиев  С.  О  деятельностном  подходе  и  формирование 
элементов исследовательских умений у учащихся..................... 
Асылханова  М.А.,  Бекназарова  Ш.С.  Мектепке  дейінгі 
сәбилердің  таным  үрдістерінің  дамуы  мен  қалыптасуын 
тәрбиелеу......................................................................................... 
Кокумбаева  Т.И.  Бастауыш  мектептегі  білім  беру  және  оқыту 
теориясының дидактикалық негіздері.......................................... 
Кудияров Ғ., Маханбет Е. Ұлттық ойын түрлерін дене тәрбиесі 
сабағында қолдану тиімділігі........................................................ 
Күрішбекова А.А. Ұрпақ бойына елжандылықты қалыптастыру 
Тагиева  А.М.  Из  практики  интегративного  преподавания 
химии и биологии в общеобразовательных школах................... 
Амирбекова  М.А.  Бастауыш  мектеп  оқушыларының  ерік 
сапаларының ерекшеліктері.......................................................... 
Мухамеджанов К. Употребление алкоголя, как одна из форм 
негативного самоутверждения трудных подростков.................. 
Сейдахматова  Ұ.А.  Жас  өспірімдердің  мамандық  таңдау 
ерекшеліктері.................................................................................. 
Рахышова  А.С.,  Елеубаева  С.  4-сыныптан  5-сыныпқа  көшкен 
оқушылар 
бейімділігінің 
педагогикалық-психологиялық 
аспектілері....................................................................................... 
Ниетбай  У.М.,  Головчун  А.А.  Принципы  построения 
методической модели формирования научно-исследовательской 
компетенции у будущих учителей ИЯ......................................... 
Бердешова  Ы.Н.  Жастар  саясатын  қалыптастыра  отырып, 
жастарды отаншылдыққа тәрбиелеу............................................ 
Жүнісбекова  А.Б.  Түр-түс  концептісінің  әр  халықтың  ұлттық 
дүниетанымындағы ортақ тұстары мен ерекшеліктері.............. 
Кожабаева  Б.И.,  Ибрагимов  А.И.  Взаимодействие  семьи  и 
школы в нравственном воспитании школьников........................ 
Нұрмағанбетов  С.  Қазіргі  мектеп  директорының  мектептiң 
оқу-тәрбие жұмысын басқаруы..................................................... 
Досова  Н.  Формирование  толерантности  у  младших 
школьников..................................................................................... 
Әлімов  А.Қ.,  Аранжанова  А.Б.  Ерте  даму  теориясының 
ұстанымдары туралы...................................................................... 
Жасыбаева 
Л.К. 
Оқушылардың 
азаматтық 
тұлғасын 
қалыптастыру.................................................................................. 
Абдулова Д.К. Методика музыкального диктанта на начальном 
этапе обучения сольфеджио.......................................................... 
Нұрланова  В.С.  Оқушылардың  құқықтық  мәдениетін 
қалыптастырудағы қоғамдық ұйымдардың рөлі......................... 
 
ХАБАРЛАМА 
ХРОНИКА 
 
Гриф Тимурович Хайруллин (пед.ғ.д., проф.)................................... 
Тұрсынбек Молдаханович Баймолдаев (пед.ғ.д., проф.)............ 
Сангилбаев Оспан Сейдуллаұлы – 60 жаста................................ 
 
 
171 
 
174 
 
 
177 
 
180 
 
183 
186 
 
189 
 
193 
 
196 
 
198 
 
 
201 
 
 
203 
 
206 
 
209 
 
212 
 
215 
 
218 
 
222 
 
224 
 
226 
 
233 
 
 
 
 
237 
238 
239 
На  основании  решения  Комитета  по  контролю  в  сфере  образования  и  науки  (приказ  №433-3  ж  от 26  июня  2003 г.) 
Вестник  КазНПУ  им.  Абая,  серия  «Педагогические  науки» внесен  в  перечень  изданий  для  публикации  основных  научных 
результатов диссертаций по педагогическим наукам. 
Білім  және ғылым  саласындағы  бақылау  Комитеті  Алқасының  (2003  жылғы  26  маусым  №433-3ж  бұйрығы)  шешімі 
негізінде  Абай  атындағы  ҚазҰПУ-дың  Хабаршы  журналының  «Педагогика  ғылымдары»  сериясын  педагогика ғылымдары 
бойынша  диссертациялардың  негізгі  ғылыми  нәтижелерін  жариялайтын  басылымдар  тізбесіне  енгізілгені  туралы 
хабарлайды. 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1 (37), 2013 г. 
 

ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ И ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РФ 
 
Г.П. Новикова – д.пед.н., д.психол.н., проф., гл.н.с. ИнИДО РАО, ректор ИРОТ, академик МАНПО 
 
На современном этапе главным стратегическим направлением модернизации нашей страны определён 
переход на инновационный путь развития. В принятых правительством РФ  «Основах политики Россий-
ской  Федерации  в  области  науки  и  технологий  до  2010  г.  и  дальнейшую  перспективу»  (4)  важнейшей 
задачей названо формирование национальной инновационной системы.   
Современная  система  российского  образования  вступила  в  новый  этап  реформирования.  Эта  задача 
обозначена в утверждённой Правительством России Концепции долгосрочного развития страны, Концеп-
ции модернизации российского  образования на период до 2020 года, Федеральном компоненте государ-
ственного  стандарта  общего  образования,  Государственном  стандарте  высшего  профессионального 
образования  по  специальностям  педагогического  образования, в  Правительственных  документах  «Наша 
новая  школа»,  «Предшкольная  подготовка»,  «Федеральных  государственных  требований  к  структуре 
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования»  (Приказ  №655)  и  др.  Названные 
документы  ориентируют  педагогические  кадры  не  только  на  обновление  содержания  образования, 
повышение его качества, но и на реализацию комплексного подхода, усиление практической направлен-
ности  обучения,  повышения  значимости  дошкольной  ступени  образования  в  системе  непрерывного 
образования. 
По  мнению  учёных,  «перевод  дошкольных  учреждений  в  режим  образования,  повлекший  за  собой 
переименование  детских  садов  в  ДОУ,  несомненно,  позитивное  явление  современной  жизни.  Вместе  с 
тем, он спровоцировал целый ряд вопросов: что вкладывать в понятие «дошкольное образование», в чём 
его  смысл,  значение,  чему  отдавать  приоритет  –  образованию  или  воспитанию  детей,  как  соотносятся 
понятия «воспитание», «обучение» и «образование»? И нельзя сказать, что к настоящему времени ответы 
на эти вопросы даны полно и исчерпывающе» (1). 
Совершенно  по  новому,  с  акцентом  на  универсализацию,  ставится  вопрос  об  образовательных 
стандартах  для  дошкольного  образования  в  русле  преемственности  содержания  дошкольного  образова-
ния с начальной школой.  
Реформы,  проводимые  в  нашей  стране,  означают  для  системы  образования,  прежде  всего,  отход  от 
тотально-централизованной, жестко расписанной и контролируемой системы, где все было стандартизи-
ровано.  Образование  проходит  через  этап  децентрализации.  За  этим  стоит  отказ  от  стандартных  схем 
действия, расширение инновационных подходов в  управленческой сфере. Заметнее  стали  усилия регио-
нальных  и  национальных  органов  управления  по  совершенствованию  функционирования,  развития  и 
обновления системы образования (3). 
Инновационные  процессы  в  дошкольном  образовании  разворачиваются  стихийно.  «Они  тесно 
переплетаются и зачастую не выделяются на фоне изменений, носящих внешнюю форму инноваций» (2). 
Перечислим самые общие типы этих процессов (изменений) применительно к разным уровням организа-
ции образовательной системы. 
На социальном уровне – это, прежде всего, трансформация статуса некогда единого «общественного 
дошкольного воспитания», по мнению В.Т. Кудрявцева, «в весьма неоднородный институт, избирательно 
удовлетворяющий образовательные (и вне образовательные) потребности разных слоев общества», разви-
тие  сети  негосударственных  дошкольных  образовательных  учреждений,  превращение  дошкольного 
воспитания  в  открытую  систему,  которая  оперативно  реагирует  на  запросы  родителей  и  общеобразова-
тельной школы.  
На финансово-экономическом уровне  – это фактическое свертывание поддержки системы дошколь-
ного  образования  на  уровне  федерального  бюджета,  нарастающая  тенденция  к  использованию  в  целях 
этой  поддержки  возможностей  региональных  и  местных  бюджетов,  а  также  введение  многоканального 
финансирования системы дошкольного образования в условиях постепенного сокращения ее бюджетного 
финансирования. 
На  организационном  уровне  –  это  появление  новых  категорий  и  видов  дошкольных  учреждений, 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1 (37), 2013 г. 
 

попытки  обеспечить  преемственность  дошкольного  и  общего  среднего  образования  путем  открытия 
дошкольных групп на базе школ, создания учебно-воспитательных комплексов «Школа-детский сад» (эта 
организационная форма, просуществовав более 10 лет, оказалась юридически «не легитимной») и др., для 
чего, в частности, были разработаны специальные «сквозные» программы. Так, например, была выдвину-
та  и  экспериментально  реализована  идея  разработки  новых  моделей  дошкольных  образовательных 
учреждений  с  кратковременным  пребыванием  детей.  Актуальность  этой  задачи  определена  реалиями 
кризисной социально-экономической ситуации в России. Прогрессирующий рост цен на энергоносители, 
транспорт, питание, оборудование и др. при незащищенности соответствующих затратных статей приво-
дит к фактическому разрушению инфраструктуры ДОУ. При этом все более увеличивается диспропорция 
между реальными затратами на поддержание инфраструктуры ДОУ и стоимостью предоставляемых ими 
образовательных и прочих  услуг. Значительное повышение родительской  оплаты содержания ребенка в 
ДОУ,  которое  позволило  бы  окупить  эти  затраты,  по  целому  ряду  известных  причин  не  представляется 
возможным. На фоне сокращения финансирования системы ДОУ по всему объему статей это ставит под 
угрозу само ее существование.  
Чтобы выявить, какие трудности и проблемы есть при открытии групп кратковременного пребывания 
(ГКП),  было  проведено  анкетирование  воспитателей  и  руководителей  дошкольных  учреждений.  Оно 
показало,  что  большинство  воспитателей  обеспокоены  содержательным  компонентом  образовательного 
процесса, они считают, что программно-методическое  обеспечение ГКП разработано недостаточно и не 
охватывает  всего  их  разнообразия  и  режимов  их  деятельности.  Существует  программа  для  ГКП 
«Будущий первоклассник» под редакцией Т.Н. Дороновой и Н.Коротковой. Некоторые авторы методиче-
ских  пособий  советуют  в  качестве  программ  использовать  комплексные  программы,  возможно,  с  этим 
можно  было  бы  согласиться  при  условии  адаптации  содержания  к  виду  ГКП  и  режиму  их  работы,  но, 
«безусловно,  с  такой  задачей  воспитатели  самостоятельно  не  справятся.  Это  дело  науки»  (7).  В  анкетах 
воспитатели  также  указывали,  что  во  время  работы  методических  объединений,  курсов  повышения 
квалификации и в творческих группах они разрабатывали содержание работы в ГКП и охотно обменива-
лись методическими материалами. 
Как  показал  опрос,  руководителей  дошкольных  учреждений  волнует  кадровое,  материально-тех-
ническое и нормативно-правовое обеспечение работы этих групп, качество образовательного процес-
са, (т.к. при проверке функционирования этих групп прокуратурой, было высказано много замечаний 
руководителям). 
В экономически развитых странах Европы и США примерно с 60-х-70-х гг. сложилась система вариа-
тивных организационных форм – детских центров, игровых и иных групп, где дети дошкольного возраста 
проводят неполный день.  Аналогами этих форм в России являются так называемые  «группы развития», 
«группы подготовки к школе» и т.д. Однако, как показывает опыт, такие формы чаще всего ориентирова-
ны на решение достаточно узкого круга образовательных задач и не обеспечивают поддержки основных 
линий психического развития дошкольников. 
ДОУ нового типа не будут составлять альтернативы уже имеющимся. Они могут существовать наряду 
с  ними,  предоставляя  родителям  новые  возможности  для  выбора  доступных  и  качественных  образова-
тельных  услуг  –  как  «дополнительных»,  так  и  оказываемых  в  ходе  работы  по  специальной  базисной 
программе.  Отсюда  –  представляется  целесообразной  отработка  вариативных  моделей  ДОУ  нового 
типа,  которые  могут  различаться  по  разным  параметрам  (основной  профиль,  время  пребывания  детей, 
соотношение  базисного  и  вне  базисного  образовательного  компонента  в  программном  обеспечении, 
приоритеты и источники финансирования и т.д.) в соответствии со спецификой тех конкретных условий, 
где они будут внедряться.  
На программно-методическом уровне – это формирование и широкое использование новых вариан-
тов программного и методического  обеспечения  деятельности ДОУ, включение в  учебный план («сетку 
занятий») ДОУ новых занятий («Экология», «Иностранный язык», «Логоритмика», компьютерные игры и 
др.),  разработка  интегрированных  программ  и  «здоровье  сберегающих».  развивающих  образовательных 
технологий, интенсификация психологического сопровождения образовательного процесса. 
На уровнях научной и методической инновационной деятельности должна быть решена проблема 
построения образовательных стандартов дошкольного образования. Очевидно, что государственные 
образовательные  стандарты  дошкольного  образования  должны  кардинально  отличаться  от  аналогичных 
стандартов,  разрабатываемых  применительно  к  другим  ступеням  общего  образования,  где  основное 
внимание  уделяется  уровню  освоения  учащимися  основ  наук,  соответствующих  специальных  знаний  и 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1 (37), 2013 г. 
 

умений. Именно это обстоятельство в свое время послужило основанием отказа от понятия образова-
тельного стандарта в дошкольном образовании в пользу «примерных требований». Однако простая 
смена терминологии едва ли меняет суть дела. В любом случае речь идет о некоторой системе специально 
разработанных  и  официально  закрепленных  нормативов  развития  ребенка  в  ходе  освоения  им  того 
или иного образовательного содержания.    
Таким  образом,  несмотря  на  изменения,  осуществляемые  в  системе  дошкольного  образования,  в  ней 
остается нерешенным ряд проблем: 
 проблема общедоступности дошкольного образования – более 30 процентов детей по разным причи-
нам не  охвачены  системой  дошкольного  образования,  более  10  тысяч  детей  нуждаются  в  образователь-
ных услугах дошкольных учреждений (эти цифры постоянно увеличиваются);  
 в городах и районных центрах наблюдается дефицит мест в дошкольных образовательных учрежде-
ниях,  а  в  сельской  местности  –  их  избыток  (в  городах  на  100  мест  приходится  102  воспитанника,  в 
сельской местности – 77); 
 недостаточно  развивается  сеть  учреждений  и групп, предназначенных  для  компенсации  здоровья  и 
коррекции  развития  ребенка,  тогда  как  наблюдается  рост  хронической  патологии  детей  и  возрастает 
потребность родителей в коррекционно-педагогической помощи; 
 качество и набор услуг, предоставляемых дошкольными учреждениями, не в полной мере отвечают 
требованиям родителей;  
 более  30  процентов  детей  охвачены  домашним  воспитанием,  что  требует  квалифицированного 
социально-педагогического и психолого-педагогического сопровождения семьи со стороны как муници-
пальных органов управления, так и дошкольных образовательных учреждений;  
 финансовая  и  имиджиевая  непривлекательность  сферы  ведет  к  оттоку  высококвалифицированных 
работников из системы дошкольного образования.          
Основными  условиями  обеспечения  инновационного  развития  дошкольного  образования  является 
изменение факторов, сдерживающих это развитие. Среди них:  
 развитие новых моделей и структур дошкольного образования;  
 нормативное правовое обеспечение дошкольного образования; 
 развитие новых организационно-экономических механизмов;  
 обновление содержания и технологий  дошкольного образования;  
 развитие информационных и материально-технических ресурсов системы; 
 повышение качества кадрового обеспечения; 
 создание  эффективных  инновационных  механизмов  на  всех  уровнях  системы  дошкольного 
образования;  
 развитие системы менеджмента качества дошкольного образования. 
Однако исследования изменений в региональных системах дошкольного образования показывают, что 
в регионах еще недостаточно интенсивно идет активная работа, направленная на: 
 создание региональных банков инноваций, открытых и доступных для педагогов; 
 профессиональную экспертизу инновационных продуктов; 
 издание информационных и методических материалов по авторским инновационным образователь-
ным ресурсам; 
 формирование  инфраструктуры  научно-методического  сопровождения  для  дошкольных  образова-
тельных  учреждений,  осваивающих  инновационные  методики,  технологии,  модели,  образцы  успешной  
проектной деятельности); 
 организацию  тьюторской  поддержки  и  сопровождения  дошкольных  образовательных  учреждений, 
осваивающих инновационный опыт лидеров, как со стороны самих новаторов, так и с помощью специа-
лизированных консультационных и методических служб; 
 формирование, обучение и научно-методическую поддержку управленческих команд в дошкольных 
образовательных  учреждениях,  осваивающих  инновационный  опыт  (при  разработке  и  реализации 
программ развития; инновационных образовательных проектов). 
Разработка образовательных стандартов дошкольного образования – актуальнейшая проблема, 
которую пытаются решать и учёные, и педагоги в русле требований совершенствования качества воспи-
тательно-образовательного  процесса.  По  этому  вопросу  очень  много  разночтений.  Позиции  многих 
учёных разные.  
В  документах  Министерства  образования  РФ  выделяются  следующие  общие  характеристики 
ребенка на этапе перехода от дошкольного к начальному школьному образованию. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1 (37), 2013 г. 
 

1. Компетентность. К концу дошкольного возраста каждый ребенок обладает определенной компе-
тентностью  –  базовым  запасом  знаний  и  представлений  об  окружающем,  определенными  навыками  и 
умениями в разных видах детской деятельности, сложившимися на основе его личного опыта в процессе 
обучения. Компетентность является основой для овладения ребенком  различными предметными областя-
ми знаний на дальнейших этапах образования. 
2.  Творческие  способности.  Ребенок  обладает  развитым  воображением,  охотно  фантазирует  на 
разные темы, принимает и может решать творческие задачи в разных видах деятельности, с удовольстви-
ем  импровизирует,  способен  к  принятию  и  проигрыванию  разных  ролей  в  игровых  ситуациях.  Эти 
качества в дальнейшем послужат основой для самостоятельного поиска новых знаний. 
3. Любознательность, исследовательский интерес. Каждый дошкольник – это маленький экспери-
ментатор  и  внимательный  наблюдатель.  Его  интересует  все,  что  происходит  вокруг.  Естественная 
любознательность  ребенка,  развиваясь  на  протяжении  всего  дошкольного  детства,  перерастает  затем  в 
познавательную  активность  младшего  школьника,  которая  является  важнейшим  компонентом  учебной 
деятельности. 
4.  Инициативность,  самостоятельность,  свобода  и  произвольность. Ребенок достаточно незави-
сим в своих суждениях, выборе друзей, способен сам определять, чем ему заниматься. Ему свойственно 
вести  себя  свободно  и  раскрепощённо.  Он  обладает  чувством  собственного  достоинства,  осознает  на 
доступном  ему  уровне  свои  права.  К  концу  дошкольного  возраста  у  ребенка  формируется  достаточно 
высокий уровень произвольности, впервые возникает соподчинение мотивов: постепенно  он становится 
все более способным к тому, чтобы отказаться от своего непосредственного ситуативного желания перед 
лицом  необходимости,  подчинить  свое  «хочу»  своему  «надо».  Самостоятельность,  личная  инициатива, 
свобода  и  произвольность  помогают  ребенку  включиться  в  учебную  деятельность  и  занять  позицию 
ученика.  
5. Положительное самоощущение, коммуникативность, ответственность, социальные навыки. 
Ребенку  присуще  доверчивое  отношение  к  людям,  открытость  окружающему  миру,  положительное 
самоощущение, уверенность в себе. Открытость миру выражается в стремлении ребенка активно позна-
вать действительность, не  боясь неуспеха и неудач,  уверенности в своих способностях и возможностях. 
На фоне общей положительной самооценки формируется способность адекватно, в том числе критически, 
оценивать  конкретные  результаты  собственных  действий и  действий  другого.  Ребенок  владеет  разными 
формами и средствами общения, в том числе в совместной продуктивной и познавательной деятельности, 
что  является  необходимым  условием  становления  учебной  деятельности.  Он  способен  иметь  чувство 
ответственности перед другими людьми, за начатое дело, данное слово. Это чувство перерастает в созна-
тельное отношение к учебе. 
6. Психофизические характеристики. Развитие крупной и мелкой мускулатуры на фоне интенсивно-
го  окостенения  скелета  и  роста  ног  способствует  существенному  расширению  двигательных  возможно-
стей  ребенка.  Это  происходит  в  тесной  связи  с  развитием  мозга  ребенка,  с  совершенствованием  его 
нервной  деятельности.  Ребенок  начинает  свободно  (произвольно)  управлять  своими  движениями.  Это 
проявляется в более точном выборе движений, которые предстоит выполнить, их координации и диффе-
ренцировании, в отсутствии лишних движений, в самостоятельном выполнении движений без специаль-
ных указаний со стороны взрослого, в умении строить замысел будущего движения, воплощать и коррек-
тировать  его  применительно  к  различным  условиям.  У  ребенка  формируется  осмысленная  моторика, 
складывается ценностное отношение к телу (своему и чужому), его состояниям и возможностям. Все эти 
изменения  опосредованы  тем  опытом  деятельности,  который  накапливает  ребенок  в  общении  со  взрос-
лым и другими детьми.  
Сегодня  ясно:  дошкольное  образование  само  по  себе  не  имеет  перспективы  развития,  если  оно  не 
выстраивает своих отношений со школьным образованием, если при этом не соотносятся, не гармонизи-
руются  ценностные  основания,  целевые  ориентиры  и  технологические  ресурсы  различных  ступеней  и 
уровней единой системы образования. Эти проблемные точки включают: 
а)  теоретические  основы  развития  детей  дошкольного  возраста  (а  соответственно  –  смысл  и  вклад 
данного интервала жизни в общий онтогенез человека);  
б) оптимальные формы организации и содержание дошкольного образования, обеспечивающие полно-
ценное развитие детей;  
в)  специфической  статус  ступени  дошкольного  образования  в  общей  системе  непрерывного 
образования.  

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1 (37), 2013 г. 
 

Поэтому  для  разработки  механизмов  доступности  и  устойчивого  развития  качества  дошкольного 
образования как важнейшего ресурса, обеспечивающего развитие всех сфер жизнедеятельности ребенка и 
его будущего, необходимо решение совокупности взаимосвязанных задач: 
 институциональные  преобразования  системы  дошкольного  образования  с  целью  обеспечения 
государственных  гарантий  конституционного  права  ребенка  на  получение  качественного  дошкольного 
образования, его доступности на основе выбора вариативных организационных форм, их преемственно-
сти и индивидуализации  
 создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  ребенка  как  главного  ресурса  всей  его 
жизнедеятельности;  
 оптимизация  технологического  моделирования  инновационной  образовательной  инфраструктуры  и 
ее ресурсного обеспечения;  
 формирование  нормативного  правового  регламента  и  эффективных  технологий  экономического 
сопровождения инновационного развития системы дошкольного образования;  
 развитие многоуровневой системы подготовки специалистов различного профиля;  
 развитие системы менеджмента  качества дошкольного образования. 
Возможности  системных  преобразований  определяются  новыми  связями  моделей  дошкольного 
образования и внедрением актуальных структур:   
 центры  ранней  диагностики  и  непрерывного  психолого-медико-педагогического  сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья;  
 инновационные ресурсные образовательные модули;  
 службы ранней помощи ребенку и его семье; 
 центры игровой поддержки развития и лекотеки; 
 консультационные пункты и др. 
Перспективы общедоступного и качественного дошкольного образования также связаны с созданием 
целостной системы интегрированного (инклюзивного) образования детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 
При реализации «Примерных требований к реализации основной образовательной программы на 
дошкольной ступени образования, так называемых «стандартов дошкольного образования» (Прика-
за  №655)  –  планируемые  результаты  освоения  детьми  основной  общеобразовательной  программы 
дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 
Планируемые  итоговые  результаты  освоения  детьми  основной  общеобразовательной  программы 
дошкольного  образования  должны  описывать  интегративные  качества  ребенка,  которые  он  может 
приобрести в результате освоения Программы: 
-  физически  развитый,  овладевший  основными  культурно-гигиеническими  навыками.  У  ребенка 
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 
выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,  соблюдает  элементарные  правила  здорового 
образа жизни; 
- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предме-
тов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит эксперимен-
тировать.  Способен  самостоятельно  действовать  (в  повседневной  жизни,  в  различных  видах  детской 
деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтере-
сованное участие в образовательном процессе; 
эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персо-
нажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир природы; 
-  овладевший  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками. 
Ребенок  адекватно  использует  вербальные  и  невербальные  средства  общения,  владеет  диалогической 
речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменива-
ется  предметами,  распределяет  действия  при  сотрудничестве).  Способен  изменять  стиль  общения  со 
взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 
-  способный  управлять  своим  поведением  и  планировать  свои  действия  на  основе  первичных 
ценностных  представлений,  соблюдающий  элементарные  общепринятые  нормы  и  правила  поведения. 
Поведение  ребенка  преимущественно  определяется  не  сиюминутными  желаниями  и  потребностями,  а 
требованиями  со  стороны  взрослых  и  первичными  ценностными  представлениями  о  том  «что  такое 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1 (37), 2013 г. 
 

хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной  цели.  Соблюдает  правила  поведения  на улице  (дорожные  правила),  в  общественных  местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 
-  способный  решать  интеллектуальные  и  личностные  задачи  (проблемы),  адекватные  возрасту. 
Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 
задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобра-
зовывать  способы  решения  задач  (проблем).  Ребенок  способен  предложить  собственный  замысел  и 
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 
-  имеющий  первичные  представления  о  себе,  семье,  обществе,  государстве,  мире  и  природе. 
Ребенок  имеет  представление  о  себе,  собственной  принадлежности  и  принадлежности  других  людей  к 
определенному  полу;  о  составе  семьи,  родственных  отношениях  и  взаимосвязях,  распределении  семей-
ных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принад-
лежности к нему; о мире; 
-  овладевший  универсальными  предпосылками  учебной  деятельности  –  умениями  работать  по 
правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
-  овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками.  У  ребенка  сформированы  умения  и  навыки, 
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
Промежуточные  результаты  освоения  Программы  раскрывают  динамику  формирования  интегратив-
ных  качеств  воспитанников  в  каждый  возрастной  период  освоения  Программы  по  всем  направлениям 
развития детей. 
Система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения  Программы 
(далее – система мониторинга) должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и про-
межуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку динамики дости-
жений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 
путем  наблюдений  за  ребенком,  бесед,  экспертных  оценок,  критериально-ориентированных  методик 
нетестового  типа,  критериально-ориентированного  тестирования,  скрининг-тестов  и  др.  Обязательным 
требованием к построению  системы мониторинга является сочетание низко формализованных (наблю-
дение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов 
и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 
Периодичность мониторинга устанавливается  образовательным  учреждением и должна обеспечивать 
возможность  оценки  динамики  достижений  детей,  сбалансированность  методов,  не  приводить  к 
переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 
Содержание  мониторинга  должно  быть  тесно  связано  с  образовательными  программами  обучения  и 
воспитания детей. 
Обязательным  требованием  к  построению  системы  мониторинга  является  использование  только 
тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптималь-
ные сроки. 
 
В  стандартах  нового  поколения  по  начальной  школе  «Портрет  выпускника  дошкольника» 
представлен следующими характеристиками (схема): 
Изучая проблемы изменений в дошкольном образовании и обусловливающие их факторы, мы пришли 
к выводу, что создание эффективной инновационной системы дошкольного образования, обеспечива-
ющей  всем  детям,  проживающим  в  России,  по  выражению  Министра  образования  и  науки           
Фурсенко  А.А.,  «равные  стартовые  возможности»  для  получения  качественного  дошкольного  образова-
ния, ориентируется на следующие результаты: 
 повысится качество и доступность дошкольного образования для детей из разных социальных групп 
и слоев населения, независимо от места жительства и доходов родителей; 
 сложится культурный образ дошкольного детства как главный ресурс развития всех сфер жизнедея-
тельности  ребенка  и  его  будущего,  что  позволит  содержательно  определить  его  место  в  структуре 
возрастной стратификации общества; 
 осуществятся  институциональные  преобразования  системы  дошкольного  образования  на  основе 
типового и видового многообразия учреждений; 
 гибкость и многофункциональность структуры дошкольного образования обеспечится оптимальным 
взаимодействием различных сфер жизнедеятельности регионов;          

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1 (37), 2013 г. 
 
10 
 сложится  единое  образовательное  пространство  гармоничного  вхождения  ребенка  в  социум  и 
культуру (национальную и мировую);  
 содержание,  современные  технологии  и  модели  инновационной  образовательной  инфраструктуры 
обеспечат  полноценное  личностное  развитие  ребенка,  оптимизируют  преемственность  дошкольного    и 
начального общего образования;  
 определятся  новые  подходы  к  экономическому  обеспечению  развития  инновационной  системы 
дошкольного образования; 
 оптимизируется  нормативно-правовое  регулирование  инновационным  преобразованием  системы 
дошкольного образования;  
 на основе компетентностного подхода сформируется система мониторинга оценки качества иннова-
ционной деятельности специалиста и гибкая система профилей его подготовки и переподготовки; 
 сложится общественно-государственная система управления качеством дошкольного образования.   
Однако, невзирая на значительные социальные перемены последнего десятилетия, в массовой практи-
ке до сих пор преобладают различные варианты традиционного подхода к осуществлению преемственно-
сти дошкольного и начального звена образовательной системы. Этот подход характеризует:   
 отсутствие дифференцированного подхода к ее  обеспечению применительно к разным системам 
дошкольного  и  начального  образования,  что  в  условиях  вариативности  образования  представляется 
недопустимым; 
 индифферентность по отношению к общим стратегическим приоритетам непрерывного образования; 
 ориентация на принцип «игры в одни ворота» – односторонняя «адаптация» дошкольного учрежде-
ния к целям и требованиям начальной школы; 
 «отвлеченность» от особенностей психических новообразований на этапе перехода от дошкольного к 
младшему школьному возрасту; 
 редукция проблемы преемственности к более узкой и частной проблеме подготовки к школе. 
Качество образования – это уже не национальная, а всемирная проблема. Все страны задаются вопро-
сом о том, как обеспечить качество образования в условиях доступности образовательных услуг, быстро 
меняющихся  ситуаций  на  рынках  труда  и  образования.  В  программном  документе  ЮНЕСКО  качество 
высшего образования выдвинуто на роль «общего знаменателя» реформ высшего образования [5]. 
Вполне справедлива мысль о том, что «пройдет  еще  не  один десяток лет, пока мы получим простые, 
ясные, интегрированные, удобные в обращении критерии оценки качества образования» [6, 193].  
На  сегодня,  даже  при  отсутствии  системного  законодательного  подкрепления,  можно  обозначить 
следующие условия, позволяющие обеспечить качество образования: во-первых, подготовка абитури-
ентов, измеряемая на основе результатов довузовского образования и результатов вступительных экзаме-
нов;  во-вторых,  высокий  профессиональный  уровень  профессорско-преподавательского  состава;              
в-третьих, используемые  образовательные  технологии, рационально сочетающие  устоявшиеся классиче-
ские методики преподавания с эволюционными; в-четвертых, научные исследования в ВУЗе, их влияние 
на качество образования исходя из идеи о том, что без науки нет преподавателя; в-пятых, ресурсное обес-
печение ВУЗа; в-шестых, наличие автономной структуры, управляющей качеством образования [6, 196]. 
В заключении необходимо отметить, что процесс модернизации российского дошкольного образо-
вания в условиях глобализации современного  общества, обусловивший создание системы непрерыв-
ной  профессиональной  подготовки  педагогических  кадров  и  подтвердивший  её  необходимость  и 
эффективность, невозможен без сохранения всех достоинств советской и российской воспитательно-
образовательной модели, ставшей её  «визитной карточкой» не только в странах постсоветского про-
странства, но и в мире.  
Для формирования единого культурно-образовательного пространства именно современная наука, на 
основе  тщательного  анализа  развития  инновационных  процессов  в  образовании,  введения  в  действие 
ФГОС  и  «Федеральных  государственных  требований  к  структуре  основной  общеобразовательной 
программы дошкольного образования» должна сказать своё веское слово об эффективности использова-
ния и отечественной, и европейской образовательной модели в Российских образовательных учреждени-
ях,  о  необходимости  интеграции  и  сотрудничества  национальных  образовательных  систем  и  науки  (на 
муниципальном, региональном, и международном уровнях).   
 
 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1 (37), 2013 г. 
 
11 
1. Артамонова Е.И. Дошкольное образование в современных социокультурных условиях. // Сб научных трудов 1У 
Межд.  Н-пр.  конф.  «Инновационная  деятельность  в  дошкольных  образовательных  учреждениях.  –  М.-Пушкино. 
2011. - 587 с., с.3. 
2. Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Новикова Г.П. Восприимчивость дошкольных образовательных учреждений к 
новшествам и методы её повышения. Монография. - М., 2011. 
3. Новикова Г.П. Ориентация на гуманистические традиции и ценности как идеология инновационных образова-
тельных процессов // Педагогическое образование и наука: МАНПО. - М., 2005. – №5. - C. 15-20. 
4.  Послание  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  Президента  РФ.  5  ноября  2008  г.  – 
http://archive.kremlin.ru/appears/2008/11/05/1349_ type63372type 63374type63381type82634_208749.shtml.  

Реформы 
и 
развитие 
высшего 
образования: 
программный 
документ 
ЮНЕСКО, 
1995. 
– 
http://www.eurekanet.ru/ewww/info/13423.html. 
6. Управление качеством образования / под ред. Поташника М.М., Лазарева В.С. - М., 2000. – 287 с.  
7. Комарова Т.С. // Сб. научных трудов Межд. н-пр. конф. «Инновационная деятельность в дошкольных образо-
вательных учреждениях». – М.-Пушкино, 2010. 
Список нормативных документов 
Закон Российской Федерации "Об образовании" 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. N666 г. Москва "Об утвержде-
нии Типового положения о дошкольном образовательном учреждении". 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 ноября 2009 г. 
N655  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федеральных  государственных  требований  к  структуре  основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» (Вступил в силу: 16 марта 2010 г.) 
 Концепция  содержания  непрерывного  образования  (дошкольное  и  начальное  звено)  (утверждена  ФКС  по 
общему образованию МО РФ 17.06.2003). 
 Закон города Москвы «О развитии образования в городе Москве» (в ред. Законов г. Москвы от 10.10.2001 N46. 
 от 29.10.2003 N63, от 22.12.2004 N91, от 15.06.2005 N 23, 08.11.2006 N55, от 22.04.2009 N8). 
 Постановление  Правительства  Москвы  №112-ПП  от  12  февраля  2008  года  «О  предварительных  итогах 
выполнения Программы Правительства Москвы за 2007 год и Программе Правительства Москвы на 2008 год». 
 Концепция развития воспитания в системе образования города Москвы Городская целевая программа разви-
тия образования «Столичное образование-5» на 2009-2011 годы. 
 


жүктеу 5.1 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет