Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары» сериясыжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет1/50
Дата10.03.2017
өлшемі5.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

 
ISSN 1728-5496 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХАБАРШЫ 
ВЕСТНИК
 
«Педагогика ғылымдары» сериясы
 
 
Серия «Педагогические науки» 
№2(42), 2014 ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2014 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетi 
 
ХАБАРШЫ
 
 
«Педагогика ғылымдары» сериясы,
 
№2(42), 2014 ж. 
 
Шығару жиiлiгi – жылына 4 нөмiр. 
2001 ж. бастап шығады
 
 
Бас редактор: 
п.ғ.д., проф. Т.Баймолдаев 
 
Бас редактордың орынбасары: 
п.ғ.к., проф. С.Г. Тажбаева 
 
Редакция алқасы: 
п.ғ.д., проф. Г.П. Новикова (Ресей), 
ф.ғ.д., проф. Али Али Шабан 
(Египет),   
п.ғ.д., проф. академик  
Е.В. Андриенко (Ресей),  
ҚР ҰҒА корр.-мүшесі п.ғ.д., проф. 
Б.У. Сманов,  
п.ғ.к., академик  Р.С. Гуревич 
(Украина),  
п.ғ.к., доц., О.П. Чигишева 
 (Ростов-на-Дону), 
профессор С.М. Кенесбаев, 
п.ғ.д., проф. Г.Т. Хайруллин, 
п.ғ.д., проф. В.В. Трифонов, 
п.ғ.д., проф. У.М. Абдигапбарова, 
п.ғ.д., проф. С.А.Ұзақбаева, 
п.ғ.д., проф. С.Т. Иманбаева 
психол.ғ.д., проф. О.С. Сангилбаев, 
п.ғ.д., проф. К.Б. Болеев, 
доцент Р.Т. Сулайманова 
(Қырғызстан),  
п.ғ.д., доц.м.а. Г.С. Саудабаева, 
ф..ғ.к.доц., Б.Е. Букабаева 
 
© Абай атындағы  
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетi, 2014 
 
Қазақстан Республикасының мәдениет 
және ақпарат министрлігінде  
2009 жылы мамырдың 8-де тіркелген  
№10104-Ж 
 
Басуға 6.05.2014 қол қойылды. 
Пiшiмi 60х84 1/8. Таралымы 300 дана. 
Көлемi 38,7 е.б.т.Тапсырыс 94 
 
050010, Алматы қаласы,  
Достық даңғылы, 13 
Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
М а з м ұ н ы 
С о д е р ж а н и е 
 
ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
Shaban,  Ali  Ali  .The  difficulties  of  reading  Arabic  as  a  foreign 
language.................................................................................................
Абсатова  М.А.,  УайдуллақызыЭ.,  Баймухамбетов  Б.М. 
Қазақстанның  педагогика  ғылымындағы  құзыреттілік  мәселесі-
нің зерттелу жайы................................................................................ 
Жетписбаева  Б.А.  Полиязычное  образование  как  объект 
теоретико-методологической концептуализации.............................   
Әбілдина  С.Қ.,  Мухаметжанова  А.О.  Кредиттік  жүйеде 
студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыру мәселесі....................... 
Кисикова  Б.Д.  Использование  ролевых  игр  в  обучении 
английскому языку..............................................................................  
Абдрахманова  Г.Х.  Араб  тілін      диалог  арқылы  дамытудың 
теориялық негіздері............................................................................ 
Долгова  В.И.,  Ниязбаева  Н.Н.  Ценностное  содержание 
современного образования:империческое исследование................ 
Мезгильбаева  З.М.,  Садыкова  А.К.    Новые  подходы  к 
организации  обучению  иностранному  языку  для  профессио-
нальных целей................................................................................ 
Оспанова  Б.А.,  Джумабаева  Л.  Оқу  үдерісінде  студенттердің 
сын тұрғысынан ойлау қабылетін арттырудың мүмкіндіктері....... 
Оразов.Ш.  ЖОО-да  дене  тәрбиесі  мен  спорт  құралдарын 
пайдалану бағыттары..................................................................... 
Исабаева  Д.Н.,  Ержанбаева  М.М.  Білім  берудегі  ақпараттық 
телекоммуникациялық технологиялардың түрлері мен маңызы.... 
Alenov  S.  Daniyar.  Methodological  basis  of  using  informational 
communicative  technologies  in  formation  of  linguacultural 
competence............................................................................................ 
Сәдуақасқызы  К.,  А.Тапалова,  О.Я.  Сулейменова.  Дамытып 
оқытуда пайданылатын тапсырмалар жүйесі................................... 
Мукашева  А.С.  Современный  подход  личностно-ориентиро-
ванному обучению иностранному языку (французскому языку)... 
Манкеш  А.Е.,  Тұрдыақынқызы  М.  Саналы  ұрпақ  сапалы 
тәрбиеден.............................................................................................. 
Зайцева Н.В. Самостоятельная работа студента творческих      
специальностей  в  период  адаптации  к  образовательной  среде 
вуза........................................................................................................ 
Колесникова  Г.А.  Реалии  и  перспективы  музыкально-
педагогического     образования в Казахстане.................................. 
Yessimkulova  S.S.    Ways  of  development  of  students’  practical 
skills in higher      education................................................................. 
 Кушербаева  А.Ж.,  Мухамеджанова    А.О.  Болашақ  шетел 
маманының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру ерекшеліктері... 
Баймулдина  Н.С.  Калмуханбетова  С.О.  Информатизация 
образования как процесс и область педагогической науки............. 
Сулейменова  О.Я.,    Садыкова  А.А.,  Лозенко  И.В.  Проблемы 
обучения  коммуникативной  и  профессиональной  лексике  в 
медицинском вузе..............................................................………….. 
Бокебаев  А.Е.  Некоторые  аспекты    бизнес-ориентированной  
подготовки будущих педагогов.........................................................                
Таттибаева  Г.Б.  Кәсіптік  оқыту  мамандығы  білімгерлеріне 
рухани-мәдениет  құндылықтарын  игертудің  педагогикалық 
маңызы.................................................................................................. 
Дубровина  К.С.  Профессионально-педагогический  блог  как 
средство 
формирования 
межкультурно-коммуникативной 
компетенции студентов вузов............................................................ 
 Абилдабекова  Д.Д.,  Қарымсақов  У.Т.,  Маубекова  А.Ш., 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
14 
 
17 
 
22 
 
25 
 
29 
 
 
32 
 
35 
 
38 
 
41 
 
 
44 
 
48 
 
52 
 
54 
 
 
57 
 
60 
 
62 
 
65 
 
68 
 
 
71 
 
74 
 
 
77 
 
 
80 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

педагогикалық университетi «Ұлағат» 
баспасының баспаханасында басылды
 
Казахский национальный 
педагогический 
университет имени Абая 
 
ВЕСТНИК 
 
Серия 
«Педагогические науки»,  
№2(42), 2014 г. 
 
Периодичность – 4 номера в год. 
Выходит с 2001 года. 
 
Главный редактор: 
д.п.н., проф. Т.М. Баймолдаев 
 
Зам. главного редактора: 
к.п.н., проф. С.Г. Тажбаева 
 
Редакционная коллегия: 
д.п.н., проф. Г.П. Новикова (Россия), 
д.п.н., проф. 
Али Али Шабан (Египет), 
д.п.н., проф. академик  
Е.В. Андренко (Россия),  
Член-корр. НАН КР д.п.н., проф. 
Б.У. Сманов, 
академик к.п.н. Р.С.Гуревич 
(Украина)
к.п.н., доц. О.П. Чигишева 
 (Ростов-на-Дону), 
профессор С.М. Кенесбаев, 
д.п.н., проф. Г.Т. Хайруллин, 
д.п.н., проф. В.В. Трифонов, 
д.п.н., проф. У.М. Абдигапбарова, 
д.п.н., проф. С.А. Узакбаева, 
д.п.н., проф. С.Т. Иманбаева
д.психол.н., проф. О.С. Сангилбаев, 
д.п.н., проф. К.Б. Болеев, 
к.п.н., доцент Р.Т. Сулайманова 
(Кыргызстан) 
д.п.н., и.о. доцента Г.С. Саудабаева, 
к.фиол.н., доц. Б.Е. Букабаева 
 
© Казахский национальный  
педагогический университет  
имени Абая, 2014 
 
Зарегистрировано в Министерстве 
культуры и информации Республики 
Казахстан 8 мая 2009 г. №10104-Ж 
 
Подписано в печать 6.05.2014. 
Формат 60х84 1/8. 
Объем 38,7 уч.-изд.л.  
Тираж 300 экз. Заказ 94 
 
Иисова  А.М.  Техникалық  мамандықтар  бойынша  бакалавр-
ларды геометриялық-графикалық даярлау үдерісінде ақпараттық 
технологияларды енгізу......................................................................  
Ибраимова  Р.  Н.,  Абишева  Э.Д.,  Жолтаева  Г.Н.  Білім  беру 
мекемесінде 
инновациялық 
технологияларды 
қолдану 
тәжірибесінен....................................................................................... 
Мухатаева  Ж.А.Современные  образовательные  технологии  в 
системе высшего образования............................................................ 
Есимкулова С.С. The use of case study in teaching English............. 
Асылбаева  С.З.  Возможности  использования  наглядных 
методов обучения педагогике музыкального образования............ 
Дарменова Р.А., ЖексембаеваС.У. Қолөнер бұйымдарын өңдеу 
арқылы студенттердің шығармашылық іскерлігін қалыптастыру.. 
Қосжанова 
Ұ.М., 
Ниязова 
Г.Ж., 
Рысбекова 
А.Қ.,              
Мейрбекова  Г.П.,  Бимаганбетова  Қ.  Болашақ  мамандардың 
кәсіби құзырлығын қалыптастыру мәселелері.................................                
Алашабаева 
Ұ.Н. 
Жоғары 
кәсіптік 
білім 
алушыларды 
дифференциалды оқыту негізіндегі инновациялы педагогикалық 
технология мазмұнының ерекшеліктері............................................ 
Әтемова  Қ.Т.,  Мұсабекова  Б.И.  Сөйлеу  мәдениетінің  қалып-
тасуы – бәсекеге қабылетті тұлға болмысының бір көрсеткіші...... 
Омаров 
Б.С., 
Оналбек 
Ж.К., 
Мухамеджанов 
Б.Қ.,            
Кенджаева Б.Б., Абусейтов Б.З., Оразбаев Е.Д. Студенттердің 
кәсіби  құзырлылығын  қалыптастыруда  педагог–жаттықтыру-
шының рөлі........................................................................................... 
Есентаева  А.  Студент  жастардың  бос  уақытын  музыкалық 
шығармашылық арқылы ұйымдастыру............................................. 
Кулжанова  Ж.Ж.  К  вопросу  развития  образовательной 
самостоятельности студентов............................................................. 
Утегулов  Д.  Е.  Наубаева  Х.  Т.Білімгерлердің  бойында  рухани 
адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру.................................. 
Zhauynshiyeva  Zh.B.  Developing  intercultural  communicative 
competence(ICC) in FLT classroom..................................................... 
Цидыло 
И.Н. 
Принципы 
обучения 
интеллектуальных 
технологий управления принятия решений...................................... 
Исабаева  С.Н.,  Исабаева  Д.Н.  Е-learning  жүйесінің  білім 
берудегі артықшылықтары................................................................. 
Сарманова А. Модульдік оқыту технологиясының мазмұны мен 
принциптері.......................................................................................... 
 
ЖОҒАРЫ МЕКТЕП 
ВЫСШАЯ ШКОЛА 
 
Әбдіғапбарова  Ұ.М.,  Сағындықова  Э.Ө.  Жоғары  оқу  орында-
рында экологиялық  білім берудегі негізгі принциптер..................  
Баймолдаев Т. «Мәңгілік ел» идеясы жастар тәрбиесінде........... 
Тәжібаева  С.Ғ.  Жоғары  оқу  орнының  оқу-тәрбие  үдерісінде 
жастардың  ұлттық келбетін қалыптастыру тұжырымдамасы........ 
Шишлянникова  Н.П.  О  подготовке  педагога  музыканта  к 
гендерному воспитанию детей........................................................... 
Әбдіғапбарова  Ұ.М.,  Сманова  А.С.  Студенттердің  еңбекке 
қызығушылығын қалыптастырудың ғылыми негіздері................. 
Қожахметова К.Ж., Джамбозова А.К. Қазақ кинофильмдерінің  
жастарға патриоттық тәрбие берудегі рөлі....................................... 
Саудабаева  Г.С.,  Айтбаева  М.А.,  Смагулова  Ж.  Колледж 
студенттерін Отансүйгіштікке тәрбиелеу......................................... 
Шолпанқұлова Г.К. Жоғары оқу орнында студенттердің рухани 
адамгершілік мәдениетін қалыптастырудың ерекшеліктері......... 
Мухамеджанов 
Б.Қ., 
Омаров 
Б.С., 
Абусейтов 
Б.З.,  
Кенджаева  Б.Б.,  Абуов  Е.М.  Педагог  жаттықтырушыларды 
құзырлылық бағытта даярлаудың кейбір ерекшеліктері................. 
Қайыңбаев  Ж.Т.    Сабақтағы  зерттеу  немесе  Lesson  study-
педагогтардың біліктілігін атттырудың бір тәсілі............................ 
 
 
84 
 
 
89 
 
94 
97 
 
100 
 
103 
 
 
106 
 
 
110 
 
113 
 
 
 
116 
 
120 
 
123 
 
126 
 
130 
 
132 
 
136 
 
139 
 
 
 
 
 
142 
146 
 
149 
 
158 
 
161 
 
164 
 
168 
 
171 
 
 
175 
 
179 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

050010, г. Алматы,  
пр. Достык, 13. КазНПУ им. Абая 
 
Издательство «Ұлағат» 
Казахского национального  
педагогического университета им. Абая 
 
Ибрагимова  К.К.  Высшая  школа  в  Казахстане:  текущая 
ситуация и проблемы........................................................................... 
Берікбол  Р.Р,  Сманова  А.С.  Графика  өнерінің  алғашқы 
нышандарын зерттеудің маңыздылығы............................................. 
Ахметова  А.К.  К  вопросу  о  структурообразующих  элементах 
педагогической техники учителя музыки......................................... 
Абдимомунова  А.О.  Элдик  каада  –  салт  жаш  муундарды 
инсандыкка калыптандырат................................................................ 
Шаяхметова  Д.Б.  Рябченко  И.Н.  Критерии  отбора  аутентич-
ных видео материалов с целью формирования социокультурной 
компетенции    в  процессе  обучения  иностранному    языку  в  
неязыкых  вузах.................................................................................... 
Насырова  М.Ю.  Воспитательный  потенциал  национальной 
культуры.............................................................................................. 
Бейсембаева  А.  Қазақтың  сәндік  қолданбалы  өнері  негізінде 
студенттердің шығармашылығын дамыту........................................ 
Качкын уулу А. Өспүрүмдөрдү  тарбиялоодо  мугалимдин  
Кесиптик маданиятынын орду........................................................... 
Тоққұлова  Г.Т.,  Жунусова  Г.Б.,  Ниязова  Г.Ж.,,  Рахмет  Ү.Р., 
Керимбаева Б.Т. Болашақ бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби 
іскерлігін 
қалыптастырудың 
психологиялық–педагогикалық 
негіздері................................................................................................ 
Жолшыбекова  Н.У.  Болашақ  музыка    маманнын  даярлауда 
электрондық оқулықтармен жұмыс жасау........................................ 
 Тен  А.В.  Психолого-педагогическая  оптимизация  состояния 
дзюдоисток высокой квалификации.................................................. 
Рябченко И.Н.Критерий отбора аутентичного видео материалов 
при  формировании  социокультурной  компитенции  студентов 
вузов...................................................................................................... 
Абдирова.Р.М.  Метаязык  как  основная  единица  обучения 
лексической стороне профессионального общения.............................. 
 Сейдуллаева  М.  Қазақтың  ұлттық  киімдерінің  негізінде  жас-
тарға эстетикалық тәрбие берудің педагогикалық бағыттары........ 
 
ПЕДАГОГИКА ТАРИХЫ 
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 
Нұртаева  Г.И.  Кейс  технологиясы  және  оның  тілдерді 
оқытудағы маңызы............................................................................... 
Майлыбаева Г.С. Абай құнанбаев шығармаларындағы әлеумет-
тендіру мәселесі................................................................................... 
Ислямов  Б.,  Ильясова  А.Н.,  Ержанов  Ж.  Олимпиада 
ойындары  мен  дене  тәрбиесінің  дамуына  Пьер  Кубертеннің 
қосқан үлесі......................................................................................... 
Балтиева  Р.Ю.  Құддыс  Қожамияровтың  дүниетанымдық 
көзқарастары оның шығармашылық мұрасының негізі................. 
Ескенеев  Ф.  Казіргі  эстрада  өнері  аясындағы  С.Тыныштығұлова-
ның шығармашылығы.................................................................................. 
Бимағмбетова  Ф.Х.  Қазіргі  кездегі  Қазақстанның  этномәдени 
құндылықтарының алатын орны................................................................. 
ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
Қожахметова  К.Ж.,  БаймұратоваА.Ж.  Қазақ  ертегілерінің 
адамгершілікке тәрбиелеу әлеуеті..................................................... 
Кожабаева  Б.И.,  Ибрагимов  А.И.  Психолого-педагогические 
основы общения школьников............................................................. 
Сайлауова  Н.,  Стамғали  Д.  Бүгінгі  мақсат  –  адамның 
қабылеттілік деңгейін арттыру........................................................... 
Абусейтов Б.З., Данияров Т.Ә., Худияров Ғ.Б., Ерімбетов Н., 
Абуов 
Е.М. 
Мектеп 
оқушыларының 
дене 
мәдениетін 
жетілдірудың педагогикалық сипаты................................................ 
Оспанбекова  М.Н.  Бастауыш  мектепте  триз  технологиясын 
пайдаланудың ерекшеліктері............................................................. 
 
182 
 
186 
 
190 
 
193 
 
 
 
195 
 
198 
 
203 
 
206 
 
 
 
210 
 
214 
 
217 
 
 
220 
 
223 
 
227 
 
 
 
 
 
231 
 
234 
 
 
237 
 
240 
 
242 
 
246 
 
 
 
 
 
250 
 
253 
 
256 
 
 
259 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

 Капанова  Б.К.  Мектептерде  дәстүрлі  пәндерді    экология-
ландырудың кейбір моделдері........................................................... 
Бенеш  Н.И.  Понимание  художественного  слова  младшими 
школьниками  как  основа  восприятия  ими  литературно-
художественных образов.................................................................... 
Афонина  Н.А.,  Белкина  Л.А.  Формирование  интереса  к 
казахской  народной  музыке  у  младших  школьников  в 
инструментальном музицировании.................................................. 
Байденова  А.С.,  Аскарова  С.А.  Бастауыш  сынып  оқушы-
ларыны  ағылшын тілі сабағында рөлдік ойындарды қолданудың 
тиімді әдістері...................................................................................... 
Байтас Н.Ө. Самостоятельная художественная деятельность как 
средство развития творчества детей дошкольного возраста........... 
Джамилова  С.М.Биология  пәні  сабағында  гормондар  туралы 
түсініктеме беру.................................................................................. 
Дягилева  Т.Н.  Виды  исполнительской  деятельности  дошколь-
ников-игра на детских казахских народных инструментах............. 
Жукова  Т.Д.  Cognitive  (knowledge)  component  of  Intercultural 
Communicative Competence in Foreign Language Education............ 
Стамғали  Д.  Логикалық  ойлау  –  бұл  әрекетке  бағытталған 
тәртіп жүйесі........................................................................................ 
Джамамбетова  Ә.У.  Оқушылардың  сөйлесу  әрекетін  дамыта 
оқыту (оқу орыс тілінде жүретін мектептің 5-6 сыныптары).......... 
Жүндібаева  Т.Н.,  Қалқожаева    Р.  Отбасы  жағдайында  баланы 
мектепте  оқуға  дайындауға  бағытталған  әдістер  мен  жаттығу 
түрлері................................................................................................... 
Шынжырбаева  А.,  Сманова  А.С.  Бейнелеу  өнері  арқылы 
оқушылардың 
көркемдік 
танымдық 
қызығушылықтарын 
қалыптастырудың маңызы.................................................................. 
Ордагулова Д.И. Мінез-құлықтары бейімсіз болған балалардың 
тұлғалық ерекшеліктері мен факторлары.......................................... 


жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет